koopal-koopmans

Koopal/Koopmans

Wapen trochsnien, A. dield, I. yn grien in gouden mercuriusstêf (Mercurius is de god fan it keapmanskip); II. yn goud trije griene klavers (symboal fan eigenerfd boer), pleatst 2 en 1; B. yn read in gouden spande krúsbôge (keapmanskip).
Helmteken: in swart hús- of hânmerk yn ’e foarm fan in keper, mei links in dûbele skonk.
Helmkleed: grien, fuorre fan giel (bou en greide).
It wapen mei fierd wurde troch de neiteam mei de namme Koopal of Koopmans fan Sjoerd Sydses Koopal, ‘Coopman’, * 1703/05 † Bitgum 1764, keapman en eigenerfd boer te Ingelum en Froubuorren, x Ingelum 4-6-1730 Aukje Martens, en troch syn broer Tymen Sydses Koopal  * 1705/06 † Bitgum 1783, eigner fan ’e mole te Bitgummole, x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, x 2e Tsjom 22-12-1765 Jetske Willems.
De namme Koopmans wurdt yn 1762 al brûkt. De âldst bekende foarfaar yn ’e stamrige (rjochtstreekse manlike lijn) is Sjoerd en Tymen har oerpake Hille Lyuwes, boer te Grou 1647/52, x 1e Tryntie Hartmans. It merk wurdt brûkt troch syn pakesizzer Syds Ysckes te Grou 1692, de heit fan Sjoerd en Tymen.
Sprekkend wapen foar dit slachte fan boeren en keaplju dy’t har sûnt 1762 Koopman(s), Coopman(s), Koopal, Coopal en soms ek Mercator neame. De bôge is ûntliend oan ’e grêfstien fan Maartje Dirks Koopmans (1808-1839) te Bitgum, dy’t lykwols nei alle gedachten op ’e nij brûkt is (sjoch hjirûnder).
Untwerp: de Fryske Rie foar Heraldyk, yn oerlis mei de ynstjoerder. Tekening: R.J. Broersma.
Ynstjoerder: Stichting Erfgoed Fundaasje.
Registreard yn ’t Genealogysk Jierboek 2016, Fryske Akademy, Ljouwert, 2016.

koopmanswapen

Dit wapen wie úthoud op ’e grêfstien fan Maartsy Durks Koopmans (III6-3)

KOOPAL/KOOPMANS
fan ’t Bilt en út Menameradiel

 in greep út de genealogy

Eventually this Koopal/Koopmans-genealogy will be translated into English.
Improvements and additions are very welcome.

DER IS GJIN YNHÂLDSOPJEFTE. BRÛK DE SYKFUNKSJE.

De nammen Koopal en Koopmans wikselje betiden troch de húshâldingen
hinne, en soms neamt in persoan himsels dan wer Koopal en dan wer Koopmans.
plaatje9
Willem Koopal op ’e meanmasine en Sije Jepma mei de hark yn ’e hannen, Ingelum 1932 (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

Willem en Sije stamme beide út in laach dat al ieuwen yn Ingelum buorket.
Stamrige fan Willem: Willem Jans Koopal (1916-1991, sjoch VII4 ) x Tietje Philippus Breuker-Jan Willems x Aafke Jurjens Algra-Willem Jans x Klaaske Jans Zijlstra-Jan Willems x Ytje Klazes Wassenaar-Willem Tymens x Geertje Geerts Terpstra – Tymen Sjoerds x Jetske Willems-Sjoerd Sydses x Ingelum 1730 Aukje Martens.
Stamrige fan Sije: Sije Gerrits Jepma (1921-1957)-Gerrit Sijes x Sipkje Franses Twijnstra-Sije Gerrits x Aafke Boyens Boyenga-Gerryt Klazes x Romkje Sijes van der Heide-Klaas Sasses x Lolkje Sjuks Hettema-Klaas Kornelis (sjoch ûnder IV2-6) x Ingelum 1764 Tætske Sasses Jepma.

Dut oversicht is feer fan kompleet, en dat wordt soks ok noait. Maar wij binne wel doende met ’n útgebraider genealogy. Dêr kinne jou an methelpe, at je wille. Jou siene sels feerhine wel wat ontbreekt of niet goed sit. En dat is nag al wat. ’t Is nag bij de gatten om dicht. Foor anfullingen en ferbeteringen houwe wij ôns anrekommendeerd. En fansels ok foor anekdoaten en ferhalen, om de boel levendig te houwen.
Hewwe jou foto’s en ândere dokuminten fan deuze famylje Koopal/Koopmans? Dy souwen hier niet misstaan (sien ok ôns doelstelling).

 Omdat dizze genealogy hyltyd oanfuld wurdt en sadwaande yn beweging is klopje de persoansnûmers soms net.

Op termyn wurdt dizze side yn it Ingels fertaald: info@erfgoed-fundaasje.nl – 058-212 00 35

Research and composition: Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation.
This genealogy is far from complete: being worked on. Additions and enhancements? See form.

Undersyk en gearstalling: Erfgoed Fundaasje.
Dizze genealogy is noch lang net wat it wêze sil: wurdt oan trochwurke. Oanfullingen en ferbetteringen (legio)? Sjoch Formulier.

Undersyk fan ’e earste generaasjes:  Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert en fierderop: Goasse Doekeles Brouwer (neikommeling fan IV4-3, V2-2 en V4-3). Oanfullingen: Jouke Entjes van der Ende, Baukje de Jong-Koopal (VIII14-2) en Auke Roelof Koopal (VIII12), û.o. út syn famyljeskiednis: Geschiedenis van de voorouders en tijdgenoten van Auke Roelof Koopal, eigen behear, Beetstersweach, 1992), út dat boek is tankber gebrûk makke by it groeien fan dizze genealogy. Sjoch foar fierdere foarâlden Koopal/Koopmans ek: Kertiersteat Brouwer-DamsmaFrysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, Ljouwert, 1996 [Genealogysk Wurkferbân] ISBN 90-6171-813-9.

* = berne
~ = doopt

x  = troud
†  = ferstoarn
[] = begroeven
§ = taljochting/nijsgjirrichheidsje/anekdoate
mg., moargen = 2,5 pûnsmiet = 92 are
pm., pûnsmiet =36,78 are

As Bitgum as plak neamd wurdt, kin dat ek it tsjintwurdige Bitgummole wêze, dat earder in buorskip ûnder Bitgum wie. De namme Syds, wurdt yn ’e Boargerlike Stân gauris skreaun as Sieds (ek: Siis, Zijs). Mei it each op ’e útspraak is dêr min ofte mear wat foar te sizzen, mar wy ha hjir fierhinne mar Syds oanholden om’t dat troch de nammedragers sels navenant it meast brûkt waard. Utspraak: [siis], in lang ienlûd, fergelykje mei ’t Ingels: [green].
Fierders is yn dizze genealogy de skriuwwize fan ’e nammen oanholden sa’t dy yn ’e Boargerlike Stân fêstlein waard: dus Antsy wordt Antje, Auky wordt Aukje, Bauky wordt Baukje, Klaasy wordt fatsoeneard in Klaasje, Neeltsy in Neeltje, Tryntsje/Tryntsy in Trijntje, Wintsy wordt Wintje of nag mooier Wentje, Arryn/Erryn wordt braaf ferburgerlikt tot Arjen, ’t Frise Durk tot Dirk, Goasse tot Gosse, Krelis tot Kornelis, Pyter tot Pieter, Roimer tot Reimer, Syds tot Sijds of Sieds en sels Sijtze en Wullem tot Willem.

Undersyk nei de foarâlden smyt hyltyd mear op. Wy passe de nûmering fan ’e generaasje sadwaande letter oan: net earder as dat wy fan betinken binne dat ûndersyk dêrnei fierhinne útputtend syn beslach krigen hat.
Al mei al is dit in spannende speurtocht foar in hele protte minsken. Wa is famylje fan wa? En hoe dan?
Wy wolle graach fan ’e tsjintwurdige generaasjes ynformaasje hawwe: info@erfgoed-fundaasje.nl

Wy binne no safier:

GENERAASJE I

Hille Liuuesz, te Easterwierrum, sûnt 1633 te Raard, yn 1647 boer yn De Burd ûnder Grou, † nei 1652,
x 1e omstr. 1631 Trintie Hartmansdr, † Grou tusken 1644 en ’47, dochter fan Hartman Sydses en Anna Johannesdr; x 2e 1647 Griet Gerrytsdr, † Grou 1652, widdo fan Hoyte N., dochter fan Gerryt Doeckles (sjoch Bylage Gerryt).

KOOPAL HILLE LIUUWES HANTEKENING
Hille Liuwes kin knap skriuwe: ûnderoan de akte de boppeste hantekening: hylle lyeuues

Yn 1633[1] keapje Hille Lyuwes en Tryntie Hartmans te Easterwierrum ‘huys ende plaetse ende plantagie’ c.a. te Raard fan Allert Pieters en Id Gerbens foar 556 goudg. en fuort dêrop ‘sekere huysinge ende hoyberch’ c.a. te Raard mei it hôf besuden fan Trijn Clases widdo foar 610 goudg.
Yn 1634[2] liene Hille Liuwez en Tryntie Hartmansdr te Raard 50 goudg. fan Jacob Liuwes en Jets Hylckedr te Easterein. De akte is registrearre yn Idaarderadiel 1647.
Jacob Liuwes kin in broer west hawwe fan Hille, sjoch Bylage Lyuwe foar syn famylje.
Yn 1642[3] keapje Claes Willems en Trijntie Dircxdr Kingma te Raard ‘huys, plaetse ende plantagie’ dêre mei it hôf besuden mei (rjocht fan hier fan) fiif kogong lân en 6 pm mieden fan Hille Lyuues en Trijntie Hartmans foar 790 goudg.
Op 1-5-1647[4] rekkent Hille Liuwesz, mei fanwege syn bern by Trientie ‘Harmens’ silger, mei Anna Johannesdr, widdo fan Hartman Sydses, mei fanwege har bern. Hy is har noch 400 goudg. skuldich fan de 950 goudg. fan syn keap fan ‘huysinge, hoybergh, watermolen’ en rjocht fan hier fan ‘saete ende landen inde Bird’ te Grou.

koopal-grut-jetsma

Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou foar de brân, ein fjirtiger jierren. It foarste hûs is derby sette litten troch Auke de Jong, foar syn frou, syn dochter Popkje en himsels. Syn dochter Suster de Jong, troud mei Symen Koopmans, bewennet de oare foarein. (Foto fan: Popkje Hofstra-de Jong, Grou, troud mei Wybe Hofstra, boer yn ’t Hoflân ûnder Grou)

img-20161008-wa0004

img-20161008-wa0003

§ GRUT JETSMA
Grut Jetsma Anno 2016, Baukje de Jong-Koopal (VII.14.2) by de gevelstien: 1950 GREAT JETSMA. By de pleats heart de mole in ein fierderop, dy’t by min waar en yn ’e nacht trochmealde om it lân fan ’e Burdster boeren in bytsje droech te hâlden.
Oant 1921 is Grut Jetsma – lyk dêrfoaroer stiet Lyts Jetsma – in hierpleats, yn dat jier wurdt er ferkocht oan ’e hierders Auke de Jong en Tryntsje Kingma dy’t dêr oant 1948 op buorkje. Dan komt dochter Zuster de Jong derop mei har man Symen Ruurds Koopmans, opfolge troch har soan Auke Koopmans en syn frou Henny Wiersma.
Eartiids stie hjir in saneamd langhûs (binhús, mulhús, bûthús en op it hiem de heaberch, sjoch: Langhuis (Friesland). Yn ’e skuorre binne de pinnegatten noch te sjen yn ’e stilen dy’t de kape fan ’e heaberch droegen ha.
De pleats is sawat 35 ha. grut, mei dêrby reidlân, beammeguod en bistepôlen.

Hille en Trintie hawwe it bedriuw oernommen fan (skoan)heit Hartman Sydses dy’t tusken 1645 en ’47 weirekket. Dat is Grut Jetsma, 65 pm, yn De Burd te Grou, stim 62, dêr’t Hartman yn 1640 buorke. Sjoen har ferkeap fan ’e huzing te Raard yn 1642 kin de ferhuzing nei De Burd ek al wol even foar 1645 west hawwe. Trintie is dêr al hastich ferstoarn, mar Hille bliuwt lykwols op ’e pleats. Wy binne wis dat Hartman Sydses de heit fan Trintie is trochdat hy in, frij jong ferstoarne, soan Yske hat, dy’t troch Trintie ferneamd is. Sjoch foar de skoanfamylje fierder Bylage Hartman.

Op 1-9-1647[5] makket Hylle Liuuesz in skieding mei syn bern Antie 14, Ysck yn syn 11de, Saap 8, Liuue 6 en Jets 3 Hilles by Trintie Hartmansdr silger. Omke Sybe Hartmans wurdt oansteld as har fâd. Hylle bliuwt op ’e pleats ‘inde Bird’ te Grou en sil de bern elk 100 karg. útkeare fan memmegoed. As ûnderpân tsjinje ‘huysinge, hoybergh, watermollen’ en syn rjocht fan hier fan de sate dy’t er brûkt.
Yn 1652[6] wurdt te Grou de neilittenskip beskreaun fan Griet Gerrytsdr, twadde frou fan Hille Lieuwes. Har erven binne de mearderjierrige Harmen Hoytes; Saecke Pyters te Warten wurdt oansteld as fâd oer de minderjierrige Rienck, Duckle, Antie en Ebel Hoytes en Trin Hillesdr. De fâd en Harmen meitsje in skieding mei Hille Lieuwes. Dy sil de bern 50 karg. útkeare fan memmegoed en ek de 100 goudg. fan Gerryt Duckles dy’t opnommen binne fan Pyter Abes te Grou.

Bern fan Hille en Trintie:
1 Antie Hilles * 1633, † foar 1674.
2 Iesk Hilles, sjoch II
3 Saap Hilles * 1639, x Douwe Feickes.
4 Liuue Hilles * 1641, † foar 1674.
5 Jets Hilles * 1644, † nei 1674.

Bern fan Hille en Griet:
6 Trin Hillesdr † foar 1674.

Yn Bylage Gerryt is te sjen dat Trin Hillesdr har diel erfde fan har pake Gerryt. Doe’t it yn 1674 op útbeteljen fan dat part oankaam wie Trin al wei en kaam dat oan har erven, healbroer Iesk en healsusters Saap en Jets.

KOOPAL DE BURD

De Burd ûnder Grou mei stim 62, Grut Jetsma, dêr’t Hylle Liuuesz sa om 1645 hinne skoanheit Hartman Cornelis opfolget. Stim 66, Sytema sate, dêr’t Sydts Ieskes oant 1700 buorket en stim 65, Birma, fan Sjoerd Cornelis, skoanheit fan Sydts (yllustraasjes: Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert).


Generaasje II

Iesk (of Isck) Hillez, * Raard 1637, † nei 1689; x 1e (tredde prokl. gerjocht Idaarderadiel 16-6-1662) Tiet Hotzes; x 2e foar 1666 Jets Willems, widdo fan Syds Haytes (soan fan Hayte Gerryts); boer te Warten yn 1680.

KOOPAL IESK HILLES IH

Iesck Hilles kin net skriuwe. Heel gewoan yn dy tiid, it leit him net oan Iesk sasear. Hy set syn inisjalen: I H. De amtner skriuwt dêromhinne: Dit zijn/Iesck/hilles/selfst/gesette/Letters 

Yn 1676[7] binne Jisch Hilles en frou 152 karg. skuldich oan Sybren Hayes en frou fanwege materialen en arbeidslean fan reparaasje oan syn hûs en nije wettermûne.
Yn 1676[8]is Sioerd Cornelis te Grou 144 karg. skuldich oan Sybren Hajes en frou fanwege reparaasje fan hûs en heaberch.

Dy Sioerd Cornelis sil letter skoanheit wurde fan de soan Syds Ieskes en it is wol frappant dat de timmerman krekt datselde jier by beiden del west hat.
Yn 1680[9] keapje Sytse Sakes en Uble Pybes c.s. in sate fan 100 pm te Warten, brûkt troch Iske Hilles, foar 712½ goudg.

Yn 1666 is Hayte Gerryts stoarn. Dan wurde wy gewaar dat syn skoandochter Jets Willems, widdo fan Syds Haytes, op ’e nij troud is mei Isck Hillez. Sjoch fierder Bylage Hartman.

Ut it earste trouwen fan Jets: Yemck Sydses, x Earnewâld 17-7-1687 Yeff Jochums.

Bern fan Iesk en Jets:
1 Syds Ieskes, sjoch III.
2 Willem Ieskes, x Grou 2-1-1707, boer op Sytema, Grou stim 50, 1708, op stim 58 en part fan stim 61 1728; meniste lidmaten te Grou 1711, x Claaske Abbes.
Har dochter Jetske Wyllems wurdt doopsgesind lidmate 18-5-1738 † 7-3-1756; yn 1749 ‘wollennaaister’ te Grou.
Wy binne der wis fan dat Isck Hillez de heit is fan ús Syds Ieskes. Dat is net allinne om’t dy Syds yn ’t earstoan yn De Burd buorket dêr’t Isck opgroeid is, mar it is no ek dúdlik hoe’t dy unike kombinaasje fan nammen Syds/Ieske ûntstien is: Syds is neamd nei de earste man fan syn mem.

Generaasje III

Syds Ieskes † wierskynlik 1706, yn 1698 en 1700 boer op stim 66 fan Grou yn De Burd, grut 70 pûnsmiet, te Wergea yn 1702, sûnt 1702 te Ægum; boelguod op of koart foar 14-9-1706[10] x 1e Ymck Annes
x 2e Idaard 2-4-1702 Grietje Sioerdts, widdo fan Sjoerd Oenes, boer op stim 3 fan Ægum, sawat 42 pm.; dochter fan Sioerd Cornelis, boer yn De Burd (stim 65, buorman fan syn skoansoan Syds Ieskes), en Ock Sioerdsdr.

Syds Ieskes fan Ymck Annes en Syds Ieskes fan Grietje Sioerdts brûke beide itselde hânmerk. Dêrtroch is it dúdlik dat it om ien en deselde Syds giet. Itselde jildt foar Grietje mei har beide mannen.

Bern út it earste trouwen fan Grytsje: Oene Sjoerds, x Grou 18-3-1727 Trijntje Klazes.

Bern fan Syds en Grytsje:
1 Sjoerdt Sydses, sjoch IV1
2 Tymen Sydses, sjoch IV2

Foar de skoanfamylje en foar Sioerd Oenes sjoch Bylage Sioerd.

Yn 1696[11] keapet Sybe Sybrens te Reduzum de helte fan in sate fan 90 pm yn De Burd, bewenne troch Syds Yesckes, fan Willem Meynerts te Boazum foar 1741 goudg.
Yn 1698[12] liene Syds Jesckes en Ymck Annes te Grou, ‘in de Bird’, 100 goudg. fan Dirck en Hendrick Diurres en jitris 100 goudg. fan Sioerd Cornelis.
Yn 1698 binne Syds Ieskes c.s. boer op stim 66 fan Grou, 70 pm; yn 1700 op floreennr. 67, Sytema sate, grut 90 pm.
Yn 1700[13] keapje dr. Franciscus Frisius en Tietske Piersma te Ljouwert de helte fan in sate fan 90 pm yn De Burd, bewenne troch Sieds Ysckes, fan de widdo en bern fan Sybe Sybrens foar 40 goudg. elk pûnsmiet. De boer stiet noed foar reparaasjes oan de mûne.
By houlik yn 1702 kaam Syds fan Wergea.
Yn 1703[14] liene Sieds Ysckes en Griet Sioerds te Eagum 100 karg. fan Ype Sioerds te Wergea.
Op of jusjes foar 14.9.1706[15] wie Harmen Douwes te Akkrum keaper yn it boelgoed yn Idaarderadiel fan Syds Yskes.

 [1] RA RAU A8 183, 183v. [2] RA IDA R2 333. [3] RA RAU A9 343v. [4] RA IDA R2 392v. [5] RA IDA J7 189. [6] RA IDA J7 353v. [7] RA IDA R5 315v. [8] RA IDA R5 14v. [9] RA IDA N2 182. [10] RA UTI J3 420. [11] RA IDA N2 688. [12] RA IDA R6 5, 88. [13] RA IDA N2 770. [14] RA IDA R6 117v. [15] RA UTI J3 420v.

§ IT HÂNMERK
In hânmerk wie in merkteken bûn oan in persoan dat troch lju dy’t net skriuwe koenen brûkt waard om akten ensfh. te ûndertekenjen. It hânmerk is wierskynlik fuortkommen út it hûsmerk.

Húsmerken stamme út de âld-Germaanse tiid, en troch guon wurdt oannommen dat se tebek te bringen binne op ’e runetekens. Ynkraste figueren dy’t op slútstiennen fan hunebêden te sjen binne, lykje wol op húsmerken. Wierskynlik wienen boeren de earsten dy’t it húsmerk brûkten, op har pleats, ark en reau en fee (brânmerk). It húsmerk waard mei in knyft yn it doarkesyn krast om sjen te litten wêr’t wa wenne. Sadwaande binne dy merken rjocht troch rjocht oan. Begjin 1800 kaam kalmoan de hûsnûmering om ’e hoeke, earst yn ’e stêden. Doe wie it húsmerk njonkenlytsen út ’e tiid.

Hânmerken koenen frij trilderich op papier set wurde, de lju koenen net skriuwe en hienen dêrtroch net in fêste hân yn dy dingen. Hânmerken koenen oergean fan heit op soan, mei as ûnderskieding in tafoeging fan in streepke of sa. Guon dy’t net in hânmerk hienen, setten in krúske.

Hjirûnder de hânmerken fan Gryt Sjoerds, x 1e Sioerd Oenes, x 2e Syds Ieskes.
Se ûndertekenje  akten yn ’e hypteekboeken fan Idaarderadiel:
Yn 1695[1] liene Sioerd Oenes, húsman te Eagum, en Gryttie Sioerds 300 karg. fan Jelmer Tietes, bakker te Wergea.
Yn 1695[2] liene Sioerd Oenes, húsman te Eagum, en Griet Sioerds 100 karg. fan Sipke Ypes, frijfeint te Wergea.
Yn 1703[3]  Sieds Ysckes en Griet Sioerds, sjoch hjirboppe.
Gryt hat har merk wolris op ’e kop en dat is har tastien. Mar wy meie konkludeare dat it ien en deselde Gryt is. Syds keart syn merk om, dat kin dus ek.
[1] RA IDA R5 447. [2] RA IDA R6 114v. [3] RA IDA R6 117v.

HÂNMERKEN

GENERAASJE IV
Dit wie yn in earder stadium fan ûndersyk noch Generaasje II. Nei sneupwurk fan Ype Brouwers binne wy twa generaasjes tebek opsketten. De nûmering fierderop wurdt noch oanpast.

IV1 sn f. III Sieds Ieskes
Sjoerdt Sydses * 1705 † ûnder Bitgum 1764, boer en keapman op Lyts Aysma (nr 1, 1758) op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), letter yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, nûmer 15.

Sjoerdt is nei Ingelum rekke, troude dêr mei in boeredochter en hja binne rille gau nei Bitgum ferfearn. Dêr wie wol genôch te rêden en dêrom kaam doe ek Sjoerdt syn broer Tymen dy kanten út.
x Ingelum 4-6-1730 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706 † ûnder Bitgum (Bitgummole) 23-2-1773 (neffens Lidmateregister Bitgum), lidmaat tsjerke Bitgum 4-5-1735 ‘na onderwijsing en geloofsbelijdenisse; Auk har man Sjoerd docht gjin belidenis, se litte har bern ek net dope. Yn ’e 18e ieu wienen der net in soad lju dy’t yn Bitgum belidenis dienen, dat Syds wie net in grutte útsûndering. Auk wennet yn 1765 ‘Bij de Molen’
dr f. Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr op stim 6, en fan Auck Roimers; bernsbern fan Roymer Auckes en Antje Gosses. (Sjoch foar fierdere foarâlden Kertiersteat Brouwer-Damsma yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9).
Bern:
1 Syds Sjoerds Koopal/Koopmans, sjoch IV1
2 Marten Sjoerds Koopmans, sjoch
IV2
3 Cornelis Sjoerds Koopal, sjoch IV3
4 Albert Sjoerds
, neamd (mei de achternamme?) Koopman † Bitgum 19(?)-3-1801 [] Ingelum, op syn grêfstien stie in hynder en in ko; keapman (blykber yn hynste en fee)

x Bitgum 26-1-1772 Aafke Rinses, fan it Fliet te Ljouwert.
5 Reimer Sjoerds Koopal, sjoch IV4
6 Auke Sjoerds Koopal
, sjoch IV5
7 Grytje Sjoerds * Bitgum 7-11-1748 ~ Bitgum op belidenis 28-5-1780

x Ingelum 26-12-1773 Nanne Sjoerds Terpstra * Stiens omstr. 1746 † Bitgum 12-6-1818, 72 jier, by trouwen fan Menaam, sn f. Sjoerd Nannes en Geertje Sybrens.
   Bern Terpstra, allegear * en ~ te Bitgum:
1 Gertje * 1774
2 Aukje * 1775
3 Geertje * 1777
4 Antje * 1779
5 Sjoerdtje * 1782
6 Antje * 1788 x Bitgum 15-12-1805 Sjoerd Reins, fan Bitgum
7 Sybrigje * 1791
8 Sjoerd * 1796.

8 Antje Sjoerds † sûnder bern tusken 1768 en ’80.

INGELUM A. MARTINDe Ingelumer tsjerke yn 1887,  krekt foar de restauraasje dy’t plak hat as Marten Annes Koopal tsjerkfâd is (sjoch IV15-2). Albert Martin (Amsterdam 1827-1900) makke dizze tekening yn opdracht fan it Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, hy waard troch dat selskip ynhierd om monuminten fêst te lizzen

Yn it Register der graven te Engelum, oanlein op 1 july 1839, is ûnder oaren registreard wa’t eigners fan grêven op it Ingelumer hôf binne.
By de Koopal/Koopmansen stiet it folgjende:
Albert Sjoerds Koopal Erven: rigel 2, grêven 7 en 8
Marten Sjoerds Koopal Erven: r. 3, gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Reimer Sjoerds Koopal Erven: r. 3, gr. 8, 9, 10 en 11
Dirk Martens Koopmans Erven: r. 4, gr. 1 en 2
Klaas Martens Koopmans Erven: r. 4, gr. 3 en 4
Auke Sjoerds Koopal Erven: r. 4, gr. 5, 6 en 7
Sjoerd Aukes Koopal Erven: r. 4, gr. 8, 9, 10 en 11
Sjoerd Sydses Koopal Erven: r. 6, gr. 5, 6, 7, 8 en 9
Minne Jans Kuperus Erven, man fan Maartje Johannes Koopmans: r. 28, gr. 1, 2, 3 en 4
Klaas Martens Koopmans Erven: r. 31, gr. 2.

§ WOLSTELD HÚSMAN EN KEAPMAN
Yn 1749 is Sjoerd Sydses te Bitgum, ‘welgesteld’, mei húshâlding fan fjouwer boppe en njoggen ûnder de tolve, oanslach 61 karg. 2 st.
Dat kinne dan twa bern boppe de tolve west hawwe mar it binne der yn alle gefallen njoggen tusken nul en 12 jier: sawat alle jierren in bern.

De widdo fan Sioerd Syses stiet yn it personele kohier fan Bitgum fan 1768 te boek mei skat fermogen fan 2000 + 275 karg. Dat bliuwt sa oant 1773; yn 1774 wurde Sioerd Syses erven neamd mei datselde fermogen en dat bliuwt sa oant it lêste kohier fan 1793.

Yn 1758 is keapman Sjoerd Sydses eigner en brûker fan nr. 15 fan ’e âlde pachte Biltlannen ûnder Froubuorren, 62 moargen grut. Yn 1768 binne dat dy syn widdo en bern mei 58½ moargen mei hûs, de bern spesifiseard as Syds, Marten, Cornelis, Albert, Reimer, Auke, Grietje en Antje Sjoerds, elk 1/8. Yn 1778 binne Reimer en Auke Sjoerds eigners, elk de helte, fan 58½ moargen, Reimer is brûker. Yn 1788 binne Syds, Auke en de seis weesbern fan Reimer Sjoerds eigners, elke staach foar 1/3, fan 48½ moargen.

Yn 1780 (RA MEN 150 107) meitsje Sieds Sjoerds, húsman en keapman te Bitgum, Marten Sjoerds, keapman te Ingelum, Cornelis Sjoerds, húsman te Froubuorren, Albert Sjoerds, keapman te Bitgum, Reuimer Sjoerds, húsman te Froubuorren, Auke Sjoerds, húsman te Bitgum, en Grytie Sjoerds, frou fan Nanne Sjoerds, te Bitgum in skieding fan de neilittenskip fan har âlden Sjoerdt Siedses en Aukjen Martens te Bitgum.

Oan Sieds, Reuimer en Auke komt, elk foar 1/3, de sate en lannen te Froubuorren fan 45 moargen dêr’t Reuimer buorket; oan Cornelis en Albert komt, elk foar ½, de sate en lannen te Froubuorren fan 41½ moargen dêr’t Cornelis op buorket; oan Marten komt in skar ‘in de Buureweide’ te Bitgum, 10 moargen Biltlân ûnder Froubuorren en huzing yn ’e buorren fan Bitgum; oan Grytie komt 17 moargen ûnder Bitgum dêr’t hja sels buorket en de helte fan ’e huzing te Ingelum dêr’t Antje Martens de oare helte fan takomt. Dêr oerhinne komt oan Albert noch de huzing by de mûne te Bitgum dêr’t er wennet.

Sjoerd wurdt yn ’e kwotisaasjekohieren ‘wolsteld’ neamd. Hy stiet gauris as ‘Coopman’ te boek.
Hy en Auk keapje geregeld lân en huzingen, ûnder Bitgum en Ingelum bygelyks:
– ‘Sekere huisinge c.a., staande aan de Buren te Beetgum ’ (Resesboek A 25, nr 195); keapsom: 25 goudgûnen, te beteljen yn 1743
– ‘Huisinge, schuur en hovinge c.a.’ te Bitgum (Resesboek A 236); keapsom: 148 Carolus gûnen, te beteljen yn 1747, ’48 en ’49
– op 27-6-1759 keapet Sjoerd by strykjild (jild dat takend wurdt oan dyjinge dy’t by it opbieden mei it heechste bod komt) 5,6 pûnsmiet greide ûnder Ingelum; keapsom:  f 370,00, ‘te betalen met goed silvergeld’
– koart foar syn ferstjerren keapet Sjoerd noch 27,5 pûnsmiet greide op it Bitgumer Nijlân; keapsom: 2.850,00 Carolus gûne.

Yn it Bilt keapje Sjoerd en Auk:
– yn 1749 it pachtrjocht fan de’Sathe Oud State Billand’, nûmer 15, 45,75 moargen (in moargen = 0.9 hektare); keappriis: 550 Carolus gûne
– yn 1753 wurde se fan ’e selde pleats eigner trochdat de Steaten de pleatsen op it Ald Bildt ferkeapje (sjoch foar útlis hjirûnder). De pleats wurdt dan sa omskreaun: ‘Huis en schuur met 45 3/4 mg land, W. aan de Zuiderweg, 1e ten N. v.d. Langestraat’ (nr 119, datum keapbrief: 7-11-1753); Jierlikse som: 324-1-0; keapsom: 6481-3-6; mooglik Swettehorne?
– yn 1753 is de ‘coopman Sjoerd Sydses’ eigner en brûker fan 62 moargen, nûmer 15. Yn 1752 wie by de pleats grou 45 moargen lân. Tusken 1752 en 1758 moat Sjoerd der noch 16 à 17 moargen bykocht hawwe
– op it Ald Bildt is er neffens it boppeneamde kohier eigner fan ’e folgjende perselen:
a perseel 34: eigner en brûker fan 8 moargen; beswierre mei 8 Fl
b perseel 40: eigner fan 8 moargen; brûker is Gerben Jans Docter; beswierre mei 8 Fl Germ Jans wurdt nei 1758 eigner
c perseel 49: eigner en brûker fan 38 moargen en 246 roeden, (floreenrinte: 38 Fl en 8 stuorren en 12 pinnings), en fan 2 moargen en 126 roeden, (beswierre mei in rinte fan 2 Fl, 4 stuorren en 7 pinnings)

d perseel 110: eigner en brûker fan 226 roeden (floreenrinte 3 Fl, 9 stuorren en 5 pinnings).
– op 10-11-1760 keapje Sjoerd en Auk in pleats – hûs en skuorre – mei 31,3 moargen yn ’e Súdhoek fan Froubuorren, noardlik fan ’e Súdhoeksterdwarsweg, eastlik fan ’e Suderweg (no Hamerenweg; floreennûmer 18; keapbrief 197; keapsom: 7.897 Carls gûne-5-0). Eigners wienen Jarig Sjoerds en Trijntje Leenderts. Dy hienen yn oktober 1755 it lân tsjin it tweintichfâld fan ’e hiersom kocht, 4.302 Carolus gûne. Dizze pleats is ôfbrutsen (hy stiet noch wol op ’e kaart fan Wopke Eekhof, omstr. 1860. In nij spul waard boud oan ’e súdkant fan ’e Súdhoekstermiddelweg.
Tusken 1758 en 1764 keapje Sjoerd en Auk noch mear lân:
perseel 15: 2 moargen, 150 roeden (2 Fl, 5 st., 1p.)
perseel 35: 7 moargen, (7 Fl)
perseel 35: 3 moaren, 300 roeden (3 Fl, 10 st., 8 p.)
perseel 70: 2 moargen, 450 roeden (2 Fl, 15 st., 12 p.)
perseel 77: 5 moargen, 192 roeden (5 Fl, 6 st., 11 p.)

Na Sjoerd syn doad wordt ’t besit eerst in takt laten. In 1768 is aigner en bruker fan ’e plaatsen nummers 15 (kocht in 1753) en 18: ‘De Coopman Sjoerd Sijdses wed. en kinderen’: Sijds, Marten, Cornelis, Albert, Reimer, Auke, Grietje en Antje Sjoerds.
De oudste seun, Syds, folgt syn hait op as bruker fan Klain Aysma op Dyksterhuzen onder Beetgum. Krelis is bruker fan plaats nr 18, hij is ok bruker fan ses perselen los land op ’t Oud Bildt.
In 1778 is plaats nr 15 aigendom fan Reimer en Auke, elk foor de helt. Reimer is bruker. Albert en Krelis binne aigners fan plaats nr 18, en fan fier perselen los land, Krelis is bruker.
Syds is dan aigner fan ’n plaats – huus en skuur – en 13 moargen land onder Froubuurt. ’t Andere land is nag niet ferpart, dat staat nag op naam fan ‘Sjoerd Sydses Erven’. Marten Sjoerds wordt opfolger.
De dochters Aukje en Antje worde in ’e kohieren niet noemd. Antsy is waarskynlik jong sturven. Auky komt as wede fan Gerben Klazes Brouwer in ’t kohier fan 1818 foor as aignares fan ouderlik besit.

§ PLAATS HONDERT JAAR FEMILIBESIT
Plaats nummer 15 blyft meer as honderd jaar in ’e femily:
-in 1778 wordt Reimer Sjoerds noemd as aigner en bruker
-in 1778, ’88 en ’98 binne Krelis (II3) en Albert Sjoerds Koopal (II4) aigner en is Krelis bruker
-in 1818 is Krelis wede aigner fan 32 moargen en ok bruker
-in 1828 is hur omkesêger Jehannes Martens Koopmans (III7) aigner fan 32 moargen in die plaats en bruker Dirk Ates van der Zee
-in 1838 is deselde aigner en bruker die syn omkesêger Sjoerd Dirks Koopmans (IV5)
-in 1850 binne der drie aigners: Jehannes Martens Koopmans syn wede Sytske Klazes Jepma (foor de helft), en de drie kines fan hur dochter Maaike, wede fan Jan Minnes Kuperus: Sytske Jans Kuperus (III7-1-1) frou fan Klaas Dirks Wybrandi (foor 1/6 part), en Minne (III7-1-3) en Tjitske Jans Kuperus (III7-1-4), tegaar foor 2/6 part; brukers binne dan Jehannes Martens wede en Klaas Dirks Wybrandi
-in 1853 wordt de plaats ferkocht en gaat hij út de femily.

Oankeap op ’t Bilt en ferkeap fan ’e Steate-Biltslannen

De fjirtiger jierren fan ’e 18e ieu binne foar de Biltboeren min. Oarsaken: de hyltyd wer opkommende feesykten, de feepest yn 1749, misgewaaks, de lege prizen en de hege lêsten. Sadwaande binne de boeren net of mar min by steat om de hier fan ’e grûn, dy’t eigendom is fan ’e provinsje, te beteljen. De Steaten besykje mei twangmaatregels om dy achterstallige hier te foarderjen. Underskate Biltboeren moatte har pleatsen, dy’t troch har foarâlden grûnfêste binne en fan âlder op âlder oerdroegen, of dy’t se fan har foargonger op taksaasjewearde oernommen ha, ferkeapje. De Steaten, dy’t trochgeand yn jildpine sitte, wolle de pleatsen sels ek al net keapje omdat se har dan de ferplichtingen op ’e hals helje fan ûnderhâld fan diken, wegen, slûzen, brêgen, tsjerken en skoallen. E dat ûnderhâld beghertigje har hierders no. Boppedat, de kosten fan oankeap fan in pleats sille amper opweagje tsjin it bedrach fan ’e achterstallige hier. Sadwaande wolle de Steaten de Steatedomeinen op it Bil ferkeapje. Yn 1749 wurdt in ‘Commissie tot de Bildtzaken’ ynsteld. 
Neffens dy har rapport yn 1750 achtsje hja dat foar ferkeap de gaadlike tiid noch net oanbrutsen wie. De Steaten sitte mei it gefal yn ’e mage en freegje Steedhâlder Willem IV om rie. Dy is fan betinken dat de Biltlannen àl ferkocht wurde moatte. Syn advys jout de trochslach en nei in soad hinne en wer geskriuw en gepraat nimme de Steaten it beslút om de Biltlannen massaal te ferkeapjen. De hierders kinne tsjin betelling fan it 20-fâld fan ’e jierlikse hiersom it lân yn besit krije. Oan ’e keap wurde wol betingsten steld
(H. Sannes, Geschiedenis van het Bildt, Deel III, haadstik 23)
Foar 1752 binne de Biltboeren eigner fan it pachtrjocht; omdat it lân fan ’e Steaten fan Fryslân is, binne der gjin proklamaasjeboeken fan: by ferkeap wurdt it lân net proklameard, konsint fan ’e grytmans  is net oan ’e oarder.
De keapman Sjoerd Sydses, dy’t sa’t skynt in helder ynsicht yn ’e gong fan saken hat, hat al yn 1749 in pleats yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren kocht (sjoch hjirboppe). As hierder fan ’e ‘Olde Gepachte Bildtlanden’ hat er rjocht op keap. Sjoerd, dy’t yn 1755 as tsjûge yn in proses oer de achterstallige hieren deifurdige is, ferklearret op ’e rjochtsitting dat er oer it foarnimmen fan ’e Steaten om de âlde Biltlannen te ferkeapjen wol ris wat grútsjen heard hat, mar fan ‘de gansche zaak’ neat ôfwit. Underskate oare getugen – keapers – ferklearje itselde. Troch ûnwissigens sille de hierders skruten west ha om te keapjen.
As keapman-húsman wurdt Sjoerd, lykas sein, eigner fan ’e ‘Sathe oud State Billandt’ , dat wurdt er by in eksekutoriale ferkeap op 23 desimber 1749 . Dêrtroch krijt er it hierrjocht op 45,75 moargen it lân. De priis dy’t er betellet is 12 à 15 Carolus gûne it moargen.
Sawol de bijsitter (=meirjochter) fan ’e gritenij, Stevens Daams, as de ‘Gesworen’ klerk by de sekretary, Ype Bonnema, ferklearje dat Sjoerd Siezes de Sate kocht hat foar 10 à 11 Carolus gûne it moargen, wylst de grûn 100 Carolus gûne of mear wurdich wie (m.o.w. dat de pleats tsjin in fierstente lege priis ferkocht is). Mar de getugeferklearrings fan ’e oare keapers strike hast wurdlik mei dy fan Sjoerd sines. De priis wie doe neffens har sawat 10 à 12 Carolus gûne it moargen. De fermindering fan ’e priis fan ’e fêstichheden op it Bilt is feroarsake troch de ‘Resolutie van inlossingen’ (it beslút fan ’e Steaten om te ferkeapjen). De hier op himsels wie net heech. De jierliks hier fan it eigendom dat Sjoerd yn 1753 krigen hie wie 324 Carolus gûne en 1 stoer. Rekkene nei sawat 46 moargen lân betsjut dat 7 Carolus gûne it moargen. De Steaten freegje dêrom sa no en dan om in ‘propijn’, in geskink, bygelyks om de sân jier in heal jierhier ekstra. Fierders hawwe de Steaten oan ’e Biltboeren de ferplichting oplein om te soargjen foar it ûnderhâld fan ’e diken, slûzen, tsjerken, ensfh. Dêroerhinne binne de belestings behoarlik swier.
Sjoerd ûntkent op ’e rjochtsitting net dat de wearde fan it lân nei 1749 omheech gongen is, en dat ‘het waar was dat voor vele jaren wel land op ’t Bildt was verkocht voor 100 Carolus gûne it moargen’. Hy foeget dêroan ta dat der noch wol ‘slegt land op het Bild voor een gemene en kleine prijs verkogt wordt’, dêr’t er blykber mei sizze wol dat de priis fan ’e pleats, mei it each op ’e kwaliteit fan it oanbelangjende lân net te heech wie. By de ferkeap yn 1752 en 1753 waarden keapers boppedat ferplichte om neist it boppeneamde ûnderhâld ek foar ‘altoos de traktementen van predikanten en schoolmeesters voor hun rekening te nemen’. De provinsje is dêrmei fan alle ‘swarigheden’ ôf.
Troch syn ferskinen foar it ‘Geregte’ witte wy dat Sjoerd yn 1750 om ende by fyftich jier is en yn Bitgum wennet. De hierder fan syn pleats hat nammentlik oant Petry 1756 (= 22 febrewaris) it rjocht om yn Froubuorren syn bedriuw út te oefenjen. Underferhier komt geregeldwei foar. In soad hierders, dy’t yn 1752 yn ’e gelegenheid steld binne om de fêstichheden te keapjen, binne allinne yn namme hierder. ‘Bruikers’ wurde ûnderhierders.
De ‘Coopman’ Sjoerd Sydses lit it net by dy iene oankeap yn 1753. Yn it ‘Cohier of register van de Landen en Plaatsen tot Stemminge gerechtigd, van de Grietenije van het Bildt’ fan 1758 komt syn namme net foar. Dêrfoaroer yn it kohier fan 1758 fan Froubuorren fiif kear (sjoch hjirboppe).
Nei 1750 giet de grûn yn wearde omheech. It wurdt oantreklik om it lânbouareaal út te wreidzjen en de grûn yntinsiver te brûken. It earste krijt syn beslach troch it yndykjen fan ’e nije Biltpolder en de Noarderleechpolder yn 1754. Yngeander grûngebrûk slagget troch flaaksbou (oant likernôch 1780) en troch it telen fan ’e ierdappel en de sûkerei.
Sjoerd Sydses leit him ek ta op ’e teelt fan beane. Yn it ‘Kasboek’ fan ’e ‘rendant’, de behearder fan t jild) fan it Bilt stiet:
1751 Den 22 Juny heeft de Rendant ontvangen de geregte helft van vier en twintig hopen bonen, – het hopen tegen drie en dertig stuivers – die met Sjoerd Sydses te halve zijn, vervolgens aan geld negen en dertig Cargls en twaalf stuivers (39-12)
(Untliend oan û.o.
Geschiedenis van de voorouders en tijdgenoten van Auke Roelof Koopal, Eigen behear, Beetstersweach 1996) 
(Sjoch ek Tresoar: Befolking Tytsjerksteradiel. Samling Nieuwland-Tresoar, ynventarisnr 1, aktenr 41917-Argyfnr 1730, ) 

plaatje23
Swettehorne, no Langestraat 94, dêr’t Sjoerd Sydses (III1) en Auky Martens mooglik op buorken (sjoch hjirboppe)

III2 sn f. II Sieds Ieskes
Tymen Sydses Koopal  † Bitgum 1783, eigner fan ’e mole yn ’e buorskip ‘Bij de Molen’, letter útgroeid ta Bitgummole. Tymen is de mûnder fan syn eigen mole
x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, dr f. Dirk Jans en Griet Anes
x 2e Tsjom 22-12-1765 Jetske Willems * Dronryp 10-3-1744 † Bitgum 25-10-1801 ~ Bitgum op belidenis 13-3-1796, dr f. Willem Kornelis, boer te Dronryp, en Martje Theunis te Dronryp; Jetske ferkeapet yn 1785 foar har bern de mole te Bitgummole oan Thije Pytters en Geertje Tymens te Bitgum.

-Yn 1736 (RA MEN 146 427) oerlizze Gerke Johannes, húsman te Bitgum, en Djurre Jacobs, âld-ûntfanger dêr, in rekken fan har fâdij oer Sjoerdje, weesdochter fan Dirk Jans by Griet Anes, beide te Bitgum stoarn, dy’t no frou is fan Tiemen Sietses te Bitgum.-
-Yn 1749 Tymen Sydses te Bitgum, ‘welgesteld’, mei húshâlding fan twa boppe en fjouwer ûnder de tolve, oanslach 36 karg. 4 st.
-Tymen Sydses stiet yn it personele kohier fan Bitgum te boek mei in skat fermogen fan 600 karg. yn (it earste kohier fan) 1747 o/m 1783. Yn 1784 syn erven en dy wurde it jier dêrnei ‘onder ede op nihil’ steld.
-Yn 1765 komme der fâden foar de bern fan Tymen en Sjoerdsy. Fâd Johannis Gerkes is fansels in soan fan de Gerke Johannes dy’t earder fâd wie oer mem Sjoerdje Durks en is dus grif sibbe fan memmekant. En fâd Sieds Sjoerds kinne wy as soan fan Sjoerdt Sydses. Dy wie fâd fan heitekant, mei men oannimme.
-Op 5.11.1765 wurde Sieds Sioerds en Johannis Gerkes, beide te Bitgum, oansteld as fâden oer Durkje, yn har 22ste, Sieds, yn syn 20ste, en Gertje, yn har 10de, bern fan Tymen Siedzes by Sioerdtje Durks silger om’t Tymen op ’e nij mei Jetske Willems trout.
-Yn 1766 (RA MEN 149 310v.) sil Timen Siedzes te Bitgum, op ’e nij troud mei Jetske Willems, in skieding meitsje mei Johannes Gerkes en Sieds Sjoerds, beide te Bitgum, as fâden oer syn bern Durkje, Sieds en Geertje Timens by Sjoerdtje Durx silger en ek mei dochter Sytske Timens, frou fan Marten Jacobs. Oan ’e bern komt it hûs mei skuorre en hôf te Bitgum dêr’t er wennet; elk bern 157 karg., makket 628 karg. yn totaal, en oan ’e jongste, Geertje, noch de klean, it sulver en goud fan har mem.

Bern fan Tymen Sydses Koopal en Sjoerdsy Durks:
1 Sytske Tymens
, fan St.-Anne
x Bitgum 13-5-1764 Marten Jacobs, fan Bitgum
   Bern:
1 Sjoerdje Martens * Bitgum 6-5-1766
2 Sjoerdje Martens * Bitgum 14-9-1767

2 Durkje Tymens * omstr. 1744
x Willem Klaassen, te Baaiem
   Bern:
1 Klaas Willems * Baaium 25-6-1769
2 Sjoerdtje Willems * Baaium 24-10-1779
Op 10-3-1779 wurdt Willem Clases, húsman te Baaium, oansteld as fâd oer de weesbern fan Andries Jacobs te Alkmaar, dy’t erve fan Jacob Jans silger te Wjelsryp.

3 Sieds Tymens * omstr. 1746 † -2-1780, by x: ‘Koopman tot Beetgum’
x  Jirnsum 15-9-1776 Grytje Harmens Postsma (dy twadde s is mooglik skriuwflater), by trouwen: ‘tot Rauwerderhem’, fan Raard, widdo fan Sjoerd Oenes.
Op 15-11-1775 wurde (yn Raarderhim) Fokke Tjeerds ûnder Ljouwert en Syds Sjoerds, keapman ûnder Bitgum, oansteld as fâden oer Oene, 11 jier, soan fan Sjoerd Oenes silger, op de Dille ûnder Raard, by Grietie Harmens.
Op 7-2-1780 bart de diakony fan Bitgum 1 karg. 5 st. fan Tymen Sydses foar hier fan it deadslekken foar dy syn soan Syds Tymens.

4 Geertje Tymens, * Bitgum 29-10-1756 ~ Berltsum  op belidenis 23-5-1811
x Bitgum 9-11-1783 Thijs Pieters.
   Bern:
1 Timen Thijsses * Bitgum 1784

Bern fan Tymen Sydses Koopal en Jetske Willems:
5 Grytje Tymens Koopal * Tsjom 1-1-1764 † Hijum 7-12-1846, 82 jier
x Stiens 14-2-1808 Tjerk Fokkes Fokkema * Hallum 1-1-1787 † Hijum 5-8-1861, gernier te Hijum
har trije bern ferkeapje lân te Ingelum op 15-12-1842 oan Hendrik Jacobs Kuipers en Trijntje Geerts Terpstra (suster fan Geartsy, sjoch III18 en IV15), keapsom f 1.050,00.
   Bern Fokkema:
1 Fokke, gernier te Feinsum
2 Jetske, te Hijum
3 Tjerk, gernier te Hijum
6 Martjen Tymens Koopal (ek Martzen) * Bitgum omstr. 1772 † Ingelum 20-11-1831, 59 jier; by har ferstjerren is der saldo fan f 1.294,50; har man krijt it fruchtgebrûk; erfgenamten binne har susters en bruorren en dy har erfgenamten

x Ate Gerbens Zijlstra * Marsum omstr. 1770 † 16-11-1841, 71 jier, gernier; gjin bern
7 Sjoerd Tymens Koopal, sjoch IV6
8 Willem Tymens Koopal, sjoch IV7

Generaasje IV

IV1 sn f. III1 Sjoerd Sydses Koopal/Koopmans
Syds Sjoerds Koopman/Koopmans/Koopal, komt om en om foar mei de namme Koopal en Koopmans (inkeld ek Koopman) * omstr. 1732 ~ Bitgum op belidenis 5-4-1767 troch ds Gerardus Theodorus de Cock † Lyts Aysma Dyksterhuzen 29-6-1800 (oare opjefte: † 30-7-1800);
keapman en húsman (boer) op Lyts Aysma. Syds is yn 1778 en 1788 foar de helte eigner fan pleats nûmer 15 yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren (sjoch ûnder I), hy wennet dan te Jelsum (de oare helte is dan yn besit fan Syds Pyters, skipper fan Ljouwert op Den Haach)
x 1e Bitgum 12-4-1767 Sydske Klaaszes, fan Jelsum † Bitgum 7-5-1776
Bern fan Syds Sjoerds Koopal en Sytske Klazes:
1 Aukje Sydses, x Pieter Haaies
2 Sjoerd Sydses Koopal, sjoch V1
3 Aaltje Sydses Koopal
 * omstrings 1765, x Albert Jans Krol; soan: Syds Alberts Krol x Antje Klazes Zwart
4 Claas Sydses Koopal (ek Klaas) * 22-12-1773 ~ 30-1-1774, neamd ‘innocent’

KOOPAL LYTS AYSMA 1
Lyts Aysma, Cleyn Aysma, op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole dêr’t Syds Sjoerds Koopal-en-dy op buorkje (foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum)

Syds x 2e Bitgum 31-10-1779 Sieuwke Dirks Pierson (ek Sieuw, Sjeuckje, Sjeuwkje, Sjeuke, Sjuwke en Sjoke, dy lêste skriuwwize yn it lidmateboek fan Minnertsgea, sa sil se dêr doe wol neamd wêze)  † Minnertsgea 19-5-1822 (hûsnr 85), by trouwen fan Marrum, docht belidenis te Bitgum op 25-3-1784, dr f. Dirk Piers † ûnder Berltsum 1797, en Trijntje Simons † Minnertsgea 1807;
Sieuwke ferfart 2-5-1803 nei Minnertsgea, hja en har twadde man wurde dêr as lidmaten oannommen op 4-5-1803, Sieuwke wurdt dêr yn 1818 en 1822 neamd as boerinne;
Sieuwke x 2e Bitgum 9-5-1802 Gerrit Jentjes Hogenhuis * Bitgum okt. 1769 ~ dêr 12-5-1799 † Minnertsgea 28-12-1836, sûnt 1803 boer te Minnertsgea op nr 85 oan ’e Miedwei, yn 1822 erft Gerryt as ‘erfgezeten huisman’ it fruchtgebrûk fan Sjoke, nei syn dea yn 1836 ferfalt dat oan Sjoke har bern Durk, Albert en Tryntsy; Gerryt hie ek in oanpart yn in wettermole; diaken (sûnt 1804), administrearend tsjerkfâd, lid fan ’e gemeenterie fan Barradiel
Gerrit Hogenhuis x 2e 1829 (59 en 22 jier) Fokeltje Anes Miedema, tsjinstfaam by har lettere man; bern: Jentje, Rinske, Trijntje; Gerrit naam de namme Hogenhuis oan, yn tsjinstelling ta syn heit en bruorren te Bitgum dy’t har Hogerhuis neamden (gegevens fia internet: Sjoerd Hogenhuis, Koarnjum; Kertiersteat Simon Wierstra).
Bern fan Syds Sjoerds Koopal en Sieuwke Durks Pierson:
5 Dirk Sydses Koopmans, sjoch V2
6 Trijntje  Sydses Koopal (foarnamme ek: Trijn; wurdt allyksa Koopmans neamd) * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833
x Marrum 3-7-1814 Dirk Hendriks Miedema * omstr. 1792 † 1875, boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, sn f. Hendrik Jelles Miedema, boer te Marrum, en Janke Dirks Koopmans (út in oar laach); Dirk  x 2e Ferwerteradiel 15-10-1836 Sytske Johannes Rienks * Marrum 1796  † Hallum 1846, widdo fan Rienk Thysses Rienks, dr f. Johannes Rienks Rynks, boer ûnder Hallum, en Aukje Sydses de Boer; Hendrik x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.
   Bern Miedema út it 1e houlik:
1 Sieds * Marrum 20-2-1815 † Froubuorren 18-2-1898, boer te St.-Anne, x Ferwerteradiel 2-6-1842 Sytske Goffes Jensma * Hallum 28-12-1819 † St.-Anne 25-5-1888, dr f. Goffe Gerlofs Jensma, boer te Holwert oant 1812, dêrnei op Oldersmastate yn ’e Hallumerhoek, en Trijntje Gosses van der Wal. (Sjoch: Goffe Jensma – Jensma, een boerengeslacht uit het Noorden van Friesland, eigen behear, 1979)
2 Janke * Marrum 19-10-1818 † Hallum 18-4-1907, x Ferwerteradiel 18-5-1839 Gosse Goffes Jensma * Hallum 9-9-1815 † dêr 2-7-1893, boer ûnder Westernijtsjerk en te Hallum op De Boterhoek, te Feinsum op Balkein; broer fan Sytske hjirboppe (IV1-6-2).
3 Sjieuke  * Marrum 24-5-1820 † dêr 27-4-1904, x Ferwerteradiel 6-5-1841 x Johannes Lou(w)rens Olivier * Marrum 2-12-1816 † dêr (hûsnr 214) 26-3-1879, boer te Marrum, folmacht polder Ferwerteradiel, sn f. Lourens Alefs Olivier, eigenerfd boer te Ferwert en Marrum, gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel, dykgraaf, en Klaaske Johannes Rienks. (Sjoch: Jhr. M.J. van Lennep – Genealogie Olivier, Genealogysk Jierboekje, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1967)
7 Albert Sydses Koopmans (ek neamd Koopal) * Bitgum 15-3-1797 ~ dêr 23-4-1797 † Mullum 31-1-1853, Albert is mei 21 jier al boer te Furdgum, yn 1818 wurdt er yn ’e trouakte ‘voluit Boer’ neamd; yn 1829 húsman te Tsjummearum/Furdgum, yn 1838 sûnder berop te Berltsum, yn 1846 ‘zonder bedrijf onder Hallum’, yn 1848 as arbeider neamd te Berltsum, yn 1851 ‘zonder bedrijf’ te St.-Anne; Albert is iennichst testamintêr erfgenamt fan syn omke Gerben Piers Pierson († Berltsum 12-11-1825); Albert en Geartsy wurde te Furdgum op belidenis oannommen op 29-4-1821
x 1e Barradiel 27-5-1818 Geertje Cornelis Slim * ûnder Hallum † Furdgum 18-4-1827, dr f. Cornelis Arjens Slim († ûnder Hallum 2-9-1835), keapman en ‘zetmeier onder Hallum’, en Janke Poppes van Noord († ûnder Hallum 30-9-1824)
Albert x 2e Barradiel 20-3-1830 Marijke Rintjes de Jong * De Lemmer (wennet by trouwen te Ljouwert, mar sûnt jan. 1830 te Furdum), dr f. Rintje Hessels de Jong († Amsterdam 1820) en Bouwtje Tjallings, taapster te Ljouwert
   Bern fan Albert Sydses Koopmans en Geartsy Krelis Slim:
1 Sieuwke Alberts Koopmans, ek neamd Koopal * Furdgum 26-3-1819 † Hallum 18-5-1844, by x faam ûnder Hallum
x Ferwerteradiel 17-5-1838 (har neef) Cornelis Arjens Slim * Hallum 25-3-1817 † Hallum 31-12-1890, 73 jier; yn 1841 en ’46 gernier, yn 1838, ’50, ’58 en ’76 neamd as boer ûnder Hallum, by † sûnder berop te Hallum), sn f. Arjen Cornelis Slim (broer fan Geartsje, hjirboppe, † ûnder Hallum 6-2-1854, 64 jier), boer ûnder Hallum, seedykskommitearde, en Jantje Jans Zijlstra († ûnder Hallum 1-4-1828);
Cornelis x 2e It Bilt 11-7-1846 Aaltje Beerts Polstra * ûnder Hallum omstr. 1822, by x sûnder berop dêr, dr f. Beert Thyssens Polstra, boer ûnder Hallum, en Antje Sjoukes Poelstra (Bern fan Krelis en Aaltsy: 1 Antje; 2 Sjieuwke; 3 Arjen x 1877 Aagje Pieters de Vries). 

   Bern fan Sieuwke Alberts Koopmans en Krelis Slim:
1 Geertje * ûnder Hallum 29-4-1839 † dêr 11-4-1876, x Ferwerteradiel 24-7-1858 Tæke Aukes de Vries * Hallum omstr. 1834, by x bakkersfeint te Hallum, sn f. Auke Siemens de Vries, bakker te Hallum, en Kunske Tækes Boersma.
2 Jantje * ûnder Hallum 3-12-1841
3 Janke * ûnder Hallum 9-5-1844 † dêr 31-8-1850.

2 Janke Alberts Koopmans (ek Koopal) * Furdgum 21-7-1821 † St.-Anne 6-11-1851, by trouwen sûnder berop wenjend ûnder Hallum
x Barradiel Anne Jans van der Weit * Froubuorren, gernier te St.-Anne, sn. f. Jan Wybrens van der Weit, grofsmid te Froubuorren, en Tietje Pieters de Boer; Anne x 2e It Bildt 27-1-1853 Sytske Berends de Jong * Froubuorren omstr. 1820, widdo fan Koene Jans van der Wijk, dr f. Berend Jacobs de Jong en Antje Jans Spitstra. (Bern fan Anne en Sytske: 1 Sjoerdtje * St.-Anne 24-7-1853, x Menameradiel 28-5-1885 Jacob Pieters Stellingwerf, gernier te Bitgum, sn f. Pieter Rientses Stellingwerf en Riemke Jacobs Hiemstra; 2 Jan * St.-Anne 1855 † Oentsjerk 25-7-1938, x Menameradiel 28-5-1885 Baukje Tjipkes Schuitema, dr f. Tjipke Jans Schuitema en Sytske Jurjens Algra.
   Bern fan Janke Alberts Koopmans en Anne van der Weit:
1 Geertje * Hallum 16-2-1847, x Ferwerteradiel 14-5-1870 Kornelis Sakes Holwerda * Wânswert omstr. 1842, gernier te Hallum, sn f. Sake Jans Holwerda, gernier te Hallum, en Siemkje Kornelis Bouma. 
2 Jan * Bitgum 24-3-1849 † St.-Anne 26-8-1849.
3 Tietje * St.-Anne 28-7-1850, by x faam te Bitgum, x Menameradiel 20-1-1872 Æbe Jans Braaksma * Marsum omstr. 1849, by x arbeider te Marsum, sn f. Jan Æbes Braaksma, arbeider te Marsum, en Elisabeth Hendriks Bosma. 

3 Gerrit Alberts Koopmans (ek Koopal)
 * Furdgum 16-2-1824 † Mullum 25-8-1864; by trouwen breabakker te Berltsum; Gerrit keapet op 30-4-1851 fan Foeke Gerbens Buitenrust, bakker te Mullum, dêre in hûs mei bakkerij c.a, keapsom f 3.000,00, yn 1852 ferkeapet er hûs, bakkerij, tún en hiem oan Ane Andries Miedema te Minnertsgea en Trijntje Joukes Hibma te Seisbierrum (Gem. Frjentsjer. Minút-akten 1851, 1-152, argyfnr 26, Notarieel argyf-Tresoar. Ynvintarisnr 041044, aktenr 00110 en Minút-akten 1852, argyfnr 26, Notarieel argyf-Tresoar, ynv.nr 0441047, aktenr 00285), yn 1853 wurdt er keapman neamd
x Barradiel 24-5-1848 Gotske  Pieters Kroese (ek Gatske) * Pitersbierrum † Mullum 7-1-1887, 1878 arbeidster te Mullum, by † dêr sûnder berop, dr f. Pieter Gerrits Kroese en Willemke Hanzes Scheer (ek Scheersma) te Pitersbierrum.
      Bern:
1 Sieds Gerrits Koopmans * Berltsum 24-8-1850
2 Pieter Gerrits Koopmans * Berltsum 15-3-1849 † Mullum 28-8-1852
3 Sieds Gerrits Koopmans * Berltsum, by x arbeider te Mullum
x Lysbeth Lazes van der Ploeg * Pitersbierrum, widdo fan syn broer Piter (IV1-7-5)
4 Cornelis Gerrits Koopmans * Mullum 22-7-1852 † dêr 28-8-1852
5 Pieter Gerrits Koopmans * Almenum 17-11-1853
x Barradiel 3-8-1878 Lysbeth Lazes van der Ploeg * Pitersbierrum, dr f. Laas Pieters van der Ploeg, arbeider
te Pitersbierrum, en Okje Sjoerds Dijkstra
6 Albert Gerrits Koopmans * Mullum 16-3-1857, by x arbeider te Winaam
x Barradiel 13-5-1882 Geertje Jans Leistra * Easterbierrum, dr f. Jan Jelles Leistra en Lysbeth Sipkes Rypma.
7 Gerrit Gerrits Koopmans * Mullum 9-12-1864 (geboaren nei syn heites ferstjerren)

Mei yngong fan 1774 komt Sies Sjoerds (=Syds Sjoerds Koopal IV1) yn it personele kohier fan Bitgum foar mei in skat fermogen fan 2000 karg.
Yn 1779 (RA MEN 150 106) makket Sieds Sjoerds, húsman en keapman te Bitgum, in oersjoch fan syn besit by syn twadde houlik mei Sieuwke Durks. Dat komt op 10.252 minus 5980 makket 4272 karg.; ynbring fan syn earste frou wie 2000 karg. sadat der in oerwinst wie fan 2272 karg. Oan syn bern Aukje, Sjoerdt, Aaltje en Claas Siedses komt dus 2000 karg. plus de helte fan de oerwinst makket 3136 karg. Dêrfoar krije hja tadield de helte fan de sate te Froubuorren fan 13 moargen, brûkt troch Sieds Sjoerds, en de helte fan 1 pm ûnder Ljouwert.
NB fuort nei dizze akte (mar dateard op 1780) wurdt de skiedingsakte fan ’e bern fan Sjoerdt en Aukje noteard (sjoch hjirboppe).

Yn 1802 (RA MEN 151 406) makket Sieuw Dirks, widdo fan Sieds Sjoerds, te Bitgum, mem fan Dirk, Trijn en Albert Siedses, in skieding mei Auk Siedses, frou fan Pieter Haaies, Aaltje Siedses, frou fan Albert Jans Krol te Hallum, Sjoerd Siedses te Bitgum en Jacob Kornelis en Johannes Klazes as fâden oer de onnoazele Klaas Sieds, bern fan Sieds by Siets Klazes. Der binne in pleats te St.-Jabik en ien te Froubuorren te ferdielen en alderhanne losse stikken lân.Lyts Aysma, dêr’t Syds Sjoerds Koopal-en-dy op buorkje (IV1).
No Dyksterhuzen 32, bewenne troch Gerben Reimers Wartena, ôfstammeling fan IV4-3 (2x), V2-2 (2x) en V4-3 (2x), 
de pleats is yn bedriuw by Gerben syn broer Albrecht Reimers Wartena en omkesizzer Jouke Albrechts Wartena. Foto: Luchtfoto Nederland.

IV2 sn f. III1 Sjoerd Sydses Koopal/Koopmans
Marten Sjoerds Koopmans (ek neamd Mercator, dat Latyn ferbyld syn oansjen tink) * omstr. 1734 ~ Ingelum op belidenis 31-1-1768, ‘oud tusschen 30 à 40’, † Ingelum 14-3-1810, omstr. 76 jier
boer en keapman op Zomerzorg en op Bumastate (ek eigner yn 1788) op Dyksterhuzen (Floreenkohier Bitgum nr 5, 73 pm); Marten wol 3,5 moargen boulân en 1,5 greide keapje ûnder Froubuorren, mar syn mem en bruorren en suster meitsje gebrûk fan it niaarrjocht, d.w.s. dat se de keap opkeare wolle;
Marten is gemeenteriedslid fan Menameradiel; diaken: 1770-1772, 1774-1776, 1778-1780; âlderling: 1788-1790, 1798-1800, 1-1-1810 – 14-3-1810
x Ingelum 21-2-1760 Maartje Dirks Kuik ~ St.-Anne 11-4-1735 † Ingelum 5-9-1811 [] Ingelum, dr f. Dirk Johannes Kuijk, boer ûnder St.-Anne op ‘Maria Zathe’ oan ’e Súdhoekstermiddelweg en beëasten de Langhústerweg, en Feijcke Claessen.

plaatje22

Bumastate of Dyksterstate dêr’t Marten Sjoerds Koopmans-en-dy (IV2) op buorkje. Dit spul baarnde ôf (no Dyksterhuzen 1)

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante fan Maartsy op 6 en 13 septimber 1811:img (32)-1

Grêfskrift, foarhinne op it hôf te Ingelum:
5 SEPTEMBER 1811 IS OVERLEDEN/MAARTJE DIRKS KUIK IN DEN OUDERDOM/VAN 76 JAAR EN 5 MAAND IN LEVEN/HUISVROUW VAN MARTEN SJOERDS/KOOPMAN TE BEETGUM/ALHIER BEGRAVEN/

KOOPMANS WAPEN MAARTSY Dut wapen met drie êgen ston op ’e grafserk fan Maartsy Dirks Kúk

Sechy út ’e folksmônd: Drie êgen en ééén maid, dêr hè ’k rôndgaar foor laid, dat sait ôns aigen staige ouwe hait.

Bern fan Marten Sjoerds Koopmans en Maartsy Durks Kúk:
1 Fijke Martens ~ Ingelum 26-12-1762
2 Fijke Martens Koopmans x Jan Harings Koopmans, sjoch V3
3 Sjoerdje Martens
(twilling mei Fijke) ~ Ingelum 22-4-1764 † dêr 8-8-1771
4 Sjoerd Martens * Ingelum 20-10-1766 ~ dêr 16-11-1766 † dêr -10-1786 ‘aan de kinderziekte’ [] dêr 25-10-1786
5 Dirk Martens Koopmans, sjoch V4
6 Johannes Martens Koopmans *
Ingelum 22-9-1771 ~ dêr 13-10-1771 † Bitgum 5-6-1848 [] Ingelum r. 3, gr. 1; dêr lidmaat op belidenis 7-5-1802; boer te Bitgum, dêr âlderling; eigner fan Sate nûmer 15 yn’e Súdhoek fan Froubuorren (sjoch ûnder III)
x Ingelum 26-8-1804 Sytske Klazes Jepma * Ingelum 15-9-1779 ~ dêr 30-10-1779 † dêr 27-10-1855, dêr lidmaat op belidenis 9-5-1816, dr f. Klaas Kornelis Jepma, boer te Ingelum, en Tætske Sasses Jepma.

Oankundigingen fan lânferkeap yn ’e Ljouwerter Krante

img (31)-1

img (27)-1

img (15)

Bern fan Johannes Martens Koopmans en Sytske Klazes Jepma:
1 Maartje Johannes Koopmans * Ingelum 30-8-1805 ~ dêr 15-9-1805 † dêr 16-3-1849 [] Ingelum r. 3, gr. 5
x Menameradiel 29-9-1824 Jan Minnes Kuperus * Deinum 9-9-1802 † Ingelum 27-5-1850 [] Ingelum r. 28, gr. 3; yn it ‘Register der graven te Engelum, aangelegd den 1sten Julij 1839’ stiet by syn namme oantekene: ‘is na veel sukkelen overleden Hij heeft verscheidene jaren kerkvoogd geweest’; boer te Deinum en Ingelum, dêr tsjerkfâd; sn. f. Minne Jans Kuperus, boer te Deinum, en Tjitske Sybes Veeman;
Minne x 2e Menamerdiel 9-5-1849 Hendrikje Martens Hoogstra * Feanwâldsterwâl 16-8-1821, dr f. Marten Durks Hoogstra, arbeider, en Durkje Hendriks Oosterman (ek Oosterma); bern út dit houlik: Dirkje * Ingelum 24-11-1849 † dêr 25-9-1850.
   Bern Kuperus:
1 Sytske * Bitgum 21-7-1825 † Froubuorren 21-6-1849, x Ljouwert 9-5-1844 Klaas Dirks Wybrandi * Ingelum 18-2-1822 † Easterein (Hinnaarderadiel) 29-10-1876, boer, sn f. Dirk Klazes Wybrandi, boer, en Tietje Nannes Kuperus; Klaas x 2e Geertje Baukes Seffinga.
2 Minne * Bitgum 18-10-1829 † dêr 4-9-1834.
3 Minne * Ingelum 2-8-1835 † Dronryp 24-12-1915, boer te Dronryp, x Menameradiel 8-5-1858 Symontje Andries Nieuwland * Marsum 17-10-1834 † Dronryp 3-4-1912, dr f. Andries Andries Nieuwland, timmerman, en fan Janke Sjoerds Veeman.
4 Tjitske * Ingelum 9-11-1838 † Britsum 25-9-1879 x Ljouwerteradiel 9-5-1860 Aan Aukes Algra * Weidum 31-3-1835 † Britsum 15-3-1884, boer te Britsum, dr f. Auke Sjoerds Algra, boer te Weidum, en Ymkje Jentjes de Groot.
2 Tætske Johannes Koopmans * Bitgum 8-10-1818 † dêr 28-10-1818, 20 dagen

Ferfolch bern fan Marten Sjoerds Koopmans en Maartsy Durks Kúk:
7 Aukje Martens
* Ingelum 2-1-1774 ~ dêr 4-2-1774 † dêr 28-5-1795 ‘aan de Teering’
8 Klaas Martens Koopmans (yn 1811 ek neamd Coopman en Koopman) * Ingelum 3-4-1777 ~ dêr 4-5-1777,  lid op belidenis te Ingelum 15-11-1801; op 11-12-1801 gean Klaas en Grytsy mei attestaasje nei Bitgum; Klaas is gernier, keapman en kastlein (oant 12-5-1834) te Bitgummole
x 1e Ingelum 7-12-1800 Grietje Pieters Koopmans (Gryt hat har achternamme grif oannommen fan Klaas, dat wie doe wol mear sa), fan Ljouwert, lid op belidenis te Ingelum 9-8-1801.

Dizze kasteleins ha de notaris gauris fertsjinstlik oer ’e flier op har boppeseal.
De advertinsjes yn ’e Ljouwerter Krante binne legio, hjir wat eksimpels:
img (38)-1img (37)-1img (36)-1img (34)-1img (33)-1img (6)-1img (21)-2klaasmartens1834

Bern fan Klaas Martens Koopmans en Gryt Piters Koopmans:
1 Nieske Klazes Koopmans * Bitgum 26-9-1801 ~ Ingelum 11-10-1801
2 Maartje Klazes Koopmans * Bitgum 9-7-1802 ~ dêr 8-8-1802
3 Maartje Klazes Koopmans * Bitgummole 6-7-1805 ~ Bitgum 20-7-1805 † St.-Anne 6-6-1884
x Menameradeel 15-10-1823 Jan Dirks Siderius * St.-Anne 21-11-1801 † dêr 7-5-1884, by x boer, later gernier, skipper en slachter in St.-Anne, sn f. Dirk Everts Siderius, boer te Froubuurt en St.-Anne, en Grietje Johannes Gorter
(Sien foor foor- en nageslacht Siderius: Carel Bouma, De nakomelingen van Johannes Leenderts Gorter, geh. St Jacob 9 maart 1760 met Eeke Jarichs Schenkius, aigen beheer, Emmeloord, 1983; Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002).
   Kines:
1 Grietje * Beetgum 28-9-1824 † St.-Anne 28-10-1866, x ’t Bildt 6-5-1852 Pieter Thijsses de Jong * Froubuurt, erbaaier in Froubuurt, sn f. Thijs Pieters de Jong en Hendrikje Jans Swart
2 Klaaske * Beetgum 2-2-1826 † Oasternijkerk 30-10-1830
3 Dirkje * Beetgum 23-4-1829 † St.-Anne 4-7-1883, x 1e ’t Bildt 6-5-1852 Sieds Teunis de Vries * St.-Anne, erbaaier in St.-Anne, sn f. Teunis Renzes de Vries, erbaaier in St.-Anne, en Akke Siedses Crap; Dirkje x 2e ’t Bildt 15-8-1861 Tjerk Folkerts Bouma * St.-Jabik, erbaaier in St.-Jabik, weedner fan Jeltje Stapert, sn f. Folkert Tjerks Bouma, erbaaier in St.-Jabik, en Trijntje Ydes Andringa
4 Klaas * St.-Anne 8-11-1831 † dêr 21-10-1884, gernier in St.-Anne en ok skipper in 1872, winkelman in 1877 en koopman in 1879, x ’t Bildt 14-5-1863 Akke Feddes van der Feen * St.-Anne 11-1-1841, dr f. Fedde Benedictus van der Feen, onderwizer, en Maaike Pieters Hoekstra. Akke emigreerde in 1885 met tien kines na Noard Amerika (twee waren d’r al), fan hur binne brieven bewaard bleven (sien Johannes Woudstra: Siderius-de Familie en het Handschrift, aigen beheer, Ingelum, 2002)

 maartjeklazes1823

4 Nieske Klazes Koopmans * Bitgummole 22-10-1810 ~ Bitgum 11-11-1810
x Menaam 21-8-1833 Johannes Harmens Fopma * Skillaard, sn f. Harmen Hessels Fopma en Eeke Johannes van Tuinen

Klaas Martens Koopmans x 2e Menaam 12-6-1839 (62 en 33 jier, hja is dan faam te Bitgum) Brechtje Ydes Andringa * St.-Jabik 30-12-1805 † dêr 30-10-1864, dr f. Yde Willems Andringa, boer te St.-Jabik, en Jantje Abes. Brechtje x 2e Menaam 1-10-1851 Eelke Sjoerds Noordhof * Boksum 1809 † Marsum 1861, hofker
(Sjoch foar foarâlden Andringa: Ype Brouwers: Andringa, geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Werkgroep, ‘Oostergo’ Mitselwier, 1983; idem: Andringa-Actualisatie en nieuwe feiten over de geschiedenis van de families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, Ljouwert, 1996, ISBN 90 803389 1 5)

IV3 sn f. III1 Sjoerd Sydses Koopal/Koopmans
Cornelis Sjoerds Koopal * Beetgum 31-3-1737 ~ Froubuurt op belidenis 5-5-1775, boer in Froubuurt
x Froubuurt 10-1-1773 Lijsbert Lieuwes Reitsma  (ok: Lysbet) ~ Beetgum 9-4-1741 † Froubuurt 2-11-1825, 85 jaar (Memories van successie, argyfnr 42, ynventarisnr 11017, aktenr 145, gem. Ljouwert, 1825),  1815 boerin in Froubuurt, dr f. Lieuwe Sydtses (ok Sydses) en Bienke (ok Benkje) Jans
Kines:
1 Sjoerd Cornelis Koopal, sien V5
2 Lieuwe Cornelis Koopal, sien V6
3 Marten Cornelis Koopal
, sien V7
4 Albert Cornelis Koopal, sien V8

IV4 sn f. III1 Sjoerd Sydses Koopal/Koopmans
Reimer Sjoerds Koopal * Beetgum juny 1744 ~ Froubuurt op belidenis 12-5-1774 (Hemelfaartsdâg), 29 jaar, † 1774, (Reimer en Jeltsy worde 29-4-1774 lidmaten te Froubuurt), boeren in ’e Súdhoek fan Froubuurt; Reimer is kerk- en êrmfoogd 19-4-1776 tot 24-4-1778 foor ’t Suderkertier fan Froubuurt
x Froubuurt 26-9-1773 Jeltje Wopkes Tolsma, fan Marsum, * Marsum 14-11-1747 ~ dêr 19-11-1747 † Froubuurt 28-5-1813, 65 jaar, [] Ingelum, dr f. Wopke Doekeles Tolsma, boer te Marsum, en Wintje Hanses Bantert (ok Bandert/Bander)
Jeltsy x 2e Froubuurt 25-5-1788 Tomas Anskes de Groot † Belkum 3-10-1826, 78 jaar, wordt lidmaat te Froubuurt 3-5-1796, gaat 19-5-1819 met attestasy na Belkum, boer onder Froubuurt, kerk- en êrmfoogd dêre
Kines:
1 Sjoerd Reimers Koopal, sien V9
2 Wopke Reimers Koopal
* Froubuurt 17-5-1774 ~ dêr 19-6-1774
x Froubuurt 10-5-1801 Trijntje Pieters, fan Froubuurt.
3 Aukje Reimers Koopal (tekent hur akten meestentiids met Koop=al, sien ok: III13) * Froubuurt 16-11-1775 ~ dêr 26-12-1775 † Beetgum 13-2-1856 [] Beetgum, regel 31, grâf 1; werom’t hur omskot hest fyftig jaar na ’t fersterven fan hur man niet bij dat fan him en sien foorouders begroeven is, mar helendal an ’e andere kant fan ’e kerk (feerderút’nander kin hest niet op ’t selde hof), blyft de fraag
x St.-Anne 5-11-1797 Gerben Klazes Brouwer * St.-Anne 2-6-1777 ~ dêr 15-6-1777 † Sate 3 Súdhoek St.-Anne 24-6-1818, [] Beetgum, regel 16, grâf 4; aigenerfd boer an ’e Langhústerweg in ’e Súdhoek onder St.-Anne, kerk -en êrmfoogd St.-Anne 7 juni 1808-5 juni 1818; folmacht waterskap ‘Het Oud Bildt’ foor St.-Anne 5 juni 1810-17 juni 1813; lid Munisipale Raad foor St.-Anne 1 jan. 1812-1 okt. 1816; plaatsferfangend skout (foor 1814 waar de benaming ‘adjunct maire’, loko burgemeester) dêr 21 jan. 1814 tot syn overgaan; sn f. Klaas Gerbens Brouwer, boer en bierbrouwer in St.-Anne (Warmoesstraat), kerk- en êrmfoogd dêr, en Tætske Sipkes Heslinga.
   Kines Brouwer (de skriifwize fan ’e foornamen is hier anhouwen folgens de doopboeken):
1 Jeltje † 1812, 13 jaar.
2 Klaas † omstr. 1801, 1 jaar.
3 Klaas * St.-Anne 21-12-1801 † Bitgum 23-9-1878, boer ûnder St.-Anne op Sate 3, fuorman te Bitgum, x  It Bilt 1-6-1823 Maaike Oenes Wouda * Bitgum 22-12-1801 † dêr 4-6-1870, dr f. Oene Wytses Wouda, skipper te Bitgum, en Janke Foppes Fopma.
4 Reimer * St.-Anne 28-12-1802 † Sjoelemastate op Koutum ûnder Menaam 16-9-1871, boer dêr, x Menameradiel 12-11-1828 Jantje Rinses Haadsma * Easterbierrum 7-1-1806 † Skrâns Huzum 2-12-1878, dr. f. Rinse Ages Haadsma, boer op Doniastate ûnder Bitgum, en Botje Tanes Faber
5 Theedske † 1807, 4 maand.
6 Sipke * St.-Anne 9-1-1808 † Bitgum 12-5-1876, kastlein, gernier, ierdappelkeapman en skipper te St.-Anne en Bitgum, x Menameradiel 9-5-1838  Akke Yntes van Donia * Berltsum 9-3-1818 † Bitgum 1-7-1879, dr f. Ynte Ruurds van Donia, húsman ûnder Berltsum, en Dirkje Jans Boonstra. 
7 Teertske † 1810 1 jaar. 
8 Theetske † 1818, 9 jaar.
9 Wopke, gernier te S.-Anne, x 1840 Antje Meinderts Dijkstra * Bitgum 23-9-1815 † St.-Anne 19-9-1876, dr f. Meindert Thomas Dijkstra, gernier te Bitgum, en Grietje Jans de Lang.
10 Jelle, gernier te St.-Anne, † 1897, 81 jaar.
11 Jeltje † 1817, 1 jaar.
12 Jeltje † 1818, 5 maanden.

KOOPAL SATE NR 3
Sate nr 3 in ’e Súdhoek fan St.-Anne der’t Auky Roimers Koopal en Germ Klazes Brouwer op boerke (foto: Bauke Postma)

§ KOM, KOM, ALLEGEAR MERAKELS
’t Ferhaal gaat dat doe’t Germ en Auky trouden, Germ teugen Auky saai: Jou my de poat Auk. Dêr hest ’m Gerrem. Dutselde dee him ok foor soa’n seuventig jaar eerder bij Tsjalling Camstra en Auck Haersma: Jou my de poat Auck. Dêr hast him Tsjalling.
Sou ’t ferhaal dêr wegkomme?
Maar dut is onferfalst autentyk: Germ mocht graag ’n slokky. Doe’t hij weer ’s onbekwaam thúskwam, riep hij syn wiif om ’m fan ’t peerd ôf te besjoeren. Maar Auky wou dink fan nidegens niet komme. Hij sil docht hewwe: Astou niet bij mij komst, dan kom ik wel bij dij. En soa kwam hij met peerd en al deur de skuur en ’t achterhuus de mulkamer in. Dut is overleverd deur syn nakommelingen in Beetgum, maar ok evensoagoed deur syn nasaten in Indië. Meer as hest tweehondert jaar ’t selde ferhaal.
Folgens overlevering – ok in feer úteenlopende stagen – gong Germ ’n keer in ’e Beetgumer kerk midden onder de preek staan en riep hij: Kom, kom, allegear merakels, allegear merakels!
Dat is as spreekwoord bij syn nageslacht beklonken.
Dêrna gong hij allenig nag na de kerk as ’t in syn ogen ainliken wel norig waar, hij waar op ’t lest ok kerkfoogd, hoewel in St.-Anne, maar hij most him soa nou en dan wel in Beetgum sien late. Doe’t een him dêrna froeg, saai hij: Wat men oan ’e siele wint, ferliest men oan it lichem. ’t Waar in ’e kerk altyd soa koud, waar de útlêg. Syn kines en kynskines namen tena dy betekenis soawel letterlik as figuurlik op.
Dan nag wat: op ’e lange reed fan ’e plaats en op ’e Langhústerweg waar ’t bij nat weer fansels allegaar blabber. Germ sette syn fier jonges dan op ’t  peerd, gâf dat ’n lieve klap op ’e kont en dat stapte út himsels glâdweg na skoal in Beetgum toe. De jonges lieten hur der dêr as fansels ôfglide. Meester gâf ’t edele dier even ’t bewende klappy op ’t achterste en dat stapte dan weer gewillig op ’e plaats ôf, en so waarden de seunen weer ophaald at se hur dagelikse kenniskost opdeen hadden.

4 Doekele Reimers Koopal, sien V10
5 Albert Reimers Koopal
, sien V11
6 Marten Reimers Koopal
, sien V12
7 Antje Reimers Koopal
* Froubuurt 18-4-1785 ~ dêr 15-5-1785
8 Wintje Reimers Koopal * Froubuorren 18-4-1785 ~ dêr 15-5-1785 † Dronryp (wenjend te Bitgum) 3-5-1865 (hûsnr 3) [] Bitgum rigel 20, grêf 11, Bauke en Wintsy gean 12-3-1815 mei attestaasje fan Bitgum nei Froubuorren
x Bitgum 17-5-1805 Bauke Jacobs Heslinga * Bitgum 1778/9 ûnder Froubuorren 24-5-1859 [] Bitgum r. 20, gr. 10, boer te Bitgum, letter ûnder Froubuorren yn 1839, ’45, ’59, sn f. Jacob Gerbens Heslinga, boer te Bitgum, en Aafke Baukes Heslinga.
   Bern Heslinga:
1 Reimer * Bitgum 16-12-1805, x It Bilt 21-5-1835 gernier ûnder Froubuorren, arbeider ûnder Menaam, gernier te Bitgum, x 1835 Trijntje Klazes Hellema * Bitgum omstr. 1806 † dêr -6-1892 [] Bitgum r.34, gr. 3; dr f. Klaas Arjens Hellema, gernier te Bitgum, en Wijke Scheltes Heslinga
2 Jacob * Bitgum 28-9-1807, bakker te Dronryp, x 1e Menameradiel 16-5-1838 Janke Meiles Agema * Dronryp, dr f Meile Willems Agema, boer te Dronryp, en Reintje Hessels Helder; x 2e Menameradiel 26-1-1845 Sybrichje Douwes de Wit * Dronryp omstr. 1817, dr f. Douwe Feijes de Wit, gernier te Dronryp, en Wytske Freerks van der Woude, x 3e Menameradiel 16-4-1850 Antje Dirks de Groot * Arum omstr. 1823, dr f. Dirk Ruurds de Groot en Pietrik Hettes Hettema
3 Wopke, jong †
4 Wopke * Bitgum omstr. 1811 † d êr (hûsnr 125) 8-5-1875, 64 jier, arbeider te Bitgum, x It Bilt 2-4-1840 1840 Antje Jans Brantsma * Stiens omstr. 1814, dr f. Jan Brantsma, gernier te Stiens, en Volkje van der Plaats.
5 Jeltje * Bitgum 1-7-1812 † dêr 1-1-1886 x Menameradiel 31-5-1837 Evert Pieters Siderius * Weidum 3-5-1808 † Menaam 21-12-1900, gernier ûnder Menaam, yn 1872 boer te Wier, sn f. Pieter Everts Siderius, boer (op nr 7 oan ’e Langhústerwei ûnder St.-Anne) en fuorman, en Tjitske Broers (Dijkstra)
6 Gerben * Bitgum 6-4-1811 † dêr -5-1864 [] Bitgum r. 18, gr. 4; yn 1840, ’41 gernier te St.-Anne, yn 1845 ûnder Menaam, x It Bilt 9-5-1839 Trijntje Douwes Bekius * Froubuorren omstr. 1813, dr f. Douwe Allerts Bekius, eigenerfd boer te Froubuorren (nr 25, súd fan ’e Middelweg, tsjin de  doarpsgrins fan Froubuorren oan), en Sytske Doekes Siderius. (Sjoch foar genealogy Siderius en oersjoch Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002)
7 Doekele, † 1 dei.
8 Sjoerd * Bitgum omstr. 1817, gernier te Bitgum (hûsnr 7), x It Bilt 4-4-1839 Neeltje Klazes de Groot * St.-Anne omstr. 1818, dr f. Klaas Cornelis de Groot, boer te St.-Anne, en Maartje Jans Plat.
9 Bauke * Bitgum omstr. 1817, boer te Froubuorren, x It Bilt 13-5-1851 Geertje Freerks Hoekstra * Koarnjum omstr. 1826, dr f. Freerk Sjoerds Hoekstra, boer, en Minke Tjeerds Jellema.
10 Doekele * en † 1821, 1 dei.
11 Abe * Bitgum 1819 † dêr 11-11-1823.
12 Doekele * Froubuorren omstr. 1825, boer te Froubuorren, gernier te St.-Anne, x It Bilt 15-5-1851 1851 Renske Arjens de Grijs * St.-Anne omstr. 1829, dr f. Arjen Jans de Grijs, gernier te St.-Anne, en Doedtje Sjoerds Schaaff.
13 Abe, † Froubuorren 28-2-1827, 1 oere.
14 Aafke * Froubuorren omstr. 1823 x Menameradiel 2-10-1839 Willem Meiles Agema * Dronryp omstr. 1820, gernier/boer te Dronryp, broer fan Janke (sjoch 2).

IV5 sn f. III1 Sjoerd Sydses Koopal/Koopmans
Auke Sjoerds Koopal * 1747 † Bitgum 17-1-1812, 65 jier, by † rintenier, boer te Bitgummole (nr 3), letter nr 6 (stjelp Ælse Wijma, J.H. van Aismawei)
x Tytje Willems Poelstra * omstr. 1755 † Bitgum 6-9-1819, 64 jier.
Bern:
1 Sjoerd Aukes Koopal, sjoch V13
2 Syds Aukes Koopal, sjoch V14

IV6 sn f. III2 Tymen Sydses Koopal
Sjoerd Tymens Koopa
l * Bitgum omstr. 1774 † Bitgum 6-7-1831, 57 jier; yn 1817 ‘schuijtevaarder’ te Bitgum, yn 1830 arbeider dêr; yn 1813 stiet Pieter Pieters de Vries foar f 840,00 boarch foar Sjoerd; hy hat yn 1820 in skuld by Johannes Martens Koopmans; yn 1823 stiet Hindrik Annes van der Hogt boarch foar him
x Bitgum 9-12-1798 Ymkje Pieters de Vries * omstr. 1778 † Ingelum 3-8-1823, omstr. 45 jier.
Bern:
1 Tymen Sjoerds Koopal * Bitgum omstr. 1802 † 11-11-1858, 56 jier, yn 1835 arbeider, yn 1838 gernier te Ingelum; Tymen keapet op 10-4-1846 in snikskip mei ynventaris farrende tusken Ljouwert en Ingelum fan Siebren Poppes de Boer, keapman te Ingelum, keapsom f 230,00; Tymen is lid fan ’e Fryske Skutterij (1e ôfdieling, 2e bataljon, 2e kompanjy, nr 128)
x Menameradiel 20-5-1835 Piertje  Lieuwes Wassenaar (ek: Pietertje) * Marsum 28-7-1803 † Ingelum 4-11-1874, yn 1835 tsjinstfaam, yn 1865 winkelfrou te Ingelum, dr f. Lieuwe Andries Wassenaar, boer te Ingelum, en Ytje Piers Tanja.
KOOPAL TYMEN S. 1842
Bern fan Tymen Sjoerds Koopal en Piertsy Liuwes Wassenaar:
1 Ymkje Tymens Koopal * Bitgum 25-12-1838 † 30-3-1922, by x faam te Bitgum
x Menameradiel 24-5-1865 Durk  Cornelis Grovestein (ek Dirk, en Grovenstein) * Minnertsgea 15-4-1837, by x arbeider te Marsum, letter te Ingelum (tekenet de trouakte fan syn bern net: ‘verklarende niet te hebben leren schrijven’), sn f. Cornelis Johannes Grovestein, arbeider te Minnertsgea en St.-Jabik, en Hiltje Herkes Meersma.
   Bern Grovestein:
1 Kornelis * Ingelum 2-3-1866, by x de lêste seis moanne arbeider te Húns, letter arbeider te Ingelum, x Menameradiel 10-6-1897 Dieuwke Jans de Vries * Marsum 17-2-1866 † Men.dl. 7-9-1946, dr f. Jan Sakes de Vries, yn 1865 arbeider te Wurdum, yn 1897 gernier te Marsum, en Jitske Martens Iestra (ek Yestra).
2 Tymen * Ingelum 4-11-1867, arbeider te Ingelum, x Menameradiel 30-5-1897 Bregtje Willems Bekius (ek Beekius, tekenet sels by x Bekius) * Bitgum 1-5-1868, dr f. Willem Douwes Bekius (ek Beekius, tekenet sels yn 1868 Beekius, yn 1897 Bekius), arbeider te Bitgum, en Gerritje Klazes Buwalda. (Sjoch foar oersjoch Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002)
3 Pier * Ingelum 8-10-1869 † dêr 23-11-1869.
4 Hiltje * Ingelum 8-11-1870, yn 1909 winkelfrou te Ingelum, x 1e Menameradiel 17-12- 1891 Klaas Kornelis Kikstra * Bitgum 25-10-1864, by x arbeider te Bitgum, sn f. Kornelis Sybrens Kikstra, arbeider te Bitgum, en Willemke Klazes Hoitsma; Hiltsy x 2e Menameradiel 22-4-1909 Hendrik Kornelis Kikstra * Bitgum 16-2-1877, arbeider te Bitgum, broer fan Klaas.
5 Piertje * Ingelum 27-2-1873 † Bitgum 22-2-1943, x Menameradiel 21-5-1896 Anne Jacobs Noteboom * Bitgum 24-11-1872, frachtrider, boadskiprinder en gernier te Bitgum, sn f. Jacob Annes Noteboom, arbeider te Bitgum, en Trijntje Klazes Zijlstra. 
6 Pier * Ingelum 22-10-1877, by x arbeider te Ingelum, x Menameradiel 28-5-1903 Aukje Dirks Gorter * St.-Anne omstr. 1867 † Men.dl. 25-10-1957, by x faam te Bitgum; dr f. Dirk Hendriks Gorter, arbeider te St. Anne, en Saapke Klazes de Jong.

koopaltymensjoerds1842

2 Pieter Sjoerds Koopal, sjoch IV15
3 Jetske Sjoerds Koopal (ek Jitske) * Bitgum, omstr. 1809, by x faam te Ingelum

x Menameradiel 3-12-1835 Andries Andries Posthumus * Bitgum omstr. 1808, by x potskipper wenjend yn syn skip te Marsum, letter te Dronryp, sn f. Andries Jaspers en Hiltje Klazes Nauta, potskipperske wenjend yn har skip
4 Akke Sjoerds Koopal * Bitgum omstr. 1806, by x naaister te Bitgum
x 1e Menameradiel 7-12-1836 Sake Gerbens Groeneveld * Bitgum omstr. 1799, by x arbeider te Bitgum, sn f. Gerben Lumes Groeneveld en Grietje Sakes
x 2e Jetse Daams Damstra, arbeider
5 Grietje Sjoerds Koopal * Bitgum 11-3-1812 † ‘omstreeks Grouw in de schuijt’ 21-9-1812 (oanjefte Menameradiel), 6 moanne
6 Grietje Sjoerds Koopal * Drachten 4-10-1813 † Bitgum 9-2-1847 (hûsnr 21), 33 jier, by x en yn 1841 faam te Bitgum
x Menameradiel 14-10-1846 (47 en 33 jier) Cornelis Arjens Bakker * Froubuorren omstr. 1799, bakker te Bitgum, yn 1857 neamd as kreamer dêr; yn 1840 dêr earmfâd; sn f. Cornelis Arjens Bakker en Jannigje Gerbens Dokter
Arjen x 1e Menameradiel 9-7-1834 Afke Gerbens Heslinga (ek Aafke) , dr f. Jacob Gerbens Heslinga en Aukje Nannes Terpstra, boeren te Bitgum
Arjen x 3e Menameradiel 31-1-1849 Sytske Klazes Leep, widdo fan Cornelis Sjoerds Koopal (sjoch VI4)
7 Willem Sjoerds Koopal * Ljouwert 26-4-1817 (oer syn heit: ‘thans leggende met zijn Schip alhier’), arbeider te Ingelum
8 Marten Sjoerds Koopal

IV7 sn f. III2 Tymen Sydses Koopal
Willem Tymens Koopal * Bitgum 8-7-1777 † Ingelum 3-1-1850, 72 jier [] Ingelum r. 30, gr. 1; 1813 gernier te Ingelum, yn 1834 arbeider ûnder Marsum, yn idem 1834, 1841, 1847 te Ingelum, yn 1842, 1845 gernier te Ingelum, by † sûnder berop dêr; Willem keapet in hûs te Ingelum op 17-2-1816, keapsom f 720,00; op 9-1-1816 keapet er lân te Ingelum fan Kornelis en Akke Klazes Jepma, keapsom f 1.942,00; mei soan Geart keapet er in hûs en hôf te Ingelum op 1-4-1842, keapsom f 1.060,00
x Ingelum 23-11-1806 Geertje Geerts Terpstra (ek Gertje, allyksa neamd mei de achternamme Palma, 1813, 1837), op belidenis oannommen te Ingelum 9-5-1816, dr f. Geert Sjoerds en Jantje Pieters Palma.
Bern:
V

1 Jetske Willems Koopal * ûnder Marsum omstr. 1807, by x faam ûnder Marsum
x Menameradiel 4-6-1834 Klaas Eelkes Jongsma * Oerterp omstr. 1804, by x skipper wenjend yn syn skip, domisylje te Oerterp, widner fan Ymkje Jacobs van Buren, sn f. Eelke Klazes Jongsma, boer te Oerterp, en Trijntje Klazes
2 Geert Willems Koopal * ûnder Marsum (?) 7-7-1812, 2 jier
3 Geert Willems Koopal * Ingelum 9-11-1813 † Berltsum 27-4-1903, by x arbeider ûnder Marsum, 1837 gernier te Ingelum, 1842 dêr arbeider, yn 1862 gernier te Bitgum, yn 1875 wennet er te Offfenwier (by syn dochter Jantsy yn tink)
x Menameradiel 10-5-1837 Jantje Klazes Hooghiemstra (ek Hiemstra) * Wânswert omstr, 1813, by x naaister te Bitgum, 1841 dêr faam, dr f. Klaas Hendriks Hooghiemstra, arbeider te Ginnum, en Jantje Teunis Krab;
Geart x 2e Marum (Grinslân) 26-6-1875 Grietje Sanders van der Meulen * Smellingerlân 28-6-1843 † Marum 7-2-1884, by x arbeidster, dr f. Sander Roels van der Meulen en Feikjen Nanes Benedictus.
Geart hat 1-4-1870 in skuld by Jan Klazes Boersma te Wier fan f 1500,00.
Bern fan Geart Willems Koopal en Jantsy Klazes Hooghiemstra:
VII

1 Jantje Geerts Koopal * Ingelum 12-3-1838
x Menameradiel 28-8-1862 Everhardus Tædes Dijkstra * Bitgum 5-5-1835, ûnderwizer, by x sûnt trije moanne te Boazum, 1862 idem te Himpens, skoallehaad op ’e Lytse Jouwer (Hiaure, West Dongeradiel), 1866 skoallehaad yn ’t Heidenskip en as sadanich neamd te Woarkum, ferfart yn ’t foarjier fan 1869 nei Offenwier, dêr skoallehaad, wurdt mei de húshâlding ynskreaun yn ’t Befolkingsregister fan Ljouwert op 27-9-1887 (Sneeker Kade W5Onder, en Fabrieksweg V36), útskreaun te Ljouwert op 25-7-1888 (‘werkelijk vertrokken 1 October 1887’, meldt de útskriuwingsamtner);
Everhardus ferkeapet op 14-10-1871 in stik boulân ûnder Froubuorren oan Gerrit Meintes Miedema te Easterein, keapsom: f 4.690,00; sn f. Tæde Dijkstra, ûnderwizer te Bitgum, en Hillegonda Hazelhoff.
    Bern Dijkstra:
1 Jantje * De Lytse Jouwer 14-7-1863
2 Tæde * De Lytse Jouwer 17-10-1864 † Grins 10-8-1913, yn 1896 timmerman te Grins, yn 1907 dêr skaver, yn 1913 dêr houtbewurker, x Grins 31-5-1896 Harmke de Jonge * Grins 22-6-1870, dr f. Gosling de Jonge, arbeider, en Everdina Harms Westerhof; Harmke x 2e Grins 21-10-1915 Hendrik Jans Willemsen, arbeider te Grins
3 Hillegonda * Woarkum 19-7-1866
4 Hillegonda * Woarkum 19-10-1867
5 Geertje * Offenwier 29-6-1869
6 Bertus * Offenwier 10-6-1875
7 Jantje * Offenwier 28-10-1876
8 Jan * Offenwier 30-9-1879
9 Jan * Offenwier 1880 † Valkenswaard 7-5-1906, x Theodora Maria Panken, sjoch V18

4 Jan Willems Koopal, sjoch V16
5 Jantje Willems Koopal * Ingelum 21-11-1822 † Marsum 20-7-1862 (hûsnr 83), by x faam te Marsum, by † sûnder berop dêr, keapet op 23-4-1851 in hûs te Ingelum (A21) fan har broers Geart en Jan
x Menameradiel Johannes Franses van der Weide * Marsum, gernier te Ingelum, sn f. Frans Reins van der Weide, gernier te Marsum, en Janke Johannes van Vlie

Generaasje V

V1 sn f. IV1 Sjoerd Sydses Koopal
Sjoerd Sydses Koopal * omstr. 1769 † Bitgum 3-9-1808, 39 jier, boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen (hûsnr 93), gemeenteriedslid fan Menameradiel
x Bitgum 9-10-1803 Marijke Beerends Hopping (nammen ek skreaun as Marike/Maria Beerns Heupink/Heüpink/Hoping), * Winsum 17-7-1778 † Bitgum 5-2-1822 (hûsnr 93), 44 jier, dr f. Beerend Heüpink te Winsum en Trijntje Jelles
Marijke x 2e Menameradiel 8-6-1811 Jan Nammens Nammensma * Hallum 20-7-1772 † Easterbierrum 1-3-1830, boer te Easterbierrum, sn f. Nammen Nammens Nammensma, boer te Easterbierrum, en Nieske Jans.
Bern:
1 Syds Sjoerds Koopal, sjoch VI1
2 Jelte Sjoerds Koopal * Bitgum 5-12-1806, ~ dêr 25-1-1807,  arbeider te Bitgum, yn 1828 boer te Ingelum.

V2 sn f. IV1 Syds Sjoerds Koopal
Dirk Sydses Koopmans
* Dyksterhuzen 25-1-1789 ~ Bitgum 15-3-1789 † Minnertsgea 20-6-1850, gernier, koaltsjer en arbeider te Furdgum en Minnertsgea
x Trijntje Obbes Wassenaar (suster fan Klaas V9-1) * Easterwierrum 20-11-1790 † Minnertsgea 20-4-1860, dr f. Obbe Luitjens Wassenaar, bakker te Easterwierrum, gemeenteriedslid fan Baarderadiel, en Maaike Meintes.
(Sjoch foar foar- en neiteam Wassenaar: W.Tsj Vleer: De Friese Wassenaars, Laverman N.V. Drachten, 1963).
Bern:
1 Syds Dirk Koopmans (ek Zyds en Sieds)* Furdgum 6-3-1813 † dêr 21-8-1817
2 Maaike Dirks Koopmans (ek neamd Koopal) * Furdgum 26-6-1814 † Bitgummole 7-2-1856 [] Bitgum rigel 20, grêf 20
x Menaam 18-5-1842 Arjen Douwes van der Schaaf * Bitgummole 25-12-1815 † nei july 1887, gernier te Bitgummole; Arryn hie graach weinmakker wurde wollen, lykas syn heit, mar hy kin de moeren fan ’e bouten net sa lyk ûnderskiede: hy is fierstentebot bysjend, myopy is de kwaal; Arryn en Maaike litte in stjelp yn Bitgummole sette, mar Arryn ferfart likegoed mei syn twadde frou, in dochter en omkesizzer en dy syn frou nei Oranje City Iowa, letter is er boer te Harrison, Súd Dakota; sn f. Douwe Pieters van der Schaaf, weinmakker op ’e Hammeringen te Bitgummole, en Trijntje Jelles Bakker.
Arjen x 2e Menameradiel 19-8-1857 Antje Romkes van der Wal * Ryptsjerk 1827, arbeidster dêr.
(Sjochfoar  foar- en neiteam: De neiteam fan Durk en Baukje – út weinmakkers ta keaplju en oare fûgels, eigen behear, Bitgum, 1986).
   Bern Van der Schaaf:
1 Douwe, gernier en ierdappelkeapman te Bitgummole, x 1874 Grietje Tjeerds Runia.
2 Dirk, boer en ierdappelkeapman te Bitgummole, x 1e 1869 Baukje Doekeles de Boer, Dirk x 2e Maaike Jans Jansonius.
3 Pieter, gernier te Bitgummole, † 27 jier.
4 Gerben, skuonmakker te Bitgumnole, x 1881 Pietje Dirks van Dijk.
5 Sjoerd, arbeider te Bitgummole en Ljouwert, x 1877 Jetske Bouwes van Dijk.

plaatje16png

Maaike Durks Koopmans en Arjen Douwes van der Schaaf. Dizze ûndernimmende lju wienen der betiid by wat de fotografy oangiet: it portret is makke sawat tweintich jier neidat it proses fan fotogravearen yn Frankryk útfûn wie (Kolleksje Erfgoed Fundaasje)

Ferfolch bern Durk Sydses Koopmans en Trijn Obbes Wassenaar:
3 Sjeuwke Dirks Koopmans * Furdgum 31-1-1816
4 Obbe Dirks Koopmans, ek neamd Coopmans, * Furdgum 3-6-1817 † dêr 21-8-1817
5 Trijntje Dirks Koopmans * Furdgum 16-4-1819 † dêr 16-1-1835
6 Obbe Dirks Koopmans (soms ek neamd Coopmans), * Huzum 17-7-1821 † Minnertsgea 31-3-1891, gernier te Minnertsgea
x Antje Pieters Sipma * Marsum, dr f. Pieter Joris Sipma en Dirkje Rutgers Fopma.
   Bern:
1 Dirkje Obbes Koopmans * Minnertsgea 16-8-1867
x Barradiel 6-6-1891 Bauke Hendriks Haarsma * Minnertsgea 9-1-1866 † Ljouwert 26-10-1946, skuonmakker te Minnertsgea.
   Bern Haarsma:
1 Antje * Minnertsgea 15-6-1892 † 1976, x Barradiel 27-5-1920 Hein Willems de Vries * Minnertsgea, arbeider dêr, sn f. Willem de Vries, gernier te Minnertsgea, en Berber Tuinhof.
2 Klaaske * Minnertsgea 1893 † 1981, x Barradiel 27-5-1920 Simon Goffes Jensma* Minnertsgea 12-5-1890 † dêr 11-10-1945 , dêr arbeider, letter gernier, sn f. Goffe Jensma, gernier te Minnertsgea, en Wytske Helder.
3 Neeltje * Minnertsgea 1-1-1895 † dêr 22-1-1943, x Barradiel 1918 Einte Gerrits Elsinga * Minnertsgea, dêr gernier, sn f. Gerrit Elsinga, arbeider, letter gernier te Minnertsgea, en Maartje Kingma.
Dirkje wenne mei har trije dochters yn by har heit en mem en muoike Tsjitske en omke Meinte.

7 Tjitske Dirks Koopmans * Furdgum 24-1-1823 †27-2-1910
8 Gerben Dirks Koopmans * It Bilt 7-5-1825 † Maastricht 26-7-1845
9 Meintje Dirks Koopmans * en † It Bilt 27-1-1827
10 Meinte Dirks Koopmans * 23-11-1828 † 25-9-1908
11 Aaltje Dirks Koopmans * Furdgum 2-11-1831 † 4-8-1866
12 Dirkje Dirks Koopmans * Furdgum 15-6-1833 † 21-6-1833

V3 dr f. IV2
Fijke Martens
Coopman, letter neamd Koopmans (foarnamme útsprutsen tink as Fike, sa wurdt de namme ek yn it trouboek stavere) ~ Ingelum 22-4-1764 † Bitgum 8-1-1845, 80 jier, [] Ingelum r. 3, gr. 3; lidmaat op belidenis te Ingelum 5-5-1793, mei attestaasje nei Bitgum op 15-2-1812, yn 1836 sûnder berop te Bitgum; Fike ferkeapet op 7-7-1832 in heal part fan in sate en lannen te Bitgum en Ingelum oan Folkert Hindriks Damsma en Maartsy Durks Koopmans (III6-3) foar de keapsom fan f 7.000,- (Notarieel Argyf ynventarisnr 064006, aktenr 00038)

x Ingelum 24-6-1789 Jan Harings Koopmans (hy hat wierskynlik syn fan fan Fike oernommen), by x fan Bitgum, † Bitgum 1-4-1822; yn Bitgumer doopboek ek neamd Jacob (grif in fersin); boer/húsman te Bitgum, dêr âlderling.
Bern:
1 Theedske Jans Koopmans * Bitgum 21-8-1789 ~ dêr 20-9-1789 † 1-2-1834, x Sjoerd Klases de Vries, te Bitgum
2 Martje Jans (ek Matje/Maatje) * Bitgum 28-6-1792 ~ dêr 22-7-1792
3 Marten Jans Koopmans, sjoch VI2
4 Jeltje Jans
* Bitgum 27-3-1800 ~ dêr 27-4-1800

5 Aukje Jans * Bitgum 9-4-1802 ~ dêr 25-4-1802

V4 sn f. IV2 Marten Sjoerds Koopmans
Dirk Martens Koopmans
* Ingelum 9-3-1769 † Zomerzorg Dyksterhuzen 15-4-1823, boer en keapman op Bumastate en op Zomerzorg op Dyksterhuzen, gemeenteriedslid fan Menameradiel
x 1e Bitgum 26-8-1804 Berber Johannes (út in Hoekstra-skaai, mar mei dy fan túgt hja harsels net op en har man docht soks allikemin, neffens de rouadvertinsje) * Hilaard 18-5-1765 † Dyksterhuzen 11-6-1810, dr f. Johannes Pieters en Grietje Pieters
bern:
1 Maartje Dirks Koopmans * Bitgum 31-5-1805 ~ dêr 23-6-1805
2 Marten Dirks Koopmans * Bitgum 4-4-1807 ~ dêr 17-5-1807 † dêr 31-1-1820
3 Maartje Dirks Koopmans * Bumastate Dyksterhuzen 4-10-1808 ~ Bitgum 20-11-1808 † Zomerzorg Dyksterhuzen 26-1-1839 [] Bitgum
x Menameradiel 5-5-1830 Folkert Hendriks Damsma * Bitgum 19-12-1807 † Zomerzorg Dyksterhuzen 1-6-1892 [] Bitgum, boer en keapman op Zomerzorg, tsjerkfâd, gemeenteriedslid fan Menameradiel, boekhâlder en kommittearde ‘Het Beetgumer en Engelumer Nieuwland’, sn f. Hendrik Folkerts Damsma, keapman en kastlein te Bitgummole, ferkeatser fan ’e Ouwe Gryp, en Brechtje Jans Dijkstra.
   Bern Damsma û.o.:
1 Brechtje, ferkeatster fan ’e Nije Gryp, x 1853 Gerben Reimers Brouwer, gernier/boer te Bitgum  (beppesizzer fan Aukje Reimers Koopal II5-3)
2 Berber x 1862 Dirk Dirks Berkenpas, gernier te Bitgum
3 Dirk, gernier op Dyksterhuzen x 1866 Saske Pieters Peterson

Folkert x 2e Menameradiel 3-2-1842 Fettje Pylgers Wiedema * Hilaard 1817 † 1899, foar har trouwen húshâldsdster by har eardere man, dr f. Pylger (ek Pylgrum) Ruurds Wiedema, boer te Blessum, en Wytske Aukes de Jong

§ IN ÂLD WAPEN
Op ’e stien fan Maartsy Durk Koopmans wie in wapen úthoud, sjoch hjirûnder. De sark is mooglik oerbeitele, it wapen heart dan net by Maartsy Durks Koopmans. It grêf wie eigen oan Buma State dêr’t Maartsy op geboaren is. Yn har laach waard wol oppere dat de Koopmansen en Koopals in wapen fierden: dat dus op ’e stien fan Maartsy. It wie ek bekend dat de nammen Koopmans en Koopal trochinoarhinne brûkt waarden: frjemd ferskynsel. Sadwaande naam dit skaai mar oan dat se in wapen hienen. Is dan sprake fan in soarte fan gewoanterjocht? Hawar, yn it nij ûntwerp fan it wapen Koopal/Koopmans is de pylk en bôge de ferbining mei dit wapen. En wat noch net oplost is: dit grêf hearde dan wol by Buma State, mar it wapen dêrop is net in Bumawapen. koopmanswapen
DEN 26 JANUARIJ 1839/IS OVERLEDEN/MAARTJE DIRKS KOOPMANS/HUISVROUW VAN FOLKERT HENDRIKS DAMSMA/OUD RUIM 30 JAREN 5 MAANDEN EN/LIGT ALHIER BEGRAVEN/De berte fan Brechtsy wurdt yn ’e Ljouwerter Krante oankundige:maartjedirks1831

Ferfolch húshâlding fan Durk Martens Koopmans:
4. Johannes Dirks Koopmans
* Bitgum omstr. 1811 † dêr 4-4-1828

Durk x 2e Menaam 22-8-1813 (44 en 23 jier) Joukje Jacobs Zijlstra * Marsum 1792 † Zomerzorg 2-1-1823, Joukje wie faam by Durk op Zomerzorg * Marsum 1792 † Zomerzorg Dyksterhuzen 2-1-1823, dr f. Jacob Klazes en Antje Jacobs, arbeiders ûnder Marsum.
Bern: 
5 Antje Dirks Koopmans * Zomerzorg Dyksterhuzen 1819 † Froubuurt 14-1842, by x weunend onder Froubuurt; Antsy en Ate hewwe lând onder Ingelum
x ’t Bildt 7-12-1837 Ate Wybes Slim * Froubuurt  21-11-1815 † Luwt 18-3-1885, 69 jaar, bij x bakkersknecht te Froubuurt, in 1840 Mr Bakker dêr, in 1846, ’50 en ’52 graanmolner dêr, ferhúst 9-5-1881 met sien twede frou naar Luwt (Achter Tulpenburch V33) dan ôfkomstig fan Hjelbeam, sn f. Wybe Ates Slim en Jannigje Gerbens Dokter (de achternaam Slim wordt skreven as SLM (ok wel Slm), en soms met stippys dertussen S.L.M., dat intrigeart; neffens Douwe Zwart, gemeenteargivaris fan ’t Bildt, souwen die letters mooglik ferbând houwe kinne met de achternaam IJsselmonde, die’t op ’t Bilt foorkomt);
Wybe Ates is yn 1810 ‘ontvanger der onbeschreven middelen’ te Froubuurt, 1811 dêr rintenier (huusnummer 90), 1837 dêr sonder beroep, Wybe het besit in Huys Kuyck onder Froubuurt deur syn frou hur erfskip
Ate x 2e ’t Bildt 16-3-1848 Jantje Dirks de Graaf * Holwert 2-10-1819 † Froubuurt 16-4-1850, (kines: 1 Tetje † Froubuurt 11-8-1849; 2 Tetje † Froubuurt 8-2-1850); dr f. Dirk Renses de Graaf en Tetje Gerbens Toornmans (ok Torenmans)
Ate x 3e It Bilt 28-10-1852 Henderika Caspars de Vries * Dokkum 21-6-1821, ferhúst 7-6-1886 naar Froubuurt, dr f. Caspar de Vries, korfmaker te Dokkum, en Grietje Jans Bruinsma.
   Kines fan Antsy en Ate Slim:
1 Jannigje * Froubuurt 12-9-1838 † 1888 (?) x ’t Bildt 16-5-1861 Jan Willems Visser * 16-3-1837, oproeper by ferkopingen, fishanneler, molner; de húshouwing komt op 12-5-1870 út Froubuurt in Luwt, sn f. Willem Visser en Anna Idses van Asperen
2 Maartje † Froubuurt 9-8-1840
3 Wybe †  Froubuurt 19-7-1846, 3 jaar.
6 Jacob Dirks Koopmans * Zomerzorg Dyksterhuzen ûnder Bitgummole omstr. 1817, bakker te Bitgum
x Menaam 22-6-1842 Trijntje Jacobs Viersen (ek Vierssen) * Easterbierrum, dr f. Jacob Feddes Viersen en Neeltje Tjeerds Straatsma, boeren te Easterbierrum.
Bern:
1 Neeltje Jacobs Koopmans * Bitgummole 24-5-1842 † Marsum 22-7-1919 [] Marsum, r. 25
x Kornelis Nannes Kuperus * Marsum 1-12-1844 † Ljouwert 11-1-1917 [] Marsum, 25; ridder yn ’e Oarder fan Oranje-Nassau; boer, fokker fan skiep en kij en fee-eksporteur te Marsum; mei-oprjochter fan it Friesch Rundvee-Stamboek, haadbestjoerslid Friesche Maatschappij van Lanbouw, sn f. Nanne Jans Kuperus, boer en feefokker te Marsum, gemeenteriedslid fan Menameradiel, en Sjoerdtje Reinders Hoekstra.
Sjoch de brosjuere: K. N. Kuperus en zonen, Fokkers en Exporteurs van Friesch Stamboekvee.
   Bern Kuperus:
1 Trijntje * Marsum 8-3-1868 † Ljouwert 22-5-1920 x Menameradiel 10-11-1887 Gerrit Engberts van der Meulen * Drachten, ryksfeedokter, sn f. Engbert Gerrits van der Meulen, bakker te Drachten, en Riemke Jans Kijlstra.
2 Sjoerdtje * Marsum 7-3-1872, Menameradiel 4-6-1896 (har neef) Gatze Lolkes Boomsma * Berltsum 9-1-1870, ierdappelkeapman te Berltsum, sn f. Lolke Gaadses Boomsma, beammekweker en fabrikant te Berltsum, en Janna Lourens van der Meij (sjoch V5-7-1).
3 Nanne * Marsum 23-9-1874 † dêr 14-7-1951, feefokker en -eksporteur te St.-Jabik en ûnder Ingelum, mei-oprjochter Friesch Rundvee Stamboek (de earste fiif ynskreaune kij stean op syn namme. Hy wie de earste dy’t Fryske kij nei ’t bûtenlân eksportearde), x Ljouwerteradiel 25-7-1891 Antje Karsjens Kalma * Britsum 15-10-1871 † Marsum 29-12-1948, dr f. Karsjen Jacobs Kalma, boer te Britsum, en Trijntje Doedes Binnema.

4 Jacob * Marsum 23-9-1874 † dêr 28-4-1875.
5 Jacob Dirk * Marsum 25-5-1880, x Menameradiel 9-5-1908 Tetje Hotzes de Jong * Marsum 31-5-1885 † 1978, dr f. Hotze Pieters de Jong, greidboer te Marsum, en Jantje Gerbens Heslinga.
6 Joukje * Marsum 5-2-1884, x Ljouwert 13-10-1908 Jurjen Zwaagstra * Eastermar omstr. 1879, by x ûnderwizer te Amsterdam, sn f. Abe Zwaagstra, skipskok te Rotterdam, en Roelofke Tjepkema. 

§ GOUDEN KIJ – JUWIELEN FEARREN

Kees Nannes Kuperus en Neeltsy Jabiks Koopmans. Neeltsy hat twa juwielen fearren oer de foarholle hinne: edelstiennen beklonken yn goud, in djoerabele saak –  tekens fan status troch wolstân

Op it tsjerkhôf te Marsum, oan ’e súdkant
RUSTPLAATS/VAN/KORNELIS NANNES KUPERUS,/RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU/geboren te Marssum/1 December 1844/overleden te Leeuwarden/11 Januari 1917/ECHTGENOOT VAN/NEELTJE JACOBS KOOPMANS.RUSTPLAATS/VAN/NEELTJE JACOBS KOOPMANS/geboren te Beetgumermolen/24 Mei 1842/overleden te Marssum/22 Juli 1919./Echtgenoot van/KORNELIS NANNES KUPERUS.

Kuperus wurdt troch Wouter Zwart betocht yn it tinkboek fan it F.R.S. by it tachtich-jierrich jubileum.
W.Th. Zwart: Tachtig jaar – Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties, Laverman N.V., Drachten, 1960:

KUPERUS KN BIO

K.N. Kuperus
1-12-1844 – 11-1-1917

K.N. Kuperus heeft zeer veel bijgedragen tot de ontplooiïng van het F.R.S. Hij was een talentvolle, gedegen figuur, die bij z’n medebestuursleden een groot vertrouwen genoot.
Dat had hij te danken aan zijn kennis en inzicht en aan zijn grote bekendheid met mensen en toestanden. Dit sproot voort uit zijn levensgang, die gekenmerkt was door een grote werkzaamheid in en buiten het F.R.S. Als bestuurslid steeds op zijn post, was hij daarnaast de grondlegger van de export te land en naar overzee. In dat opzicht heeft hij veel betekend voor de verbreiding van de goede naam van het Friese vee en van het F.R.S., waarvoor grote dank is verschuldigd. Maar daarnaast mag men hem eveneens eren als de instandhouder van het Friese schaap en was hij vóór de oprichting van de zuivelfabrieken, in de zuivelbereiding op de boerderij iemand met moderne inzichten. Dat men hem als veelzijdig beschouwde, moge eveneens blijken uit een door hem samengesteld rapport over het bereiden van kuilvoer.
Dat hij dit alles kon doen, sproot voort uit zijn grote werkkracht, gevoed door een nuchter verstand, waardoor deze practicus zijn taakindeling nuttig liet ineenvloeien. Daardoor greep hij nogal eens naar de pen en was niet passief in commissies, o.m. door de Friesche Mij. v. L. [Friesche Maatschappij van Landbouw] ingesteld. Om het met Dr. E. van Welderen Baron Rengers te zeggen: ,,Kuperus was een geniale man’’ en zijn betekenis voor het Friese boerenleven is moeilijk te schatten. Het staat vast, dat men hem in het F.R.S. hoog heeft gewaardeerd en in hem heeft gezien de rustige, bedachtzame bouwer, de man die de voren trok, de man in wiens leven en verschijning zich de hang naar het harmonieuze voltrok.

KUPERUS FRS

Tekening fan Ids Wiersma út 1929 fan ’e oprjochting fan it Friesch Rundvee-Stamboek op 1 maaie 1879 yn ’e Trije Romers te Reduzum.
Ien fan ’e oprjochters is Kees Nannes Kupeerus, op dizze sfeartekening wierskynlik fan ’e fjouwer sittende manlju foaroan de twadde fan rjochts. (Boarne: R. Strikwerda-
Een eeuw Fries stamboekvee, Friesch Rundvee-Stamboek, Ljouwert, 1979)

Reklame yn ’e foarm fan aansichtkaarten fan ’e Firma K.N. Kuperus & Zonen – Marssum, Friesland (Holland) Fokkers en Exporteurs van Friesch Stamboekvee (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal):

kuperus-pleats-marsum

kuperus-firma-kaart

Alheel links: Kees Nannes Kuperus. Wa wit wa’t de oare mannen binne?
KUPERUS PLEATS MARSUMk

De pleats fan Kees Kuperus en Neeltsy Koopmans ûnder Marsum yn 1893. Troch fokken wie har fee doe al gâns minder kuerich (grillich) tekene as dat wenst wie by Fryske kij 

KUPERUS STAMBOEKKO

De stamboekko Bosch II, nûmer 1733, fokt troch Kees Nannes Kuperus, geboaren op 3 juny 1884, op 16 juny 1886 bekroand te Ljouwert mei de 1e priis fan
f 200,00 

KUPERUS BOLLE

De stamboekbolle Klaas, nûmer 1142, fan Kees Kuperus, geboaren op 16 febrewaris 1887, bekroand yn 1888 mei de 1e priis te Ljouwert, Assen en Arnhim en ferkocht oan F.G. Keijter te Ficksburg, Oranje Frijsteat

Mear reklame fan de Firma Kuperus, om te besjen klik hjir

2 Joukje Jacobs Koopmans * Bitgum 3-3-1848 † Dronryp 27-8-1930
x Menameradiel 16-6-1870 Ymen Pieters Sinnema * Dronryp 1-11-1848 † dêr 12-6-1936, graanhanneler dêr, sn f. Pieter Gerbens Sinnema, nôtkeapman te Dronryp, en Reinskje Cornelis Poelstra.
   Bern Sinnema:
1 Trijntje * Dronryp 16-4-1871, x Menameradiel 6-8-1891 Lambertus Jans Schuiling * Anloo (Dr.) 13-12-1863, skoallehaad, sn f. Jan Warners Schuiling en Hinderkien Houwing
2 Pieter * Dronryp 3-1-1874, nôthanneler, x Frjentsjer 25-5-1899 Rindertje Sipkes Osinga * Frjentsjer 26-7-1874 † Grins 17-7-1937, dr f. Sipke Nannes Osinga en Rigtje Jacobs Keestra
3 Libbenleas bern
4 Reinskje * Dronryp 20-8-1877 † dêr 15-1-1879

5 Reinske * Dronryp 12-2-1880, x Hendrik Jans van der Leij
(Sjoch: Dan A. Sinnema- Sinnema, a Frisian Family, een Friese familie, in Fryske famylje, eigen behear, 2007 ISBN-10: 1-59872-822-9; ISBN-13: 978-1-59872-822-4)
3 Dirk Jacobs Koopmans * Bitgum 17-11-1854 † dêr 26-4-1875

Ferfolch bern fan Durk Martens Koopmans en Jouky Jabiks Zylstra:
7 Aukje Dirks Koopmans
* Zomerzorg Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 21-10-1818 † Berltsum 31-12-1876 [] dêr

x Menaam 18-5-1842 Lourens Aukes van der Meij * Berltsum 28-12-1819 † dêr 31-1-1888, [] dêr, houthanneler en timmerman/oannimmer te Berltsum, sûnt 1-1-1853 eigner (mei syn broer Gerhard, sjoch de advertinsje hjirûnder) fan ’e houtseachmole ‘De Volharding’ (ôfbrutsen yn 1930), hy eksploiteart dêr allyksa de oaljemole, yn 1868 wurdt er fabrikant neamd; sn f. Auke Lourens van der Meij, Mr. timmerman en houtseachmûner te Berltsum, en Janna Jans Posthuma.
Sjoch: O. Santema, dr Y.N. Ypma, Skiednis fan Menameradiel – Familie Van der Meij, side 221; Fryske Akademy, Ljouwert 1972ISBN 90 6171 427 3
   Bern Van der Meij:
1 Janna * Berltsum 31-5-1843 † Toppenhuzen (by har dochter) 23-3-1925, x Menameradiel 25-6-1868 Lolke Gaadses Boomsma * Berltsum 19-1-1840 † dêr 28-11-1919, beammekweker te Berltsum, yn 1896 fabrikant dêr; widner fan Anna Catharina Osinga, sn f. Gaadse Lolkes Boomsma, beammekweker te Berltsum, en Rinske Anskes Posthuma.
2 Joukje * Berltsum 22-2-1846 † dêr 19-9-1869.
3 Jannigje * Berltsum 7-3-1850 † Menaam 26-5-1920 [] Menaam, x Menameradiel 20-7-1872 Frans Andries Gerbens * Menaam 29-7-1846 † dêr 12-5-1924 [] Menaam, keapman te Menaam, sn f. Andries Franses Gerbens, keapman te Menaam, en Grietje Hendriks Palsma.
4 Auke * Berltsum 20-4-1852 † Drachten 25-9-1927 [] Bitgum r. 30, gr. 13, r 13, sûnt 1879 oaljeslachter te Drachten, stichtet dêr in oaljemole (letter rubberyndustry N.V. Balata, Enerka-Dunlop N.V.) x 1878 Hyke Hylkes Reisma * Bitgum 1-2-1853 † Drachten 3-1-1927 [] Bitgum r. 30, gr. 12; dr f. Hylke Symens Reisma, arzjitekt te Bitgummole, en Rinske Pieters Siderius.
5 Maartje * Berltsum 4-6-1855 † It Mar (Skoatterlân) 23-6-1920 x Menameradiel 4-4-1878 Pieter Cornelis van der Zee * St.-Anne 23-6-1853 † It Mar 18-10-1928, yn 1878 boer te Wytmarsum, letter yn ’t selde jier te Dronryp, sn f. Cornelis Reins van der Zee, yn 1853 gernier te St.-Anne, letter boer te Wytmarsum, en Pietje Pieters Pietersen.
6 Dirk * Berltsum 3-1-1862 † Ljouwert 18-4-1929 [] Berltsum, houthanneler, x Menameradiel 28-4-1885 Lolkje Sjoerds Veeman * Marsum 19-10-1864 † Ljouwert 1-1-1931 [] Berltsum, dr f. Sjoerd Sybes Veeman, boer te Marsum, en Sytske Johans Winkler. (soan: Lourens Dirk, sekretaris-boekhâlder Brand Assurantie Maatschappij Menaldumadeel van 1872).
KOOPMANS AUKJE DIRKS GRÊF KOOPMANS AUKJE DIRKS GRÊF 3
Van der Meij-grêven op it tsjerkhôf te Berltsum:
RUSTPLAATS/VAN/AUKJE DIRKS/KOOPMANS/* 21 Oct. 1818/ † 31 Dec. 1876/Echtgen. van/L.A. V.D. MEIJ/

RUSTPLAATS/VAN/LOLKJE SJOERDS VEEMAN/geboren 19 Oct. 1864/overleden 1 Jan. 1931./Weduwe van/DIRK LOURENS V.D. MEIJ/EN VAN/LOURENS AUKES/V.D. MEIJ/geboren 28 Dec. 1819/overleden 31 Jan. 1888/Weduwnaar van/AUKJE DIRKS KOOPMANS./

RUSTPLAATS/VAN/DIRK LOURENS/V.D.MEIJ/* 3 Jan. 1862/† 18 Apr. 1929/Echtgen. van/L.S. VEEMAN./

KOOPMANS
Houtseachmole ‘De Volharding’ fan Lourens Aukes van der Meij en syn broer Graddus

KOOPMANS AUKJE MOLE

KOOPMANS AUKJE DIRKS+

KOOPMANS AUKJE GREF

8 Trijntje Dirks Koopmans * Zomerzorg Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 11-2-1820 † Berltsum 26-1-1893 [] dêr
x 1e Menameradiel Johannes Willems Swart * Hegebeintum 18-9-1806 † Kleaster Anjum 11-4-1859, boer op Kleaster Anjum, sn f. Willem Johannes Swart, boer te Hegebeintum, nei 1810 op Kleaster Anjum, en Tietje Alberts Calsbeek

KOOPMANS TRIJNTJE DIRKS
Tryntsy Koopmans

 KOOPMANS TRIJNTJE DIRKS+

   Bern Swart:
1 Willem * Kleaster Anjum 18-3-1839 † Berltsum 18-12-1912, 1869-1903 boer op Groat Mahu yn ’e Westhoek ûnder St.-Jabik, x Barradiel 10-5-1862 Lijsbeth Haima * Minnertsgea 16-10-1839 † Berltsum 21-3-1922, dr f. Jan Jacobs Haima en Akke Ourensma
2 Dirk * Kleaster Anjum 27-9-1842 † St.-Anne 20-1-1927, boer op Haanburg oan ’e Aldebiltdyk ûnder Aldebiltsyl, x Menameradiel 27-5-1868 Sjoukje Ages Koopmans (út in oar laach) * Bitgum 17-3-1843 † St.-Anne 6-10-1925, dr f. Age Pieters Koopmans, boer te Bitgum, en Antje Hendriks Oostra.
3 Haring * KLeaster Anjum 11-3-1845 † Berltsum 9-12-1895, boer op Kleaster Anjum, x It Bilt 7-8-1884 Pietertje Scheffer * Dearsum 19-12-1859, dr f. Jacobus Gooytsens Scheffer, klokmakker, en Trijntje Thomas Stienstra.
4 Maaike * Kleaster Anjum 3-4-1851 † Marrum 13-12-1888, x Ferwerteradiel 22-5-1873 Louwrens Johannes Olivier * Marrum 2-7-1847 † Ljouwert 7-7-1905, sn f. Johannes Louwrens Olivier, boer te Marrum, en Sjieuwke Dirks Miedema (IV1-6); Louwrens Olivier x 2e 1889 Maaike Willems de Groot.
5 Jouke * Kleaster Anjum 25-2-1853 † Oentsjerk 12-2-1933, boer,  oprjochter bûterfabrykje op Kleaster Anjum (1886) en idem Berltsumer bûterfabryk, x Menameradiel 22-4-1875 Antje Klazes Osinga * Kleaster Anjum 16-4-1855 † Oentsjerk 17-2-1941, dr f. Klaas Sybes Osinga, boer op Kleaster Anjum, en Antje Tjipkes de Vries.

SWART JOUKE x ANTJE OSINGAOSINGA ANTJE KLAZES x JOUKE SWARTSWART JOHANNES JOUKES
Jouke Swart, Anne Osinga en har soan Jehannes Willem Jsn (Fotograaf nr 1 en 2: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte W14, Ljouwert; fotograaf nr 3: Jakob de Vries Gzn, Harns, Bolswert, Snits; Kolleksje Rindertje Bouma, Ljouwert)

Jouke Swart rjochtet yn 1886 mei de boeren Wybe Jans Anema en Arjen Baukes Roorda in suvelfabrykje op te Kleaster Anjum, dêr’t de opbringst fan in hûndert molkkij ferwurke wurdt. It oanbod fan molke wurdt geandewei grutter. Anema en Roorda wolle in koperaasje oprjochtsje. Jouke Swart net. Dy bout mei syn broer Haring in molkfabryk te Berltsum: de ‘Stoomzuivelboerderij De Volharding’ (Jouke Swart leit de earste stien), dy giet op 25-10-1889 yn bedriuw. Yn itselde jier sette de koperative boeren û.l.f. Anema in fabryk yn Rie op. De Volharding ferwurket yn ’e earste tsien jier fan syn bestean de molke fan twatûzen kij. Yn 1912 docht Swart syn fabryk oer oan de Lijempf, syn soan Johannes Willem wurdt dêr direkteur.
(Sjoch: Jan Lettinga, Genealogie familie Swart, eigen behear, Menaam, 1999)
Tryntsy x 2e Menameradiel 23-7-1868 Klaas Tækes Lautenbach * Berltsum 7-10-1818 † dêr 29-4-1903, sûnder berop yn1843 en 1887-1903, 1844-1868 gernier, yn 1860 koaltsjer, yn 1870 boer; widner fan Anna Ebbings Kiestra, sn f. Tæke Klazes Lautenbach; yn 1813 arbeider, yn 1815 sûnder berop, 1817-1858 gernier te Berltsum, en Eva Douwes Voermans. 

LAUTENBACH KLAAS Klaas Lautenbach, de twadde man fan Tryntsy Koopmans.
Genealogy Lautenbach oer him: Klaas is onder de kooltjers van Berlikum één van de grotere geweest. Dat blijkt ook uit de opgave van de landerijen in de successie memorie, na het overlijden van zijn zoontje Johannes. [Syn ûnreplik guod hat yn 1860 in wearde fan f 20.000,00.] Klaas is in Berlikum dan ook een man van aanzien. De mensen tikken voor hem aan de pet, wanneer zij hem in het dorp passeren. (Drs. Jacob Lautenbach, Lautenbach, vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004)

9 Martentje Dirks Koopmans * Zomerzorg Dyksterhuzen onder Beetgumermôln 19-8-1822 † St.-Jabik 4-11-1909
x Menameradeel 22-7-1847 Cornelis Jans van der Leij * Froubuurt 12-6-1922 † St.-Jabik 1-4-1910, huusdokter te St.-Jabik, sn f. Jan Rienks van der Leij, sjirurgyn te Froubuurt, en Bottje Allerts Bekius (sien foor ferkoop fan hur huus bij Martentsy hur omke Klaas Martens Koopmans III8). (Sien foor oversicht Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen beheer, Ingelum, 2002)
Kines Van der Leij, 0.â.:
1 Botje x 1878 Jan Roelofs Schuiling, boer in Froubuurt
2 Antje x 1877 Pieter Beerts Wassenaar, graankoopman in St.-Jabik
3 Jan, boer in Froubuurt, x 1877 Namke Lieuwes Bouma

download - kopiekoopmans martentje
Dokter Kees van der Leij en doktersmefrou Martentsy Koopmans (foto: J.H. Slaterus, Ljouwert)

10 Sjoerd Dirks Koopmans, sjoch VI3

§ ZOMERZORG OP DYKSTERHUZEN

KOOPAL ZOMERZORG 1

KOOPAL ZOMERZORG 2

Zomerzorg op Dyksterhuzen yn lettere tiden, ôfbrutsen op lêst fan ’e besetter yn 1942.
De foargonger – of is it foargongster? – fan it wenhûs wie in heechoppich wytbepleistere hearehûs,  in dame. Doe’t de filla yn dizze steat wie, waard dy bewenne troch de feefokkers en -eksporteurs Kuperus

Rouadvertinsje fan Berber Johannes yn ’e Ljouwerter Krante:

img (35)-1

img (30)-1

img (29)-1

Fan ’e âldste soan Marten ferskynt trije kear in rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante, yn dy tiid by de begoedigden net ûngebrûklik: op 3, 7 en 11 novimber 1820

img (26)-1

De rouadvertinsje fan Durk Martens stiet flak boppe it oanpriizgjen fan jenever, 18 april 1823:

img (25)-1

img (24)-1

johannesdirks

img (17)-1

img (16)-1

V5 sn f. III3 Cornelis Sjoerds Koopal
Sjoerd Cornelis Koopal * 19-7- 1773 † 22-8-1820, 47 jier, erbaaier bij syn broer Marten (V9) op ’e plaats nummer 15 in ’e Súdhoek fan Froubuurt an ’e Súdhoekstermiddelweg
x Maartje Willems Wassenaar * Feinsum 9-2-1784 † 1811 (?), dr. f. Willem Gerrits Wassenaar, boer te Feinsum en eastlik fan Froubuorren, en Grietje Klazes Wassenaar.
Bern:
1 Cornelis Sjoerds Koopal, sjoch VI4
2 Maartje Sjoerds Koopal *
Froubuorren † dêr 14-10-1811, 40 wiken

V6 sn f. III3 Cornelis Sjoerds Koopal
Lieuwe Cornelis Koopal * Froubuurt 26-3-1775 † St.-Anne 11-10-1827,  in 1823 binne hij en syn frou winkelloi in St.-Anne, in 1826, ’31 is Liuwe dêr timmerman
x Froubuurt 25-8-1798 Antje Cornelis Wassenaar * St.-Anne 1-5-1778 † St.-Anne 16-1-1848, winkelfrou in St.-Anne 1827, 1831, dr f. Cornelis Barthouts Wassenaar, doktor in ’e rechten (promofeerd Franeker Hogeskoal 1767), adfekaat te St.-Anne, dêr ok netaris, substituut ontfanger-generaal, dyksontfanger foor ’t Nieuw Bildt, en Grietje Bentes Proost.
Kines:
1 Lijsbert Lieuwes Koopal (ok Lysbeth) * St.-Anne omstr. 1799 † Tsjummarum (weunend in St.-Jabik) 29-9-1826, 27 jaar, bij x naaister te St.-Anne
x ’t Bildt 21-12-1823 Klaas Cornelis Kuiken ~ St.-Jabik 27-3-1803, by x boer te St.-Jabik, in 1826 dêr gernier, in 1850 dêr fisser, sn f. Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Riemers (in doopboek St.-Jabik 1803: Rijmers) Wiersma, boeren te St.-Jabik; Klaas x 2e ’t Bildt 19-4-1832 Antje Jans de Groot * St.-Jabik omstr. 1799, bij x naaister te St.-Jabik, dr f. Jan Piebes de Groot en Antje Gerrits de Groot, tapperske in St.-Jabik.
   Kines Kuiken:
1 Riemer, fisser in St.-Jabik, in 1848 gernier dêr, x 1850 Jantje Jans de Groot, dr f. Jan Gerrits de Groot en Pietje Pieters van der Wal.
2 Antje x Jan Krottje, gernier te St.-Jabik
(Sien foor foorouders Krot(t)je: www.erfgoed-fundaasje.nl/Kertiersteat Antje Fokkes van der Meer/Croddenbosch)
2 Cornelis Lieuwes Koopal, sien VI5
3 Grietje Lieuwes Koopal * St.-Anne omstr. 1807 † dêr 14-9-1838
x ’t Bildt 28-4-1831 Hendrik Hoites van der Meij (ok Van der Mei) *St.-Jabik omstr. 1807, by x erbaaier in St.-Jabik, in 1848 skipper dêr, sn f. Hoite Betzes van der Meij en Tjaltje Willems Kramer, winkelfrou in St.-Jabik
4 Ytje Lieuwes Koopal † St.-Anne 8-8-1826 Tsjummearum
5 Bente Lieuwes Koopal * St.-Anne 16-3-1819 † dêr 28-1-1848, timmerknecht in St.-Anne

V7 sn f. III3 Cornelis Sjoerds Koopal
Marten Cornelis Koopal
* Froubuurt 9-3-1777 † dêr 7-12-1828, 51 jaar, boer in ’e Súdhoek onder Froubuurt (sien III), in 1821 tapper te Froubuurt
x Maaike Sybrens Ynema ( (ok Sybrands, in 1830 noemd met de achternaam Yfma) * Stiens 28-2-1787 † Froubuurt 25-2-1856, 68 jaar, 1830 tapperske, 1848 keslainske te Froubuurt, 1853 dêr erbaaister; Maaike ferkoopt op 16-6-1851 ’n huus met grônd en erf te Froubuurt foor hur drie seunen an Oebele Braunius Oeberius, koopsom f 900,00, dr f. Sybren (ok Sybrand) Arjens Ynema (in 1830 noemd Yfma), erbaaier onder Hâlum, en Trijntje Pieters
Maaike x 2e ’t Bildt 15-4-1830 Arjen Wybes Slim * Froubuurt omstr. 1787 , in 1830 timmerknecht te Froubuurt, 1831 timmerman dêr; Erryn is weedner fan Wypkje Jacobs Wagenaar † Froubuurt 3-10-1826, 38 jaar.
Kines:
1 Cornelis Martens Koopal, sien VI6
2 Sybrand Martens Koopal, sien VI7
3 Sjoerd Martens Koopal, sien VI8

V8 sn f. III3 Cornelis Sjoerds Koopal
Albert Cornelis Koopal * Froubuurt 10-2-1781 † Menaam (weunend in Froubuurt) 9-12-1825 ‘overleden in het water’, 44 jaar, gernier te Hâlum, in 1818 in Froubuurt, 1815, 1825 dêr skipper
x 1e ’t Bildt (Mairie Froubuurt) 21-8-1815 Trijntje Sybes Hoekstra * Froubuurt 27-10-1786 ~ dêr 26-11-1786 † Hâlum 22-2-1812, by x dienstmaid in Froubuurt, dr f. Sybe Klazes Hoekstra en Baukje Jans (Sien: De Jelsumer Hoekstra’s, Stichting Jelsumer Hoekstra’s, Ljouwert, 1990)
x 2e ’t Bildt 21-8-1815 Antje Fokkes Spar (ok Foekes) * Jelsum omstr. 1776 (neffens opgaaf Stichting Erfskip Terpdoarpen: * 26-4-1783) † dêr 11-5-1852, 76 jaar; 1847 winkelfrou te Froubuurt, 1850 dêr erbaaister, by † dêre nag werkfrou, dr f. Fokke Sjoukes en Antje Annes, flaishouwers onder Jelsum.
Kines fan Albert en Tryntsy:
1 Baukje Alberts Koopal * Froubuurt 11-12-1805
x Menameradeel 29-6-1825 Ædzer Æbes Kampstra (in trouwakte: Eertze Eekes) * Belkum omstr. 1801, gernier te Belkum, sn f. Æbe Ædzers Kampstra, gernier te Belkum, en Jurjentje Pieters IJskamp.
2 Kornelis Alberts Koopal * Hallum 6-2-1807.
3 Kornelis Alberts Koopal, sien VI9
4 Lysbeth Alberts Koopal
* Hallum 17-5-1810.

Kines fan Albert en Antsy:
5 Syds Alberts Koopal * Froubuurt 1-10-1815 † 1834
6 Fokke Alberts Koopal * Froubuurt 14-10-1816 † dêr 27-2-1817, 20 weken
7 Elisabeth  Alberts Koopal (ok Lysbeth) * Froubuurt 14-10-1816 (tweeling met de tweede Fokke) † 1859
x ’t Bildt 23-12-1847 Eise Jans Dankert * St.-Anne omstr. 1818, by x erbaaier in Froubuurt, sn f. Jan Johannes Dankert en Etje Eises Proost
Sien: Klaas Dankert – Genealogy Dankert
8 Fokke Alberts Koopal, sien VI10
9 Marten Alberts Koopal * Froubuurt 10-7-1819
10 Sjoerd Alberts Koopal * Froubuurt 2-12-1820 † dêr 16-1-1822
11 Sjoerd Alberts Koopal * Froubuurt 2-6-1822, 1852 koopman in Froubuurt
x ’t Bildt 15-6-1852 Antje Pieters Draaisma * Froubuurt omstr. 1832, bij x sonder beroep te Finkum, dr f. Pieter Aukes Draaisma, erbaaier te Finkum, en Janke Fransen van Dijk
12 Anne Alberts Koopal * Froubuurt 26-4-1824 † dêr 14-9-1824
13 Anne Alberts Koopal * Froubuurt 17-8-1825, by x erbaaier in Ingelum, in 1859, ’71, ’80 erbaaier in Bergum, in 1878 noemd as koopman dêr
x Menameradeel 23-1-1856 Aafke Lubberts van Wieren * Ryptsjerk 25-12-1818 † Burgum 11-6-1870, by x erbaaister Ingelum, dr f. Lubbert Gerbens van Wieren, erbaaier Riperkerk, en Baukje Eberts Westra, maid te Riperkerk; Aafke is widdo fan Jan Thijsses Bouma * omstr. 1801, sn f. Thijs Simons Bouma en Trijntje Jans Dijkstra.
Kines:
1 Albert Annes Koopal * Ingelum 8-5-1857 † dêr 6-2-1858 (hûsnr 12)
2 Baukje Annes Koopal * Burgum 26-1-1859 † Noardburgum 22-5-1939, by x arbeidster te Burgum
x Tytsjerkesteradiel 19-10-1878 Jan Annes de Vries * Burgum, arbeider dêr, sn f. Anne Jans de Vries, arbeider te Burgum, en Aaltje Jochums Elzinga

V9 sn f. IV4 Reimer Sjoerds Koopal
Sjoerd Reimers Koopal
* Froubuorren 17-5-1774 ~ dêr 19-6-1774 † Minnertsgea 14-11-1857 (hûsnr 23), boer, letter koaltsjer (in koaltsjer betsjut Anno 19e ieu in túnder mei spesjaliteit: koal) te Minnertsgea, 1856 gernier dêr
x Hallum 8-4-1798 Rinske Rinses de Beer (ek neamd Postma), fan Hallum.
Bern:
1 Trijntje Sjoerds Koopal * Hallum 13-10-1798 † Dronryp 26-10-1856 [] Bitgum rigel 7, grêf 11
x Barradiel 6-5-1818 Klaas Obbes Wassenaar (broer fan Tryntsy V2) * Easterwierrum 1-1-1794 † Bitgum 28-10-1870 [] Bitgum rigel 7, grêf 10; bakker te Bitgum, sn f. Obbe Luitjens Wassenaar, bakker te Easterwierrum en Minnertsgea, gemeenteriedslid fan Barradiel, en Maaike Meintes.

KOOPAL TRIJNTJE SJOERDS ROUADV
   Bern Wassenaar:
1 Maaike † 1829, 12 dagen
2 Sjoerd † 1838, 16 jier
3 Geertje † 1837, 12 jier
4 Stijntje † 1827, 10 moanne
5 Stijntje † 1844, 15 jier
6 Obbe x 1854 Attje Renzes Gelder (dr f. Rinse Beerts Gelder * Hallum 1794- † Bitgum 1857, mole- en oerwurkmakker te Bitgum, út syn hannen kamen fernimstige astronomise oerwurken, û.o te sjen yn it Martenahûs te Frjentsjer) 
7 Rinske † 1840, 8 jier
8 Maaike x 1858 Gerrit Roggers Buisman
9 Jeltje † 1840, 5 jier
10 Kornelis † 1840, 11 moanne
11 Rinske † 1842, 9 moanne
12 Geertje x 1863 Ids Dirks Groenhout, goud- en sulversmid te Dronryp.
2 Jeltje Sjoerds Koopal * Hallum 1807 † Minnertsgea 21-12-1830 (hûsnr 16)
x Barradiel 10-5-1828 Sikke Eiberts Sikkema * Minnertsgea omstr.1804, koaltsjer te Minnertsgea, sn f. Eibert Sikkes Sikkema, koaltsjer te Minnertsgea, en Trijntje Cornelis Stellingwerff.
3 Reimer Sjoerds Koopal, sjoch VI11

§ KOOP=AL
De Koopals en Koopmansen fiere har achternamme gauris al foar de namme-oannimg yn 1811. Sjoerd Reimers lit syn fan sadwaande eins befestigje. Sommigen steane foar 1811 hjir en dêr ek te boek as ‘Koopman’ of  ‘Coopman’, dat sit dan sawat yn tusken achternamme en beropsoantsjutting.

Sjoerd Reimers tekenet mei: Koop=al. Dy kurieuze streepkes sette guon fan syn broers en susters en fierdere famyljeleden yn ’t begjin fan ’e 18e ieu der ek gauris tusken. Letter is it eins altyd: Koopal.Reimer syn foarnamme wurdt hjir troch de amtner ferhaspele – of grif yn de man syn eigen eagen – ferdeftige ta Roemer. Reimer syn foarâlden stienen te boek as Roymer en letter as Roimer, logys en korrekt fansels: neffens de útspraak. Letter yn tsjerkeboeken en de registers fan ’e Boargerlike Stân waard dat tink onbegrepen byfatsoend ta Reimer.Voor onze Mairie der Gemeente van Minnertsga, Canton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Departement Friesland, gecompareerd zijnde Sjoerd Roemers wonende te Minnertsga, heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam van Koop=al voor familienaam, dat hij heeft het volgende getal dochters te weten Trijntje oud dertien Jaren, en Jeltje oud vier Jaren, wonende beide bij den Comparant in huis en heeft deze met ons vertekend den eenentwintigste Augustus Achtienhonderttwaalf                      Sjoerd Reimers Koop=al
By abzentje van de Maire
S.P. Anema Adjunct Maire
sjoerdreimersnammeoannimg

V10 sn f. IV4 Reimer Sjoerds Koopal
Doekele Reimers Koopal
* Froubuorren 5-5-1778 ~ dêr 31-5-1778 † St.-Anne 19-5-1855, keapman/winkelman te Hallum oant 12-5-1817 (sjoch advertinsje hjirûnder); yn 1823 dêr húsman (=boer); yn 1832 skatter fan it slachtfee te Hallum; gernier te Hallum 1837, 1844; arbeider dêr, 1837, ’44, ’48, ’52
x Hallum 19-4-1807 Dieuwke Andries Gerbens * Menaam 30-12-1787 † Hallum 15-12-1854, dr f. Andries Gerbens Gerbens, keapman te Menaam, en Trijntje Franses.
Bern:
1 Trijntje Doekeles Koopal * Hallum 9-11-1809 † Marrum 23-8-1856, by † ‘bedrijfsarbeidster’, Tryntsy wurdt te Hallum op belidenis oannommen op 19-5-1835, Tryntsy en Feike komme 16-11-1838 mei attestaasje fan Hallum yn Marrum, dêr as lidmaten oannommen 25-11-1838
x Ferwerteradiel 1-11-1832 Feike Pieters Kuiphof * Marrum omstr. 1812, gernier te Marrum, sn f. Pieter Harmens Kuiphof, gernier te Marrum, en Antje Feikes Wierda.
2 Jeltje Doekeles Koopal * Hallum 27-4-1811 † dêr 16-3-1812.
3 Jeltje Doekeles Koopal * Hallum 11-11-1812 † Menaam 31-3-1864 (hûsnr 86), by x faam te Hijum; 1864, 1867 arbeidster te Menaam, by † dêr sûnder berop
x 1e Ljouwerteradiel 26-1-1837 Sije Gosses Laverman * Hijum omstr. 18o9 † dêr 6-8-1846, 37 jier, arbeider te Hijum, sn f. Gosse Sijes Laverman en Pietje Jacobs Wieringa, arbeiders te Hijum
Jeltsy x 2e Ljouwerteradiel 8-5-1856 Thijs Jonker * Hijum omstr. 1866 † Menaam 8-12-1895, by x arbeider te Hijum, sûnt 1856 te Menaam, sn f. Berber Thijssens Jonker, ‘werkvrouw’ ûnder Hijum, Thys x 2e 15-5-1867 Maaike Gerrits Wesselius.
4 Antje Doekeles Koopal * Hallum 26-1-1814, in 1848 erbaaister in St.-Anne
x It Bildt 5-5-1831 Dirk Joris Zuiderbaan * St.-Anne omstr. 1808 † dêr 8-2-1846, erbaaier, later gernier in St.-Anne, sn f. Joris Dirks Zuiderbaan, flaishouwer in St.-Anne, en Klaasje Gerbens Kieviet
Antsy x 2e ’t Bildt 10-8-1848 Klaas Ennes Krottje * St.-Anne omstr. 1813 † 5-6-1888, erbaaier en molnersknecht in St.-Anne, sn f. Enne Klazes Krottje, erbaaier in St.-Anne, en Wytske Arjens Aartsma, erbaaiers in St.-Anne, weedner fan Geertje Sjoerds de Vries (Sjoch foarâlden Krottje: www.erfgoed-fundaasje.nl/Kertiersteat Antje Fokkes van der Meer).
   Kines Krottje:
1 Doekele * , koopman te St.-Anne, x 1883 Grietje Sietzes Venema
2 Andries, erbaaier inSt.-Anne, x 1880 Trijntje Hibbes de Vries
3 Sjoerd * 1854
4 Klaas, erbaaier in St.-Anne, x 1e 1880 Maartje Pieters Spoelhof, x 2e 1888 Adriantje Jurjens Schreuder.
5 Ruurtje Doekeles Koopal * Hallum 29-9-1816 (twilling mei Rymkje).
6 Riemkje Doekeles Koopal * Hallum 29-9-1816 † Hallum 13-6-1848
x Ferwerteradiel 11-4-1844 Symen Fransen Tamminga * ûnder Hallum omstr. 1818 † Jelsum 9-12-1861, 43 jier, 1844 arbeider ûnder Hallum, 1850 te Koarnjum, 1861 te Jelsum, sn f. Frans Tevis Tamminga, arbeider ûnder Hallum, en Sjoukje Symons Monsma, Symen x 2e 1850 Tjitske Meintes Sixma.
7 Andries Doekeles Koopal * Hallum 27-1-1819 † dêr 8-11-1819.
8 Andries Doekeles Koopal, sjoch VI12
9 Wentje Doekeles Koopal
* Hallum 24-9-1823, by x faam te Menaam en ‘naar de wet’ wenjend te Hallum,
x Menameradiel 4-4-1844 Klaas Wybes Tækema * Menaam omstr. 1824, skipper te Menaam, sn f. Wybe Gosses Tækema, skipper te Menaam, en Minke Klazes van der Wal

img (13)-1

Doekele ferkeapet op 9-7-1816 oan syn skoanheit Andries Gerbens Gerbens, kepman te Menaam, in hûs en hiem te Hallum; keapsom: f 1.310,00; notaris: Hendrik Saakes de Walle te Ferwert; Repertoire: 038007

V11 sn f. IV4 Reimer Sjoerds Koopal
Albert Reimers Koopal * Froubuorren 30-3-1781 ~ dêr 22-4-1781 † Minnertsgea 4-11-1823 (hûsnr 118), arbeider, letter winkelman te Bitgum
x Bitgum 22-1-1804 Sydske Annes van der Hogt * Ingelum 1785 † Bitgum 27-2-1818, 32 jier, dr fan Anne Martens van der Hogt, boer, en Trijntje Hendriks
Bern:
1 Reimer Alberts Koopal * Bitgum 17-5-1805 † dêr 1-12-1811
2 Anne Alberts Koopal, sjoch VI13

V12 sn f. IV4 Reimer Sjoerds Koopal
Marten Reimers Koopal
* Froubuorren 25-9-1783 ~ dêr 26-10-1783 † Bitgum 23-11-1814 (hûsnr 36), yn 1812 mûnder te Bitgum
x 1e Bitgum 13-12-1807 Grietje Luitzens, fan Froubuorren
x 2e Menaam 10-8-1811 Lybbe Gerrits van der Plaats, yn 1842 sûnder berop te Bitgum.
Bern fan Marten en Lyb:
1 Gerrit Martens Koopal, sjoch VI15
2 Reimer Martens Koopal
, sjoch VI16

V13 sn f. III5 Auke Sjoerds Koopal
Sjoerd Aukes Koopal
* 1776 ~ 5-5-1805 † Ingelum (offisjeel Dronryp, hûsnr 23) 13-3-1817, 40 jier, húsman te Ingelum
x 1e Ingelum 27-11-1796 Sybetje Sybes Baarda * Ingelum 11-5-1775 ~ dêr 25-6-1775 † dêr 14-3-1804, dr f. Sybe Gerlofs Baarda, boer ûnder Marsum, en Sytske Arjens Osinga.
Sjoerd x 2e Bitgum 9-6-1805 Grietje Wytzes van der Weit * Jelsum 15-10-1774 † Stiens 21-9-1834, by trouwen fan Stiens, boerinne op it Stienzer Aldlân (no Miedyk 4); dr f. Wytze Gerbens van der Weit, boer te Jelsum, en Sytske Doekes Deinema;
Gryt x 1 Marsum 26-5-1799, sy fan Stiens,hy fan Marsum, Gerlof Piers Tanja * Menaam 18-2-1774; bouboer te Marsum en Jelsum; sn fan Pier Cornelis Tanja en Gerlantje Gerlofs Baarda, bouboeren te Stiens
Gryt x 3e Ljouwerteradiel 7-10-1824 Sybe Freerks Roorda, boer te Stiens, sn f. Freerk Durks en Aaltie Simons Algera, widner fan Lipkje Doekes Siderius (* St.-Anne 1772 † Stiens 1821).

WEIT GRYTJE VD - LÂNKAART

Gryt Wytzes van der Weit, widdo fan Sjoerd Aukes Koopal, is eigneres fan in pleats fan 56 pûnsmiet op it Stienzer Aldlân, no Hijumer Mieden, Mieddyk 4, Hijum. Hjirboppe oanjûn yn ’e Kadastrale Atlas fan 1832: de stikken mei Ko deryn. De stikken dêr’t in D yn stiet binne fan ’e Deinema’s, Gryt har memmes famylje.
Gegevens fan Jouke Entjes van der Ende te Hijum. Sjoch ek Genealogy Haadsma

Bern fan Sjoerd en Sybetsy:
1 Sybe Sjoerds Koopal
, sjoch VI17
2 Sytske Sjoerds Koopal
* ûnder Marsum 6-4-1801 † dêr 16-3-1867, 66 jier [] Ingelum; Sytske en har man Andrys wurde op belidenis as lidmaten te Ingelum oannommen op 29-4-1832; boerinne ûnder Marsum en Ingelum, by x sûnder berop; Sytske hat yn 1845 in skuld fan f 1.000,00 by Klaas Johannes Faber te Marsum
x 1e Menameradiel 12-6-1822 Andries Lieuwes Wassenaar * Marsum 12-6-1799 † Ingelum 3-12-1839 [] dêr, boer ûnder Marsum en te Ingelum, sn f. Lieuwe Andries Wassenaar, boer te Ingelum, en Ytje Piers Tanja.
   Bern Wassenaar:
1 Sybetje * 1823 † 1825
2 Ytje x 1847 Rein Franzes van der Weide
3 Sybetje x Auke Johannes de Haan, boer te Bitgum
4 Gerlandje x Klaas Thomas de Groot, boer te Minnertsgea
5 Lieuwe, gernier te Marsum en Ingelum, Tjaltje Geerts Vellinga.
Sytske Sjoerds Koopal x 2e Menameradiel 16-5-1849 Klaas Everts Jepma * Ingelum 22-5-1803 † dêr 26-5-1882 [] dêr; Klaas en syn earste frou Janke wurde op belidenis as lidmaten te Ingelum oannommen op 29-4-1832; boer te Ingelum, lântaksateur, tsjerkfâd, wethâlder fan Menameradiel, sn f. Evert Klases Jepma, boer te Ingelum, tsjerkfâd, en Tætske Klases; Klaas Everts is widner fan Janke Aukes Tolsma * Bitgum 1808 † Ingelum 1848, dr f. Auke Doekeles Tolsma, boer te Bitgum, en Lybe Sjoerds Fopma;
bern fan Klaas Everts en Janke û.o.: Tjamke x 1865 Klaas Sytzes Kuperus, boer; Lybrich x 1856 Jan Tjeerds Bergstra, boer op ‘De Stiennen Ulebuorden’ ûnder Ingelum; Akke x 1862 Jentje Annes Kooistra; Tætske x 1849 Jan Annes Bruinsma, boer te Ingelum.

Bern fan Sjoerd Aukes Koopal en Gryt Wytzes van der Weit:
3 Willem Sjoerds Koopal, sjoch VI18
4 Tytje Sjoerds Koopal
  * Ingelum omstr. 1812 † Stiens (hûsnr 71)28-6-1831, 19 jier

img (12)-1

img (11)-1

V14 sn f. III5 Auke Sjoerds Koopal
Syds Aukes Koopal
* Bitgum 15-10-1784 † -3-1850 [] Ingelum r. 4, gr. 6; boer yn ’t Hoarslân ûnder Menaam (yn 1818 ferkeapje hy en syn frou dêr in pleats, 94 pm.); fan 1819 oant en mei oant 31-5-1824 boer op Zathe Zomerrust (de fjirde pleats súdlik fan ’e Ouwe-Dyk, beoasten de Noorderweg, ûnder St.-Anne); yn 1825 boer te Tsjummearum, yn 1828 en ’30 komelker te Frjentsjer, yn 1839 arbeider op Ritsumasyl, yn 1840 te Ingelum, dykwurker te St.-Anne en Frjentsjer, yn 1842 idem te Bitgum, 1844, ’45 idem te Marsum
x Bitgum 16-11-1806 Baukje Pieters Donia, * Hallum omstr. 1793 (wurdt yn akten ek skreaun as: Baukie, neffens de útspraak) † Marsum  20-11-1858 (hûsnr 45), by x te Menaam, dr f. Pieter Aukes Donia, boer ûnder Hallum, en Okkje Stellingwerf

§ In greep út Siis en Bauky har bewegen yn replik en ûnreplik guod
KEAP
-8-8-1814 keapet Siis yn ’e mande mei Klaas Martens Koopmans (III8) te Menaam boulân te Menaam fan Arjen Andries Wassenaar en Foppe Hendriks Tolsma te Ingelum foar f 516,00
-29-10-1814 lân te St.-Anne fan Jentje Dominicus Wierdsma, notaris te Ljouwert, Pieter Wierdsma te Ljouwert en Emilia Wierdsma te Beetstersweach, frou fan Dominicus Suringar foar f 1.743,00
-11-4-1818 in hûs te St.-Anne foar 49.903,00 (ferkeaper yn kwaliteit Isaac Telting te Frjentsjer)
FERKEAP
-24-1-1818 boulân te Froubuorren oan Pieter Ydes Hiemstra te St.-Anne foar f 1.021,00
-3-12-1818 beammen te St.-Anne foar f 565,00
-22-1-1820 in hûs te Menaam oan Hendrik Folkerts Damsma te Bitgum foar f 1.250,00 (ferkeaper yn kwaliteit Gerlof Sybes Baarda)
-5-5-1823 levende have en roerend guod oan Harmen Pieters Donia en Teunis Klazes Stolte, foar f 4.970,00
-27-5-1823 in sate mei lân ûnder St.-Anne oan Jarig Piers Tanja, man fan Maartje Johannes Gorter, Jarig Johannes Gorter, Teunis Klazes Stolte, man fan Marijke Johannes Gorter, foar f 28.715,00
-op deselde dei ferkeapet Siis syn frou Bauky in hûs te Menaam oan Wybe Jacobs Tuininga foar f 1.546,00
-27-5-1823 ferkeapet Siis lân ûnder St.-Anne oan Antoon van Assen te Ljouwert foar f 5.520,00
HIER
-25-3-1824 Siis en Bauky hiere in sate te Tsjummearum fan Jouwert Jouwersma te Frjentsjer
FERHIER
-Syds ferhiert as kurator oer de bern – wenjend te Bitgum en Ingelum – fan syn neef Syds Sjoerds Koopal (II1) boulân te Ingelum foar f 92,00 yn ’t jier, de hierder is Johannes Martens Koopmans (III7) te Ingelum (de oare kurator en ferhierder yn kwaliteit is Gerben Dirks Pierson te Berltsum, broer fan Sieuwke (IV1)
JILDELIKE SKULDEN
-29-4-1812 by Nathan Salomons Leeuwensteen, ‘negosiant’ te Ljouwert: f 1.030,00
-30-6-1818 by Frans Fokkes van Esta te Harns, boarch is Harmen Pieters Donia
-15-7-1820 by deselde
-24-11-1822 by syn sweager Harmen Pieters Donia, trout mei Grietje Gerbens Dijkstra te St.-Anne: f 5.000,00
-24-11-1822 by Beatrix Feitz te Ljouwert, widdo fan Gerrit Tabes Hinxt: f  2,500,00,
SKULDEASKER
-7-10-1815 skuldeasker yn kwaliteit as fâd oer Albert en Trijntje, minderjierrige bern fan Syds Sjoerds Koopal (II1), skuldner is Dirk Sydses Koopmans (III2) te Furdgum
-14-5-1823 is Bauky ‘cedent’ (= dejinge dy’t in skuldfoardering oerdraacht) en har broer Harmen ‘cessionaris’ (= dejinge dy’t de foardering oannimt), skuldner is Andele Lolkes Boomsma te Berltsum, trout mei Janke Anskes de Groot, skuld: f 855,00
-25-7-1840 is Siis skuldeasker fan Antoon van Assen te Ljouwert

Bern fan Syds Aukes Koopal en Bauky Piters Donia:
1 Pieter Sydses Koopal, sjoch VI19
2 Tietje  Sydses Koopal
(yn berteakte: Tetje, yntrouakte: Titje) * Bitgum 28-2-1812, naaister te Menaam 1839, ’42
x 1e Menameradiel 20-3-1839 Klaas Rintjes Dijkstra (by x: Claas) * Bitgum omstr. 1814, arbeider te Bitgum, sn f. Rintje Jans Dijkstra en Pietje Pieters Dijkstra, bôlekoerrinster te Bitgum
Tytsy x 2e Menameradiel 19-1-1842 Tjeerd Hendriks Bosma * Bitgum omstr. 1813, yn 1842 arbeider te Bitgum, 1869 tolgearder op Kleaster Anjum, 1891 dêr dykwurker, sn f. Hendrik Tjeerds Bosma, arbeider te Bitgum, en Sybrigje Sybrens.
   Bern Bosma:
1 Attje, x 1e Menameradiel 15-5-1869 Dirk Theunis Hager * Menaam, arbeider te Bitgum, sn f. Theunis Gerrits Hager en Fokje Dirks Zwager, arbeiders te Bitgum; Attsy x 2e Menameradiel 7-5-1891 Theunis Dirks Stienstra * Berltsum, arbeider te Berltsum , sn f. Dirk Teijes Stienstra en Trijntje Theunis Runia
3 Auke Sydses Koopal * Menaam 3-3-1814, as frijwilliger lid Fryske skutterij te Frjentsjer (1e ôfdieling, 1e bataljon, 3e kompanjy, nr 127).
4 Sjoerdtje Sydses Koopal * Menaam 13-4-1817 † Ferwert 13-4-1895
x Menameradiel 15-5-1844 Jacob Pieters Hempenius * Ingelum 16-11-1816 † Bitgum 1-12-1871, by x arbeider ûnder Marsum, potskipper te Ingelum en Bitgum, sn f. Pieter Jacobs Hempenius, gernier te Ingelum, en Trijntje Johannes de Vries, Tryntsy is as  widdo wer troud mei Wytse Oenes Wouda, skipper te Bitgum.
   Bern Hempenius:
1 Pieter * Ingelum 10-6-1844 † Bitgum 30-1-1857
2 Trijntje * Bitgum 7-9-1847 † Minnertsgea 22-11-1854
3 Auke * Ingelum 2-2-1850 † Ljouwert 24-12-1913, lapkepoep, x  Menameradiel 11-5-1882 Trijntje Oenes van Dijk * Bitgum 19-10-1856 † Ljouwert 27-7-1910, dr f. Oene Lieuwes van Dijk, arbeider, en Hendrikje Pieters Hempenius  
4 Sies * Bitgum 14-8-1852 † dêr 28-9-1855
5 Jelle * Bitgum 11-6-1855 †  dêr 19-7-1860
6 Trijntje * Bitgum 23-2-1858 † dêr 7-9-1859
7 Trijntje * Bitgum 7-9-1861, x Menameraradiel 7-6-1883 Ale Swart * Menaam 20-8-1852, skipper, sn f. Anne Gerbens Swart, gernier, en Grietje Klazes Wassenaar.
(Sjoch: A.L. Hempenius-Genealogy Hempenius, Genealogysk Jierboekje 1973, Fryske Akademy,ISBN 90-6171-4494).
5 Harmen Sydses Koopal * Menaam 4-9-1818 † dêr 20-8-1819.
6 Attje Sydses Koopal * Menaam 11-12-1815 † St.-Anne 3-9-1819.
7 Harmen Sydses Koopal, sjoch VI20
8 Pietje Sydses Koopal
, jong † ?, libbet noch yn 1828.
9 Atze Sydses Koopal * St.-Anne 9-7-1822 † Frjentsjer 28-7-1828.

ouwedyk koopal-donia

§ ZOMERRUST EN ZELDENRUST
Zomerrust, Ouwedyk 287 onder St.-Anne, dêr’t Syds Aukes Koopal en Baukje Pieters Donia fijf jaar aigner fan en bouboer op binne. Se kope de plaats fan ’e erven Claas Minnes Blok, ‘coopman en fabriquer’ te Harlingen, en Janneke Hendriks Schaaff, dochter fan ’e Harlinger burgemeester Hendrik Schaaff (huurder waar tot 1819 Marten Pieters Bokma).

’n Part fan ’t fooreand worde mooglik deur dusse Harlingers somers brúkt as buten, soadoende de naam Zomerrust. Douwe Zwart, gemeenteargivaris fan ’t Bildt, dy’t dusse plaats in syn sery De 52 boerenplaatsen aan een 500 jaar oude zeedijk beskriift in ’e Bildtse Post, oppert in syn artikel over Zomerrust (14-9-2005) dat ’t opmerklik is dat de seun fan ’e forige aigner, Bente Walings, doe dichtebij op ’n plaats weunde met de naam Zeldenrust: stak Bente de draak met de naam Zomerrust? 
Syds en Bauky kope de plaats foor f 49.903,50.
In 1936 late de aigners Jarig Renderts Palsma en syn frou Neeltsy Franses Tilma ’t ouwe foorhuus ôfbreke en komt der ’n filla op; arsjitekt: G.A. Heldoorn fan Luwt. De skuur en peerdestâl bleven overeand   

sydsaukes1823

  img (8)-1

sjoerdaukesboelguod

V15 sn f. III6 Sjoerd Tymens Koopal
Pieter Sjoerds Koopal * Bitgum omstr. 1804, potskipper te Ingelum, 1846 gernier dêr; iennichst testamintêr erfgenamt fan syn frou, saldo f 4.332,13; Piter ferkeapet op 15-1-1842 greidân te Ingelum foar f 831,00
x Menameradiel 14-7-1830 Pietje Jans Zijlstra * Tsjummearum omstr. 1808, by trouwen faam te Ingelum,
dr f. Jan Gerbens Zijlstra, potskipper wenjend yn syn skip, en Janke Pieters.
Bern:
1 Sjoerd Pieters Koopal † 1841 [] Ingelum r. 14, gr. 11
2 Jan Pieters Koopal, sjoch VI21
3 Janke Pieters Koopal * Ingelum omstr. 1834
x Menameradiel 11-5-1864 Pieter Tymens Jasper * Lippenhuzen omstr. 1825, by x skipper sûnder fêst wenplak, sn f. Tymen Alberts Jasper en Aukje Klazes van der Wal.

V16 sn f. III6 Willem Tymens Koopal
Jan Willems Koopal
* Ingelum 18-6-1820, 1841, 1875 arbeider te Ingelum, 1845, 1880 dêr gernier
x Menameradiel 18-6-1845 Ytje Klazes Wassenaar * Bitgum 6-3-1824, by x sûnder berop te Ingelum, wenjend te St,-Anne, dr f. Klaas Willems Wassenaar, yn 1824 bakker te Bitgum, yn 1827 kastlein te Berltsum, en Antje Tjepkes Hoekstra.
Bern:
1 Willem Jans Koopal, sjoch VI22
2 Klaas Jans Koopal, sjoch VI23
3 Antje Jans Koopal * Ingelum 11-12-1851 † dêr 7-6-1893 (?), by x faam te St.-Anne
x Menameradiel 20-5-1875 Ruurd Jans Elsinga (tekenet sels by x Elzinga) * Marsum 4-2-1849 † Men.dl 7-1-1924, arbeider te Marsum, sn f. Jan Ruurds Elsinga, arbeider te Deinum, en Grietje Johannes-Nannes Cuperus (ek Kuperus).
4 Geertje Jans Koopal * Ingelum 4-11-1855 † St.-Anne 6-4-1889
x It Bilt 20-5-1880 Jan Gerrits Beimers * St.-Anne, erbaaier dêr, sn f. Gerrit Jans Beimers, erbaaier en gernier in St.-Anne, en Grietje Jans Balt.
   Kines Beimers:
1 Gerrit * St.-Anne 23-3-1881, foerman in St.-Anne,  x ’t Bildt 12-5-1904 Baukje Paulus Beimers * St.-Anne, dr f. Paulus Gerrits Beimers, erbaaier in St.-Anne, en Wijke Gerrits Zittema.
2 Ytje * St.-Anne 19-6-1883, x ’t Bildt 1-7-1926 Jacob Sipkes Boersma, sn f. Sipke Boersma en Aafke Kas.
3 Jan * St.-Anne 17-6-1886 foerman in St.-Anne, x ’t Bildt 18-4-1912 Dieuwke Klazes Kuiken * St.-Jabik, dr f. Klaas Kuiken, skipper in St.-Jabik, en Metke Schols.
4 Sjouke * St.-Anne 4-5-1888.

Generaasje VI

VI1 sn f. V1 Sjoerd Sydses Koopal
Syds Sjoerds Koopal * Bitgum 13-10- 1804 ~ dêr 25-11-1804 † Bumastate Dyksterhuzen (hûsnr 93) 29-12-1839 [] Ingelum r. 6, gr. 9 (neffens de Genealogie Lautenbach leit de sark fan Syds, Pytsje en Fedderik yn ’e tún fan Galamagreft 29 te Drylts); boer op en eigner fan Bumastate op Dyksterhuzen (nr 14), eigner en brûker nr 196 (3 ha.) te Bitgum (letter is syn omkesizzer Folkert Hendriks Damsma dêr eigner en brûker fan); gemeenteriedslid fan Menameradiel 1837-† 1839; fan gemeentewege floreenûntfanger foar Bitgum (sjoch advertinsje hjirûnder)
x 1e Menaam 25-6-1828 Folkje Hendriks Damsma (ek Volkje) * Bitgum 25-5-1803 ~ dêr 26-6-1803 † Bumastate Dyksterhuzen 2-11-1828 (hûsnr 93), dr f. Hendrik Folkerts Damsma, kastlein te Bitgummole, ferkeatser fan ’e Ouwe Gryp, en Brechtje Jans Dijkstra (Folkje is in suster fan Folkert, sjoch V5-3)
Syds x 2e Menaam 23-4-1834 Pytie Feddriks Lautenbach (ek Pietje) * Berltsum 4-12-1807 ~ dêr 3-1-1808 † Bitgum 22-12-1837 yn it kreambêd; op 5-9-1834 giet Pytsje mei attestaasje fan Berltsum nei Bitgum, se wennet dêr dan al yn hûsnr 93 ûnder Bitgum mei har man; dr f. Feddrik Jacobus Lautenbach, gernier te Blessum yn 1805 en Berltsum 1807-1814, en Japke Ymes van Schepen.
Bern fan Syds en Folky:
1 Sjoerd Sydses Koopal, sjoch VII1
Bern fan Syds en Pytsy:

2 Fedderik Sydses Koopal * 4-12-1837 † Bitgum 7-12-1837.

img (4)

SYDSSJOERDSKOOPAL1840

sydssjoerds1840

De neilittenskip fan Pytsy omfiemet it folgjende:
-de Nijefenne, in hôf ûnder St.-Anne (kadastraal St.-Anne, seksje D, nr 27, 35 roeden en 10 el
-de Nijefenne, in hôf ûnder St.-Anne (kadastraal St.-Anne, eksje D nr 28, 33 roeden en 50 el
-gernierslân oan ’e Frjentsjerterfeart ûnder Berltsum (kadastraal Berltsum, seksje A, nr 147, 17 roeden en 50 el
-boulân ûnder Berltsum (kadastraal Berltsum, seksje A, nr 1017, 34 roeden en 40 el
-boulân ûnder Berltsum (kadastraal Berltsum, seksjeA, nr 966, 88 roeden.
It twadde perseel is troch Pytsy en Syds kocht. It oare lân hat Pytsy erfd fan har heit en pake Jacobus Horatius Lautenbach.
(Sjoch: Drs. Jacob Lautenbach, Lautenbach, vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004)

VI2 sn f. V3 Fijke Martens Koopmans en Jan Harings Koopmans 
Marten Jans Koopal/Koopmans (Marten wikselet mei de achternamme fan Koopal (1827) nei Koopmans (1831)
 * Bitgum omstr. 1799 † Bitgum 22-1-1850, 52 jier [] Ingelum r. 3, gr. 7; yn 1815 ‘tapper’ te Froubuorren, 1822 ‘huisman’ te Bitgummole, 1827 boer, 1836 kastlein te Bitgum, 1840 gernier te Menaam, 1848 te Dronryp

x 1e Menameradiel 11-6-1820 Baukje Willems Bekius * Froubuorren omstr. 1796 †  Bitgum 13-7-1833; Bauky ferkeapet op 14-1-1832 twa perselen lân ûnder Froubuorren foar f 2.581,00; Bauky erft f 5.212,00 út in boedel; dr f. Willem Douwes Bekius en Dieuwke Sipkes, boeren te Froubuorren. (Sjoch foar foarâlden Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002).
Marten Jans Koopal x 2e Menameradiel 27-1-1836 Janke Bokkes Osinga * St.-Anne omstr. 1793 † Skingen 30-3-1868, 75 jier, dêr sûnder berop, by x grofsmidske te Dronryp ûnder Menaam, Janke ferkeapet dêr op 28-12-1848 in hûs, keapsom f 1.876,00; dr f. Bokke Hendriks en Neeltje Ennes, widdo fan 1e Arjen Hulstra en 2e Sybe Hendriks Meijer.
Bern fan Marten en Bauky:
1 Jan Martens Koopal * Bitgum 3-5-1821 † dêr 11-6-1821.
2 Fyke Martens Koopal * Bitgum 21-1-1822 † dêr 24-6-1824.
3 Fyke Martens Koopal * Bitgum 5-4-1825 † dêr 8-1-1845, by trouwen faam te St.-Anne
x It Bilt 11-5-1854 Okke Dirks de Jong * St.-Anne omstr, 1826, by x arbeider te St.-Anne, sn f. Dirk Reinders de Jong, arbeider te St.-Anne, en Jeltje Andries de Boer.
4 Willem Martens Koopal, sjoch VII2
5 Jan Martens Koopal * Bitgum 18-8-1830 † dêr 17-11-1853.

img (7)-1
img (22)-1

img (20)-1 img (20)-2

img (19)-1

 

VI3 sn f. V4 Dirk Martens Koopmans
Sjoerd Dirks Koopmans
* Zomerzorg Dyksterhuzen 10-9-1815 † St.-Anne 22-11-1876, 1839, ’40 boer in ’e Súdhoek onder Froubuurt op nummer 15; fan 1844 tot 1854 op ’e 3e plaats súdlik fan ’e Ouwedyk ten oasten fan ’e Noorderweg onder St.-Anne (Ouwedyk 319, Peter Scaertszkavel; 38,36 bunder) 

x ’t Bildt 2-5-1839 Engeltje Sydses Wagenaar * Froubuurt 12-2-1820 † Ouwedyk 319 onder St.-Anne 22-7-1865, dr f. Syds Hendriks Wagenaar, wagenmaker in Oudkerk, later in Froubuurt, en Lysbert Wybes Koopmans (út ’n ander geslacht), as wede winkelfrou in Froubuurt, Lysbert x 2e Arjen Dirks de Jong, boer onder Froubuurt.
(Sien foor foor- en nageslacht fan Ingeltsy Wagenaar op internet: Stamboompagina Sake Wagenaar – Parenteel Sicke Nammes, dêr binne foor ’n part ok de folgende gegevens an ontleend) 

ouwedyk plaats sjoerd dirks

De plaats an ’e Ouwedyk 319, dêr’t Sjoerd Dirks Koopmans en Ingeltsy Sydses Wagenaar bouboer op binne, se hure die fan Cornelis Johannes Hoekstra, boer te Jelsum. Sjoerd het in 1854 naast de bou twaalf koeien met ’n takseerde waarde fan f 1.010,00.
De huzing is boud in 1817, de skuur in 1818. S
ien foor ’n útgebraide beskriving fan dusse plaats, aigners en brukers: Douwe Zwart – De Bildtse Post, 7-9-2005.
Nou binne boer op deuze plaats de broers Jarig Rindert en Cor Jetse Palsma. Cor is troud met Tytsje de Jong, dochter fan VIII14-2.
Cor en Jarig stamme ok fan ’e Koopals ôf: te weten fan Tryntsy Sydses Koopal (IV1-6) Tryntsy hur dochter Sjieuke (IV1-6-2) trout met Johannes Lourens Olivier: dochter Janke trout met  Kornelis Dirks van der Meij: dochter Antje trout met Jetze Willems Kalma: seun Cornelis, boer te Westernijkerk, trout met Antje Pieters Dijkstra: dochter Syts Kalma trout met Frans Jarigs Palsma, feefokker in Froubuurt: twee seunen Jarig Rindert (* 1963) en Cornelis Jetse (* 1965)   

Kines fan Sjoerd Dirks Koopmans en Ingeltsy Sydses Wagenaar:
1 Joukje Sjoerds Koopmans * Froubuurt 18-4-1840 † St.-Anne (huusnr 21) 15-1-1843
2 Elizabeth Sjoerds Koopmans * Froubuurt  23-12-1841 † Harns 16-4-1939
x ’t Bildt 16-4-1868 Jitze Pieters Jansma * Hijum omstr. 1836, boer in Froubuurt, weedner fan Grietje Pool, sn f. Pieter Annes Jansma en Teuntje Jacobs Hulder te Hallum.
   Kines Jansma:
1 Teuntje * Froubuurt 4-7-1870 † 9-11-1906 [] Wurdum, x Menameradeel 6-5-1897 Hein Romkes de Vries * Jorwert 25-9-1865 † -2-1941 [] Wurdum

2 Engeltje * Froubuurt 17-1-1872 † Marrum 31-1-1929 [] Hijum, x Dokkum 12-5-1916 Dirk Martens Enbringhof (ek Engbrinkhof) * St.-Anne 20-10-1865 † Marrum 5-7-1939 [] Hijum.
3 Joukje Sjoerds Koopmans * Froubuurt 16-9-1843 † St.-Anne 10-1-1929
x ’t Bildt 1-6-1870 Bokke Klazes de Groot * St.-Anne 5-12-1836 † 21-8-1915, gernier en boer in St. Anne, sn f. Klaas Sjoerds de Groot en Antje Alberts Bokma.
   Kines De Groot:
1 Engeltje * St.-Jabik 19-3-1871 † Ferwerteradeel 17-2-1951.
2 Klaas * St.-Anne 24-1-1875.
4 Dirk Sjoerds Koopmans * St.-Anne 1-12-1844 † ’t Bildt 23-2-1931; by x bakker in Froubuurt, 1878 te Finkum, 1890 te Froubuurt
x ’t Bildt 6-5-1880 Froukje Tjeerds Wassenaar * St.-Anne 21-2-1842 † dêr 19-6-1909, dr f. Tjeerd Arjens Wassenaar en Ariaantje Dirks Tanja, kastlainen in St.-Anne.
5 Antje Sjoerds Koopmans * St.-Anne 26-7-1847 † St.-Anne 5-11-1928
x ’t Bildt 16-5-1872 Lykele Gerrits Zittema * Froubuurt 17-8-1844 † 26-1-1900, erbaaier en gernier in St.-Anne; sn f. Gerrit Lykeles Zittema en Baukje Rinzes Zwart.

  Kines Zittema:
1 Sjoerd * St.-Anne 11-4-1873 † dêr 27-10-1930, gernier in St.-Anne, x ’t Bildt 18-3-1897 Froukje Gerrits Gelder * St.-Anne omstr. 1875.
2 Gerrit * St.-Anne 23-5-1875, x ’t Bildt 9-5-1901 Luutske Bijlsma * Froubuurt omstr. 1876.
3 Baukje * St.-Anne 11-2-1878 † Froubuurt 22-10-1948 [] Froubuurt, x ’t Bildt 7-5-1903 Gerrit Bosma * St.-Anne 18-4-1878 † Feenwouden 1-1-1962 [] Feenwouden.
4 Dirk * St.-Anne 17-5-1881.
6 Arjen Sjoerds Koopmans, sien VII3
7 Syds Sjoerds Koopmans* St.-Anne 12-2-1853 dêr (huusnr 52) 4-3-1853.
8 Attje Sjoerds Koopmans * St.-Anne 31-7-1854 dêr 5-9-1867.
9 Sytske Sjoerds Koopmans * St.-Anne 11-11-1857 dêr 3-2-1941
x Barradiel 25-9-1879 Rein Klazes Post * Minnertsgea 1-8-1855 dêr 17-4-1928, gernier, letter boer dêr, sn f. Klaas Klazes Post, boer te Minnertsgea, en Afke Rienks Westra.
   Bern Post:
1 Engeltje * Minnertsgea 7-11-1884 † 25-10 1944 [] Minnertsgea, x Barradiel 5-5-1910 Klaas van der Weide

VI4 sn f. V5 Sjoerd Kornelis Koopal
Cornelis Sjoerds Koopal * Feinsum 1804 † Ingelum 27-1-1848 [] Ingelum r. 5, gr. 9; yn 1825 bakker te Spannum, yn 1828, ’29, ’33, ’35 idem te St.-Anne, 1837 ‘Meester bakker’ dêr
x It Bilt 13-4-1828 Sytske Klazes Leep * St.-Anne omstr. 1806; yn 1849 bakkerinne te Ingelum, Sytske ferkeapet op 12-4-1849 in hûs te Ingelum foar f 2.050,00 oan Reinder Baukes Seffinga te Ingelum; yn 1861 wennet Sytske sûnder berop te Bitgum; dr f. Klaas Jans Leep en Tjitske Sybes de Haan.
Bern:
1 Maartje Cornelis Koopal * St.-Anne 27-9-1829 † Ljouwert 18-2-1892, yn 1892 skipperske te Ljouwert
x Menameradiel 7-3-1849 Jacob Hendriks de Vries * Ingelum 1831, by x skippersfeint te Ingelum, letter skipper, sn f. Hendrik Jelles de Vries, skipper te Ingelum, en Trijntje Jacobs Kuipers.
   Bern De Vries:
1 Sytske * Ljouwerteradiel 24-8-1852.
2 Tjitske Cornelis Koopal * St.-Anne 26-2-1833, foar har x faam te Deinum (by bakker Feitsma) en Wiûwert
x Menameradiel Engele Klazes Kool * Makkum 23-7-1841 † Berltsum 23-5-1913, timmerfeint te Bitgum yn 1862, ’63, idem Menaam 1867, idem Berltsum 1869, timmerman en oannimer dêr sûnt 1872, hat huzen te Berltsum en Wier , sn f. Klaas Lieuwes Kool, timmerfeint te Makkum, en Sjoukjen Engeles Posthumus (ek: Postmus). Engele x 2 Barradiel 21-2-1889 Wilhelmina Riemers Wiersma * Seisbierrum 19-7-1835 † dêr 18-9-1921, by x naaister te Seisbierrum; as widdo boerinne op it Kastieltsje te Seisbierum, dr f. Riemer Pieters Wiersma, arbeider, letter koaltsjer te Seisbierrum, en Jantje Pieters Ruim, gernierske en winkelfrou te Seisbierrum; Mine x 1 Harmen Pieters Westra, koaltsjer en  boer op it Kastieltsje te Seisbierrum.
   Bern Kool:
1 Klaas * Bitgum 24-5-1862 † dêr 3-7-1862
2 Klaas * Bitgum 31-7-1863 † Berltsum 10-3-1947, by x timmerfeint te Berltsum, x Menameradiel 16-6-1887 Martzen Andeles Boomsma, dr f. Andele Jans Boomsma, skipper te Berltsum, en Ettje Andeles Boomsma
3 Sytske * Menaam 6-1-1867 
4 Sytske * Berltsum 13-3-1869 † 19-11-1953, x Menameradiel 3-5-1894 Jan Popkes Visser
5 Sjoukje * Berltsum 3-10-1872 † dêr 27-11-1947, x Jelle Annes Hoekstra, sn f. Anne Heerkes Hoekstra en Dirkje Jelles de Boer.
3 Sjoerdtje Cornelis Koopal * St.-Anne 3-3-1835 † dêr 11-3-1839.
4 Klaas Cornelis Koopal * 22-6-1837
x Menameradiel 4-12-1867 Maartje Symons Schiphof, dr f. Symon Reins Schiphof, gernier te Berltsum, en Martentje Wyberens Hogerhuis.
Bern:
1 Martentje Klazes Koopal * 1868
2 Martentje Klazes Koopal * St.-Anne 2-8-1869
x Menameradiel 26-5-1892 Jacobus Sjoerds Runia, sn f. Sjoerd Theunis Runia en Antje Jacobus van Schepen
3 Klaaske Klazes Koopal * St.-Anne 11-10-1874.

VI5 sn f. V6 Lieuwe Cornelis Koopal
Cornelis Lieuwes Koopal * St.-Anne omstr. 1802 † dêr 30-10-1883, bij x timmerknecht in St.-Anne, 1826, 1853 timmerman dêr
x ’t Bildt 26-6-1826 Klaaske Dirks van Gelder * Belkum, bij x dienstmaid in St.-Anne, en weunend te Belkum, dr f. Kornelis Douwes van Gelder en Trijntje Johannes Swart.
Kines:
1 Antje Cornelis Koopal * St.-Anne 20-10-1828
x ’t Bildt 5-5-1853 Jan Dirks Kuik * St.-Anne omstr. 1826, bij x timmerknecht in St.-Anne, sn f. Dirk Dirks Kuik, bakker te St.-Anne, en Trijntje Jans Post.
2 Lieuwe Cornelis Koopal * St.-Anne 7-5-1831

 VI6 sn f. V7 Marten Cornelis Koopal
Cornelis Martens Koopal * Froubuurt 30-3-1821, in 1848, ’51 en ’54 noemd ‘Reizigend Agent’ te Luwt, later dêr koopman en te Amsterdam (Nassaukade 10, huus), met-oprichter fan ’t Frysk Selskip ‘Friso’ te Amsterdam
x Luwt 1-9-1848 Catharina Stöcker (ok Stocker, Stokker) * Luwt 4-8-1825, dr f. Daniel Christiaan Stöcker, grof- en hoefsmid te Luwt, en Elske Rodenburg.
Kines:
1 Elske Koopal * Luwt 9-6-1849, x Tilburch 7-5-1878 Bernardus Fros * Kampen 3-1-1851, sn f. Gerrit Fros en Ida Bruggink
2 Maaike Koopal * Luwt 28-2-1851
3 Daniel Christiaan Koopal * Luwt 20-3-1854
4 Marten Cornelis Koopal, sien VII4
5 Beatrix Koopal * Luwt 27-12-1858, x Louwerens Willem Frans Tismeer
6 Sybrandus Cornelis Koopal, sien  VII5
 
cornmartenskoopal2

Cornelis Martens Koopal (foto: H. Jonker, Leiden; kolleksje Friese Iconografie)

§ KORRESPONDÎNSY IN ’T BILDTS
Krelis Martens korrespondeert met de populêre folksskriver Waling Dykstra in ’t Frys en ’t Bildts. Hier ’n foorbeeld (later meer). 

koopalbrief1  

                 Amsterdam 7/2/98
                   Nassaukade 10 (huis)

            Waling!

   Hwet hawwe jou mij yn ’e klean stutsen mei Dooitse [dat is ‘Doaitse mei da Noardske balke: Frîsk lieteboek’, dat Waling Dykstra yn 1897 yn in nije lúkse ferzy útjûn hie], sa hurd hied ’k net miend, mar ’t leit er sa – ’k bin ’r tige mei foreare.
   Hawwe jimme him net hwet ol to deftich oanklaaid? ’k soe ’r bang foar wease. Jou witte: as immen ’t skip to heech uptuucht, kumt ’t faek yn ’e underwâl to riûchte – ’k Wol der ’t beste fen hoopje.
   Dat ’e tuun fan Errien Dirks fol husen bouwd is, wist ’k niet. De gracht is fast dimpt, nou die dée ok wainich nut. 
  ’k Loof dat Froubuurt ok al in ermoe ferkîet – ’t is sonde fan die mooie Bildorpen – ’t folk is er te bretaal in dat deugt niet, fral as min onderliggende partei is; mar ik kin ’r niks an doen – laat ’t dan mar waaie – de minsen motte met scha en schande leare.
               ’k Hou me recemandeerd!
                                 Jou ouwe frind
                                              CM Koopal    

Ut de brief doet bliken dat Krelis ’t lieteboek Doaitse mei de Noardske balke fan Waling presint kregen het. Dat waar  inderdaad ’n hooch optúgde útgave:  ’n lúkse bând met happig omkaft, de titelpgina neskierig illustreerd. Foor ’t eerst  in ’t licht geven in 1848 met dartyn sankys, altegaar fan Waling-om himsels, de  dârde druk kwam in 1853 út met achtentwintig stikkys.

DOOITSE

VI7 sn f. V7 Marten Cornelis Koopal
Sybrand Martens Koopal * Froubuurt omstr. 1822 † dêr 7-3-1902, erbaaier in Froubuurt 1853, 1879, gernier dêr in1855
x ’t Bildt 17-3-1853 Klaasje Tækes Bijlsma * Froubuurt omstr. 1826, dr. f. Tæke Izaaks Bijlsma, skoenmaker te Froubuurt, en Trijnte Harmens van Keimpema.
Kines:
1 Marten Sybrands Koopal
2 Trijntje Sybrands Koopal *Froubuurt 2-3-1854 † dêr 22-3-1854.
3 Trijntje Sybrands Koopal * Froubuurt 21-7-1855
x ’t Bildt 8-5-1879, hur neef, Marten Sjoerds Koopal, sn f. Sjoerd MartensKoopal (VII7), en Tjitske Tjisses Kuipers.
4 Tæke Sybrands Koopal, sien VII6

VI8 sn f. V7 Marten Cornelis Koopal
Sjoerd Martens Koopal * Froubuurt omstr. 1827 † dêr 24-2-1863, 35 jaar, erbaaier te Froubuurt
x 1e ’t Bildt 6-5-1852 Tjitske Tjisses Kuipers * Froubuurt † dêr 242-1863, 35 jaar, dr f. Tjisse Annes Kuipers en Sytske Reinders Hofman.
Sjoerd x 2e ’t Bildt 7-7-1865 Fetje Johannes Stellingwerf * Kornjum 27-4-1837 † St.-Jabik 25-4-1907, bij x ‘dienstbaar’ te Froubuurt, by † sonder beroep; dr f. Johannes Wybes Stellingwerf, erbaaier in Kornjum, en Saakje Pieters van der Wal.
Kines fan Sjoerd en Tjitske:
1 Marten Sjoerds Koopal * Froubuurt 1853, sien VII7
2 Sytske Sjoerds Koopal
* Froubuurt 9-6-1855 † Jelsum 9-12-1897
x Luwteradeel 17-5-1879 Jan Sjoerds Wagenaar * Hallum 22-12-1853 † Drachten 23-9-1939, sn f. Sjoerd Jans Wagenaar en Doetje Renses Faber; Jan x 2e Luwteradeel 17-7-1901 Pietertje Minnes Kuipers * Jelsum 1-11-1869  † dêr 5-9-1908; Jan x 3e Luwteradeel 11-6-1913 Antje Pieters Tiemersma * Himpens 1-4-1849.
   Kines fan Sytske en Jan Wagenaar:
1 Doetje * Hallum 16-10-1879, x Menameradeel 18-9-1902 Klaas Attes Ronda * Beetgum 22-3-1872, sn f. Atte Jacobs Ronda en Gelske Klazes Sybrandy
2 Sjoerd * Hallum 6-9-1882
3 Tjitze * Hallum 4-7-1885
4 Tjitske * Hallum 18-2-1893.†
3 Maaike Sjoerds Koopal * Froubuurt 21-7-1857 † dêr 3-10-1857.
4 Tjisse Sjoerds Koopal, sien VII8

Kines fan Sjoerd en Fetsy:
5 Saakje Sjoerds Koopal * Froubuurt 13-12-1866 † Luwt 11-5-1947
x Sierk Scherstra
6 Maaike Sjoerds Koopal
* Froubuurt 7-10-1868
7 Maaike Sjoerds Koopal * Froubuurt 17-2-1870
8 Maaike Sjoerds Koopal * Froubuurt 27-1-1872
9 Johannes Sjoerds Koopal, sien VII9

VI9 sn f. V8 Albert Cornelis Koopal
Kornelis Alberts Koopal * Hallum 24-1-1808 † onder Stiens 8-10-1857 (huusnr 43), 49 jaar; 1833 gernier onder Finkum, 1838 in Stiens, by † erbaaier onder Stiens (getuge: Dirk Baukes Lettinga, syn neef); lidmaat op belidenis te Stiens 4-5-1842
x Luwteradeel 15-2-1832 Sytske Jacobs Boetzer (ok wel Boetser)* Stiens 17-5-1814 † dêr 30-7-1855, 41 jaar; lidmaat op belidenis te Stiens 1839; Sytske ferkoopt bouwlând onder Stiens op 27-9-1852, koopsom f 2.500,00; dr f. Jacob Jans Boetzer en Joukje Jacobs Blom (ok Bloem), boeren onder Stiens.
Kines:
1 Jacob Kornelis Koopal *onder Finkum 25-2-1833 † Stiens 24-4-1853
2 Albert Kornelis Koopal * onder Finkum 5-12-1835 † 13-3-1837
3 Trijntje Kornelis Koopal * Stiens 24-5-1838 † 21-5-1909, by x wenjend by har fâd te Berltsum
x Ferwerteradiel 26-11-1857 Dirk Fokkes Kramer * Stiens 31-1-1836 † 26-6-1886, arbeider te Stiens, sn f. Fokke Joukes Kramer, boer op it Stienzer Aldlân oan ’e Feinsumer feart (hûsnr 176, kad. Hijum C, nr 39) fan 1832 oant 1844, en Antje Piers Bottinga.
Durk Fokkes Kramer syn âldere broer Pier (* by Miedum) waard yn 1854 boer op deselde pleats troch syn houlik mei Pietje Gæles Hoekstra, widdo fan Yme Franses Kuipers. Pier en Pytsje buorkje dêr oant 1891. De huzinge waard yn 1929 ôfbrutsen, mar it hússtee en de grêften binne noch sichtber.)
   Bern Kramer, û.o.:
1 Fokke, x 1888 Foekje Sybes Reitsma
2 Jacob, x 1894 Jiskje Klazes Olijnsma
3 Antje * Berltsum 7-5-1863 † 28-11-1952, x 1887 Jan Lykeles Zittema.
4 Joukje Kornelis Koopal * Stiens 1841 † 1841?

VI10 sn f. V8 Albert Cornelis Koopal
Fokke Alberts Koopal * Froubuorren 8-4-1818 † Bitgum 27-4-1880, by x arbeider te Bitgum, 1851-1880 dêr gernier; ruilet yn 1871 lân mei syn sweager Pieter Ydes Miedema, ruilet yn 173 lân mei Anske Hettes Hettema, tajefte fan Fokke: f 598,00; Fokke ferkeapet yn 1873 greide te Bitgum foar f 6.000,00 oan syn sweager Piter Ydes Miedema, hat yn 1880 in skuld by deselde fan f 650,00, hat yn 1877 en 1878 skuld by Foppe Wigersma Mentz te Ljouwert, û.o. f 500,00; Fokke wurdt op 23-4-1848 befestige as lidmaat te Bitgum, Fokke ‘die nog niet gedoopt was, onderging deze plechtige handeling vóór de bevestiging’
x ’t Bildt 8-5-1850 Jantje Ydes Miedema * Ingelum 18-3-1822, yn 1873 gersnierske neamd; Jantsy ferkeapet op 5-1-1881 in hûs, boulân en in part fan in opfeart foar f 5.082,00 oan Gerlof Pieters Koopmans (út in oar laach); dr f. Yde Joukes Miedema en Janke Pieters Fierstra, boeren ûnder Ingelum.
(Sjoch foar foarâlden Miedema: W.Tsj. Vleer: Het Miedema-boek, genealogisch overzicht van alle Friese geslachten Miedema, A.A. Stam Stiens, side 62; Micro-print Hurdegaryp, 1955).
Bern:
1 Janke Fokkes Koopal * Bitgum 17-2-1851
2 Antje Fokkes Koopal * Bitgum 16-9-1852, by x faam te Bitgum
x Menameradiel 28-5-1873 Dirk Lieuwes Dijkstra, 1873 koetsier te Bitgum, yn 1879 idem; sûnt omstr. 1883 keapmansfeint te Ljouwert, sn f. Lieuwe Tetmans Dijkstra, arbeider te Bitgum, en Trijntje Dirks Dekkinga.
   Bern Dykstra:
1 Jantje * Bitgum 5-12-1874
2 Lieuwe * Bitgum 26-5-1876
3 Trijntje * Bitgum 26-5-1876 
4 Elisabeth * Bitgum 8-4-1878
5 Fokje * Bitgum 6-6-1879
6 Janke * Ljouwert 14-2-1883
7 Grietje * Ljouwert 11-5-1884
8 Fokke * Ljouwert 14-7-1885
9 Fokke * Ljouwert 5-4-1888
10 Grietje * Ljouwert 24-4-1890
11 Emma * Ljouwert 2-8-1892.
3 Yttje Fokkes Koopal (ek Ytje) * Bitgum 13-4-1854 † dêr (hûsnr 85) 16-12-1863
4 Yttje Fokkes Koopal * Bitgum? † Bitgum ?-12-1871 [] rigel 25, grêf 5
5 Yde Fokkes Koopal (yn x-akte Iede) * Bitgum 13-6-1855 † dêr 23-3-1857, 21 moannen [] rigel 25, grêf 3
6 Elisabeth Fokkes Koopal * Bitgum 1-1-1857 † Ljouwert 28-8-1901
x Menameradiel 14-4-1881 Lieuwe Freerks Faber * Bolswert omstr. 1852, by x bakkersfeint te Bolswert (de lêste seis moannen wenjend te Hallum), 1881-omstr. 1886 bakker te Burchwert, 1890, ’92 bakker te Deinum, bôlesutelder te Ljouwert 1896, ’99; sn f. Freerk Lieuwes Faber en Jetske Wiegers Visser.
   Bern Faber:
1 Jetske * Burchwert 31-10-1881
2 Anna * Burchwert 1882
3 Fokke * Burchwert 24-5-1883 † dêr 6-3-1884
4 Jantje * Burchwert 14-4-1885
5 Anna * Burchwert 29-9-1886 † Zeist 28-9-1944, Roelof Timmerman
6 Neeltje * Deinum 30-3-1890
7 Fokke * Deinum 17-8-1892, kantoarbetsjinner te Ljouwert, x Wytske Eijgelaar
8 Frerik * Ljouwert 19-8-1896
9 Dirk * Ljouwert 13-8-1899.
7 Yde Fokkes Koopal * Bitgum 30-5-1858 † dêr 29-8-1859
8 Martentje Fokkes Koopal * Bitgum 5-2-1860 † dêr 8-4-1874 [] dêr rigel 25, grêf 6
9 Albertje Fokkes Koopal * Bitgum 19-8-1862 † dêr 3-4-1873 [] dêr rigel 25, grêf 4
10 Yde Fokkes Koopal * Bitgum 1-3-1864 † dêr 11-7-1864, 4 moanne. 

VI11 sn f. V9 Sjoerd Reimers Koopal
Reimer Sjoerds Koopal
, ek skreaun Coopal, * Minnertsgea 1818 † dêr 10-8-1862, bakker te Minnertsgea
x Barradiel 13-5-1847 Sybrichje Leenderts Tichelaar * Minnertsgea omstr. 1827, letter bakkerinne te St.-Anne, yn 1876 dêr sûnder berop, dr f. Leendert Jelmers Tichelaar, boer te Minnertsgea, en Janke Pieters de Vries; Sybrichje x 2e Barradiel 24-8-1864 Johannes Botes Bruinsma * Wytmarsum  omstr. 1834, by x bakkersfeint te Minnertsgea, de lêste seis moanne wenjend te Frjentsjer, sn f. Bote Gosses Bruinsma, roggemûnder te Frjentsjer, en Antje Johannes Alkema; bern út dit houlik: Antje Johannes Bruinsma * Minnertsgea 7-4-1865.
Bern fan Reimer en Sybrichje:
1 Sjoerd Reimers Koopal * Minnertsgea 13-8-1847 † dêr 26-8-1847 (hûsnr 23)
2 Sjoerd Reimers Koopal, sjoch VII10
3 Janke Reimers Koopal
* Minnertsgea 9-11-1849 † Winaam 12-2-1921 [] Frjentsjer (algemien)
x Menameradiel 7-5-1874 Aat Jans Wijngaarden (Aat soms by fersin ek skreaun as Aart) * Kleaster Anjum omstr. 1842, gernier te Slappeterp, arbeider te Winaam, sn f. Jan Jans Wijngaarden, gernier op Kleaster Anjum, yn 1874 te Slappeterp, en Magdalena Aats Terpstra.
   Bern Wyngaarden:
1 Nieskjen * St.-Anne omstr. 1874, x Frjentsjer 25-5-1911 Lodewijk Leicht * Frjentsjer, skuonmakker dêr, sn f. Johannes Leicht, skuonmakker te Frjentsjer, en Klaaske Harmenzon
2 Magdalena * omstr. 1876 † Harns 17-11-1957, 81 jier
3 Reimer Aats Wijngaarden * Slappeterp 30-3-1878 † Winaam 30-6-1949 [] Slappeterp

x Rinske Kieviet * Winaam 31-12 1877 † Pitersbierrum 30-7-1957 [] Slappeterp.
4 Rinske Reimers Koopal * Minnertsgea 28-3-1852 † dêr 16-7-1875 (hûsnr 87)
x It Bildt 10-10-1872 Doeke Joukes Bekius * St.-Anne 24-5-1851 † Minnertsgea 14-6-1933, winkelman, sûnt 1875 meast arbeider neamd te Minnertsgea, sn f. Jouke Jans Bekius, boer te St.-Anne, en Akke Wiltjes Pars. (Sjoch foar foarâlden Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002).
5 Leendert Reimers Koopal * Minnertsgea 21-8-1854 † dêr (hûsnr 23) 27-12 1854
6 Trijntje Reimers Koopal * Minnertsgea 6-10-1855 † Minnertsgea 24-6-1935
x Barradiel 24-2-1876 Doeke Joukes Bekius, widner fan Tryntsje har suster Rinske (VI11-4).
   Bern Bekius:
1 Reimer * Minnertsgea 25-6-1876, manufakturier te Minnertsgea, x Barradiel 21-5-1903 Trijntje Gerrits Groeneveld * Tsjummearum omstr. 1876, by x naaister te Tsjummearum, dr f. Gerrit Groeneveld en Baukje Tolsma

Reimer Doekes Bekius mei syn hûnen en hûnekarre. Kolleksje Sjoerd Postma – Hûnekarren. Skonken oan Erfgoed Fundaasje troch Documentatiestichting Leeuwarderadeel
2 Sybrigje * Minnertsgea omstr. 1879 † Ljouwert 16-2-1940, 61 jier, net troud
3 Jouke * Minnertsgea 25-7-1880, arbeider te Bitgum, x Barradiel 21-5-1904 Martha Gæles Rosendal * Furdgum, dr f. Gæle Rosendal, arbeider te Furdgum, en Jeltje Kuipers.
4 Jitske  * Minnertsgea 5-8-1885, x Barradiel 25-5-1912 Bote Jeltes Posthumus * Tsjummearum omstr. 1885, arbeider te Furdgum, sn f. Jelte Posthumus en Akke de Boer. 
5 Jan* Minnertsgea 1-7-1889, ierdappelkeapman te Minnertsgea, x Barradiel 18-5-1912 Cornelia Reinders van Dijk * Ferwert omstr. 1891, dr f. Reinder Jans van Dijk, arbeider te Wier, en Renske Sjoerds Hijma.
6 Leendert * Minnertsgea 6-9-1891, fuorman te Minnertsgea, x Barradiel 17-5-1913 Trijntje Jans van Tuinen * Berltsum omstr. 1890, by x faam, dr f. Jan van Tuinen, keapman te Berltsum, en Sibbeltje Runia.
7 Wiltje * Minnertsgea omstr. 1895, ûnderwizer, x Barradiel 29-1-1920 Grietje Jans Bleeker * omstr. 1895, dr f. Jan Bleeker, gernier te Minnertsgea, en Franske Steensma.
Sjoch: Minnertsga vroeger – Bekius
7 Leendert Reimers Koopal * Minnertsgea 1-6-1859 † Ljouwert 3-12-1934, by x bakkersfeint te St.-Anne, wennet yn 1880 te St.-Jabik, keapet dan in hûs mei bakkerij en skuorre te Frjentsjer, hat  yn 1881 in skuld dêr by Dirk Agges Fontein fan f 3.200,00, hat yn 1887 in skuld fan f 1.600,00 by Siemon Mossel te St. Jabik, yn 1895 te Frjentsjer in skuld by Hendrik Harmen Bonke te Hengelo en Jan Piebenga te Frjentsjer; Leendert en Jetske festigje har op 13-6-1895 te Ljouwert út Marrum, hy is dan portier, sy keukenfaam; se wurde te Ljouwert útskreaun nei Tsjummearum op 22-11-1901; wenje letter wer te Ljouwert, Leendert by † sûnder berop

x Barradiel 16-9-1880 Jetske Ybles Zijlstra * St.-Jabik 15-9-1860 † Ljouwert 12-6-1945, dr. f. Yble Dirks Zijlstra, bakker te St.-Jabik, en Sieuwke Jans van der Zicht
8 Jelmer Reimers Koopal * Minnertsgea 30-11-1861 † dêr 8-11-1862 (hûsnr 31)

KOOPAL REIMERS SJOERDS ROUADV

Ljouwerter Krante, 15 augustus 1862:
Heden namiddag ten die ure trof mij de gevoeligste
slag mijns levens, daar het den vrijmagtigen God behaagde
mijn waarde Man en mijner zes kinderen zorgdragende Va-
der Reimer Sjoerd Koopal van mijne zijde weg te
nemen, in den ouderdom van 42 1/2 jaar, na eene echtvereeniging
van ruim 16 jaren. Zacht en Kalm is hij ontslapen.
Sybrichje L. Tichelaar,
Eenige kennisgeving.                                  Wed. R.S. Koopal
Minnertsga, den 10 Augustus 1862

Ljouwerter Krante, 14 novimber 1862:
Minnnertsgea, den 6 November 1862. Moest ik voor

eenige weken mijnen onvergetelijken Echtgenoot Reimer
S. Koopal grafwaarts brengen, thans trof mij eenen twee-
den slag door het afsterven van mijn geliefd jongst kind
Jelmer, slechts den ouderdom bereikende van 49 weken.
Strekkende als algemeene kennisgeving aan Vrienden en
Bekenden.                                                 S.L. Tigchelaar
Wed. R.S. Koopal

VI12 sn f. V10 Doekele Reimers Koopal
Andries Doekeles Koopal
* Hallum 17-9-1820 † Feinsum 17-11-1887, by x arbeider te Feinsum, 1866 weesheit te Froubuorren, keapet 1-3-1884 77 are boulân te Feinsum fan Johannes Willems Swart te Feinsum, keapsom f 1.532,00
x Ljouwerteradiel 19-5-1852 Tettje  Sjoukes Dijkstra (ek Tetje) * Feinsum 10-4-1830 † Twizel 26-12-1908, as widdo winkelfrou te Feinsum, dr. f. Sjouke Jurjens Dijkstra, skipper te Feinsum, en Froukje Annes Sinnema.
Bern:
1 Sjouke Andries Koopal, sjoch VII11

VI13 sn f. V11 Albert Reimers Koopal
Anne Alberts Koopal
* Bitgum 5-6-1807 ~ dêr 26-6-1807 † Deinum 20-11-1842, by syn † is tasjend fâd oer de bern Anne syn omke Sjoerd Reimers Koopal (V9), bakker te Minnertsgea; as Anne trout is er arbeider te Ingelum, lettter is er boer (?) te Deinum (op Sierdsmastate?, de pleats fan syn skoanheit)
x (syn nicht) Menaam 26-11-1834 Trijntje Martens van der Hogt * Deinum 26-7-1812 † dêr 18-10-1842, dr f. Marten Annes van der Hogt (broer fan Sydske, V11), boer te Deinum op Sierdsmastate, en Aagje Jogchums.
Bern:
1 Sytske Annes Koopal * Deinum 4-6-1835 † Wurdum 22-7-1905
x Baarderadiel 11-5-1861 Symon Ages van der Werf * Easterwierrum 6-1-1837 † Wurdum 21-1-1920, by x skuonmakkersfeint te Bears, 1863, ’87 skuonmakker te Wurdum, sn f. Age Symons van der Werf, yn 1837 skuonmakker te Easterwierrum, yn 1861 te Bears, en Trijntje Hendriks Fopkes.
   Bern Van der Werf:
1 Yge * Wurdum 12-7-1863, skuonmakker te Wurdum
x Ljouwerteradiel 28-5-1887 Maaike Bakker * Gau omstr. 1868, by x sûnder berop te Wurdum, dr f. Jan Bakker, greidboer te Wurdum, en Mintje Alberda. 
2 Anne * Wurdum 22-10-1866
2 Marten Annes Koopal * Deinum 1-2-1837 † Ingelum 4-5-1917 [] Ingelum, r.6, gr. 3  boer te Ingelum, dêr presidint tsjerkfâd en administrateur fan ’e tsjerkfâdij.

§ ONBESOLDIGD BOARGEMASTER FAN INGELUM
Marten Koopal fungeart sawat as de onbesoldigd boargemaster fan Ingelum. Hy is ek jidsjitter yn tsjerklike saken, sa stiet yn ’e oantekens fan ’e tsjerkfâdij op 22 oktober 1903: De heer Koopal zal het geld verschaffen.
Op 2 jannewaris 1910 wurdt oantekene: De secretaris heeft in opdracht van den heer Koopal te bedanken voor de leunstoel dezen vereerd als blijk van waardering voor de vele diensten der Kerk bewezen in zijne kwaliteit van president kerkvoogd, gedurende een lange reeks van jaren.

Marten Annes legateart lân oan ’e Ingelumer tsjerke, mooglik ûnder oaren de perselen dêr’t no de bebouwing oan ’e Koopalstrjitte op stiet (wurdt noch ûndersocht). Hy jout allyksa in legaat om ûngetroude allinnesteande froulju fan te ûnderhâlden.
Yn ’e notulen fan it Kolleezje fan Tsjerkfâden stiet op 24 juny 1917 oantekene:
-besloten het legaat door wijlen M.A. Koopal te aanvaarden, en
-afschrift verzocht notulenboek tetstamentaire beschikking wijlen M.A. Koopal.
Neitiid wurdt geregeldwei noteard: Het legaat Koopal wordt verdeeld.
Tresoar nûmer tagong: 245-07, nûmer blok: 461; beskriuwing: 245-07 – Hervormde Gemeente Engelum, 1688-165; 1.3. Kerkvoogdij, Notulenboeken 1880-1940; depot 6, kast 30-10, planke 6.
Wat dat legaat krekt ynhold en wannear it ophold wurdt noch ûndersyk nei dien.

Nei dizze doarpsman fan Ingelumer kwizekwânsje is de Marten Koopalstrjitte neamd, offisjeel om syn fertsjinsten foar de doarpsmienskip. Syn namgenoat en fiere achterneef Jurjen Koopal (VIII.15) set him dêrfoar yn. Evensagoed eins net sasear om Marten Annes himsels, mar om de namme Koopal yn Ingelum foargoed del te setten, dat wie yn Jurjen syn eagen wol terjochte.

Film: Present Promotions/Adam van BuurenKOOPAL ALD SIRTEMA
Ald Sirtemastate dêr’t Marten Annes Koopal syn freon Tsjerk Piers Swierstra bouboer op is (sjoch hjirûnder), Marten hat dêr in soad ferkeard. Dizze pleats is yn 1911 ôfbrutsen. De man by de bolle is Pier Swierstra, de boer. De man en de jonge rjochts binne Ype Kuipers en syn soantsje Geart. Ald Sirtema stie op de ‘Loopgraven’, it eardere stee fan ’e Grovestins, dêr’t de fetkeaper Skerne (=skearde) Wibe Sjoerds Sirtema fan Grovestins syn slach hie en dêrby sneuvele op 27 maaie 1482. Syn liifspreuk wie: Net te goed, net te tsjoed.
Nij Sirtemastate dêr’t Willem Jans Koopal (VIII14) en syn folk greidboer op binne stiet dêr tsjinoer. (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)
De bewenners fan Ald Sirtema hienen in bank yn ’e Ingelumer tsjerke. Dy bank hearde letter oan ’e bewenners fan Nij Sirtema. Nei de tsjerkebrân gong mei al it oare meubilêr en it kostbre oargel ek dy bank deroan fansels, dy stie achteroan, as je deryn komme de twadde fan links.

3 Dirk Annes Koopal * Deinum 1840 † dêr 13-5-1843, 3 jier; de finansjele  neilittenskip fan Durk bedraacht û.o. f 599,76, fâd oer syn erfgnamten, de wezen, syn suster en broers, is pake Marten Annes van der Hogt.
4 Albert Annes Koopal * Deinum 14-10-1842 † Ljouwert 7-1-1902.

§ MAG NIET GEOPEND WORDEN
By fjouwer grêven op it hôf te Ingelum hat Marten Annes Koopal bysûndere betingsten steld:
GRAFSTEEN/VAN/HENDRIK JACOBS KUIPERS,/overleden te  Engelum den /7 Nov. 1872, in den ouderdom/van 79 1/2 jaar, ruim 29 jaren kerkvoogd dezer gemeente/
M.A. KOOPAL/DIT GRAF MAG NIET GEOPEND WORDEN./REGEL 6 No 1/GRAFSTEEN/VAN/TRIJNTJE GEERTS TERPSTRA/overleden te Engelum den/13 Dec. 1869, in den ouderdom/van 34 1/4 jaar, echtgenoot van/HENDRIK JACOBS KUIPERS/
M.A. KOOPAL/DIT GRAF MAG NIET GEOPEND WORDEN/REGEL 6 No 2Trijntje Geerts Terpstra is in suster fan Geartsy (sjoch III18), x Menameradiel 2-3-1841 Hendrik Jacobs Kuipers * Jelsum 1804 † Ingelum 7-11-1872, by x rintenier te Ingelum, by † dêr gernier en administrearend tsjerkfâd.GRAFSTEEN/VAN/ MARTEN ANNES KOOPAL/overleden te Engelum/den 4 Mei 1917/in den ouderdom van 80 jaar/
DIT GRAF MAG NIET GEOPEND WORDEN/REGEL 6, No 3./GRAFSTEEN/VAN/TJERK PIERS SWIERSTRA,/geboren en overleden op oud/Sirtema-State te Engelum/overleden 10 Maart 1910,/in den ouderdom van 74  1/2 jaar./Mijn beste vriend./
M. A. KOOPAL./DIT GRAF MAG NIET GEOPEND WORDEN/REGEL 6 No 4/KOOPAL MARTEN GREFKOOPAL MARTEN TOER

Tinkstien yn ’e súdmuorre fan ’e Ingelumer toer:
TOREN EN KERK VERNIEUWD
IN 1887
P.IJ. MIEDEMA
J.P. SWIERSTRA, KERKVOOGDEN
M.A. KOOPAL
R.H. DIETERS, SECRETARIS

Pieter IJdes Miedema, foarsitter fan it kolleezje fan tsjerkfâden, gernier-boer yn it Nijlân ûnder Ingelum, is in broer fan Jantsy x Fokke Alberts Koopal (sjoch IV12)

KOOPAL TSJERKE INGELUM,
KOOPALSTRJITTE

VI14 sn f. V11 Albert Reimers Koopal
VI15 sn f. V12 Marten Reimers Koopal
Gerrit Martens Koopal
* Bitgum 18-6-1812 † dêr -1-1874 [] dêr, rigel 6, grêf 7, arbeider te Ingelum en Bitgum
x Menameradiel 18-5-1842 Wijke Gerbens Heslinga * Bitgum omstr. 1852 † dêr -3-1895 [] dêr r.23, gr. 6, dr f. Gerben Jacobs Heslinga, gernier te Bitgum, en Aukje Nannes Terpstra.
Bern:
1 Marten Gerrits Koopal * Bitgum 13-3-1843 † St.-Anne 6-11-1928 [] Bitgum r. 12, gr. 2, arbeider te Bitgum
x Menameradiel 14-5-1870 Baukje Martens Dijkstra * Menaam omstr. 1845, by x faam te Ingelum, dr f. Marten Rintjes Dijkstra, arbeider te Bitgum, en Trijntje Baukes Kuik.
   Bern:

1 Gerrit Martens Koopal  * Bitgum 21-3-1871 † Tsjummearum 10-5-1931, arbeider te Bitgum, by † sûnder berop te Tsjummearum
x Menameradiel 23-5-1895 Martsen Tuinstra * St.-Anne omstr. 1870 † Furdgum 27-4-1931, by x faam te Berltsum, dr f. Pieter Tuinstra, arbeider te St.-Anne, en Doutje Buikstra. 
2 Trijntje Martens Koopal * Bitgum 15-11-1872 † Bitgum 11-1-1874.
3 Trijntje Martens Koopal * Bitgum 20-10-1874 † St.-Anne 27-3-1958 [] Bitgum r. 6, gr. 17
x It Bildt 14-11-1901 Hans Wytzes Marra * Tsjom omstr. 1877 † St.-Anne 22-9-1936 [] Bitgum r. 6, gr. 17; by x arbeider te Tsjom, 1902, ’03, ’05 idem te Bitgum, gernier te St.-Anne 1928, ’36, sn f. Wytze Romkes Marra, arbeider te Tsjom, en Aafke Hendriks Dijkstra.
   Bern Marra:
1 Wytze, x 1930 Antje Douwes Ottema
2 Baukje * 1903
3 Baukje * 1905, x 1931 Jan Jelles Feenstra
4 Marten, x 1932 Jantje Olcherts Boersma
5 Hendrik † Bitgum -12-1928 [] Bitgum r. 6, gr. 19, 16 jier; arbeider te St.-Anne.
graf1 graf2
 

VI16 sn f. V12 Marten Reimers Koopal
Reimer Martens Koopal
* Bitgum 1814, arbeider te Menaam; Kristlik Ofskieden, wenjend yn it Earmhûs te Bitgum

x Menaam 26-5-1843 Geeltje Gerbens Heslinga * Bitgum, dr f. Gerben Jacobs Heslinga en Aukje Nannes Terpstra (suster fan Wijke, VI15).
Bern:
1 Aukje Reimers Koopal * Bitgum 1844


VI17 sn f. V13 Sjoerd Aukes Koopal
Sybe Sjoerds Koopal, * Ingelum yn 1803 (?) † dêr 31-1-1838, yn 1836 tsjerkfâd te Bitgum, testamint 17-3-1819, húsmannet te Bitgum (1830), yn 1830, ’31 en ’32 boer te Ingelum (boelguod dêr 22-4-1830 en 14-6-1834); ferkeapet yn 1823 ‘op steel staand hooi en nieuw gras’ te Ingelum foar f 90,00, yn 1824 idem hea foar f 291,00; hat 8-8-1823 in skuld by Louw Arjens Osinga fan f 2.000,00 en by Evert Klazes van Aisma ek fan f 2.000,00 (akten: obligaasjes)

sybesjoerds1823

 img (5)-1 img (5)-2

VI18 sn f. V13 Sjoerd Aukes Koopal
Willem Sjoerds Koopal
* Ingelum 1809 † ûnder Stiens 4-3-1855, eigenerfd boer ûnder Stiens, no Hijumer Mieden, Mieddyk 4; yn maaie 1856 wurdt de pleats ferhierd, moai wis binne doe Sieds Pieters Brouwers en Grietje Klazes Keuning derop kommen, sjoch Genealogy Haadsma; x Ljouwerteradiel 22-5-1841 Geertje Piers Wassenaar * Minnertsgea 24-6-1814 † Stiens 14-5-1844, ferstoarn nei har krektberne twilling Sjoerd en Geart, dr f. Pier Arjens Wassenaar, arbeider te Minnertsgea, boer te Wjelsryp, en Antje Wouters Elgersma.
Willem Sjoerds Koopal ferkeapet 11-2-1835 greide foar f 108,00 oan Tjipke Pieters de Vries te Marsum; hy keapet 22-12-1836 99 roeden greide foar f 625,00 fan Pietje Lieuwes Hoekstra (x Gæle Jans Hoekstra) en fan Rixtie Piers Lettinga (x Jan Sybes Roorda); hy hat 14-12-1844 in skuld fan f 4.000,00 by Luitje van Dijk te Harns. 
Bern:
1 Tietje Willems Koopal (ek wol Pietje neamd) * Stiens 29-5-1842 [] Jelsum, by it ferstjerren fan har heit wurdt Klaas Everts Jepma, boer te Ingelum, fâd oer Tytsy en Geart); by x ferbliuwende te Jelsum en tahâldend te Sweins, dêr’t har beppe Antje Wouters Elgersma wennet; x Ljouwerteradiel 1-5-1862 Pieter Rinderts Keestra * Jelsum 17-1-1835, doopsgesind, † Jelsum 11-3-1916 [] Jelsum; eigenerfd boer oan ’e Mieddyk 4 ûnder Hijum; sn f. Rindert Jans Keestra, greidboer te Jelsum, en Truike Jacobs van Broek.
Nei Piter is it Pieter Rindertsreedsje, of -dykje te Jelsum neamd. Sjoch: https:historischcentrumleeuwarden
     Bern Keestra:
     1 Geertje Pieters Keestra *  Jelsum 24-10-1864, ferfart 31-5-1889 fan Jelsum nei Boazum; x Ljouwerteradiel 11-5-1889 Jan Linzes van der Burg * De Pein 23-7-1864; greidboer te Boazum; se buorkje letter op Geartsje har âlderspleats, dêr is de famylje Van der Burg boer oant 1976; sn f. Linze Sjirks van der Burg, boer te De Pein, yn 1889 boer te Jelsum, en Baukje Jans de Boer

     2 Rindert Pieters Keestra * Jelsum 8-10-1867, x Ljouwerteradiel 14-5-1914 Joukje Fokkes Feitsma * Dronryp 1881, dr f. Fokke Feitsma, boer, en Antje Stinstra
     3 Willem Pieters Keestra * Jelsum 25-7-1870 † Seist 23-11-1946; ferhuzet 20-9-1889 nei Wageningen; x Ljouwerteradiel 15-10-1896 Maaike Cornelis Algra * Stiens 18-6-1869 † Ljouwert 25-8-1954, dr f. Cornelis Bokkes Algra, nôtkeapman, en Grietje Pieters Miedema
     4 Geertruida Pieters Keestra * Jelsum 12-11-1871, x Ljouwerteradiel 6-2-1894 Minne Aans Andringa * Koarnjum 29-3-1871, boer, sn f. Aan Minnes Andringa, boer, en Grietje Roelofs Span 

2 Sjoerd Willems Koopal * Stiens 14-5-1844 (de moarns om 3.00 oere, twilling mei Geart) † Stiens 26-5-1844, 12 dagen âld
3 Geert Willems Koopal
* Siens 14-5-1844 (tagelyk mei Sjoerd de moarns om 3.00 oere) † Ljouwert 9-8-1919; yn 1867 wenjend te Marsum;  Yn 1871 boer op Grut Lankum te Frjentsjer; wennet yn 1909, 1912 te Huzum; hy ferfart mei syn twadde frou Jehanne op 8-5-1913 út Huzum nei Ljouwert;
x 1 Frjentsjer 13-5-1871 Pietje Piers Salverda * Dronryp 1844 † Frjentsjer 18-1-1879 (Wyk UB nr 53), by x húshâldster te Frjentsjer, dr f. Pier Ages Salverda, koaltsjer te Frjentsjer, en Aaltje Sybrens Hiemstra;
x 2 Johanna Reinders Prins * De Jouwer 28-7-1841 † Ljouwert 17-8-1919 (acht dagen nei har man); yn 1886 en 1917 stiet se yn notariële stikken te boek as Johanna Adema Reinders Prins; se is 12-5-1862 faam by de bûterkeapman Jacob Hijltjes Hilverda te Terkaple/Eagmaryp en komt dan út Goaiïngaryp; op 9-5-1865 ferfart se nei Baarderadiel; by har x wennet se te Fjentsjer en earder te Sweins; dr f. Reinder Hendriks Prins, bakkersfeint, bakker en arbeider op ’e Jouwer, en Grietje Eelco de Vries, naaister op ’e Jouwer

§ Geart Willems Koopal keapet:
-lân te Frjentsjer (seksje D, nr 98A), keapsom: f 4726,00
-ûnderskate perselen út Grut Lankum (seksje D) fan Pieter Arius Rodenhuis te Harns; keapsom: f 28.125,00
-11-8-1900 hûs en hiem te Frjentsjer fan Ynze Dijkstra te Frjentsjer; keapsom: f 2600,00
-29-10-1904 hûs en tún te Frjentsjer fan Reinder Molles Mollema te Frjentsjer; keapsom: f 2600,00
-28-12-1912 hûs mei hiem oan ’e Wybrand de Geeststrjitte 5 te Ljouwert, fan Johanna Alberdina Kremer, widdo fan Hendrik Louws Palsma; keapsom: f 3700,00.
Geart ferkeapet:
-31-5-1867 de helt fan ’e sate en lân te Stiens en Hijum foar f 2.150,00 oan syn sweager Pieter Rinderts Keestra. Dat is de pleats oan ’e Mieddyk 4 ûnder Hijum
-25-10-1904 in hûs te Frjentsjer oan Tjalling Pieters Alkema te Frjentsjer; ferkeapsom: f 3300,00
-10-2-1917 ûnderskate perselen te Frjentsjer oan Thomas Wiebes Viser te Frjentsjer; ferkeapsom: f 42.275,00
-10-2-1917 idem oan Klaas jarigs Westra te Frjentsjer; ferkeapsom: f 9225,00.
Geart hat skulden:
-1-5-1876 by Sjoukje Hiemstra te Frjentsjer, widdo fan Bernardus Lunter; f 5000,00
-13-5-1878 by Egbert ten Cate te Almelo; f 12.000,00
-30-4-1894 by deselde; f 1000,00
-2-5-1901 by deselde; f 13.500,00
-8-5-1904 by Catharina Magdalena ten Cate te Modling; f 15.000 
-5-5-1916 by Catharina Magdalena te Cate te Hilversum; f 2000,00.

Bern:
VII
1 Willem Geerts Koopal * Frjentsjer 30-8-1872 † dêr 5-10-1872, 1 moanne
2 Aaltje Geerts Koopal * Frjentsjer 24-10-1873 † Tsjom 27-3-1915 [] Tsjom, x Frjentsjerteradiel 1-6-1895 Simon Wytzes Hilverda * Tsjom 16-3-1874 † dêr 15-4-1925 [] Tsjom, yn 1896, 1902 komelker te Tsjom, 1918 dêr greidboer, by ferstjerren dêr gernier; sn f. Wytze Simons Hilverda, boer te Tsjom, en Trijntje Ages Hannema, boerinne te Tsjom;
Symen x 2 Frjentsjerteradiel 20-5-1916 Aukje Reversma * Tsjom 10-2-1878 † dêr 22-9-1951 [] Tsjom, dr f. Anne Pieters Reversma, arbeider te Tsjom, en Wiepkje Paulus van der Veer;
Antsje x 1 Frjentsjerteradiel 19-4-1906 Age Gerrits van Dijk (har heal-sweager: healbroer fan Symen) * Tsjom 23-2-1881 † Hitsum 18-2-1909 [] Tsjom, yn 1906 ûnderwizer te Ternaard, yn 1909 te Hitsum, sn f. Gerrit Melles van Dijk, boer te Tsjom, en Trijntje Ages Hannema. Sjoch:
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema
Bern Hilverda:
1 Wytze Simons Hilverda * Tsjom 23-12-1896, x Frjentsjerteradiel 22-5-1924 Tietje van Dijk * Surch 1901, dr f. Gerrit van Dijk en Wiebrig van Dijk

2 Pietje Simons Hilverda * Tsjom 29-4-1898, x Frjentsjerteradiel 18-4-1918 Jitze Visser * Tsjom, greiboer dêr, sn f. Kornelis Visser en Sytske Meijer
3 Trijntje Simons Hilverda * Tsjom 1900  † dêr 21-4-1901, 16 moanne
4 Trijntje Simons Hilverda * Tsjom 9-7-1902 † dêr 8-8-1903, 13 moanne
3 Willem Geerts Koopal * Frjentsjer 2-9-1875; hy ferfart (21-jier) op 2-4-1896 nei Iowa, Noard Amearika.

HAADSMA PLEATS 2

HAADSMA PLEATS P.S. BROUWERS

img (3)

img (2)

img (1)

VI19 sn f. V14 Syds Aukes Koopal
Pieter Sydses Koopal * Bitgum, Horsland omstr. 1811 † 6-5-1887, in 1836 arbeider te Lúwarden, in 1844 broadbakker daar, in 1847 steenkopersknecht, bij x fan seun Sies in 1868 en fan seun Jan in 1878 sonder beroep daar en ‘verblijfhoudende te Veenhuizen’
x Ljouwert 17-5-1835 Margaretha  Gerritsen (by x Margaritha) * Lúwarden 6-12-1810 (Rooms) † daar 19-1-1889 (in ut tehuus foor ouden fan dagen), dr f. Gerardus Gerritsen, koopmansknecht te Lúwarden, en Rosalia Drost.
Kines:
1 Gerardus Johan Koopal, sien VII12
2 Sies Pieters Koopal
, sien VII13
3 Jan Pieters Koopal, sien VII14
4 Johannes Pieter Koopal
, sien VII15

VI20 sn f. V14 Syds Aukes Koopal
Harmen Sydses Koopal * St.Anne op Zomerrust 26-4-1820, yn 1859 komelker ûnder Marsum, yn 1865 dêr gernier, yn 1857, ’67, ’69, ’73 dêr dykwurker
x 1e Menameradiel 12-2-1845 Trijntje Jans Bruining * Marsum omstr. 1821, dr f. Jan Sybrens Bruining en Tætske Dirks, ‘brievenbestelster’ te Marsum
x 2e Menameradiel 6-5-1869 Trijntje Gæles Stienstra * Blessum omstr. 1823, widdo sûnt 15-9-1864 fan Gerben Jelles Stellingwerf, dr f. Gæle Jochums Stienstra en Sytske Pieters Dijkstra
x 3 Menameradiel 10-5-1883 Klaaske Tietes de Jong * Ingelum omstr. 1829, dr f. Tiete Jeps de Jong en Rigtje Sakes Wassenaar.
Bern fan Harmen en Tryntsy:
1 Baukje Harmens Koopal * Marsum 14-12-1845 † dêr 25-1-1873, naaister dêr.
2 Grietje Harmens Koopal (twilling mei Siis) * Marsum 12-6-1847
x Menameradiel 17-5-1877 Johannes Hendriks Giesing * Menaam, arbeider dêr, sn f. Hendrik Johannes Giesing, gernier te Menaam, Freetje Aarts Terpstra
   Bern Giesing:
1 Hendrik * Marsum 2-1-1880
2 Hendrik * Marsum 26-7-1881
3 Catharina * Ljouwert 6-4-1884
4 Hendrik * Marsum, x Menameradiel 11-3-1909 Tjebbigje Swart * Bitgum, dr f. Feije Swart en Sytske Reitsma
5 Catharina * Marsum 14-12-1894.
3 Sieds Harmens Koopal (twilling mei Grytsy), sjoch VII16
4 Jan Harmens Koopal * Marsum 27-8-1849 † dêr 9-5-1869, sûnder berop
5 Pier Harmens Koopal * Marsum 25-4-1851 † Medemblik 12-11-1934
6 Pieter Harmens Koopal * Marsum 22-1-1853 † dêr 25-7-1857
7 Auke Harmens Koopal * Marsum 6-6-1857 † dêr 31-7-1857
8 Pietertje Harmens Koopal * Marsum 7-1-1859 † dêr 26-8-1859
9 Pietertje Harmens Koopal * Marsum 16-4-1864 † dêr 22-4-1865
10 Auke Harmens Koopal * Marsum 12-4-1866 † dêr 9-9-1867

VI21 sn f. V15 Pieter Sjoerds Koopal
Jan Pieters Koopal * Ingelum omstr. 1830, skipper te Ingelum, by x idem te Ljouwert
x Ljouwert 25-11-1860 Jeltje Jans Snip * Dokkum omstr. 1836, by x ‘zonder vaste woonplaats, doch werkelijk verblijfhoudende te Leeuwarden’, dr f. Jan Feddes Snip en Trijntje Pieters van der Veen, skipper en skipperske domiliseard te Feanwâldsterwâl yn har skip.
Bern:
1 Jan Jans Koopal, sjoch VII17
2 Pietje Jans Koopal * Haulerwyk omstr. 1871
x Ljouwerteradiel Hans Wytzes Geertsma * Koarnjum omstr. 1868, by x skippersfeint te Koarnjum, earder te Bûtenpost, sn f. Wytze Hanzes Geertsma, arbeider te Burgum, en Joukje Bouwes Bouma
3 Pieter Jans Koopal * Ingelum omstr. 1874 † Ljouwerteradiel 9-11-1958, 85 jier, skipper te Koarnjum; Piter lit yn 1911 by de skipswerf fan Minne Molles van der Werf te Snits in skûtsje bouwe, namme: Time is Money (registraasjenûmer Stamboek skûtsjes: S 1007 N)
x Ljouwerteradiel 21-1-1905 Lamkje Visser * Ferwert omstr. 1880, by x faam te Sigerswâld, dr f. Anne Bernardus Visser, arbeider te Sigerswâld, en Stientje Pieters Laanstra.
4. Rienk Jans Koopal, sjoch VII18 
 
VI22 sn f. V16 Jan Willems Koopal
Willem Jans Koopal * Ingelum 18-6-1846 † dêr 9-12-1923 [] Ingelum, 1875 arbeider te Ingelum, letter gernier op ’e Harne dêr (yn in dûbel hûs; syn namme stiet noch yn ’e balken)
x Menameradiel 8-5-1873 Klaaske Jans Zijlstra (ek Klaske) * Koarnjum (neffens grêfstien * Jelsum) 20-9-1846 † Ingelum 24-3-1920 [] Ingelum, by x faam te Goutum, dr f. Jan Folkerts Zijlstra, timmerfeint te Koarnjum en Jelsum, en Antje Sjoerds Swart.
KOOPAL JAN WILLEMS GRÊF
Bern:
1 Ytje Willems Koopal * Ingelum 1-7-1875 † dêr 12-2-1942 [] dêr; by trouwen sûnder berop te Ingelum
x Menameradiel 4-6-1896 Jetze Jelles Bakker * Ingelum 1869 † dêr 23-10-1947 [] dêr; by x arbeider te Ingelum, fuort dêrnei  by syn sweager oan ’e Tilledyk (se wennen op ’e pleats yn ’e tsjernherne, dy’t mei bedsteden ynrjochte wie as wenromte), letter gernier dêr, yn 1922 boer op Kingum oan ’e Tsjerkeleane (nûmer 10) ûnder Ingelum fan 1938 oant 1948, Jetze keapet op 1-11-1895 fan syn heit de opstal fan in hûs, hiem en pachtrjocht, keapsom f 800,00; sn f. Jelle Daams Bakker, gernier te Ingelum, en Riemkje Jetzes Plat.
KOOPAL YTJE EN J.J. BAKKER HÚSHÂLDING
De húshâlding fan Ytsy Willems Koopal en Jetze Jelles Bakker. F.l.n.rj: Willem, Jetze, Jelle, Riemke (it lyts wyfke), Ytsy en Klaske (fotografy: Binet Portrait-Van der Peijl, Ljouwert; foto: Kolleksje Jetze Jans Bakker, Ingelum)
 KOOPAL-BAKKER  KOOPAL IJTJE GREF
BAKKER KINGUM
Kingum dêr’t Ytsy Koopal en Jetze Jelles Bakker op buorkje fan 1938 oant 1948. Soan Jelle wennet by har yn. Dan komt de soan Jetze mei syn frou Tsjitske Tuinstra derby. De húshâldings wenje apart: ien foar en ien achter, elk mei in eigen foardoar. Nei Jan en Tsjitske komt yn 1969 de soan Jetze derop mei syn frou Janny Buursma. Dy buorkje dêr oant 2000 en jouwe de leie oer oan soan Jan Jetzes en syn frou Wilma Algra. 
Jan Jetzes en Wilma binne de fjirde geraasje Bakker op Kingum. 

KOOPAL YTSJE MEI FYTS
Ytsy Bakker-Koopal (foto’s fan Jetze Jans Bakker, Ingelum) 

Bern Bakker:
BAKKER JELLE
1 Jelle * Ingelum 18-9-1897 † dêr 18-3-1965 [] dêr. Jelle buorkt mei syn heit-en-dy en letter mei syn broer Jan-en-dy. Hy wennet syn hele leven ek by se yn.
 
 
BAKKER WILLEM JETZES
2 Willem * Ingelum 3-8-1902 † dêr 20-11-1918 [] dêr; gernier te Ingelum.
 
BAKKER KLASKE en RITSKE REITSMA - TROUFOTO
Klaske Bakker en Ritske Reitsma op har troudei (fotograaf: net fermeld)
 
3 Klaaske * Ingelum 23-1-1900, x Menameradiel 1-6-1922 Ritske Johannes Reitsma * Ikkerwâld 28-12-1900, weinmakker te Jellum, de lêste seis moanne dêrfoar te Snits, sn f. Johannes Ritskes Reitsma en Baukje Tjallings Kooistra, arbeiders te Ikkerwâld.
4 Riemkje * Ingelum 6-12-1907, x Menameradiel 18-7-1929 Dirk Jans Stroosma * St.-Jabik 22-2-1903 † 3-12-1936 [] Ingelum, arbeider te St.-Jabik, sn f. Jan Klazes Stroosma, arbeider te St.-Jabik, en Klaaske Dirks Kuiken.
Riemkje x 2e Feenstra, Makkum
 
BAKKER JAN JETZES TROUFOTO
Troufoto fan Jan Jetzes Bakker en Tsjitske Tuinstra
 
5 Jan * Ingelum 12-4-1914 † 15-1-1982 [] Ingelum, boer op Kingum oan ’e Tsjerkeleane ûnder Ingelum; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Bitgum (skriba, diaken en âlderling), bestjoerslid skoalbestjoer Kristlik Nasjonale Skoalle Bitgummole, foarsitter Doarpsbelang Ingelum, bestjoerslid Oranjeferiening Bitgum-Bitgummole-Ingelum, idem wetterskip De Engelumer Polder, x Tjitske Tuinstra * St.-Anne 3-9-1910 † 5-3-1992 [] Ingelum; omdat Tsjitstke har heit stoar doe’t se fjirtjin wie, moast se al mei tolve jier mei de hûnekarre mei twa hûnen derfoar te bôlesuteljen nei de Westhoek ûnder St.-Jabik en by de Aldebiltdyk lâns; dr f. Sybe Thysses Tuinstra, arbeider en bôlesutelder te St.Anne, en Maatje Tjeerds van der Veen, baakster en lantearne-opstekster.
 
 BAKKER JAN JETZES TJIMS
Jan Jetzes Bakker op Kingum oan it tjemzjen
 
 2 Jan Willems Koopal, sjoch VII19

VI23 sn f. V16 Jan Willems Koopal
Klaas Jans Koopal * Ingelum 2-7-1849, yn 1882 wenjend te Rinsumageast, yn 1883 keapman te Ingelum, yn 1885 dêr arbeider; yn 1894 kastlein te Grins, yn 1895 neamd dêr as arbeider en allyksa as keapman; by x fan syn dochter Ybeltsy yn 1915 is Klaas ôfwêzich en stiet oantekene: ‘wiens beroep en woonplaats onbekend zijn’;
x 1e Tytsjerksteradiel 24-4-1880 Eelkje Wouters Veenstra * Oentsjerk 9-5-1859 † Ingelum 28-7-1885, by x sûnder berop te Gytsjerk, dr f. Wouter Tjibbes Veenstra, yn 1859 timmerman te Oentsjerk, en Ybeltje Rinses Rinsma, yn 1880 komelkers te Oentsjerk
Klaas x 2e Grins 19-7-1894 Grietje Smit (by x wettiging fan har dochterke Jantsje) * Stoothorn (gemeente Noordbroek) 30-7-1858 † Grins 3-5-1945, boerinne te Stoothorn, yn 1880 te Euvelgunne (gemeente Noorddijk), widdo fan Hidzer (Hitse) Fokkes Leistra * Koartsweagen, boer; dr f. Markus Gerhards Smit, boer te Stoothorn, en Aaffien Lammerts Buringh.

klaaskoopalveenhuizen

§ IN EARME SWALKER YN ’E WRÂLD
Klaas Jans Koopal wurdt fanwegen biddeljen en skoaierij feroardiele om him te ploaien yn ’e wurkynrjochting te Feanhuzen (en Ommerskâns). Fan 1896 oant 1901 binne dêrfan de sinjalemintskaarten oerlevere, dy wurde bewarre yn it Ryksargyf fan Drinte. Fan ’e gedetinearden binne twa foto’s nommen: de iene en face en de oare en profile. De foto´s en face binne opnommen yn it
Genealogysk Jierboek 1995 fan ’e Fryske Akademy. De kaart fan Klaas is dêr ek by: nûmer 1920d, 10-6-1896.
(Boarne: Reid van der Ley-Friese veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans (1896-1901), Genealogysk Jierboek 1995, Fryske Akademy, Ljouwert 1995, ISBN 90-6171-816-3)

Bern fan Klaas Jans Koopal en Eelkje Wouters Veenstra:
1 Ybeltje Klazes Koopal * Oentsjerk 3-2-1883 † Ljouwert 9-4-1955 [] Noarder begraafplak Ljouwert 04/-/43/523; Ybeltsy ferhuzet gauris: út de registraasje fan Ljouwert is it folgjende op te meitsjen: se komt yn Ljouwert út Den Haach op 10-12-1904 (se wennet op 9-5-1905 Oasterbuurt U 17 en 18), se wurdt registreard út Ljouwert nei Grins op 9-5-1905 en ek op 10-3-1906 (Noorderhaven U 17, by J. Dreves), se komt út Grins yn Ljouwert op 13-9-1915 (Pieterseliewaltje  P42Boven, letter idem P18, wennet idem by H. van der Zee, wer letter ‘Naar het Stads-Armhuis Haniasteeg no 7’)
x Ljouwert 13-11-1915 Willem Dekker * Snits 30-3-1877 † Ljouwert 3-8-1950, sn f. Pieter Dekker, pettemakker te Snits, en Hendrika Reinouts; Ybeltsy en Willem wenje de lêste seis moannen foar har houlik te Grins; by x is Willem ‘venter in schrijfbehoeften’ te Ljouwert, yn 1937 dêr keapman.
   Bern fan Ybeltsy en Willem Dekker, by x erkend:
1 Willem * Grins 11-7-1913, by x akrobaat, yn 1950 los arbeider, x Ljouwert 27-5-1939 Grietje van Assen * De Westereen, dr f. Jan van Assen en Elisabeth Douma, naaister te Ljouwert.
2 Pieterdina * Grins 17-2-1915, x Ljouwert 27-6-1937 Dirk Kruidhof * Ljouwert, arbeider te Huzum, sn f. Tienus Hendrikus Kruidhof, arbeider te Ljouwert, en Geertje Willems.

Bern fan Klaas Jans Koopal en Grietje Smit:
2 Jantje Klazes Koopal * Grins 1894
x Grins 8-4-1920 Jacob Hendrik Kuiper * Delfsyl, banketbakker te Grins, sn f. Lubbertus Kuiper en Martje Keijer.

   Bern Kuiper:
1 Arrien Fokke * 1926 † Nieuwolda 2-5-1927, 9 moanne
3 Jan Klazes Koopal * Haren 27-4-1895

Generaasje VII
 VII1 sn f. VI1 Syds Sjoerds Koopal 
Sjoerd Sydses Koopal * Bitgum 3-7-1835 † dêr 12-3-1861 (hûsnr 107), by x sûnder berop te St.-Jabik en ‘verblijf hebbende te Beetgum’, (Sjoerd is dan ‘pupil’ fan Hartman Johannes van Aisma dêr, fâd, tasjend fâd is Tæke Klazes Lautenbach), boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen (nr 1, letter nr 2)
x Menameradiel 3-4-1858 Tjitske Everts van der Meer * Marsum omstr. 1836, 1856 dêr wenjend, dr. f. Evert Annes van der Meer, boer ûnder Marsum, en Tietje Minnes Kuperus; Tsjitske x 2e Menameradiel 26-5-1863 (op houlikse betingsten) Arjen Freerks van der Meulen * Wier omstr. 1836, by x boer te St.-Jabik, yn 1879 boer te Marsum, sn f. Freerk Hanses van der Meulen, boer te St.-Jabik, en Tjaltje Arjens Kramer; bern fan Tsjitske en Arryn: Freerk (*1864), Tietje (*1866), Evert (*1868), Rein (*1871).
Bern:
1 Syds Sjoerds Koopal, sjoch VIII1

VII2 sn f. VI2 Marten Jans Koopal
Willem Martens Koopal *
Bitgum 25-11-1827, boerefeint te St.-Anne
x 1e Menameradiel 19-5-1852 Emmigje Jans de Vries (ek Emmetje) * Frjentsjer 22-8-1827 † Men.dl 20-11-1863; by x sûnder berop, dr f. Jan Tjerks de Vries, arbeider te Frjentsjer, sûnt 1830 skipper te Bitgum, nei 1857 gernier te Menaam, winkelman te Bitgum, en Riemke Klazes Spanjer
x 2e Menameradiel 14-9-1868 Reintje Jeltes Kuiper * Minnertsgea omstr. 1828, by x gernierske te Menaam; sûnt 1863 widdo fan Dirk Jans de Vries (broer fan Emmigje, hjirboppe), dr f. Jelte Melles Kuiper en Jantje Reins Westra.

VII3 sn f. VI3 Sjoerd Dirks Koopmans
Arjen Sjoerds Koopmans
 * St.-Anne 17-2-1852, in 1878 erbaaier in St.-Anne, koopt in 1878 lând in ’t Bildt fan ’e erven Hoogland-de Groot te Ferwert
x ’t Bildt 16-5-1878 Tetje Sydses Reitsma * St.-Jabik 18-1-1854, dr f. Syds Arjens Reitsma, erbaaier in St.-Jabik, en Trijntje Johannes Bolman.
Kines:
1 Sjoerd Arjens Koopmans * St.-Anne 25-10-1878, slager
x Abbekerk (NH) 2-8-1903 Maartje Zwaan * Abbekerk omstr. 1881.
2 Sieds Arjens Koopmans * St.-Anne 21-3-1883 † 13-10-1947 [] Twisk, erbaaier
x Twisk (NH) 6-5-1906 Jantje Vis * 11-3-1881 † 13-6-1964 [] Twisk.

VII4 sn f. VI6 Cornelis Martens Koopal
Marten Cornelis Koopal * Luwt 4-8-1855, x Bladel en Netersel 16-11-1885 Allegonda Johanna Damen * Bladel en Netersel 1857.
Bern:
1 Cornelis Marten Adam Koopal * 1886 † Bladel en Netersel 21-4-1889
2 Catharina Bernardina Maria Koopal * 1896 † Haarlem 6-2-1943
x Geldrop 10-2-1914 Pieter Fabriek * Meppel, sn f. Jan Fabriek en Anna van Huizen
3 Cornelis Martens Koopal, sien VIII2
 
VII5 sn f. VI6 Cornelis Martens Koopal
Sybrandus Cornelis Koopal * Luwt 2-12-1863 † Venlo 29-10-1944, skilder, wennet te Maasbree, Blerick, Venlo
x Amsterdam 19-2-1891 Maria Elisabeth Hubertina van Elswijk (ek Elswijck) * Venlo 1873, by x yn houliksakte beneamd as ‘winkeldochter’, dr f. Joseph Francis van Elswijk, draaier, en Maria Helena Klein.
Bern:
1 Daniel Cornelis Koopal * Maasbree 5-8-1891
2 Daniel Cornelis Koopal, sjoch VIII3
3 Sybrandus Josephus Johannes Koopal
4 Sybrand Joseph Johannes Koopal * Blerick 30-8-1903, twilling mei:
5 Josefus Cornelis Martinus Koopal * Blerick 30-8-1903
6 Josefus Cornelis Martinus Koopal, sjoch VIII4
 
VII6 sn f. VI7 Sybrand Martens Koopal
Tæke Sybrands Koopal * Froubuurt 7-11-1859 † dêr 3-1-1937; in 1883, ’93 erbaaier in Froubuurt, 1883 in St.-Jabik, by † sonder beroep in Froubuurt; (op 27-11-1898 is in ’n akte fan rojemint sprake fan ’n hypotekêre inskriving, Tæke is dan foogd over syn broers en suster?)
x ’t Bildt 3-5-1883 Grietje Alberts Rooda (bij x Roorda) * St.-Anne 29-10-1860 † Froubuurt 18-8-1943, dr f. Albert Rooda, erbaaier in St.-Anne, en Grietje Plat.
Kines:
1 Sybrand Tækes Koopal * St.-Jabik 10-10-1883 † 11-11-1958
2 Maaike Tækes Koopal * Froubuurt 19-3-1886
x ’t Bildt 20-5-1909 Gerrit Hendriks Germeraad * Froubuurt 20-6-1882; erbaaier, ferhúst op 26-5-1909 út Froubuurt na Hallum, op 2-6-1915 dêrweg na Froubuurt (huusnr 132); sn. Hendrik Willems Germeraad, erbaaier en gernier in Froubuurt, en Fokje Jacobs de Jong
3 Cornelisje (Kreel) Tækes Koopal * Froubuurt 29-12-1887 † Kampen 17-12-1965 [] St.-Jabik, bij x dienstmaid in Froubuurt
x ’t Bildt 19-5-1910 Pieter Thijsses Zijlstra * Hijum 17-1-1883 † St.-Jabik 6-7-1962 [] St.-Jabik, by x erbaaier in Hallum, sn f. Thijs Everts Zijlstra, erbaaier in Hijum en Hallum, en Akke Pieters van Dijk.
4 Albert Tækes Koopal * Froubuurt 2-2-1890, erbaaier in Froubuurt, in St.-Jabik weunend an ’e Bokkerreed bij de Brouwerij, later op Ouwesyl (?)
x ’t Bildt 3-6-1920 Janke Hendriks Postma * Froubuurt 4-9-1891, dr f. Hendrik Rinses Postma, erbaaier in Froubuurt, en Tjitske Hessels Katsma.
5 Klaasje Tækes Koopal * Froubuurt 15-6-1893 † Bant (N.O.P.) 4-11-1968, kremeerd Emmeloord, [as] St.-Jabik
x ’t Bildt 26-5-1921, hur achterneef, Johannes Sjoerds Koopal, sien VII9

VII7 sn f. VI8 Sjoerd Martens Koopal
Marten Sjoerds Koopal * Froubuurt omstr. 1853, erbaaier in Froubuurt
x ’t Bildt 8-5-1879 syn nicht Trijntje Sybrands Koopal * Froubuurt 21-7-1855, dr f. VI7
Kines:
1 Klaasje Martens Koopal * Froubuurt 21-8-1885
x ’t Bildt 7-5-1908 Sjoerd Iedema, erbaaier in Froubuurt, deuze húshouwing emigreert naar Platte SD der’t se ankwamen op 3-7-19; sn f. Jurjen Iedema, erbaaier in Froubuurt, en Trijntje Weg
   Kyn Iedema:
1 Martin Iedema * Froubuurt 9-3-1909, x Artesia CA 4-11-1926 Thilda (Tillie) Hendriks Brouwer * Crookston MN 24-12-1914, dr f. Hendrik (Henry) Jans Brouwer, farmer Cooston MN, later in Platte SD en in Sibley IA
2 Sjoerd Martens Koopal, sien VIII5
3 Sybrand Martens Koopal
, sien VIII6

VII8 sn f. VI8 Sjoerd Martens Koopal
Tjisse Sjoerds Koopal * Froubuurt 7-4-1859 † St.-Anne 22-10-1934; erbaaier in Froubuurt, bij † sonder beroep in St.-Anne; Tjisse wordt as sestienjarige op 26-3-1881 feroordeeld tot feertien dagen gefangenisstraf en de kosten fanwege bedelerij  (Arrondissementsrechtbank Luwt). Wij wille deuze jonge niet frijplaite, maar de erbaaiers hadden ’t in dy tiid op ’t Bildt krap.
x 1e ’t Bildt Klaaske Murks van der Leij * Finkum 26-1-1861 † Froubuurt 29-12-1889, 28 jaar, dr f. Murk Jans van der Leij, erbaaier in Finkum, en Berber Pieters Draaisma;
Tjisse x 2e ’t Bildt 15-5-1890 Aaltje Jans Post * St.-Anne, bij x dienstmaid in Stiens, dr f. Jan Post, kramer in St.-Anne, en Froukje de Groot.
Kines fan Tjisse en Klaske:
1 levenloas seuntsy *-† Froubuurt 12-12-1889.
Kyn fan Tjisse en Aaltsy:
2 Sjoerd Tjisses Koopal, sien VIII7

VII9 sn f. VI8 Sjoerd Martens Koopal
Johannes Sjoerds Koopal * Froubuurt 29-7-1879 † St.-Jabik 22-12-1958 [] St.-Jabik, gernier en melkfaarder an ’t Noordeand (nr 23) in St.-Jabik
x ’t Bildt 26-5-1921, ’n dochter fan syn neef, Klaasje Tækes Koopal * Froubuurt 15-6-1893 † Emmeloord (woanend te Bant, N.O.P.) 4-11-1968, kremeerd Groaningen [as] St.-Jabik; bij x húshouster in St.-Jabik, dr f. Tæke Sybrands Koopal (VII6) en Grietje Alberts Rooda. 
Kines:
1 Sjoerd Johannes Koopal, sien VIII8
2 Grietje Johannes Koopal * St.-Jabik 20-9-1930 † Dronten 26-1-2006
x Fetzen J. Broekens, timmerman op Nijesyl, later in Bant (Noord Oast Polder).
   Kines Broekens:
1 Klaasje * Ouwesyl 17-8-1954, x Elburg 25-5-1974 Carel Herman Haitink * Buenos Aires 4-6-1942 /Elburg/
2 Johannes (Johan) * Sneek 17-6-1959, x 14-5-1982 Tonneke van der Kamp * Kampen 25-5-1
3 Froukje * Emmeloord 3-2-1966, x 8-5-1992 Klaas van den Berg * IJsselmuiden 6-7-1963 /Dronten/

§ KOOPAL MET KOOPAL IN ST.-JABIK

BIL_H_1921_024 (1)

Trouwakte fan Jehannes Sjoerds Koopal en Klasy Tækes Koopal


johannes koopaljohannes koopal2

Jehannes Sjoerds Koopal, links: doe’t hij weunt op ’t Groat Noordeand nummer 409
(foto´s fan dusse Koopals: Griet Koopal-
Zijlstra, St.-Jabik)

jehannes en klasy4

Rechts: Klasy en Jehannes. Links mooglik: Albert Germeraad en Janke Koopal (Albertom en Jankemoi)
Wie weet seker wie’t ’t binne? Erfgoed Fundaasje wil ’t graag wete: info@erfgoed-fundaasje.nl 

IMG_20151123_115304214_HDR

’t Gerniersspul an ’t Noordeand nummer 23, Anno 2015, dêr’t Jehannes Koopal-en-dy gernier waren en later de húshouwing fan Sjoerd weunt

jehannes en gryt trouwfoto

Sjoerd en Griet op ’t Gemeentehuus in St.-Anne

johannes koopal3
Klasy en Jehannes op ’e trouwdag fan hur Sjoerd met Griet, foor ’t Gemeentehuus in St.-Annegryt en sjoerd koopal2

Klasy en Sjoerd


klasy en klasy

Klasy Broekens en Klasy Koopal-Koopal

klasy klainkines

Klasy met hur klainkines: Jehannes en Ronnie Koopal, Klasy en Johan Broekens en Marten Koopal
(Klasy Koopal Jr waar nag niet geboren)

gryt koopal1
Griet Koopal as trouwgetuge foor hur broer Sjoerd, Gemeentehuus St.-Anne 4 juli 1963

 IMG_20151217_140401206

VII10 sn f. VI11 Reimer Sjoerds Koopal 
Sjoerd Reimers Koopal, by * en x is yn ’e akten Sjoerd syn achternamme en dy fan syn heit skreaun as Coopal, * Minnertsgea 19-7-1848; bakkersfeint te Tsjummearum, letter te Tsjom, 1878 bakker te Doanjum, yn 1894, 1900, 1905, 1920 te Tsjom; ferkeapet op 3-12-1910 in hûs mei hiem, tún en bleek te Tsjom; foarsitter fan ’e Keatsferiening te Tsjom sûnt de oprjochting yn 1901 oant 1922;
x Frjentsjerteradiel 6-5-1876 Nieskjen Wytzes Hilverda * Spannum  omstr. 1857, dr f. Wytze Gerrits Hilverda, boer te Tsjom, en syn earste frou Sytske Johannes Osinga.
Bern:
1 Sytske Sjoerds Koopal * Doanjum 16-10-1878 † 11-2-1967 [] Wommels, by x sûnder berop te Tsjom
x Hinnaarderadiel 16-5-1900 Rintje Sjoerds Boersma * Wommels 7-3-1877 † 29-9-1933 [] Wommels, boer te Wommels, sn f. Sjoerd Rintjes Boersma en Rinske Sytzes Bijlsma, boeren te Wommels
2 Reimer Sjoerds Koopal, sjoch VIII9
3 Rinske Sjoerds Koopal
* Tsjom 7-5-1887
x Menameradiel 21-5-1913 Jouke Hilverda * Dronryp omstr. 1886, boer dêr, sn f. Rients Hilverda, boer dêr, en Sjoukje Feikema
4 Ymkje Sjoerds Koopal * Tsjom omstr. 1889
x Frjentsjerteradiel 3-5-1920 Klaas Hemkes * Skalsum omstr. 1892, ferver te Skalsum, sn f. Ouwe Hemkes, ferver te Skalsum, en Antje Bruinsma
x 2
5 Sybrigje Sjoerds Koopal * Tsjom omstr. 1889 † dêr 13-2-1903, 4 jier
6 Sybren Sjoerds Koopal * Tsjom 2-1-1894 † dêr 11-4-1898
7 Wytze Sjoerds Koopal, sjoch VIII10

VII11 sn f. VI12 Andries Doekeles Koopal
Sjouke Andries Koopal * Froubuorren 27-6-1866 † Ljouwert (Huzum) 17-12-1956; Sjouke folget de normaalskoalle te Frjentsjer (mei stipe fan in Ryksbeurs), op 28-12-1884 komt er as ûnderwizer út Frjentsjer te Twizel (kommensaal dêr by Gerben Reiding, ferver, en Grietje van der Meer), hy is dêr ûnderwizer fan 1885 oant 1893, op 16-5-1888 festigje hy en syn mem har út Feinsum wei te Twizel, fan 1893 oant 1895 is er haad fan ’e skoalle te Jonkerslân (Langsweagen), fan 1895 oant 1931 is er skoallehaad te Twizel (ôskiedsfeest op 26 juny), learaar skiednis  oan ’e Ryksnormaalskoalle (oplieding foar ûnderwizers) te Bûtenpost; organist en skriba fan ’e tsjerkerie fan ’e Frijsinnich Nederlâns Herfoarme Tsjerke te Twizel
x Opsterlân (Beetstersweach) 24-1-1895 Zwaantje Meina * Langsweagen 18-1-1872 † Ljouwert (Huzum) 11-3-1956, dr f. Auke Roels Meina, feehâlder te Langsweagen, tsjerkfâd, en Johanna Durks de Vries
Bern:
1 Johanna Koopal * Twizel 4-11-1895 † Beetstersweach 11-8-1974
2 Andries Auke Koopal, sjoch VIII11
3 Auke Roelof Koopal
* Twizel 2-1-1906 † dêr 7-11-1907
4 Auke Roelof Koopal, sjoch VIII12

AUKEKOOPALTROUFOTO1

Troufoto fan Sjouke Koopal en Swaantsje Meina, 1939 (foto: H. Loman, Veendam)
(Foto’s fan neikommelingen yn dit skift: Argyf Auke Roelof Koopal, VIII12) 

SJOUKEKOOPALFAM

Auke, Sjouke, Dries, Jo en Swaantsje 

sjoukeenzaantjekoopals

koopalsjoukebeurs

JOKOOPAL JOKOOPAL2

Jo Koopal

 
VII12 sn f. VI19 Pieter Sydses Koopal
Gerardus Johan Pieters Koopal, * Lúwarden 10-3-1836 † 24-2-1902, kleermaker te Lúwarden
x Lúwarden 24-5-1863 Helena Rosa Heile * Lúwarden 1834 † 19-3-1925, dr f. Hendrikus Heile en Jantje Tjisses Kramer.
Kines:
1 Hendrikus Koopal * Lúwarden 6-4-1864
2 Jan Sies Koopal * Lúwarden 19-2-1867 RK † daar 7-4-1965
3 Alida Margaretha Koopal * Lúwarden 29-9-1869 † daar 27-1-1963, nyt trouwd
4 Jantje Koopal * Lúwarden 3-4-1872
5 Petrus Machiel Koopal * Lúwarden 28-1-1877 † daar 7-4-1965 [] RK 3B-D-16
x Lúwarden 20-5-1905 Maria Hoeben * Lúnbert 4-4-1876 † Lúwarden 24-4-1957 [] RK 3B-D-16, dr f. Lubertus Michiels Hoeben, arbeider te Lúndert en Lúwarden, en Geertje (ok Geertruida) Johannes Huisman

VII13 sn f. VI19 Pieter Sydses Koopal
Sies Pieters Koopal * Lúwarden 1-5-1841 RK † daar 28-7-1921; bij x spoarwecharbeider in Groaningen; in 1872 wechwerker in Lúwarden, ’74 foermansknecht, ’77 arbeider op ut kartonfebryk daar; komt met de húshouding op 1-5-1878 út Deinum in Lúwarden; weunt in skip 425, Camstraburen L 85 6, Dwarsstraat NZ 210, Romkeslaan Q 2, Johannesbuurt V4-2; ut gesin emigreart op 6-5-1891 naar Roseland, Noard Amearika
x Lúwarden 13-12-1868 Willemke Stelpstra * Lúwarden 3-4-1835, dr f. Age Wilems Stelpstra en Jantje Huites (ok Hoites) Kieviet
Kines:
1 Margaretha Koopal * Groaningen 8-1-1870
2 Age Pieter Koopal * Groaningen 9-4-1874
3 Johanna Koopal * Lúwarden 1-5-1872
4 Jantje Koopal * Deinum 24-2-1877

VII14 sn f. VI19 Pieter Sydses Koopal
Jan Pieters Koopal * Lúwarden 31-3-1844 † Delft 7-9-1873, in 1873 stasjonsarbeider weunend onder Huzum, yn 1874, ’75 arbeider te Huzum, yn 1878 te Lúwarden; weunt Grachtswal U 67, Overiselsestraatweg WL W 8
x 1e Lúwarden 7-9-1873 Maria Anna Catharina Swaanen * Lúwarden 3-8-1847 † daar 31-7-1878, dr f. Petrus Swaanen, opperman, koopmansknecht te Lúwarden, en Antoinette Duterloo
x 2e Lúwarden 3-11-1878 Antje Johannes Jorna * Warten 20-1-1838 RK † Huzum 27-2-1897, bij x dienstmeid te Lúwarden, dr f. Johannes Tjipkes Jorna, sandskipper te Lúwarden, en Baukje Kornelis de Rijk.
Kines fan Jan en Marie:
1 Margaretha Koopal * Huzum 11-6-1874
2 Petrus Johannes Koopal * Huzum 4-5-1876 † daar 27-7-1880
3 Johannes Hermanus Koopal * Lúwarden 27-4-1878 † daar 11-9-1878

VII15 sn f. VI19 Pieter Sydses Koopal
Johannes Pieter Pieters Koopal * Ljouwert 12-7-1847.

VII16 sn f. VI20 Harmen Sydses Koopal
Sieds Harmens Koopal * Marsum 12-6-1847 † Ljouwert 27-6-1926, yn 1872 keapman te Deinum, yn 1874, ’95 en ’98 dêr arbeider, yn 1900, 1911 keapman te Marsum;
x Baarderadiel 25-11-1871 Hylkje Louws Coreé (ek Koreé) * Nijewier 2-3-1838, dr f. Louw Harmens Coreé, arbeider te Nijewier, en Hittje Johannes Achtjes (ek Achttjes);
Hylkje x 1e Baarderadiel 16-5-1868 Gerrit Gurbes Weinterp * Hurdegaryp omstr. 1831, arbeider te Hurdegaryp, sn f. Gurbe Theijes Weinterp, arbeider te Hurdegaryp, en Albertje Gerrits de Vries
Bern:
1 Hittje Siedses Koopal * Deinum 23-10-1872
2 Harmen Siedses Koopal * Deinum 30-10-1874
3 Harmen Siedses Koopal, sjoch VIII13
4 Baukje Siedses Koopal * Marsum omstr. 1877, by x naaister te Marsum
x Menameradiel 24-5-1900 Sytze Piers Bosma * Berltsum, by x arbeider te Berltsum, sn f. Pier Sytzes Bosma en Ytje Jeremias Quarré.
5 Hittje Siedses Koopal * Deinum 23-10-1872 † Ljouwert 1-12-1946 (Papaverstrjitte 36); ferhuzet op 12-12-1889 út Marsum nei Hilaard;
x 1e Menameradiel 6-6-1895 Homme Jacobs Kalma * Mantgum 14-4-1869 † Jelsum 15-11-1898, boer te Britsum en Jelsum, sn f. Jacob Hommes Kalma, boer te Wurdum, sûnt 1853 te Mantgum, en Wikjen Petrus Greydanus
x 2e Menameradiel 18-5-1911 Sybren Aukes Noordmans * Parregea 26-12-1871 † Burgum 19-1-1961, kantoarhelp, sn f. Auke Noordmans, arbeider, en Antje Dekker
   Bern Kalma:
1 Hielkje * Britsum 8-9-1896 † Ljouwert (wenjend te Oentsjerk) 24-8-1972 (net troud)
6 Gerritje Siedses Koopal * Marsum omstr. 1880
x Menameradiel 17-5-1900 Ate Baukes Zondervan * Menaam omstr. 1778, by x arbeider te Menaam, sn f. Bauke Wynzens Zondervan, arbeider te Menaam, en Yke Ates Visser

VII17 sn f. VI21 Jan Pieters Koopal
Jan Jans Koopal * Ingelum omstr. 1867 † Koarnjum 18-10-1901, skipper wenjend yn it skip te Koarnjum
x Ljouwerteradiel 16-2-1889 Jitske Johannes van der Wal * Burgum 4-8-1866 yn it skip, dr f. Johannes van der Wal en Aaltje Doornbos, skippers wenjend yn it skip te Drachten
Bern fan Jan en Jitske:
1 Jeltje Jans Koopal * Koarnjum 13-12-1889
2 Jeltje Jans Koopal * Koarnjum 1892
x Heerde 22-1-1910 Hendrik Harms Tingen * Emmen † Swolle 16-11-1959, skipper, widner fan Antje Dezijn, sn f. Harm Pieters Tingen en Dirkje Johannes Hoolewerf Luijmes
   Bern Tingen:
1 Harm * Heerde 4-10-1910
2 Derk * Emmen 1915 † Swolle 9-2-1915, 2 moanne
3 Aaltje Jans Koopal * Koarnjum 9-5-1892
x Amsterdam 13-9-1922 Willem Jans Kuin, opperman, sn f. Jan Jans Kuin en Ida Willems Rustenburg.
4 Janna Jans Koopal * Opsterlân 2-12-1894
5 Johanna Jans Koopal * Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde) 9-12-1898
x Kampen 7-2-1924 Albertus Alberts Bastiaan * Kampen 1888, by x bankwurker te Kampen, sn f. Albert Hendriks Bastiaan, fisker te Kampen, en Harmpje Jans Bastiaan
   Bern Bastiaan:
1 Harmpje † Kampen 22-8-1945 (?)
2 Albert * Kampen 1924 † dêr 6-9-1925, 1 jier
6 Jan Jans Koopal * Koarnjum 18-10-1901, skipper
x Dokkum 2-6-1930 Dina Diphoorn * Emmen 1905, dr f. Jakob Jans Diphoorn, skipper, en Margje Everts Nijsta
7 Janna Jans Koopal * Opsterlân 1902, by x konfeksjenaaister te Enschede
x Enschede 27-5-1920 Roelof Engbert van Dijk * Swolle 1885, by x sânfoarmer te Enschede, sn f. Roelof Engbert Klazes van Dijk, sânfoarmer, en Baukje Gerbens Berkenpas
8 Pietje Jans Koopal * Wormer (gem. Apeldoorn 1901 (?)
9 Johannes Jans Koopal * Wildervank 17-8-1905

VII18 sn f. VI21 Jan Pieters Koopal
Rienk Jans Koopal * Lúwarden 20-5-1875 † dare 22-4-1931, Rienk komt op 26-2-1890 út Amsterdam in Lúwarden, op 30-5-1896 komt er út Kornjum in Lúwarden, hij is dan skipper op de ‘Hoop van Zegen’, in 1898, 1900 en 1901 is hij oek skipper; bij x skippersknecht te Kornjum; ferder meestal arbeider te Lúwarden; woant in 1897 op de Nijeburen en Pottebakkersespel 54, om 1900 heen woant de húshouding  in de Romkeslaan en Keetbuurt J 23, op 15-9-1902 ferhuze se ‘volgens opgave aan boord’; andere adressen: Seringebuurt Q14, Wissestraat 24boven, Groeneweg I 309boven-achter en idem I 335 boven-voor, Piterselywaltsje 66, Poppebuurt T 36a, Blokhússteech D29, Wearklank, De Polle Q17.

Rienk gaat op 31-7-1914 en op 29-10-1914 naar de Rijksinrichting in Hoorn, idem op 26-3-1917 en 21-12-1917; hij wordt feroardeeld foar dyfstal (1895, 1908, ’09, ’14, 2x in 1916, ’18, ’21, ’23) dronkenskap (1914, ’16), mishandeling (1895), ferdústering in dienstbetrekking (1913), wederspannichheid (1913); de straffen farieare fan 3-14 dagen (dronkenskap) tot 8 maanden (dyfstal).
In ut gesin fan Rienk en Frederika binne Frederika en Jeltsje rooms en Rienk, Hendrika en Jan Nederlaans Herfòrmd bij de nakomelingen wisselt ut kerkgenoatskap fan rooms, herfòrmd, doopsgesind, Leger des Heils tot ‘geen’
x Lúwarden 15-2-1896 Frederika Dijkstra * Lúwarden, Frederika komt op 25-5-1890 út Amsterdam in Lúwarden; bij x arbeidster dare, ferhúst út Lúwarden naar Jelsum op 30-6-1918 en op 18-9-1935 wear; woande hur laaste jaren in de Oeverdwarsstraat en sturf in ut hús foar ouden fan dagen in de Haniasteech; dr f. Jan Dijkstra, arbeider te Lúwarden, en Hendrika Frederika Bakker
kines:
1 Henderika Frederika Koopal * Lúwarden 13-3-1897 † daar (Erasmushiem) 28-7-1987 [] Noarder begraafplaats 04/-/40/65
(Kerkgenoatskap: ‘geen’)
Rika krijt un seun, de fader is Jan Koopal, waar Rika in augustus met trouwt:
1 Jacobus Koopal * Lúwarden 21-1-1913 RK (Kobus wurdt angeven deur syn groatmoeke Frederika, ‘hebbende de aangeefster verklaard geen schrijven te hebben geleerd’); Kobus is arbeider te Steenwyk en Rotterdam; x Lúwarden 29-11-1954 Truus Buddenbaum
seun:
Paul Koopal, Rotterdam
Rika x Lúwarden 2-8-1913 Jan Koopal * Lúwarden 16-4-1891 † dare 19-12-1968 [] Noarder begraafplaats 04/-/40/65
Jan is deur de Koopals gyn femily fan Rika: de Koopals fan ’e kermis binne út un ander laach 

Jan is bij syn trouwen wafelbakker in Lúwarden, in 1914, ’16 en ’18 is hij kermisreiziger (met un oalybòllekraam), in 1929, ’39 arbeider, in 1945 los arbeider dare, sn f. Jacobus Koopal, wafelbakker te Lúwarden, en Akke Bernardus Sikkinga;
Jan werkt faak op met syn neef de wafelbakker Nico Koopal, se trekke met hur kraam bij kermissen deur it hele land;
de húshouding woant in 1927 an de Poppeweg 49, in 1932 an de ‘Weg naar Cambuur’ nr 27 en in 1937 Kleine Hoogstraat 8boven;
ut kerkgenoatskap is als folgt: Nederlands Herformd: moeke Henderika Frederika; Jacobus (later Rooms), dochter Henderika Frederika en Akke; Rooms: Age, Rienkje, Zwaantje (=Frans), Jan en Jacobus; ‘geen’: Albertus, Marinus en Geertruida.
Kines Koopal ferfòlch:
2 Akke * Lúwarden 4-9-1914
3 Hendrika Frederika * Lúwarden 4-9-1914 † daar 1-12-1945, bij x dienstmeid, x Lúwarden 16-10-1937 Antoon Schoffelmeer, febryksarbeider te Huzum
4 Age † Lúwarden 1916, 4 weken
5 Age † Lúwarden 1918, 16 maanden
6 Akke * Lúwarden 13-9-1919, x Hein van der Veen, arbeider bij Koopmans Meelfabrieken, later te Rotterdam
7 Rienkje * Lúwarden 18-3-1921, bij x dienstmeid te Lúwarden, x 1e dare 23-12-1939 Koenraad Oosterveld; x 2e Lammert Bambach

8 Zwaantje (Frans) * Lúwarden 29-4-1923, arbeider bij de Condens, x Sijke Koster
9 Jeltje * Lúwarden 5-10-1924, x Tijmen Lemke, arbeider bij Koopmans Meelfabrieken
10 Albertus (Bertus) * Lúwarden 26-1-1926, arbeider bij keeshandel A. K. de Groot,, sjauffeur en molebaas bij Friesland Beton, wurksum by de Frico, x Grietje Koster
11 Marinus * Lúwarden 28-2-1927 † Oastfront (SS), sneuveld in Narvik, omstr. 1944
12 Geertruida * Lúwarden 21-9-1928 † daar 12-10-1929
13 Jan * Lúwarden 25-11-1925, arbeider bij Openbare Werken Lúwarden, x Willemke (Willie) Radelaar
14 Geert * Lúwarden 13-10-1933, arbeider bij de reinigingsdienst Lúwarden, x Lúwarden 29-11-1954 Aaltje (Alie) van der Meulen * Lúwarden 1-6-1934

§ KOOPAL MET KOOPAL TE LÚWARDEN

henderikaengesinkoopal1

Rika en Jan, waarskynlek op hun feertechste trouwdach, foar ut huus an de Oeverdwarsstraat (Bertus en Griet hewwe daar lang naast weunt, aan de rechter kant): met achter hur Geert, Rienkje, Bertus, Akke, Frans, Kobus, Jeltsje en Jan (foto: Fotobureau K. de Vries, Pelikaanstraat 36, Lúwarden)
(Femilyfoto’s in dit katern: Griet Koopal-Koster en Alie Koopal-van der Meulen, Lúwarden)
Alie Koopal: ‘Ja, myn man waar de jongste út un hele groate húshouding. Ik hew se lang nyt allegaar kennen. Ut waar krap in dy tweekamerweuning. Fader en moeke en de kleinste kynders op un rijtsje dicht teugen elkaar an in de twee bedsteden en de groateren op ’e solder onder ut onbeskoaten dak. Maar ut waar gesellech.’
Soa’n dak sonder bekleding fan planken of platen kon regen en natte snee fúleindech deurheen komme

KOOPAL-DIJKSTRA FREDERIKA

Op deselfde dach met beppe Frederika Koopal-Dijkstra. Se draacht un silveren (of koperen?) oarizer.
Alie Koopal: ‘Kleine beppe, soa as wij hur noemden, is un kear fan boven af fan de trap fallen. Doe het skoanmoeke hur in ’e hús nommen. Mar doe’t se helendal bedlegerech wurdde, is se naar ut Stadsarmhús in de Haniasteech gaan.’

janenhendrikakoopal

Jan Koopal en Rika Koopal-Koopal tekene as getugen bij ut huwlek fan hur oudste en jongste seun Kobus en Geert, 29 november 1954 op ut Stadhús te Lúwarden

jacobusxkoopal2

Kobus en Truus en Geert en Alie

henderikakoopal2

Henderika Frederika Koopal-Koopal (foto: fotografie dickvanderheijde jr, jozef israëlstraat 8-10, Lúwarden)

KOOPAL HENDERIKA GREF
Op ’e faas staat:
RUST ZACHT
LIEVE VADER
EN MOEDER


Ferfòlch kines Rienk Jans Koopal en Frederika Dykstra:
2 Jeltje Koopal * Lúwarden 6-10-1898 †Lúwarden (Parkhove) 18-4-1992 [kremeard] Goutum; Jeltsje fertrekt út Lúwarden naar Amsterdam op 3-7-1920; bij hur skeiding in 1929 is se húshoudster te Lúwarden

KOOPAL JELTJE

Jeltsje Koopal. Dusse foto fan hur moeke het hur dochter Riekje op 96-jarege leeftyd nòch altyd in hur beurs, de menear fan ’e stamboom mocht ’em even lene (foto: Henderika Frederika van der Veer-Smeding, Lúwarden)

Jeltsje x 1e Lúwarden 8-5-1915 (skeiding 27-6-1929, Gerrit is eiser, Jeltsje gedaagde) Gerardus (Gerrit) Broers Smeding * Amsterdam 5-11-1889 † Lúwarden 25-3-1950, bij x in 1915 pakhúsknecht te Lúwarden, in 1918 en ’23 arbeider, in 1925 skipper en in 1929 koopman daar, in 1940 wear skipper; sn f. Broer Pieters Smeding, arbeider te Lúwarden, en Antje Oskamp (kleinkynd fan Pieter Broers Smeding en Grietje Hotzes Meintema); Gerrit x 1 Hendrika Westbroek (kines fan Gerrit út syn earste huwelek, geboaren in Lúwarden, in Amsterdam binne mear kines geboaren: Andries † Lúwarden 1898, 19 maanden; Andries † Lúwarden 1900, 6 maanden; Grietje * Lúwarden 1900; Hotze † Lúwarden 1905, 8 maanden); Gerrit x 3e Lúwarden 25-11-1940 Okje Smedinga * Franeker omstr. 1889, by x sonder beroep te Lúwarden, dr f. Jan Smedinga en Sjeuwke van der Wal.
Na de skeiding komme Broer, Riekje en Annie by Gerrit in te weunen, en Rienkje, Rikus, Pieter Broer en Fokke Jelte bij Jeltsje. As Jeltsje in 1928 as baakster un keer in un húshouwing is dêr’t de man met un pistoal speult, skiet hij per ongeluk Jeltsje deur ’t ooch. Jeltsje mut lang in ’t sikenhús lêge, fan hur kines komme goens in un kyndertehús fan ’e PH (Praktische Hulp).
   Kines fan Jeltsje en Gerrit (Gerardus) Smeding: 
1 Broer *Lúwarden 25-8-1915 † 3-7-2009
2 Frederika † Lúwarden 20-3-1918, 5 maanden
3 Henderika Frederika (Riekje) * Lúwarden 21-6-1919, x Bouwe van der Veer * Rie 
4 Antje (Annie) * Lúwarden 26-9-1920, x Regnerus Duurken † Lúwarden 23-11-1991
5 Rienkje * Lúwarden 15-6-1922, x Hendrik de Vegt
6 Martha
7 Riekus * Lúwarden 9-9-1923, x Visser, emigreerde naar Australië

8 Pieter † Lúwarden 7-11-1924, 8 weken
9 Pieter Broer Smeding † Lúwarden 7-9-1925, 10 weken
10 Pieter Broer * Lúwarden 3-1-1927 † dêr 5-3-1990
11 Fokke Jelte * Lúwarden 21-10-1929.

Jeltsje krijt in 1931 un meiske:
12 Tamkje (Tamke) Koopal, in 1933 achternaam: Wiersma (bij huwlek erkend deur Dirk Wiersma) * Lúwarden 18-9-1931, x De Haan.

Jeltsje x 2e Lúwarden 29-11-1933 Dirk Wiersma * Dedzjum 14-1-1905 † Ljouwert 26-7-1967 [] Lúwarden, Noarder begraafplaats (02/D/11/08), Durk komt op 2-8-1930 út Bolswert wei yn Lúwarden; dêr arbeider wenjend yn in wenskip, letter yn ’e Weerklank (Hoochpad); sn f. Dirk Symens Wiersma, arbeider te Lúwarden, en Tamke Minnes Koopmans (út in oar Koopmans-laach: Wûnseradiel).
     Kines Wiersma:
13 Lúwarden 11-1-1934 Duttje (Doortje)
14 Lúwarden 1936  levenloas meiske

15 Lúwarden 3-11-1938 Dirk
16 Lúwarden 1940 levenloas jonkje.

KOOPAL JELTSJE EN DIRK WIERSMA
Jeltsje en Durk Wiersma (foto fan: B. van der Veer)

Jeltsje Koopal
x 3e Æbe Zandstra

§ FIJF GESLACHTEN

Lúwarder Krant 6 oktober 1986:

fjouwergeslacht

img

Ferfòlch kines Rienk Jans Koopal en Frederika Dykstra:
3 Cornelia Rienks Koopal * Lúwarden 8-6-1900 † daar 1-7-1900
4 Jan Rienks Koopal * Lúwarden 29-8-1901 † daar 1-11-1903

VII19 sn f. VI22 Willem Jans Koopal
Jan Willems Koopal
* Ingelum 15-2-1887 † dêr 23-2-1968 [] dêr; by x yn ’t bedriuw by syn heit te Ingelum, letter boer oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum 1916-1947; dy pleats wie foar har kocht troch Afke har heit Jurjen Jehannes Algra fan ’e tsjerke te Ingelum; dêrfoar buorken dêrben Gerben Sybrens de Jong en Doutsje Osinga, dy’t dan nei Ljouwert ferfarre, en dêr fierder buorkje, mooglik op Baansein; 
x Menameradiel 30-3-1916 Aafke Jurjens Algra * Ingelum 25-12-1888 † dêr 27-3-1974 [] dêr, dr f. Jurjen Johannes Algra, gernier op Dyksterhuzen, en Wimkje (ek Wimke) Wybrens de Jong.
Bern:
Willem Jans Koopal, sjoch VIII14
Jurjen Jans Koopal
, sjoch VIII15

janwillemsaafkealgra
plaatje12  plaatjeKOOPAL JAN WILLEMS
plaatje8 plaatje10

Alheel boppe: Jan Willems Koopal en Aafke Jurjens Algra (ferlovings- of troufoto)
Links boppe: Jan Willems Koopal, Willem, Jurjen en Aafke Jurjens Algra
Rjochts boppe: Jan Willems Koopal
Links: Op ’e fyts nei Gythoarn, Afke mei har freondin Helena Rinses Hoogland-Miedema
Rjochts: Afke op ’e Bitgumer merke
Beppe Afke mei Baukje en Jan Willems Koopal op ’e Ingelumer merke (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal, Aldebiltsyl)

KOOPAL PLEATS TILLEDYK 2

De pleats oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum. Jan Willems Koopal en Afke Jurjens Algra keapje dit spul as se trouwe yn 1916.
De pintekenig hong by beppe Afke (print fan Pytsje Osinga-Koopal)

 KOOPAL JAN W. GREF

huis2

Generaasje VIII


VIII1 sn f. VII1 Sjoerd Sydses Koopal
Sjoerd Sydses Koopal
* Bitgum 3-7-1835 † dêr 12-3-1861 (hûsnr 107), by x sûnder berop te St.-Jabik en ‘verblijf hebbende te Beetgum’, (Sjoerd is dan ‘pupil’ fan Hartman Johannes van Aisma dêr, fâd, tasjend fâd is Tæke Klazes Lautenbach), boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen (nr 1, letter nr 2)
x Menameradiel 3-4-1858 Tjitske Everts van der Meer * Marsum omstr. 1836, 1856 dêr wenjend, dr. f. Evert Annes van der Meer, boer ûnder Marsum, en Tietje Minnes Kuperus; Tsjitske x 2e Menameradiel 26-5-1863 (op houlikse betingsten) Arjen Freerks van der Meulen * Wier omstr. 1836, by x boer te St.-Jabik, yn 1879 boer te Marsum, sn f. Freerk Hanses van der Meulen, boer te St.-Jabik, en Tjaltje Arjens Kramer; bern fan Tsjitske en Arryn: Freerk (*1864), Tietje (*1866), Evert (*1868), Rein (*1871).
Bern:
1 Syds Sjoerds Koopal 
* Bitgum 14-3-1859, by x wenjend te Marsum en ‘verblijfhoudende’ te Doanjum, boer te Doanjum; boelguod 5-4-1894
x 1e Frjentsjerteradiel 17-4-1879 Sytske Cornelis van der Weg * Doanjum omstr. 1860, dr.f. Cornelis Douwes van der Weg, boer te Doanjum, en Trijntje Jans Bakker
Syds x 2e Frjentsjerteradiel 8-5-1886 Grietje Fokkes Bruinsma * Achlum 30-10-1864, dr f. Fokke Rientzes Bruinsma, timmerman te Achlum, en Maaike Pieters Vellenga
Bern fan Syds en Sytske:
1 Sjoerd Arjen Sydses Koopal, sjoch IX1
Bern fan Syds en Gryt:
2 Sytske Sydses Koopal 
* Doanjum 15-2-1887
x Ljouwert 21-6-1921 Hendrik Hendriks Zuiderbaan * Frjentsjer 14-7-1880, sn f. Hendrik Gerbens Zuiderbaan en Adriaantje Dooitzes van der Meer (Sjoch: Dan A. Sinnema- Sinnema, a Frisian Family, een Friese familie, in Fryske famylje, eigen behear, 2007 ISBN-10: 1-59872-822-9; ISBN-13: 978-1-59872-822-4)

VIII2 sn f. VII4 Marten Cornelis Koopal 
Cornelis Marten Koopal
* Geldrop 1896
x Woerden 24-12-1914 Aletta van Vliet * Woerden, dr f. Adrianus van Vliet en Grietje Cornelia van Oudenallen

VIII3 sn f. VII5 Sybrand Cornelis Koopal
Daniel Cornelis Koopal
* Blerick 1892
x Maasbree 10-2-1911 (skieding Arrondissemintsrjochtbank Roermond 28-3-1927) Anna Helena Verdijk * Blerick 1892 † Poortugaal 9-10-1939, dr f. Gerardus Verdijk en Maria Christina Bruckman (ek Brückman, Bruchman);
Daniel x 2e Eleonora Cecilia de Wit, dr f. Cristianus Hendrikus de Wit en Adriana Charlotte Sterkenburk.
Bern fan Daniel en Anna:
1 Elisa Maria Helena Koopal * Blerick 1911, x Rotterdam 1-8-1928 Adrianus van Hek, sn f. Frans van Herk en Maaike Hoogstad
2 Albertus Koopal * -1-1912 † Venlo 19-2-1912, 2 moanne
3 Pierre Daniel Sebrandis Koopal,  sjoch IX2
Bern fan Daniel en Eleonora:
4 Cecilia Elisabeth Helena Koopal

VIII4 sn f. VII5 Sybrand Cornelis Koopal
Josefus Cornelis Martinus Koopal * Blerick 1904 † Venlo 2-5-1960, by x fotograaf
x Venlo 21-2-1927 Matilda Hubertina Wilhelmina Janssen * Venlo 1904, dr f. Hubertus Josephus Janssen en Petronella Francisca Verberne.

VIII5 sn f. VII7
Sjoerd Martens Koopal
* Froubuurt 17-1-1884 † (wer?) 11-8-1949, by x skipper in Froubuurt, emigreert naar USA
x ’t Bildt 2-12-1909 Sytske Appeldoorn * Froubuurt 2-7-1886, dr f. Pieter Appeldoorn, 1886 skipper in Froubuurt, 1909 dêr erbaaier, en Marijke Hoogstra
Bern sjoch foar neiteam: Epic of the great exodus, compiled and edited by Adeline S. Gnirk, Burke, South Dakota (At the request of the Platte Charles Mix County Genealogy Society, Gregory Times-Advocate, Gregory South Dakota, 1985); mei tank oan H. Heerschop, Ysbrechtum.
1 Marten Sjoerds Koopal * Froubuurt 2-5-1910
2 Pieter (Piet) Sjoerds Koopal * Froubuurt 28-10-1911 † 1933
3 Sybrand Koopal
4 Marie Koopal

sjoerd martens koopal

 Begraafplak New Platte City Cemetery (foto: internet)

VIII6 sn f. VII7 Marten Sjoerds Koopal
Sybrand Martens Koopal
* Froubuurt 4-2-1880, erbaaier in Froubuurt; Sybrand ferkoopt op 13-12-1910 ’n huus met achterhuus, bleek en grônd an Tæke Izaaks Bijlsma; de húshouwing emigreert op 9-2-1911 na ‘Dakotas’
x Anna Wybes de Boer * Hilaard 5-8-1881, dr f. Wybe Kornelis de Boer, skoenmaker te Hilaard, en Rigtje Jacobs Vellinga
Bern sjoch foar neiteam: Epic of the great exodus, compiled and edited by Adeline S. Gnirk, Burke, South Dakota (At the request of the Platte Charles Mix County Genealogy Society, Gregory Times-Advocate, Gregory South Dakota, 1985); mei tank oan H. Heerschop, Ysbrechtum.
1 Marten Sybrands Koopal * Froubuurt 23-8-1903
2 Wybe Sybrands Koopal * Froubuurt 27-12-1904
3 Trijntje Sybrands Koopal * Froubuurt 1-8-1906
4 Cornelis Sybrands Koopal * Froubuurt 9-11-1909

 VIII7 sn f. VII8 Tjisse Sjoerds Koopal
Sjoerd Tjisses Koopal * Froubuurt 2-3-1891 † St.-Anne 9-11-1956, in 1920 erbaaier in Froubuurt, 1956 erbaaier in St,-Anne
x ’t Bildt 10-6-1920 Antje Willems Nauta * Menaam 5-6-1895, dr f. Willem Jochums Nauta, gernier in Menaam, en Yke Pieters Coree.

VIII8 sn f. VII9 Johannes Sjoerds Koopal
Sjoerd Johannes Koopal * St.-Jabik  24-9-1928 † dêr 8-6-2008 [] St.-Jabik, doadgraver en túnman bij de gemeente ’t Bildt; keurmeester fan tunen; houde taalpraatsys in ’t Bildts over de natuur foor Omrop Fryslân; lid skoalbestuur, idem Plaatselik Belang St.-Jabik, feestkommissys en iisferening ‘IJsclub St. Jacob e.o.’ wêrfan 25 jaar foorsitter (9-11-1963 tot 9-11-1988)
x 1e Mettje Kramer * Furdgum 12-10-1925 † Grunningen (RK sikenhuus) 3-2-1962, dr f. Jan Barteles Kramer, erbaaier in Furdgum, en Klaske Jakobs Groeneveld
Sjoerd x 2e ’t Bildt 4-7-1963 Grietje Zijlstra * Damwoude, dr f. Roelof Zijlstra, dêr erbaaier, en Martje Monsma.
Kines:
1 Ronald (Ron, Ronnie) Koopal, sien IX3
2 Johannes Sjoerd Koopal, sien IX4
3 Marten Koopal, sien IX5
4 Klaasje Martje Koopal * Luwt (Bonnefatius Hospitaal) 4-6-1972
x Rinse Hiemstra
Kines Hiemstra: 3

sjoerd koopal1

Sjoerd Koopal (foto: J. Kampen, St.-Anne)

IMG_20151123_111955676Sjoerd waar ’n natuurmins.
Hij houde jarenlang natuurpraatsys foor Omrop Fryslân

VIII9 sn f. VII10 Sjoerd Reimers Koopal
Reimer Sjoerds Koopal * Tsjom 12-2-1880, bakker te Tsjom
x Frjentsjerteradiel 10-5-1905 Gerbrig Brouwer * Tsjom  omstr. 1892, dr f. Ale Sikkes Brouwer, beurtskipper te Tsjom, en Antje Minnes Koopmans (út in oar, net besibbe Koopmans-laach: Wymbritseradiel)

VIII10 sn f. VII10 Sjoerd Reimers Koopal
Wytze Sjoerds Koopal * Tsjom 8-9-1892 † 20-2-1979 [] Tsjom, 1893 bakker te Tsjom oan ’e Frjentsjerterdyk; bestjoerslid fan ’e Keatsferiening te Tsjom sûnt 1911, fan 1922 oant 1963 dêrfan foarsitter (yn dat jier beneamd as earelid), 33 jier bestjoerslid en dêrfan lange jierren foarsitter fan ’e toanielferiening ‘Nut en Genoegen’ (de lêste jierren ek regisseur), 27 jier bestjoerslid fan ’e begraffenisferiening te Tsjom, mei-oprjochter en foarsitter fan ’e Oranjeferiening; foar syn ynset foar it ferieningslibben fan Tsjom krige Wytze Koopal yn 1963 de sulveren draachmedalje yn ’e oarder fan Oranje-Nassau
x Frjentsjerteradiel 3-5-1920 Anna Bruinsma * Tsjom 3-7-1897 † 14-9-1974 [] Tsjom, dr. f. Pieter Jelles Bruinsma, bakker te Tsjom, en Dieuwke Jans Koopal (út in oar, net besibbe Koopal-laach: Frjentsjerteradiel)

IMG_0240

Soan Sjoerd Wytzes Koopal, heit Wytze Sjoerds, lytse Wietske en Anne Bruinsma (foto: kolleksje Wietske Koopal)
KOOPAL KEATSFER.TSJOM

De keatsferiening te Tsjom (mooglik by it 60-jierrich jubileum yn 1961), yn ’e midden foarsitter Wytze Koopal (foto’s út dizze staach foar in part: Kolleksje Wytze Ymke Koopal)

Bern:
1 Sjoerd Wytzes Koopal * Tsjom 7-8-1925 † Ljouwert 15-9-1984 [] Noarder begraafplak Ljouwert; sjauffeur molktankwein Coöperatieve Condensfabryk Ljouwert; fan jongs ôf oan fûleindich keatser yn Tsjom, Frjentsjer en Ljouwert
x Ljouwert 15-2-1956 Lucretia van der Werf * Ljouwert 11-6-1927 † dêr 6-10-2013 [] Noarder begraafplak Ljouwert, kreatyf mei hantwurkjen; dr f. Dirk Klazes van der Werf, wurksum by de Nederlânse Spoarwegen te Ljouwert, en Wietske Nolkes Hoekstra, kok.

wietske3

Sjoerd Koopal oan it poetsen op ‘syn’ tankwein (foto: kolleksje Wietske Koopal)

wietske2

Sjoerd Koopal, yn dizze staach binne se oer it generaal lang en ha se typys ljochtblauwe eagen (foto: kolleksje Wietske Koopal)


Bern fan Sjoerd Wytzes Koopal:
Wietske Koopal * Ljouwert 17-11-1957; beukerliedster/ûnderwizeres; jeugdbibletekares; kreatyf terapeute, byldzjend; dosint Tekstile Wurkfoarmen en Keunstskiednis te Drachten
x Ljouwert 23-8-1979 Meindert Hendrik Bosklopper * Ljouwert 17-9-1956; stúdzje konservatoarium Ljouwert; konsulint muzikale foarming Onderwijskundig Advies Bureau (OAB) Beetstersweach; direkteur Opsterlânse Muzykskoalle; fan 2000 oant 1-7-2015 direkteur Sintrum foar Keunsten De Meldij Drachten; dirigint fan ûnderskate koaren yn Fryslân; sn f. Jurjen Foppe Bosklopper en Trijntje Nieuwenhuis, hienen in kapsalon op ’e Iewâl, letter op ’e Nijebuorren te Ljouwert.
   Bern Bosklopper:

1 Sam Vincent (Sam) * Dessalines Haïti 28-4-1985; stúdzje koksoplieding; Cios It Hearrenfean, taksyfergunning; fuotballer, tennislearaar, taksysjauffeur te Ljouwert.
2 Amali Esmee Prasangika (Esmee) * Colombo, Sri Lanka * 7-1-1991; stúdzje Communicatie Hanzehogeschool Grins; meiwurker PR; Media Nanny te Amsterdam. 

2 Pieter Wytzes Koopal, sjoch IX6

VIII11 sn f. VII11 Sjouke Andries Koopal 
Andries Auke Koopal
* Twizel 4-8-1900 † Bilthoven 11-7-1989, húsdokter Paterswolde, ynspekteur C.G. Fakânsjekoloanjes, yn 1934 promoveard, 1936 direkteur GGD Enschede, 1953 direkteur G.G. en G.D. Utrecht

x Wildervank 14-9-1926 Jantiena Wierdina (Tinie) Meesenbroek * Grins 9-7-1900 † De Bilt 7-9-1986, dr f. Hendrik Meesenbroek, direkteur ierdappelmoalfabryk te Wildervank, en Henriette Dik.

ANDRIESKOOPAL

Andries Auke Koopal yn militêr unifoarm fan Reserve offisier fan Sûnens, luitenant 1e klasse

Bern:
1 Sjouke Andries Koopal, sjoch IX7
2 Henriette Jantiena (Jet) Koopal * Paterswolde 11-2-1930 † Bloemendaal 21-4-2010, ferpleechkundige sikehûs, diploma konservatoarium piano, pianolearares te Bloemendaal
x (en skieden fan) Enschede 30-1-1954 Franciscus Johannes (Frans) van der Beek * Amsterdam 10-11-1923, arts, urolooch te Haarlem.
   Bern Van der Beek:
1 Henriette Marie Francoise Therese (Hansje) * Grins 11-7-1954, fysioterapeut, x Bloemendaal 11-10-1974 Anthony Hughe de Groot * Rotterdam 13-4-1948, learaar gymnastyk en fysioterapeut (5 bern).
2 Josepha Patricia Maria Louise (José) * Haarlem 12-8-1955, ergoterapeut, x Heemstede 19-6-1981 Petrus Cornelius Johannes (Pieter) Haverkamp * Haarlem 22-3-1952, learaar (2 bern).
3 Franciscus Johannes Anthonius Ferdinand (Frans) * Haarlem 12-8-1958, lânboukundich yngenieur (LU Wageningen), wurksum by útjouwerij Kluwer te Dordrecht, x Vught 27-5-1992 Dian Wagenmakers, feedokter.
4 Paulina Maria Ingeborg Eleonore (Paulien) * Haarlem 7-2-1961, ferpleechkundige.
5 Johannes Everardus Titus Franciscus (Jan) * Bloemendaal 23-5-1966 † dêr 15-8-2009, jurist.

 VIII12 sn f. VII11 Sjouke Andries Koopal
Auke Roelof Koopal
* Twizel 27-10-1911 † Coevorden 9-8-2002, gemeente-amtner Ljouwerteradiel, 1-1-1939 Opsterlân adjunkt-kommys, kommys, kommys 1e klasse, haadkommys, gemeenteûntfanger, referindaris sekretary, loko gemeentesekretaris, haad fan ’e ôfdielingen Underwiis, Sport,  Kultuer en Personielssaken oant 1-1-1977; wenjend te Beetstersweach;
Auke Roelof Koopal skreau boeiend oer syn famyljeskiednis: Geschiedenis van de voorouders en tijdgenoten van Auke Roelof Koopal, eigen behear, Beetstersweach, 1992. Fan dy boarne is yn dizze genealogy gauris gebrûk makke.
x Smellingerlân (Drachten) 23-11-1939 Aleida Catharina (Alei) de Vries * Nieuweroord (Gemeente Westerbork) 3-10-1911 † Drachten 21-9-1981, diploma ûnderwizers, fanwege grut oerskot oan learkrachten hat hja net oan in skoalle stien, bernefersoarchster by twa famyljes yn Grins; dr f. Lieuwe de Vries, skoallehaad te Nieuweroord en Drachten, en Johanna Lucretia Germs
(Lieuwe de Vries is in soan fan Kornelis Lieuwes de Vries, kweker fan ’e ierdappel Bintsje)

AUKE A.KOOPALTROUFOTO

Troufoto fan Alei en Auke, 1939 (foto: Comello, Drachten)

Bern:
1 Sjouke Andries Koopal
, sjoch IX8
2 Lieuwe Kornelis Koopal, sjoch IX9
3 Andries Auke Koopal, sjoch IX10
4 Johanna Zwaantje Margaretha Koopal (Janneke) * Beetstersweach 27-12-1949, kandidaats pedagogyk oan ’e Ryks Universiteit fan Grins; beëinige har stúdzje nei it krijen fan in bern en in ferhuzing nei Loon op Zand
x Opsterlân (Beetstersweach) 7-5-1976 Pieter Barteld Goldhoorn * Zeerijp (’t Zandt) 23-6-1951; stúdzje farmasy oan ’e Ryks Universiteit fan Grins, apoteker oan it sikehûs te Tilburch, dêrnei haad fan it algemien sikehûs dêr (nei fúzje), folde in oplieding oangeande it fabrisearen fan en omgean mei radio-aktive genêsmiddels; sn f. Tidde Goldhoorn en Martje Bolhuis.
   Bern Goldhoorn:
1 Tidde Steven * Grins 25-10-1976, stúdzje rjochten RUG, jurist Ministeary fan Folkssûnens Den Haach, x Anne Madeleine Maria Pailhès * Parys 5-11-1980; stúdzje Sorbonne, master politike en kommunikaasjewittenskippen, global director On Line Marketing by Lightspeed Research.
Bern: 
1 Martha Martine Janneke * Den Haach 11-12-2012; 2 Cecile Eveline Madeleine * Den Haach 17-8-2015.
2 Aleid Anne * Loon op Zand 30-9-1979, stúdzje psychology RUG, psycholooch, haad behanneling by Tbs-klinyk yn Utrecht, wennet mei Roderick Matthieu Wijsmuller * Jakarta 2-4-1979; stúdzje bedriuwskunde/accountancy RUG, CFO fan in consultancyburo.
Bern: 1 Pien Anna * Amsterdam 22-2-2010; 2 Gijs Tidde * Hilversum 9-2-2013.

3 Eveline Johanna * Almelo 29-7-1982, masterstúdzje Sûnenswittenskippen Vrije Universiteit Amsterdam, fysioterapeut, manager Centraal Inschrijven VU-sikehûs Amsterdam
wennet mei Friso Hendrik van de Velde * ’s-Hertogenbosch 10-9-1984; masterstúdzje rjochten Erasmus Universiteit Rotterdam, postdoc Operational Auditing Universiteit van Amsterdam, consultant.
Bern: 1 Lara Emilie * Amsterdam 2-5-2013; 2 Anna Aleid * Amsterdam 10-7-2015; 3 Sophie Janneke. 

 AUKEKOOPALGESIN2 (2)

It kwartet yn 1956: Luuk, Janneke, Dries en Sjouke (foto: Eska, Kampen)

VIII13 sn f. VII16 Sieds Harmens Koopal 
Harmen Siedses Koopal * Deinum 30-10-1874 † Swichum 5-10-1941, 76 jier; arbeider, by x te Ingelum, de húshâlding ferhuzet dêrwei op 20-5-1898 nei Marsum, en dêrwei op 7-7-1899 nei Wurdum, dêr arbeider en yn 1909, ’32 dêr ‘dorpsreiniger’, yn 1926, ’29, ’32 ‘gemeentereiniger’ (hûsnrs 172, 334, 254, 309, 333, 395A, 400); letter te Huzum (Huzumerleane 94, Paul Krugerstrjitte 89);
x Menameradiel 13-1-1898 Antje Hendriks Hiemstra * Wurdum 20-4-1873 † Huzum 12-12-1935, 62 jier; by x faam te Ingelum, dr f. Hendrik Sytzes Hiemstra, arbeider te Huzum en Wurdum, en Ymkje Douwes de Jong; Hindrik tekenet syn trou-akte wol, mar by de oanjefte fan Antsje har geboarte ferklearret er dat er net skriuwe kin
Bern:
1 Sieds Harmens Koopal, folget IX13A
2 Ymkje Harmens Koopal * Wurdum 20-8-1899, 4.00 oere, twilling mei Hylkje, † 10-11-1973, 18-5-1983, 73 jier, [] Baard; 24-12-1912 ynwenjend lytsfaam te Idaard (nr 16), m.y.f. 24-12-1912 te Reduzum (nr 37), te Grou (nr 122), m.y.f. 29-5-1916 ynwenjend tsjinstfaam te Goutum (nr 105), m.y.f. 1-11-1918 idem te Wergea (nr 37); 28-5-1919 wer nei Wurdum; by trouwen dêr faam;
x Menameradiel 6-5-1920, 20 en 21 jier, Jacob Mollema * Blessum 27-7-1898 † 18-5-1983, 84 jier, [] Baard; arbeider, by trouwen te Blessum; yn 1922 idem te Froubuorren nr C197); de húshâlding ferhuzet op 29-5-1922 dêrwei nei Blessum, dêrwei op 3-6-1925 nei Hurdegaryp (nr 51B), dêrwei op 3-6-1926 nei Wurdum; yn 1963 te Baardsn f. Johannes Lieuwes Mollema, yn 1892, 1903, ’26 arbeider te Blessum, yn 1920 dêr feedriuwer,  en Tietje Hanzes Stelwagen
3 Hylkje Harmens Koopal * Wurdum 20-8-1899, 4.30 oere, twilling mei Ymkje, † Snits 12-2-1975, 75 jier, [] Boazum; ferhuzet 19-8-1921 út Wurdum nei Wergea; ferhuzet 30-10-1926 út Wurdum nei Berltsum, komt dêrwei 15-6-1927 dêrwei yn Wurdum, wennet dêr foar har trouwen yn by har suster Ymkje-en-dy, by trouwen dêr sûnder berop;
x Idaarderadiel 21-3-1928, 28 en 29 jier, Klaas Sjoerds Sytema * Grou 19-1-1899 † Noardburgum 23-1-1981, 82 jier, [] Boazum; by trouwen arbeider te Wurdum, yn 1963 te Boazum; sn f. Sjoerd Willems Sytema en Sieuwke Klazes Sjollema, yn 1887 boeren te Grou, sûnt 1888 dêr neamd greidboeren (mooglik sûnder bou)
4 Hendrik Harmens Koopal * Wurdum 29-8-1901 † Ljouwert -1-1967, 65 jier; de dei fan Hindrik syn ferstjerren is net bekend, yn ’e stjerakte is oantekene: op veertien januari omstreeks tien uur en vijftien minuten is in de gemeente Leeuwarden gevonden het lijk van Koopal – Hendrik; boere-arbeider, Hindrik ferhuzet 23-5-1927 út Wurdum nei Grou; komt op 3-12-1927 dêrwei wer by syn âlden yn Wurdum; ferhuzet dêrwei 12-6-1928 nei Wergea; hy komt 21-7-1930 út Grou yn Wurdum; komt op 3-10-1930 út Suwâld yn Wurdum; hy ferfart dêrwei 19-12-1930 nei Nes ûnder Akkrum; fertrekt dêrwei op 3-4-1933 nei Dútslân; komt dêrwei 3-10-1933 wer yn Wurdum; ferhuzet dêrwei 12-12-1933 nei Ljouwert, by ferstjerren dêr sûnder berop
5 Hitje Harmens Koopal * Wurdum 31-12-1903 † 8-8-1978, 74 jier, [] Wurdum; m.y.f. 16-5-1919 lytsfaam te Warten (nr 5); by trouwen tsjinstfaam te Wurdum;
x Ljouwerteradiel 12-5-1926, 22 en 23 jier, broer fan Kornelis (VIII13.7), Hendrik Tol * Jistrum (Oostrum) 8-3-1903 † 25-1-1980, 77 jier, [] Wurdum; by trouwen arbeider te Himpens; wennet yn 1963 te Ljouwert; sn f. Gaatze Annes Tol, yn 1894, 1900, ’14, ’19, ’21 arbeider te Koaten, yn 1903, ’09, ’26, ’29 idem Jistrum, en Wipke Oedses Koster
6 Berendje Harmens Koopal * Wurdum 13-8-1906; sûnt -2-1921 ynwenjend lytsfaam by D. Wartena ûnder Goutum (nr 59); komt 10-6-1921 út Wurdum as faam by Wiebrand Bouma te Poppenwier (nr 91); ferhuzet dêrwei 6-6-1922 nei  ’t Meer; komt 12-6-1924 dêrwei as ynwenjend tsjinstfaam by Gosse Aardema te Poppenwier (nr 59); komt 24-12-1925 dêrwei te Wurdum, dêr ynwenjend faam by Jac. Schaap, Johannes du Houx en W. Bakker (nrs 178, 320, 216, 188, 226); by trouwen sûnder berop te Wurdum;
x Ljouwerteradiel 4-5-1932, 25 en 26 jier, Wijtze Tjepkema * De Rottefalle 12-5-1905; by trouwen boerefeint te Grou; de húshâlding komt 1931 te Wurdum;  komt op 8-6-1932 yn Swichum (nr 2); yn 1937 wer te Wurdum, Wytse is dêr boere-arbeider en letter piteroaljesutelder; wennet yn 1963 te Ljouwert; sn f. Tæke Pieters Tjepkema, yn 1932 arbeider yn ’e Rottefalle, en Korneliske van der Velde
7 Baukje Harmens Koopal (op grêfstien: Boukje) * Wurdum 28-5-1909, 4.30 oere, twilling mei Abraham, † Ljouwert 4-2-1969, 59 jier, [] Wurdum;
x Ljouwerteradiel 28-5-1929, 19 en 23 jier, broer fan Hindrik (VIII13.5) Kornelis Tol * Jistrum 3-6-1905 † Ljouwert 18-3-2002, 96 jier, [] Wurdum; by trouwen boerefeint te Wurdum; wennet yn 1963 te Idaard; sn f. Gaatze Tol, arbeider te Koaten en Jistrum, en Wipke Koster
8 Abraham Harmens Koopal, folget IX11A 
Bern fan Abraham Koopal en Ytje Bijlsma:
2 Harmen Abrahams Koopal * Wurdum 19-10-1932 † 28-10-2014, 82 jier;
x Grietje Koopal
3 Lieuwe Abrahams Koopal * Huzum 8-4-1938; earst Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip;
4 Antje Abrahams Koopal * Ljouwert 1945 † dêr 12-3-1946, 8 moanne

VIII14 sn f. VII19 Jan Willems Koopal
Willem Jans Koopal
* Ingelum 1916 † Skingen 6-10-1991 [] Ingelum, boer op Nij Sirtemastate ûnder Ingelum; tsjerkfâd te Ingelum
x Tietje Philippus Breuker * Skingen 10-4-1914 † Dronryp 6-6-2015 [] Skingen, dr f. Philippus Wybes Breuker, gernier te Skingen, en Baukje Klazes Wierda, Baukje is by x húshâldster te Skingen.

§ NIJ SIRTEMA STATE

KOOPAL NIJ SIRTEMA STATE 1
Nij Sirtemastate, fan boppen is de tún mei slingerpaden moai te sjen (foto’s yn dit skift: Baukje de Jong-Koopal)KOOPAL NIJ SIRTEMA 2plaatje1
Willem Jans Koopal achter de pleats oan ’e Tilledyk.
Under: Willem, 10 jier, en Jurjen Jans Koopal (VIII15), 5 jier, yn it atelier fan ’e plechtstatige Ljouwerter fotograaf F.O. Strüppert. De moaie bal dy’t Jurjen noch ticht tsjin him oan hat, ûntglipt him samar en rôlet wolberet de studio út, rjochtstreeks de grêft yn (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)
plaatje3

plaatje2
KOOPAL WILLEM JANS x TB - TROUFOTO
Troufoto fan Willem Jans Koopal en Tytsy Philippus Breuker (fotograaf: Strüppert, Ljouwert)

KOOPAL WILLEM JANS
Willem Jans Koopal

KOOPAL WILLEM EN TYTSY 1974
Willem en Tytsy Koopal op ’e troudei fan Bauky en Jehannes

KOOPAL TROUFOTO GESIN 1974
Foar yn ’e tún: Philippus, Jan, Willem, Baukje, Tytsje, Jurjen, 6 juny 1974 (fotograaf: net fermeld)

 

Bern:
1 Jan Willems Koopal, sjoch IX11
2 Baukje Willems Koopal
* Ingelum 13-11-1946
x Menameradiel Johannes Gerbens de Jong * Froubuurt 26-2-1945, boer op Oversigt an ’e Nijebildtdyk onder Ouwesyl, sn f. Gerben Johannes de Jong, boer op Oversigt op Nijebildtdyk onder Ouwesyl, en Etje Gatzes Siderius.

koopal-overzicht

Oversigt an ’e Nijebildtdyk 141 onder St.-Anne, der’t Bauky Willems Koopal en Jehannes Germs de Jong op boerke.
Foor de ferbouwing had de plaats nag ’n ferdieping ekstra. Op ’e foto in ’e midden: Ytsy Jehannes Hoogland, wede fan Gerben Gerbens de Jong, bij ’t peerd hur seun Jehannes.
De plaats waar fan Ytsy hur hait Jehannes Piters Hoogland (die had drie plaatsen in aigendom), trouwd met Jetske Jehannes Hoitsma (Kolleksy Baukje De Jong-Koopal)

Jehannes Gerbens de Jong (VIII14.2) is ’n ôfstammeling fan Reimer Sjoerds Koopal (IV4), boer onder Froubuurt x Jeltje Wopkes Tolsma, dochter: Wintje Reimers Koopal x Bauke Jacobs Heslinga, boer onder St.-Anne, dochter: Jeltje Baukes Heslinga x Evert Pieters Siderius, boer, seun: Pieter Evert Siderius, boer op Lankum onder Franeker x Etje Gatzes Boomsma, seun: Gatze Pieters Siderius, statsjonskofjehúshouwer te Fisflyt x Doutje Harkes Hiemstra, dochter: Etje Gatzes Siderius x Gerben Johannes de Jong, boer op Oversigt, seun: Johannes.

Leeuwarder Courant, 15-11-1946:

koopal-afke-algra-baukje-w-en-jan-j

Bauky Koopal en har neefke Jan Jurjens mei beppe Afke Koopal-Algra op ’e Ingelumer merke (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

KOOPAL BAUKJE EN JAN JURJENS
Ada de hûn, Bauky Koopal en har neefke en boartersmaatsje Jan Jurjens Koopal yn ’e lytse bleek op Sirtemastate (fotograaf: net fermeld; Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

KOOPAL BAUKJE WILLEMS + JGdeJONG - TROUFOTO
Baukje en Jehannes op har troudei by it Poptaslot te Marsum, D-Day 6-6-1974 (fotograaf: net fermeld; Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

   Kines De Jong:
1 Tytsje de Jong * Luwt 14-4-1975, stúddy Romaanse talen en kulturen Ryks Universiteit Grunningen
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 3-7-2008 Kornelis Jetze Palsma * Froubuurt 24-8-1965, stúddy Hotelskoal, bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Anne in maatskip met syn broer Jarig, sn f. Frans Jarigs Palsma, graidboer te Froubuurt, en Sijtske Kornelis Kalma.
Kines Palsma:
   1 Baukje Eke Palsma * Dokkum 23-12-2009.
2 Sijtske Lieuwine Palsma * Luwt 19-8-2014.
2 Etje (Etsy) de Jong * Luwt 11-6-1977, stúddy Bedriifskunde Ryks Universiteit Grunningen
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 17-10-2008 Rudolf Rodenhuis * Dokkum 7-7-1973, bouboer an ’e Nijebildtdyk onder Nij Altoena (St.-Anne, súdlik fan ’t Strandhús der Bildtpollen), sn f. Doeke Wybes Rodenhuis, boer onder Ouwesyl, later an ’e Nijebildtdyk onder Nij Altoena, en Marie Ruurds de Graaf.

   Kines Rodenhuis:
1 Doeke Johannes Rodenhuis * Luwt 6-6-2015
2 Johannes Rodenhuis * Luwt 23-4-2016, een-aaiïge tweelingbroer met
3 Watze Rodenhuis * Luwt 23-4-2016.


’t Bedriif fan Rudolf Rodenhuis en Etsy de Jong. Achter ’n beskot kwam ’n planky foor ’t licht met de namen fan ’e timmerloi. De gevelsteen draacht de naam Wijmstra.
Foto’s: Anneke van Miltenburg en Etsy de Jong

3 Philippus Willems Koopal, sjoch IX12
4 Jurjen Willems Koopal, sjoch IX13

VIII15 sn f. VII19
Jurjen Jans Koopal
* Ingelum 8-11-1920 † dêr 7-10-1987 [] Ingelum, boer oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum; tsjerkeriedslid te Ingelum, bestjoerslid wetterskip De Engelumer Polder, idem kommisje Ruilferkaveling Berltsum 1968-1981

x Ybeltje Visbeek (Ypie) * Hallumerhoek 15-2-1920 † 12-9-2012 [] Ingelum, dr f. Jelle Douwes Visbeek, boer yn ’ e Hallumerhoek, en Pietje Klazes Visbeek.

KOOPAL PLEATS TILEDYK1
De pleats oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum. Hjir buorkje Jurjen Jans Koopal en Ypie Visbeek fan 1947 oant 1974, dan krijt soan Jan in nij spul op ’e Menamer Mieden (foto: Pytsje Osinga-Koopal)

Bern:
1 Jan Jurjens Koopal, sjoch IX14
2 Pytsje Jurjens Koopal *
Ingelum 22-8-1952
Tamme Osinga * Furdgum 1-10-1951, greidboer ûnder Ingelum, sn f. Heerke Klazes Osinga, greidboer ûnder St.-Anne, en Etje Jans Dijkstra.
Bern Osinga:
1 Jurjen * Gytsjerk 26-11-1973, greidboer ûnder Ingelum
wennet mei Johanna Grond * Ingelum 11-9-1976, apotekersassistinte, dr f. Willem Sikkes Grond en Jacoba Marinus Goedegebure.
2 Heerke (Herman) * Gytsjerk 23-1-1975, wurktarieder boubedriuw
wennet mei Wietske Palma * Tsjom 16-4-1977 bankemployee, dr f. Willem Gerbens Palma en Akke Hoitsma.
3 Ypie Osinga * Ljouwert 3-7-1980, wykferpleechkundige
wennet mei Sietse de Vries * Koudum 19-12-1969, hofker, sn f. Tjeerd Nannes de Vries en Tietje Sietses Haitsma.


KOOPAL PYTSJE JURJENS EN GESIN OP TROUDEI
Op ’e troudei fan Pytsje: Jan, Ypie, Jurjen en Pytsje (fotograaf: net fermeld)

Generaasje IX

IX1 sn f. VIII1 Syds Sjoerds Koopal
Sjoerd Arjen (Siedses) Koopal * Doanjum 15-5-1884 † 7-12-1959, wennet yn 1895 te Hengelo, 1905 te Leiden (Haarlemmerstraat); Sjoerd Arjen promoveard yn 1901, dissertaasje/proefskrift: Intramoleculaire atoomverschuiving bij @ [alpha] moleculen, Eduard IJdo, Leiden, 1901; gemikus, dosint oan de Nederlands-Indische Artsen School (sûnt 1913 medise skoalle) te Soerabaja;
ferkeapet 1-12-1905 boulân ûnder Ingelum (oan Anne Jans Bruinsma te Bitgum, keapsom f 2.943,-; oan Ritske IJsbrands de Jong te Ingelum, keapsom f 1.924,-; oan Hendrik Minnes van der Goot te Wergea, keapsom f 2.490,-; en ûnder Bitgum (oan Gabe Jacobs Rolsma te Bitgum, keapsom f 2.563,-)
x 16-4-2017 Tjitsche Aaltje Krips (ek Tjitske) * Soerabaja 30-9-1895 † 20-9-1988
Bern:
Titia Koopal * Soerabaja 24-5-1918 † 14-11-2001
x 10-3-1943 Johannes (Has) Henricus Bakker * Skoaterlân 30-9-1917 † Oosterbeek 28-10-2006, [kremeard Dieren], etechnys Ir., direkteur Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, wenjend yn Den Haach; direkteur KEMA Arnhem, wenjend yn Oosterbeek.
    Bern Bakker:
1 Willem Hendrik Bakker * 23-10-1944, x 20-3-1970 Joan ter Braak * 24-12-1946
2 Sjoerd Sieds Bakker * 2-10-1947, x 13-4-1973 Sherrida Verheijdt * 8-9-1949
3 Arie Johannes (Hans) Bakker * 13-2-1951, x 2-12-1989 Madeleine Carina Theodora Smit * 23-6-1961
2 Sieds Koopal
, sjoch X1

3 Anna (Annetje) Koopal  * Soerabaja 21-9-1920 † 9-8-2013
x 18-12-1942 Martinus (Mart) Vermeer * Den Haag 13-5-1918, kapitein Artillery b.tsj., mr yn ’e rjochten, officier Oarder fan Oranje-Nassau, sn f. Gerben Vermeer, wurktúchkundich tekener, en Jansje Kabel.
   Bern Vermeer:
1 Karel Peter Alexander (Peter) * Den Haach 17-9-1943, bankemployee, x Ingrid Pekelharing * Deventer 1949.
2 Martina (Martje) * Den Haag 3-12-1944, ûnderwizeres, x 1e 1968 Henricus Josephus Marinus Vlek * 1944 † 1986; x 2e 1995 Johan Christoffel Marinus Schumm, fertsjintwurdiger.
3 Gerben Frans Arjen (Frans) * Nieuwer Amstel 14-6-1946 † 29-8-1980, bankemployee, x Annemarie Elzerman * 2-3-1947.
Gegevens Vermeer ûntliend oan: S. Vermeer – Stamvader van de Rotterdamse Vermeer’s, internet
4 Frits Koopal, sjoch X2

 

koopalsjoerdarjen1898

IX2 sn f. VIII3 Daniel Cornelis Koopal
Pierre Daniel Sebrandis Koopal * Hoensbroek 1913
x Rotterdam 26-8-1931 Annigje Bakker * Dordrecht 1914, dr f. Hendrik Bakker en Elizabeth van Gelderen.

IX3 sn f. VIII8 Sjoerd Johannes Koopal
Ronald (Ron, Ronnie) Koopal, * Luwt 24-4-1960
x
Kines: 6

IX4 sn f. VIII8 Sjoerd Johannes Koopal
Johannes Koopal * St.-Jabik 23-1-1964
x
Kines: 4

XI5 sn f. VIII8 Sjoerd Johannes Koopal
Marten Koopal, * St.-Jabik 11-1-1968
x
Kines: 2

IX6 sn f. VIII10 Wytze Sjoerds Koopal
 Pieter Wytzes Koopal * Tsjom 10-1-1931, frachtweinsjauffeur Condens
x Ljouwert 20-6-1963
Elizabeth Merkus
Knipsel

Bern:
1 Anna Dirkje (Anneke) Koopal * 11-7-1968 (twilling mei Wytze)
x
Klijnstra
2 Wytze Ymke Koopal
, sjoch X2

IX7 sn f. VIII11 Andries Auke Koopal
Sjouke Andries Koopal
* Paterswolde 1-7-1928 † Gouda 31-12-2015, arts, yn 1965 promoveard, sjirurch Bleulandsikehûs te Gouda, lid Medise fakulteit Universiteit fan Leiden (ûnderwiiskoördinator), foarsitter Nederlandse Vereniging van Heelkunde, bestjoerslid lanlike spesjalisteferiening
x Grins 30-11-1962 Cornelia Egberdina (Nelleke) Bakker * Haarlem 8-11-1938, dr f. Albertus Cornelis Johannes Bakker, haadamtner belestingen te Haarlem, en Annechien de Graaf

SJOUKEANDRIESKOOPAL
Sjouke Andries Koopal, ‘Grote Sjouke’, 1928-2015 (IX7)

Bern:
1 Diederick Andries Koopal, sjoch X3
2 Martijn Albertus Koopal, sjoch X4
3 Hans Sjouke Koopal, sjoch X5
4 Sietze Auke Koopal, sjoch X6

IX8 sn f. VIII12 Auke Roelof Koopal
Sjouke Andries Koopal
* Beetstersweach 5-4-1941, drs sosjale geografy Ryks Universiteit Grins, skoalledekaan en learaar Ierdrykskunde oan ’e Iepenbiere Skoalle Mienskip te Hoogeveen, Foarsitter meisizzenskipsrie
x Grins 8-3-1968 Baukje Reintsema * Harns 22-6-1943, drs sosjale geografy Ryks Universiteit Grins, learares ierdrykskunde I.S.M. te Hoogeveen; fioelspylster; dr f. Derk Reintsema, skoallehaad te Harns en Grins, en Janna Wielenga
Bern:
1 Lynke Jonna Koopal * Assen 10-11-1974; stúdzje Lânbou Universiteit Wageningen; Ir. Lânskipsarzjitektuer; wurksum te Utrecht en by de Gemeente Grins; ûntwurp û.o. de omjouwing fan it nije stasjon Europapark yn Grins
wennet mei Cornelis Dirk Lettinga * Ljouwert 14-10-1977, stúdzje skipsboukunde, manager director by CIG Maritime Technology te Grins, sn f. Johannes Baukes Lettinga, feehanneler te Marsum, en Wikje Ietje Meijer (Cornelis is in ôfstammeling fan IV1-6-1)
Bern:

1 Mart Hans Sjouke * 15-4-2006
2 Hidde Johannes * 3-3-2008
3 Femke Jonna * 8-8-2011
2 Allard Auke Koopal * Meppel 12-3-1978, stúdje planology (mei as spesjalisaasje wettermanagement) Wageningen University; projektlieder wetterfeiligens by Arcadis Nederland, devisy Wetter; omjouwingsmanager Waterschap Rivierenland
wennet mei Liesbeth Eshuis * Utrecht 20-11-1977, stúdzje sosjale geografy oan ’r Ryks Universiteit Grins, adviseur wetterfeiligens by Arcadis Nederland, divisy wetter.
Bern:
Lenne Elisabeth Koopal * Utrecht 25-9-2013.
Sep Joost Koopal * 4-6-2017

bernlef

Sjouke Koopal is as studint lid fan it Grinzer Studinte Corps ‘Vindicat atque Polit’ en fan ’e Fryske studintefriening ‘Bernlef’ , hjir op in Krystkongres te Frjentsjer
fan links nei rjochts: Theun van der Mei, Jelle van der Meulen, Sjouke Koopal, Jan Veldhuis, Douwe Kiestra

SJOUKEKOOPALBERNLEF1

Foarjierskabaret by it lustrum fan Bernlef. ‘Tige treflik.’ Sjouke Koopal yn ’e midden mei it papier yn ’e hân

Hoogenveensche Courant, 10-1-1996:

KOOPAL SJOUKE SKOALDEKAAN

IX9 sn f. VIII12 Auke Roelof Koopal
Lieuwe Kornelis  Koopal (Luuk) * Beetstersweach 30-10-1942, stúdzje libbensmiddelstechnology oan ’e Lânbou Hegeskoalle te Wageningen; nei it heljen fan syn yngenieursdiploma oanstelling as wittenskiplik meiwurker oan it laboratoarium foar Fisise en Kolloidgemy oan ’e Lânbou Hegeskoalle (letter Lânbou Universiteit); promoveard 3-5-1978; as ‘visiting professor’ wurksum oan ’e universiteiten fan Adelaide, Oklahoma, Kaapstad en Granada; letter universitêr haaddosint oan ’e Lânbou Universiteit te Wageningen; lid redaksje ynternasjonaal tydskrift gemy; foarsitter ynternasjonale groep fan gemika Fysise en Kolloidgemy. Nei pensjoen ‘Invited Professor’ Huazhong Agricultural University, Wuhan, P.R. China
x Wageningen 25-10-1968 Knelske (Els) Egberts * Arnhem 5-10-1948, dr f. Ir Hendrik Egberts en Margaretha Bertha van Dalen.

1965 LK 563KB copy luukkoopal
Bern:

1 Marjan Antoinette Koopal * Bennekom 7-2-1971, stúdzje sûnenskunde te Utrecht, learares Zeister skoallemienskip
x Zeist 28-4-1999 Marcel Pieter de Groot * Utrecht 24-8-1967, drs sosjology (Organisaasje en Belied) Gemeente Universiteit fan Amsterdam, manager NUON, director Vodafone (telekommunikaasje)
   Bern De Groot:
1 Bas Wouter * Zeist 27-6-2000
2 Julia Eline * Zeist 13-9-2002
2 Heleen Alette Koopal * Bennekom 4-3-1974, famkes judo-kampioen Australië 1985, drs skiednis Universiteit Groningen; meiwurkster Ministeary fan Ferkear en Wettersteat Den Haach; Coordinator Regulatory Affairs at BioMCN (bio-methaan), Almere
x Den Haach 17-9-2011 Amanda (Mendy) Gloria van Veen * Den Haach 17-2-1966, drs. bestjoerskunde, Universiteit Leiden; meiwurker leden Twadde Keamer, diplomatyk meiwurker EU by de VU yn New York, ûnderskate liedingjaande funksjes Gemeente Den Haach: Binnenstêd, Leidseveen-Ypenburg, stedsdieldirekteur Skeveningen
Bern fan Heleen Koopal:
1 Luka Jans Johanna Koopal * Den Haach 2-7-2013

IX10 sn f. VIII12 Auke Roelof Koopal
Andries Auke Koopal * Beetstersweach 3-5-1948 , drs sosjale geografy, learaar Iepenbiere Skoallemienskip Coevorden
x 1e Grins 25-6-1976 Catharina Regina Margaretha Witsenboer (Toos) * Bedum 27-6-1951 † 22-10-1979, assistinte Röntgenology, liedster âldereinfersoarging
x 2e Coevorden 5-11-1982 Geertje Venema (Geke) * Slochteren 4-12-1951, learares fersoargjende beroppen, dr. f. Hendrik Berends Venema en Stijntje Zuur, widdo fan Dirk Vriezema
   Bern Vriezema:
1 Stijntje (Jette) * Midwolda 21-12-1974, tolk en sekretaresse, manager
x Chambery 25-4-1998 Gillis Croibier la Force * 4-9-1971, boukundich yngenieur; bern: Lucas Dries * 25-4-1998

2 Pieter * Delfsyl 12-9-1977, stúdzje ynformatika Almere  
Bern fan Dries en Toos:
1 Hans-Auke Koopal * Grins 20-10-1977, stúdzje ekonomy Vrije Universiteit Amsterdam
Bern fan Dries en Geke, in twaling:
2 Aleida Johanna (Aleid) Koopal * Coevorden 29-5-1984
3 Geertruida Tjitske (Trea) Koopal * Coevorden 29-5-1984

IX10A sn f. VIII13 Harmen Siedses Koopal
Sieds Harmens Koopal * Marsum 29-4-1898 † Ljouwert 26-8-1963, 65 jier, [] Wurdum; arbeider  respektivelik te Wurdum, Ægum, Wurdum, Tearns, Poppenwier, Wurdum, Grou, Marsum, Birstum, Nes ûnder Akkrum, Wurdum, Grou, Wergea, Mantgum, Wergea, Ægum, Tersoal, Raard, Huzum, Iens, Huzum, Wiuwert, Britswert, Wytgaard, Wurdum;
x Baarderadiel 13-5-1936, 38 en 35 jier, Hinke Santema * Boazum 27-1-1901 † 8-10-1994, 94 jier, [] Wurdum; faam te Boazum, komt op Alde Maaie 1929 as ynwenjend faam by Uilkje Wiersma, widdo J.W. Wiersma te Wiuwert (nr 66), ferhuzet dêrwei op 12-11-1929 nei har heit en mem te Wiuwert (nr 38), by trouwen sûnder berop te Wiuwert; dr f. Pieter Hyltjes Santema, yn 1899 arbeider te Mantgum, Alde Maaie yn ’t selde jier te Boazum, yn 1901 dêr greidboer, yn 1902, ’04 dêr komelker, yn 1916 dêr wer greidboer, yn 1917 dêr op ’e nij komelker, yn 1936 arbeider te Wiuwert, by syn ferstjerren yn 1943 sûnder berop te Weidum, en Jantje Frankes Bleeksma
Bern:
1 Jantje Antje Koopal * Britswert 15-7-1937 † Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend te Wytgaard, 25-11-1946, 9 jier, [] Wurdum; yn it Befolkingsregister stiet by Jantsje oantekene: Kerkgenootschap: geen, by har heit en mem: Nederlâns Herfoarmd, mooglik binne Sieds en Hinke, as dooplid ynskreaun, as sadanich lid bleaun
2 Harmen Siedses Koopal; wennet yn 1963 te Hamilton, Kanada
3 I. Koopal; wennet yn 1963 te Swichum;
x G. Mud
Leeuwarder Courant, 27-11-1946:

Leeuwarder Courant, 28-11-1946:

Leeuwarder Courant, 27-8-1963:

§ FAN BOER NEI BOER
Sieds Harmens Koopal is ien fan dy boere-arbeiders dy’t gauris fan boer ferwikselet. Hjirûnder in greep út syn steat fan tsjinst, oant om ende by syn trouwen. Hy ferfart fan syn 14de oant syn 38ste yn dy 24 jier sa’n 24 kear. By de iene boer is er op syn koartst in moanne by de oare op syn langst twa jier:
-as jonfeintsje lytsfeint, ynwenjend by syn heit en mem te Wurdum (ûnder oaren nr 18)
-mei 14 jier, sûnt -5-1912 lytsfeint te Wurdum op nr 376;
-ferhuzet dêrwei op 26-6-1914 nei Ægum (nr 9);
-ferfart dêrwei 31-10-1917 nei Wurdum;

-yn 1921 arbeider te Tearns
-komt dêrwei op 10-6-1921 út Tearns as ynwenjend feint by Anne Schilstra te Poppenwier (nr 26);

-ferfart dêrwei 15-5-1923 idem nei Wurdum;
-komt dêrwei op 10-12-1923 idem by Minne Annes Zonneveld te Grou (nr 4);
-komt dêrwei op 23-5-1924 idem by J.D. de Jong te Marsum (nr 328);
-ferfart dêrwei 26-5-1926 nei Birstum ûnder Akkrum;
-yn 1926 arbeider te Nes ûnder Akkrum
-ferfart dêrwei op 22-6-1926 nei Wurdum;

-komt dêrwei op 30-10-1926 idem by Jan de Groot te Grou (nr 72);
-komt -5-1927 idem by Gosse Kalsbeek te Wergea (nr 60);
-komt op 9-12-1927 dêrwei idem by Tjitte Reitsma te Mantgum (nr 53);
-komt dêrwei op 24-7-1928 idem by Wisse Zantema ûnder Wergea (nr 17);
-komt dêrwei -5-1929 idem by Douwe van der Sluis te Ægum (nr 5);
-komt
op 27-5-1930 dêrwei idem by C. Slim te Tersoal (nr 5),

-komt dêrwei -6-1930 idem by P.H. Hotsma te Raard (nr 57, Raarderhim);
-yn 1934 arbeider te Huzum, wenjend by syn heit en mem yn ’e Paul Krugerstrjitte 29
-komt dêrwei op 23-5-1934 yn Iens as ynwenjend arbeider by Jan Lettinga (nr 21);

-ferhuzet dêrwei op 28-11-1934 wer nei Huzum (selde adres);
-by trouwen yn 1936 boere-arbeider te Wiuwert;
-yn 1936, ’37, ’38 idem te Britswert (nr 23);
-op 16-5-1938 te Wurdum (nr 41);
-yn 1946 te Wytgaard.

IX11B sn f. VIII13 Harmen Siedses Koopal
Abraham Harmen Koopal
* Wurdum 28-5-1909, 5.30 oere, twilling mei Baukje; earst Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip; op 13-6-1924 ynwenjend lytsfeint by N. Hovinga te Blessum (nr 20); ferhuzet op 13-6-1928 dêrwei nei syn âlden te Wurdum (nr 400); komt op 2-3-1929 dêrwei as ynwenjend feint by Johannes Eenshuistra te Raard (nr 2), Raarderhim); komt dêrwei op 27-5-1930 idem by Hendrik Lolkema te Friens (nr 20); by trouwen lânarbeider te Friens; ferfart dêrwei 8-6-1932 nei Wurdum (nrs 236, 107); de húshâlding wennet yn 1938 te Huzum (Juffersreedsje 20, Badwei 20, Tsjerkestrjitte 31, Skrâns 40), yn 1945, ’63 te Ljouwert;
x Menameradiel 28-4-1932, 22 en 21 jier, Ytje Bijlsma * Ingelum 27-9-1910; by trouwen sûnder berop te Ingelum; dr f. Gerben Jans Bijlsma, yn 1899, arbeider te Froubuorren en Feinsum, yn 1910 en by syn ferstjerren yn 1941 idem te Ingelum, en Tettje Gerbens Ferwerda
Ytsje hat foar har houlik in soan Gerben Bijlsma, út har relaasje mei Thomas Ydes van der Meer * Marsum 22-3-1908; arbeider te Marsum; sn f. Yde Thomas van der Meer, arbeider te Marsum, en Froukje Gerrits Herrema.
As Ytsje trout mei Abraham Harmens Koopal wurdt Gerben oannommen as soan fan Abraham en krijt hy dêrmei de achternamme Koopal.
Bern fan Ytje Bijlsma en oannommen troch Abraham Harmens Koopal:
1 Gerben Koopal * Ingelum 4-9-1929 † dêr 2013; Germ wurdt as jonkje fan 14 opbrocht by syn omke en muoike Janke Bijlsma en Lieuwe Ynema te Ingelum; as er om ende by 14 is komt er as lytsfeint by Jan Willems en oant syn trouwen by Jurjen Jans Koopal (IX14); nei syn trouwen wurksum by de IWGL, de Provinsjale wetterlieding;
x Wimmie Huizinga
Bern: 
1 Renske Koopal
x Kornelis Bruinsma
2 Ytje Koopal
3 Janke Koopal
4 Aaltje Koopal
Bern fan Abraham Harmens Koopal en Ytje Bijlsma:
2 Harmen Abrahams Koopal * Wurdum 19-10-1932 † 28-10-2014, 82 jier;
x Grietje Koopal
3 Lieuwe Abrahams Koopal * Huzum 8-4-1938; earst Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip;
4 Antje Abrahams Koopal * Ljouwert 1945 † dêr 12-3-1946, 8 moanne

§ HOE FIERÔF BESIBBE
Gerben Koopal is as jongfeint arbeider by 
Jan Willems Koopal en letter by dy syn soan Jurjen Jans Koopal te Ingelum. Fansels krije Germ en Jurjen geregeldwei de fraach foarlein: Wat binne jim, broers of neven? Want Koopal en Koopal, dy namme komt no ek wer net safolle foar en beide fan Ingelum. Mar Germ en Jurjen hâlde twarisom by heech en by leech út dat se troch de Koopals alhelendal gjin famylje fan inoar binne. Net omdat Gerben feitlik net in bloedeigen, mar oannommen bern is fan Abraham Koopal, mar ek om’t se der fan oertsjûge binne dat Abraham net besibbe is oan ’e Koopals fan Jurjen syn staach.

Lykwols, Gerben en Jurjen binne fan Koopal-namme achter-achter-achter-achter-achter-achterneven. Binne jo de tel kwyt? Sjoch it oersicht hjirûnder.
De mannen binne fan dit feit beide onkundich bleaun. Der binne slimmer dingen.
(Sjoch ek de stambeam yn skema hjirboppe dizze genealogy, dat wurdt noch neier oanpast.)

III1 Sjoerd Sydses—–IV5 Auke—-V14 Syds——VI20 Harmen–VII16 Sieds–VIII13 Harmen–IX11A Abraham–X11B1 Gerben Koopal * 1924
bruorren—————–neven——–achterneven—2x achter——-3x achter—-4x achter———5x achter———-6x achter

III2 Tymen Sydses—-IV7 Willem–V16 Jan——-VI22 Willem—-VII19 Jan—-VIII15 Jurjen Jans Koopal * 1920

IX11 sn f. VIII14 Willem Jans Koopal
Jan Willems Koo
pal * Skingen 6-10-1944 † dêr 29-4-2009, sjauffeur tankmolkwein

x Jacoba (Koosje) de Groot * Terkaple 18-10-1946, dr f. Sjirk Sytzes de Groot, feefokker te Terherne, letter te Bontebok, en Aaltje Wouters Schaap.
Bern:
1 Alida Aafke (Alie) Koopal * Súdwolde (Gr.) 11-7-1973, w.m.
Anne Lootsma * Skearnegoutum 27-11-1966
2 Willem Jan Koopal, sjoch X8

plaatje6
Jan, twaeninheal jier, en Baukje Willems Koopal, in healjier, op Sirtemastate ûnder Ingelum (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)KOOPAL JAN en BAUKY WILLEMS
Jan en Baukje  Willems Koopal, 4 en 2 jier. Beppe Afke joech dizze foto oan pake Jan op syn jierdei, 15 febrewaris 1949 (fotograaf: Riemersma, Ljouwert;Kolleksje Baukje de Jong-Koopal, Aldebiltsyl)

IX12 sn f. VIII14 Willem Jans Koopal
Philippus Willems Koopal
 * Ingelum 2-5-1953, boer op Nij Sirtemastate ûnder Ingelum
x Durkje Tamminga * Weidum 3-4-1955, dr f. Eelke Alberts Tamminga, eigner transportbedriuw (feeriderij) te Weidum, en Jeltje Willems Boonstra.

koopal-philippus-x-tamminga

Philippus Koopal en Durkje Tamminga (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)
KOOPAL SIRTEMA 6-6-1974
Nij Sirtema yn 1974 (fotograaf: net fermeld) 
Bern:
1 Willem Koopal * Ingelum 7-4-1986
2 Eelke Koopal * Ingelum 19-5-1990
3 Tryntsje Koopal * Ingelum 22-9-1991
4 Janco Koopal (twilling mei Jeltsje) * Ingelum 2-7-1994
5 Jeltsje Koopal (twilling mei Janco) * Ingelum 2-7-1994

IX13 sn f. VIII14 Willem Jans Koopal
Jurjen Willems Koopal *
Ingelum 13-9-1954
x Baarderadiel 15-8-1981
Tine Buren * Baard 18-12-1956, bankemployee, dr f. Edze Gerrits Buren, greidboer te Baard, en Baukje Hendriks Karstens.
Bern:
1 Willem Koopal * Baard 15-3-1982.
2 Edzard Koopal * Baard 24-4-1989.
3 Baukje Koopal * Baard 21-6-1992.

plaatje9
Jurjen Willems Koopal op skoalle yn Marsum, 1964 (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

IX14 sn f. VIII15 Jurjen Jans Koopal
Jan Jurjens Koopal
* Ingelum 24-10-1948 † dêr 10-2-1978 [] Ingelum, greidboer ûnder Ingelum
x Trijntje (Tineke) Ladenius * Ljouwert 6-5-1952, dr f. Sybren Pieters Ladenius, eigner wenningynrjochting, en Hiltje Sybrens Posthumus.
Tineke Ladenius w.m. Eduard (Ed) Jasper * Amsterdam 15-4-1945.
Bern:
1 Jurjen Jan Koopal * 24-6-1975
x Wilhelmina Anna Gorter * 21-4-1977, dr f. Sipke Minnes Gorter en Elsje Storm
   Bern:
1 Astrid Tineke Koopal * Ljouwert 14-2-2007
2 Jan Sipke Koopal * Ljouwert 5-7-2011

plaatje7
Jan en Pytsje Jurjens Koopal (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

koopal-jan-jurjens-x-ladenius

Jan Koopal (X.14) en Tineke Ladenius (Kolleksje Baukje de Jong-Koopal)

Generaasje X
X1 sn f. IX1 Sjoerd Arjen (Siedses) Koopal
Sieds (Sjoerds) Koopal * Soerabaja 20-6-1919 † 1979, assistint Technise Hegeskoalle, ingenieur DSM
x Den Haach 9-12-1949 Tilly Zoethout * 6-6-1918 † 4-12-2014, dr f. David Anthonie Zoethout en Maria Johanna Rijnders.
Bern:
1 Sjoerd Arjen (Arjen) Koopal * 26-9-1950 † 18-10-2013
2 Frits Koopal, sjoch XI1
3 Ym Koopal, sjoch XI2

X2 sn f. IX1 Sjoerd Arjen (Siedses) Koopal
Frits Koopal
* 29-2-1924 18-2-2004
x 19-11-1949 Jannie Wieringa * 21-5-1925 23-6-2012
Bern:
1 Ietje Koopal *
24-6-1950
   Bern Rolfes:
1 Renout *13-3-1978
2 Maartje * 12-5-2005
3 Sanne * 14-12-2006
4 Boudewijn * 30-10-2008
2 Tjitske Koopal * 19-8-1953
x  11-1-1980 Mathijs Oudkerk * 2-12-1952
 Bern Oudkerk:
1 Samuel * 29-4-1981
2 Sytse * 24-12-1984
3 Sjoukje * 24-12-1986
3 Auke Koopal
* 31-7-1955
rel. m. Liesbeth Koopal * 18-7-1957 
Bern:
1 Belwina Koopal
* 6-3-1992
2 Solveig Koopal
* 13-2-1994

X3 sn f. IX6 Pieter Wytzes Koopal
Wytze Ymke Koopal
* 11-7-1968 (twilling mei Anna Dirkje Koopal, IX6-1); wurksum by Universiteit Twente (û.o. online courses, technology enhanced learning and teaching, e-learning, social learning, ynformeel learen, formatyf hifkjen, e-learning, peer feedback; www.wytzekoopal.nl.)
KOOPAL WYTZE YMKE

X4 sn f. IX7 Sjouke Andries Koopal
Diederick Andries Koopal * Grins 16-6-1963, kreatyf direkteur reklameburo Neboko te Amsterdam; ûnderskieden mei de reklamepriis de gouden Effie en Gouden Loekie; filmregisseur
Sjoch: Diederick Koopal
x Gouda 10-6-1995 Clara de Nijs * 2-9-1966, drs Ingelse taal- en letterkunde.
Bern:
1 Titus Willem Koopal * Amsterdam 7-12-1998
2 Bobbie Erna Koopal * Amsterdam 28-3-2001

X5 sn f. IX7 Sjouke Andries Koopal
Martijn Albertus Koopal * Grins 11-7-1964, jurist KPMG Ebbinge Accountantsbureau
x Waalre 16-9-1995 Dorianne Broekman * 11-7-1965, advokaat, dr f. Broekman en Van den Hoogen te Waalre
Bern:
1 Tessel Catharina Cornelia Koopal * Rotterdam 2-1-1998
2 Reimer Sjouke Theodoor Koopal * Rotterdam 29-4-1999
‘De naam Reimer opnieuw tot leven gekomen!!’, skriuwt Reimer syn âldomke Auke Roelof Koopal (VIII12) yn syn famylje-oantekens

X6 sn f. IX7 Sjouke Andries Koopal
Hans Sjouke Koopal * Gouda 20-11-1967, drs skiednis, wurdfierder Heineken Nederland
x Nicoline Elisabeth (Nicky) Jansen Schoonhoven * 30-1-1967, jurist, adviseur boargemaster Amsterdam oangeande iepenbiere oarder en feiligens, dr f. Jan Gerrit Jansen Schoonhoven en Hendrika Petronella Tekenbroek
Bern:
1 Wisse Sjouke Koopal * Amsterdam 20-1-1998
2 Naut Jan Koopal * Abcoude 28-3-2000

X7 sn f. IX7 Sjouke Andries Koopal
Sietze Auke Koopal * Gouda 20-11-1967, arts, assistint sjirurgy Ryks Universiteit Grins, sjirurch te Ljouwert
x Simone Mertens * Venlo 2-3-1970, drs ekonomy, ekonoom by AEgon Ljouwert, controllor
Bern:
1 Annegien Lambertha Koopal * Grins 25-11-2000.

X8 sn f. IX11 Jan Willems Koopal
Willem Jan Koopal
* Marsum 22-3-1976, frachtweinsjauffeur;
x Littenseradiel 19-5-2006 Tryntsje Beuckens * Spannum 31-10-1979, onkologyferpleechkundige, dr f. Sikke Annes Beuckens, monteur, en Fetje Douwes de Vries.
Bern:
1 Amarens Koopal
* Winsum 21-6-2008
2 Jan Willem Koopal
* Winsum 29-1-2010
3 Ids Koopal
* Winsum 2-1-2013

X9 sn f. Jan Willems Koopal
Jurjen Willems Koopal

X10 sn f. Jurjen Jans Koopal
Jan Jurjens Koopal

Generaasje XI

XI1 sn f. X1 Sieds Sjoerds Koopal
Frits Koopal * 23-9-1953
x 9-6-1978 Titia Oosterbaan * 3-6-1955
Bern:
1 Nina Koopal * 2-11-1984
2 Ymkje Koopal * 21-6-1987
3 Eva Koopal
* 13-12-1990

XI2 dr f. X1 Sieds Sjoerds Koopal
Ym Koopal * 29-4-1956
Bern:
Wiebe Sieds Koopal * 29-12-1990

§ OARE FAMYLJES KOOPAL
Der binne noch smiten Koopals en Koopmansen dy’t út in oar skaai stamme. Bygelyks dy fan Frjentsjerteradiel, dêr’t de namme Rinse foar master opslacht. Idem Koopmansen út Marrum, Ferwerteradiel, dêr’t de namme Dirk húsriem is.De Koopals fan ’e kermis, al meer as honderd jaar eksploitanten fan karrûsels, oalybòllekramen en soa, binne oek fan ander komaf. Maar ien Jan Koopal fan ’e wafelbakkers waar wel met un Koopal út disse Koopals trouwd, soadat feul fan dy wafelbakkers oek fan disse  femily afstamme (kyk: Henderika Frederika Koopal x Jan Koopal, VII18-1).