Op tiisdei 6 septimber 2016 hat Anna Sjoukje Koopmans, Súdhoekstermiddelweg 1, 9077 TX  FROUBUORREN, út it erfskip fan Jan Siedses Boelstra de hjirûnder beskreaune argyfstikken skonken oan ’e Stichting Erfgoed Fundaasje.
Erfgoed Fundaasje hat dizze kolleksje ûnderbrocht ûnder de namme:
Kolleksje Boelstra-Fokkema.

IT MATERIAAL BESLACHT:

DOAZE I

I.1

2 Brieven:

 1. Minne Jouws Fokkema en Dieuwke Gerrits Stapenséa oan Jan Siedses Boelstra en Botje Fokkema, 3 jan. 1947
 2. Lokwinsk oan Sjoukje Boelstra-Postma op har 76ste jierdei fan in muoikesizzer, mei tekening fan trije pleatsen en in hûs.

I.2

24 Brieven fan Grietje Anema

oan Sieds Siebe Boelstra, Súdhoek 154, Froubuorren

út Parkherstellingsoord, Ljouwert:

1958: 19-9, 29-9, 17-10, 25-10, 17-11, 2-12, 5-12, 11-12, 29-12 (1958?)
1959: 6-1, 19-1, 2-2, 17-2, 15-6, 20-7, 13-8, 31-10, 22-12 (=dûbele brievekaart), 29-12 út Beatrixoord, Appelsgea
1960: 5-2, 12-2, 15-4 út Beatrixoord, Appelsgea, 1-5 fan Haverkamp 15, De Jouwer, 29-9 út Beatrixoord, Appelsgea
1962: 31-5 út Grins (gjin slúf)

N.B. Dizze brieven meie net ynsjoen wurde binnen tritich jier nei dato fan dizze skinking sûnder ûndertekene skriftlike tastimming fan Erfgoed Fundaasje.

I.3

Map, ynhâld:
3 rapportboekjes fan Sieds Siebe Boelstra:

 1. 1940-1948 Openbare Lagere School te Stiens
 2. 1947-1949 Gemeenteschool nr 4 voor Uitgebreid Lager Onderwijs, Ljouwert
 3. 1949-1951 Algemene Landbouwcursus te Marssum

3 Diploma’s fan Jan Siedses Boelstra

fan it Noord-Nederlandsch Warmbloed-Paardenstamboek

 1. 25-9-1946:
  1. merry Govaria 4606 B, geboaren 17 maaie 1934
  2. merry Erfdame 4398B, geboaren 6 juny 1936
  3. merry Ycola 18913 B, geboaren 17 maaie 1941
 2. 27-3-1953 Rijks Landbouw Winterschool

Getúchskrift fan Sieds Siebe Boelstra

nov. 1955-maart 1956 Getuigschrift Friesche Maatschappij van Landbouw Cursus melkmachinekennis

Kranteknipsels

 1. 2 maart 1943 rouadvertinsje fan Sieds Siebes Boelstra,
 2. 20 maart (19??) earelidmaatskip Jan Siebes Boelstra fan ’e Noord-Nederlandsch Warmbloed-Paardenstamboek
 3. ??-??-19?? Hiltsje de Vries (25), bedrijfsleidster bij de Boelstra’s
 4. 21 (?) juny 1971 Jan S. Boelstra overleden

I.4
Map Hamrad Standaardpost

 1. net dateard 7 Sinteklazegedichtsjes
 2. foarbedrukt briefpapier:
  J. S. Boelstra & Zn., Veefokker
  Telefoon 5109-415
  Vrouwen-Parochie, no. 154
 3. + blanko sluven 
 4. + blanko Geboorteregister van het Friesch Rundvee Stamboek

I.5
Losse foto’s

 1. Dieuwke Jans Boelstra c.s.: 20
 2. Jan Siedses Boelstra en fam.: 48
 3. Jetske Siebes Boelstra c.s.: 6
 4. Siebe Siedses Boelstra: 6
 5. Sieds Siebe Boelstra en fam.: 59
 6. Sjoukje Jans Boelstra: 15 (ynkl. 1 yn list)
 7. Minne Jouws Fokkema famylje: 19
 8. Botina en Anne Sjouk Koopmans: 35
  ynklusyf  fotoreportaazje fan Fotograaf  Mellema (6) en Fototagrafy Studio Eska (7)
 9. Bauke Lettenga c.s.: 4
 10. Hiltsje de Vries: 5
 11. Stamboekfee en hynders: 15
 12. Molenruiters: 8

Losse foto’s ûnbekend:
36 + 1 negatyf

I.6 Boereboelgoed
S.S. Boelstra Jr. 8 maart 1922

DOAZE II

II.1
Bedrijfsfokboek fan Jan Siedses Boelstra

 1. 5 sertifikaten priisútrikkings foar keallebollen
 2. 3 folders Fokbedrijf  J.S. Boelstra en Zoon – De familie der Hiltjes
 3. 1 folder Fokbedrijf Schroorsma fan Sieds Siebe Boelstra1969

II.2
Lêsplankje Aap Noot Mies, 30×22 sm.

II.3
Frysk lieteboek, útjouwer R. van der Velde, Ljouwert, 1899, fan T. Boonstra (muoike fan Adriaan Koopmans)

II.4
Nij Frysk Lieteboek, útjouwer R. van der Velde, Ljouwert, 1905, fan T. Boonstra, letter Djoeke Boelstra.
+ Blêdmuzyk foar piano Etudes enfantines, Henri Lemoine, opus 37, fan Djoeke Boelstra

LOS:
III.1

Potleadtekening fan in kampioensko Hiltsje 105. Yn linker en rjochter hoeke
Arabys (?) letterskrift.
Ofmjitting 54×37 sm, ynkl. swarte list.

III.2
Letterlape fan G. Boelstra 1868, kocht troch Sjouk Koning-Boelstra, mooglik út de neilittenskip fan Ritske Velstra.
Ofmjitting: 37×38 sm. ynkl. swarte list.

III.3
Stimpel J.S. Boelstra, Landbouwer, Lieve Vr. Parochie (41,5 cm breed, 30 cm heech) [hout]
+ Stimpelkessen (48 cm breed, 36 cm heech) [linnen op hout]

It materiaal wurdt op termyn oanfuld.

Ljouwert, 15 septimber 2016