Home » Kolleksjes » Kolleksje Brouwer (Bitgum)

Kolleksje Brouwer (Bitgum)

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

Sjoch foar de skonken argyfstikken:
Genealogy Brouwer 1 – Frysk
Genealogy Brouwer 1 – Ingelsk
De publikaasje fan ’e ynventarisaasje fan dit argyf folget op termyn.