DÔVER

Foarwerp: sulveren dôver foar sigaren en sigaretten
Ynskripsje: gjin
Lingte: 6,5 sm.; grûnplaat 4 sm. lang, 2,8 breed
Gewicht: 42,7 gram.
Masterteken: N. van der Veer; wurket te Hilaard en Ljouwert 1868-1879
Jiermerk: gjin
Bysûnderheden: kurieus, hol
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder