BOELSTRA YN BEWEGING

BOELSTRA YN BEWEGINGDe genealogiën op ’e side fan Erfgoed Fundaasje wurde troch ûndersyk aloan oanfuld. Sa hat Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, nije feiten opdjippe oangeande foarâlden Boelstra. Dy binne 6 maart 2022 yn ’e Genealogy Boelstra ferarbeide. It giet om Stamrige nr II Tiaerdt Sydses x 1638 Dieu Auckedr.