TWA KERTIERSTEATEN

Twa kertiersteaten fan ien persoan: dy fan ’e pleechâlden en dy fan ’e biologise âlden.

Anna Dieuwke de Vries, waard as lytse poppe adopteard troch Sikkema’s. Ut ûndersyk docht bliken dat har pleechâlden besibbe binne oan har biologise foarâlden, itselde laach fan Sikkema.
In nij oersjoch fan Sikkema’s en Siccama’s – hedehutters en hearskippen.
Famylje fan Simke Kloosterman, dy’t sokke sosjale ferskillen beskreau yn har roman De Hoara’s fan Hastings.