HZPC 125 JIER KENINKLIK

It hannelshûs Hettema waard 125 jier lyn offisjeel oprjochte; de skiednis fan Hettema en ZPC is beskreaun troch Erfgoed Fundaasje. It predikakaat keninklik wurdt bestendige op moandei 27 febrewaris 2023.

Sjoch at jim noch mear witte wolle oer de foaroansteande rol fan Nederlân weareldwiid op it gebiet fan setierdappels ús Ierappelprojekt yn novimber at wy alle earmslach ha.

Webside Royal HZPC Group 125 jier