SKINKING KOLLEKSJE ERINGA

Op 12 oktober 2022 waard troch Ruth Bouman te Amsterdam it argyf fan har mem Dieuwke Idske Eringa skonken oan Erfgoed Fundaasje. Dieuwke Eringa (Rotterdam 1911 – Amsterdam 2003) wie learares Frâns, letterkundige, dichteres en skriuwer, ûnder oaren fan de autobiografy Ik ben van elf. Dieuwke Eringa woe dat har skriftlike neilittenskip yn Fryslân te plak komme soe.
De kolleksje omfiemet dokumintaasje oangeande Dieuwke Eringa har libben en wurk en neist famyljekorrespondinsje allyksa skriuwerij oangeande har letterkundige kunde, lykas gâns oantekeningen fan Gerard den Brabander.

Net earder publisearre fers fan Gerard den Brabander
út de Kolleksje Eringa

It argyf wurdt ynvintariseard, beskreaun en foar de takomst feilichsteld. De dokuminten en realia bliuwe bewarre yn ’e klimaatbehearske kluzen yn it gemeentehûs fan Waadhoeke, dêr’t it beskikber is foar ûndersyk.