Home » Kolleksjes » Kolleksje Boelstra-Beintema

Kolleksje Boelstra-Beintema

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

Op 22 maaie 2017 hat Aukjen Anna Schuiling-Beintema, Warmoesstraat 67 (9076 DM) St.-Anne
út it erfskip fan Johannes Pieters Boelstra (* 1883) en Antje Siedses van der Werff en har eigen erfskip de hjirûnder beskreaune argyfstikken skonken oan ’e Stichting Erfgoed Fundaasje..

Erfgoed Fundaasje hat dizze kolleksje ûnderbrocht ûnder de namme:
KOLLEKSJE BOELSTRA-BEINTEMA
– Skinker A.A. Schuiling-Beintema, 22-5-2017

IT MATERIAAL BESLACHT:

1 STIK
Bruiloftsliederen
ter gelegenheid van Huwelijk van den Heer J.J. Beintema, Engwierum en Mejufvr. A.E. Botma, Morra
en

den Heer G.E. Botma, Mejufvr. A.F. Sinia, Morra

16 Mei1878
J.P. Land Kramer, Dockum,
7 lietsjes

KOLLEKSJE BOELSTRA-VAN DER WERF(F) I

1 STIK

FOTO-ALBUM
út de neilittenskip fan Pieter Johannes Boelstra,
ynhâldende de folgjende foto’s:
Fotografen:
B. Baarspul, Hoek Schalkwijksteeg 1108, Utrecht
C.B. Broersma, Willemskade NZ F 12, Ljouwert
H.J. Busé, Grêftswâl 51, Ljouwert
M. Büttinghausen, Spui 15, Amsterdam
D. Deinema, Stiens
J. Chrispijn, Verdronkenoord 41, Alkmaar
E. Fuchs, Ljouwert
S. Goudsmit, Enschede en Hengelo
J.J. van Haagen, Weerdt 29, Ljouwert
G. Jochman, Utrecht
De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits
L.J. Karels, Volendam
E. van de Kerkhoff, Keizersgracht 455, Amsterdam
G.H. Matthyssen, Ruterskertier G95, Ljouwert
Alphons Muns (voorheen Goedeljee, Leiden), Amsterdam, Zaandam
Obbema & De Bruin (voorheen Slaterus) Ljouwert, Snits
A.R. Ringler, Ljouwert
H.A.K. Ringler, Nieuwe Weststraat, Ljouwert; Dijkstraat 206, Bolswert
A.Th. Rooswinkel, Naauw D59, Ljouwert
L.M. de Rijk, Oudegracht96 WZ, Utrecht
Sellbach & Lomans, Grêftswâl, Ljouwert
J.H. Slaterus, Ljouwert
Th. M. Staas, Willemskade W1, Ljouwert, opfolger E. Fuchs
Strüppert & Van Duyl, Foarstreek C270/Koarnmerk 201, Ljouwert
C.J.L. Vermeulen, De Haach, Amsterdam, Utrecht
S. van der Zijl, Kalverstraat 219, Amsterdam

Folchoarder beskriuwing: sidenûmer, foto, namme fan ’e fotograaf.

 1. leech
 2. leech
 3. leech
 4. Trijntje Sjoerds Cuperus, Slaterus
 5. 3 foto’s: 1 man, Fuchs; 2x itselde famke, Slaterus
 6. 4 foto’s: 4 froulju, Broersma, 2x Slaterus, Fuchs
 7. 4 foto’s: 3 manlju, 2x Fuchs, Slaterus, 1 frou, Slaterus
 8. Fokje Foppes Wybrandi (1823-1892), Fuchs
  Sjoerd Sybes Cuperus (1822-1896), Fuchs
  man, Fuchs; frou, Fuchs
 9. 3 foto’s: man, Fuchs; jongfeint, Slaterus; twa jonges, Fuchs
 10. Nanne Gerrits de Boer, Matthyssen
  Gellandje van der Werff, Matthyssen
  Gerrit Nannes de Boer (1842-1916), Van Haagen
  Hiske Tilma (1843-1909), Van Haagen  
 11. 4 foto’s: 2 twa famkes (2x selde foto + selde foto as op side 32 + selde losse foto), Slaterus; frou, Slaterus; famke, Slaterus; man, A.R. Ringler  
 12. 4 foto’s: frou, kopy? fotograaf n.n.; man, Slaterus; frou, Sellbach; man, Sellbach
 13. 4 foto’s: frou, Fuchs; frou, Slaterus;
  ‘Beppe Saapke Kalma-Lettinga’ (=Saapke Pieters Brouwers x Tjeerd Jans Lettinga; ‘Kalma’ is dus net korrekt), Deinema; frou, H.A.K. Ringler
 14. 4 foto’s: 4 froulju, Sellbach; Slaterus; 2x Fuchs
 15. 4 foto’s: 3 manlju, H.A.K. Ringler; Busé; Broersma;1 frou, Slaterus
 16. 4 foto’s: frou, Staas; man, Staas; jonkje, H.A.K. Ringler; jongfeint (legerunifoarm), Baarspul
 17. 4 foto’s: frou, Fuchs; man, Fuchs; jonge, Slaterus; frou, Slaterus
 18. 4 foto’s: famke, Slaterus; frou, Fuchs;
  Ytzen Dirks van der Werff (1826-1895), H.A.K. Ringler;
  jonkje, Slaterus
 19. 1 foto: man en frou, De Jong
 20. leech
 21. leech
 22. leech
 23. 4 foto’s: frou, Sellbach; frou, fotograaf n.n.; man, Slaterus; frou, Slaterus
 24. 4 foto’s: 4 manlju, Broersma; Fuchs; man, Slaterus; man, Slaterus
 25. 3 foto’s: frou, Sellbach; frou, Rooswinkel; man, Strüppert & Van Duyl
 26. 2 foto’s: man, Slaterus; frou, Slaterus 
 27. 4 foto’s: man, Broersma; frou, Broersma; man, Slaterus; man, Slaterus
 28. 4 foto’s: frou, Rooswinkel; frou, Busé; man, De Jong; man, Staas
 29. 2 foto’s: famke of jonkje (?), De Jong;
  Gerrit de Boer, De Jong
 30. leech
 31. leech
 32. 2 foto’s: frou, Slaterus; twa famkes (selde foto as op side 11 links boppe), Slaterus
 33. leech
 34. 2 foto’s: Pieter Johannes Boelstra (1855-1883), Slaterus;
  Sytske Tjeerds Lettinga, Slaterus
 35. leech
 36. leech
 37. Antje van der Werff (x Johannes Pieters Boelstra), Slaterus
 38. Saapke Kalma (x Cornelis Algra), fotograaf n.n.
 39. leech
 40. leech

1 MAP
LOSSE FOTO’S
5 foto’s ûnbekend:

 1. frou, fotograaf n.n.
 2. frou, fotograaf n.n.
 3. jonkje en famke, Slaterus
 4. jongfeint, De Jong
 5. man, Strüppert
 6. -Johannes Pieter Boelstra, Anna van der Werff + Johannes Pieter Boelstra Jr., fotograaf n.n.
 7. -Johannes Pieter Boelstra op in keuring mei merry Fridela op ’e lange Merkstrjitte te Ljouwert
 8. -maat fan Johannes Pieters Boelstra út ’e mobilisaasje
 9. -Pieter en Sietske Johannes Boelstra, n.n.
 10. -Pieter Johannes Boelstra as jonkje, n.n.
 11. -Pieter Johannes Boelstra, Pieter van der Weit, Thijs Roelof Schuiling, Klaas Bijlsma, ruterwedstriid ‘Klavertje 4, St.-Anne, n.n.
 12. -Pieter JohannesBoelstra (skoalfoto Oosthoek), n.n.
 13. -Sietske Boelstra-Lettinga, Slaterus
 14. -Rienkje Kalma-Lettinga, Deinema

1 STIK
Borduersel Neeltje Boelstra
ynliste, 33,5 sm breed x 32,5 heech
Inisjalen, rjochts boppe: N B
Dochter fan (sjoch: Erfgoed Fundaasje, Genealogy Boelstra)
V.5 Pieter Johannes Boelstra * Stiens 28-8-1855 † Ljouwert 5-7-1883, boer te Ljouwert, x Ljouwerteradiel 11-5-1878 Sytske Tjeerds Lettinga * Stiens 8-3-1858, x 11-5-1878, dr f. Tjeerd Jans Lettinga, boer te Stiens, en Saapke Pieters Brouwers.

Piter Jehannes Boelstra en Sytske Tseards Lettinga. Foto’s: D. Deinema, Stiens. Deselde foto fan Piter ek: J.H. Slaterus, Ljouwert. Skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Boelstra-Beintema

Bern:
1 Neeltje Pieters Boelstra * 1880 † 1880
2 Neeltje Pieters Boelstra * 1882 † 1894 oan ’e Spaanse Gryp

1STIK
Borduersel
, út sloop (?) nommen, ynliste, 41sm breed x 23,5 sm heech
Ofbylding: B [dêrneist] in liuw mei swurd yn rjochter poat en boppe en ûnder trije ieren yn linker poat [+ dêrneist] B
De liuw stiet yn in omheining mei yn ’e midden in hikke.

Dêrûnder jiertal? I 8 I omkearde 7?
De twa B’s stean mooglik foar Boelstra-Brouwers.

1 STIK
Familieregister met aantekeningen
betreffende de families Beintema, Alberda, Dijkstra, Van Kleffens – kopy

1 STIK
TAHEAKKEN BY
Familieregister met aantekeningen
betreffende de families Beintema, Alberda, Dijkstra, Van Kleffens – kopy

1 STIK
Verklaring der letters op het stamboomhandwerk ‘Boelstra Olivier’
, opgedragen aan onze ouders – door Neeltje Hoogeveen-Boelstra,omstrings 1971

Foto’s te bestellen by: W. Nienhuis, Prinsengracht 842, Amsterdam

-typskript

1 BOEK
Familie Hellinga Meijer
met hun boerderijen te Visvliet, Ruigezand en elders en de voorgeschiedenis van het Ruigezand, T.K. Nijhoff-Meijer, eigen behear, Uithuizermeeden, 1991, 104 siden

1 BOEK

De Indische Reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826, J.S. van Weerden, De Hooglandster, Leens, 1963, 68 siden

1 STINSEL
Stichting De Commune te Engwierum1797-1997
, J.J. Beintema en D.K. Beintema, eigen behear, maart 1997

– kopy

Kranteknipsels sammele troch A.A. Schuiling-Beintema

oangeande fam. Beintema, Boelstra, Teenstra, ensfh.

Korresponsje Kees Kuiken oan A.A. Schuiling-Beintema
ûnder oaren stikken oangeande de Boelstra-Olivier Stichting

Lijst van goederen uit de nalatenschap van mevr. Neeltje Hoogeveen-Boelstra te Bildthoven, oan A.A. Boelstra-Beintema, St.-Jabik 13 april 1986

-stinsel

Bonnen Twadde Weareldoarloch