JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF

MOAIE PRESINTAASJE
JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF
OP 29 MAART 2022
Begjin 2021 ferskynde in famyljekronyk oer de famylje Bakker út Bûtenpost-Ljouwert, skreaun troch Toni Boumans ûnder de titel Je mag wel bang zijn, maar niet laf – De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker.

Yn gearwurking mei de auteur set Erfgoed Fundaasje in Genealogy Bakker op fan û.o. neikommelingen fan Miente Popkes Bakker en Trijntje Dirks van der Schaaf, soks as hâldfêst en oanfulling. Dêrby wurde yn de Kronyk P.S. Bakker oantinkens en wederwarichheden tafoege. Bydragen fan belangstellenden binne wolkom.
Troch de Keroane-tiid wie de presintaasje fan it projekt útsteld; dy wie op tiisdei 29 maart o.s. yn it Fersetsmuseum te Amsterdam m.m.f. it Frieda Belinfante Strykkwartet. De seal wie fol mei sa’n fyftich lju. Oan it wurd kamen ûnder oaren ûndersykssjoernalist Wim Kayzer oer de fersetsdieden fan fjouwer bruorren Bakker, Hanneke Groenteman dy’t brieven foarlies fan alle njoggen bern Bakker oan har heit Miente, Bert Bakker oer syn heit Bram dy’t as rjochter te Assen wegere om Dútse ynstruksjes út te fieren, oppakt wurdt mei as gefolgen dat syn frou en fjouwer bern yn konsintraasjekampen bedarje en Goasse Brouwer oer de erflikheid fan bi- en homoseksualiteit yn ’e famylje.

Sjoch: Bakker (Bûtenpost)

Toni Boumans liedt yn.
Rjochts: strykkwartet Frieda Belinfante.
Foto’s: Anne Brouwer, Bergen
Wim Kayzer