Tentoanstelling Hellema

Mei Tsjerkepaad 2022 is yn Wurdum in útstalling oer de famylje Hellema. Dêr binne ek de portretten te sjen fan Wyger Doekes Hellema en syn frou Jetske Ottes Idzerda.
Sjoch foar mear ynformaasje Famylje Hellema – Genealogy Hellema opset troch Erfgoed Fundaasje.


This image has an empty alt attribute; its file name is Hellema12-707x1024.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Hellema13-703x1024.png