Home » Kolleksjes » Kolleksje Zijlstra (Easterbierrum)

Kolleksje Zijlstra (Easterbierrum)

Histoarysk materiaal kin yn bûklien jûn wurde – dan bliuwt it eigendom fan ’e rjochthawwende – of it kin skonken wurde. Yn beide gefallen is it beskikber foar ûndersyk en kinne betingsten steld wurde oangeande iepenbierens. Sjoch: Oer ús.

KOLLEKSJE ZIJLSTRA

Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra (nûmer VI.12.1 yn ’e Genealogy Zijlstra) en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea Brandsma-Zijlstra telâne omdat har staach as lêste op dy âlderlike pleats buorke.
Dit argyf is fan grutte wearde, want de famylje hat de bedriuwsboekhâlding sawat sûnder hiaten behâlden fan ein 19e iu oant de njoggentiger jierren fan ’e 20e iu.
Oan ’e ynvintarisaasje wurdt fierder wurke en dy wurdt op dit plak op termyn oanfuld.

On 1 August 2020, Theodora Jelles Zijlstra (no. VI.12.1 in the Genealogy Zijlstra) and her husband Tæke Meintes Brandsma donated a Zijlstra archive to Erfgoed Fundaasje in Sint Anneparochie. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum, and came into possession of Thea Brandsma-Zijlstra because her family was the last to work on her parents’ farm.
This archive is very valuable because the family has kept the business accounts nearly without gaps from the end of the 19th century until the 1990s.
Further work is being done on this inventory and will be completed eventually.
For terms in English, click here.

Erfgoed Fundaasje ynvintariseart en argiveart dizze kolleksje sadat dy tagonklik wurdt foar agrarysk ûndersyk. De dokuminten wurde ûnderbrocht yn it gemeentehûs fan ’e gemeente Waadhoeke en is dêr op ôfspraak mei Erfgoed Fundaasje yn ’e stúdzjeromte te rieplachtsjen foar ûndersyk. It fotomateriaal is digitaliseard en te finen yn ’e oanbelangjende genealogiën en fotogalerijen; de orizjinelen dêrfan komme by de skinkers werom.
It doel is om dit argyf út te wreidzjen mei histoarysk materiaal, lykas brieven, akten, foto-albums en realia, sa as letterlapen, geboarteleppels en oar sulverguod dêr’t relevante nammen en inisjalen ynstean.

Erfgoed Fundaasje inventories and archives this collection so that it becomes accessible for agricultural research. The documents are housed in the town hall of the municipality of Waadhoeke and can be consulted for research in the study area by appointment with Erfgoed Fundaasje. The photographic material has been digitized and can be found in the relevant genealogies and photo galleries; the originals of which are returned to the donors.
The aim is to expand this archive with historical material, such as letters, deeds, photo albums and realia, such as needlework samplers, birth spoons and other silverware with relevant names and initials.

Sykje nei de persoanen mei de sykfunksje yn ’e genealogiën:
Genealogy Bruinsma (Barradiel)
Genealogy Palsma
Genealogy Zijlstra

Terms in English, see below.

I BOEKHÂLDING PLEATS KLEASTER-LIDLUM
I.1 – 1913 oant en mei 1935: Aantekeningen Klooster Lidlum, 40.9 p.m. Bouwland en 40.3 p.m. Weiland; oanlein troch: troch Willem Jelles Zijlstra (nûmer V.12 yn ’e Genealogy Zijlstra)
I.2 – 3-5-1930 o/m 1990: Kasboek; oanlein troch: Willem Jelles Zijlstra oant 1948 en sûnt troch syn soan Jelle Willems Zijlstra (V.13.)
I.3  – 1936 o/m 24-12-1952: Aantekeningen van de vruchten op het Bouwland; oanlein troch: Willem Jelles Zijlstra en Jelle Willems Zijlstra
I.4 – -4-1944 o/m -11-1947: Dag-Kasboek; oanlein troch: Willem Jelles Zijlstra
I.5 – -5-1950 o/m -2-1964: Kasboek; oanlein troch: Willem Jelles Zijlstra, syn widdo Geertje Seerps Palsma (V.12) en har soan Jelle Willems Zijlstra
hjir oan tafoege twa losse typoskripten:
-I.5.1 – 1945/’46: Toelichting bij de belastingaangifte van den Heer W. Zijlstra & Zn., Klooster-Lidlum
-I.5.2- 1946/’47: Toelichting bij de belastingaangifte van den Heer W. Zijlstra & Zn., Klooster-Lidlum
I.6 – 1-5-1959 o/m 31-12-1988: Boekhouding; oanlein troch: Jelle Willems Zijlstra
I.7 – -5-1988 o/m 21-9-1991: Boekhâlding bedriuw en privee
hjirby twa losse boekhâldoersichten yn balpenhanskrift:
I.7.1 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990
I.7.2 1991/1992

II FERSKAAT
II.1 – 24-9-1849: Dagregister; oanbelangjende lân yn Sate en lân Kleaster-Lidlum; eigneres: Aaltje Abes Anema; saakwaarnimmer: Jouwert Jouwers; neamd wurde Pieter Abes Anema en Anne Mames Hiemstra (sjoch: Genealogy Zijlstra – DE SYLSTRA-PLEATS)
II.2 – 19-5-1900: Borderel van Inschrijving – Ten behoeve van de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij te Ljouwert, skuldeaskeres, en Ane, Willem, Mijntje en Klaas Jelles Zijlstra te Ljouwert, skuldners; notaris Anne Tadema, St.-Jabik
II.3 12-5-1909: Obligatie met Hypotheek /…/ Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij, te Ljouwert, skuldeaskeres, en Ane, Willem, Mijntje en Klaas Jelles Zijlstra, te Ljouwert, skuldners; notaris Anne Tadema, St.-Jabik
II.4 – 17-5-1909: Bewijs van Onbezwaardheid, fan 1-5-1879 o/m 17-5-1909 oangeande perselen Gemeente Seisbierrum, Seksje D, de nûmers 504 ensfh.; notaris H. de Koe, Ljouwert
II.5 – 24-11-1920: Polis Onderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen Brandschade Achlum, foar Willem Jelles Zijlstra,
II.6 – 19-1-1940: Rekening en vereffening der boedel en nalatenschappen van Tietje Jans Bruinsma en Heerke Jans Palsma /…/; neamd wurde: Johannes Ebbings Lautenbach, man fan Hendrika Heerkes Palsma, en Jan, Aaltje, Geertje en Seerp Heerkes Palsma;
II.7 19-1-1940: Ontvangen huren, oangeande Sate en lân Kleaster-Lidlum; notaris K. Okkinga, Harns
II.8 – 1951: Winstoverzicht voor Mev. Wed. W. Zijlstra – Exploitatierekening 1950-1951; D.M. Vis, Seisbierrum
II.9 – 11-11-1957: Schattingsstaat van de boerderij te Kloosterlidlum eigen aan de Wed Willem Jelles Zijlstra e.a.; Dom. J. Hiemstra, beëd. makelaar en taxateur, Hjelbeam
II.10 – 1-5-1956 o/m 6-3-1957: Winstberekening voor den Heer Jelle Zijlstra (met Heerke Zijlstra en weduwe W.J. Zijlstra /…/) te Klooster-Lidlum
II.11 – 1-5-1956 o/m 6-3-1957: Winstberekening voor Geertje Palsma, weduwe Willem Zijlstra – Rapport voor de Fa. W. Zijlstra & Zn.

III AKTEN
III.1 – 14-4-1900: Eigendomsbewijs voor de heer Jelle Willems Zijlstra, landbouwer, wonende te Klooster Lidlum onder Oosterbierum, Mûntsewei 1, van de onverdeelde helft in de Sate en Landen, gelegen te Kloosterlidlum onder Oosterbierum, geheel groot 30.57.50 H.A.; notaris P. van der Maen, St.-Jabik
III.2 – 16-6-1902: Koopakte, oangeande boulân ûnder Kleaster-Lidlum; ferkeapster: Wytske Doekeles Ypma, widdo Jan Cornelis Noorda, keaper: Noord Friesche Locaal Spoorweg Maatschappij
III.3 – 27-6-1932: Huurcontract voor Den Heer Willem Jelles Zijlstra/…/van de Sate en landen cum annexis onder Klooster Lidlum; ferhierders: Ane, Mijntje en Klaas Jelles Zijlstra; notaris R. Jollema, Seisbierrum
III.4 – 6-11-1940: Pachtcontract oangeande Sate en lân Kleaster-Lidlum; pachter: Willem Jelles Zijlstra, ferpachters Bote en Mijntje Jelles Zijlstra en Neeltje Hibma, widdo Klaas Jelles Zijlstra; notaris R. Jollema, Seisbierrum
III.5 – -7-1942: Overeenkomst tusschen de Heeren Willem en Heerke Zijlstra te Klo[o]ster-Lidlum en Jelle Zijlstra te Oosterbierum om voor gemeenschappelijke rekening te exploiteeren het landbouwbedrijf en al hetgeen daartoe behoort. Het landbouwbedrijf zal zijn gevestigd te Klooster-Lidlum nummer 17 en gedreven onder de naam ‘W. Zijlstra en Zonen’; D.M. Vis, administrateur, Seisbierrum [dy soannen binne: Jelle * 1915, en Hearke * 1917]
III.6 – 10-9-1942: Overeenkomst tusschen de Heeren Willem en Heerke Zijlstra en Jelle Zijlstra /…/ voor het gemeenschappelijke rekekening te exploiteeren van een landbouwbedrijf /…/ gevestigd te Klooster-Lidlu/../gedreven onder de naam W Zijlstra en Zonen’; Kantoor D.M. Vis, Seisbierrum
III.7 – 25-10 en 16-6-11-1939: Staat van Scheiding van de onroerende goederen, zijnde de percelen Bouwland op Nieuw Bildt onder Sint Anna Parochie /…/; neilittenskip Jetsche Mulder, widdo Jelle Jans Bruinsma, te Frjentsjer; fruchtgebrûkster Geertrui Elisabeth Bruinsma, earder te Naaldwyk; neamd wurde ûnder oaren: Geertje Palsma, troud mei Willem Zijlstra. Neeltje Hibma, widdo Klaas Zijlstra; 3 bôgen A5 yn typskript; notaris K. Okkinga, Harns
III.8 – 20-2-1957: Bewijs van eigendom voor de Heren Jelle en Heerke Zijlstra; elk in fjirde part Sate en lân te Kleaster-Lidlum en elk in achtste part Kleaster-opfeart; notaris R. de Groot, Seisbierrum
III.9 – 10-9-1942: Overeenkomst /…/ voor gemeenschappelijke rekening exploiteeren van een landbouwbedrijf/…/ onder de naam ‘W Zijlstra en Zonen’
III.10 – 30-9-1953: Pachtcontract tussen Mevr. S. Zijlstra-Nauta, c.s. als Verpachters en Mevr. G. Zijlstra-Palsma, c.s. als Pachters; notaris E. Baarda, Frjentsjer
III.11 – 22-3-1962: Uittreksel van de akte van Inventaris-scheiding betreffende de nalatenschap van de Heer Mijntje Jelles Zijlstra gewoond hebbende te Winsum en overleden te Tzum op 11 oktober 1958 tevens dienende als Bewijs van Eigendom voor de Heer Jelle Willems Zijlstra wonende te Kloostlidlum van de onroerende goederen sub Ia en b omschreven; notaris E. Baarda, Frjentsjer
III.12 – 22-3-1962: Kopie /…/ Schuldbekentenis met Hypotheekstelling ten behoeve van de /…/ Coöperatieve Boerenleenbank Oosterbierum en ten laste van de Heer Jelle Willlems Zijlstra; notaris E. Baarda, Frjentsjer
III.13 – 22-3-1962: Afschrift van de akte van Scheiding tussen de Heer Jelle Willems Zijlstra wonende te Kloosterlidlum en de Heer Heerke Zijlstra wonende te Achlum
III.14 – 5-12-1963: Akte van Transport – de gemeente Barradeel, verkoopster; en de Heer Jelle Zijlstra/…/koper; van: Een perceel grond gelegen onder Oosterbierum; notaris R. de Groot, Seisbierrum
III.15 – 5-12-1963: Akte van Transport; oanbelangjende boulân ûnder Easterbierrum; ferkeaper: Gerrit Terpstra, bistedokter te Reduzum en Jelle Zijlstra; notaris R. de Groot, Seisbierrum II. – -2-1979: Afschrift ener akte van Vestiging Zakelijk recht tussen de heer Jelle Zijlstra, wonende te Kloosterlidlum, en Provincie Friesland; notaris R. de Groot, Frjentsjer

IV KWITÂNSJES, REKKENS
Mei-inoar 69 stikken:
1944: 2
1946: 1
1947: 1
1948: 21
1949: 33
1950: 35
1951: 1
1960: 2
sûnder datum: 2

V BRIEVEN
n.f.t.

VI TROUKAARTEN, ROUBRIEVEN, ENSFH.
VI.1 Grietje Janzen, widdo Jelle Pieters Zijlstra; roubrief, 29-2-1908

VII FOTO’S
De oanbelangjende foto’s binne digitaliseard en opnommen yn de Genealogy Zijlstra en yn de Fotogalerij Zijlstra, pleatst op de webside fan Erfgoed Fundaasje, www.erfgoed-fundaasje.nl

VII LÂNKAARTEN, KADASTER, ENSFH.
n.f.t

IX LETTERLAPEN, TEKSTYL
n.f.t.

X BERTELEPPELS
n.f.t.


Terms in English, headings in capital letters:
aantekeningen – notes
AKTEN – DEEDS
belastingaangifte – tax return
BERTELEPPELS – BIRTH SPOONS
bewijs van eigendom – proof of ownership
bewijs van onbezwaardheid – proof of unencumberedness
BOEKHÂLDING PLEATS KLEASTER-LIDLUM – ACCOUNTANCY FARM MONASTERY LIDLUM
BRIEVEN – LETTERS
dagregister – daily register
eigendomsbewijs – title deed
ferkeaper – seller
FERSKAAT/diversen – MISCELLANEOUS
huurcontract – rental contract
hypotheek – mortgage
kasboek – ledger
keaper – buyer
koopakte – purchase deed
KWITÂNSJES, REKKENS – QUINTANCES, BILLS
LÂNKAARTEN, KADASTER, ENSFH. – MAPS, CADASTRE, ETC.
LETTERLAPEN, TEKSTYL – SAMPLERS, TEXTILE
memorie – memory
notaris – notary
obligatie – bond
oanlein troch – constructed by
pachtvoorwaarden – leas conditions
polis – policy
rekening – account
sate en landen – farm and lands
schattingsstaat – state of estimate
staat van scheiding – state of separateness
toelichting – explanation
TROUKAARTEN, ROUBRIEVEN, ENSFH. – WEDDING CARDS, MOURNING LETTERS, ETC.
winstoverzicht – profit statement