Home » Kolleksjes » Bakker (Bûtenpost) – Kolleksje

Kolleksje Bakker (Bûtenpost)

KOLLEKSJE P.S. BAKKER

Yn dizze Kolleksje P.S. Bakker binne foto’s en oare dokuminten ûnderbrocht oangeande it slachte Popke Sjoerds Bakker.
Yn 1974 skonk Lammert Bakker in Bakker-argyf oan syn achterneef Goasse Doekeles Brouwer, dy kolleksje is hjir opnommen.
It doel is om argyfstikken út de neilittenskip fan Miente Popkes Bakker hjir allyksa yn op te nimmen.

De persoanen neamd yn dizze kolleksje binne meast werom te finen yn ’e Genealogy Bakker.
Sjoch foar de wurkwize fan Erfgoed Fundaasje: Oer ús.

By * hawwe mear foto’s fan ’e oanbelangjende persoan yn it argyf in plak krigen.

I
Foto’s

1. Losse foto’s
Bakker, Albert Sjoerd (* 1918)*
Bakker, Baukje (* 1917)*
Bakker, Dieuwke (* 1920)*
Bakker, Dirk (* 1914)*
Bakker, Lammert (* 1923)*
Bakker, Maaike (* 1925)*
Bakker, Miente Popkes (* 1888)*
Bakker, Popke (* 1912)*
Bakker, Sjoerd (* 1915)*
Begemann, Henderikus
Boer de, Baukje Doekeles
Hoedemaker, Philippus Jacobus
Meer van der, Aaltje
Okma, Trijntje
Schaaf van der, Trijntje Dirks*
Wiedenhof, Ietje Johanna

2. Foto-albums
2.1 Famylje Miente Bakker, út de kolleksje fan Trijntje Janneke Bakker.

II
Dokuminten

1. Opjefte neilittenskip Dirk Arjens van der Schaaf.

2. Oantekens fan Trijntje Janneke Bakker oangeande de famylje Bakker.

3. Oantekens fan Tony Boumans oangeande de famylje Bakker y.f.m. de útjefte Je mag wel bang zijn maar niet laf.

4. Oantekens fan Goasse Brouwer oangeande de famylje Bakker y.f.m. de Kronyk Bakker.

5. Wilhelmina 1898-1923, tinkprint.