Genealogy Jukema, de Bjirmen

Jukema, in slachte fan bouboeren oan ’e Slachtedyk yn ’e Bjirmen, duorsume biologise ikkerbou. In beskriuwing fan bedriuw en buorkers.
Al sûnt de midsiuwen buorket dit staach op deselde steeën yn ’e klaaboustreek fan Fryslân. Aloan mear wurdt it buorkjen lykas de foarfaars dienen: mei sûn ferstân op sûne grûn. De hjoedeiske generaasjes pakke de biologise bedriuwsfiering wer op, in libbensfetbere takomst foar de neiteam.
Doel dêrneist: de bedriuws- en famyljeskiednis foar it neigeslacht feilich stelle.
Sjoch: Genealogy Jukema