GALERIJ JOUSMA

Dêr’t in fraachteken by stiet is ’t net bekend wa’t it is of binne, wêr’t de foto nommen is en wannear.
Wa kin us fierder helpe? Graach!
Mail:
info@erfgoed-fundaasje.nl

De foto’s binne pleatst op wiere grutte, as der net oars bystiet.
As de fotograaf net neamd wurdt, is dy net bekend.
H=Kolleksje Jouw Sjirks Hoppinga, Ingelum

Ynhâld foto’s:
Jousma, Jantje Catharinus, 1, 2, 3, 4, 5
Jousma, Ype Catharinus, 6, 7, 8, 9

Ynhâld ferskaat:
1 Jousma, Jan Egeles – krantestik 


1

Jousma, Jantje Catharinus, ûnderste rige, 1e fan rjochts? H

2
Jousma Jantje Catharinus, foaroan rjochts. H

3 Jousma, Jantje Catharinus, foaroan, midden; 16-6-1938:

4 Jousma, Jantje Catharinus, mei Anneke Sjirks Hoppinga. H

5 Jousma, Jantje Catharinus, mei Anneke Sjirks Hoppinga. H

6 Ype Catharinus Jousma. H

7 Jousma, Ype Catharinus. H

8 Jousma, Ype Catharinus. H

9 Jousma, Ype Catharinus. H


Ynhâld ferskaat:
1 Jousma, Jan Egeles – krantestik