Skinking Kolleksje Sevenster-de Jong

Op 10 augustus 2022 hawwe Simy Sevenster-de Jong en Anton A. Sevenster te Wier in Kolleksje Sevenster-de Jong skonken oan Erfgoed Fundaasje.
Dat argyf omfiemet foto’s en dokuminten op alderhanne gebiet, ûnder oaren:
– genealogyske hâldfêsten oangeande famyljes De Jong en Sevenster te Wier;
– in mobilisaasjeferslach fan Geale Jelles de Jong (nr 2 yn dizze kertiersteat).
Dat befettet fjouwer skoalskriften, fan mei-inoar 323 mei balpin beskreaune siden, ûnder de titel: Rinse’s mobelisaesjetiid. Forhael fen lok en lije út it soldatelibben. Wier, winter 1940-1941.
– ferslaggen makke troch Simy Sevenster fan reizen fan it Ierdappelhannelshûs Hettema nei Italië (1981), Syrië en Jordanië (1985), Egypte (1987) en Tsjechië (1993); Anton en Simy Sevenster wienen ierdappeltelers en -kwekers foar Hettema, Anton wie foarsitter fan ’e Telersferiening;
– in tinkboek fan âld-learlingen fan haadmaster Tsjalling Jelles Bakker (1847-1929),
 te Wier yn houten omslach neffens Fryske folkskeunst befike.
Sjoch: Collection Sevenster
Sjoch: Kertiersteat Simy Sevenster-de Jong