Home » Kolleksjes » Kolleksje Boelstra-Van der Werf(f)

Kolleksje Boelstra-Van der Werf(f)

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

Op 20 jannewaris 2017 hat Aukjen Anna Schuiling-Beintema, Warmoesstraat 67 (9076 DM) St.-Anne
út it erfskip fan Johannes Pieters Boelstra (1883-1956) en Antje Sydses van der Werff (1880-1964)
de hjirûnder beskreaune argyfstikken skonken oan ’e Stichting Erfgoed Fundaasje.

Sjoch: Genealogy Boelstra VI.5

Erfgoed Fundaasje hat dizze kolleksje ûnderbrocht ûnder de namme:
KOLLEKSJE BOELSTRA-VAN DER WERF(F)
– Skinker A.A. Schuiling-Beintema, 20-1-2017

IT MATERIAAL BESLACHT:

DOAZE I

Foto-album yn read lear, ynhâldende de folgjende foto’s:

 1. Trijntje Franses de Boer, Strüppert
  Gerrit Franses de Boer, Strüppert
  Frans Gerrits de Boer, Saapke van der Werff, Gerrit en Trijntje de Boer, Strüppert
 2. Sytske Tjeerds Lettinga, Deinema
  Pieter Johannes Boelstra, Slaterus
  Antje Siedses van der Werff en Johannes Pieters Boelstra, Strüppert
 3. Mattheus Bernard Hoogeveen, Jochman
  Sjoukje Johannes Boelstra, Goudsmit
  Sjoerdtje Siedses van der Werff, Strüppert
  Sjoerdtje Siedses van der Werff (yn Volendammer kostúm), Karels
 4. Maaike Lourens Olivier, Slaterus
  Ruurd Johannes Boelstra, Slaterus
  Aukje Sybes Cuperus, Slaterus
 5. Richtje Johannes Boelstra, Slaterus
  Lourens Olivier Boelstra, Slaterus
  Fokke Nannes Wassenaar en Maartje Bonnema, Slaterus
 6. Sjoukje Johannes Boelstra, De Rijk
  Mattheus Bernard Hoogeveen, Goudsmit
  Johannes en Douwe Hoogeveen, De Rijk
 7. Tamme Joutes Boelstra, De Jong
  Johannes Johannes Boelstra, De Jong
  Saapke Johannes Kalma en Cornelis Bokkes Algra, Strüppert
 8. J. Bontekoe-Koning, Slaterus
  ûnbekend, Slaterus
  Antje Siedses van der Werff (yn Frysk kostúm), Slaterus
 9. Mattheus Bernard Hoogeveen, Muns
  Sjoukje Johannes Boelstra, Muns
  Johannes Hoogeveen, Muns
  Douwe Hoogeveen, Muns
 10. Richtje Johannes Boelstra x, Slaterus
  Neeltje Johannes Boelstra (x Douwe Hoogeveen), Slaterus
  ûnbekend
  idem
 11. Richtje Johannes Boelstra, Slaterus
  Neeltje Johannes Boelstra, Slaterus
  ûnbekend, De Jong
  idem, De Jong
 12. Richtje Ruurds Boelstra, Büttinghausen
  Arjen Nannes Wassenaar, Büttinghausen
  ûnbekend, Slaterus
  idem, Slaterus
 13. ûnbekend, Slaterus
  pendant, Slaterus
  Aaltje Nannes de Boer, De Jong
  Hans Aukes Bontekoe, De Jong
 14. ûnbekend, Slaterus
  idem, Slaterus
  idem, Slaterus
 15. A. Heeger-van der Hoek, Strüppert
  Jifke Sybes Cuperus en Klaas Pieters Sinnema, Slaterus
  ûnbekend, Chrispijn
  pendant, Chrispijn
 16. Trijntje Sjoerds Cuperus, Fuchs
  Sieds Joutes van der Werff, Slaterus
  ûnbekend, Obbema
 17. ûnbekend en S. Koning-Wassenaar, De Jong
  ûnbekend, Slaterus
  Riemkje Fokkes Wassenaar x Gerrit Franses de Boer, Strüppert
 18. Tamme Joutes Boelstra, De Jong
 19. A. Siertesema-Nijhoff, fotograaf n.n.
  Gerrit en Trijntje Franses de Boer, fotograaf n.n.
 20. ûnbekend, De Jong
 21. ûnbekend, Slaterus
 22. Fjouwer mobilisaasjeportretten:
  ûnbekend, Vermeulen
  idem, Chrispijn
  idem, Van der Zijl
  idem Van de Kerkhoff
 23. Dirk Gerrits de Boer, Slaterus
  Tamme en Johannes Boelstra, Slaterus
 24. leech
 25. leech
 26. leech
 27. Johannes Pieters Boelstra, Slaterus
  idem
  ûnbekend, Slaterus
  Neeltje Ruurds van der Werff, Broersma
 28. Pieter Johannes Boelstra, Deinema
  Saapke Johannes Kalma x Cornelis Bokkes Kalma, Strüppert
 29. ûnbekend, De Jong
 30. Gerrit Franses de Boer, De Jong
 31. ûnbekend, Slaterus
  K. Kalma (= mooglik Karsjen Johannes Kalma 1893-1975, x Wikje Gelske Bleinsma), Strüppert
 32. Saapke Wassenaar (x Jarig Ouwes Koning), De Jong
  ûnbekend, Slaterus
 33. ûnbekend, De Jong.

Losse foto’s:
By gjin fermelding fan in fotograaf: fotograaf n.n.

 1. Aukjen Anna Beintem en Pieter Johannes Boelstra. Foto: Bleeker (troufoto)
 2. Anna Sietske Neeltje Boelstra, Delft oktober 1973
 3. Johannes Pieter Boelstra (* 1950). Fotograaf: n.n (op menu 65 jierdeifeest)
 4. Johannes Pieter (* 1950), Pieter Johannes en Corien Boelstra
 5. Johannes Pieter Boelstra (* 1950) en Lourens Olivier Boelstra
 6. Johannes Pieters Boelstra (* 1883), Pieter Johannes Boelstra (* 1919) en Johannes Pieter Boelstra (* 1850)
 7. Johannes Pieters Boelstra (* 1883) x Antje Siedses van der Werff, Arjen Nannes Wassenaar x Richtje Johannes Boelstra, Fokke Nannes Wassenaar x Maartje Bonnema. Foto: Snel-Photographie: Oranje Galery No 59, Skeveningen (Carte postale) 
 8. Lotte Titia Boelstra
 9. Neeltje Boelstra, G. Terpstra, Sj. Slager (-van Kampen)
 10. Pieter Johannes Boelstra (* 1919). Foto: Strüppert
 11. Pieter Johannes Boelstra (*1919) (op hyndst fan Hendrik Bolt)
 12. Pieter Johannes Boelstra (* 1919). Foto: Gevaert (aansichtkaart)
 13. Pieter Johannes (* 1919) en Siets Boelstra, 2x
 14. Pieter Johannes Boelstra (* 1919) en Siets Boelstra, 22-8-1931.

Fotografen:
C.B. Broersma, Willemskade NZ F 12, Ljouwert
M. Büttinghausen, Spui 15, Amsterdam
D. Deinema, Stiens
J. Chrispijn, Verdronkenoord 41, Alkmaar
E. Fuchs, Ljouwert
S. Goudsmit, Enschede en Hengelo
G. Jochman, Utrecht
De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits
L.J. Karels, Volendam
E. van de Kerkhoff, Keizersgracht 455, Amsterdam
Obbema & De Bruin (voorheen Slaterus) Ljouwert, Snits
L.M. de Rijk, Oudegracht96 WZ, Utrecht
Alphons Muns (voorheen Goedeljee, Leiden), Amsterdam, Zaandam
J.H. Slaterus, Ljouwert
Strüppert & Van Duul, Foarstreek C270/Koarnmerk 201, Ljouwert
C.J.L. Vermeulen, De Haach, Amsterdam, Utrecht
S. van der Zijl, Kalverstraat 219, Amsterdam