Home » Kolleksjes » Kolleksje Van der Ende

Kolleksje Van der Ende

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

Op freed 26 febrewaris 2016 hat Jouke Entjes van der Ende, Sudermieddyk 7-9 te Hijum
út it erfskip fan Pieter Siedses Brouwers en Aaltje Rinses Haadsma
de hjirûnder beskreaune argyfstikken skonken oan ’e Stichting Erfgoed Fundaasje.
Sjoch:
Genealogy Haadsma V1.3

KOLLEKSJE VAN DER ENDE I

2 genealogiën + 1 genealogise oantekeningen

 1. Aantekeningen van Gerrit Pieters Fierstra 1730-1869 – stinsele útjefte
 2. Aantekeningen van Gerrit Pieters Fierstra, Stiens den 1 ochtober 1836, van beroep landbouwer – stinsele útjefte
 3. Heeringa’s (Westdongeradeel) door T. Stark-Heeringa, 1962 – stinsele útjefte fan genealogy Heeringa.

Genealogise oantekeningen oangeande fam. Van der Ende
troch Jouke E. van der Ende te Hijum.

Foto’s:

 1. pleats Groot Molster ûnder Skalsum, persoanen derop? Mooglik Antje B. Dijkstra mei de soan en faam, of Klaaske IJ. van der Ende mei soan en faam?
 2. 8 fotokopiën fam. Van der Ende + persoansbewiis fan Tjitte van der Ende
 3. Entje Jans van der Ende mei auto op hiem Grut Molsert
 4. Tjerk van der Schaaf + …Van der Ende?, Skalsum
 5. Tjitte van der Ende, Goffe Terpstra, Grytsje Seinstra, Sybren Brouwers en Ytsje Kalma
 6. 4 onbekend (ien dêrfan: Aaltsy of Riemke Haadsma)
 7. Keninklike fam.:  Emma, Juliana, Hindrik, Wilhelmina.

Starings Almanak 1909
út de neilittenskip fam. Van der Ende.¶

Brieven

 1. 1 brief en 5 briefkaarten fan Jouke Entjes van der Ende út syn mobilisaasjetiid yn 1915 út Hagestein, Dútslân oan it thúsfront yn Dronryp en Stiens, yn slúf rjochte oan P.S. Brouwers, Aldlân ûnder Stiens.
 2. 2 brieven oan P.S. Brouwers
 3. fan Riemke Brouwers en Jouke van der Ende, 12-7-1914
 4. fan idem, 19-12-1918.
 5. brief fan Ynskje van der Ende-Kuperus oan har soan Jouke van der Ende, 5-9-1932.
 6. brief fan Froukje Faber-van der Ende oan Entje Joukes van der Ende, maart 1952.

Slúf oangeande stikken Tjitte van der Ende

 1. brief fan Tjitte van der Ende oan P.S. Brouwers te Stiens, 17-2-1915
 2. Memorie van aangifte voor het recht van succesie wegens de nalatenschap van de heer Tjitte Entjes van der Ende, jan. 1956
 3. brief fan notaris Holwerda, 3-1-1943
 4. kondoleânsekaart fan J. Hoornstra, Damwâld, n.d.

Houliksoankundiging
fan Jouke E. van der Ende en Riemke P. Brouwers, 17-4-1912

3 roubrieven

 1. Jan J. van der Ende, 17-9-1926
 2. Entje Jans van der Ende, 14-1-1929 + foto grêfstien, no op it hiem fan Jouke Entsjes van der Ende te Hijum
 3. Ynskje Jans Kuperus, 29-7-1935 + foto grêfstien, no op it hiem fan Jouke Entsjes van der Ende te Hijum.

Pachtkontrakt

fan ferhierder Jouke van der Ende, hierder G. Rosier, tekene 14-3-1940

Frijstellingsbewiis manljusfyts, fan Entje van der Ende, aug. 1942

Stikken oangeande Boelstra, argiveard yn BOELSTRA I

Foto’s

 1. fotokopy bestjoer bûterfabryk Bartlehiem, 1899
 2. Doeke Bokma, A.H. Buiskool, dir., Willem Ulbes Noordenbos, foars.; Piter Boelstra; Wiltsje Gerbens de Jong; Tsjerk Boates Hylkema en Nanne Sierds Stienstra, en alheel links?
 3. fotokopy pleats Hijumer Mieden, foarhinne Straatsma, no Alkemade; mei oantekeningen fan Jouke E. van der Ende.
 4. fotokopy fan pleats op it Nijlân ûnder Ljouwert (Tsjessingawei 1) eigner Ruurd Johannes Boelstra
 5. klassefoto yn Stienzer Krante, û.o. Tryntsje Boelstra, 1909.

Fisitekaartsjes

 1. fisitekaartsje M.Tj. Boelstra en J. Boelstra-Kalma
 2. fisitekaartsje widdo P.P. Boelstra-Noordenbos
 3. fisitekaartsje K.J. Kalma en P. Kalma-Noordenbos
 4. fisitekaartsje J. Noordenbos en T. Noordenbos-Demmer
 5. ûndertrou J. Boelstra en G. Olivier, 29-11-1885
 6. idem TJ. P. Boelstra en N.B. Lettinga, 25-4-1895

Oantekeningen fan Jouke E. van der Ende
oangeande Jehannes Piters Boelstra, boer op ’e Hijumer Mieden, Piter Doedes Boelstra, ensfh.