Eksposisys Groate Kerk St.-Jabik

EKSPOSISYS GROATE KERK ST.-JABIK

Fan 10 july tot en met 10 septimber binne in ’e Groate Kerk te St.-Jabik drie tentoanstellinkys fan kulturele raizen:
1 ’n rais deur de klaaikeramyk anneks tekeningen fan Ryt Kooistra
2 ’n pelgrimazy fan St.-Jabik na Santiago de Compostella, over de klaai fan ’t Jabikspâd
3 ’n tochy deur erfgoed hine, út ’e Bildtse klaai opdold en failigsteld deur Erfgoed Fundasy.

Kerk open elke saterdeg fan 13.00-16.00 uur.

EKSPOSYSJES GROATE KERK ST.-JABIK

Fan 10 july oant en mei 10 septimber binne yn ’e Groate Kerk te St.-Jabik trije útstallinkjes fan kulturele reizen:
1 in reis troch de klaaikeramyk anneks tekeningen fan Ryt Kooistra
2 in pelgrimaazje fan St.-Jabik nei Santiago de Compostella, oer de klaai fan it Jabikspaad
3 in kuierke troch erfgoed, út de Biltse klaai opdold en feilichsteld troch Erfgoed Fundaasje.

Tsjerke iepen alle sneonen fan 13.00-16.00 oere.

EXPOSITIONS ST. JACOB’S CHURCH ST.-JACOBIPAROCHIE

In the St. Jacob’s Church of St. Jacobiparochie from 10 July until 10 September there are three exhibitions of cultural journeys:
1 an expedition through the clay ceramics and also drawings of Ryt Kooistra
2 a pilgrimage of Saint James from St. Jacobiparochie to Santiago de Compostella
3 a walk through heritage, excavated from the clay of Het Bildt and secured by Heritage Foundation.

Church is open on every Saturday from 13.00-16.00.

https://www.rytsverbeelding.nl/
https://groatekerk.nl/tentoonstelling-in-zwart-wit/