Home » Nauta » Genealogy Jelle Dooitzes Nauta » Fotoalbum Jelle Dooitzes Nauta

Fotoalbum Jelle Dooitzes Nauta

Fotograven:
Deinema, D., Stiens (DD)
Jong de, Nijstêd 53, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits (DeJ)
Kiedorff, A.P., Havenkade 32, Scheveningen (APK)
Klootwijk, C.J., Breedeplaats, Frjentsjer (CJK)
Reekers, B., Plantsoen en Vischersdijk, Inkhuzen (BR)
Risseeuw, F., Plantageweg 23, Rotterdam (FR)
Schuitvlot, Nic., Paleisstraat 5, Amsterdam (NS)
Slaterus, J.H., Ljouwert (JHS)
Strüppert & Van Duyl, Foarstreek C270, Ljouwert (S&VD)
Studio, Grutte Heechstrjitte 9, Ljouwert (Studio)

Druk op de pylkjes oan ‘e sydkanten.

 
 
1 Frou yn Skevenings fiskerskostúm (APK)
1: Unbekend (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
1: Lysbeth Symens Hoppinga (x Dooitze Berends Nauta) (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (Studio)
3: Trijntje Lumes de Vries (x Jelle Berends Nauta) (DeJ)
4: Albertus Berends Nauta (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (3 x) (DeJ)
3: Unbekend (DeJ)
4: Unbekend (DeJ)

1: Unbekend (DeJ)
2: Sjoerdtje Gerbens Schilstra (ek: Sjuttje, bygelyks yn har trou-akte) * Húns 20-8-1869 † Jellum 2-2-1955, 85 jier, [] Jellum; Doopsgesind; ynwenjend faam, komt op Alde Maaie (12-5) 1886 út Húns yn Hilaard (by de greidboeren Fettje Hessels Baarda en Georgius Jans Wassenaar); ferfart dêrwei yn septimber 1887 nei nr 7 te Húns; komt Alde Maaie 1891 dêrwei yn Húns (by de greidboeren Janke Tjeerds Dijkema en Gjalt Sjoerds van der Hem); ferfart dêrwei op Alde Maaie 1892 nei Winsum (by greidboerinne Grietje Riemers Reinalda, widdo Yeb Dijkstra, nrs 48, 46), ferfart dêrwei Alde Maaie 1897 nei Húns (by har heit en mem, dy binne dêr dan greidboer, nrs 2a, 2b), ferhuzet dêrwei op Alde Maaie dêrwei nei Hilaard (by de greidboeren en keaplju Akke Jans Wassenaar en Durk Rutgers Fopma, nrs 9, 10) en dêrwei Alde Maaie 1900 nei Jellum; dr fan Gerben Keimpes Schilstra, greidboer te Hilaard, sûnt Alde Maaie 1864 komelker te Húns, yn 1897 dêr wer greidboer, sûnt Alde Maaie 1874 idem te Hilaard, sûnt Alde Maaie 1903 idem te Weidum, en Grietje Gerrits Eringa, greidboerinne te Húns
x Baarderadiel 16-5-1900, 30 en 25 jier, Jan Gerrits Dijkstra, sjoch hjirûnder, nr 4; Jan en Sjuttsje binne de âlden fan Grietje, x Minne Berends Nauta (DeJ)
3: Trijntje Thomas Dijkstra (dr fan Jeltje Berends Nauta; sjoch: Genealogy Jelle Dooitzes Nauta) (2 x, sjoch side 18) (DeJ)
4: Jan Gerrits Dijkstra * Jellum 18-6-1874 † Jellum 29-6-1952, 77 jier, [] Jellum; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen feint te Hilaard, sûnt Alde Maaie 1900 idem te Jellum (nrs 5a, 6); sn fan Gerrit Rienks Dijkstra, arbeider te Jellum, en Hendrikje Jans Braaksma (Hendrikje kin net skriuwe) (2x, sjoch side 18) (DeJ)

1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (DeJ)
3: Ype Berends Nauta (DeJ)
4: Janke Symens Hoppinga (x Ype Berends Nauta) (DeJ)
1: Jan Berends Nauta (DeJ)
2: Getje Klazes van Tuinen (x Jan Berends Nauta) (DeJ)
3: Eke Jans Anema (x Thomas Foppes Dijkstra) (DeJ)
4: Lysbeth Symens Hoppinga en Dooitze Berends Nauta (DeJ)

1: Trijntje Lumes de Vries en Anna Albertus Nauta (DeJ)
1: Janke Symens Hoppinga en Berend Ypes Nauta (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
4: grêfstien Jacoba Wiersma-Toorens * 28-12-1862 (FR)

1: Bieke Jelles Nauta (S&VD)
2: Berend Thomas Dijkstra (sn fan Jeltje Berends Nauta) (DeJ)
3: Unbekend (DeJ)
4: Unbekend (3 x) (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (NS)
3: Unbekend (DD)
4: Unbekend (DeJ)
1: Klaasje Dirks van Dussen (x Minne Berends Nauta) (DeJ)
2: Minne Berends Nauta (DeJ)
3: Unbekend (DeJ)
4: Unbekend (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
2: Unbekend (DeJ)
3: Berend Jans Nauta (DeJ)
4: Unbekend (DeJ)
1: Maaike Dooitzes Nauta (DeJ)
2: Unbekend (CJK)
3: Janke Ypes Nauta (DeJ)
4: Unbekend (JHS)
1: Sjoerdtje Gerbens Schilstra (2 x, sjoch side 9) (DeJ)
2: Jan Gerrits Dijkstra (2 x, sjoch side 9) (DeJ)
3: Unbekend (3 x) (DeJ)
4: Unbekend, útknipt út in aansichtkaart
1: Minne Berends Nauta en Klaasje Dirks van Dussen (DeJ)
1: Unbekend (DeJ)
1: Unbekend, losse foto (BR)