Home » Kolleksjes » Kolleksje Brouwer-Hilarides

Kolleksje Brouwer-Hilarides

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

LIST FAN STIKKEN SKONKEN OAN STICHTING ERFGOED FUNDAASJE ÚT DE NEILITTENSKIP FAN RENSKE REIMERS BROUWER TROCH CATRINUS STRAATSMA EN TINE STRAATSMA-RIENKS, D.D. 30 APRIL 2015
Sjoch:
Genealogy Brouwer 1 – Frysk XIII.2.1
Genealogy Brouwer 1 – Ingelsk XIII.2.1
Genealogy Hilarides VIII.3

YNVENTARISAAJE

DOAZE I 1-3

 1. Fotoalbum mei portretfoto’s fan ’e famyljes Hilarides, Van Popta, Van der Ploeg,
  Brolsma, en oanbesibbe famyljes en freonen en kunde, út de neilittenskip fan
  Schelte Heins Hilarides en Geertje Harmens van der Ploeg, Menameradiel.
 2. Losse foto’s ûnbekend, oangeande deselde famyljes, as ek oanbesibbe famyljes en kunde
 3. Foto’s bekend
  1. Jelle Bleeker (2x)
  2. Sjerp, Jelle en Sibbeltsje Bleeker-Hilarides
  3. Brolsma?
  4. Feike Rinses Brouwer (2x)
  5. Renske Reimers Brouwer (2x)
  6. Akke Hilarides-Roorda (3x)
  7. Hein Lammert Scheltes Hilarides (plm. 2 jier)
  8. Hein Lammerts Hilarides sr. (4x)
  9. Hein en Renske Hilarides
  10. Hein en Tiet Hilarides-Dykstra
  11. Hessel Heins Hilarides
  12. Renske Hilarides idem (3 jier), St. Jabik
  13. Tiet, Lammert en Sjoukje Hilarides, Boazum
  14. Fam. Van der Leek, Soest
  15. Anne Miedema, Skalsum (feint by Blanksma)
  16. Breidspear Mom, Breda
  17. Hinke Noordenbos (yn Frysk kostúm), e.o.
  18. Harmen van der Ploeg
  19. Harmen en Tjeerd van der Ploeg, Rie
  20. Geertje van der Ploeg
  21. Rinske Dirks van der Ploeg-Meijer?, Dronryp?
  22. Jetske van Popta-Hilarides
  23. Rigtje Broers van Popta
  24. Maaike, Pieter, Akke en Rigt van Popta
  25. Tietje Doedes Span
  26. Siebe en Rinske Verbeek-van der Ploeg, De Lemmer
  27. Jaap en Rigt de Vries-van Popta
  28. Sjoukje Wassenaar
  29. Rinske de Witte
  30. Van der Zwaag (2x)?

DOAZE II 4-7

 1. Korrespondinsje Renske R. Brouwer (brieven, roubrieven, ensfh.)
 2. Dokuminten Renske R. Brouwer (û.o. poezyalbum)
 3. Kranteknipsels
 4. Mapke mei útfeartdokuminten, kondoleânsjebrieven en roulinten oangeande Renske R. Brouwer.

DOAZE III 8-10
Yn in blikken kistke fan Skelte Heins Hilarides:

 1. Rouadvertinsjes
 2. Dokuminten Schelte Hilarides en frou (û.o. trouboekje; poezyalbum fan Geertje van der Ploeg; nota’s, lykas foar in sitplak yn ’e Skalsumer tsjerke)
 3. Kondoleânsjebrieven by it ferstjerren fan Schelte H. Hilarides.

DOAZE IV 11-12

 1. Stikken earder skonken oangeande foarâlden en oare sibben fan Renske Reimers Brouwer, en gegevens oanlein troch Goasse D. Brouwer
 2. Stikken oangeande Sjoelemastate op Koutum ûnder Menaam, Rinse Reimers Brouwer en bern (brûkt by útstalling oer de Brouwers).