Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II

9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad
St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren

Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje.

From July 9th, 2019 on, a collection of noble costumes are being presented in Raard, in the Laurentius Church. This collection comes from the families Brantsma-Van Slooten-Van Sminia and was donated to Heritage Foundation.


De klean waarden troch de iuwen hinne trou foar waar en wyn bewarre. Se komme út de neilittenskip fan Maria Cornelia Johanna van Slooten-van Sminia. Har beppesizzer Marjolijn, dy’t nei har neamd is, en har man Thom Dieben skonken de kostúms dy’t droegen binne troch de famyljes Van Sminia, Van Eijsinga, Æbinga van Humalda, Van Lynden, Van Andringa de Kempenaer, Van Sytzama, ensfh. Undersyk dêrnei is yn folle gong.

Dy skat oan tekstyl is by Erfgoed Fundaasje registreard ûnder de namme Kolleksje Brantsma I. Troch Marjolijn har neef Sam Brantsma en syn frou Titia van Wulfften Palthe is in kolleksje skonken út itselde laach: Kolleksje Brantsma II.

Tekstyldeskundige Gieneke Arnolli beskriuwt dy objekten stik foar stik neffens wittenskiplike merites. Ut sa’n hûndert stikken is yn ’e Laurentiustsjerke in seleksje dêrút te sjen. De folsleine kolleksjes wurde troch Erfgoed Fundaasje foar ûnbepaalde tiid yn brûklien oerdroegen oan Fogelsangh State te Feankleaster, foar ekposysjes.
Mear ynformaasje oer de kolleksje fine jo hjir.

Hawwe jo ek âld tekstyl? En witte jo net wêr’t jo dêr op ’en doer mei hinne sille? Nim kontakt op.
It hoecht trouwens beslist net te gean om in kolleksje. In inkelde letterlape of ien antyk stik klean kin ek de muoite wurdich wêze. Lit it beoardielje, it hoecht net daliks fuort.

Beppe Jo van Slooten- van Sminia mei har beppesizzer Marjolijn

The clothes were treasured and properly conserved for the future. It’s the heritage of Maria Cornelia Johanna van Slooten-van Sminia. Her granddaughter Marjolijn, who is named after her, and her husband Thom Dieben donated the costumes that were worn by the families Van Sminia, Van Eijsinga, Æbinga van Humalda, Van Lynden, Van Andringa de Kempenaer, Van Sytzama, etc. Research is still in process.

That valuable textile is registered with Heritage Foundation as Collection Brantsma I. Marjolijn’s cousin Sam Brantsma and his wife Titia van Wulfften Palthe donated a collection from the same family: Collection Brantsma II.

Textile expert Gieneke Arnollie scientifically describes those objects piece by piece. A selection from about a hundred objects was made en is presented at the Laurentius Church. The complete collections will be transferred by Heritage Foundation, and will be on loan for an undetermined amount of time to Fogelsangh State in Feankleaster for expositions.

More information about the collection can be found here.

Do you also have old textile or antique clothing? Are you wondering what to do with it? Don’t throw it away, please contact us at Erfgoed Fundaasje. It doesn’t have to be a collection, any piece can be important and we can assess its value.

Heritage Foundation participates in Tsjerkepaad:
6 July 2019 – 14 September 2019

Locations:
BLESSUM – Church Saint Mary
The 8 works of the novel-cyclus Nier en Dynte, written by R.R. van der Leest are now digitally available. An overview of his literary work.
6 July 2019 – 14 September 2019.
14.30 – 17.00 pm.

RAARD (SW-Fryslân) – Church Saint Lauren
Noble costumes from the 18th and 19th century.
Every Sunday from 14 July – 14 September 2019.
14.30 – 17.00 pm.

STIENS – Church Saint Vitus
Birth spoons of the lower nobility, embroidered pieces.
Sunday 10, 24, 31 August, 7 September 2019.
14.00 – 16.30 pm.

ST.-ANNE – Van Harenskerk
Photo albums of great grandparents and their clothing.
Every Saturday from 14 July – 14 September 2019.
13.00 – 16.00 pm.

ST.-JABIK – Groate Kerk
Recurring family names and the tradition of giving birth spoons to newborns.
Every Saturday from 14 July – 14 September 2019.
13.00 – 17.00 pm.

[:en]9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad
St. Laurentiustsjerke/St. Laurentius Church

Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje.

From July 9th, 2019 on, a collection of noble costumes are being presented in Raard, in the Laurentius Church. This collection comes from the families Brantsma-Van Slooten-Van Sminia and was donated to Heritage Foundation.

De klean waarden troch de iuwen hinne trou foar waar en wyn bewarre. Se komme út de neilittenskip fan Maria Cornelia Johanna van Slooten-van Sminia. Har beppesizzer Marjolijn, dy’t nei har neamd is, en har man Thom Dieben skonken de kostúms dy’t droegen binne troch de famyljes Van Sminia, Van Eijsinga, Æbinga van Humalda, Van Lynden, Van Andringa de Kempenaer, Van Sytzama, ensfh. Undersyk dêrnei is yn folle gong.

Dy skat oan tekstyl is by Erfgoed Fundaasje registreard ûnder de namme Kolleksje Brantsma I. Troch Marjolijn har neef Sam Brantsma en syn frou Titia van Wulfften Palthe is in kolleksje skonken út itselde laach: Kolleksje Brantsma II.

Tekstyldeskundige Gieneke Arnolli beskriuwt dy objekten stik foar stik neffens wittenskiplike merites. Ut sa’n hûndert stikken is yn ’e Laurentiustsjerke in seleksje dêrút te sjen. De folsleine kolleksjes wurde troch Erfgoed Fundaasje foar ûnbepaalde tiid yn brûklien oerdroegen oan Fogelsangh State te Feankleaster, foar ekposysjes.
Mear ynformaasje oer de kolleksje fine jo hjir.

Hawwe jo ek âld tekstyl? En witte jo net wêr’t jo dêr op ’en doer mei hinne sille? Nim kontakt op.
It hoecht trouwens beslist net te gean om in kolleksje. In inkelde letterlape of ien antyk stik klean kin ek de muoite wurdich wêze. Lit it beoardielje, it hoecht net daliks fuort.


The clothes were treasured and properly conserved for the future. It’s the heritage of Maria Cornelia Johanna van Slooten-van Sminia. Her granddaughter Marjolijn, who is named after her, and her husband Thom Dieben donated the costumes that were worn by the families Van Sminia, Van Eijsinga, Æbinga van Humalda, Van Lynden, Van Andringa de Kempenaer, Van Sytzama, etc. Research is still in process.

That valuable textile is registered with Heritage Foundation as Collection Brantsma I. Marjolijn’s cousin Sam Brantsma and his wife Titia van Wulfften Palthe donated a collection from the same family: Collection Brantsma II.

Textile expert Gieneke Arnollie scientifically describes those objects piece by piece. A selection from about a hundred objects was made en is presented at the Laurentius Church. The complete collections will be transferred by Heritage Foundation, and will be on loan for an undetermined amount of time to Fogelsangh State in Feankleaster for expositions.

More information about the collection can be found here.

Do you also have old textile or antique clothing? Are you wondering what to do with it? Don’t throw it away, please contact us at Erfgoed Fundaasje. It doesn’t have to be a collection, any piece can be important and we can assess its value.

[:]