Home » Kolleksjes » Kolleksje Brouwer-Hilarides


COLLECTION BROUWER-HILARIDES

On 2 May 2015 this collection of Rinske Reimers Brouwer was donated by Catrinus Straatsma and Tine Straatsma-Rienks op Lyts Molswert in Schalsum to Stichting Erfgoed Fundaasje, who will house it, according to contract with the municipality Waadhoeke, where it is secured for the future and made accessible for general consultation.

The persons concerned can be found in the Genealogy Brouwer 1, Genealogy Hilarides, Genealogy Van Popta, among others. (www.erfgoed-fundaasje.nl)
The documents in this archive are copies without exception.

BOX 1
I DONATION AGREEMEN Collection Brouwer-Hilarides
to Stichting Erfgoed Fundaasje, May 2th, 2015 + inventarisation.

II PHOTO ALBUMS
II.1 Photo album
Hilarides-van der Ploeg, a.o. Brolsma, Hilarides, Van der Ploeg, Van Popta, relatives of Schelte Heins Hilarides en Geertje Harmens van der Ploeg, Menameradiel.
II.2 idem, small size: 90x55x10mm

III SEPERATE PHOTO’S
III.1 KNOWN

 • Jelle Bleeker (2x)
 • Sjerp, Jelle en Sibbeltsje Bleeker-Hilarides
 • Brolsma?
 • Feike Rinses Brouwer (2x)
 • Renske Reimers Brouwer (2x)
 • Akke Hilarides-Roorda (3x)
 • Hein Lammert Scheltes Hilarides (plm. 2 jier)
 • Hein Lammerts Hilarides sr. (4x)
 • Hein en Renske Hilarides
 • Hein en Tiet Hilarides-Dykstra
 • Hessel Heins Hilarides
 • Renske Hilarides idem (3 jier), St. Jabik
 • Tiet, Lammert en Sjoukje Hilarides, Boazum
 • Fam. Van der Leek, Soest
 • Anne Miedema, Skalsum (feint by Blanksma)
 • Breidspear Mom, Breda
 • Hinke Noordenbos (yn Frysk kostúm), e.o.
 • Harmen van der Ploeg
 • Harmen en Tjeerd van der Ploeg, Rie
 • Geertje van der Ploeg
 • Rinske Dirks van der Ploeg-Meijer?, Dronryp?
 • Jetske van Popta-Hilarides
 • Rigtje Broers van Popta
 • Maaike, Pieter, Akke en Rigt van Popta
 • Tietje Doedes Span
 • Siebe en Rinske Verbeek-van der Ploeg, De Lemmer
 • Jaap en Rigt de Vries-van Popta
 • Sjoukje Wassenaar
 • Rinske de Witte
 • Van der Zwaag (2x)?

II.2 UNKWOWN
refearing to the same familys c.s. as II.1.

BOX 2 VI, X
Earlier preserved in a tin box.

CATEGORIES VI, X etc.
VI.1 Renske R. Brouwer (brieven, roubrieven, ensfh.)

IV DOCUMENTS FAMILY
IV.1 Obituaries Renske R. Brouwer
IV.2 XMapke mei útfeartdokuminten, kondoleânsjebrieven en roulinten oangeande Renske R. Brouwer.
IV.3 Rouadvertinsjes
IV.4 Oangeande Schelte Hilarides en frou (û.o. trouboekjede4; poezyalbum fan Geertje van der Ploeg; nota’s, lykas foar in sitplak yn ’e Skalsumer tsjerke)
IV.5 Kondoleânsjebrieven by it ferstjerren fan Schelte H. Hilarides.

XII NEWSPAPER ARTICLES

BOX 3
IV DOCUMENTS FAMILY
1 Rouadvertinsjes
2 Oangeande Schelte Hilarides en frou (û.o. trouboekje; poezyalbum fan Geertje van der Ploeg; nota’s, lykas foar in sitplak yn ’e Skalsumer tsjerke)
3 Kondoleânsjebrieven by it ferstjerren fan Schelte H. Hilarides.

BOX 4

Stikken earder skonken oangeande foarâlden en oare sibben fan Renske Reimers Brouwer, en gegevens oanlein troch Goasse D. Brouwer

Stikken oangeande Sjoelemastate op Koutum ûnder Menaam, Rinse Reimers Brouwer en bern (brûkt by útstalling oer de Brouwers).