GENEALOGY
OFFRINGA
OFFERINGA

OFFRINGA
OFFERINGA
Yn dit nij wapenûntwerp fan Erfgoed Fundaasje stuolje de kleuren giel/goud en grien yn it helmkleed op flagge en wapen fan Beetstersweach, it doarp dêr’t de earst-bekende generaasjes tahâlde.
It helmteken – de klassike hammer – tsjut op it berop fan smid yn ’e 16e en 17e iu. En op dat fan timmermansfeint, timmerman, oannimmer, boumaster en arzjitekt yn letter tiden by de neiteam fan Arent Baniers (III.4). De ko stiet foar de feefersoargerij, -fokkerij en -hannel, bedreaun yn it skaai fan Eelkje Jans (VII.1). De trije klavers (symboal fan oprjochtens, hope, en greidbuorkerij) stean foar it arbeidersbestean en it boerebedriuw. De balke betsjut krêft en hechtens.
De heale earn wiist nei it Frysk komôf. 

Al liket it klear, dit blazoen stiet yn ’e stegers en wurdt yn ’e mande mei de herauten fan ’e Fryske Rie foar Heraldyk noch yngeand skôge, hifke en by einbeslút finaal fêststeld en definityf registreard.
Foarriedige omskriuwing:
dield: I. de Fryske earn op goud; II. yn read: boppe in Fryske stamboekko, troch in gouden balke skaat fan trije griene klavers.
Helmteken: in hammer fan swart. Helmkleed: grien, fuorre mei goud.
Utfiering ûntwerp: Welmoed Sinnema.

 

De namme Offringa wurdt yn dit slachte foar it earst fierd troch Banier Jans, generaasje II yn ’e stamrige.
Under syn neiteam wurdt dy namme yn froulike line fuortset troch de neikommelingen fan:
-Yda Eites Offringa V.5, en Eelkje Jans VII.1. Yda har skoansoan Pylger Pyters, troud mei Aafke Benjamins Stellingwerf VI.4, jout de namme troch oan har bern.
De fariant Offeringa wurdt ûnder oaren brûkt troch:
-Dieuke Eelkes Offeringa V.1.3
-Eite Pyters Offeringa VII.4, soan fan Aafke Stellingwerf, hjirboppe neamd,
-Zwaantje Durks Offeringa, frou fan Benjamin Pyters Offringa VII.6
-Tæke Sipkes Offeringa, man fan Aaltje Benjamins Offringa VIII.12
-bern fan Pieter Benjamins Offringa VIII.6.
Yn ’e selde húshâlding en sels by deselde persoan komt it foar dat de farianten trochinoar brûkt wurde. Dat is yn ’e genealogy hjirûnder dêrby oanjûn.

Hoe’t de famylje oan har fan slagget is noch yn ûndersyk.
By it gearstallen is tankber gebrûk makke fan it sneupwurk fan Sjok Durks Offringa (X.10.4), oerlevere yn hanskrift en typskript. Dêrút binne ek wederwarichheden oanhelle. (Sjok [útspraak: de o fan op] of Sjûk, is de Fryske klank fan Sjuk.)

Op internet stiet heel wat ynformaasje oer persoanen Offringa dy’t neat út te stean ha mei flesk en bloed: se hawwe net bestien, út ’e tomme sûgd.

It berop yn ’e earste generaasje is smid en boer. Yn it laach fan Jan Baniers (III.3) is dat yn ’e 17de en 18de iu fiskaal, prokureur en notaris, letteroan boer en arbeider, dat lêste jildt allyksa foar de neiteam fan Arents Baniers (III.5). Opfallend is dat yn it laach fan Eelkje Jans (VI.1) navenant in soad feekeaplju foarkomme, en yn dat fan Aafke Benjamins (VII.4) timmerlju.
De lju binne meast Nederlâns Herfoarmd. Yn it laach fan Wytse en Jelte Sjoks gean gâns oer mei de Ofskieding fan 1834, yn dy fan Durk Sjoks mei de Doleânsje, allyksa guon út ’e neiteam fan Aafke Benjamins. As it tsjerkelidmaatskip ôfwykt fan Nederlâns Herfoarmd is dat by de earste yn dat skaai meast neamd, net konsekwint fermeld omdat it net altyd bekend is.

Dizze stambeam tsjinnet as hâldfêst en achtergrûnynformaasje by de argiven yn ’e Kolleksje Offringa, dy’t troch Erfgoed Fundaasje ynvintariseard en argiveard wurde.
It doel is om dizze genealogy geandewei út te wreidzen oant hjoed, sadat er aloan trochgroeit. 

We like to see more information. Wy stelle ferbetteringen, oanfullingen dêrta tige op priis, sjoch: formulier.
Op termyn wurdt dizze genealogy oerset yn it Ingels.

Sjoch:
Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 4192
-Dick Offringa – Stamboom Offringa –De geschiedenis van Offringa
Geneanet Offringa, fragminten
-Genealogysk Jierboekje, 1988, side 54.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

Undersyk:
-Drs Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, generaasjes I-III
-Erfgoed Fundaasje

STAMBEAM OFFRINGA YN SKEMA’S
Hjirûnder folget de stambeam yn sechstjin skema ’s. It earste lit de generaasje I o/m IX sjen, de oare fyftjin beslaan de ûnderskate tûken fan ’e beam.
Sadree’t mear ynformaasje binnenkomt, wurde de skema’s útwreide nei de nijere generaasjes.
1 Jan Baniers, de generaasjes I o/m IX(-X)
2 Wytse Sjuks IX.1, Greidhoeke, Dearsum, Easterwierrum,
3 Durk Sjuks IX,2, Greidhoeke, Jannum, Grinslân
4 Jelte Sjuks IX.3, Greidhoeke, Hieslum, Tsjerkwert, Grinslân
5 Arent Beniers IX.5, Beetstersweach, Drachten, Grinslân
6 Yde Pieters IX.5, Aldegea (Smellingerlân), Boazum, Hoorn
7 Age  Tækes IX.6, De Pein, De Rottefalle
6 Jantje Wiltjes IX.7, Menaam
8 Pylger Wiltjes IX.8, Stiens, St.-Jabik
9 Anne Wiltjes IX.9, It Bildt, Stiens,
10 Rienk Pieters IX.10, Drachten
11 Gerhardus Pieters IX.11, Drachten
12 Pieter Pieters IX.12, Drachten, Grins
13-15 Sipke, Pieter en Tæke Tækes IX.13-15, De Wâlden, Drachten.

Neist dizze stagen binne der noch gâns oare Offringa’s dy’t hjir nei alle gedachten net troch in Offringa-link oan besibbe binne, lykas,
te Harns:
-Jan Gerrits Offringa, fan Harns, x Ljouwert 26-6-1710 Metje Jurjens Clickmeijer, fan Ljouwert
ûnder Huzum:


Neist dizze stagen binne der noch gâns oare Offringa’s dy’t hjir nei alle gedachten net troch in Offringa-link oan besibbe binne, lykas,
te Harns:
-Jan Gerrits Offringa, fan Harns, x Ljouwert 26-6-1710 Metje Jurjens Clickmeijer, fan Ljouwert
te Ljouwert:
-Johannes Gerrits Offringa * omstrings 1734, Roomsk Katolyk

Opsterlân:
-Wybe Roelofs Offeringa, Mr smit te Beetstersweach, x dêr 25-1-1733 Wytske Jans, fan Koaten (neiteam op It Hearrenfean en te Nijehaske)

Surhuzum:
-Jacobus Offringa; oantekening Rekkenboek Earmfâdij Surhuzum, 9-8-1718: Ontvangen wegens collecte £ 2:-:8; ontfangen uijt die becken op die begraffenisse van die huijsfrou van Jacobus Offringa
Anjewier:
yn it Kwotisaasjekohier fan Achtkarspelen-Anjewier (Ængwirden), 1749, wurdt neamd Geert Offringa keapman te Surhuzum; oantal folwoeksenen: twa; oanslach: £ 16:15:

It útgongspunt by dizze opset yn skema’s is it gesinshaad. Dat betsjut yn dit gefal dat it geheel hast folslein tradisjoneel maskulyn is. Oare sibben wurde yn dit stokramt sadwaande net neamd, yn ’e útwurke genealogy fansels wol.
De romeinske sifers jouwe de generaasje oan, de arabyske sifers it folchnûmer fan ’e manlike leat en de letters mei yngong fan generaasje IX de ûnderskate tûken nei Anno No. (De minne kwaliteit fan ôfdruk wurdt noch ferholpen.) 
N.B. Omdat dit wurk yn útfiering is, wurde de nûmers noch hyltyd oanpast. Foarearst kin dêrom it bêste mei de sykfunksje op namme socht wurde.

 

GENERAASJE I
Jan Jansen smit, smid en boer, stoarn Beetstersweach 1603;
x Jantien Arentsdr.
Bern:
1 Arent Jans, folget II.1
2 Anna Jans, folget II.2
3 Lambert Jans, op De Sweach, stoarn nei 1626
Yn 1620 (OPS 45 61) Lammert Jans, boarger te Beetstersweach, kontra Allert Syerts.
4 Albert Jansdr.
5 Lutgert Jans, folget II.3
6 Feyck Jans
7 Banyer Jans Offerynge, folget II.4

Yn 1578 wurde Jan smyt en Jan smit oanslein foar 10 resp. 5 stoeren.
Yn 1603 (OPS 61 47) wurde mr. Meent en Berent Luitiens oansteld as fâden oer de 3 minderjierrige bern fan Jan Jansen smit by Jantien Arentsdr. Folget de ynventarisaasje dêr’t de bern bystien wurde troch har omke Harmen Jans. De bern komt, tegearre mei it weesbern fan Arent Jansen by Eelck, de helte fan 5½ roede lân te Beets ta, mienskiplik mei de erven fan Tyerck Jeltes, in lytse pleats op De Sweach mei Beernt Luities bewesten en de pastory beëasten, hûs mei smidte op it lân fan Sytie Bruins dêr, it hûs c.a. oan de strjitte fan De Sweach dat oan Arent Jans by houlik meijûn wie, 7 mad mieden yn Bexterwarren, 2 mad op Westerbure fenne, mienskiplik mei Beernt Luitiens, de helte fan 4 mad treschen, 1½ mad trieschen, mienskiplik mei Bernt Luities en Reyner Reyners; hja hawwe in tegoed fan 22 karg. op Eelck Arentsz (lês Eelck Arents widdo). Lambert, Albert en Lutgert komt elts 3 daalders ta sa’t de âldste twa bern earder ûntfong hiene. Dochter Anne hie by houlik 150 phg. meikrigen. Oan bisten wiene der û.o. 2 hynders en 7 kij en fieder fansels it nedige smidsark. Der wurdt boelgoed holden troch de fâden mr. Meent Hendricks, Bernt Luitiens en Harmen Jans. Alhiel op it lêst wurdt it fiiftal ‘parcelen’ ferkocht dat oan Feyck en Beenier allinnich takomt. Keapers dêrfan binne mr. Meent, Lambert Jans, Albert Jansdr, Lutgert en Eelck, de widdo fan Arent Jans.

GENERAASJE II
II.1
Arent Jans, smid;
x foar 1602 Eelck Siurdsdr Itsma
Eelck x 2. (foar) 1604 Jan Bauckes
Eelck x 3. foar 1621 Sytie Martens
Bern:
1 Syurdt Arendtsz * foar (omstrings) 1602
2 Aernt Aernts * om 1602 hinne; skuonmakker te Beetstersweach

Yn 1604 (OPS 61 75 [131]) wurdt Lambert Jans oansteld as fâd oer de bern fan Arent Jansen smit by Eelck Siurtsdr Itsma, no troud mei Jan Bauckes (en yn 1605 wurdt ek Tyebbe Douues te Stynsgea, sibbe fan har kant, fâd). Dan folget beskriuwing fan de neilittenskip yn presinsje fan Jan Bauckes en fan Mennert Renses, sweager fan Eelck. Der is in skuld fan 3 karg. by Jan Jansen laeckencoeper. Mem en styfheit sille bern 10 jier ûnderhâlde foar 32 phg. per jier.
Yn 1621 (OPS 64 18) oerleit Lambert Jansz in rekken fan syn fâdij sûnt 27.9.1613 oer de bern fan Arent Jans by widdo Eelck Siurdts dy’t op ’e nij troud is mei Sytie Martens. Oan Jan Minnes wurde 5 karg. betelle foar ‘een paell op haer vaders graff’. Foar ûnderhâld fan de bern, it iene 6 jier lang en it oare 2, hawwe de mem en styfheit 80 karg. tegoede.

Yn 1626 (OPS 65 106) oerleit Lambertt Jans in rekken fan syn fâdij sûnt 23.11.1621 oer de bern fan Aernt Jans by Eelck Siurdsdr yn presinsje fan Sytie Martens en Siurdtt Arents, ien fan dy bern. Der binne útjeften foar neamde Siurdtt en Aernt Aernts. Yn 1627 jowt soan Syurdt Arendtsz kwitânsje foar ûntfangst fan syn diel en noch datselde jier Arent Arents ek.

II.3 Anna Jans
x 1 Hendrick (Fockes); soan fan Focke Sierts en Hoeyt Pappema;
x 2 foar 1604 Gerrit Peters
Bern út it earste houlik:
1 Hendrick Hendricks * foar 1604.

-Yn 1604 (OPS 61 79 [141]) makket Focke Sierts as pake fan Hendrick Hendricks, soan fan syn soan Hendrick by Anna Jansdr in oerienkomst mei mem Anna Jans, no frou fan Gerrit Peeter, en omkes Lambert Jans, Jan Engels en Luitien Everts oer wat it bern takomt fan de neilittenskip fan heit Hendrick en beppe Hoeyt Pappema, ferstoarne frou fan Focke dy’t no troud is mei Mett.
Folget ynventarisaasje yn it hûs fan Focke Sierts yn presinsje fan mem Anna Jansdr, styfheit Gerrit Peters, omkes Lambert Jans, Luitien Everts en Jan Engels en fan Jelcke Kempes en Sybe Sierts. It bern komt ta ¼ fan 5 mad tryessche ûnder Beets, mienskiplik mei Haye Wyties, oankocht troch Focke en Hoeyt, lân te Gruttegast dat de beppe fan it bern fan har âlden erfd hie, lân te Lukswâld en fierder it stien fan it lytse hûs te Beets dêr’t Focke wennet.

II.3 Lutgert Jansdr
x 1 om 1600 hinne Jan Engelis; húsman en smid;
x 2 1627 Gercke Cornelis; húsman en smid
Bern út it earste houlik:
1 Jan Jansen * foar 1605
2 Arent Jans * foar 1605
3-5 trije bern * nei 1605

Yn 1609 (OPS 105 45) keapje Jan Engels en Lutgert in lytse pleats bewesten de pastory fan De Sweach fan Lambert Jans c.s. foar 800 phg.
Yn 1618 (OPS 106 190) keapje mr. Jan Engels en Lutgert Jans lannen fan Wpcke Reyners foar 105 phg.
-Op 12.2.1627 (OPS 65 131) wurde Banyer Jans en Jan Harmens oansteld as fâden oer de bern fan Jan Englis by Ludtgertt Jans. Dêrop wurdt boelgoed holden fan bisten, húsmanne- en smidsark. Nei ôfrin tekenje de widdo, op ’e nij troud mei Gercke Cornelys, en fâden foar ûntfangst fan de opbringst fan 376 goudg. Banyer tekent as Bynnyer Jansen Offerynge.
-Yn 1628 (OPS 65 185) oerlizze Jan Harmens en Banier Jans in rekken fan harren fâdij oer de bern fan Jan Engelis by widdo Lutgert Jansdr yn presinsje fan harren styfheit Gercke Cornelis en de âldste soan Jan Jansen. Der binne hierynkomsten fan Banier Jans dy’t 2 mad mieden yn Bexterwarren brûkt dêr’t de bern 1 mad fan takomt. De widdo hie in kwesje mei har broer Lambert Jans. Oan de bern fan Arent Jans wurdt 60 phg. betelle fanwege de keap troch de foarâlden fan de wezen fan lannen. Banier tekent as Banier Janssen Offeringa.
-Yn 1630 (OPS 108 265) sille Banyer Jans en Jan Harmens as fâden fan de trije minderjierrige bern fan Jan Englis by Luytgertt Jansdr 3/10 ferkeapje fan lannen ensfh. ûnder Beetstersweach.
-Yn 1630 (OPS 108 266) keapje Saecke Teyens en Anke Andringa in perseel op De Sweach fan Luydtgert Jans, widdo fan Jan Englis en no frou fan Gerke Cornelis, foar ½ en fan Jan en Arent Jans foar harsels en Jan Harmens en Banyer Jans as fâden oer de jongste weesbern fan Jan Englis foar ½ foar 1338 goudg.
-Yn 1630 (OPS 108 270) keapje Gercke Cornelis en Lutgert Jansdr ½ hûs ensfh. te Beetstersweach fan de erven fan Jan Englis foar 642 goudg.
-Lutgert en har twadde man keapje de foarbern út. Dat wol sizze dat sy it bedriuw fuortsette.
-Yn 1633 (OPS 108 472) keapje Jacob Andries en Aerntie Beernsdr trije stikken lân binnen De Sweach mei ‘Banier Jansen smits camp’ benoarden fan de widdo en bern fan Jan Englis smit foar 1442 goudg.

II.4  Banyer Jans Offerynge † 1636/’40; smid te Beetstersweach; keapet yn 1618 in hûs op Wytie Bruins saete te Beetstersweach
x foar 1621 Bieucke Cruimsdr, wierskynlik út Drinte, sjoen it patronym 1648/50;
Bieucke x 2 Jan Symmers; smid te Drachten
Bern:
1 Jan Baniers Offringa, folget III.1
2 Sicke Baniers † mooglik rillegau foar 1656
Yn 1651 (OPS 112 351) keapje Jan Baniers en frou 1/6 fan lannen op De Sweach sa’t ferkeaper fan syn âlden erfd hie fan Sicke Baniers foar 100 daalders.
Wy komme him letter net wer tsjin, goed mooglik dat hy rille gau, foar 1656, wei rekke is
3 Gerryt Baniers Offringa, folget III.2
4 Geert Baniers Offringa, folget III.3
5 Arent Baniers Offringa, folget III.4
6 Lambert Baniers Offringa, folget III.5

-Yn 1618 (OPS 106 149) keapje Bennier Jans en An (sic) in hûs op Wytie Bruins saete op De Sweach c.a. fan de sekretaris Teye Saeckens foar 712 phg.
-Yn 1621 (OPS 106 247; ek 45 3) keapje Binnier Jans en Bieu 1/8 fan Gyelt Wlckes saete op De Sweach fan Bott Tialingsdr, frou fan Ruyerdt Jacobs, foar 200 phg.
-Yn 1621 (OPS 45 33, 135) Auck Bruinsdr, widdo fan Andries Uilckes, fanwege Jan Janssen d’ jonge, lakenkeaper op De Sweach, kontra Banier Janssen smidt. Banier mei tenei gjin gebrûk mear meitsje fan de leane.
Banier Janssen smit tekenet yn 1626 (OPS 65 125) in kwitansje mei ‘Banier Jans Offeringe’.
-Yn 1627 (OPS 107 407) keapje Teye Engberts en Syts Jelledr de helte fan in tiolle mei hûs op De Sweach fan Gertruit Willemsdr, widdo fan mr. Geert Luittiens, foar 350 goudg., twa rosenobels en in ryksdaalder. Banyer Janssen smit fersiket as sibbe fan ferkeapster it near dat him gund wurdt.
-Yn 1630 (OPS 108 267) keapje Banyer Jans en Byeuke Crunis û.o. in kamp lân te Beetstersweach fan Lutgert Jans, widdo fan Jan Englis, foar 485 goudg.
-Yn 1630 (OPS 108 108, 473) keapje Banier Jansen smit en Bieucke de helte fan 3 mad mieden yn Bexterwarren, mienskiplik mei keaper en mei Geb Bastiaens frou, fan Emilius Otthonides, sekretaris yn Vredewolt, foar 190 karg. en yn 1632 jitris 1¼ mad fan Geb Harmensdr, widdo fan Bastiaen Cristoffel, foar 100 goudg.
-Yn 1631 (OPS 45 466) Banyer Jans smitt op De Sweach kontra Laurens Heynties timmerman te Koartsweagen.
-Yn 1632 (OPS 45 477) Banyer Jans smitt op De Sweach kontra Jelcke Coops.
-Yn 1636 (OPS 109 184) keapet Alle Dircx de helte fan 1/8 fan Gialt Wlckes sate yn it easten fan De Sweach fan Banyer Jansen smit en Bieu Cruins yn rúl foar 1½ mad yn Bexterwarren mei 182 goudg. der op ta (stim 14).
-Yn 1640 is doarpsrjochter Jan Jansen eigner fan stim 14 fan Beetstersweach útsein it 1/8 part dat de widdo en erven fan Banier Jans taheart.
-Yn 1641 (OPS 66 72) wurdt Arent Arents, skuonmakker op De Sweach, oansteld as fâd oer de bern fan Banyer Jans by Beeucke Crumsdr.
-Yn 1648 (OPS 66 123) meitsje Arent Arents, mr. skuonmakker op De Sweach, as fâd oer de trije minderjierrige bern fan Banier Jans by Beeuke Cruyms en Jan, Sicke en Gerryt Baniers foar harsels in skieding mei harren mem, no frou fan Jan Symers. Oan Beeuke wurde alle lannen fan har en har bern te Roen yn Drinte tadield en sa wurdt ek it oare fêstgoed, mei dêr ûnder1/8 pleats op De Sweach, ferdield. De âldste soan Jan Baniers keapet it smidsark oer foar 465 karg.
-Yn 1650 (OPS 66 149) skieding tusken de erven fan Bieucke Cruyms.
-Yn 1650 (OPS 66 153) jowe Arent en Geert Baniersz, beide boppe de 25 jier, erven fan Banier Jans en Beucke Cruims, harren fâd Arent Arents, mr. skuonmakker op De Sweach, kwitansje yn presinsje fan Jan Baniers. Alle trije tekenje as Offringa.
-Yn 1650 (OPS 66 179) meitsje Jan, Sicke, Gerryt, Aerent en Geert Baniers en Aerent Aerents, mr. skuonmakker, as fâd oer Lambert Baniersz, alle seis as erfgenamen fan Beucke Cruyms, earst widdo fan Banier Jans Offeringa en dêrnei frou fan Jan Symers, mr. smid op De Sweach, in skieding mei Jan Symers, mei fanwege syn bern Bauck en Trijn Jansdrs by Beucke.
-Yn 1648 (OPS 111 456) keapje Sicke, Gerryt en Arent (lês Geert) Baniers en Arent Arents as fâd oer Arent en Lambert Baniers 1/6 fan it hûs oan de noardkant fan de strjitte yn De Sweach dêr’t de mem en styfheit fan keapers en ferkeapers wenje en dat ferkeaper fan syn heit erfd hie fan Jan Baniers en Geertrou Gielsdr foar 250 karg.
-Yn 1652 (SMA 34 292) wurdt te Drachten op fersyk fan Jan, Gerryt en Geert Baniers Offeringa it smidsark en ‘andere rommelerie’ beskreaun fan harren styfheit Jan Symmers dy’t op 11.5.1652 Drachten ferlitten hie en dy’t by harren mem Bieuck Crijnesdr twa minderjierrige bern neilitten hie.
-Yn 1656 (OPS 170 210 en fierder) ferkeapje Jan Baniers Offringa, mr. smid op De Sweach, mei fanwege syn minderjierrige bern by Geertruyt Giels, en Lambert Baniersz Offringa, timmerfeint dêr, omtrint 20 jier en bystien troch syn fâd Aerent Aerents, skuonmakker dêr, lannen oan notaris Ennius Idema en frou foar 818 goudg. mei ynstimming fan Jan, Aerent en Geert Baniers. Dêrby noch in ferklearring troch harren dat Jan yn 1651 it oandiel fan syn broer Sicke Baniers oerkocht hie.
-Yn 1664 (SMA 96 347) hat Jan Symers, mr smid yn de Suderdrachten, in foardering fan 125 karg. op Marten Fockes Bijman yn de Noarderdrachten.
Yn 1651 (OPS 112 351) keapje Jan Baniers en frou 1/6 fan lannen op De Sweach sa’t ferkeaper fan syn âlden erfd hie fan Sicke Baniers foar 100 daalders.


GENERAASJE III
III.1 Jan Baniers Offringa † Burgum 16-7-1684; smid op De Sweach oant 1657; letter prokureur-postulant fan it Gerjocht fan Tytsjerksteradiel en fiskaal fan ’e gritenij te Burgum; dêr kastlein; dêr allyksa tsjerkfâd; yn 1668, ’69 prokureur-postulant oan ’e Camstrabuorren te Ljouwert
x 1 foar 1642 Gertsen Gyels (ek: Geertruyt, Gertru; en Gæles) 1652/55
x 2 (attestaasje fan Ljouwert 5.7.1663) Grietie Bartels (ek: Baltus); libbet noch yn 1697, komt op 5-7-1663 mei attestaasje fan Ljouwert; Jan en Gryt wurde op 30-4-1677 neamd as man en frou te Burgum.
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 1048

§ OFFRINGA’S OP HILLAMA STATE
Op 2-5-1676 keapje Jan Baniers Offringa en Grietie Bartels in part fan Hillema State te Burgum, neffens it folgjende keapkontrakt:
Sioert Meynertsz en Tiet Pybes, el. te Suawoude, verkopers; jr. Douue Carel van Unia, grietman van Tietjerksteradeel, en Lucia van Aylva, el. te Oenkerk, met Jan Baniers Offringa en Grytie Bartels, el. te Bergum, tezamen kopers van een huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie c.a., staande en gelegen te Suawoude, met de “sathen en landen”, daaronder behorende, bezwaard met 5 oord floreen en ƒ 1 aan de kerk aldaar, doch weer inbeurende 7 stuivers eeuwige rente uit secretaris Recalff’s 8 mad mieden; voorts bezwaard met 15 jaar huur aan de kopers, die ook gedurende die jaren de gerechtigheid van de stem zullen genieten; huur ƒ 50 per jaar, “des sullen sij huyrders de huysinge ende schuyre na haer oordeel mogen laten decken ende verhemelen soo sij verstaen te behooren, ende de gedane costen jaerlijx in de huyr te corten; dese huysinge ende landen, beneffens het hornleger van Seerp Douwes”, samen verkocht voor ƒ 610 met een gouden ducaton, boven de kosten van de reis van Offringa naar Groningen à ƒ 15-10; naastliggers: secretaris Recalff ten oosten, westen en zuiden; Freerck Sioerts, Symen Halbes en Steven Gelts ten noorden
Hypteekboek, argyfnr 13-38, Nedergerjocht Tytsjerksteradiel; ynvintarisnr 0097, akte
88, blêd 55

De erven fan Jan Baniers Offringa ferkeapje in state te Burgum, mei toer, poarte en hôf – dat sil Hillema State wêze. Se hâlde de byhearrende hearebank yn ’e tsjerke oan harsels.
Ferkeaping by dekreet fan it Gerjocht fan Tytsjerksteradiel op 4-5-1685. It Hypteekboek fan it Nedergerjocht fan Tytsjerksteradiel, (argyfnr 13-38, ynvintarisnr 0095, blêd 125, akte 278), docht dêr melding fan:
 Grytie Bartels te Burgum, widdo fan Jan Baniers Offringa, foar de helte; Banier Offringa, keapman te Inkhuzen; Romcktien Offringa, húsfrou fan Claes Jans, mr. kuiper te Hurdegaryp en dêr doarpsrjochter; Galenus Offringa, prokureur-fiskaal fan Menameradiel, wenjend te Jorwert; Jochum Sioerds, mr. skuonmakker en doarpsrjochter te Sumar, as heit fan syn bern Jan Jochums en Bauckjen Jochums by de ferstoarne Bauckjen Offringa; Grytie Bartels earder neamd as mem fan Marcus Offringa, notaris publikus te Burgum, en fan Bieuwkjen Offringa en Jeltie Offringa, har minderjierrige bern, mei-inoar erfgenamten fan Jan Baniers Offringa, ek foar de helte ferkeapers; Geert Aetses en Albert Jans, beide skippers te Burgum, cum uxoribus, keapers fan in hûs en skuorre, toer, poarte, grêft, singel en hôf, oant de middengrêft ta, ‘doch de zingel in ‘t geheel’, mei in reinwetterbak, c.a., steande en lizzende te Burgum, beswierre mei £ 4 grûnpacht yn ’t jier foar profyt fan ’e ferkeapers, en mei 3-15-8 floreen, mar wer ynbarrende fan ’e keapers fan it oare hôf mei lânnen fl. 2-15-8, te witten fan Sape Hendrix as keaper fan it hôf 1/2 floreen, fan de hear Glinstra as keaper fan ’e twa kampen lân besuden it earder neamd hôf 1 floreen, fan mr. Jelger Jelgers as keaper fan ’e fiif mêd mêden, dêroan lizzend, fl. 1-1-8 en fan ’e ferkeapers kamp, lizzend op it noarden fan ’e buorren earder neamd, achter de huzing en it hôf fan óe eksekuteur Dirck Harmens e.o., 1/2 floreen, hâldende dus ta eigen lêst 1/2 floreen. Hawwende it rjocht fan in frije stim; neistlizzers Sipke Harts en Sioerd Jochums erven beëasten, Egbert Cornelis Gayckema bewesten, Sape Hendrix hôf besuden, de strjitte benoarden; net ferkocht binne lykwols it de ‘legerstede’ (de graven) en de hearebank yn ’e tsjerke, itjinge de ferkeapepers oan harsels hâlde; ferkocht foar ƒ 600, bekoarte mei ƒ 66-24-0 oan strykjild.

§ BANK FAN LIENING
Jan Baniers Offringa fungeart te Burgum gauris as Bank fan Liening foar syn doarpsgenoaten, de skuldbekentenissen binne legio; Jan nimt trochstrings in rinte fan 6% yn rekken; ien fan ’e mannichte foarbylden:

Tytsjerksterdadiel, hypoteekboeken akte, 19-12-1666:
Hendrick Wygers en Gerryt Claessen, mei foar har húsfroulju Saeck Sipkes resp. Hendrickien Sipkes, te Burgum; Hendrick Wygers earder neamd en Sioert Sioerts te Garyjp, as kuratoaren oer de ferstoarne Harcke Sipkes weesbern, ferklearje dat se £103 skuldich binne oan Jan Baniers Offringa, prokureur en herbergier te Burgum, en Grietie Bartelsdr, el., fanwegen “salarien, vacatiën ende expensen”, as ek fertarrings yn twa saken kontra Jan Saepes c.s.
Boarnen: Opsterlân Q 7-456, d.d. 5-10-1648; X 8-129, d.d. 15-1-1652; X 8-210, d.d. 23-6-1656; Tytsjerksteradiel M 4-9, d.d. 18-6-1661; Smellingerlân P 4-239, d.d. 24-3-1683; Tytsjerksteradiel S 14-56, d.d. 7-5-1686; S 14-41, d.d. 28-5-1689; S 14-92, d.d. 8-2-1692; M 7-511, d.d. 17-8-1697

Yn it Hypoteekboek fan it Nedergerjocht fan Tytsjerksteradiel, 1-1-1667, is in akte opnommen dêr’t Jan Baniers Offringa syn daalderpacht oerdraach, mar dat jildt net foar it bier dat er tapet:
Jan Baniers Offringa, prokureur en kastlein te Burgum draacht oer oan Thuenis Beerns, dêr wenjend, de helte fan it rjocht ‘tot de impositie der daelderpacht’ fan Burgum ‘met de aengevoeghde brandewijns impositie’, allyksa foar de helte, begjinnende op 29-12-1666 en ekspirearend 29-11-1672, lykas troch Offringa krigen fan ’e hear Aernt van Hillama en jonker Scipio Meckama van Aylua neffens kontrakt d.d. 18-12-1665; de huzing fan Offringa bliuwt frij fan ’e daalderpacht oangeande it bier dat dêr tape wurdt; de pachtpinningen bedrage £ 230 yn ’t jier; sa ferkocht en oergedroegen foar £ 400;
w.t. J. Baniers Offringa, Thonyes Beernts Terninga en de getugen Renck Edses, Johannes Offkes, Jan Wisma (tekenet mei merk)
(Tytsjerksteradiel, 1667, argyfnr 13-38, ynvintarisnr 0097, blêd 354, akte 547)

Bern út it earste boask fan Jan Baniers Offringa:
1 Bauckien Offringa
† foar of yn 1697
x (foar) 1662 Jochum Siurdts; yn 1662 fearskipper fan Sumar op Ljouwert; yn 1685 Mr skuonmakker te Sumar; dêr doarpsrjochter
Bern: 1 Jan Jochums; 2 Bauckien Jochums


§ BESIBBE SULVERSMID?
Mooglik binne oan Jan Jochums besibbe:

Jochum Jans
x Fokeltje Jans † -12-1748 [] Ljouwert by de Aldehouster tsjerke 5-12-1748
Bern:
1 Jan Jochums ~ Ljouwert 20-6-1733
2 Jan Jochums ~ Ljouwert 18-3-1736
3 Hiltje Jochums ~ Ljouwert 25-2-1742;
x Drachten 13-10-1765, sy fan Ljouwert, hy fan Drachten, Julius Tjallings; prokureur-fiskaal fan Smellingerlân te Noarder Drachten

4 Ate Jochums Offringa * Ljouwert -1-1744 ~ dêr 26-1-1744 † ûnder Huzum 9-10-1837, hûsnr 100, 93 jier en 9 moanne; sûnt 1779 goud- en sulversmid (orfèvre) yn ’e Skrâns ûnder Huzum; yn 1830 dêr sûnder berop;
x Ljouwert, Galileër tsjerke 7-2-1768, beide fan Ljouwert, Anna Pieters
Hjirûnder in stâlbekroaning op in sulveren tinkleppel, smeid troch Ate Jochums Offringa: De Leafde
Sjoch: Jan Schipper – Zilverstudies – Ate Jochums Offringa


Bern:
1 Fokeltje Ates ~ Ljouwert 25-11-1768 † ûnder Huzum 7-1-1844, nr 92, 75 jier; by ferstjerren fan har broer Jochum yn 1827 neamd ‘innocent’;  by trouwen sûnder berop ûnder Huzum;
x Ljouwerteradiel 8-12-1830, 62 en 57 jier, Rembt Regnier de Cock (by ~ en yn trou-akte twadde houlik: Rembt Regnier; ek: Rembartus Regnerus) * Bitgum 20-9-1773 ~ dêr 2-1-1774 † Ljouwert 19-4-1855, 81 jier; yn 1829 boer te Menaam, by twadde houlik en yn 1835 boer ûnder Ljouwert; yn 1842 komelker ûnder Huzum, yn 1844 dêr molktaper; by ferstjerrren sûnder berop te Ljouwert; sn fan Gerard Theodorus de Cock, Nederlâns Herfoarmd dûmeny te Bitgum, en Margaretha Gerarda Wielandt;
Rembt x 1 Menaam 27-5-1798, beide fan Menaam, Antje Wigles Westra (twilling mei Jan) * Menaam 14-8-1768 ~ dêr 28-7-1768 † dêr 2-11-1829, nr 46, 61 jier; dr fan Wigle Jans Westra, by ferstjerren yn 1823 rintenier te Menaam (nr 12), en Ymkje Sippes, bouboeren op Gralda state ûnder Menaam
Fokeltsje keapet op 29-1-1838 in hûs mei stalling ûnder Huzum; keapsom: f 1.414,00;
Fokeltsje kriget in liifrinte fan f 48 yn ’t jier út de neilittenskip fan har heit. Troch har ferstjerrren ferfalt it fruchtgebrûk ynsteld troch har heit oan syn testamintêr erfgenamten  fan it bleateigendom: Rinze Sjoerds Rinsma, yn 1837 boer yn Achter de Hoven ûnder Huzum, yn 1844 idem yn ’e Buorren fan Huzum, en oan Ate Harings Adema, yn 1837 arbeider te Jelsum, yn 1844 idem te Grou, elk foar de helte; mei no útbetelling fan ’e legaten oan Haring Rinzes, turfdrager te Huzum, f 150,00, oan Trijntje de Roos, widdo fan Wied Bouwes Wiedsma te Huzum, f 150,00 en oan Jan Carel Kutsch, notaris en ekseketeur testamintêr fan Fokeltsje har heit, f 200,00; it saldo is: f 3.623,79
2 Cornelia Ates
~ Ljouwert 24-1-1772
3 Pieternella Ates * Ljouwert 29-1-1773 ~ dêr, Westertsjerke, 26-2-1773
4 Cornelia Ates * Huzum 10-11-1775 

5 Jochum  Ates Offringa * Huzum 30-9-1777 † ûnder Huzum 14-1-1827, hûsnr 100, 44 jier; hy besit ûnreplik guod en is by ferstjerren ‘in onnozele toestand van zielsvermogen zijnde’ en rintenier ûnder Huzum;
Jochum lit in saldo nei fan f 2.070, wêrfan f 1.700, erfd fan syn muoike Antje Gerrits † Ljouwert 1786
6 Johannes Ates * Huzum 29-10-1778
7 Johannes Offringa * Huzum 26-4-1780

WJERFARREN BAUCKIEN OFFRINGA EN JOCHUM SIURDTS
-Yn 1662 (TIE 94 355) keapje Jochum Sioerts en Bauck Jans Offringa te Burgum in hûs c.a. te Sumar fan Minnolt Mellesz en Tziets Wopkesdr en ek har ‘veerschip met seil ende treyl’ fan Sumar op Ljouwert foar 600 goudg.
-Yn 1642 (OPS 110 196) keapje Jan Baniers en Gertru Gielsdr in hûs oan de noardkant fan de strjitte op De Sweach fan Andryes Sakis en Sybrich Galedr foar 621 goudg.
-Yn 1652 (OPS 66 209) oerleit Folckert Giels te Terwispel de ôfrekkening fan syn fâdij oer Antie Gielsdr, no mearderjierrich en bystien troch har broer Sierdt Giels en sweager Jan Baniers.
-Yn 1655 (OPS 66 364, 400) komme Folckert en Syert Gyels, bruorren fan Gertsen Gyels silger, frou fan Jan Baniers Offringa, en sa as omkes fan Bauck, Banier, Romck en Gyel Jans, de bern fan Gertsen, ta in akkoart mei harren heit Jan Baniers Offringa. Alle fêstgoed komt oan Jan, útsein harren hûs op De Sweach en wat de bern fan harren beppe Jets Gyels takomt, en hy sil de bern by folwoeksenheid 400 karg. útkeare.
-Yn de marzje kwitânsjes fan Bauckien Jans Offringa, frou fan Jochum Siurdts, 1663, fan Banier Jans Offringa, mei venia aetatis, 1665 en jitris 1667 en fan Romckien Jans Offringa, frou fan Claes Jans, 1667. By lotting wie de neilittenskip fan Antie Giels ferdield ûnder Folckert en Sierd Giels en Jan Offringa 1663.
-Yn 1657 (OPS 170 215) ferhiert Jan Baniers Offringa, mei fanwege syn bern by Geertruyt Giels, syn hûs en smidte op De Sweach foar fiif jier oan Melle Pyters en Jetske Jansdr foar 24 goudg. per jier. Ek ferkeapet er harren dan it smidsark foar 200 karg.
Yn 1685 (TIE 97 395v) ferkeapje Grytie Bartels, widdo fan Jan Baniers Offringa, te Burgum foar ½ en Banier Offringa, keapmen te Enkhuzen, Romcktien Offringa, frou fan Claes Jans, mr. kûper en doarpsrjochter te Hurdegaryp, Galenus Offringa, proc. fisc. fan Menameradiel te Jorwert, Jochum Sioerds, mr. skuonmakker en doarpsrjochter te Sumar, fanwege syn bern Jan en Bauckjen Jochums by Bauckjen Offringa, neamde Grytie Bartels as mem fan Martcus Offringa, notaris te Burgum, en Bieuwkjen en Jeltie Offringa by Jan Baniers Offringa foar ½ oan Sape Hendrix en Romcktien Aernsdr te Burgum hôf mei beammen en plantaazje dêr foar 250 goudg.
-Yn 1697 (TIE 37 511) makket Grietie Bartels, widdo fan Jan Banniers Offringa, pr. fiscael fan Tytsjerksteradiel, skieding mei har styfbern en bern te witten: Banier Offringa, wenjend tusken Hoorn en Enkhuzen, Galenus Offringa, pr. fiscael fan Menameradiel en notaris te Jorwert, Jan Jochums, mûnder te Sumar, en Bauckien Jochums, frou fan Jan Meinerts te Dokkum, beide bern fan Bauckjen Offringa by Jochum Sioerts, Claas Jans, mr. kûper te Hurdegaryp, as heit fan syn fjouwer bern by Romckje Offringa, by Gertruit Gieles en Marcus Offringa, notaris te Burgum, mei as fâd oer de noch minderjierrige Jeltie Offringa, en Biucjen Offringa, de bern by widdo Grietie. Jan hie op 23.10.1678 testamint makke.
-Trije moannen letter jowt Jeltie Jans Offringa, frou fan Siouke Grolts, skûtmakkersfeint te Burgum, kwitansje foar ûntfangst fan har diel.
-Dêrop folget noch in list fan fêstgoed, alles te Burgum en Hurdegaryp, en ferantwurding fan de administraasje fan de neilittenskip sûnt 1684.

Ferfolch bern út it earste boask fan Jan Baniers Offringa:
2 Banier Jans Offringa, folget IV.1
3 Romck Jans Offeringa
x foar 1667 Claes Jans; Mr kuper te Hurdegaryp; dêr doarpsrjochter
Fjouwer bern

4 Galenus Jans Offringa, folget IV.2
Bern út it twadde houlik fan Jan Baniers Offringa:
5 Marcus Jans Offringa, folget IV.3 

6 Bieuwkjen Offringa
(yn 1697: Bieutje); yn 1722 lidmaat te Burgum 
7 Jeltie Offringa
* nei 1676
x 1697 Sjouke Greolts; yn 1697 skûtmakkersfeint, letter skûtmakker te Burgum

III.2 Gerryt Baniers Offringa * foar 1623; Mr. smid op De Sweach 1652, kastlein te Lippenhuzen 1676, 1684 (OPS 73 56);
x Ancke Jans
Bern:
1 Banier Gerrits, folget IV.4

Yn 1650 (OPS 112 184) keapje Jan, Aernt en Geert Baniers ferkeapers oandiel yn it troch Jan Symers bewenne hûs mei oandiel yn de tioele sa’t ferkeaper erfd hie fan syn mem Beucke Cruyms, kocht fan harren broer Gerryt Baniers.
Yn 1652 (OPS 112 490) keapje Jan Baniersz, mr. smid, en Gertruyt Gielsdr op De Sweach 1/6 fan lannen dêr sa’t ferkeaper fan syn âlden erfd hie fan Gerryt Baniers, mr. smid dêr, foar100 karg.
-Yn 1669 (SMA 67 306) keapje Meine Jans en Jeltie Claesdr op De Sweach 4 mad mieden oan de Flaerboscher fenne fan Ancke Jans, frou fan Gerryt Baniers, foar ½ en fan de erven fan Lambert Jans foar ½ foar 60 goudg. it mad.
-Gerryt Beniers Offeringa te Lippenhuzen levere yn 1676 (OPS 71 294) foar 12 karg. oan ‘leetbiert’ foar de begraffenis fan dochter Siouk fan Eeble Ottis.

III.4 Geert Baniers Offringa * 1623/’25; yn 1653 Mr smid te Beetstersweach, in jier letter neamd mei de tanamme Offringa. Yn 1657 wennet hy dêr noch, dan is er kastlein (OPS M18 48, 1696); hy en Fokje dogge op 1-2-1705 bel;idenis te Beets;
x 1 Fokje Jacobs (ek: Foekje, Fokeltje)
Bern:
1 Banier Geerts Offringa, folget IV.5 
2 Geert Geerts Offringa; docht belidenis op ’e Sweach 13-8-1682; yn 1697 dêr diaken; yn 1696 Mr skuonmakker; hat foarspraak oangeande de bern fan syn broer Banier (Tytsjerksteradiel e.o., argyfnr 1730, Befolking, samling Nieuwland, ynvintarisnr 1, akte 8282, perioade 1600-1850);
x Rintske Ruurds † Beetstersweach 23-11-1686

III.4 Arent Baniers Offringa (ek: Aerent Banniers) * 1623/’25 † nei 1670; yn 1692 âlderling op ’e Swaech; Mr skuonmakker te Beetstersweach; Arent en Trijn wenje yn 1653 ‘nu ter tijd’ te Beetstersweach, twa jier letter wenje se dêr noch;
x 1 foar 1653 Trijn Eyts, fan Rysberkamp † foar 1648; dr fan Eyte Jans en Claesien Jansdr;
x 2 foar 1658 Hincke Wilts (ek: Hinckien, Hilckien) † foar 1686
x 3 foar 1677 Jebbechien Cornelis † Beetstersweach 6-2-1692 of 1697
Bern (folchoarder net wis; neffens it weesboek fan 1686 binne der fiif weesbern, Eise Wilts is dêr kurator oer; dy weesbern binne: Jan, Wilt, Lammert, Eyt en Æbele)
mooglik út it earste boask:
1 Benier Arents Offringa, folget IV.6
2 Eyt Arents Offringa, folget IV.7 

3 Jan Arents Offringa * omstrings 1662 † nei  1714; Mr skuonmakker te Burgum, yn 1686 major; dêr lidmaat
x 1 Garyp-Sumar-Earnewâld 16-5-1686 Aaltie Cornelis
x 2 Burgum 16-3-1690 Aaltie Bouwes
Bern út it twadde houlik:
4 Wilt Arents Offringa
† 27-4-1707 IV.8

5 Lammert Arents Offringa; yn 1694 Mr bakker te Harns IV.9
6 Æbele Arents Offringa IV.10

-Yn 1653 (OPS 170 199) liene Aernt Baniers en Trijn Eytsdr op De Sweach 200 karg. fan Cornelis Eyts en Anne Hillebrantsdr, yn 1655 (OPS 170 50) 50 goudg. fan Michiel Sioerdts en frou
-Yn 1658 (OPS 67 131) komt Arent Baniers, mr. skuonmakker op De Sweach en op ’e nij troud mei Hinckien Wiltsdr, ta in akkoart mei Jan en Cornelis Eytes te Rysberkamp as omkes fan dy syn soan by Trijntie Eytesdr. It nij boude hûs op De Sweach dêr’t hja wenje komt it bern ta.
Yn 1686 (OPS 73 543) makket omke Eise Wilts fan Jan, Wilt, Lammert, Eyt en Eebele Arents, de bern fan Hincke Wilts by mr. Arent Benniers Offringa, skuonmakker, dy’t witte lang lyn al foar de tredde kear troud wie mei Jebbechien Cornelis, in skieding mei de heit. Akkordearre wurdt dat elts fan de bern as hja folwoeksen wurde 225 karg. útkeard krijt wylst it fiifde part fan de pleats te Appelskea dêr’t Eise buorket oan de bern bliuwt. Dat selde jier tekent Jan Arents Offringa, mr. skuonmakker en al foljierrich, foar ûntfangst fan syn diel. Yn 1694 folget Lammert Aerns Offringa, mr. bakker te Harns, dat foarbyld.
Boarnen: Opsterlân X 8-199, d.d. -7-1653; X 8-50, d.d. 29-4-1655; M 9-131, d.d.25-7-1658; X 8-797, d.d. 20-7-1662; M 11-428, d.d. 23-1-1672; M 15-43, d.d. 1-3-1684; M 15-543, d.d. 4-1-1686

III.5 Lambert Baniers Offringa * omstrings 1636 † foar of yn 1670; yn 1656 timmermansgesel te Beetstersweach, 20 jier âld; yn 1661 Mr timmerman te Eastermar;
x Bauck Ritskes; prosedeart yn 1670 tsjin har sweager Arent Baniers Offringa

-Yn 1657 (OPS 67 14) jowt Aernt Aerns, mr. skuonmakker op De Sweach, ferantwurding fan syn fâdij oer Lammert Baniers Offringa. Dy hat in foardering út 1652 fan 250 en jitris 30 karg. op Gerrit Baniers, mr. smid mar no kastlein op De Sweach, ien út 1657 fan 60 daalders op Jan Baniers Offringa en fierder komt him 1/6 ta fan hûs en lannen. Presint binne de bruorren Jan, Aernt, Gerrit en Geertt Baniers Offringa.
Yn 1661 (OPS 170 672) liene Lambert Baniers Offringa, mr. timmerman te Eastermar, en Bauck Ritskes 100 goudg. fan Drieves Jans en Wytske Heeredr te Beets. Op fersyk tekenje Arent en Jan Baniers mei.
-Yn 1661 (OPS 69 430) ûntfong Lammert Offringa fan 28 daalders fanwege kostjild foar weessoan Sierd fan Rebbe Folckerts en Jourick Doeyes neffens in weesrekken troch  fâd Sytze Offringa fan 1672.
-Yn 1670 (OPS 48 292) Arent Baniers Offringa kontra Bauck Ritskedr, widdo en erfgenamt fan Lambert Baniers Offringa.
-Yn in weesôfrekken fan 1672 wurdt in útjefte neamd dy’t dien is oan Lammert Offringa fanwegen betelling fan ‘costpenningen’ foar it weesbern fan Rebbe Folckerts en Jouck Doeyedr dy’t yn Opsterlân wenje. Dy betelling is dien troch de kurator Sytse Offringa, dy is ek al kurator yn 1658, dan te Nuys.
Boarnen: Opsterlân X 8-210, d.d. 23-6-1656; M 9-14, d.d. 21-1-1657; X 8-672, d.d. 23-4-1661; F -4, d.d. 24-6-1670; M -11, d.d. 23-1-16721

§ In Lammert Offringa fan in oar laach?
Yn 1658 (OPS 67 127, 129) wurdt Sydtse Offringa te Nuis, sibbe fan memmekant, neist Girbe Feyties en Folckert Giels oansteld as fâd oer de bern fan Rebbe Folckerts en Jourick Doyedr. By dy gelegenheid wurdt Folckert Giels ûntslein fan syn fâdij.
Sa’n Sydtse Offringa te Nuis kin net goed te plak brocht wurde yn ús Offringa-ferbân, kin der ek noch in oare famylje west hawwe mei dy namme? Sydtse of syn frou moat neiste famylje west hawwe fan Jourick Doyedr. It kurieuze is dat Lammert Offringa, dy’t wol yn ús ferbân thúsheart, ek anneks is mei dat Rebbe-folk. No kin dy Rebbe soan west hawwe fan Folckert Giels, sweager fan Jan Baniers Offringa, en sa yn de fierte besibbe mar foar Sydtse sjitte wy dêr net mei op.

GENERAASJE IV
IV.1 Banier Jans Offringa
* wierskynlik Burgum nei 1640; wennet yn 1663 te Burgum; yn 1664 eksekuteur te Oentsjerk; yn 1685, ’92 keapman te Inkhuzen; wennet yn 1697 tusken Hoarn en Inkhuzen; mei syn frou lidmaat te Oentsjerk op 25-11-1664
Yn 1694 is in Banier Jans op ’t Hearrenfean kurator oer de weesbern fan Arent Jans; mooglik is dit deselde Banier Jans Offringa (Smel. N 1-92, d.d. 26-11-1694)
x Oentsjerk 13-10-1663 Bauckien Dircks; wennet yn 1663 te Oentsjerk
Bern:
1 Jan Baniers Offringa, folget V.1

IV.2 Galenus Jans Offringa (ek: Gyel, Gellius, Gelenus, Gæle) * Burgum 1650 † Jorwert 2-12-1721, 71 jier [] tsjerke Jorwert (rjocht foar syn stoel oer), dêr lidmaat 167o-’71, ’81, ’88, ’92, 1702; 1-1-1682, 1710 âlderling; 1721 administrearend diaken; tsjerkfâd oant 1721; yn 1670 klerk op ’e sekretary fan Baarderadiel; yn 1689 dêr prokureur-fiskaal foar it gerjocht; notaris publicus (= saakwaarnimmer) foar Baarderadiel; 1691 prokureur en notaris foar de gritenij Menameradiel; mei-kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel;
x Jorwert 6-2-1670 Sijke Eelckes Banga * Jorwert 24-12-1652 † Jorwert 9-5-1743, ferstoarn yn ’e pastory by har soan Tiberius Offringa, [] tsjerke Jorwert; Sijke wurdt lidmaat yn 1733(?); sy en Galenus wenje sûnt 1670 op it notarishûs te Jorwert, se hâlde ek ta te Menaam, mar bliuwe lidmaat te Jorwert; se ferfarre mooglik yn 1704 nei Frjentsjer, neffens oare boarnen wennet Galenus yn 1709 noch te Jorwert; dr f. Eelcke Sipckes Banga, boer op Fûns ûnder Jorwert, ûntfanger-generaal, bysitter (=wethâlder), substituêr ûntfanger fan Baarderadiel, ûntfanger te Jorwert; kommittearde wetterskip Seis Diken fan Baarderadiel, mei-deputearde Fiifdielen Seediken Binnendyks, folmacht op ’e Lânsdei, en Dytscke Benedictus Adama
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 524
Galenus Offringa
Geneanet-Galenus Offringa

Yn 1692 ferkeapje Galenus en Sijke it hûs ‘met een schuire ende weinigh plaets’ te Jorwert, keapsom: f 752,-.
Galenus keapet yn 1695 Het Wapen van Baarderadeel, de Jorwerter herberch, foar f 400,-, hierder is dan Otto Bockes Patinga. Yn 1723 ferkeapet Sijke de herberch – ‘seekere heerlijke huisinge, schuire en hofke waarin lange jaren herberge is gehouden’ – foar 525 Kroalus gûne oan Klaaske Sippes Siffona, frou fan Dooije Jelles, skipper te Jorwert.
Sijke keapet yn 1698 in hûs te Dronryp. Op 10-2-1744 ferkeapje de erven Offringa in hûs en tún te Jorwert foar 1500 Kroalus gûne.
Bern:
1 Geertruit Offringa
~ Jorwert  21-1-1672
2 Eelcke Galenus Offringa, folget V.2

3 Geertruit Offringa ~ Jorwert 19-5-1678 † Stiens 4-10-1748, 70 jier; wennet yn 1709 te Weidum
x 1 foar 1709 Anthonius Valeriuszn  Hitsma (Teunis Watses) ~ Hilaard 4-4-1669 † Hilaard 25-2-1706, 36 jier; teologys kandidaat en dûmeny; sn f. Valerius Suffridus Hitsma (Watse Sjoerds) en Geertie Suffridus à Sinnama

x 2 Wikel 12-8-1714 Gellius Suydstrand * Wikel [?] 1671 † 1754; dûmeny, ûnder oaren te Sybrandabuorren
4 Dytske Offringa ~ Jorwert 27-5-1683 † 1733
x 1 Frjentsjer 15-1-1707 Bernardus Wybranda; boekferkeaper te Frjentsjer

x 2 Weidum 15-3-1716 Suffridus Oosterga
5 Jan Offringa, folget V.3
6 Tiberius Offringa, folget V.4
Boarnen: Sivile Sintinsjes 134-3, 1703; 184 ynt. 1709; 191-1, 1709; 208-8, 1710; 813-6, 1751; 346-10, 1720; 374-15, 1720; 756-10a

IV.3 Marcus Jans Offringa * omstrings 1668; yn 1692 notaris publikus, fiskaal en prokureur-postulant foar it Gerjocht fan Tytsjerksteradiel en Smellingerlân te Burgum, yn 1701 is syn stânplak Eastermar, by de Wâl.
Marcus is yn 1697 kurator oer syn minderjierrige suster Jeltsje, troud mei Sjouke Greolts.

Boarnen: Sivile Sintinsjes 312-4, 1718; 27-22; 128-38; 152-23; 334-33; Tytsjerksteradiel S15 81, 471; S17 620; S18 277
x Eastermar 1-1-1704, dan beide fan Eastermar, Margje Reiners (ek: Marichjen Reinders); docht belidenis te Eastermar op 4-6-1713
Bern:
1 Jan Marcus Offringa
~ Eastermar 22-8-1704
2 Nicolaas Marcus Offringa
~ Eastermar 17-1-1706
Yn it Kwotisaasjekohier fan Ljouwert is yn 1749 ynskreaun: Nicolaas Offringa, mûnersfeint op it Súdfliet; oantal folwoeksenen: 1; oanslach £ 9:1:-, ferheging: £ 1; it is net wis oft dizze Nicolaas deselde is as de soan fan Marcus en Margje
3 Grietje Marcus Offringa ~ Eastermar 26-6-1707
4 Jochemus Marcus Offringa
~ Eastermar 12-5-1709
5 Joachimus Marcus Offringa, folget V.5

6 Reiner Marcus Offringa ~ Eastermar 30-12-1714 † op 6-4-1782 ferstjert te Ljouwert: Reinder Offringa, [] Ljouwert, Aldehoustertsjerkhôf, it is net wis oft dizze man deselde is as de soan fan Marcus en Margje  
7 Antje Marcus Offringa
~ Eastermar 13-11-1718

IV.5 Banier Geerts Offringa * Beetstersweach † 19-12-1693; yn 1677 lidmaat, yn 1684 diaken te Beetstersweach; dêr Mr smid; hy is yn 1691 fâd en yn 1694 kurator oer de weesbern fan syn sweager Teye Oeges (Smel. N 1-92, d.d. 8-6-1694; OPS M18 48)
x Beetstersweach (proklamaasje Boarnburgum 8-3-1674)  Bontie Oeges; dr f. Oege Teyes en Auck Aetses;
Bontsje x 2 Wyger Melles † Beetstersweach 8-8-1700; Mr smid op ’e Sweach
Bern:
1 Bieukjen Baniers (ek: Beucke) * omstrings 1676;
x Tabe Arends
3 Geert Baniers
* omstrings 1678
x Fockje Jacobs
4 Oege Baniers, folget V.6
5 Anckien Baniers
* Beetstersweach omstrings 1682 ~ dêr 19-11-1693

-Yn 1696 (OPS 76 48) meitsje âldomke mr. Aerent Beniers Offeringa en folle omke Geert Geerts, mr. skuonmakker, fan Beucke, omtrint 20, Geert, omtrint 18, Oege, omtrint 16, en Auckien, 14, de bern fan Benier Geerts, mr. smid, in skieding mei dy syn widdo Bontie Oeges dy’t op ’e nij troud is mei Wyger Melles. Oan de bern komt 1/6 fan it hûs plus 200 karg.
-In Pieter Baniers ferstjert te Muntsjesyl, Kollumerlân, op 28-2-1755, dit is wierskynlik net in soan fan Banier en Bontsje, want hy wurdt yn boppeneamd skik net neamd.

IV.4 Banier Gerrits; docht 8-12-1695 belidenis te Drachten; skuonmakker yn ’e Suderdrachten;
x Drachten 17-3-1695 Gertje Sytses 1717
Bern:
1 Hendrikje Baniers * 1696
2 Gerrit Baniers * 1697
3 Antje Baniers * 1699
4 Hendrik Baniers * 1701
5 Grietje Baniers * 1703
6 Hendrikje Baniers * 1706
7 Pyter Baniers * 1709
-Yn 1717 (SMA 31 22.11.1717) wurde Rinnert Sytses te Drachten en Jan Alles te Lippenhuzen oansteld as fâden oer Gerryt, 20, Pieter, omtrint 9, en Grietie, 14, de ebrn fan Gertie Sytses silger, widdo fan Banier Gerrits, te Suderdrachten. Datselde jier (SMA 57 21) wurdt de neilittenskip beskreaun mei húsmanne- en skuonmakkersark. Fjouwer huzen yn de Drachten binne harres, ien dêrfan hie Banier al yn 1690 kocht.

IV.4 Benier Arents Offringa; is op 1-1-1682 kandidaat âlderling te Beetstersweach; docht dêr op 4-11-1685 belidenis; 17-1-1692 dêr âlderling, 31-12-1694 ôfgeand; yn 1712 Mr skuonmakker te Beetstersweach; hy hat mooglik in hoart fuort west, want neffens it lidmateregister komt er op 3-2-1695 yn Beetstersweach út Aldeberkeap wei
x 1 Jentje Annes † 16-3-1686
x 2 Ljouwert foar it Gerjocht 23-4-1712, hy fan Beetstersweach, sy fan Ljouwert, Trijntje Jochems
Bern út it earste boask:
1 Trijntie Beniers Offringa
~ Beetstersweach 21-2-1686
Bern út it twadde houlik:
1 Arent Beniers Offringa, folget V.7
2 Janke Beniers Offringa
~ Beetstersweach 20-3-1718

Beetstersweach neffens in tekening fan J.J. Stellingwerf út 1723:

IV.5 Eyt Arents Offringa (ek: Eit, Eite, Eyte) * Beetstersweach omstrings 1670 † 1742; ferfart op 28-2-1696 út Beetstersweach nei Ljouwert; docht dêr belidenis op 13-3-1700; Mr bakker te Ljouwert

x Ljouwert 23-6-1696 Rinske Bangma (ek: Banga) † Ljouwert 1739; dr f. Tiepcke Harmens Bangma, te Wergea, en Nieske Jentjes, fan Reduzum
Bern:
1 Augustinus Offringa (ek: Auke Eites) ~ Ljouwert 28-3-1697 † Bolswert 28-6-1758, 61 jier, [] Bolswert, Martinytsjerke; docht belidenis te Ljouwert op 4-12-1715; ynskreaun op 10-12-1717 yn it lidmateregister te Frjentsjer; stiet dêr yn 1717 yn ’t studinteboek, studint teology; 1721-1728 dûmeny te Boksum-Blessum, fan 1728 oant syn ferstjerren idem te Bolswert V.7
x Bolswert 3-12-1730, omstrings 33 en 35 jier, Sjoertje Acronius * Ljouwert 26-4-1695 ~ dêr deselde dei [?]  † 14-8-1765, 70 jier; dr f. Johannes Davids Acronius (Hanso Hansonius), en Sjoerdtje Jurjens van der Leij (ek: Geertruyt); Jehannes is juridysk studint te Frjentsjer, sûnt 1671 advokaat by it Hof fan Fryslân, boumaster fan Ljouwert, lid fan ’e froedskip en boargemaster 
Grêfskrift op Augustinus syn sark yn ’e Martinytsjerke:
Ao 1758 de 28 iu[l]ij stierf den wel eerw: en geleerden heer dus Augustinus Offringa in’t 62 iaar sijnes ouderdoms na dat hi 7 iaaren de gemeente Xti te Boxum en Belssom en um 30 iaaren te Bolswart de selve getragt heeft in alle getrouheit het evangelium te verkondigen en leit alhier begraven
B.J.
Boarne: Hessel de Walle-Walmar
2 Hendrikjen Offringa
~ Ljouwert 27-11-1698
x Douwe Johannes Bouwma
3 Arnoldus Offringa
~ Ljouwert 5-6-1700 † 20-9-1775, 75 jier, [] Ljouwert; as lidmaat ynskreaun te Ljouwert op 12-1-1729 mei attestaasje út Boksum; V.8
x Ljouwert 7-10-1742, dan beide fan Ljouwert, Claeske Foekes † 10-6-1781 [] Ljouwert
4 Hendrickie Offringa
~ Ljouwert 5-5-1702
5 Yda Eyts Offringa, folget V.9

6 Abelius Offringa (ek: Abel) ~ Ljouwert 28-2-1706 † dêr 8-1-1773, 66 jier, [] Jakobiner tsjerkhôf; timmergesel te Ljouwert, yn 1755 timmerman, wennet yn 1749 dêr op it Keimpema-espel; V.10
x 1 Ljouwert, Galileër tsjerke, 12-5-1748/26-4-1748, beide fan Ljouwert, Berber Hilles † 31-5-1754 [] Ljouwert

x 2 Ljouwert 16-11-1755, beide fan Ljouwert, Aukjen Sipkes Noordhoff † Ljouwert, Amelânstrjitte, 29-10-1785 [] Ljouwert 11-2-1752
Bern út it twadde houlik:
Eyte Offringa * of ~ Ljouwert 15-7-1757; 23-3-1765 is in bern fan Abelius Offringa ferstoarn, mooglik is dit Eyte, [] by de Jakobiner tsjerke
7 Wiltie Offringa ~ Ljouwert 18-3-1798
8 Wiltie Offringa
~ Ljouwert 28-4-1709 V.11
9 Willemke Offringa
~ Ljouwert 18-6-1713
x Ljouwert 20-12-1750 Johannes Sleeman; Mr kleanmakker te Ljouwert

10 Tjitske Offringa ~ Ljouwert 20-1-1715


GENERAASJE V
V.1 Jan Baniers Offringa
Bern
[mooglik]:
Banier Jans Offringa
; Mr  skuonmakker te Beetstersweach; wurdt dêr 27-4-1707 neamd op ’e lidmatelist as ‘j[jonge] m[an]
Bern:
1
 Janke Baniers Offringa ~ Beetstersweach 20-3-1719

V.2 Eelcke Galenus Offringa (ek: Eelco) ~ Jorwert 16-11-1673 † Seisbierrum 6-3-1726; yn 1699 prokureur postulant te Dronryp; yn 1697 dêr skriuwer fan in Kompanjy Ynfantery; earmfâd 1703-1707; yn 1707 beneamd ta sekretaris fan Barradiel, ferfart dan nei Seisbierrum; ferkeapet 1-2-1707 syn hûs oan ’e Nije Streek te Dronryp oan syn broer Jan Offringa (V.2); wennet yn 1718 yn Seisbierrum
(Sivie Sintinsjes 314-7; 325-17; 343 ynt; 417-13)
x 28-9-1676 Margarietha Tieerds Suringar * Harns 1676 ~ op belidenis Dronryp 28-4-1699 † 4-12-1727 (of 1728?); dr f. Tieerdt Sybrants Suringar, sâltsieder te Harns, en Dyncke Jans (ek: Duicke)
Oantekening Rekkenboek Tsjerfâdij Dronryp, 20-10-1782:
Ontvangen wegens kistgeld £ 33:-:-; Secretariske Offringa doodkist.
Grytsje (dan neamd Grietie Suiriger, troud mei Eelco Ofringa) besit yn 1698 yn ’e mande mei har suster Ibeltie Suiriger (troud mei de bijsitter Hoitinga) en Amelyke Suiriger (troud mei ds Harmannus Rheneman) alle trije foar in tredde part fan ’e pleats stim 32 bûtendyks ûnder Achlum; brûker is dan Thomas Jansen (Stimkohieren Frjentsjerteradiel 1698).
(Hoyte Roucoma neamt har yn syn Memoriael ek Grietie.)
Bern:
1=VI.1 Tjeerd Eelkes Offringa
~ Dronryp 21-3-1697
2 Julius Eelkes Offringa
~ Dronryp 22-10-1699 † dêr 27-1-1703, 3 jier 
3 Dieuke Eelkes Offringa
(ek: Offeringa) ~ Dronryp 6-8-1702 † Weidum 4-2-1762, 59 jier
x Weidum 11-6-1730 Jacobus Pierszn Spyxma * Weidum 27-6-1706 † Boazum 1794; skoalmaster en organist te Boazum; sn f. Pier Hessels Spyxma en Juliana Lenertsdr;
Jacobus x 2 Weidum 24-5-1767  Geeltie Harmens
4=VI.2 Julius Eelkes Offringa * Dronryp 31-12-1704, Nijjiersjûn, twilling mei Geertruit, ~ Dronryp 4-1-1705 † dêr 5-6-1733, 28 jier
5 Geertruit Eelkes Offringa
* Dronryp 31-12-1704, Nijjiersjûn, twilling mei Julius, ~ dêr 4-1-1705 † dêr 16-1-1705 [] Dronryp
(By ferstjerren neamd as Geertruydt Offringa yn Kolleksje Doop-, Trou-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Menameradiel, ynvintarisnr 499a, akte 334, perioade 1697-1713)
6 Eelke Eelkes Offringa (ek: Eelco) ~ Dronryp 1-8-1707
7 Eelke Eelkes Offringa, folget VI.3

8 Jan Eelkes Offringa, folget VI.4
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 262
-Genealogysk jierboekje 1963, side 65 en 1988, side 52
-Nederlands Patriciaat 17 -Suringar, side 31 en fierder
-Bavo van der Molen – De nakomelingen van Pier Hessels Spyxma

V.3 Jan Offringa (ek: Joan) ~ Jorwert 25-4-1686 † Dronryp 26-4-1715, op ien dei nei 29 jier [] Jorwert; prokureur fiskaal fan Menameradiel te Dronryp, ; dêr neamd as ‘praktizijn’; wennet yn 1698 op Skreiershoeke (oanlisplak foar trekskippen) by de brêge dêr’t er dan twa nij-kochte huzen hat; keapet yn 1707 in hûs op ’e hoeke fan ’e Trekfeart en de Mole-einsteropfeart (MEN A 23, 140); keapet 1-2-1707 in hûs (mooglik itselde?) oan ’e Nije Streek, alias de Griene Wei, te Dronryp fan syn broer Galenus (V.1)
?x 1 Frouckjen N.N.
x ûndertrou Holwert 16-4-1707, mei attestaasje fan Seisbierrum, Jorwert 8-5-1707, Jan fan Seisbierrum, Aaltsje fan Holwert, Aeltie Upts Doma (ek: Domna); dr f. Upt Cornelis Doma, ûntfanger te Easternijtsjerk, en Antje Meintes Doma
Tytsjerksteradiel e.o., argyfnr 1730, Befolking, samling Nieuwland, ynvintarisnr 1, akte 2530, perioade 1600-1850
Aaltsje x 2 Mitselwier 15-5-1718 Coenraad van Minnen † Mitselwier nei 1746 (HOF bylagen 748-9); sjirurgyn te Mitselwier
(Sivile Sintinsjes 624-3; 645-13; 694-13)
Bern fan Aaltsje en Jan:
1 Bern Offringa
† 1703; oantekening Rekkenboek Tsjerkfâdij Dronryp, 18-3-1703: 
Betaald wegens begrafeniskosten £ 1:1:-; Ysbrand Heins betaalt wegens Offringa ‘s kinds doodvat te maacken, luit quitantie met no. 102
2 Bern Offringa † 1707; oantekening Rekkenboek Tsjerkfâdij Dronryp, 8-11-1707:  On
tvangen wegens kistgeld £ 5:-:-; ontfange van de viscaal Offringa zijnde betaalinge van sijn kints dootvat
3 Bern Offringa † 1709; oantekening Rekkenboek Tsjerkfâdij Dronryp, 12-3-1709: Ontvangen wegens kistgeld £ 5:-:-; ontfange van de viscaal Offeringa ter saake betaalinge van sijns kints doodvat
Bern fan Jan Offringa en Vrouwkjen Pijters
, yn 1709 tsjinstfaam by Jan:
4 Jan
* Dronryp 18-10-1709 ~ dêr 31-10-1709 † ‘Copermaandagh’ 1711 
Bern fan Aaltsje en Jan:

5 Bern Offringa
† 1713; oantekening Rekkenboek Tsjerkfâdij Dronryp, 12-4-1713: On
tvangen wegens kistgeld £ 5:-:-; ontvangen van de fiscael Jan Offeringa wegens zijn kinds doodvat
6 Upt Offringa ~ Dronryp 1-7-1714 † dêr 1715; oantekening Rekkenboek Tsjerkfâdij Dronryp, 19-2-1715: Ontvangen wegens kistgeld £ 10:-:- /…/ontv(angen) van mons(ieu)r Offringa tot betalinge van sijn zoons doodvat/…/
Yn ûnderskate boarnen wurdt neamd: Upt Eelkes Offringa ~ Dronryp 1-7-1714; it patronym Eelkes sil hjir mooglik in fersin wêze.
7 Bern Offringa † 1717; oantekening Rekkenboek Tsjerfâdij Dronryp, 21-4-1717:
Ontvangen wegens kistgeld £ 8:-:-; van doct(or) Acronius ontvangen zijnde de betaalinge van de fiscals Offringa’s kinds doodvat

§ De Dronrypster skoalmaster Hoyte Roucoma (* 1661 † 1719) hâldt in kronyk by oer it Rypster doarpslibben.
Hy tekenet op yn syn ‘Memoriael’:
-1715: Den 19en dito is de fiscaals Jan Offringa’s eenigste soon gesturven [dit is Upt].
Jan Offringa en Aaltsje Domna ferlieze seis bern, Jan en Froukje Piters in jonkje.

§ DE RYPSTER BOLLE
Roucoma skriuwt oer Jan Offringa:
-1715: Vrijdag den 26. April, ’s morgens, is fersturven Jan Offringa, fiscaal van Menaldumadeel; tot Jorwerd begraven; hij laat een weduwe na met veel schulden. N.B. Jan heeft gepleyt wegens overspel met Nieske, die den 5en Februarij gesturven is.
-1698: Alsmede (om dese tijd) heeft de procureur Offringa een paardestal achter zijn nieu gecogte huisen bij de brugge (Schreyershoek genaamt) laten timmeren, en ook groote reparatien aan sijn bewoonde huisinge gedaan. Nota. De stal is in de naherfst te vooren ’t muirwerk gemaakt.
-1709: Den 7. October, nadat onse grietman getuygen verhoordt hadde, is onse fiscaal Jan Offringa door de executeur Jan Reydsma geciteerdt, ter zaake overspel etc. bij de naaste regtdag voor ’t Edele Geregte van Menaldumadeel te verschijnen, om alsdan aan te hooren ’t geene hem verder voorgesteld zal worden tot zijne laste.
-1709: Den 16. October is de kraammeyd Vroukjen Pijters, zijne de fiscaals Jan Offringa’s dienstmeyd, met Eelk goedvrouw en de weduwe Antie Sluisker met een schip en 2 mannen van hier na Holwerdt gebragt. N.B. Die van Holwerdt hebben Vrouk voorschreven
[d.w.s.: hjir niis neamd]  met de twe genoemde vrouwspersoonen weder terstondt na de Rijp [=Dronryp] gestuyrdt; en hebben se een peerdt voor’t schip besteldt om voort te komen, want ’t kraakte al. Met dat se hier weder quaamen, is Vroukjen bevallen te weten den 18. dito ’s morgens, en heeft een soon van elf ponden ter wereld gebragt, en is den 31. October gedoopt en genoemt Jan. (N.B. Copermaandagh 1711 is dese Jan gesturven.) Eelk goedvrouw heeft voorschreven Jan te doop gehouden, en op het ordinairis formulier, ’t welke haar voorgelesen wierde door ons Domene vader, prædicant tot Boxum, die hier toen proevpreek deede (zijn text was Luce 19, vers 10.), ja geantwoordt, en van zijn E. soon, onse prædicant, die in de consistorijstoel was, gedoopt.
[Lucas 19:10: Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.]
Den 27. October heeft onse grietman Nieske, meester Eecke barbiers wijff, in apparantie laaten nemen (N.B. De 5en Februarij 1714 is dese Nieske gesturven.) en bewaart, in de vergulden Hoorn, door de executeur en de adsistenten, ter zaake om betaalinge van twe hondert goude guldens breucken wegens overspel, en de onkosten daarboven. Voor de grootste gedeelte is meester Allert Heixan chirurgijn borge en voor ’t overige Wijbren Sijmens smid en de schoenmaker Pijter Rommerts geworden, waarop voorschreven Nieske weder los gelaaten is. N.B. De breucken, die de armen hooren, zal meester Eecke met meysteren verdienen.

Roucoma neamt Jan Offringa de ‘Rijpster bulle’, hy giet dêrby oer yn ’t Frysk:
’t Is nu wijle tijdts zeer onveylig voor de vroulieden op de Rijp geweest: zij konden zonder escorte qualijk op d’ straat wandelen. Besonder omtrent de nieuwe streek, alias groene weg, worden se door de soo genoemde Rijpster bulle aangeranst en besprongen. Die hier een wijf, dogter of maagd heeft, is de wagt aanbevoolen! Elk pas op, ’t is nu alle hael ijnd wijld. Lobje dij bôlle, lobje dij bôlle! Meijtse hem d’ klooten quijt! Hij makket oors alle froulieuwe meij baern! Wa! Daeule het zijn leeven fin sokke fotsige dingen haerd! Het eerer het better! Dij doorskasijnnen tjienje oppe rijgle-weij haeger makke te wurden! ’t Is waaragtig alle heal int wijld!
Sjoch:
-drs K. Terpstra, Dronrijps Memoriael , Fryske Akademy, Ljouwert, 1986 ISBN 90-6171-659-4
-W. Dolk – Dronrijp, 1690-1717, H. Roucoma’s Memori-Pilaer of Dronrijps Memorieal (off Chronijk), waarin gevonden word al het voornaamste dat zedert ’t jaar 1690 pepasseert is, door H. Roucoma, schrijfmeester, coster en organist de selven dorps, Genealogysk Jierboekje, Fryske Akademy, Ljouwert, 1963

V.4 Tiberius Offringa (Tiepke, Tjepcke, Tjeepke) ~ Jorwert 5-5-1689 † Boazum 11-6-1753, omstrings 64 jier; dûmeny te Boazum; wurdt yn 1728 ‘patroon van Bozum’ neamd; yn 1728 eigner fan 38 pûnsmiet yn stim 30 te Boazum.
Wurdt yn Kwotisaasjekohier Baarderadiel 1749 neamd: wel begoedigt; oanslach: £ 50:19:-.
x 1 Boazum 27-10-1715, 26 en 19 jier, Mijntje Ureterpius (ek: Maria Minca) ~ Britswert 16-2-1696 † Boazum 11-10-1724, 28 jier; dr f. Lubbertus Henrici Ureterpius, 1695-† 1721 dûmeny te Britswert, lid fan ’e Klassis, eigner fan in pleats by Boazumersyl yn ’e Dyksharne, en Hiske Andreas
x 2 Boazum 14-7-1726 Jetske Sickes Tania
Sjoch: Otto Schutte – Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen, Genealogysk Jierboek 2016, Fryske Akademy, Ljouwert, 2016, side 95
Bern út it earste houlik:
1 Johannes Hinricus Offringa ~ Boazum 18-7-1717 † Boazum 20-12-1721, 4 jier [] tsjerke Boazum
Grêfskrift Jehannes syn sarkje yn ’e tsjerke fan Boazum: Obyt [=ferstoarn] den 20 Xber 1721 Iohannes Hinricus Offringa in het vyfde jaar syns ouderdoms en leit syn lichaem alhier begraven
Obyt den 20 Xber 1721 Iohannes Hinricus Offringa in het vyfde jaar syns ouderdoms en leit syn lichaem alhier begraven
Boarne: Hessel de Walle-Walmar
2 Hiske Offringa ~ Boazum 29-1-1719
x Easterwierrum 24-3-1741 Phæseus Abdias Noordbeek (Fokke Abbes) * Balk -8-1712 ~ dêr 4-9-1712 † Nijlân 26-11-1776, 64 jier; sn f. Abdias Tiberius Noordbeek (Abbe Tjibbes), dûmeny te Balk, en Itskjen Phocæus Dodoneus van Colde (Foeke Douwes)
Soan: Abdias Tiberius Noordbeek x Titia Clases Stellingwerf; dochter: Hiske Abdias Noordbeek x Bouke Rintjes Buringa * Boazum 24-12-1798 ~ dêr 1-1-1769 † dêr 18-2-1842, 73 jier; dochter: Maaike Boukes Buringa x Rintje Oenes Syperda; soan: Bouke Rintjes Syperda x Sjoerdje Jacobs de Boer

4 Sijke Offringa ~ Boazum 25-10-1722 † wierskynlik Stiens 22-3-1768, 46 jier, [] yn ’e tsjerke te Stiens
x 1747 Dirk Jan Cornelis van der Meer; dûmeny te Stiens; sn f. Jan Cornelis van der Meer en Grietje Dirks Gerbrands (Sivile Sintinsjes 901-4, 1765)
5 Lubberta Offringa ~ Boazum 9-4-1724
Grêfskrift op Sijke Offringa har sark:
Anno 1768 den 22 maart is in den heere gerust den eerbare Seike Offringa huisvrouw van D. v.d. Meer in den ouderdom van 46 iaer en leit alhier begraven met 5 kinderen in echte verwekt by [Dirk van der Meer]
Boarne: Hessel de Walle-Walmar

§ NACHTMIELSBEKER
Dûmeny Durk skinkt yn 1768 in sulveren nachtmielsbeker oan ’e diakony fan Stiens, hy docht dat allyksa út namme fan syn ferstoarne frou Sijke neffens har testamint; ynskripsje:
Dese beker is gekomen aan de diakonie van Stiens door vrijwillige gifte van mons.r ds. [D]: van der Meer, en testamentaire dispositie van wijlen deszelfs huisvrouw Sijke Offringa Anno 1768
Boarne: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. – 15 sept.

§ NET BY BREA EN WYN
Op 27-9-1-1765 wurdt – de frijtinker – Hessel Lolkes Hommema (* Dronryp 1765 Feinsum 1792, boer te Feinsum, x Cunira Gerardus Hanecroot, dûmenysdochter fan Feinsum)
feroardiele ta 1 moanne op wetter en brea fanwegen it feit dat er tsjin dûmeny Durk van der Meer ‘op godslasterlijke wijze’ sein hat: ‘Du biste de Vader’, tsjin de soan Rein: ‘du biste de Zoon’, en tsjin de frou Sijke Offringa: ‘du biste de Heilige Geest’.
Grutter komplimint kinne je net krije, soenen je sizze.

V.5 Joachimus Marcus Offringa (ek: Jochem, Jogchum, Jogchimus; en: Offeringa) ~ Eastermar 29-1-1713 † Noarderdrachten 1799; yn 1744 kuper te Noarderdrachten;
x Drachten 14-6-1744, dan beide fan Noarderdrachten, Yke Geerts † Suderdrachten 25-6-1806; kuperske te Noarderdrachten
Bern:
1 Martzen Jogchimus Offeringa * Drachten omstrings 1744 † Suderdrachten 30-12-1818, 74 jier; by de neilittenskip is gjin ûnreplik guod; net troud
2 Antje Jogchums Offeringa
* Drachten omstrings 1745 † Drachten 29-9-1821, 76 jier; wennet yn 1811 yn ’e Suderdrachten, hûsnr 6;
x Drachten 24-5-1772, dan beide fan De Pein, Wyger Jans (postúm: Wiegersma) † Suderdrachten -7-1803, [] Drachten; kastlein te Suderdrachten;
Oantekening 26-7-1803 yn Begraafboek, Kolleezje fan Diakenen Drachten: wegens lijklaken £ 1:10:-; ontfang van het lijklaaken gebruikt bij Wijgger Jans.
Yn ’e stjerakte fan Antsje wurdt Wyger syn achternamme net neamd, har soan Jan, dy’t de oanjefte docht, tekenet: Wyggersma
3 Marcus Jogchums Offringa, folget VI.6

4 Geert Jogchums Offringa, folget VI.7
5 Stijntje Joachimus Offeringa
* Drachten 10-1-1766 † Harns 8-9-1847, 81 jier, yn har skip yn ’e Harnzer haven, wenjend te Drachten; skipperske te Drachten; by Styntsje har ferstjerren wurdt in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn; se hat njoggen bern krigen en wurdt by har ferstjerren yn har 82ste noch skipperske neamd;
x Drachten 1-12-1794, 27 en 25 jier, Hinne Lammerts Terpstra (ek: Henne) ~ Oerterp (Ureterp) 23-1-1769 † Dolsterhuzen (Delfstrahuizen) 21-5-1852, 83 jier; húsman, letter skipper te Drachten; by ferstjerren sûnder berop yn syn skip lizzend te Dolsterhuzen; sn f. Lammert Hennis en Maartje Siebrens (Memoarys fan Suksessy, Opsterlân, argyfnr 42, ynvintarisnr 1008. perioade 1847)

Antsje ferklearret by de namme-oanniming, 25-11-1811, ‘dat zij haar familienaam Offringa wil behouden’. Antsje tekenet Antye Yogchienes Offera:

§ FARIAASJE YN IN NAMME
Styntsje wurdt ek Christina neamd; yn ’e stjerakte fan har soan Lammert yn 1849 wurdt se Christina Jochema Offringa neamd.
Komt it mei de tanamme Offringa-Offeringa, Offrenga, Offerenga, Offerga net sa krekt, de namme Jogchum farieart by de neiteam ek alle kanten út: Joachimus, Jochem, Jogchem, Jochum, Jogchum, Jochimus, Jogchimus, Jogchiemus (VIII.2.4), Yogchienes, Yochum. Yn ’e trou-akte fan Joachimus syn oerpakesizzer Aukjen Jogchums Offeringa (VII.2.4) wurdt dêr heel offisjeel in punt fan makke. It patronym fan Aukjen: Jogchimus, wurdt ferbettere nei Jogchum:


Jochum fiert de achternamme al foar de oannimming yn 1811, mar hy stiet dêr net altyd mei te boek, bygelyks net yn it trouregister, noch yn it Kwotisaasjekohier fan 1749.
Kwotisaasjekohier Smellingerlân 1749 oangeande Jochimus Marckus: ‘sober van bestaan’; trije bern; oanslach: £ 11:13:-.

Yn in Memoary fan Suksesje by Yke har ferstjerren stiet: Blijkens beëedigd Declaratoir geen f 300 Gulden waardig, ingevolge Art. 23 der Ordtie vrij van belasting

V.6 Oege Baniers * omstrings 1680; fan Beetstersweach; Oege en Wessel dogge op 7-9-1704 belidenis te Weinterp; weinmakker yn ’e ‘Meulenbueren’ te Duerswâld; Kwotisaasjekohier 1749: 4 folwoeksenen; oanslach: £ 34:9:-;
x ûndertrou Weinterp-Duerswâld -4-1702 Wessel Luitiens (ek: Wesseltje); wierskynlik dr f. Luitjens Jelles en Fraukjen Alberts
Bern:
1 Banier Oeges ~ Weinterp, op ‘Meuleburen’ , 6-1-1704
2 Luitjen Oeges ~ Weinterp 19-2-1706; weinmakker en boer te Lippenhuzen; Kwotisaasjekohier 1749: trije folwoeksenen; oanslach: £ 28:7:-;
neiteam neamt him Van der Wagen, weinmakkers te Lippenhuzen
3 Wijtze Oeges ~ Weinterp -4-1710
4 Teije Oeges ~ Weinterp-2-1713 † dêr 23-4-1798, 84 jier; tsjerkfâd te Weinterp;
x 1775 Wimke Engberts
Grêfskrift: 1798 den 23 april is overleeden Teye Oeges oud omtrent 84 jaaren en legt alhier begraven;
Teije wurdt yn 1768 as tsjerkfâd neamd op ’e nije klok te Weinterp:
S. Borghardt fudit Enghusae anno 1768 Abraham Bruining bedienaer des h. evangeliums Teije Oeges Andries Heres kervoogden te Wijnjeterp. De weledel gestrenge heer Livius Suffridus Lycklama à Nyeholt grietman van Opsterland medegedeputeerde staten van Vriesland mede curator van ‘s lands Akademie tot Franeker
Boarne: Hessel de Walle-Walmar
5 Bontie Oeges ~ Weinterp 12-7-1716

V.7 Arent Beniers Offringa (ek: Aen, Arend; en Offeringa) * omstrings 1713; skuonmakker te Beetstersweach; neffens Kwotisaasjekohier: ‘een schoenlapper, suinig in staat’ 
x Beetstersweach 11-2-1747, dan beide fan Beetstersweach, Aaltje Hinnes (ek: Antje)
Bern:
1 Benier Arents Offringa, folget VI.8
2 Hinne Arents De Boer (ek: Henne) ~ Beetstersweach 18-2-1751 † Beets 21-4-1819, 68 jier; húsman te Beets; yn stjer-akte wurdt Hinne fan berop ‘landman’ neamd; Hinne lit in saldo nei fan f 766,15
§ Hinne lit him registreare as De Boer, nettsjinsteande de status fan de namme Offringa. Hy is wat dat oangiet in útsûndering yn dit skaai. Mar húsman is er, boer op eigen hiem. Utsûnderlik is ek dat er yn profesje oantsjut wurdt as ‘landman’
x Froukjen Jeens * omstrings 1743 † Beets 14-2-1815, hûsnr 16, 72 jier; boerinne te Olterterp, by ferstjerren idem te Beets;
Froukje x 1 Foppe Roels, húsman te Olterterp

3 Aaltje Arents Offringa (ek: Aalke) † Beetstersweach 28-4-1822 [stjerakte net fûn]; Aaltsje it in saldo nei fan f 25,00
4 Arend Arents Offringa
(ek: Aant) [?]
5 Jan Arents Offeringa
* Beetstersweach omstrings 1766 [?] † dêr 2-12-1833, 67 jier; yn 1822 en by ferstjerren bijker te Beetstersweach

Jan Arents lit in saldo nei fan f 2.454,13 plus f 52,79 (neffens in suppletoire memoary) en in legaat oan syn omkesizzers Antsje en Foppe Beniers Offringa, mei-inoar f 1000,00

De frijfeint Jan Arends (VII.2.6) nimt yn 1811 de namme Offeringa foar himsels oan; hy tekenet: offerenga:

V.9 Yda Eyts Offringa (ek: Ytie, Ydske, Ydstske) ~ Ljouwert 28-4-1704 † 1767
x 1723 Benjamin Stellingwerf † 1780; giet op 8-8-1723 mei attestaasje fan Ljouwert nei Aldtsjerk, dêr is er 57 jier skoalmaster en organist; yn 1767, ’78 dêr doarpsrjochter; Kwotisaasjekohier 1768: ‘bestaat redelijk wel’
As Benjamin ferstjert binne syn erfgenamten (ynvintaris 28-1-1780): Augustinus, £ 275; Eite P. Offringa, te Aldegea; £ 68-15; Pelgrim Pieters te Stiens, £ 68-15; Benjamin en Pietje (= Ytje) Pieters te Aldtsjerk, mei-inoar £ 137-10 (Hof fan Fryslân, sivile dossiers 1049-5; FER C8 d.d. 7-11-1740; DAN K13 374, 375; TYT M17;  S25 120, 127) 

Bern:
1 Augustinus Stellingwerf  ~ Aldtsjerk 30-7-1724 † foar of yn 1732; 
2 Aafke Benjamins Stellingwerf (ek: Offringa), folget VI.9
3 Augustinus Stellingwerf ~ Aldtsjerk 3-8-1732 † 1795; skoalmaster; ferfart út Aldtsjerk nei Aldebiltsyl, dêr skoalmaster en âlderling; Augustinus lit by de ynfiering fan ’e ‘nije psalmen’ (1775) op syn kategisaasje sjonge op hele èn heale noaten; de tsjerkeried fan Froubuorren nimt ein 1787 dêr offisjeel it beslút om dat yn te fieren
Sjoch: H. Sannes, Geschiedenis van het Het Bildt, Deel II, siden 308, 309, 325  

x 1 Aldtsjerk 19-11-1759 Trijntje Jans ~ Froubuorren 9-5-1771 † Aldebiltsyl -11-1771
x 2 Reinouw Pijtters;
Reinou x 2 11-9-1796 Douwe Feddriks
Bern út it earste houlik:

1 Benjamin Augustinus Stellingwerf * Aldebiltsyl 6-9-1760 † Stynsgea (Augustinusga) 20-1-1830
x Aaltje Wybes Faber * Stynsgea omstrings 1762 † dêr 3-12-1838, 76 jier; winkelfrou te Stynsgea, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Wybe Jans Faber, grofsmid te Stynsgea, en Froukje Pijters, winkelfrou te Stynsgea
2 Rinske Stellingwerf * Aldebiltsyl  6-4-1765
~ Froubuorren 12-5-1765
4 Eite Stellingwerf (ek: Offringa)  ~ Aldtsjerk 1-3-1739; wennet yn 1780 te Aldegea VI.10

GENERAASJE VI
VI.1 Banier Jans Offringa
; Mr  skuonmakker te Beetstersweach; wurdt dêr 27-4-1707 neamd op ’e lidmatelist as ‘j[jonge] m[an]
Bern:
1 Janke Baniers Offringa
~ Beetstersweach 20-3-1719

VI.3 Eelke Eelkes Offringa
(ek: Eeltje) ~ Dronryp 3-11-1709; boer te Wurdum op stim 1, Unia State; Eelke lit de âlde stins en toer ôfbrekke en set in nije pleats op dat stee; Kwotisaasjekohier 1749: fiif folwoeksenen; oanslach: £ 68:-:-
x
Wytske Harings; docht belidenis te Wurdum 5-2-1735; 1-1-1749 dêr lidmaat
Bern:
1 Fetje Eeltjes Offringa
~ Wurdum 14-10-1731 † dêr 29-6-1766; docht belidenis te Wurdum op 16-3-1760;
x Wurdum 18-1-1756, sy fan Wurdum, hy fan ’t Fean, Tjeerd Tjipkes van Althuis (ek: Tjepkes) * It Hearrenfean 20-1-1733 ~ dêr 25-1-1733 † Wurdum 22-12-1822, 89 jier; sn f. Tiepke Tjeerds Althuis en Antje Harmanus (ek: Harmani);
Tjeerd x 2 omstrings 1771 Japke Sikkes (ek: Jacobje, Japikjen) * Feanwâlden 1752 † Wurdum 28-8-1826; dr f. Sikke Pieters en Janke Jacobs
2 Sytske Eeltjes Offringa ~ Wurdum 20-2-1735 † jong
3 Haringh Eelkes Offringa ~ Wurdum -8-1749 † jong

VI.4 Jan Eelkes Offringa * Seisbierrum 10-6-1714, yn 1728 boer op nûmer 17 oan ’e Bearster Opreed te Weidum; docht belidenis te Wurdum op 5-2-1734
x Weidum 15-5-1740 Tjietske Dirks Stellingwerf
Sjoch: StamboomOnderzoek Jan Eelkes Offringa
Bern:
1 Eelkje Jans Offringa, folget VII.1
Sjoch:Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 130
2 Grietje Jans Offringa * Weidum 19-3-1741

3 Grietje Jans Offringa * Weidum 7-4-1743 † dêr 15-10-1818, neffens stjerakte dan 78 jier (komt net út mei opjefte bertejier), hûsnr 57; by ferstjerren ‘zonder bedrijf’; Gryt besit gjin ûnreplik guod en wurdt ûnderhâlden troch de tsjerkfâdij; neamd yn Memoary fan Suksesje: ‘Onvermogend, oud vrijster’
Memorie van Successie, Snits, 1818, ynvintarisnr 14002, akte 373 
4 Dieuke Jans Offringa * 1747 ~ Goutum, op belidenis, 26-12-1775; oantekening yn it doopboek: Den 26 dec (1775) zijnde de tweede Kers […] is gedoopt een bejaarde vrouw Dieuke Jans […] vrouw van Elardus Andries, zij was van [Weidum ?], oud 25 jaren, een dochter van Jans Offringa en Tjietske Dirks egtelieden aldaar; † Grou 7-10-1827, hûsnr 227, 80 jier; Dieuke en har man wurde -10-1784 lidmaat te Lekkum-Miedum; Dieuke hâldt 1-5-1816 boelguod fan meubels te Grou;
x Reduzum 22-5-1774, hy fan Reduzum, sy fan Idaard, Allardus Andries de Winkel ~ Reduzum 11-9-1740 † Grou 3-12-1811, 71 jier; wennet yn 1778 te Huzum, komelker te Goutum (4 kij), 1787-1791 te Lekkum (hûsnr 48, 7 kij), sûnt omstrings 1774 boer te Grou (12 kij); sn f. Andries Berents de Winkel (ek: Andreas de Winckel), ûntfanger en doarpsrjochter te Reduzum, en Yfkje Eyles Rudolphi (ek: Eylardus)
Sjoch: Allardus Andries de Winkel

VI.5 Johannes Henricus Offringa ~ Boazum 19-11-1721; ûntfanger fan ’e Ryksbelestingen te Boazum; sekretaris fan Baarderadiel; yn 1762 dêr neamd as eigenerfde; húsman by de Boazumer Syl;
Jehannes wurdt neamd  yn it Kwotisaasjekohier fan 1749 as ‘vermogende huisman’; fjouwer folwoeksenen, ien bern; oanslach: £ 55:19:-;
kurator oer de bern fan ’e ferstoarne Sybren Jansen te Boazum, man fan Akke Sijbrens te Boazum mem en fâdes, yn ûndertrou mei Rommert Johannes (12-8-1762 – Autorisaasjeboeken, argyfnr 13-05, Nedergerjocht Baarderadiel, ynvintarisnr 032, blêd 124, akte 124)
Jehannes is 21-6-1762 ‘executeur en redder’ by in boedelskieding, dêrby binne anneks Hendrik Jillerts. húsman en kurator, en Bouke Rintjes, húsman en erfgesetene, beide te Boazum (Autorisaasjeboeken, argyfnr 13-05, Nedergerjocht Baarderadiel, ynvintarisnr 032, akte 127, perioade 1723-1771)
x 1 Boazum 20-9-1744 Tytje Sybrens ~ Boksum 10-6-1725; dr f. Sybren Pylgrums en N.N.
x 2 Boazum 30-12-1759 Ytje Wybrandus Haanstra * Snits nei 1703; dr f. Wybrandus Watses Haenstra, Mr klokmakker te Snits, en Trijntje Tammerus Poutsma;
Ytsje x 1 Snits 20-5-1736 Pier Pyters;
Ytsje x 2 Harich-Balk 24-2-1743 Klaas Jans Fogteloo;
Ytsje x 3 Wâldsein 19-5-1755 Harmen Oenes 

Bern út it earste houlik:
1 Mietje Johannes Offringa (ek: Mytje; yn akte Nedergerjocht 1774: Maria; 29-4-1824 yn notarieel argyf: Maria Mintje) ~ Boazum 12-6-1746 † dêr 14-8-1824, 78 jier, hûsnr 6; docht op 11-5-1774 belidenis te Boazum
x Boazum 10-1-1768 Jakle Gerlofs Kleiterp * Boazum omstrings 1748 † dêr 28-8-1822, nr 6, 74 jier; arbeider te Boazum oant syn ferstjerren yn syn 75ste; sn f. Gerlof Luitjens Kleiterp en Minke Jackles; Jakle is in neef fan Rintsje Boukes, de earste man fan Mytsje har suster Tetsje
Jakle lit gjin ûnreplik guod nei; saldo: f 3,30.
Hoewol’t Mytsje har heit eigenerfde te Boazum is, lit Mytsje by har ferstjerren likemin fêstichheden nei; se hat gjin bern mear; ab intestato (sûnder testamint) erfgenamten sille west hawwe har muoikesizzer Sjoerdje Rintjes Tanja, frou fan Lieuwe Theunis Winia, húsman te Easterwierrum; muoikesizzer Bauke Rintjes Buringa, boer; bernsbern fan har suster Tetsje: Willem Jans Heeringa, mr bakker te Raard, Raarderhim, Etje Jans Heeringa, frou fan Dirk de Groot, trekskipper te Snits, Tetje Jans Heeringa, frou fan dûmeny Smits te Feinsum, en Rintje Jans Heeringa, boer; testamitêr erfgenamten binne Sjoerdje Tanja, Willem en Etje Heeringa, en Mintje Baukes Buringa, Mintje Lieuwes Winia, te Easterwierrum en de net-besibbe Botje Syperda, frou fan Tjerk Koopmans, boer; der is in legaat foar Wapke Klazes, tsjinstfaam (liifdracht, f 3, ); eksekuteur testamintêr is Lieuwe Theunis Winia. Saldo: f 228,13.
2 Tetje Johannes Offringa ~ Boazum 6-10-1748 † dêr 22-1-1818, 69 jier, hûsnr 24; docht te Boazum belidenis op 20-5-1770
x 1 Boazum 21-12-1766 Rintje Boukes * Boazum omstrings 1745; sn f. Bouke Rinties (postúm: Syperda), húsman ûnder Boazum, en Jbeltje Luitjens Kleyterp
Rintsje is in neef fan Jakle Gerlofs Kleiterp, de man Tetsje har suster Mytsje
Soan: Bauke Rintjes Buringa x syn achternicht Hiske Abdias Noordbeek, dr f. Hiske Offringa (V.4.2), sjoch dêr;
x 2 Boazum 12-4-1772 Rintje Lieuwes Tanja * Boazum 14-7-1748 ~ dêr 4-8-1748 † dêr 21-3-1821, 74 jier, hûsnr 24; boer en tsjerkfâd te Boazum; sn f. Lieuwe Tijssen en Sjoerdje Olferts
3 Sijke Offringa ~ Boazum 20-12-1750 † dêr 1750
4 Lodewijk Offringa ~ Boazum 8-7-1753 † dêr 1753
5 Marius Offringa ~ Boazum 8-7-1753 † dêr 1753

§ KLEITERP-OFFRINGA
De namme Kleiterp/Kleyterp-Cleiterp/Cleyterp komt fan ’e buorskip Klaaiterp ûnder Boazum. In pear Offringa’s binne besibbe oan in Kleiterp. Hjirûnder in lyts oersjoch dat it ekonomysk bewegen yn in pear generaasjes yn ’e Greidhoeke sjen lit: eigenerfde-boer-arbeider. En sa is Mytsje Offringa in pakesizzer fan in Boazumer dûmeny, in dochter fan in Boazumer heareboer en sels arbeidersfrou te Boazum, alles yn eigen besletten fermidden.
.

I Jan Luytiens * omstrings 1595 ~ Boazum 11-12-1625
x 22-12-1622 Ybel Huyghsdr; dr f. Huygh Douwes en Gryt Abbedr

II Jan Jansen ~ Boazum 30-5-1642;
x N.N.

III   Luitien Jans Cleyterp ~ Boazum 14-2-1686 † dêr 7-11-1752, 67 jier,  [] tsjerke Boazum; eigenerfd boer yn ’e Bongier ûnder Boazum; meirjochter, bysitter fan Baarderadiel; ûntfanger fan ’e florenen en spesiën te Boazum; yn it lidmateboek stiet by him oantekene: /…/is al enige jaren niet aan het Avondmaal verschenen.
Grêfskrift: Anno 1752 den 7 Nov / is in den Heere gerust Den / Eersame Luitien Ians Cleiterp / in syn leven Mederegter van / Baarderadeel oudt 67 Iaar / en leit alhier begraven.
Fan Lútsen is in sulveren sierleppel oerlevere, ynskripsje: Luittien jans is overleden den 7 november 1752 (boarne: Undersyk Fryske Sierleppels Jan Schipper – Zilverstudie.nl.
Boarne: Hessel de Walle-Walmar. Neffens de ynformaasje dêr binne Lútsen syn âlden: Jan Huigs Kleiterp en Rinske Aarts Gorp.
Lútsen is yn 1728 eigner en brûker fan 3/4 part fan stim 10 te Boazum; it oare fjirdepart is yn eigendom fan Sjoukjen Yedes bern; de oare brûker is dan Sytse Jentjes;
Lútsen is dan allyksa eigner fan 70 en trijefjirdepart pûnsmiet fan stim 1 te Boazum; hy brûkt de hiele pleats; it oare part is eigendom fan ’e hear Bronkhorst erven;
x 1 Bottje Gerlofs Baarda * Deinum 8-1-1688 ~ dêr 22-1-1688; dr f. Gerlof Sybes Baarda en Pierke Dirx, boeren te Deinum
x 2 Rinske Pyters Meilema ~ Jorwert 22-11-1700 † Boazum 1711; boerinne yn ’e Bongier ûnder Boazum; dr f. Pyter Clases Meilema en Riemke Freerks, boeren te Jorwert
Bern út it earste houlik:
1 Jan Luitjens Kleiterp ~ Boazum 23-10-1712 † 19-5-1773
x Boazum 3-5-1744 Oeke Piers Piersma
2 Gerlof Luitjens Kleiterp, folget IV.1
3 Ybeltie Luitjens Kleiterp, folget IV.2
Ut it twadde boask, seis bern: Pytter, Freerk, Sybren, Riemke, Sjoerd en Lipkje
Sjoerd, folget IV.3

IV.1 Gerlof Luitjens Kleiterp (Cleiterp) * omstrings 1713 † dêr 28-5-1788, 74 jier, [] tsjerke Boazum; húsman en administrearend tsjerkfâd te Boazum; Minke en hy dogge beide belidenis te Boazum op  20-5-1756;
x Boazum 21-5-1747 Minke Jakles * 2-2-1721 † 6-5-1783, 62 jier, [] Boazum
Grêfskriften:
-1783 den 16 may is in den heere gerust Minke Jakles oud 62 jaar 3 maanden en 14 dagen in leven huisvrouw van Gerlof Luitjens Cleiterp kerkvoogd en huisman te Bozum legt hier begraven
-1788 den 28 may is gestorven Gerlof Luitjens Kleiterp kerkvogd en huisman te Bozum oud 74 jaaren en ruim 5 maanden en is hier begraven
-1789 den 27 january is gestorven Minke Jakles Kleiterp oud 10 jaren 10 maanden en 16 dagen en is hier begraven
E.A. G.L.K. R.S.
Op it wynfaan op ’e Boazumer toer stean de folgjende inisajlen:  E.A. G.L.K. R.S.
dy stean foar
-Eelke Jacobs Alta * makkum 23-7-1723 † 17-8-1798, 75 jier; yn 1737 studint te Frjentsjer, dûmeny en greidboer te Boazum; foarseit de ûndergong fan ’e weareld yn syn Philosophische Bedenkingen; sn f. Jacob Alta en Geertruida Nauta; x 1745 Jacomina Jans, fan ’t Hearrenfean;
-Gerlof Luitjens Kleiterp;
-Rintje Sjoerds * 13-1-1743; Doopsgesind; sn f. Sjoerd Rintjes en Antje Gatses
Bern fan Gerlof Luitjens Kleiterp en Minke Jakles:
1 Jakle Gerlofs Kleiterp * Boazum omstrings 1748 † dêr 1822; arbeider te Boazum;
x Boazum 1768 Mietje Johannes Offringa ~ Boazum 1746 † dêr 1824
Bern: Minke Jakles Kleiterp * Boazum 11-3-1778 † dêr 27-1-1789, 10 jier, [] tsjerke Boazum; ferstoarn oan in bernesykte

IV.2 Ybeltie Luitjens Kleyterp ~ Boazum 27-6-1717 † Boazum 13-1-1778, 60 jier, [] tsjerke Boazum
x Bouke Rinties (postúm: Syperda), húsman ûnder Boazum

Grêfskriften:
Anno 1778 den 13 January is / overleden de eerbare Jbeltje / Luitjens Kleyterp in leeven Huis= / vrouw van Bouke Rintjes Huis= / man onder Bosum oud 60  Jaaren en / seven Maanden en leght hier begraven /
Anna 1783 den 22 Maart is overle= /  den de Eersame Bouke Rintjes in / leeven Huisman onder Bozum Oud / 75 Jaar en 3 Maanden / en leit alhier Begraven/
Anno 1821 den 12 Januarij is overleden’/ Oene Boukes Sieperda / in leven Huisman onder Bozum / oud in het 69
ste Jaar en ligt alhier / begraven/
Anno 1778 den 13 january is overleden de eerbare Jbeltje Luitjens Kleyterp in leeven huisvrouw van Bouke Rintjes huisman onder Bosum oud 60 jaar en seven maanden en leght hier begraven
Bern:
Rintje Boukes *
Boazum omstrings 1745; 

x Boazum 1766 Tetje Johannes Offringa ~ Boazum 1748 † dêr 1818
IV.3 Sjoerd Luitjes Cleiterp (Kleiterp) ~ Boazum 29-3-1733; boer te Boazum yn ’e Bongier;
x 1 Yfke Romkes, boerinne te Boazum yn ’e Bongier
x 2 Antje Freerks, boerinne te Boazum yn ’e Bongier
Ut it earste houlik, ûnder oaren:
Luitjen Sjoerds Kleiterp * Boazum 21-5-1774 ~ dêr 26-6-1774 † dêr 27-4-1819, 44 jier; arbeider te Boazum; hy en Geartsje dogge beide belidenis op 21-5-1802 te Boazum;
x Boazum 13-11-1796, beide fan Boazum, Geertje Heerkes van den Akker * Boazum 23-10-1766 † Dearsum 26-10-1838, nr 30, 62 jier; yn 1836 sûnder berop te Dearsum, yn 1837 dêr tsjinstfaam; dr f. Heerke Jelles van den Akker en Tjaltje Hessels; Geartsje lit in saldo nei fan f 18,00 
Dochter:
Sjoerdtje Luitjens Kleiterp * Boazum omstrings 1802 † Britswert (hûsnr 1), wenjend te Wiuwert, 17-4-1872, 69 jier;
x Baarderadiel 21-2-1835, 33 en 32 jier, Jan Sibbles Zeilstra * Britswert 25-8-1802 ~ dêr 5-9-1802 † dêr 15-11- 1873; by trouwen en yn 1837 arbeider te Boazum, 1840 idem te Dearsum, yn 1860 op ’e nij te Britswert, yn 1872 idem te Wiuwert, by syn ferstjerren yn syn 73ste wer allyksa te Britswert; sn f. Sibble Pieters, yn 1794, ’96 arbeider te Wiuwert, yn 1799, 1802, ’07 te Britswert, en Trijntje Dirks, yn 1825 as widdo arbeidster te Dearsum
Soan: Luitjen Jans Zeilstra x Ytje Ydes Offringa

VI.6 Marcus Jogchums Offringa * wierskynlik Noarderdrachten 27-10-1748 † Drachten 12-3-1831, Wyk L nr 71, 82 jier; yn 1800 kastlein, yn 1826 hospes yn ’e Suderdrachten, by ferstjerren dêr kastlein; saakwaarnimmer te Suderdrachten, yn 1814 hat M.J. Offringa dêr strykjildskriuwerij oan hûs foar notaris Mr D. Suringar te Beetstersweach (Ljouwerter krante 25 en 28-11-1814); Marcus is eigner fan in hûs en hiem en hôf (470 m2) te Drachten
x Drachten 23-4-1775, dan beide fan Noarderdrachten, Antje Hendriks * Drachten omstrings 1751 † dêr 20-12-1838, hûsnr 115 Wyk B, 87 jier; op belidenis oannommen te Drachten op Pinkstermoandei 21-5-1809 ; dr f. Hendrik Johannes en Goitske Franzes
Marcus en Antsje hawwe gjin bern; iennichst erfgenamt by Antsje har ferstjerren is Marcus Hinnes Terpstra, skippersfeint, soan fan Styntsje Jogchums Offeringa; der is gjin ûnreplik guod ûnder de neilittenskip; saldo: f 59,13

Yn it trouboek wurdt Marcus syn achternamme net neamd

VI.7 Geert Jogchums Offringa (ek: Jogchimus; tekenet: Offeringa) * wierskynlik Noarderdrachten omstrings 1756 † Drachten 8-9-1829, Wyk B nr 76, 73 jier; yn 1814 fjildwachter te Noarderdrachten, letter plysjeman, ‘policiebediende van Smallingerland’, te Drachten;
x 1 Drachten 9-5-1784, hy fan Noader-, sy fan Suderdrachten, Aukjen Oenes (postúm: Van Dijk) * Tsjalbert omstrings 1758 † Suderdrachten 27-4-1812, hûsnr 19, 54 jier; by ferstjerren sûnder berop te Suderdrachten; dr f. Oene Wytses en Yke Jans, arbeiders te Tsjalbert; yn Aukje har stjerakte wurdt se net mei de achternamme oantsjut
Geart Jogchums hat 21-10-1818 in skuld by de Herfoarme Diakony te Drachten fan f 300,00

§ SIERLIKE HÂN
Geart is as plysjeman, dus gemeente-amtner, gauris tsjûge by de Boargerlike Stân. Hjir syn sierlike hân ûnder de berte-akte fan syn pakesizzer Gurbe, yn 1814 (Geart hanteart neffens âlderwenst foar de J in I). Soan Jochem tekenet mei Offrenga: 


Bern:
1 Jogchum Geerts Offringa, folget VII.2

2 Yke Geerts Offringa (ek: Ike) * Drachten omstrings 1789 † dêr 10-12-1846, Wyk C nr 167, 57 jier; yn 1829 naaister te Drachten, by ferstjerren dêr sûnder berop; as hja ferskieden is, wurdt in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn (Opsterlân, kantoar Beetstersweach, Memories van Successie, 1846); net troud
3 Antje Geerts Offringa (tekenet: Offeringa) * Drachten omstrings 1790 † dêr 24-1-1853, 63 jier; by trouwen faam te Aldegea (Sm.), by ferstjerren sûnder berop te Drachten;
x Smellingerlân 29-5-1819, 29 en 32 jier, Marten Keimpes Pijpstra * Drachten omstrings 1787 † foar it fertigen fan syn frou Antsje [de stjerakte fan Marten is net fûn]; by trouwen arbeider te Drachten, yn 1820 idem te Noarderdrachten, yn 1823, ’25, ’26 húsman yn ’e Suderdrachten, yn 1827, ’30 dêr arbeider; sn f. Keimpe Martens Pijpstra, foar 1818 húsman te Drachten (ferkeapet dêr gauris lân), yn 1818, ’19, ’24 húsman te Noordwijk, Grinslân, en Loltje Karstes (ek: Lolkje, Lokke)
Marten wurdt yn offisjele stikken ek wol Piepstra neamd, neffens de útspraak; de namme komt wierskynlik fan ’e Piip, Pypster brêge, ûnder Drachten.
Marten hiert op 17-12-1821 fan Harmen Roels van der Brug te Drachten in hûs skuorre en lân te Drachten; hiersom: f 157,00
4 Oene Geerts Offringa * Drachten omstrings 1793 † dêr 10-3-1855, 62 jier; yn 1829 smidsfeint te Drachten, by ferstjerren dêr sûnder berop; net troud
5 Martzen Geerts Offringa (tekenet: Offeringa, stiet yn har stjerakte allyksa te boek; yn trou-akte: Matzje) * Drachten omstrings 1797 † dêr 21-11-1865, 67 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Drachten; komt 21-5-1856 as tsjinstfaam út Nijegea (Sm.) yn Hurdegaryp;
x Smellingerlân 21-5-1828, 31 en 28 jier, Molle Kornelis Tijssen * Drachten omstrings 1800 † dêr 17-12-1874, 74 jier; by trouwen boerefeint te Grou; yn 1829 dêr keapman, by syn dea yn syn 75ste arbeider te Drachten; sn f. Kornelis Tijsses Tijssen en Joukje Molles, boeren te Drachten
Martzen ferkeapet op 16-2-1831 oan har skoanmem Joukjen Molles te Drachten (dan troud mei Sijtze Tijssen Zwart) in hûs, hiem en lân te Drachten; keapsom: f  600,00

VI.8 Benier Arents Offringa * Beetstersweach 30-10-1748 † dêr 9-7-1830; yn 1797, 1800, 1803 te Olterterp; yn 1822 húsman te Koartehimmen; letter boer te Beetstersweach; yn 1818, ’23 tsjerkfâd te Koartehimmen, ûnder syn tsjerkfâdijskip wurdt yn 1818 de nije pastory fan Boarnburgum oanbestege;
x Beetstersweach 7-6-1795 Engeltje Foppes van Velden * Olterterp omstrings 1776 † Beets 25-12-1842, hûsnr 5, 66 jier; yn 1841 boerinne te Beetstersweach, by har ferstjerren idem te Beets; dr f. Foppe Roels van Velden en Fetje Jeens Haarsma, húslju te Olterterp
Ingeltsje tekenet sels net altyd mei de achternamme, yn ’e trou-akte fan har dochter Froukje wol; yn har stjerakte wurdt dy net brûkt; har heit skriuwt him wol, yn bygelyks de trou-akte fan syn dochter Froukje yn 1834
Bern:
1 Antje Beniers Offringa
* Beetstersweach omstrings 1797 † Beets 12-9-1852; boerinne te Beets; Antsje lit in saldo nei fan f 2.372,54
2 Foppe Beniers Offringa * Beetstersweach 12-8-1800 † dêr 13-4-1881, 80 jier, hûsnr 15; boer, wurdt neamd te Beetstersweach yn 1854, ’57, ’61, ’62, ’74; te Beets yn 1842, ’43, ’46, ’47 ’53; yn 1858 te Drachten; docht belidenis te Beetstersweach op 13-5-1838
Foppe bliuwt frijfeint; hy keapet en ferkeapet no en dan replik en ûnreplik guod, ûnder oaren:
-hy keapet, mei syn broer Arend, op 9-12-1842 fan Sjoerd Jans Zijlstra te Drachten in hûs en lân te Drachten; keapsom: f 3.000,00
-hy ferkeapet, wer yn ’e mande mei Arend, op 26-3-1846 lân te Drachten oan Pope Durks Duursma te Drachten; keapsom: f 1.100,00
-hy ferkeapet op 3-9-1863 oan Theunis Noordstra te Drachten fjildfruchten; keapsom: f 349,00
-hy ferkeapet op 24-3-1864 oan syn suster Aaltsje lân mei dêrop gebouwen te Beetstersweach; keapsom: f 1.400,00 
-hy ferkeapet op 15-1-1874 oan Johannes Hermans Wiersma boulân te Beetstersweach; keapsom: f 430,00
3 Aaltje Beniers Offringa
* Beetstersweach 10-6-1803 [?]
4 Froukje Beniers Offeringa
(tekenet: Offeringa) * Beetstersweach omstrings 1806 † Beetstersweach 14-1-1871, hûsnr 10, 64 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Beetstersweach; wennet yn 1853 te Terwispel; yn 1866 boerinne te Beets;
x Opsterlân 8-5-1835, 29 en 28 jier, Rinse Annes Harmsma * Beetstersweach omstrings 1807 † dêr 6-10-1873, 66 jier; by trouwen boeresoan te Beetstersweach, sûnt dêr boer; sn f. Anne Rinzes Harmsma en Trijntje Jeens Bruinsma, boeren te Beetstersweach
5 Hinne Beniers Offringa
* Beetstersweach omstrings 1808 † Oerterp 15-3-1876, 67 jier, hûsnr 228; arbeider, wennet yn 1833 te Beets, by ferstjerren te Oerterp; net troud
Hinne wurdt yn 1860 deifurdige troch de Arrondissemintsrjochtbank te Beetstersweach  foar ‘Afbreken en arglistig […] van groen uit een bosch. Fûnis 25-4-1860: de saak wurdt trochferwiisd nei it Kantongerjocht, ‘de kosten van beide instanties te dragen door den staat’. 
6 Aaltje Beniers Offeringa
(tekenet: Offeringa) * Beetstersweach omstrings 1809; wennet yn 1864 te Beetstersweach;
x Opsterlân 20-10-1834, beide 24 jier, Wytze Reinders Werker * Nijegea, Smellingerlân, omstrings 1810 † Beetstersweach 4-3-1858, 48 jier; by trouwen boeresoan te Olterterp, yn 1835 boer te Beetstersweach, yn 1840 dêr weinmenner, yn 1849 dêr wer boer, allyksa by ferstjerren; sn f. Reinder Lykles Werker en Vroukjen Wietzes Herder, boeren te Olterterp; Reinder en Froukje kinne net skriuwe
7 Arent Beniers Offringa, folget VII.3
Benier Arents nimt yn 1811 de namme Offeringa oan foar himsels en syn bern Antsje, 14 jier, Foppe, 11 jier, Froukje, 5, Hinne, 3 en Aaltsje 2 jier. Benier tekenet ek mei Offeringa, mar tenei sille hy en syn neitean de farianten Offeringa en Offringa trochinoarhinne brûke.
Opmerkelik, de bern wurde net opsomme neffens leeftyd, mar neffens geslacht:


Op 15-6-1843 ferkeapje Antsje, Foppe, Hinne, Froukje, Aaltsje en Arend oan Cornelia Johanna Maria van Borcharen, dûairjêre Frans Godard Ayzo Boelens baron van Lijnden te Beetstersweach  healân ûnder Beets; keapsom: f 535,00.
Op 8-1-1853 ferkeapje Froukje, Aaltsje, Hinne en Arend oan har broer Foppe boulân ûnder Beetstersweach mei dêrop twa huzen; keapsom: f 480,00

VI.9 Aafke Benjamins Stellingwerf (ek: Offringa) ~ Aldtsjerk 3-8-1726 † nei 1759;
x Pyter Pylgers Offringa ~ Oentsjerk 17-3-1714 † nei 1759; skuonmakker te Aldtsjerk; sn f. Pelgrim Jetses (ek: Pylger, Pijlgrom) en Trijntje Pieters;
Kwotisaasjekohier Tytsjerksteradiel 1749: ‘wint sijn cost’, oanslach 21-15-0

Piter nimt de namme Offringa fan syn skoanmem oan
Bern:
1 Eite Pyters Offeringa, folget VII.4 
2 Pylger Pyters Offringa (ek: Pelgrim) ~ Aldtsjerk 1-3-1750

3 Yttje Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 12-12-1751
4 Pylger Pyters Offringa, folget VII.5
5 Yttje Pyters Offringa (ek: Ittje) ~ Aldtsjerk 7-12-1755
6 Benjamin Pyters Offringa, folget VII.6
7 Ytje Pyters Offringa (ek: Ida) ~ Aldtsjerk 22-7-1759 † Drachten 12-12-1831, 72 jier; arbeidster;
x Aldegea (Sm.) 22-8-1784 Hendrik Jans de Haas * Drachten 20-6-1756 ~ dêr 15-8-1820 † dêr 11-1-1820, 63 jier; sn f. Jan Hendriks de Haas en Sjoerdje Harkes (dochter Sjoerdtje is de skoanmem fan Aafke Tækes Offringa, VIII.5.4)
8 Antje Pyters Offringa * Aldtsjerk 7-9-1759 ~ dêr 22-11-1759

GENERAASJE VII
VII.1 Eelkje Jans Offringa
(doopt as Eeke) * Weidum 28-8-1746 ~ dêr op belidenis 12-5-1774;
x Dearsum 29-1-1769, dan beide fan Dearsum, Wytse Sjucks * Sybrandabuorren foar 1728 [?]; 1768 en 1798 boer op stim 23 yn it Wolvelân ûnder Dearsum; foar him giet in ramplesant yn militêre tsjinst; sn f. Sjuck Wytses (ek: Sjuk), boer te Raard, yn 1728 te Sybrandabuorren, letter Poppenwier, en Hincke Dirks
Wytse Sjucks x 1 Poppenwier 9-9-1753 Grytje Jakles (ek: Jakkeles), dan beide fan Raard
x 2 N.N.
Bern:
1 Sjuk Wytses Offringa, folget VIII.1
Sjok nimt de de namme Offringa fan syn mem oan.
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 65
Kertiersteat Simon Wierstra, nr 306

VII.2 Jogchum Geerts Offringa (skriuwt sels: Jochem; yn akten, troch de amtner, ek: Jogchimus, en: Offeringa) * omstrings 1786 † Drachten 8-6-1836; yn 1812, ’14 timmerfeint yn ’e Noarderdrachten, dêr letter grofsmid en sûnt omstrings 1830 idem te Drachten, oant syn ferstjerren;
x 1 Drachten 9-4-1809, hy fan Noarder-, sy fan Suderdrachten, Aaltje Egberts van Weemen (ek: Attje, Antje; en: Van Wemen) * omstrings 1769 † Drachten 9-7-1827, Wyk L nr 318, 42 jier; dr f. Egbert Kornelis (postúm: van Wemen) en Martzen Hynkes (ek: Martje Hemkes)
Boarne: Friese militairen in leger en marine 1795-1815 , argyfnr 1819, akte 5103, oangeande Aaltsje har broer Hemke Egberts Weemer, of Wemen

x 2 Smellingerlân 30-7-1828, 42 en 38 jier, Fintje Æbeles Looyenga * Sumar omstrings 1791 † Drachten 15-5-1836, Wyk K nr 307, 45 jier; by har earste boask faam te Drachten, by twadde houlik dêr arbeidster, by ferstjerren idem; dr f. Æbele Bonnes (ek: Ebele), skuonmakker te Sumar en yn ’e Rottefalle, en Geeske Hidzers (ek: Hedzers), yn 1817 dêr arbeidster; Geeske kin net skriuwe
Fintsje x 1 Smellingerlân 29-11-1817, 26 en 29 jier, Lieuwe Diemers van der Meer * Eastermar 20-1-1793 † Drachten 18-5-1826, ferstoarn ‘in het open veld’ Wyk A, wenjende te Noarderdrachten, 33 jier; by houlik en ferstjerren arbeider te Drachten; sn f. Diemer Luitzens, wolkammer te Eastermar, en Mettje Lieuwes, yn 1817 as widdo arbeidster te Drachten

§ It is opmerklik dat Fintsje as smidsfrou yn har twadde houlik sels ek noch arbeidster is, dat tsjut derop dat de ynkomsten út ’e smidterij net oerhâlde.
De skriuwwize fan Fintsje har achternamme farieart yn ’e Boargerlike Stân fan Looyenga ta Looijenga; Fintsje tekenet de trou-akte by har earste houlik mei Loyenga, by har twadde mei Loiyenga (mei in lytse rûne haal boppe de i, dat betsjut ferlinging fan ’e o-klank; dat hat Fintsje sa’t skynt leard); yn har stjerakte wurdt se sûnder tanamme te boek steld.
Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Jogchem Gearts Offringa en Fintsje Æbeles Looyenga; Jochum tekenet mei Offringa, syn heit Geart Joachimus mei Offeringa:

Jogchum keapet 3-2-1810 in hûs en tún te Drachten fan Jacob Hanzes te Drachten; keapsom: f 497,00;
Jogchum en Antsje 8-3-1823 hawwe in skuld fan f 800,00 by Hinne Lammerts Terpstra te Drachten;
Jogchum ferkeapet in hûs en hôf te Drachten oan Benedictusche Posthuma van der Veen te Ljouwert; keapsom: f 276,00;

Jogchum befestiget op 15-2-1812 de namme Offringa foar himsels, syn heit en syn soantsje Geart; hy ‘befestiget’, want se drage de namme Offringa al:

Bern út it earste houlik:
1 Geert Jogchums Offringa, folget VIII.2
2 Martha Jogchums Offeringa
(ek: Martzen; yn berte en trou-akte: Martha) * Noarderdrachten 23-2-1812 † Drachten 11-4-1888, 76 jier; 
x Jacobus Fokkes Hamstra
3 Gurbe Jogchums Offringa, folget VIII.3

4 Aukjen Jogchums Offeringa
* Drachten 27-8-1819; by houlik naaister te Drachten;
x Smellingerlân 13-11-1843, beide 24 jier, Sikke Wiebes de Haan * Drachten 20-9-1819; by trouwen skippersfeint te Drachten, yn 1844 idem (Wyk A nr 37), yn 1846 idem (Wyk M nr 362B), sûnt om ende by 1847 dêr skipper; sn f. Wiebe Willems de Haan, bakker yn ’e Suderdrachten, en Klaaske Jans de Groot
5 Egbert Jogchums Offringa * Noarderdrachten 8-11-1821 dêr 15-1-1823, 1 jier
Bern út it twadde boask:

6 Trijntje Jogchums Offringa * Noarderdrachten 29-1-1829 † Drachten 8-3-1840, Wyk C nr 167, 11 jier
7 Æbele Jogchums Offringa
(yn stjer-akte: Ebele) * Drachten 22-11-1830 † Noarderdrachten 5-8-1832, Wyk E nr 318, 1 jier
8 Makke Jogchums Offringa
* Drachten 1833; by trouwen sûnder berop te Ljouwert;
x Ljouwert 14-11-1863, 30 en 26 jier, Franciscus Arnoldus Hoowy * Amsterdam; by trouwen en letter pettemakker te Ljouwert; sn f. Henricus Arnoldus Hoowy, yn1839  kleanmakker te Ljouwert, en Jeltie Nauta, yn 1863 naaister te Harns
In soan fan Makke en Frans is: Abe Hendricus Hoowy * Ljouwert 7-4-1866 † Amsterdam 13-2-1939, 72 jier; tekener by it Kadaster te Amsterdam en keunstskilder fan benammen stedsgesichten en stillibbens; x Meppel 9-5-1899 Maria Christina Schuuring

VII.3 Arent Beniers Offringa (Aant) * Koartehimmen 1813 † Drachten 29-3-1864, 51 jier; yn 1833 fan boerbedriuw te Beetstersweach; yn 1843 dêr sûnder berop; yn 1843, ’55 arbeider te Drachten; yn 1847 (Wyk A nr 50A), ’49, ’52 komelker te Drachten; yn 1854 weinstjoerder/menner (‘wagenaar’) te Suderdrachten, yn 1860 idem te Drachten; by ferstjerren dêr wer arbeider;
x Opsterlân 16-3-1841, 28 en 25 jier, Houkjen Kornelis Tijssen (ek: Tijsen, Thijssen) * Drachten † 1876; yn 1876 sûnder berop te Drachten; dr f. Kornelis Tijsses Tijssen en Joukjen Molles, boeren te Drachten
Bern:
1 Benier Arends Offringa
* Drachten 17-9-1841 † dêr 16-7-1907, 65 jier, Wyk  nr 48; net troud 
2 Kornelis Arends Offringa
* Beetstersweach 10-1-1843 † Drachten 9-4-1918, 75 jier; arbeider te Drachten; net troud 
3 Engeltje Arends Offringa
* Drachten  22-3-1845; by trouwen faam te Drachten;
x Smellingerlân 16-11-1876, 31 en 27 jier, Mindert Jans Petrusma* Drachten; by trouwen arbeider te Drachten; yn 1885 spoarweiwurker te Sappemeer; sn f. Jan Jans Petrusma, arbeider te Drachten, en Trijntje Jans Veenstra
4 Foppe Arents Offringa, folget VIII.4
5 Joukje Arends Offringa
* Drachten 1849 † Boarnburgum 20-10-1927, 78 jier; by trouwen faam te Aldegea (Sm.)
x Smellingerlân 18-5-1876, 26 en 29 jier, Wytze Gjalts Adema* Eastermar; by trouwen arbeider te Aldegea (Sm.); sn f. Gjalt Wytzes Adema en Romkje Rommerts Metzlar, boeren te Aldegea
6 Antje Arends Offringa
* Drachten 27-3-1852 † dêr 11-7-1855, 3 jier
7 Sietske Arends Offringa
* Suderdrachten 13-7-1854 † [stjerakte net fûn]
8 Antje Arends Offringa
* Drachten 14-4-1860 † dêr 27-2-1922, 61 jier; by trouwen sûnder berop te Drachten;
x Smellingerlân 2-6-1883, 23 en 29 jier, Harmen Wopkes Veenstra* Sumar; by trouwen arbeider te Boarburgum; sn f. Wopke Harmens Veenstra en Minke Uilkes Altena, arbeiders te Boarnburgum

VII.4 Eite Pyters Offeringa (ek: Eyte, Eit) ~ Aldtsjerk 19-1-1749 † Aldegea, Smellingerlân 6-7-1800; yn 1770 dêr skoalmaster; docht 22-1-1783 dêr belidenis;
x 1 Aldegea 19-5-1771 Jinke Claasses (ek: Jenke Klases)
x 2 Aldegea 6-11-1785, dan beide fan Aldegea, Minke Tækes Kooistra (ek: Hofstra) * Garyp 9-10-1764 † Aldegea 28-5-1806, 41 jier
By ynskriuwingen Tytsjerksteradiel stiet Eite ek te boek as: Stellingwerf 
(Tytsjerksteradiel e.o., argyfnr 1730, Befolking, samling Nieuwland, ynvintarisnr 1, akte 8296)
Eite erft fan syn pake Benjamin Stellingwerf  £ 68-15 (Personele kohieren Aldtsjerk-Tytsjerksteradiel e.o.argyfnr 1730, Samling Nieuwland, ynvintarisnr 1akte 10086) 
Bern út it earste houlik:
1 Klaas Eites Offringa, folget VIII.5

2 Pieter Eites Offringa, folget VIII.6 

3 Sytske Eites Offringa
(tekenet sels: Offeringa) * Aldegea (Sm.) 29-11-1778 ~ dêr 20-12-1778 † Garyp 10-4-1859, 80 jier; yn har houlik krijt hja tsien bern; boerinne te Garyp;
x Garyp 21-10-1798, 19 en 21 jier, Eelke Eelkes Boonstra * Garyp 17-12-1776 ~ dêr 12-1-1779 † dêr 9-4-1854, 77 jier; húsman, boer te Garyp; sn f. Eelke Rommerts Boonstra, yn 1795, 1811, ’12 keapman te Burgum, en Sytske Johannes Helder

Bern út it twadde houlik:
4 Tæke Eites Offringa, folget VIII.7
5 Aafke Eites Offringa
* Aldegea 13-2-1788 † Burgum 15-1-1851, 62 jier; by trouwen faam te Burgum;
x Tytsjerksteradiel 18-5-1811, beide 22 jier, Gosse Feijes van Dijk (by trouwen noch sûnder achternamme) * Burgum 27-9-1788 † dêr 21-9-1859, 70 jier; by trouwen fan boereberiuw by syn âlden te Burgum; yn 1812 dêr arbeider, letter dêr komelker; yn 1824, ’51 dêr kastlein; yn 1836 dêr skatter fan slachtfee; by twadde houlik boer te Burgum, by ferstjerren dêr komelker; sn f. Feije Tjeerds, yn 1811 ‘boerderij houdende’ te Burgum, en Froukjen Gosses
Goasse x 2 Tytsjerksteradiel 17-4-1852, 63 en 68 jier – op houlikse betingsten, Jitske Annes Ritsma (ek: Ritzema) * Bûtenpost omstrings 1783 † Burgum 24-3-1858, 73 jier; by trouwen sûnder berop te Eastrum, dêrnei kastleinske te Burgum; dr f. Anne Hermanus Ritsma en Antje Pieters Koster
Goasse keapet op 21-4-1812 fan Harmen Jans de Haan te Burgum in hûs en herberch te Burgum; keapsom: f  879,00 (notaris Paulus Marius Beuckens Braunius te Burgum, Notarieel argyf, minútakten 1812, argyfnr 26, ynvintarisnr 014001, akte 00058, Tytsjerksteradiel, repertwaar: 014009);
hy ferkeapet 23-1-1830 in hûs en herberch te Burgum; keapsom: f 360,00 (notaris Adrianus Alma te Burgum, minútakten 1830, argyfnr 26, ynvintarisnr 013004, akte 00012, Tytsjerksteradiel, perioade 18130-1831);
hy hiert yn 1825, ’33, ’34, ’52  lân fan ’e Herfoarmde Gemeente Burgum en yn 1952 allyksa in part fan in mienskar fan Haye van der Kooi te Ljouwert; fierders en ferghiert er sa no en dan ek lân;
hy keapet 19-11-1836 yn ’e mande mei Jan Jacobs Stelwagen (weinmakker te Burgum x 1836 Aafke en Goasse har dochter Euphrosina), fan ’e famylje Sikkema te Burgum boulân te Burgum; keapsom: f 621,00;
Jitske Ritsma lit by har ferstjerren oan ’e sibben Ritsma in saldo nei fan f 2.756,67,00; Jitske har erfgenamenten ferkeapje op 21-12-1858 oan Gerk Pieters van der Veer te Eastrum in hûs en twa perselen lân te Eastrum; keapsom: 2.909,00
6 Trijntje Eites Offringa * Aldegea 24-10-1790 † Burgum 12-12-1832, 41 jier, hûsnr 267; by trouwen naaister te Burgum; by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Tytsjerksteradiel 5-9-1818, 27 en 30 jier, Sybe Oepkes Veenstra * ûnder Feanwâlden 6-12-1786 † Burgum 20-1-1867, 79 jier; Sybe kin net skriuwe; by trouwen arbeider ûnder Hurdegaryp, sûnt dan oant syn ferstjerren yn syn 80ste idem te Burgum; sn f. Oepke Sybes Veenstra en Ypkjen Aukes, beide ferstoarn yn 1816 en dan wenjend yn ’e Feanen ûnder Hurdegaryp yn in net-nûmere hûs
Tryntsje tekenet ûnder har trou-akte sa’t it liket mei Offinga; se har in swierige hân, mei in lange úthaal

7 Aaltje Eites Offringa * Aldegea 1794 † [net fûn]

VII.5 Pylger Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 31-3-1754 (opjefte by Kiesgerjochtigden: * 13-2-1758 (Registers civiques, ynskriuwingen 1811-1812) † Stiens 4-11-1813, 62 jier, hûsnr 68; arbeider te Stiens;
x Stiens 9-9-1780 Jantje Wiltjes * omstrings 1758 ~ Hallum 3-12-1769 † Stiens 1-11-1837, 79 jier; kin net skriuwe; yn 1816, ’20 wurkfrou te Stiens, yn 1821 dêr arbeidster, yn 1837 dêr sûnder berop; op 11-5-1837 wurdt boelguod hâlden fan har meubilêr; dr f. Wiltje Jans en Trijntje Gerbens
Pylger nimt yn 1811 de namme Offringa oan foar syn fjouwer bern en syn pakesizzer Jantsje VII.4.1.1; hy tekenet sels mei: Pylger Pijtters Offryngaa:


Bern:
1 Pieter Pylgers Offringa
* omstrings 1782 † Menaam 15-4-1837, 55 jier; Piter en Tsjetsje dogge beide belidenis te Menaam op 5-4-1830; gernier te Menaam; Piter lit in saldo nei fan f 570,00;
x Stiens 26-12-1802, beide fan Stiens, Tjetje Regnerus Dantuma mooglik doopt te Aldtsjerk as Tjeerdtje * Aldtsjerk 23-11-1777 ~ dêr 28-12-1777 † Menaam 30-11-1836; mooglik dr f. Regnerus Ybes en Durkje Gerryts, wenjend Aldtsjerk, ferfarre 30-5-1802 dêrwei nei Ljouwert; Tjetsje lit in saldo nei fan f 249,35; Tsjetsje har iennichste erfgenamt is har man, se lit ûnreplik guod nei
Bern:

1 Jantje Pieters Offringa * Menaam -11-1817 † dêr 27-11-1817, 2 wiken
Piter hat op 3-2-1824 in skuld útstean by syn sweager Sytse Wytses van der Weit;
hy keapet op 14-7-1827 in hûs te Menaam fan syn suster Aafke, keapsom: f 575,00;
hy ferkeapet op 1-7-1837 in hûs te Stiens oan Doeke Jacobs Zijlstra te Stiens, keapsom: f 601,00

2 Wiltje Pylgers Offringa, folget VIII.8
3 Benjamin Pylgers Offringa, folget VIII.9 
4 Aafke Pylgers Offringa
* Stiens omstrings 1780 † dêr 26-6-1839, 59 jier, hûsnr 93; by earste houlik faam te Stiens, by twadde boask en yn 1821 dêr winkelfrou, yn 1837 dêr arbeidster, by ferstjerren dêr sûnder berop; kin net skriuwe;
x 1 Ljouwerteradiel 22-5-1816, 37 en 35 jier, Rinse Franses Tania * Stiens 1779 † dêr 16-11-1816, 37 jier, hûsnr 72; by trouwen gernier te Stiens, by ferstjerren dêr hofker; sn f. Frans Rinses Tania en Hotske Alberts
Rinse hat op 30-8-1816 in skuld fan f 400,00 by Tietje Pieters, widdo Johannes Siedzes Boelstra en by Tjeerd Siedzes Boelstra te Stiens;
Rinse lit ûnder oaren nei in sechsde part fan in fearskip op Ljouwert-Stiens 

x 2 Ljouwerteradiel 24-5-1821, 40 en 35 jier, Sytse Wytses van der Weit * Marsum 13-1-1786 † Stiens 28-11-1836, 50 jier; yn 1811, ’12 boeresoan te Marsum; by trouwen arbeider te Stiens, yn 1824 dêr gernier, by ferstjerren dêr wer arbeider; sn f. Wytse Gerbens van der Weit en Rinske Jans, boeren te Marsum
Wytse hat op 3-2-1824 in skuld fan f 900,00 by syn sweager Piter Pylgers te Menaam (VII.4.1)

VII.6 Benjamin Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 10-7-1757 † ûnder Eastermar -2-1792; wennet yn 1778 op it Wytfean ûnder Eastermar; docht belidenis te Eastermar op 30-7-1783
x Drachten 26-10-1777, beide fan Noarderdrachten, Zwaantje Durks Offeringa ~ Drachten 14-1-1748 † dêr 30-11-1828, Wyk K nr 251; kin net skriuwe; 6-2-1812 te Noarderdrachten nr 42; yn 1816 arbeidster te Drachten; dr f. Durk Hemkes en Aaltje Joekes
Swaantsje x 1 Jan Geerts Leeschen

Swaantsje nimt op 6-2-1812 de namme Offeringa oan
Bern:

1 Aafke Benjamins Offringa * Eastermar 18-7-1778 ~ dêr  3-8-1778 † Twizel 1-3-1855; by trouwen arbeidster te Optwizel; kin net skriuwe;
x Achtkarspelen 9-10-1816, 38 en 26 jier, Ype Hendriks van der Veen * Koaten 2-6-1796; by trouwen arbeider te Optwizel; kin net skriuwe; sn f. Hendrik Ypes van der Veen, yn 1816 keapman te Koaten, en Sijke Foppes; Hindrik Ypes kin net skriuwe

2 Pieter Benjamins Offringa, folget VIII.10
3 Durk Benjamins Offringa (ek: Offeringa) * Eastermar 3-6-1781 ~ dêr 8-7-1781 † [noch net fûn]
4 Aaltje Benjamins Offringa * Eastermar 22-1-1783
5=VIII.11 Durk Benjamins Offringa
* Eastermar 29-3-1785 ~ dêr 15-5-1785
4 Aaltje Benjamins Offringa, folget VIII.12

GENERAASJE VIII
VIII.1 Sjuk Wytses Offringa
(ek: Sjuck, lykas syn nammegenoaten letter) * Dearsum 2-7-1770 ~ dêr 15-7-1770 † dêr 30-7-1856, 86 jier; boer te Dearsum, oant syn ferstjerren yn syn 87ste; dêr tsjerkfâd oant syn fertiigjen;

x Dearsum 29-1-1804, dan beide fan Dearsum, Ytje Jeltes Bakker (ek: Van der Meulen) * Dearsum 20-3-1784 ~ dêr 20-5-1784 † dêr 2-4-1852, 68 jier, hûsnr 4; dr f. Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen), skipper, keapman, bakker, mûnder en boer te Easterwierrum, en Joukje Ruurds Heringa
Bern:
1
 Wytse Sjuks Offringa, folget IX.1
2 Dochter Offringa [?]
3 Dochter Offringa [?]
4 Joukje Sjuks Offringa
* Dearsum 22-3-1817 † Wommels 18-11-1850, 33 jier, hûsnr 55; by trouwen sûnder berop te Dearsum; by ferstjerren boerinne te Wommels;

x Hinnaarderadiel , 17 en 24 jier, Rients Ages Agesma * Wommels 19-7-1809 † dêr 11-1-1875, 65 jier; by trouwen sûnder berop te Wommels, dêr sûnt boer, by ferstjerren dêr rintenier; sn f. Age Rientses Agesma en Corneliske Hillebrands, boeren te Wommels
Rients x 2 Hinnaarderadiel 11-11-1854, 45 en 41 jier, Rigtje Yebs Seffinga (yn trou-akte skriuwt de amtner: Zeffinga; Richt tekenet sels: Siffinga) * Hichtum 22-1-1813 † Wommels 3-1-1901, 87 jier; boerinne te Wommels; dr f. Yeb Klazes Seffinga en Klaaske Gerryts Terpstra, boeren te Hichtum en Wommels
Richt x 1 Hinnaarderadiel 28-11-1835, 22 en 29 jier, Douwe Jelles Miedema * Wommels 16-1-1806 † dêr 12-11-1850, 44 jier; sn f. Jelle Pieters Miedema en Klaaske Sjerps Wynia, boeren te Wommels, Klaske kin net skriuwe; Douwe x 1 Trijntje Yebs Seffinga
Rou-advertinsje Ljouwerter krante 22-11-1850:

Rou-advertinsje Ljouwerter krante 15 en 22-1875:

5 Durk Sjuks Offringa, folget IX.2
6 Jelte Sjuks Offringa, folget IX.3

By Sjûk Wytses syn ferstjerren krije syn bernsbern Sjûk, Ytsje, Maaike, Goasse, Klaas en Eeke Wytses Offringa, elk in legaat fan f 100,00 útbetelle.
Sjûk nimt yn 1811 de namme Offringa fan syn mem oan, hy skriuwt sels, by fersin tink, Ofringa:

Sjûk syn geboarteleppel is bewarre bleaun; ynskripsje:
Sjuk Wijtses is geboren den 2 julij 1770Sjuk Wijtses is geboren den 2 julij 1770
Objekt: leppel-mesheft-foarke. Boarne: Undersyk Fryske berteleppels, H. Nijdam
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 32

Hessel de Walle-Walmar
-Stichting Erfskip Terpdoarpen Sjuk Wytses Offringa (neiteam net folslein)

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante, 5 en 8 augustus 1856:

Sjûk Wytses hiert 19-2-1814 in fjirde part fan in sate en lân ûnder Dearsum fan syn oantroude achter-achterneef Rintje Lieuwes Tanja (sjoch: VI.3.2) te Dearsum; hy keapet op 27-5-1818  in fjirde part fan in sate en lân ûnder Dearsum, hy buorket op:

Perseelnr.Yn gebrûk asOerflakte m²KlasseBelesting
35Greide312801 
36Greide585301 
37Wettermole en hiem1351 
38Greide7001 
43Tún5202 
44Hûs en hiem2290136
45Greide136001 
46Greide89801 
48Greide451601 
60Greide95803 
224Greide140702 

Sjûk Wytses keapet op 24-2-1819 trije pûnsmiet lân te Dearsum.
Sjûk keapet op 11-5-1838 fan Julius van Burmania van Andringa de Kempenaer te Ljouwert greide te Dearsum; keapsom: f 1.200,00

VIII.2 Geert Jogchums Offringa * Drachten omstrings 1809 † Hellevoetsluis 24-5-1885, 76 jier; op 8-11-1838 wurdt lidmaat te Drachten in Geert Offringa, ynkommen út Maastricht, mooglik is dit deselde as Geert Jogchums; itselde jildt foar in Geert Offringa dy’t yn 1852 opsichter is te Grins; Geart Jogchums Offringa is earste stjoerman oanboard fan de ‘Schelde’;
x Neeltje Meijer * Hellevoetsluis 4-7-1821 † dêr 8-4-1862, 40 jier; wennet dêr 4-7-1821 Haarlemmerstraat 62; dr f. Arij Cornelis Meijer en Maria Johannes van Hartingsveldt
Bern:
1 Alida Egberts Offringa * Hellevoetsluis 7-2-1847 † dêr 17-9-1876, 29 jier;
x 1 Hellevoetsluis 22-11-1866, 19 en 31 jier, Johannes Christiaan Staleman * Hellevoetsluis † dêr 2-5-1868, 33 jier; sn f. Pieter Jacobus Staleman, koperslachter te Hellevoetsluis, en Sophia Welsing (ek: Josephina)
Sjoch: Gerard Staleman – Stamboom Staleman;
x 2 Hellevoetsluis 20-5-1870, 23 en 28 jier, Marinus Fröberg * Hellevoetsluis 15-10-1841 † Rotterdam 17-2-1919, 77 jier; sn f. Willem Samuel Fröberg en Anna Verschuur
Marinus x 2 Hellevoetsluis 21-3-1879, 37 en 28 jier, suster fan Alida, Maria Christina Offringa 
Sjoch oer foarâlden Fröberg: Samuel Fröberg en Anna de Vree
2 Maria Christina Offringa * Hellevoetsluis 6-11-1850 † Rotterdam 12-8-1909, 58 jier;
x Hellevoetsluis 26-3-1874, en 24 jier, Pieter Cornelis van der Made * Hellevoetsluis 19-7-1849 † dêr 12-6-1877, Wyk A nr 38, 27 jier; beurtskipper op de poanskûte Maria Christina te Zwartewaal; sn f. Leendert Willem van der Made, Ryks binnenloads te Hellevoetsluis en Rotterdam, en Suzanna Schilperoort
Pieter lit in ynvintaris nei fan in wearde fan f 1.000,00 en in ‘staatsie poonschuit’ mei de namme Maria Christina. In poanskip waard brûkt op it Hollânske en Siuske binnenwetter en liket op ’e tsjalk, mar is foar en achter minder heech (Notaris Hendrik Kornelis Vlielander, tagongsnr 110, ynvintarisnr 4029)
3 Arie Geerts Offringa
* 1848, folget IX.A.1
4 Geerart Jogchiemus Offringa * Hellevoetsluis 28-1-1859 † dêr 8-2-1861, 2 jier

§ ÚTSÛNDERLIK
Alida is grif neamd nei har beppe fan heiteskant, Aaltje Egberts van Weemen. Se hat dêrby it patronym Egberts as twadde foarnamme derby skipe. Soks is útsûnderlik, mar se is de iennichste Offringa net: har neef  (IX.5) Pieters Jans is soks ek beskern

VIII.3 Gurbe Jogchums Offeringa * Noarderdrachten 17-11-1814 † Zuidhorn 16-7-1869, 57 jier; yn 1840 timmermansfeint te Zuidhorn, sûnt 1841 dêr timmerman;
x Zuidhorn 7-6-1840, 25 en 18 jier, Egbertje Pieters Zuidema * Zuidhorn 6-12-1821 † dêr 21-6-1871, 49 jier; by trouwen naaister te Zuidhorn, dat bliuwt se oant har ferstjerren, mar yn 1870 is se sûnder berop; dr f. Pieter Jans Zuidema, yn 1817 arbeider te Enumatil, gemeente Zuidhorn, yn 1821 idem te Zuidhorn, yn 1840 dêr jachtopsjenner, en Janna Jochums
Bern:
1 Johanna Offeringa * Zuidhorn 10-10-1841; by trouwen faam te Zuidhorn; wennet sûnt 1862 te Noordhorn, gemeente Zuidhorn
x Zuidhorn 1-12-1861, 19 en 22 jier, Marten Jongsma * Wâldsein; timmermansfeint te Diken, gemeente Doanjewerstal, ferbliuwend te Zuidhorn en koart dêrfoar te Hoogemeede, gemeente Aduard; sûnt 1862 timmerman te Noordhorn; sn f. Bouke Ages Jongsma en Romkjen Ulbes van der Kooi
2 Jogchum Offeringa * Zuidhorn 3-2-1843 † dêr 18-1-1923, 79 jier; timmerman te Zuidhorn; net troud
3 Aaltje Offeringa * Zuidhorn 5-3-1844 † dêr 6-6-1869, 29 jier; naaister te Zuidhorn; net troud
4 Harmina Offeringa * Zuidhorn 5-9-1846; by trouwen faam te Zuidhorn;
x Zuidhorn 1-11-1873, 27 en 26 jier, Willem Mulder * Noordhorn; by trouwen tsjinstfeint te Noordhorn; sn f. Mattheus Pieters Mulder en Hiltje Willems van Oosting
5 Martha Offeringa * Zuidhorn 7-11-1847 † dêr 10-2-1921, 73 jier; yn 1870 faam te Zuidhorn; wennet yn 1872 te Den Horn, gemeente Aduard yn 1875 te Niezijl, gemeente Grijpskerk
x Zuidhorn 21-5-1870, 22 en 21 jier, Sander Smits * Sebaldeburen, gemeente Grootegast, 24-9-1848; boere-arbeider te Sebaldeburen, by trouwen tydlik te Lagemeede, gemeente Aduard; yn 1870, ’72 arbeider te Den Horn, gemeente Aduard; yn 1875 idem te Niezijl, gemeente Grijpskerk; yn 1915 fuorman te Zuidhorn; sn f. Arend Smits en Albertje Tjeerds de Vries, arbeiders te Sebaldeburen
6 Pieter Jans Offeringa, folget IX.5 * Zuidhorn 16-9-1849 † Grins 26-8-1920, 70 jier; by trouwen sûnder berop te Grins, koart dêrfoar te Den Ham;
§ Pieter is grif neamd nei syn pake fan memmeskant, Pieter Jans Zuidema. Hy hat dêrby it patronym Jans as twadde foarnamme meikrigen. Soks komt net in soad foar, mar Offringa ’s hawwe dêr sawat in hantsje fan: syn nicht Alida Egberts (VIII.2.1) is dat allyksa tabedield
x Grins 7-10-1888, 39 en 38 jier, Anna Maria de Vries * Anloo 14-7-1850; by twadde houlik sûnder berop te Grins; dr f. Johannes Jans de Vries, kleanmakker te Grins, en Geertruida Lamina Wijndels;
Anna Maria x 1 Hendrik Teunis Wijndels
7 Auwina Offeringa * Zuidhorn 21-3-1852; by trouwen naaister te Zuidhorn;
x Grins 4-10-1874, 22 en 23 jier, Pieter Kars * Grins; by trouwen kleanmakker te Grins; sn f. Stoffer Berends Kars en Harmke Pieters Zuidema
8 Trijntje Offeringa * Zuidhorn 28-4-1853 † dêr 22-7-1853, hast 3 moanne
9 Jantje Offeringa * Zuidhorn 13-7-1854
10 Geertruida Offeringa x har neef Arie Geerts Offringa, folget IX.A.1
11 Bernard Offeringa* Zuidhorn  26-8-1857 † dêr 14-9-1857, 2 wiken
12 Bernard Offeringa, folget IX.6 * Zuidhorn 9-3-1859; timmerman te Uithuizen;
x Bedum 2-4-1887, 28 en 23 jier, Margien Nienhuis * Zuidwolde, gemeente Bedum; dr f. Freerk Jan Nienhuis en Anna Arends Bos
Bern:
1 Gurbe Offeringa * Uithuizen 20-10-1894 † dêr 3-2-1895, 14 wiken
2 Gurbe Offeringa * Uithuizen 24-11-1895
13 Gurri Offeringa, folget IX.7 * Zuidhorn 25-8-1861; by trouwen timmermansfeint te Uithuizen, koart dêrfoar te Godlinze, dêrnei yn 1888 te ’t Zandt;
x ’t Zandt 18-2-1888, 26 en 23 jier, Elisabeth Zaagman * Westeremden; by trouwen sûnder berop te Zeerijp; dr f. Willem Jans Zaagman, yn 1855 arbeider te Usquert, yn 1864 te Westeremden, gemeente Stedum, en te Zeerijp, en Jakomina Jiltes Keizer 
14 Egbertus Offeringa, folget IX.8
* Zuidhorn 10-6-1863 † Zutphen 1-5-1917, 53 jier; ferversfeint, sûnt omstrings 1903 ferver te Zutphen;
x Zutphen 1-5-1901 Wilhelmina Hendrika Eimers * Zutphen Grins 12-2-1948, 73 jier; by trouwen sûnder berop te Zutphen; dr f. Gerrit Jan Eimers, kleanmakker te Zutphen, en Wilhelmina Nekkers
Fiif bern, û.o.
Egbetha Wilhelmina Offringa * Zutphen † dêr 13-8-1903
15 Trijntje Offeringa * Zuidhorn 24-12-1864 † dêr 16-8-1865, 7 moanne
16 Jantje Offeringa * Zuidhorn 1867; wennet yn 1881 te Zegwaart, yn 1881, ’82, ’83 te Bleiswijk, yn 1888, ’92, ’95 te Delft
x Zegwaart 14-1-1881, beide 26 jier, Dirk de Groot * Bleiswijk 1867; postrinner; sn f. Jan de Groot en Elisabeth Kramer

VIII.4 Foppe Arents Offringa (ek: Offeringa) * Drachten 18-3-1847 † Baflo 21-11-1905, 58 jier; wennet yn 1870 te De Pein; túnder te Middelstum;
x Middelstum 16-5-1877, 30 en 26 jier, Fempje Braaksma * Onderdendam, gemeente Bedum, 8-4-1851 † Súdlaren, Dennenoord, (wennet yn Barradiel), 16-9-1958, 77 jier; dr f. Boele Franses Braaksma en Elsina Jacobus Pluiter
Foppe wurdt 15-3-1867 frijsteld foar militêre tsjinst ‘wegens gemis aan lengte’. Sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: hoog [=gewoan]; Oogen: blaauw; Neus: spits; Mond: ord.; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbrauwen: idem; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9612, akte 083250; perioade 1897);
Foppe wurdt op 20-4-1870 militêr pleatsferfanger foar Johannes Philip Carel van Hamel te Frjentsjer
Bern:
1 Boelo Offeringa, folget, IX.C.4
2 Arend Offeringa, folget IX.C.4A
3 Elsina Offeringa
* Rasquert, gemeente Baflo, 13-4-1882 † Grins 21-5-1949, 67 jier

VIII.5 Klaas Eites Offringa * Aldegea (Sm.) 3 (of: 10?)-3-1772 ~ dêr 22-3-1772 † Sumar 11-6-1853, 81 jier; Mr timmerman te Aldegea (Sm.), by ferstjerren sûnder berop;
Wurdt yn stjerakte fan syn dochter Antsje Klaas Sints Offringa neamd, dat is in fersin
x Aldegea 2-8-1795 Bregtje Alles (postúm: Glas) * Aldegea (Sm.) 17-12-1774 † dêr 22-9-1847, 72 jier, hûsnr 34; dr f. Ale Hendriks en Trijntje Wybes (Nicolai); faam te Aldegea; Brechtsje kin net skriuwe
Bern:
1 Jinke Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1797; by trouwen faam te Stiens;

x Ljouwerteradiel 2-6-1821, 25 en 23 jier, Wikke Jans Hoekstra * Stiens; by trouwen húsfeint te Kornjum, yn 1853 túnman te Weidum; sn f. Jan Wikkes Hoekstra, kastlein te Stiens, en Sjoerdtje Broers
Wikke x 1 Trijntje Tjeerds Hiddema
2 Trijntje Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1799; by trouwen faam te Burgum;

x Tytsjerksteradiel 27-5-1826, 27 en 24 jier, Hendrik Meinderts Fridsma * Earnewâld; by trouwen fisker te Earnewâld; sn f. Meindert Fridses Fridsma, komelker te Earnewâld, en Trijntje Hendriks
3 Antje Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1804 † 1-5-1887; by trouwen faam te Garyp, yn 1869 sûnder berop te Drachten

x Tytsjerksteradiel 17-5-1828, 24 en 29 jier, Ebe Uilkes Klomp * Aldegea (Sm.); by trouwen keapman te Sumar, yn 1853 dêr arbeider; sn f. Uilke Ebes Klomp, arbeider te Eastermar, en Geertje Idsges; Geartsje kin net skriuwe
4 Sytske Klazes Offringa * Aldegea (Sm,) omstrings 1806 † Sumar, wenjend te Eastermar, 16-10-1851, 45 jier; by ferstjerren sûnder berop te Eastermar; Sytske lit in saldo nei fan f 238,00
5 Hendrikje KLazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1811; by trouwen faam te Nijegea; kin net skriuwe;

Xx Smellingerlân 10-5-1851, 40 en 47 jier, Geert Reinders Jongsma * Nijegea; arbeider te Sumar; sn f. Reinder Tjeerds Jongsma en Antje Hendriks Houwink;
Geart x 1 Trijntje Tjeerds Hiddema
6 Ettje Klazes Offringa * Aldegea (Sm.) 10-10-1817 † Earnewâld 31-1-1894, 76 jier; by trouwen sûnder berop te Wergea, wenjend te Earnewâld; yn 1853 faam te Aldegea (Sm.)

x Tytsjerksteradiel 23-5-1868, 50 en 46 jier, Gjalt Harrits Wester * Earnewâld; fisker te Earnewâld; sn f. Harrit Gjalts Wester en Tyttje Popkes Wagenaar;
Harrit x 1 Lolkje Binderts Jonker
KLaas Eites nimt yn 1811 de achternamme Offeringa oan foar him en syn dochters, hy skriuwt sels: Offringa, en dat sil it yn dizze staach ek bliuwe:

VIII.6 Pieter Eites Offringa * Aldegea (Sm.) 23-3-1775 ~ dêr 23-4-1775 † Boazum 26-10-1808, 33 jier;
x Boazum 27-5-1798 Saakje Ydes de Boer * Boazum 1774 † dêr 18-11-1851, 77 jier, hûsnr 86; yn 1814 winkelfrou te Boazum, yn 1828 dêr rintenierske (kin net skriuwe; dr f. Yde Sjoukes en Yttje Tjallings, te Boazum en op ’e Hommerts (Saakje fiert de achternamme De Boer noch net by har twadde houlik)
Saakje x 2 Boazum 11-6-1814, 40 en 25 jier, Reinder Heins van der Meulen ~ Harns 22-1-1789 † Den Haach, yn in ‘Verbeterhuis’, 7-10-1829; by trouwen timmerman te Boazum; sn f. Hein Jans (ek Heyn Jaans) fan Almenum, yn 1814 timmerman te Harns, en Sytske Lieuwes (ek: Cytsche, Sydske, en: Leeuwis), fan Achlum 
Saakje ferkeapet op 27-7-1833 mei har bern Yde, Pieter en Jentske Pieters Offringa oan Jentske en Oege Breeuwsma in hûs en hiem te Boazum; op Alde Maaie 1834 lit se har hûs en hiem te Boazum feile.
Bern:
1 Eite Pieters Offringa * Boazum 9-8-1800 ~ dêr 24-8-1800 † [noch net fûn]
2 Yde Pieters Offringa, folget IX.5
3 Jenke Pieters Offringa (ek: Janke, Jentske, Jentskje) * Boazum 10-1-1806 ~ dêr 2-2-1806 † Easthim 5-6-1877, 71 jier; by trouwen faam te Boazum; yn 1834, ’35 boerinne te Skearnegoutum; as widdo sûnder berop te Easthim; kin net skriuwe;
x Wymbritseradiel 11-3-1828, 22 en 27 jier, Oege Feddes Breeuwsma * Folsgeare 1801 † Easthim 18-2-1858, 57 jier; by trouwen boer te Skearnegoutum; yn 1831. ’32 sûnder berop te Nijlân; yn 1831 sûnder berop te Offenwier; yn 1834, ’35 wer boer te Skearnegoutum; de húshâlding ferfart dêrwei op 10-6-1838 nei Boazum; Oege wennet yn 1838 sûnder berop te Snits; it gesin ferhuzet op 13-10-1841 út Boazum nei Folsgeare, Oege is dêr yn 1842 arbeider, syn bruorren Klaas en Jehannes binne dêr boer; de húshâlding ferhuzet oktober 184[2?] nei Easthim, Oege is dêr arbeider;  yn 1847 wer te Boazum; Oege is yn 1847, ’48 en by syn ferstjerren arbeider te Easthim; sn f. Fedde Oeges Breeuwsma en Tjaltje Harmens Miedema, boeren te Folsgeare
Jinke en Oege ferkeapje 12-6-1850 oan Lieuwe Joukes Kuperus te Boazum in hûs en hiem te Boazum; keapsom: f 700,00- (notaris: Bernardus Jacobus van Assen te Jorwert; Repertoire: 067043) 
4 Pieter Pieters Offringa * Boazum  14-12-1808 ~ dêr  1-1-1809 [† noch net fûn]

§ KEAPMANSKIP SÛNDER SKRIUWKEUNST
Apart: Saakje is yn 1828 rintenierske, d.w.s. dat se fan ’e rinten libje kin, en se kin lykwols net skriuwe. Keapmanskip kin sûnder skriuwkeunst.
Reinder, Saakje har twadde man, ferstjert yn in Ferbetterhûs, wat is dat? Sjoch: Verbeterhuis   

VIII.7 Tæke Eites Offringa * Aldegea (Sm.) 17-8-1786 ~ dêr 17-9-1786 † Eastermar 9-6-1871, 84 jier; yn 1812, ’16 arbeider yn ’e Pein, sûnt om ende by 1818 ûnder Eastermar;
x Aldegea (Sm.) 20-5-1810, 23 en 21 jier, Antje Ages Kuperus (ek: Cuperus) * De Pein 16-7-1788 ~ dêr 10-8-1788 † Drachten 4-5-1876, 87 jier; dr f. Age Jentjes Kuperus, skuonmakker yn ’e Pein, en Hinke Franzes (ek: Henke)

§ OFFERGA
Tæke tekenet de berte-akten fan syn bern mei Offerga; dat docht er sa konsekwint, dat it net in ferskriuwing liket, mar letter skriuwt er Offringa. Hy hat in frij feardige hân, dy’t de soan fan ’e skoalmaster sjen lit, tink:


Antsje ferkeapet op 8-3-1817 ’e mande mei har mem en bruorren en susters oan broer Kornelis en Hendrik Sjoerds van der Veen, beide te De Pein, lân te De Pein; keapsom: f 586,00; op 14-6-1817 idem twa pereselen greide dêr oan Kornelis; keapsom: f 1.000,00
B
ern:
1 Age Tækes Offringa, folget IX.E.1 
2 Meino Tækes Offringa * Aldegea (Sm.) 2-9-1812 † Drachten 14-3-1899, 86 jier; by trouwen faam te Drachten;
x Smellingerlân 23-6-1842, 29 en 30 jier, Anne Hayes de Jong * Ljouwert, yn in skip lizzend oan it Saailân, 7-11-1811 † 11-11-1887; by trouwen skippersfeint te Drachten; Haye kin net skriuwe; sn f. Haye Geerts de Jong en Janke Pieters Zwart, skippers sûnder fêst wenplak, mar yn 1842 te Frjentsjer
3 Hinke Tækes Offringa * Beetstersweach 3-3-1816 † Drachten 28-3-1867, 51 jier; by trouwen sûnder berop te Drachten, by ferstjerren allyksa;
x Smellingerlân 5-6-1841 Foke Rienks van der Kuip * Beetsterswaeach 15-7-1816 † Drachten 10-3-1867, 50 jier; by trouwen en yn 1844, ’49, ’59, ’62 skuonmakker te Drachten, yn 1851, ’56 dêr skuonmakkersfeint; sn f. Rienks Fokes van der Kuip, skuonmakker te Beetstersweach, en Jisseltje Joukes Schoenstra
4 Aafke Tækes Offringa * Eastermar 22-1-1818 † Drachten 23-4-1906, 88 jier, Wyk K nr 309; by trouwen faam te Drachten;
x 11-6-1846, 28 en 23 jier, Anne Klazes van der Veen * Drachten 12-11-1822 † dêr 10-4-1910, 87 jier; skipstimmermansfeint te Drachten, ; sn f. Klaas Eebeles van der Veen, yn 1819, ’22 arbeider te Suderdrachten, yn 1822 te Noarderdrachten, en Sjoerdtje Hendriks de Haas (ek: Sjuttje); Klaas kin net skriuwe
§ Anne is syn hele leven skipstimmermansfeint te Drachten. Yn syn stjerakte stiet er te boek as skipstimmerman. Soe er yn syn 88ste mooglik eigen baas wêze?
5 Eit Tækes Offringa * Eastermar 1-10-1821 † De Pein 22-12-1879, 58 jier; skuonmakker yn ’e Pein; net troud
6 Geertje Tækes Offringa * Eastermar 6-1-1825 † dêr 19-2-1829, 4 jier
7 Froukje Tækes Offringa (ek: Vroukje; by de berte ynskreaun as Vroukje; Froukje tekenet sels mei in F) * Eastermar 31-8-1828 † Burgum 4-1-1914, 85 jier; by trouwen faam te Eastermar; nei har trouwen arbeidster te Burgum;
x Tytsjerksteradiel 10-5-1851, 22 en 29 jier, Bindert Harrits Boonstra * Burgum 7-2-1822 † dêr 2-6-1889, 67 jier; by trouwen en sûnt oant syn ferstjerren arbeider te Burgum; sn f. Harrits Durks Boonstra en Eelkje Jans de Lange (ek: De Lang), arbeiders te Burgum 

VIII.8 Wiltje Pylgers Offringa * Stiens 1793 † Stiens 2-1-1848, 55 jier; yn 1820, ’27, ’37, ’41 arbeider te Stiens 1855, 36 jier; yn 1823, ’37, ’39, ’43 dêr gernier
x 1 Ljouwerteradiel 1-6-1820, 27 en 30 jier, Pietje Pieters Hoogstra * Jelsum 17-3-1790 ~ dêr 18-4-1790 † Stiens 25-9-1831, 41 jier; by trouwen faam te Stiens; docht dêr belidenis op 21-5-1826; dr f. Pieter Jacobs Ram en Lysbeth Wymers
x 2 Ljouwerteradiel 13-7-1837, 44 en 24 jier, Tettje Annes Keuning * Menaam 6-11-1812 † Stiens 10-3-1881, 68 jier; by trouwen faam te Stiens, yn 1865 dêr sûnder berop, yn 1868 dêr wurkfrou, yn 1869 dêr arbeidster; kin net skriuwe; dr f. Anne Jouws Keuning, arbeider te Menaam, en Geertje Martens Bouma
Tettsje x 2 Ljouwerteradiel 19-3-1856 Eeltje Geerts Luxen * Froubuorren 12-7-1825 † Stiens 26-11-1891, 66 jier; gernier te Stiens (û.o. hûsnr 214); sn f. Geert Eeltjes Luxen, gernier te Stiens (nr 200), en Pietje Petrus Heslinga;
Eeltsje x 1 Ljouwerteradiel 16-10-1845 Rinske Gerbens Boersma * Stiens 24-10-1818 † dêr 20-9-1855, 36 jier; dr f. Gerben Sybrens Boersma en Grietje Pieters Dijkstra;
Eeltsje x 2 Froukje Cornelis Bosma * Jelsum 15-2-1843 † Stiens 3-4-1915, 72 jier
Bern út it earste boask:
1 Pylger Wiltjes Offringa
* Stiens 6-9-1820 † dêr 28-9-1820, 3 wiken

2 Pieter Wiltjes Offringa * Stiens 7-4-1822 † dêr 11-7-1822, 13 wiken
3 Jantje Wiltjes Offringa, folget IX.7
4 Lysbeth Wiltjes Offringa
* Stiens 12-9-1827 dêr 30-5-1903, 75 jier

x 1 Ljouwerteradiel 16-5-1855, 27 en 24 jier, Pieter Wilhelms Welp * Stiens 25-2-1831 (troch de heit erkend by trouwen fan syn mem mei syn heit 14-7-1836) † dêr 30-7-1882, 51 jier; by trouwen en ferstjerren arbeider te Stiens; sn f. Wilhelm Welp, arbeider te Stiens, en Lolkje Pieters Grijnsma
x 2 Sytse Wytses van der Weit
Bern út it twadde twadde houlik:

5 Pylger Wiltjes Offringa, folget IX.6
6 Geertje Wiltjes Offringa
* Stiens 2-10-1839 † 31-1-1917, 77 jier
x Ljouwerteradiel 20-10-1870, beide 31 jier, Gabe Jans Terpstra * 15-7-1839 † 20-11-1912, 73 jier; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Jan Gerrits Terpstra, arbeider te Stiens, en Trijntje Anskes de Groot
7 Aafke Wiltjes Offringa * Stiens 31-5-1841 † dêr 9-5-1877, 35 jier; by trouwen wurkster te Stiens
x Ljouwerteradiel 1-6-1867 Sytze Everts Hoornsma * Hallum 17-4-1837 † Stiens 27-12-1876, 39 jier; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Evert Sytses Hoornsma, arbeider te Stiens, en Hinke Egberts Kuipenga
6 Trijntje Wiltjes Offringa * Stiens 10-2-1843; by trouwen sûnder berop te Berltsum
x Menameradiel 18-12-1869, beide 26 jier, Eeltje Lourens van den Akker * Berltsum; by trouwen arbeider te Berltsum; sn f. Lourens Leenderts van den Akker, arbeider te Berltsum, yn 1869 idem te Moarmwâld, en Tjitske Eeltjes Schiphof
7 Anne Wiltjes Offringa, folget IX.7
Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Wiltsje en Pytsje, broer Benjamin is tsjûge:

VIII.9 Benjamin Pylgers Offringa * Stiens † dêr 6-6-1850, 54 jier; yn 1820 arbeider te Hallum, yn 1837 gernier te Stiens, yn 1847, ’50 dêr arbeider;
x Sjoukje Jans Poelstra; wurkfrou; kin net skriuwe
Bern:
1 Jantje Benjamins Offringa
* Hallum 18-9-1821 † Stiens 25-8-1894, 72 jier; Jantsje kin net skriuwe
x Ljouwerteradiel 16-4-1847, 25 en 27 jier, Pieter Franses Dokter * Burgum; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Frans Ydes Dokter en Saapke Jans de Boer
Hantekening fan Benjamin Pylgers Offringa ûnder de geboarte-akte fan syn iennichst bern Jantsje:

VIII.10 Pieter Benjamins Offringa * Wytfean ûnder Eastermar 19-11-1779 ~ Eastermar 6-4-1780 † Drachten 22-7-1857 (oare boarne: 26-5-1805); kin net skriuwe; yn 1820 keapman te Noarderdrachten; yn 1821 dêr arbeider (nr 42); yn 1812, ’15, ’17, ’22, ’26, ’41, ’49 dêr wever; by ferstjerren sûnder berop te Drachten;  
x Drachten 16-5-1805 Magtilda Rienks (ek: Mathilde; Magtilde tekenet de ûnderskate akten foar de Boargerlike Stân sûnder achternamme mei M. Rienks; letter wurdt se oantsjut mei Van der Velde en Van der Weide); * Suderdrachten 31-3-1784 † Drachten 9-3-1838; dr f. Rienk Durks en Trijntje Gerardus Osinga
Magtilde ferhiert 23-2-1819 oan Klaas Daniëls Klasinga te Drachten lân te Drachten; hiersom: f 12,00 [yn ’t jier tink]; se ferkeapet op 23-12-1820 oan deselde lân te Drachten; keapsom: f 100,00
Piter keapet op 24-4-1843 yn ’e mande mei syn soan Gerhardus fan Errit Errits Postma de Jong grûn te Drachten; keapsom: f 40,00;

hy keapet 30-5-1846 mei Graddus in 8/10 part fan in hûs te Drachten fan Rienk, Pieter Pieters Offringa en Arend Roels Frieswijk allegear te Drachten; keapsom: f 200,00;
hy keapet 12-12-1846 mei Graddus lân te Drachten fan Jan Binnes Bolleman, timmerman en houtkeaper te Drachten; keapsom: f 1.000,00.
Piter nimt yn 1812 de namme Offringa oan, yn ’e akten fan him en syn bern is it gauris: Offeringa. Piter tekenet mei in krúske:

Bern:

1 Benjamin Pieters Offeringa * Drachten omstrings 1807 † dêr 23-5-1863, 56 jier; wennet yn 1811 te Noarderdrachten; 14-6-1844 diaken Christelijk Afgescheiden Gemeente te Drachten; yn 1838 timmerman te Drachten, by syn ferstjerren dêr timmermansfeint; net troud 
2 Rienk Pieters Offringa, folget IX.8
3 Durk Pieters Offeringa * Noarderdrachten 1-10-1812 † dêr 30-6-1841, Wyk K nr 251, 28 jier; yn 1838 en by ferstjerren wever te Drachten; net troud
4 Gerhardus Pieters Offeringa, folget IX.9
5 Swaantje Pieters Offeringa * Noarderdrachten 21-11-1817 † Weinterp 23-6-1858, hûsnr 26, 39 jier; kin net skriuwe; yn 1838, ’46 naaister te Drachten, by trouwen en yn 1848 ’49, ’51, ’54 dêr arbeidster; yn 1843 sûnder berop te Noarderdrachten, yn 1849 idem te Drachten; yn 1858 arbeidster te Weinterp;
x Smellingerlân 7-5-1842, 24 en 33 jier, Arend Roels Frieswijk (ek: Vriesweijk) * Duerswâld omstrings 1808 † Haulerwyk 30-7-1880, hûsnr 363, 72 jier; by trouwen arbeider te Drachten; yn 1843 idem te Noarderdrachten; yn 1846, ’49, ’51, ’59 idem te Drachten (û.o. Wyk S nr 186, Wyk K nr 295); yn 1858 idem te Weinterp,  by syn ferstjerren yn syn 73ste idem te Haulerwyk; sn f. Roel Douwes Frieswijk, yn 1812, ’21 boer te Duerswâld, yn 1834 dêr arbeider, yn 1842 en by ferstjerren idem te Bakkefean, en Antje Sijtzes Kuipers; Roel Douwes fiert de namme Frieswijk al by syn trouwen yn 1804
6 Pieter Pieters Offeringa * Noarderdrachten 31-12-1820 † Drachten 1-1-1821, 1 dei
7 Pieter Pieters Offeringa, folget IX.10
9 Johannes Pieters Offeringa (ek: Offringa) * Noarderdrachten 25-11-1827 † Drachten 7-5-1838, 10 jier

VIII.11 Aaltje Benjamins Offringa * Eastermar 25 11-1786 ~ dêr 17-5-1787 † Drachten 1828; arbeidster te Sumar
x Boarnburgum [of Drachten?] 30-10-1808, dan beide fan Boarnburgum, Tæke Sipkes Offringa (ek: Offeringa) *  Koartehimmen 27-9-1779 † Drachten 8-8-1846, 76 jier; arbeider te Drachten; yn 1817 arbeider te Sumar; yn 1826 idem yn Suderdrachten, by ferstjerren idem te Drachten; by Tæke syn ferstjerren wurdt in ‘Certifikaat van Onvermogen’ ôfjûn, in ferklearring dat ûnder oaren de kosten fan begraffenis út syn neilittenskip net betelle wurde kinne; f. Sipcke Tækes en Martien Harmens (yn stjerakte fan Tæke: Martzen) , boeren te Koartehimmen
Tæke syn jongere broer Harmen Sipkes * Koartehimmen 11-6-1784, dêr húsman, x Aaltje Linses Sybinga, nimt allyksa de namme Offringa oan.
Tæke tekenet: offerga; Harmen: offerunga. Harmen syn skaai is hjir net útwurke


Bern:
1 Sipke Tækes Offeringa, folget IX.11 
2 Benjamin Tækes Offeringa * Drachten 1813 * Drachten † dêr, Wyk C nr 158, 15-2-1838, 25 jier; by ferstjerren arbeider te Drachten; net troud 
3 Griettje Tækes Offeringa
* De Pein 25-11-1819; by trouwen faam te Drachten; kin net skriuwe
x Smellingerlân 3-5-1851, 31 en 25 jier, Jelle Minderts Spoelstra * Drachten; by trouwen arbeider te Drachten; sn f. Mindert Hendriks Spoelstra, arbeider te Drachten, en Thomaske Thomas Landvrouw, dan ferstoarn.
Opmerkelik: Thomaske hat yn har trou-akte de achternamme Landvrouw
3 Pieter Tækes Offringa, folget IX.12 

4 Tæke Tækes Offringa, folget IX.13 

GENERAASJE IX
IX.1 Wytse Sjuks Offringa * Dearsum 13-3-1806 ~ dêr 13-4-1806 † Rinsumageast 10-1-1892, 85 jier; op 13-6-1825 hat Wytse as ramplesant foar de militêre tsjinst Hidde Sytzes Kingma te Frjentsjer (Notariskantoar Wesselius Balster Kool van Heerens op it Hearrenfean); docht belidenis te Dearsum op 6-5-1833; yn 1844 lidmaat te Easterlittens, ferfart yn 1845 nei Skearnegoutum; trouwen arbeider te Folsgeare; 1829 sûnder berop te Dearsum (by syn heit en dy op ’e pleats, tink); 1831-’37 arbeider te Dearsum; ferfart 1-6-1838 dêrwei nei Easterlittens, 1840, ’44 boer te Easterlittens; 1842, ’44 keapman te Easterlittens; yn 1847 keapman te Skearnegoutum; yn 1852 keapman te Snits; 1855 komelker te Dearsum; 1855, ‘56 en ’57 komelker ûnder Snits, hy hiert dêr in ‘Huizinge met Erf, Schuur, Buithuis voor 8 Koeijen en 2 Paarden’, allyksa hiert er dêr lân, ûnder oaren yn 1860 lân yn ’e Goezeko-sterhim (Goesekoesterhim) ûnder Snits; 1861-1868 boer te Oostwold yn Grinslân; 1864 boer te Dearsum; 1871, ’75 komelker te Rinsumageast; 1874 boer te Rinsumageast; 1878-1892 sûnder berop te Rinsumageast; 5-9-1881 stimgerjochtige Herfoarme Tsjerke Rinsumageast; pikeur
x 1 Wymbritseradiel (Snits) 22-4-1828, 22 en 23 jier, Janke Gosses Hoekstra * Kubaard 16-7-1804 ~ dêr 29-7-1804 † Easterlittens 4-1-1842, 37 jier; by trouwen faam te Folsgeare; dr f. Gosse Ulbes Hoekstra, kuper te Kubaard, en Maaike Pyters Kuipers, (tekenet sels sûnder achternamme), kuperske te Kubaard;
x 2 Baarderadiel (Weidum) 11-1-1843, 36 en 31 jier, Jakobje Sybrands Houtsma * Tsjummearum 13-12-1811 † Rinsumageast 26-1-1892, by trouwen faam te Easterlittens, by ferstjerren sûnder berop; dr f. Sybrand Jans Houtsma, Mr timmerman en oannimmer yn 1811 te Tsjummearum, yn 1814, ’16 te Doanjum, yn 1817, ’23 te St.-Jabik, en Geertje Æbes Sybesma
Neffens Sjok Durks Offringa wie Wytse Sjuks neist syn oare wurksumheden ek in skoft skipsjager ‘een zeer ruig bedrijf’
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 16
Bern út it earste houlik:
1 Sjuk Wytses Offringa, folget X.1

2 Ytje Wytses Offringa * Dearsum 21-3-1831 † dêr 26-7-1832, 1 jier; Ytsje lit in saldo nei fan f 15,00
3 Maaike Wytses Offringa * Dearsum 30-7-1835 † Grou 30-10-1893, 58 jier; faam te Tersoal, ferfart dêrwei op Alde Maaie 1860 nei Dearsum, by trouwen dêr faam; boerinne te Dedzjum, greidboerinne te Grou, by ferstjerren dêr sûnder berop
Maaike ferkeapet op 9-4-1875 fee en boere-ark te Dedzjum; keapsom: f 4.049,00
x 1 Raarderhim 9-5-1861, 25 en 24 jier, Wiebe Jolkes Kooiker * Nijegea, Himmelumer Aldefurd en Noardwâld, 11-7-1836 † Dedzjum 3-4-1874, 37 jier; by trouwen arbeider te Reduzum; yn 1862 arbeider te Dedzjum; yn 1864, ’67 boer te Hieslum; yn 1870, ’73 ’74 boer te Dedzjum; sn f. Jolke Wiebes Kooiker en Hendrikje Joukes Molenaar (ek: Hiltje), boeren te Dedzjum, Jolke is yn 1836 rintenier te Tsjerkwert;
x 2 Wymbritseradiel 4-5-1878, 42 en 44 jier, Jan Klazes Stastra * Tersoal 2-8-1833 † Huzum 1-7-1897, 63 jier, Wyk A nr 44; by trouwen yn 1857 arbeider te Ysbrechtum; yn 1859 arbeider te Sybrandabuorren; yn 1861, ’64, ’67, ’69 arbeider te Gau; yn 1871, ’75 en by trouwen yn 1878 arbeider te Offenwier; komt yn maaie 1885 út Teroele yn Grou, dêr greidboer; ferfart op 6-5-1897 út Grou nei Huzum, nr A44, dêr greidboer oant syn ferstjerren krapoan twa moanne letter; sn f. Klaas Jans Stastra, yn 1830 skippersfeint te Tersoal, yn 1833 dêr fearskipper, en Albertje Sjoerds Alberda;
Jan x 1 Wymbritseradiel 27-11-1857, 24 en 23 jier, Aaltje Gerbens Jellema * Offenwier 28-11-1833 † dêr 23-5-1875, 41 jier; by trouwen naaister te Offenwier; dr f. Gerben Jelles Jellema en Sjoerdtje Alles de Hoop, boeren te Offenwier;
Jan x 3 Snits 17-5-1897, 63 en 61, Antje Engeles Engelsma * Terherne 23-12-1835, hûsnr 7, † Baard 19-4-1917, 81 jier; Nederlâns Herfoarmd, stiet letter te boek as  Doopsgesind; by har earste boask yn 1860 faam te Goaiïngea, by har twadde houlik sûnder berop te Snits, ferfart dêrwei op 17-5-1897 (by har twadde houlik) nei Huzum; by fertsjerren fan har twadde man yn 1897 greidboerinne te Huzum (dan wurdt boelguod hâlden; opbringst: 4.935,00);  ferfart 5-11-1897 nei Jellum (nr 27, earder nrs 26, 20B, 23C) en is dêr faam by de greidboeren Luitzen Ymkes Kingma en Antje Durks Bakker; Antsje is húshâldster te Baard (nr Jm27) en ferfart dêrwei 19-5-1905 nei Weidum (nr 5); ferfart 2-5-1906 dêrwei nei Easterein (û.o. nr 210, 209); Antsje komt 1-5-1909 út Easterein wer yn Baard (13B), wennet dêr 27-7-1912 sûnder berop (nr 20); dr f. Engele Ales Engelsma, skipper te Terherne, en Vogeltje Martens van der Wal (ek: Fokeltje);
Antsje Engelsma x 1 Wymbritseradiel 12-5-1860, 24 en 27 jier, Johannes Bottes de Jong * Gau 15-5-1832 † dêr 18-2-1882, 49 jier; by trouwen slachter te Gau, by ferstjerren dêr komelker; sn f. Botte Johannes de Jong (ek: Bote), slachter te Gau, en Minke Annes Grondsma
4 Ytje Wytses Offringa * Dearsum 17-6-1836 † Gau 16-3-1869, 35 jier; by trouwen sûnder berop te Dearsum; boerinne te Gau
x Raarderhim 9-5-1861, 27 en 23 jier, Hette Annes Jellema * Sybrandabuorren 2-1-1838 † Gau 10-7-1890, 52 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Gau, tenei dêr boer, by ferstjerren dêr sûnder berop; tsjerkfâd te Gau; sn f. Anne Hetttes Jellema en Hinke Klazes Zandstra, komelkers te Sybrandabuorren, boeren te Gau
Hette x 2 Wymbritseradiel, 34 en 30 jier, Lysbeth Jelles de Hoop * Goaiïngea 21-2-1842 † Gau 8-11-1913, 71 jier; by trouwen boerinne te Goaiïngea; dr f. Jelle Gabes de Hoop en Anneke Anskes Boersma, boeren te Goaiïngea
Lysbeth x 1 Wymbritseradiel 9-5-1868, 26 en 40 jier, Thomas Jacobs Hesselius * Goaiïngea 25-2-1828 † dêr 9-1-1870, 41 jier; by trouwen arbeider te Goaiïngea, by ferstjerren dêr boer; sn f. Jacob Jacobs Hesselius, yn 1828 timmerfeint, yn 1868 timmerman te Goaiïngea, en Ymkjen Thomas Pietersma
5 Gosse Wytses Offringa, folget X.2
6 Klaas Wytses Offringa, folget X.3
7 Eeke Wytses Offringa
(ek Eke, Eelkje) * Easterlittens 28-12-1841 † Oentsjerk 10-8-1918, 76 jier; Grifformeard; by trouwen faam te Rinsumageast; wennet op ’e âlde dei yn by har soan Wytse en skoandochter Christina Bijleveld te Lekkum, de húshâlding ferfart dêrwei op 21-5-19151 nei Ljouwert (3e Koarte Houtstrjitte Z3), en op 10-5-1916 út Ljouwert nei Gytsjerk, Eeke wurdt dan ‘rentetrekker’ neamd;
x Dantumadiel 27-5-1871, 29 en 26 jier, Willem Thomas van der Mark * Rinsumageast 22-11-1844 † dêr 9-1-1903, 58 jier; by trouwen en dêrnei oant syn ferstjerren arbeider te Rinsumageast; sn f. Thomas Willems van der Mark, yn 1844 gernier te Rinsumageast, yn 1846 skuonmakker te Damwâld, yn 1871 arbeider te Rinsumageast, en Antje Gerrits van der Veen
Bern út it twadde houlik:
8 Libbenleas famke
*-† Easterlittens 7-4-1843
9 Sybrand Wytses Offringa, folget X.4

Wytse Sjoks is 27-9-1855 gedaagde by de Arrondissemintsrjochtbank te Snits (argyfnr 18-03, ynvintarisnr 40, akte 2012): Beschuldigd van op Dinsdag den 13 Maart 1855 Oene Aukes Bonsma, koopman, wonende te Sneek, in den publieke gelagkamer van de herberg van G. Dijkstra aldaar te hebben toegevoegd dat hij een schelm was en hem (Offringa) met het veefonds schelmachtig behandeld had:

Wytse Sjoks wurdt op  16-4-1857 op ’e nij deifurdige foar de Arrondissemintsrjochtbank te Snits (argyfnr 18-03, ynvintarisnr 40, akte 229), Beschuldigd  van den avond van den 28 Maart 1857 tusschen acht en negen ure in den publieke gelagkamer der herberg van Wijtze Atzes van der Zijp van de huisvrouw van dezer Aaltje Willems de Boer te hebben toegevoegd de beledigende uitdrukking: bliksumsche hoer:

Wytse Sjoks is ek pikeur, Ljouwerter krante, 16-10-1857:

Wytse Sjoks hâldt boelguod te Snits op 26-1-1858, opbringst: f 710,00, Ljouwerter krante, 15, 19 en 22-1-1858:


Wytse Sjoks syn fee ûntkomt diskear oan ’e besmetlike longsykte, Ljouwert krante, 12 en 15-5-1855, in jier letter ha se it al te pakken:

Wytse Sjoks keapet te Rinsumageast:
-19-11-1857
-24-2-1872 fan Sipke Tjibbes Dorhout te Rinsumageast in hûs en hiem; keapsom: f 525,00 

-7-3-1872 fan Saakje Kornelis Straatsma te Rinsumageast in hûs en hiem; keapsom: f 525,00
-yn ’e mande mei Jonker Gerardus van Suchtelen te Dokkum op 19-4-1875 fan Pieter Jans van der Meer te Rinsumageast in hûs en bakkerij; keapsom: f 666,00

-1/3 hûs en hiem; keapsom: f 701;
hy lit  op 19-11-1857 troch notaris A. Haagsma te Snits finaal ferkeapje:
te Snits; keapsom: f 1.70,00
te Rinsumageast:

-13-3-1874: in hûs; keaper: Frans Franses Vellema te Rinsumageast; keapsom: f 350,-
-1880: in hûs en hiem; keapsom: f 750,-
Wytse Sjoks hat 15-5-1882 in skuld fan f 200,00 by Korneliske Meinderts Tadema, widdo fan Herman Harmens Sliep

IX.2 Durk Sjuks Offringa * Dearsum 9-4-1821 † Jannum 3-6-1885, 64 jier, [] Jannum; tsjerkfâd te Jannum; boer en feekeapman yn it Wolvelân ûnder Dearsum; sûnt 1847/’48 boer te Jannum;
x Raarderhim 16-5-1846, 25 en 20 jier, Pietje Kerstes Bottema * Tersoal 22-3-1826 † Jannum 4-4-1892, 66 jier, [] Jannum; by trouwen sûnder berop te Skearnegoutum; boerinne te Jannum; dr f. Kerst Murks Bottema en Jeltje Abrahams van der Meer, boeren te Tersoal en Boazum
§ Neffens de analen fan Sjok Offringa is de pleats te Jannum  opbaarnd troch kweawilligens; de dieder bekent pas op syn stjerbêd. De moarns nei de brân sit Pytsje Kerstes te psalmsjongen. De minsken tinke dat se har ferstân ferlern hat. Mar Pytsje seit: Al myn bern binne rêden, ik móat psalmsjonge.
Bern:
1 Sjuk Durks Offringa, folget X.5
2 Kerst Durks Offringa, folget X.6
3 Ytje Durks Offringa (Ida) * Jannum 27-3-1850 † Paterson, New Jersey, USA, 23-6-1904, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Jannum; de húshâlding ferfart yn 1892 nei New Jersey, Noard Amearika
x 1 Dantumadiel 30-4-1868, 18 en 22 jier, Willem Jans Zuidema * Bûtenpost 30-1-1846 † oan board fan it stoomskip Spaarndam 18-5-1892, 46 jier, [] seemansgrêf; by trouwen sûnder berop te Jannum; yn 1869 dêr boer; yn 1871, ’73, ’75 idem te Gerkeskleaster; yn 1878 hússlachter te Lichtaard; sn f. Jan Popkes Zuidema en Dieuwke Rinderts Hulshoff, boeren te Bûtenpost en Jannum
x 2 Pieter Bregman
Ytsje komt as widdo yn Amearika oan mei fiif bern: Dieuwke * 1869, Pietje * Gerkeskleaster 1871, Jan * Gerkeskleaster 1873, Dirk * Gerkeskleaster 1875, Symen * Lichtaard 1878
§ Meidieling fan Sjok Durks Offringa: Se wienen boer te Jannum, mar koenen it yn ’e beruchte 80er jierren net bolwurkje. Willem waard hússlachter en wenne te Lichtaard, mar dat joech ek gjin bestean. Hy hat doe noch in skoft mei de omnibus fan Garyp nei Ljouwert riden, dat smiet allyksa te min ynkomsten op. Har ried te’n ein wurdt yn 1892 de reis nei Amearika ûndernommen. Willem Zuidema is op dy reis siik wurden en ferstoarn. Syn lichem waard oerboard set. Ytsje Offringa kaam as widdo mei fjouwer bern yn Amearika oan en troude letter mei Piet Bregman.

4 Jeltje Durks Offringa (Elsie) * Jannum 26-10-1851 † New Jersey, USA 4-9-1924, 72 jier; Jeltsje ferfart nei de dea fan har man nei New Jersey, USA, dêr’t al sân fan har acht bern wenje; yn 1910 wennet se te Paterson;
x Raarderhim 14-5-1874 Abe Wytzes van der Weit * Ginnum 28-10-1850 † Ferwert 15-5-1906, 55 jier; grof- en hoefsmid te Ferwert; sn f. Wytze Jans van der Weit, grofsmid te Ginnum, en Maartje Abes van der Vlag (grêfstien noch oanwêzich te Ginnum)
Abe keapet op 1-11-1873 in winkelhûs te Ferwert fan Jacob Kornelis Boersma en Trijntje Reinders de Boer te Ferwert; keapsom: f 2.416,00;
Jeltsje ferkeapet op 28-12-1907 yn ’e mande mei har bern in hûs mei smidte te Ferwert oan Hylke Rients Agema te Ferwert; keapsom: f 3.700,00; de bern binne dan: Murk, te Ferwert; Durk, te New Yersey, USA; Wytze, idem; Sjuk, idem; Maartje x Popke de Boer, idem; Pietje x Thede Schwier, idem; Sjoerd, te Ferwert
§ Meidieling Sjok Durks Offringa: Abe van der Weit wie hoefsmid earste klas, fan hein en fier gongen de boeren mei har hynders nei him ta.
Sjoch: Erfskip Terpdoaroen – Jeltje Durks Offringa
Ljouwerter krante, 1 en 11-5-1899:


5 Jelke Durks Offringa, folget X.7
6 Murk Durks Offringa * Jannum 11-3-1855 † Drachten 17-3-1944, 89 jier; helpûnderwizer, ferhuzet op 28-2-1870 út Jannum nei Tytsjerksteradiel, ferhuzet dêrwei op 19-12-1871 nei Minnertsgea en dêrwei op 8-6-1873 wer nei Tytsjerksteradiel; boer op syn âlderspleats te Jannum oant 1922, ferfart dan nei Drachten; kommittearde wetterskip Polder Vogelzang
x Dantumadiel 9-12-1893, 38 en 24 jier, Gooitske Minzes Leistra * Rinsumageast 21-1-1869 † Drachten 11-1-1930, 60 jier; by trouwen faam te Jannum; dr f. Minze Aukes Leistra en Tjitske Sjoerds Boersma, boeren ûnder Rinsumageast
As Murk en Goaitske yn 1922 fan ’e pleats te Jannum gean, hawwe dêr langer as hûndert jier Offringa’s op wenne.
Murk hoecht net yn militêre tsjinst fanwegen bruorretsjinst. By de keuring wurdt oangeande syn synjalemint optekene: Lengte: 1 Meter 659 millimeter; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: klein; Oogen: blaauw; Neus: ord[idnair]( = gewoan) ; Mond: idem; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: geene 
Murk en Goaitske testeare op 14-12-1900 (Minút-akten 1900, argyfnr 26, Notarieel argyf, ynvintarisnr 054085, akte 02412, Wymbritseradiel, perioade: 1900)
Murk Durks is kommittearde fan Wetterskip  Polder Vogelzang. Ljouwerter krante, 8-3-1901:

7 Joukjen Durks Offringa * Jannum 21-2-1857 † Ginnum 17-7-1910, 53 jier; by trouwen sûnder berop te Jannum
x Ferwerteradiel 19-5-1877, 20 en 24 jier, Auke Jans Leistra (ek: Leystra, Leijstra; tekenet sels: Leistra) * Ginnum 7-5-1853 † Ljouwert 12-7-1917, 64 jier; by trouwen yn 1877 skipper te Ginnum (Auke ferkeapet op 15-11-1877 in trekskip); yn 1911, ’13, ’14 winkelman te Ginnum; yn 1916, ’17 dêr keapman; by ferstjerren dêr greidboer; sn f. Jan Freerks Leistra, yn 1847, ’48, ’51 gernier te Jannum; yn 1853, ’55, ’58 gernier te Ginnum, yn 1857, ’60, ’62 beurtskipper te Ginnum, en Grietje Aukes Wierda
Auke x 2 Ferwerteradiel 31-5-1911, 58 en 34 jier, Tætske Boersma * Froubuorren 1-3-1877 † Harns 26-8-1962, 84 jier; by trouwen húshâldster te Ginnum; dr f. Jantje Tækes Boersma, faam te Froubuorren, te Boer en Minnertsgea, by de berte fan Jantsje yn 1877 sûnder berop te Froubuorren dr f. Tæke Oenzes Boersma, boer te Froubuorren, en Eke Jans Tilma
Eben Haëzer: Oant hjir ta hat de Heare ús holpen. Ljouwerter krante, 13 en 16-5-1902:

Ginnum yn ferfal, Anno 1969. Goasse Brouwer, beppesizzer fan XI.2.1, gouache op papier, 20×27 sm., 1969. Kolleksje Erfgoed Fundaasje: 

8 Abraham Durks Offringa, folget X.8
9 Korneliske Durks Offringa (ek: Corneliske) * Jannum 1-2-1860 † Waaksens (D.) 25-7-1955, 95 jier, [] Jislum; by trouwen sûnder berop te Jannum; boerinne te Ginnum
x Ferwerteradiel 19-5-1887 Abraham Annes de Jong * Reitsum 29-7-1852 † Ginnum 8-12-1918, 66 jier, [] Jislum; boer op Noardaam te Ginnum; sn f. Anne Yedes de Jong, yn 1850 gernier te Hegebeintum, sûnt omstrings 1851 boer te Reitsum, en Hyke Abrahams Heidanus
10 Yme Durks Offringa, folget X.9
11 Yke Durks Offringa * Jannum 14-10-1863 † Burdaard 6-4-1949, 85 jier, [] Burdaard, nij tsjerkhôf; by trouwen sûnder berop te Jannum; bakkerinne en boerinne te Easternijtsjerk, Jislum, Hurdegaryp en Oerterp; Yke en Wigger wenje dêrnei by Drachten, te Moarmwâld en Burdaard;
x Dantumadiel 22-5-1890, 26 en 25 jier, Wigger Ernstes Meindersma * Easternijtsjerk 19-10-1864 † 26-1-1938, 73 jier; by trouwen sûnder berop te Lichtaard; yn 1893, ’95 bakker te Easternijtsjerk; yn 1897, ’99 boer te Easternijtsjerk, yn 1906 idem te Jislum; boer te Hurdegaryp en Oerterp; sn f. Ernst Bokkes Meindersma, yn 1861, ’64  bakker te Easternijtsjerk, yn 1870, ’75, ’90, ’93 dêr boer, yn 1900 dêr sûnder berop, en Ynske Wiggers Meindersma 
12 Durk Durks Offringa, folget X.10

IX.3 Jelte Sjuks Offringa * Dearsum 20-6-1823 † Wjelsryp 21-2-1889, 65 jier; boer te Dearsum (hûsnr 4); ferfart Alde Maaie 1870 nei Tsjalhuzum, by ferstjerren boer te Wjelsryp
x Raarderhim 17-5-1851 Tjitske Willems de Roos * Wommels 15-6-1828 † Snits 17-9-1908, 80 jier; by trouwen sûnder berop te Wommels; ferhuzet op Alde Maaie 1851 dêrwei nei Dearsum; wennet Alde Maaie 1894 yn Wommels; ferhuzet Alde Maaie 1900 nei Snits; dr f. Willem Lammerts de Roos, kastlein te Wommels, by syn ferstjerren yn 1852 mei 70 jier dêr kuper, en Mintje Oepkes Vellinga, kastleinske te Wommels
Tsjitske hâldt op 8-4-1891 boelguod te Wjelsryp 
Bern:
1 Joukje Jeltes Offringa (ek: Joukjen) * Dearsum 27-2-1852 † Skearnegoutum 10-6-1873, 21 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Tsjalhuzum;
x Wymbritseradiel 3-6-1871, 19 en 21 jier, Hette Boomstra * Goaiïngea 5-9-1849 † dêr 1-5-1917, 67 jier; Hette is timmerman, boukundige en taksateur te Skearnegoutum en Goaiïngea, hy wikeselet noch alris, lykas: by trouwen en yn 1872, ’80 is er timmerman te Skearnegoutum, yn 1881, ’82, ’84 te Goaiïngea; yn 1898 te Skearnegoutum; yn 1903, ’06, ’11  idem te Goaiïngea; by ferstjerren is Hette dêr boukundige; sn f. Gerrit Feikes Boomstra, timmerman te Goaiïngea en Skearnegoutum, en Neeltje Hettes Klaversma;
Hette x 2 Wymbritseradiel 13-6-1879, 29 en 24 jier, Tætske van Gosliga * Lytsewierrum 2-10-1854 † Skearnegoutum 30-1-1896, 41 jier; by trouwen sûnder berop te Skearnegoutum; dr f. IJsbrandt Tjipkes van Gosliga, yn 1854, ’57 sûnder berop te Lytsewierrum, sûnt omstrings 1859 boer te Goaiïngea, en Anke Jarings Leenstra, boerinne te Goaiïngea
Ljouwerter krante, 13-6-1873 (der stiet in setflater yn by de âldens):

Hette keapet en ferkeapet no en dan ûnreplik guod, in greep:
-hy keapet yn 1891 er túngrûn te Snits; keapsom: f 706,00;
-hy ferkeapet yn ’e mande mei syn sweagerssibben Van Gosliga op 10-12-1901 in part fan in sate en lân en twa hússteden te Goaiïngea; keapsom: f 1.659
-yn 1902 ferkeapet er twa huzen mei hiem te Gau; keapsom: f 315,00
-hy ferkeapet (as heit fan en fâd oer Gerrit, Auke, Neeltje en IJsbrand Boomstra) op 28-10-1902 oan Sjoerd Minnes Feitsma te Rien in hûs, timmerwinkel, skuorre mei hiem te Snits; keapsom: f 4.500,00 (notaris Sjoerd Haagsma te Snits; minút-akten 1902, argyfnr 26, ynvintarisnr 121038, akte 00164, perioade 1902)
-hy ferkapet (as fâd oer Neeltje en IJsbrandt Boomstra) op 17-12-1906 yn ’e mande mei Gerrit Boomstra te Den Helder en Auke Boomstra te Goaiïngea oan Douwe Sytzes Boschma te Ysbrechtum greide en reidlân ûnder Ysbrechtum; keapsom: f 16.000,00 (notaris Sjoerd Haagsma te Snits; minút-akten 1906, argyfnr 26, ynvintarisnr 121043, akte 00213, perioade 1906
2 Willem Jeltes Offringa, folget X.11
3 Sjuck Jeltes Offringa, folget X.12
4 Oepke Jeltes Offringa, folget X.13
5 Durk Jeltes Offringa, folget X.14
6 Johannes Jeltes Offringa, folget X.15
7 IJtje Jeltes Offringa * Dearsum 1-3-1862 † Tsjalhuzum 6-1-1874, 11 jier
8 Mintje Jeltes Offringa * Dearsum 26-2-1864 † Snits, wenjend Raarderhim, 28-3-1942, 78 jier; ferhuzet Alde Maaie 1889 nei Wommels (nr 103); by trouwen sûnder berop te Wjelsryp; de húshâlding ferhuzet Alde Maaie 1900 nei Snits;
x Hinnaarderadiel 1-6-1889, 25 en 23 jier, Age Feitsma * Wommels 25-1-1866 † Snits 13-9-1937, 71 jier; Grifformeard; by trouwen keapman te Wommels, dêr tsiiskeapman; sûnt 1900 oant syn ferstjerren tsiiskeapman te Snits; sn f. Ruurd Ages Feitsma, keapman te Wommels (hûsnrs 119, 142), en Adriaantje Leenderts van Diggelen
9 Jan Jeltes Offringa * Dearsum 17-2-1868 † dêr 30-7-1868, 23 wiken
10 Betje Jeltes Offringa * Dearsum 29-11-1865 † Hudsonville?; by trouwen sûnder berop te Wjelsryp;
x Hinnaarderadiel 21-5-1887, 21 en 20 jier, Douwe Ages Wobma * Wjelsryp 18-9-1866 † Hudsonville?; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen fan boerebedriuw te Wjelsryp, yn 1893 greidboer te Jellum; ferhuzet 17-5-1887 wer nei Wjelsryp, dêr winkelman; ferfart Alde Maaie 1889 dêrwei nei Jellum, is dêr greidboer; ferfart Alde Maaie 1896 út Jellum nei Hilaard en op ’e deselde dei (noch hyltyd neffens it Befolkingsregister) nei Wjelsryp, is dêr dan keapman; ferhuzet 19-12-1896 dêrwei nei Frjentsjer; wennet yn 1900 wer te Wjelsryp (nr 16); de húshâlding ferhuzet -9-1909 nei Dútslân, wennet dêr op 29-1-1909 te Bochem; op 13-10-1909 ynskreaun te Haskerdiken; yn 1916 buorkje Douwe en Betsje te Hudsonville, Nova, Noard Amearika; sn f. Age Pieters Wobma en Klaaske Douwes Dijkstra, boeren te Wjelsryp
11 Tækje Jeltes Offringa * Dearsum 1-7-1869 † dêr 4-7-1869, 3 dagen
12 Wijtze Jeltes Offringa, folget X.16

IX.A.1 Arie Geerts Offringa * Hellevoetsluis 15-12-1848 1848 † Grins 14-1-1906, 57 jier; masjinist, wennet yn 1885 te Rotterdam, yn 1887 te Amsterdam, yn 1892 te Nieuw Helvoet
x Amsterdam 24-3-1887, 38 en 30 jier, syn nicht, Geertruida Gurbes Offeringa (VIII.3.10) * Zuidhorn, Kerkepad 140,  7-6-1856 † Den Haach, wenjend te Almelo (Oerisel) 19-8-1929, 73 jier; naaister
Bern:
1 Geertruida Offringa * Rotterdam 12-11-1885; moadiste te Heusden en Rotterdam;
x Rotterdam 22-7-1909, 23 en 33 jier, Pieter Willem Karel van der Touw * Rotterdam 17-8-1875; kantoarbetsjinner, letter prokuraasjehâlder te Rotterdam; sn f. Willem Pieters van der Touw en Aafje Lamping
Pieter x 1, syn oantroude omkesizzer, Hellevoetsluis 9-11-1899, beide 24 jier, Neeltje van der Made * Zwartewaal, Súd Hollân, 3-3-1875 † Rotterdam 20-3-1908; dr f. Pieter Cornelis van der Made, beurtskipper te Zwartewaal, en Maria Christina Offringa (VIII.2.2)
2 Egbertha Offringa * Rotterdam 9-12-1887 † Deventer 5-4-1956, 68 jier; by trouwen sûnder berop;
x Den Haach 29-10-1924, 36 en 32 jier, Ferdinand Hendrik van der Linden van Sprankhuizen * Grins 21-3-1892; learaar Ingels Ryks HBS te Almelo; sn f. Jacob Thomas van der Linden van Sprankhuizen, winkelman, keapman en kommisjonêr te Grins, en Annechien Harms Rijkens
Sjoch: P. Sprinkhuizen – Stamboom Thomas Sprankhuizen
3 Arie Offringa, folget X.17

IX.C.4 Boelo Offeringa * Middelstum 8-12-1878 † Glimmen (gemeente Haren) 18-10-1945, 66 jier; by trouwen túnman te Haren, de lêste seis moanne te Gouda
x Haren 10-4-1909, 30 en 29 jier, Gezina Nienhuis * ’t Zandt 30-12-1879 † Beilen 13-12-1954, 74 jier; by trouwen sûnder berop; dr f. Jakob Nienhuis en Lammerdina Knol, Lammerdina wennet yn 1909 sûnder berop te ’t Zandt
Gezina x 1 1898 Ewe Moorlag
Bern:
1 Jakob Arend Offeringa * Glimmen 7-12-1909 † dêr 25-1-1916, 6 jier
2 Fopko Sikke Offeringa, folget X.18
3 Catharina Hillegonda Offeringa * Glimmen 23-5-1912 † 4-8-1998, 86 jier;
x Haren 28-9-1941, 28 en 23 jier, Harm Gerrits * Vries 1918 † Laaghalerveen, gemeente Hooghalen, 13-11-1973, 55 jier; sn f. Albert Gerrits en Jalkien Rijmsma
4 Wilhelm Offeringa * Glimmen 31-8-1913 † De Punt, Glimmen, 13-9-1915, 2 jier
5 Marinus Enno Offeringa* Glimmen 1915 † 1945, fermist yn ’e Twadde Weareldoarloch, 29 jier

IX.C.4A Arend Offeringa * Middelstum 14-12-1880 † Scheveningen 16-9-1958, 77 jier; by trouwen sûnder berop te Wûns
x 1 Wûnseradiel 19-5-1913, 32 en 28 jier, Frouke Abigaël Goossen * St. Annaland, Seelân, 19-5-1875 † Doetinchem 8-7-1944, 69 jier; by trouwen sûnder berop te Wûns; dr f. Willem Goossen en Titia Helena Siegers
x 2 Esther Tichelaar
Bern:
1 Foppe Arends Offeringa, folget X.19
2 Titia Helena Offeringa
* Schildwolde 25-2-1916 † Heerde 21-4-2006, 90 jier;
x 24-9-1937, 21 en 27 jier, Cees de Ru * Swolle 23-12-1909 † Heerde 1986, 76 jier

 IX.D.1 Yde Pieters Offringa * Boazum 1-10-1803 ~ dêr 16-10-1803 † Wiuwert 7-7-1866, 63 jier; by trouwen ynlâns kreamer te Boazum; yn 1830, ’32, ’34, ’36, ’38, ’44 dêr arbeider, yn 1862 sûnder berop te Boazum; by ferstjerren arbeider te Wiuwert;
x Baarderadiel 27-5-1826, 22 en 27 jier, Antje Walles Bootsma * Drylts 16-3-1799 † Boazum 7-2-1863, hûsnr 64, 62 jier; kin net skriuwe; by trouwen boerefaam te Boazum; dr f. Walle Gerbens Bootsma, skipstimmermansfeint en timmerman te Drylts, en Antje Hendriks (postúm: Piersma); Antsje kin net skriuwe
Bern:
1 Saakje Ydes Offringa * Boazum 26-11-1826 † Hoorn 29-12-1891, 65 jier; by trouwen faam te Skearnegoutum;
x Wymbritseradiel 10-5-1862, 35 en 31 jier, Cornelis Jans Deinum * Skearnegoutum 5-10-1830 † Hoorn [?]; yn 1852 arbeider te Skearnegoutum; yn 1853 idem te Winsum; komt op 27-4-1854 út Baard yn Ljouwert; by trouwen keapman te Goaiïngea; yn 1864 arbeider te Skearnegoutum; yn 1862, ’64 dêr keapman; yn 1867 dêr slachter; sn f. Jan Gerbens Deinum, slachter te Skearnegoutum, en Wybrig Epeus Gerhardus Cuperus
2 Walle Ydes Offringa, folget X.18
3 Antje Ydes Offringa
* Boazum 7-8-1832 † Feanhuzen 1-7-1906, 73 jier;
x Norg 16-10-1869, beide 37 jier, Pieter Lieuwes Dijkstra * Ljouwert 21-1-1832 † Utrecht 7-5-1876, 44 jier; sn f. Lieuwe Gerrits Dijkstra, yn 1829 bakkersfeint te Marsum, yn 1932 kantoarfeint te Ljouwert, en Wypkje Pieters Sytzema (tekenet sels: Sytsma)
4 Pieter Ydes Offringa, folget X.1
5 Ytje Ydes Offringa * Boazum 25-6-1836 † Hoorn 11-7-1906, 70 jier; by trouwen naaister te Boazum;

x Baarderadiel 13-5-1860, 23 en 24 jier, Luitjen Jans Zeilstra (ek: Luitzen) * Boazum 28-3-1836 † Hoorn 17-11-1903, 67 jier; by trouwen arbeider te Easterwierrum, yn 1860 idem te Boazum, ferfart dêrwei Alde Maaie 1861 nei Britswert, dêr arbeider yn 1863, ’71, ’74, ’84; de húshâlding ferfart Alde Maaie 1889 nei Hoorn; sn f. Jan Sibbles Zeilstra, yn 1836 arbeider te Boazum, 1860 idem te Britswert, en Sjoerdtje Luitjens Kleiterp (ek: Sjuttje)
6 Hendrik Ydes Offringa, folget X.D.2
7 Eite Ydes Offringa, folget X.21

IX.E.1 Age Tækes Offringa * De Pein 12-10-1810 ~ dêr 18-11-1810 † De Rottefalle ûnder De Pein 23-10-1896, 86 jier; by syn trouwen sûnder berop te Eastermar; yn 1851 sûnder berop yn ’e Rottefalle ûnder de Pein; yn 1875 arbeider yn ’e Pein;
x Tytsjerksteradiel 22-9-1849, 38 en 39 jier, Aafke Johannes Lindeboom * Drachten 1810 † De Pein 20-2-1875; kin net skriuwe; by earste houlik arbeidster te Drachten; yn 1847 faam te Eastermar; dr f. Jinke Molles Lindeboom; kin net skriuwe; yn 1834 arbeidster te Drachten;
Aafke x 1 Smellingerlân 31-12-1834, 24 en 18 jier, Bote Meines de Haan * Wytfean ûnder Eastermar 13-2-1816 † Drachten 19-3-1842, 26 jier; by trouwen arbeider te Drachten; yn 1835 arbeider te Eastermar; yn 1838 idem yn ’e Rottefalle; yn 1840 en by syn ferstjerren arbeider te Drachten; sn f. Meine Rinses de Haan, yn 1813, ’14, ’16 skipper yn ’e Rottefalle, sûnt omstrings 1818 dêr arbeider, en Janke Botes Hamstra, arbeidster yn ’e Rottefalle; Janke kin net skriuwe;
Aafke hat nei har houlik mei Boate en foar har trouwen mei Age in dochter: Jinke Jochums Lindeboom * Eastermar 5-5-1847
Bern:
1
Thæke Ages Offringa, folget X.E.1

§ BLYN
Age Tækes Offringa is blyn. Hy tekenet dêrom de trou-akte en de berte-akte fan syn soan Thæke net. Syn blinens sil ek wol de oarsaak wêze dat er sûnder berop is by syn trouwen en allyksa yn bygelyks 1851. Mar yn 1875 is er op ’e âlde dei lykwols arbeider, yn ’e Pein. Hy sil wol ûnder begelieding arbeide ha. Yn 1851 is Aafke ek sûnder berop. Hoe’t se dan troch de tiid komme? Kuorren flechtsje?

IX.5 Jantje Wiltjes Offringa * Stiens 13-9-1823 † Menaam 26-5-1887, 63 jier; yn 1861 ynwenjend faam by har omke Myntsje Annes Keuning te Menaam; by ferstjerren sûnder berop te Menaam
Bern:
1 Wiltje Offringa, folget X.23

§ IN ÂLDOMKE WURDT AS IN HEIT
As Jantsje har soan Wiltsje yn 1861 geboaren wurdt, wennet Jantsje as faam yn by har omke fan memmeskant Myntsje Annes Keuning, arbeider te Menaam.
Wiltsje wurdt yn bywêzen fan Myntsje yn syn hûs geboaren, en âldomke Myntsje jout him oan by de Boargerlike Stân.
Wiltsje wennet foar syn trouwen yn by Myntsje, as kostgonger, en hy neamt syn iennichste soan nei Myntsje.
Al mei al sil Myntsje wol as in heit foar Wiltsje west hawwe.
Mijntje Annes Keuning * Menaam 13-2-1814 † dêr 5-8-1901, 87 jier; Ned. Herf.; arbeider te Menaam, û.o. hûsnrs 250, 13K, 132BK, en yn in skip); kin net skriuwe; sn f. Anne Jouws Keuning, arbeider te Menaam, en Geertje Martens Bouma;
x op houlikse betingsten, Menameradiel 13-7-1836, 22 en 41 jier, Wopkje Sybouts Hooga * Snits omstrings 1795 † Menaam 29-11-1865, 71 jier; yn 1833, by twadde houlik en ferstjerren winkelfrou te Menaam; dr f. Sybout Johannes Hooga (ek: Sybolt), yn 1832 learloaiersfeint te Ljouwert, en Sieuwke Eerdes, yn 1836 sûnder berop te Ljouwert;
soan fan Myntsje en Wopkje: Anne * Menaam 12-8-1837; arbeider te Menaam; x 1867 Dieuwke Sijes Laverman;
Wopkje x 1 Jan Wybrens Hoekstra † Menaam 11-1-1833, hûsnr 17, 39 jier; fjildwachter, plysjeman te Menaam.

IX.6  Pylger Wiltjes Offringa * Stiens 18-8-1838 † St.-Jabik 18-7-1916, 77 jier, weunt dan bij syn dochter Saapke; Griffermeerd; kin niet skrive; erbaaier, ferhúst op Ouwe Maai 1882 út Froubuurt (o.a. húsnrs 109B, 117, 313, 170B 116A, 46) na St.-Anne (o.a húsnrs 250, 543); ferhúst dêrweg op 12-5-1891 na St.-Jabik (û.o. hûsnr 483); weunt in 1905 an ’e Ouwedyk onder St.-Anne; hij is bij syn fersterven met 77 jaar nag erbaaier, dan onder St.-Jabik;
x ’t Bildt 11-5-1865, 26 en 24 jaar, Grietje Jurjens van der Rol * Froubuurt 22-9-1840 † St.-Anne 14-3-1915, 74 jaar; bij trouwen maid te Froubuurt; dr f. Jurjen Pieters van der Rol en Saapke Klazes van der Vlag, Saapke kin niet skrive; Jurjen is bij trouwen in 1822 erbaaier in Froubuurt, sont omstrings 1831 dêr plisyman (noemd in 1831, ’44, ’51 Policie bediende, in 1847 Veldwachter ), in 1858 dêr gernier, bij syn doad: ‘gepensioneerd politie dienaar’; hij sil naast plisy toegelyk ok gernier weest hewwe
Ljouwerter krante, 5 en 8-5-1905:

Kines:
1 Wiltje Pylgers Offringa, folget X.24
2 Jurjen Pylgers Offringa* Froubuurt 8-4-1869 † St.-Anne 16-10-1912, 43 jaar; moolnersfaint en erbaaier, bij syn fersterven te St.-Anne; ferhúst op 28-6-1892 út St.-Jabik na Holwert; komt op 12-8-1895 út Zuidbroek in St.-Jabik; niet troud
3 Saapke Pylgers Offringa * Froubuurt 11-4-1872 † dêre 21-4-1921, 49 jaar; Griffermeerd; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik;
x ’t Bildt 12-5-1892, 20 en 25 jaar, Jacob Heins Hogenhuis * Minnertsga 2-10-1866 † Froubuurt 21-11-1946, 80 jaar; Griffermeerd, na syn twede huwlik weer Nederlâns Herformd; bij trouwen moolnersfaint in St.-Jabik (húsnr 493A); dêrna slachter te Froubuurt (húsnrs 71, C91); sn f. Hein Jacobs Hogenhuis, slachter te Tsjummarum, en Rinske Klazes Wiersma
Jabik x 2 ’t Bildt 27-7-1922, 55 en 35 jaar, nicht fan Jabik syn eerste frou, Trijntje Lieuwes van der Rol * Froubuurt 28-9-1886; bij trouwen naaister in Froubuurt; dr f. Lieuwe Jurjens van der Rol (broer fan Grytsy), erbaaier te Froubuurt (nrs 191b, C166), komt -11-1927 as weedner in te weunen bij syn dochter Tryntsy-en-dy, en Fokeltje Dirks de Jong

IX.7 Anne Wiltjes Offringa * Stiens 10-12-1844 † St.-Jabik 10-3-1921, 76 jier; gjin tsjerkelidmaatskip; arbeider, yn 1868 te Feinsum, yn 1871, ’84 idem te Stiens; de húshâlding ferfart dêrwei op 25-5-1889 nei St.-Anne; dêrwei op Alde Maaie 1891 nei Froubuorren; yn 1905, ’09 arbeider te St.-Jabik (hûsnrs 456b, 731, 702);
x Ljouwerteradiel 14-5-1868, 23 en 27 jier, Dirkje Jans Terpstra * Hallum 16-3-1841 † St.-Jabik 17-4-1921, 80 jier; gjin tsjerkelidmaatskip; Durkje kin net skriuwe; by trouwen faam te Hallum; dr f. Jan Gerrits Terpstra en Trijntje Anskes de Groot; Jan is yn 1833 gernier ûnder Hallum, yn 1836 skipper te Hallum, yn 1837, ’39 dêr gernier, yn 1841, ’43, ’44 dêr boer, yn 1846 dêr sûkereifabrikant, yn 1854, ’55, ’57, ’58 dêr wer gernier, by syn ferstjerren yn 1863 dêr arbeider
Bern:
1 Tetje Annes Offringa * Feinsum 19-12-1868 † Ljouwert 28-8-1954, 85 jier; gjin tsjerkelidmaatskip; de húshâlding ferfart Alde Maaie 1892 út St.-Jabik nei Froubuorren; idem dêrwei 23-5-1893 nei Ljouwert;
x Ljouwerteradiel 10-5-1890, 21 en 24 jier, Eelke de Wal * Britsum 3-10-1865 † Ljouwert 29-12-1926, 61 jier; arbeider, by trouwen te Jelsum, yn 1891 te Koarnjum, yn 1892 te St.-Jabik, yn 1893 te Froubuorren, sûnt 1893 te Ljouwert, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Pieter Eelkes de Wal; arbeider te Britsum, en Lipkje Kornelis Gelder; Lipkje kin net skriuwe

2 Jan Annes Offringa, folgt X.26
3 Trijntje Annes Offringa * Stiens 23-9-1874 † dêr 17-10-1874, 3 wiken

4 Wiltje Annes Offringa, folgt X.27 
5 Rinse Annes Offringa, folget X.28
6 Trijntje Annes Offringa
* Stiens 31-1-1884; gjin tsjerkelidmaatskip; komt as húshâldster op 17-12-1906 út Ljouwert yn St.-Jabik; by trouwen dêr sûnder berop; komt op 16-5-1907 út St.-Jabik yn Deinum;
x Tytsjerksteradiel 9-2-1907, 23 en 26 jier, Sjoerd Herres Robijn * Burgum 4-1-1881; arbeider, yn 1903 molkfeint te Burgum, yn 1907 dêr arbeider, yn 1905 en by trouwen idem te Ljouwert, dêr yn 1907 winkelman; yn 1907 arbeider te Deinum; de húshâlding ferfart 1-1-1910 nei Dútslân, wennet dêr yn 1914 yn Esch [?]; komt dêrwei 3-12-1914 yn St.-Jabik; ferfart 18-1-1916 dêrwei nei Hilaard; sn f. Herre Pieters Robijn, arbeider te Burgum (û.o. nrs 433, 482 bûten), en Grietje Pieters Kroos; Herre en Gryt kinne net skriuwe

IX.8 Rienk Pieters Offringa (ek: Rink, sa sil Rienk yn ’e omgong yn ’e Wâlden neamd wêze) * Drachten 22-1-1809 † Grins, wenjend te Drachten, 4-7-1866, 57 jier, ferstoarn oan ’e goalera ûnder de bouwurksumheden yn ’e stêd Grins; yn 1832 timmerfeint te Drachten, yn 1838 dêr timmerman, yn 1866 arzjitekt en oannimmer;
x Smellingerlân 8-11-1832, 23 en 21 jier, Jitske Hanzes Linting  * Noarderdragten 17-6-1811 ~ 4-8-1811 † Sappemeer 10-1-1889; by trouwen naaister te Drachten; dr f. Hans Jelles Linting, yn 1811 taper te Drachten, sûnt omstrings 1812 dêr timmerman, en Aaltje Binnes Bolleman
Jitske x 2 Smellingerlân 9-9-1870 Gurbe Sipkes Zijlstra * Drachten omstrings 1802 † dêr 22-1-1873, 61 jier; notaris te Heech, by ferstjerren rintenier te Drachten; sn f. Sipke Reints Zijlstra, brander te Drachten, en Aukjen Gurbes Veenstra, tekenet sels Feinstra;
Gurbe x 1 Smellingerlân 20-6-1828, 26 en 23 jier, Antje Romkes Lieuwema * Drachten omstrings 1805 † dêr 24-2-1868, 63 jier; dr f. Romke Lieuwes Lieuwema en Maaijke Jeens, húslju te Drachten
Yn ’e Boagerlike Stân wurdt Jitske gauris Lenting neamd; se tekent sels: Linting; yn ’e stjerakte fan har twadde man stiet: Jitske Hanzes (Gorter), zegge Linting.
Gurbe Sipkes Zijlstra keapet en ferkeapet as notaris gauris ûnreplik guod, lykas:
-5-2-1852 fan Pieter Jans Buitenhoff c.s., boer te Drylts, it oerdekte preamskip De Twee Gebroeders; keapsom: f 302,00;
-23-10-1853 fan Bouwe Sjoerds Stienstra te Snits stikken lân te Heech; keapsom: f 10.000,00;
-24-10-1860 fan Rein Sipkes Zijlstra in hûs te Drachten; keapsom: f 4.500,00;
Jitske en Gurbe keapje 2-1-1873 fan Gurbe Reins Zijlstra twa huzen mei hiem te Drachten; keapsommen: f 2.554,00 en f 561,00;
Jitske keapet
5-11-1873, dan wenjend te Sappemeer, fan Pieter Wadman te Hurdegaryp en Sipke Wadman te Tytsjerk in hûs mei hiem en tún te Hurdegaryp; keapsom: f 1.912,00.
Sjoch foar de famylje fan memmeskant fan Jitske, de houtkeapers Bolleman: P. van Schaik en dr J.J. Spahr van der Hoek – Geschiedenis van Smallingerland, Fryske Akademy, De Tille, Ljouwert, 1976, side 146

§ WEGENBOUWERS OFFRINGA
Rienk is as ‘Oannimmer fan Wurken’ ek de foaroprinder fan ’e Wegenbouwers Offringa.
Hy skriuwt yn foar de bou fan in nije tsjerke te St.-Jabik (ûntwerp arzitekt Van der Meij, it ûntwerp fan Romein wurdt foar keazen) foar f 18.700,00, eksklusyf reparaasjekosten oan ’e toer.
Yn 1844 bout er de earste tsjerke foar de Kristlik Ofskieden Gemeente te Drachten. Allyksa is er de boumaster fan it Groene Weeshuis oan ’e Oude Ebbingestraat te Grins en de Korenbeurs dêr oan ’e Vismarkt.
It earste begjin fan ‘Offringa’ dateart út it midden fan ’e njoggentjinde iu, yn dy tiid hat Rienk Offringa aloan mear ûnderskate wurken yn ’e binnenstêd  fan Grins ûnder hannen.
Syn soan Johannes (X.29) fêstiget him as oannimmer yn Uithuizermeeden en dy syn ûndernimming wurdt beskôge as start fan ‘Offringa’. Johannes fettet as earste oan de restauraasje fan ’e tsjerke te Uithuizermeeden, mei dêrby njonkenlytsen iepenbiere gebouwen, pleatsen en huzen. Hy is dêrneist sels de ûntwerper en arzjitekt. Ein njoggentjinde iu krijt er allyksa niget oan de wegenbou en yn dat ramt nimt er opdrachten oan fan Provinsjale Wettersteat en fan gemeenten.
Koart nei de iuwiksel komt syn soan Pieter Hans (XI.36) yn ’e saak en dan leit it bedriuw him noch mear ta op ’e wegenbou. Gâns wurk wurdt wer útfierd foar de provinsjes en it ryk yn it noarden fan ’t lân.
Jannewaris 1973 giet wegenboubedriuw Offringa Holding B.V. oer yn de Stevin-groep dy’t letter dat jier ek de Koninklijke Mij. Wegenbouw yn besit kriget, dêr’t Te Siepe al ûnderbrocht wie. Trijerisom foarmje dizze poaten de Divyzje Wegen en Asfalt fan ’e Stevin-groep. Yn 1975 gean de trije bedriuwen troch ûnder de namme Koninklijke Wegenbouw Stevin.
Ljouwerter Krante, 23-3-1973:

Sjoch:
-Waar een wil is, is een weg – Bouwmachines van Toen – Skiednis boubedriuw Offringa
Koninklijke Wegenbouw Stevin – KWS
Koninklijke Volker Wessels Stevin – KVWS
Bern:
1 Pieter Rienks Offringa, folget X.29
2 Aaltje Rienks Offringa * Drachten 1-7-1836 † 23-4-1909, 71 jier, [] Zaandam; by trouwen sûnder berop te Drachten; skipperske;
x Smellingerlân 26-6-1862, 25 en 27 jier, Hinne Lammerts Terpstra * Drachten 22-2-1835 † 21-3-1915, 79 jier, [] Zaandam; by trouwen skipper ‘aan boord gedomicilieerd te Dragten’, yn 1862, ’74, ’83 dêr skipper; yn 1868 ‘arb/zegge schipper’ te Drachten, Hinne syn berop is dan sa’t skynt in kombinaasje fan arbeider en skipper; sn f. Lammert Hinnes Terpstra, skipper te Drachten, en Tjimke Heeres Heersma, Tsjimke kin net skriuwe, as widdo skipperske domisilieard te Drachten; Hinne is in bernsbern fan Stijntje Jogchums Offeringa en Hinne Lammerts Terpstra
Hinne ferkeapet 31-1-1881 yn ’e mande mei syn sweager Jan Jans Foppes te Aldhoarne (fâd oer Tjimkje, Gooitske, Sjoerd, Lammert en Grietje Zandstra) oan Wopke Dragtstra te Terwispel in preamskip, lizzend te Aldhoarne; keapsom: f 556,00
3 Hans Rienks Offringa, folget X.30
4 Durk Rienks Offringa, folget X.31
5 Marthinus Rienks Offringa, folget X.32
6 Jelle Rienks Offringa, folget X.33
7 Johannes Rienks Offringa, folget X.34
8 Binne Rienks Offringa * Drachten 20-11-1851 † dêr 31-5-1854, 2 jier
9 Binne Rienks Offringa, folget X.35
Grêf fan Aaltsje Rienks Offringa en Hinne Lammerts Terpstra te Zaandam, nr 699788; Gemeentelijke Begraafplaats, Zuiddijk 421; A.R. Offringa * 1836 † 23-4-1909; H.L. Terpstra * 1835 † 21-3-1915; J. Terpstra * 1864 † 17-8-1927; Maartje Terpstra-Fokker * 1919 † 7-3-1976; nr 699788, boarne: Begraafplaatsonline.nl
HIER RUST/HET/STOFFELIJK OVERSCHOT/VAN AALTJE RIENKS/OFFRINGA/EN HINNE LAMMERTS TERPSTRA
[? fierdere tekst op dizze ôfbylding net dúdlik]/DOUWE VISSER/ [?]/MAARTJE FOKKER/TERPSTRA


IX.9 Gerhardus Pieters Offeringa (ek: Gerardus; tekenet sels ûnder syn trou-akte: Offringa) * Noarderdrachten 15-6-1815 † Drachten 2-11-1890, 74 jier; by trouwen en oant 9-4-1846 greidboer te Drachten (Wyk K nr 251), sûnt dêr arbeider; Gerhardus kin om syn beheind gesichtsfermogen net tekenje ûnder de trou-akte fan Klaske, 1882
x Smellingerlân 16-5-1846, 30 en 26 jier, Janke Klazes Krol * Burgum 27-10-1819 † [stjerakte net fûn]; kin net skriuwe; by trouwen faam te Aldegea (Sm.); greidboerinne te Drachten, sûnt 1846 dêr arbeidster; yn 1906 dêr wer greidboerinne; dr f. Klaas Jans Krol, arbeider te Burgum (û.o. nr 156), en Trijntje Heines de Wagt
Graddus hâldt boelguod, Ljouwerter krante 4-4-1851:

Bern:
1 Magthilda Offringa
* Drachten 4-4-1847 † Drachten 16-5-1906, 59 jier; by trouwen faam te Aldegea (Sm.);

x Smellingerlân 1-11-1873, 26 en 39 jier, Lourens Lourens Veenstra * Drachten 19-10-1834 † dêr 17-12-1894, 60 jier; by trouwen boerefeint te Drachten, dêr arbeider oant syn ferstjerren; sn f. Lourens Mients Veenstra en Sijke Lourens Vellinga, arbeiders te Drachten, Sijke yn 1873 dêr sûnder berop
Lourens x 1 Smellingerlân 9-5-1861, 26 en 27 jier, Klaske Jans Bijlsma * Readehel ûnder De Harkema-De Pein 26-5-1833 † Drachten 13-11-1872, 29 jier; Klaske kin net skriuwe; by trouwen faam te Drachten, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Jan Jacobs Bijlsma en Wytske Johannes Pool, skipstimmerlju te Readehel; Jabik kin by de oanjefte fan Klaske har berte net skriuwe
2 Klaas Offringa
* Drachten 20-10-1848 † Drachten 9-11-1887, 39 jier; arbeider te Drachten; net troud

3 Trijntje Offringa * Drachten 15-7-1850 † Snits 18-10-1927, 77 jier; by trouwen faam te Drachten;
x Smellingerlân 11-10-1873, 23 en 22 jier, Hendrik Roels Schriemer * Drachten 9-11-1850 † dêr 11-12-1887, 37 jier; by trouwen en sûnt arbeider te Drachten; sn f. Roel Hendriks Schriemer en Tettje Hendriks Hemminga, arbeiders te Drachten
4 Pieter Offringa * Drachten 20-12-1852 † dêr 26-12-1868, 16 jier
5 Klaaske Offringa * Drachten 4-2-1856 † dêr 20-5-1910, 54 jier; yn har houlik meast oantsjut as sûnder berop te Drachten, yn 1888 mei har man neamd ‘arbeiders’, mar dat hoecht net te betsjutten dat Klaske dan sels ek arbeidster is;
X Smellingerlân 10-6-1882 Johannes Oedzes * Eastermar 18-5-1858, yn 1882 arbeider yn ’e Rottefalle, sûnt idem te Drachten; sn f. Johannes Roels Oedzes, arbeider yn ’e Grinzer Pein, yn 1876 te Gruttegast en Eastrum, yn 1882 ek te Eastrum, en Jitske Jans Nieuwenhuis, Jitske is by de geboarte fan Johannes sûnder berop te Eastermar, yn 1876 arbeidster te Gruttegast en Eastrum, yn 1882 allyksa te Eastrum
Jehannes wurdt by it houlik fan syn heit en mem op 27-5-1876 erkend; syn âlden binne dan binne dan 68 en 57 jier; Jitske is skieden fan Eeze Louws Popstra; Johannes Roels Oedzes kin net skriuwe 

6 Benjamin Offringa * Drachten 8-9-1858 † dêr 4-5-1860, 1 jier
7 Benjamin Gerhardus Offringa, folget X.36

IX.10 Pieter Pieters Offringa * Noarderdrachten 26-1-1822 † Drachten 28-5-1888, 66 jier; yn 1838 arbeider te Drachten, by trouwen en yn 1850, ’58, ’61, ’78 dêr timmermansfeint, yn 1882, ’88 dêr timmerman;
x Smellingerlân 11-5-1849, 27 en 23 jier, Wietske Oeges Veenstra * Drachten 11-4-1826 † dêr 14-3-1867, 40 jier; by trouwen sûnder berop te Drachten; dr f. Oege Wiebes Veenstra, yn 1826 sûnder berop te Noarderdrachten, yn 1831, ’33, ’35 fearskipper, yn ’49 beurtskipper, yn ’57 fearskipper te Drachten, (wennet yn 1865 te Harns, ferkeapet yn 1866 in skip te Drachten), yn 1867 dêr boer, yn 1869 dêr arbeider, en Jeltje Greelts Zijlstra
Sjoch: Genealogie Van Smilde – Parenteel van Pieter Pieters Offringa en Wietske Oeges Veenstra;
Bern:
1 Jeltje Pieters Offringa * Drachten 7-2-1850 † Haulerwyk 2-12-1931, 81 jier; by trouwen faam te Drachten; yn har houlik arbeidster te Oerterp
x Smellingerlân 12-2-1876, 26 en 27 jier, Homme Jans de Vries * Oerterp 22-3-1848 † Haulerwyk 18-11-1929, 81 jier; arbeider te Oerterp; sn f. Jan Klazes de Vries en Froukje Hommes Huitema, arbeiders te Oerterp; Froukje kin net skriuwe
2 Pieter Pieters Offringa * Drachten 23-7-1852 † Frjentsjer 17-2-1895, Wyk TW Nr 30, 42 jier; by ferstjerren sûnder berop te Frjentsjer; net troud
3 Oege Pieters Offringa, folget X.37
4 Magtilda Pieters Offringa * Drachten 6-8-1858 † Uithuizen 14-2-1947, 88 jier, [] Haulerwyk; by trouwen faam te Drachten;
x Smellingerlân 18-5-1878, 19 en 25 jier, Hans Oedzes van der Meer * Drachten 10-11-1852 † Haulerwyk 10-8-1937, 84 jier, [] Haulerwyk; by trouwen boerefeint te Drachten, yn 1879, ’80, ’82, ’86 dêr arbeider, yn 1884, ’88 idem te Hoarnstersweach, yn 1891, ’92, ’94, 1902 idem te Bakkefean, yn 1909 dêr boer; sn f. Oeds Aukes van der Meer, húsman te Drachten, dêr letter arbeider, en Siepkjen Hanzes de Boer; Oeds ferklearret yn 1857 dat er net skriuwe kin, mar yn 1837 tekenet er syn trou-akte wol en yn 1848 ek de berte-akte fan Hans
5 Benjamin Pieters Offringa, folget X.38 
6 Maaike Pieters Offringa * Drachten 26-10-1862 † Eaststellingwerf 28-11-1938, 76 jier; by trouwen sûnder berop te Drachten
x Smellingerlân 10-5-1888, 25 en 29 jier, Hendrik Jans van der Vlugt * Drachten 23-12-1858 † Eaststellingwerf 13-4-1939, 80 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Drachten, yn 1891 allyksa (by syn heit-en-dy tink), yn 1898 greidboer te Haulerwyk, yn 1900, ’21, ’27 dêr boer, yn 1902 dêr winkelman; sn f. Jan Minderts van der Vlugt en Janke Hendriks de Jong, boeren te Drachten

7 Rienk Pieters Offringa, folget X.39

IX.13 Sipke Tækes Offeringa (yn ’e Boargelike Stân wurdt er meast Offringa neamd, hy tekenet sels: Offeringa) * Boarnburgum omstrings 1814 † Drachten 30-4-1886, 72 jier; by trouwen yn 1838. ’39, ’40 ynlâns kreamer te Drachten, yn 1842 dêr arbeider; 1846, ’47, ’49, ’51, ’57 bakkersfeint te Noarderdrachten, yn 1848 bakker te Drachten; yn 1858 help-bakker te Noarderdrachten; yn 1855 arbeider te Noarderdrachten, yn 1855, ’71 arbeider te Drachtster Kompenije, yn 1842, ’63, ’76 en by ferstjerren yn syn 73ste arbeider te Drachten;
x 1 Smellingerlân 24-10-1838, 24 en 27 jier, Geeske Jelles Jongsma * Noarderdrachten 29-6-1812 † Drachten 6-5-1843, Wyk L nr 300, 30 jier; (yn trou-akte: Gesina; yn berte-akte 1838: Gezina) trouwen faam te Drachten; dr f. Jelle Kornelis Jongsma, yn 1812 keapman yn ’e Noarderdrachten, en Janke Meines Keuning, arbeiders te Haulerwyk ûnder Haule; Janke kin net skriuwe
x 2 Smellingerlân 19-12-1846, 30 en 32 jier, Pietertje Foppes de Boer (ek: Pietje) * De Pein 29-10-1816 † Noarderdrachten 3-10-1858, 41 jier; kin net skriuwe; by trouwen sûnder berop te Drachten, by ferstjerren arbeidster te Noarderdrachten; dr f. Foppe Hendriks de Boer en Trijntje Remkes Nicolai, yn 1811, ’13 húslju ûnder De Pein (nr 31), ferkeapje yn 1815 in tredde part fan in hûs, skuorre en lân te De Pein; yn 1821 arbeiders yn ’e Noarderdrachten, yn 1826, ’27 idem yn ’e Rottefalle ûnder De Pein; yn 1838 is Pytsje as widdo arbeidster yn ’e Rottefalle, 1840 idem te Aldegea (Sm.), yn 1858 idem wer yn ’e Noarderdrachten, by har ferstjerren mei 70 jier yn 1844 sûnder berop te Eastermar; Foppe tekenet yn 1811 sûnder achternamme, yn 1827 mei De Boer; Pytsje fiert de namme Nicolai al foar de nammeregistraasje yn 1811 
Bern út it earste houlik:
1 Janke Sipkes Offringa * Drachten 5-11-1838 † Drachten 11-1-1939, 9 wiken
2 Janke Sipkes Offringa * Drachten, Wyk A nr 31 16-3-1840 † Drachten 12-5-1848, 8 jier
3 Aaltje Sipkes Offringa (tekenet sels: Offringa) * Drachten, Wyk K nr 298, 22-2-1842 † Weinterp 7-2-1927, 84 jier; by trouwen faam te Lippenhuzen;
x Opsterlân 21-4-1871, 29 en 22 jier, Oebele Ates Idzenga * Lippenhuzen 30-3-1849 † Weinterp 7-1-1940, 90 jier; by syn earste houlik arbeider te Lippenhuzen, yn 1882 allyksa, yn 1895, ’97 jachtopsjenner te Weinterp, by syn twadde houlik en syn ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Ate Jelkes Idzinga en Trijntje Willems Duiker, arbeiders te Lippenhuzen;
Ubele x 2 Opsterlân 21-11-1935, 86 en 71 jier, Wietske Veenstra * Drachten 9-7-1864 † Houtigehage 13-3-1950, 85 jier; by trouwen yn 1935 húshâldster te Weinterp; dr f. Melle Veenstra, arbeider te Drachten (sn f. Antje Joukes Veenstra, arbeidster te Drachten) en Antje Brugts de Vries, by de berte fan Wietske en dêrnei arbeidster te Drachten; Wietske wurdt wettige en as dochter erkend by it houlik fan har heit en mem, Smellingerlân 13-8-1864;
Wietske x 1 Smellingerlân 17-11-1888, 24 en 32 jier, Johannes Barelds Nijboer * Noarderdrachten 25-9-1856 † Drachten 30-1-1921, 64 jier; ferfart út Drachten op 24-6-1872 nei Swartfean; by trouwen en sûnt oant syn ferstjerren arbeider te Drachten; sn f. Bareld Harmens Nijboer en Baukje Ages van der Heide, yn 1856 arbeiders te Noarderdrachten (hûsnr 246B), yn 1888 idem te Surhústerfean;
Wietske x 2 Smellingerlân 6-2-1925, 60 en 61 jier, houlik ûntbûn by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 1-11-1934, Tæde de Haan * Drachten 3-4-1863 1-2-1937, 73 jier; yn 1889, ’93, 1903, ’05, ’16 arbeider te Drachten, yn 1923, ’25 idem te Sigerswâld, yn 1935 los arbeider te Nijegea (Sm.), by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Foppe Liekeles de Haan, arbeider te Drachten, en Leentje Tædes Velzing, naaister te Drachten;
Tæde x 1 Smellingerlân 18-5-1889, 26 en 23 jier, Antje Helbig * Oerterp 25-7-1865 † Drachten 28-12-1914, 49 jier; by trouwen faam te Drachten; dr f. Christiaan Martynus Helbig (skriuwt sels: Kristjaan) en Gepke Bouwes Hoekstra, arbeiders te Oerterp
Yn syn berte-akte is Oebele ynskreaun as Oebele Idzinga; Oebele komt ek foar mei de namme Ubele, en letter meast Idzinga; hy tekenet sels: Oebele (yn syn trou-akte), ek wol Ubele, en sa’t liket konsekwint Idzenga
Bern út it twadde boask:

4 Tæke Sipkes Offeringa, folget X.40
5 Foppe Sipkes Offringa
* Noarderdrachten 27-5-1849 † Noarderdrachten 3-8-1852, 3 jier
6 Benjamin Sipkes Offeringa * Noarderdrachten 28-4-1851 † dêr 7-8-1855, 4 jier
7 Trijntje Sipkes Offeringa * Noarderdrachten 25-9-1853 † Drachten 19-4-1879, 22 jier
8 Antje Sipkes Offeringa * Noarderdrachten 3-5-1857

IX.14 Pieter Tækes Offringa * Sumar 7-1-1817 † Drachten 17-11-1882, 65 jier; Grifformeard; kin net skriuwe; by trouwen en yn 1854, ’57, ’61 tsjildraaiersfeint te Drachten, yn 1863 dêr arbeider; 
x Smellingerlân 4-5-1850, 33 en 29 jier, Geeske Freerks Veenstra (suster fan Doetsje, nr 4) * Fryske Peallen 6-8-1820 † Huzum 15-2-1909, 88 jier; kin net skriuwe; yn 1843 en by har earste houlik arbeidster te Sigerswâld, by har trouwen yn 1850 idem te Oerterp, yn 1863 baakster te Drachten, yn 1883 dêr arbeidster; yn 1884 dêr sûnder berop; komt op 12-2-1906 út Drachten yn Huzum, by har dochter Aaltsje-en-dy yn (nr C68); dr f. Freerk Folkerts Veenstra, yn 1830 arbeider te Fryske Peallen, yn 1823, ’46 idem te Sigerswâld, en Wopkje Klazes Blanke
Geeske x 1 Opsterlân 8-5-1846, 25 en 30 jier, Johannes Roersma * Oerterp 7-2-1816, hûsnr 187, † Sigerswâld 18-9-1847; fan syn trouwen oant syn ferstjerren arbeider te Sigerswâld; sn f. Sytske Johannes Roersma, yn 1846 arbeidster te Sigerswâld, yn 1847 dêr boerinne
Geeske krijt foar har earste houlik in soan: Freerk Veenstra * Sigerswâld 26-8-1843
Bern:
1 Aaltje Pieters Offringa
* Drachten 6-12-1850 † Ljouwert 13-10-1929, 78 jier; tekenet sels Offringa, yn ’e Boargerlike Stân wurdt se ek Offeringa neamd; by trouwen tsjinstfaam te Drachten;
x Smellingerlân 27-5-1876, 25 en 27 jier, Wybe Sygers Pot (ek: Wiebe Siegers, Sijgers) * Harns 27-7-1848 † Ljouwert 8-1-1937, 87 jier; by trouwen skippersfeint te Drachten; yn 1879, ’87 stoomboatmatroas te Drachten, yn 1885, ’86, ’88, ’91 dêr skippersfeint; de húshâlding ferhuzet op 2-3-1898 út Drachten nei Ljouwert, dêr is Wybe keapman en bierbottelder (Boterhoek H 57 ûnder, Houtstraat Z45); it gesin ferfart 6-6-1899 út Ljouwert nei Huzum, dêr arbeider en bôlesutelder (Huzum C68, C73, 16); op 9-5-1917 ferhuzet de famylje dêrwei wer nei Ljouwert (Sibrandus Leostraat U2); sn f. Syger Wybes Pot en Hiltje Heeres Boonstra, skipperslju te Drachten; Hiltsje kin net skriuwe

2 Wopkje Pieters Offringa * Drachten 14-1-1854; ferfart 13-11-1883 út Drachten as tsjinstfaam nei Ljouwert; by trouwen dêr faam; ferhuzet dêrwei 11-12-1884 nei Huzum
x Ljouwerteradiel 15-11-1884, 30 en 28 jier, Yde van Weene * It Hearrenfean 10-10-1856; komt 5-2-1884 út ’t Hearrenfean yn Huzum (nr 362, by syn suster Renske Pieters van Weenen en Jan Pieters Ronk, túnman), Yde is dêr molemakkersfeint; by trouwen timmerfeint te Huzum, yn 1885 dêr timmerman; de húshâlding ferfart 12-12-1885 nei Arnhem; sn f. Pieter Pieters van Weene, yn 1856 houtseachmûndersfeint, ek arbeider op ’t Fean (hûsnr 280B), en Maria Elisabeth Vink
3 Tæke Pieters Offringa, folget X.41 

4 Trijntje Pieters Offringa * Drachten 5-1-1861 † Bussum 22-2-1919, 58 jier;
x Leendert Klerkx
5 Grietje Pieters Offringa * Drachten 28-10-1863; by trouwen faam te Ljouwert;

x Ljouwert 25-5-1889, 25 en 23 jier, Jan de Vries * Ljouwert 26-2-1866; by trouwen learling masjinist te Hilversum, koart dêrfoar te Huzum; sn f. Petrus Jans de Vries, yn 1865, ’66 smidsfeint te Ljouwert, by syn ferstjerren yn 1887 idem te Huzum, en Martje Dirks Swarts, yn 1889 sûnder berop te Huzum

IX.15 Tæke Tækes Offeringa
* Drachten 8-2-1824 † Grinzer Pein, gemeente Grootegast, 14-1-1908, 83 jier; yn 1838 arbeider te Drachten; klokmakker te Oerterp fan omstrings 1850 ôf; yn 1892 wurdt Tæke horloazjemakker neamd; by syn ferstjerren is er yn syn 84ste arbeider yn ’e Grinzer Pein
yn syn berte-akte is it: Offeringa; oars ek gauris: Offringa; yn gâns akten Teeke Teekes

x 1 Opsterlân 24-1-1852, 27 en 28 jier, Doetje Freerks Veenstra (suster fan Geeske, nr 3) * Sigerswâld 2-9-1823 † Oerterp 29-5-1890, 66 jier; kin net skriuwe; by trouwen arbeidster te Oerterp by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Freerk Folkerts Veenstra, yn 1830 arbeider te Fryske Peallen, yn 1823, ’46 idem te Sigerswâld, en Wopkjen Klazes Blanke
x 2 Opsterlân 17-4-1891, 67 en 49 jier, Wietske Schuil * Nuis, gemeente Marum, Grinslân, 6-11-1841 † Grinzer Pein, gemeente Grootegast, 15-2-1908, 66 jier; by trouwen húshâldster te Oerterp; dr f. Jan Pieters Schuil, skuonmakker te Nuis, en Antje Jans Ruiter
Bern:
1 Tæke Tækes Offeringa, folget X.42
2 Sipke Tækes Offeringa, folget X. 43
3 Freerk Tækes Offeringa * Oerterp 3-2-1853 Amsterdam, wenjend te Oerterp, 29-12-1873, 20 jier; by ferstjerren: ‘militien’ neamd; net troud
Freark wurdt op 14-3-1873 oanwiisd foar de militêre tsjinst; lingte: 1, 577; sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: breed; Oogen: bruin; Neus: gew[oon]; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: id[em]; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9618, akte 091826; perioade 1873)
Op 21-4-1873 is Freark pleatsferfanger yn ’e militêre tsjinst foar Joost Bergsma te Goaiïngaryp, sn f. Atze Douwes Bergsma

4 Benjamin
Tækes Offeringa * Oerterp 2-1-1856 † Oerterp 7-6-1875, 19 jier; by ferstjerren arbeider te Oerterp; net troud
5 Fokke Tækes Offeringa (yn stjerakte: Offringa) * Oerterp 27-5-1864 † Oerterp 20-10-1886, 22 jier; arbeider te Oerterp; net troud
Fokke wurdt op 13-3-1884 keurd foar de militêre tsjinst en wurdt frijsteld fanwegen bruorretsjinst; lingte: 1, 786, sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: gewoon; Oogen: bruin; Neus: gew[oon]; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbraauwen: id[em]; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9629, akte 106530; perioade 1884)

GENERAASJE X
X.1 Sjuk Wytses Offringa
* Dearsum 13-6-1829 † 10-5-1892, 62 jier; by trouwen arbeider te Nijlân, komt op Alde Maaie 1857 út Boazum yn Lytsewierrum, dêr arbeider yn 1858; ferfart op 9-5-1859 dêrwei nei Skearnegoutum; yn 1863, ’67, ’84, ’90 en by ferstjerren arbeider te Goaiïngea
x 1 Wymbritseradiel 9-5-1857, 28 en 26 jier, Grietje Douwes Rienstra * Mullum 12-2-1831; by trouwen faam te Boazum; dr f. Douwe Sytses Rienstra,  yn 1827 komelker te Mullum; yn 1829, 31, ’33, ’34, ’36 boer te Mullum, yn 1850 boer te Lytsewierrum, boer te Kimswert, en Geertje Doekeles Terpstra
x 2 Wymbritseradiel 7-12-1867, 38 en 42 jier, Mintje Tomas Hornstra * Tersoal 5-3-1825 † Goaiïngea 30-7-1892, 67 jier; by trouwen húshâldster te Goaiïngea, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Tomas Jans Hornstra en Antje Aukes Bultstra (ek: Bulstra), boeren te Tersoal
Sjûk Wytses ferkeapet op 9-12-1872 in fjirde part fan in perseel healân te Sibrandabuorren oan Thæ Jacobs Aukema te Sibrandabuorren; keapsom: f 800,00
Bern:

1 Wytse Sjuks Offringa *  Lytsewierrum 3-10-1858 † dêr 8-11-1858, 5 wiken
2 Douwe Sjuks Offringa, folget XI.1
3 Wytse Sjuks Offringa
* Lytsewierrum 24-9-1863 † dêr 14-10-1863, 3 wiken

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sjûk Wytses en Gryt Douwes Rienstra: 

X.2 Gosse Wytses Offringa (Goasse) * Dearsum 5-12-1837 † Ljouwert 20-11-1914 [] Easterwierrum; by trouwen boerefeint te Boazym; komelker en feehanneler te Easterwierum; dêr letter sûnder berop; sûnt 1900 te Ljouwert (Achter de Hoven) yn ’e húshâlding fan syn soan Manus;
x Baarderadiel 10-6-1863, beide 25 jier, Trijntje Hermanus van Zandbergen (Trijn, Nine) * Easterwierrum 7-3-1839 † dêr 27-9-1902 [] Easterwierrum; by trouwen naaister te Easterwierrum; dr f. Hermanus Eyses van Zandbergen, skipper te Easterwierrum, fear- en beurtskipper fan Skillaard op Ljouwert en Snits; kommisjonêr yn aaien, en Yke Johannes de Vries
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 8
Bern:
1 Hermanus Gosses Offringa * Easterwierrum 6-9-1863 † dêr 10-2-1864, 22 wiken [] dêr
2 Hermanus Gosses Offringa, folget XI.2
3 Janke Gosses Offringa, folget XI.3
4 Yke Gosses Offringa * Easterwierrum 6-9-1870 † Feanwâlden 15-2-1948, 77 jier [] Wommels; faam, ferfart 13-5-1883 út Easterwierrum nei Raard (Raarderhim), ferfart dêrwei op Alde Maaie 1885 nei Dearsum (nr 14);
x Baarderadiel 19-5-1897, 26 en 31 jier, Been Pieters Kuipers * Boazum 19-4-1866 † Wommels 19-7-1924, 58 jier, [] Wommels; 1898. ’99 kupersfeint, arbeider en postrinner te Boazum (hûsnrs 22A, 86A, 88A); de húshâlding ferfart 9-5-1900 út Boazum nei Wommels, Bean is dêr sûnt kuper; sn f. Pieter Keimpes Kuipers, kuper te Boazum, en Saakje Tjallings de Boer
Yke Offringa en Bean Kuipers mei de bern
1 Pieter * Wommels 5-8-1898; by trouwen bakkersfeint te Wommels; x Wûnseradiel 26-5-1920, 21 en 31 jier, Reinskjen Laansma * Lollum; by trouwen sûnder berop te Wommels; dr f. Auke Laansma, ferwer te Lollum, en Sjoerdtje Politiek; Reinskjen x 1 Gerrit Zandstra
2 Gosse * Wommels 8-6-1901 † 4-3-1966, 64 jier, [] Eastersee; by trouwen molkkontroleur te Eastergea; x Lemsterlân 26-5-1925 , 24 en 28 jier, Hendrikje Kuipers * Eastersee 22-9-1896 † 9-2-1980, 83 jier, [] Eastersee; by trouwen sûnder berop te Eastersee; dr f. Wopke Kuipers, greidboer te Eastersee, en Sjoeke Jongsma
3  Keimpe * Wommels 15-9-1904; bakker te Wommels, by trouwen idem te Aldeboarn; x Skoaterlân, 24 en 22 jier, Loltje Boersma * It Hearrefean; by trouwen sûnder berop op ’t Fean; dr f. Siebe Klazes Boersma, slachter op ’t Fean, en Atje Dijksma
net op ’e foto:
4 Trijntje * Wommels 18-12-1910
5 Saakje * Wommels 5-10-1912 † Ljouwert, wenjend te Dokkum, 5-12-1944, 32 jier; by ferstjerren húshâldster te Dokkum
Foto: Atelier S. Algera, Groate Dijlakker, Bolswert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:


5 Ytje Gosses Offringa * Easterwierrum 26-11-1876 † Frjentsjer 27-7-1917, 40 jier; by trouwen faam te Easterwierrum, ferhuzet Alde Maaie 1891 dêrwei nei Mantgum;
x Wûnseradiel 20-5-1899, 22 en 25 jier, Doede Cornelis Bruinsma * Lollum 28-4-1874 † Harns, wenjend te Frjentsjer 25-10-1953, 79 jier; by trouwen en yn 1902 sintrifugist te Lollum, yn 1900, 1904, 1909 dêr masjinist; yn 1911 skipper te Frjentsjer, yn 1923, ’29, ’32 dêr motorskipper, yn 1934, ’36 dêr beurtskipper; sn f. Cornelis Doedes Bruinsma, arbeider te Lollum, en Bjefke Annes Bouma
Ytsje Offringa en Doede Bruinsma. Foto: Studio, Grutte Heechstrjitte 9, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

Sjoch: Historisch Centrum Franeker – Ytje Gosses Offringa
6 Martijntje Gosses Offringa * Easterwierrum 5-7-1878; faam û.o. te Easterwierrum, Raard (Raarderhim, 1884), Snits (1890), Boazum (1892), Arum (1893); de húshâlding komt op 28-6-1900 út Wormerveer yn Easterwierrum en ferfart dêrwei op 6-6-1905 nei Dútslân
x Pieter Sipkes Huisman * Skearnegoutum 22-4-1865; arbeider te Easterwierrum (nrs 80A, 40), Wormerveer en Schötmer (Dútlân); sn f. Sipke Eeltjes Huisman (skriuwt himsels Huismans), by trouwen timmermansfeint te Skearnegoutum, en Froukje Durks Rollema, boeren te Skearnegoutum
Bern:
1 Sipke Huisman * Wormerveer 7-12-1899
2 Trijntje Huisman * Schötmer, Dútslân 2-3-1904
7 Wytske Gosses Offringa * Easterwierrum 8-7-1881 † Ljouwert 21-12-1952, 71 jier; foar har trouwen faam ûnder oaren te Easterwierrum, Raard, Reduzum
en Winsum (1899)
x Anne Bouwes van den Berg * Boksum 24-7-1879 † Ljouwert 21-12-1951, 72 jier; ûnderwizer te Ljouwert; sn f. Bouwe Annes van den Berg, bakkersfeint te Dronryp, Blessum, Baard en Ingelum, bakker te Boksum, en Dirkje Jitzes Mulder, bakkerinne
Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Goasse en Trijn:


Hjirûnder Goasse mei pakesizzer Goasse. En Trijn mei lytse Nine, flaaifoarm fan Tryntsje.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje


Goasse Wytses Offringa, rêstend feekeapman te Ljouwert.
Foto: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:Goasse Wytses sil ferfarre nei syn soan Manus te Ljouwert, hy docht syn oerstallich húsrie fan ’e hân. Ljouwerter krante, july 1900:

Goasse Wytses docht syn hûs en hiem yn ’e ferkeap. Ljouwerter krante, 14 en 16-11-1900:

Toer en hôf fan Easterwierrum fan ’e Frânse skilderes Bernaucourt. Akwarel en pin (oast-indise inkt) op papier, 21x 27 sm.,  , yn 1960 makke foar Geertruida Hettema-Offringa. Dit is in foarstúdzje foar in skilderij yn oaljeferve, sjoch de pylkjes rjochts boppe de toerspits.
De Offringa-grêven rjochts, stean der krekt net op. Dat soe noch. Lykas ek de stiennen mei de Roomse krusen fan Agnes Hoogma en har broers, links op ’t hôf, freonen fan Trui. Dat  oaljeferveskilderij is der net mear fan kommen. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

X.3 Klaas Wytses Offringa * Easterlittens 31-1-1840 † Poppenwier 8-3-1902, 62 jier; by earste houlik arbeider te Sybrandabuorren, yn itselde jier idem te Dearsum, yn 1871 idem te Goaiïngea, yn 1873, ’80 idem te Sybrandabuorren, yn 1894, ’98, 1902 allyksa te Poppenwier (hûsnrs 27, 28, 83), dêr ek komelker op Marsherne 
x 1 Raarderhim 18-6-1868, 28 en 19 jier, Ytje Hendriks Harsta (ek: Harstra, tekenet sels Harsta, har heit allyksa) * Dearsum 6-8-1848 † Sybrandabuorren 20-5-1873, 24 jier, hûsnr 12B; by trouwen sûnder berop te Dearsum; dr f. Hendrik Ates Harsta en Tietje Tjerks Spijkstra, arbeiders te Dearsum (Tytsje kin net skriuwe)
x 2 Raarderhim 8-5-1875, 35 en 34 jier, Jitske Teijes de Vos (ek: Jitsche) * Langwar 24-7-1840 † Goaiïngea 20-2-1919, 78 jier; by trouwen sûnder berop te Langwar, 1906, 1910, 1919 idem te Goaiïngea; dr f. Teije Wiebes de Vos, arbeider te Langwar, en Jitske Poppes van der Sluis, yn 1875 naaister te Langwar

Klaas keapet op 17-1-1888 in wenhûs mei achterhûs c.a. te Poppenwier fan Hette Ymes Buiteveld te Poppenwier; keapsom: f 1.065,00; Klaas lient op 22-5-1888 f 1.000,00 fan Oege Jans Kok te Reduzum; Klaas syn soannen Wytse en Hindrik ferkeapje op 29-3-1902 in hûs te Poppenwier oan Klaas de Jong te Tsjom; keapsom: f 1.350,00
Ljouwerter krante, 1, 4-5-1900:

Jitske de Vos en bern ferkeapje nei Klaas Wytses syn ferstjerren har hûs en hear. Ljouwerter krante, 11, 12, 21-3 en 10, 12-4-1902:


De ferkeaping gebeurt by palmslach: de keaper en ferkeaper slaan inoar yn ’e palm fan ’e hân om de trânsaksje te besegeljen. Ljouwerter krante 11-4-1902:

Ljouwerter krante, 10, 13-4-1908:

Bern út it earste boask:
1 Tietje Klazes Offringa
* Easthim 31-3-1869 † Boazum 2-7-1924, 55 jier; ferhuzet op 7-6-1882 as lytsfaam út Sybrandabuorren nei Goaiïngea; by trouwen faam te Boazum, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Baarderadiel 19-5-1894, 25 en 23 jier, Doekele Klazes Reitsma (yn Boargerlike Stân ek: Reidsma; Doekele skriuwt sels: Reitsma) * Boazum 15-12-1871 † Snits (wenjend te Boazum) 2-7-1924, 55 jier; arbeider te Boazum, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Klaas Alles Reitsma, arbeider te Boazum, en Reinskje Douwes Rienstra
2 Wijtze Klazes Offringa, folget XI.4
3 Hendrik Klazes Offringa
* Goaiïngea 26-2-1871 † Poppenwier 5-5-1955, 84 jier, [] Poppenwier; Kristlik Grifformeard, letter Grifforformeard; feehanneler te Poppenwier, oant yn syn 85ste; Hindrik en syn sydsulvers ferhúzje gauris yn itselde doarp, hjir wat hûsnûmers ta geriif fan ’e doarpssneuper  – willekeurige folchoarder: 79, 60, 17, 27, 35, 72, 66;  
x 1 Raarderhim 13-5-1897, 26 en 27 jier, Okje Huisman * Warns (Himmeler Aldefurd) 23-8-1869 † Poppenwier 9-5-1923, 53 jier; by trouwen faam te Raard (Raarderhim); dr f. Jan Huisman (sn f. Marijke Gooikes Huisman), arbeider te Warns en Warkum, en Antje Okkes Kraayer
x 2 Raarderhim 12-9-1923, 52 en 44 jier, Minke Heins * Penjum 12-3-1879 † 25-2-1966, 76 jier, [] Poppenweier; by trouwen húshâldster by har man, mar de lêste seis moanne wenjend te Eksmoarre; dr f. Klaas Jans Heins, yn 1879 arbeider te Penjum, yn 1880, ’82, ’95 idem te Allingawier, yn 1884, ’86, ’88, 91 dêr feekeapman; yn 1923 arbeider te Eksmoarre, en fan Bjettje Klazes Haagsma
4 Sjok Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 19-4-1873 † dêr 25-8-1875, 2 jier
By de Offringa’s is Sjok de iennichste dy’t by de Boargerlike Stân ynskreaun stiet as Sjok, de Fryske útspraak is Sjok of Sjûk 
Bern út it twadde houlik:
5 Janke Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 18-2-1876 † dêr 16-10-1876, 7 moanne
6 Janke Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 11-2-1877 † dêr 20-6-1877, 4 moanne
7 Jitske Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 17-2-1878 † 13-4-1915, 37 jier; by trouwen faam te Poppenwier
x Raarderhim 5-5-1898, 20 en 24 jier, Bartele Alberts van Dijk * Mantgum 5-5-1874 † Tersoal 19-4-1915, 40 jier; by trouwen arbeider te Ægum, by ferstjerren idem te Tersoal; broer fan Tryntsje XI.4; sn f. Albert Barteles van Dijk, arbeider te Mantgum, en Geertje Harkes Schuringa 
8 Janke Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 23-7-1879 † De Jouwer 2-7-1937, 57 jier; by earste houlik naaister te Poppenwier, by twadde húshâldster te Broek (by har twadde man tink); yn 1928 en by ferstjerren sûnder berop op ’e Jouwer
x 1 Raarderhim 22-5-1902, 22 en 23 jier, Johannes Annes Stenekes * Earnewâld 31-1-1879 † Easterwierrum 26-8-1907, 28 jier; by trouwen keapman te Earnewâld, by ferstjerren arbeider te Easterwierrum; sn f. Anne Johannes Stenekes, yn 1879, 1902 skipstimmerman te Earnewâld, yn 1907 skipstimmermansfeint te Grou, en Esther Gerbens Popma
x 2 Doanjewerstal 21-1-1910, 56 en 30 jier, Jan Idses Klompmaker * Ousterhaule 23-3-1853 † De Jouwer 25-12-1933, 80 jier; by trouwen en sûnt greidboer te Broek; sn f. Ids Jans Klompmaker, yn 1851 arbeider te Sniksweach en te Eagmaryp, yn 1853, ’56, ’60, ’62 arbeider te Ousterhaule, yn 1864 greidboer te Nijegea (Doanjewerstal), yn 1866 arbeider te Rotsterhaule, yn 1870, ’72, ’84, ’89 idem te Tsjalbert, yn 1899 komelker te Tsjalbert, en Hotske Wouters Bakker, 1910 sûnder berop te Ter Idsert, en Aldeholtwâlde
Jan x 1 Utingeradiel 19-12-1873, 20 en 28 jier, Jeltje Thijsses Veldman * Aldeboarn 7-8-1845 † Broek 14-9-1908; by trouwen naaister te Aldeboarn; dr f. Thijs Gerbens Veldman, yn 1837 arbeider te Nes (Utingeradiel), yn 1838, ’40, ’65 arbeider te Aldeboarn, en Trijntje Johannes Gatzonides
9 Teije Klazes Offringa
* Sybrandabuorren 28-10-1880 † Poppenwier 23-6-1900, 19 jier; by ferstjerren sûnder berop te Poppenwier
Ljouwerter krante, 2, 10-7-1900:

10 Ytje Klazes Offringa
(ek: Ietje) * Sybrandabuorren 16-3-1883; ferhuzet op 2-12-1899 út Poppenwier nei Reduzum en op 8-12-1900 dêrwei wer nei Poppenwier, dêr naaister; by trouwen naaister te Snits; yn 1906 kostúmnaaister te Mantgum
x Baarderadiel 19-5-1906, 23 en 32 jier, Johannes Andries Speekhout * Mantgum 3-1-1874 † Ljouwert, Bonifatius Hospitaal, 30-12-1929, 55 jier; gjin tsjerke; by trouwen arbeider te Mantgum; Alde Maaie 1908 idem te Jellum, op 17-9-1908 wer te Mantgum (û.o. by Tjerk Cornelis Boonstra en Akke Hendriks Palsma); 27-5-1920 arbeider te Reduzum; by ferstjerren húsfeint te Ljouwert; sn f. Andries Gosses Speekhout, arbeider te Mantgum, en Trijntje Kornelis Stastra
Ljouwerter krante, 28-5-1906:

Ljouwerter krante, 2-1-1930:

X.4 Sybrand Wytses Offringa (ek: Sybren) * Easterlittens 15-4-1844 † Minnertsgea 21-11-1910, 66 jier; by trouwen sûnder berop te Rinsumageast, dêr gernier yn 1875, dêr arbeider yn 1876, ’77, ’79, ’80, ’81; boer te Reitsum yn 1882, ’84, ’85; arbeider te Lichtaard yn 1886, ’89, ’90, ’92; yn 1901. ’02 idem te Ginnum, ferfart op 15-6-1903 út Ginnum nei St.-Jabik (hûsnrs 409, 61, 41) en dêrwei op 14-5-1910 nei Minnertsgea, dêr arbeider oant syn ferstjerren;
x Dantumadiel 7-11-1874, 30 en 21 jier, Antje Jelles Postma * Raard, Westdongeradiel, 23-6-1853 † Ljouwert, wenjend te Kollum, 18-8-1928, 75 jier; by trouwen sûnder berop te Rinsumageast, letter allyksa sûnder berop en ek arbeiderske; yn Reitsum boerinne; yn 1912, ’16, 18 sûnder berop te St.-Jabik; by ferstjerren idem te Kollum (by har dochter Jacoba); dr f. Jelle Keimpes Postma, boer te Raard (WD) en Antje Ruurds van der Ploeg, boerinne te Raard, yn 1860 idem te Lichtaard, yn 1868 dêr sûnder berop, 1874 idem te Rinsumageast (Jelle Keimpes stiet by trouwen yn ’e Boargerlike Stân ynskreaun as Posma, hy tekenet dan ek sa; yn 1838 tekenet er Pasma en yn 1842: Pastma)
Sybrand ferkeapet op 5-12-1877 lân te Rinsumageast; keapsom: f 150,00; idem op 22-12-1906 lân te Burdaard; keapsom: f 700,00 
Bern:
1 Antje Sybrands Offringa
* Rinsumageast 11-7-1875; by trouwen sûnder berop te Ljouwert, earder te Ginnum;
x Ferwerteradiel 8-6-1901, 25 en 27 jier, Jan Pieters Sterk * Ferwert 14-8-1873; by trouwen keapman te Ferwert; sn f. Pieter Jans Sterk, keapman te Ferwert, en Antje Gerrits Stelma
2 Wytse Sybrands Offringa
* Rinsumageast 23-11-1876 † dêr 24-12-1876, 1 moanne 
3 Wytze Sybrands Offringa
* Rinsumageast 30-10-1877 † St.-Jabik, wenjend te Gerkeskleaster 1-6-1903, 25 jier; Wytse ferhuzet op 11-5-1898 út Lichtaard nei Gerkeskleaster, dêr is er arbeider oant syn ferstjerren
Wytse wurdt op 23-12-1896 oanwiisd foar de militêre tsjinst; sinjalemint: Aangezigt: smal; Voorhoofd: ord [=gewoan]; Oogen: blaauw; Neus: ord; Mond: idem; Kin: spits; Haar: blond; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9580, akte 051244; perioade 1897)
4 Jelle Sybrands Offringa, folget XI.5
5 Jacobus Sybrands Offringa
* Rinsumageast 18-2-1880 † dêr 9-2-1881, 11 moanne
6 Jacobus Sybrands Offringa, folget XI.6

7 Jacoba Sybrands Offringa * Reitsum 7-9-1882 † Kollumerpomp 10-12-1942, 58 jier, [] Kollum; húshâldster by Jan Hendriks Bosje, skipper, arbeider en frachtrider te St.-Jabik; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik; de húshâlding ferfart op 7-5-1919 nei Kollumerpomp
x It Bilt 30-5-1907, 22 en 30 jier, Jarig Klazes Kuiken * St.-Jabik 16-9-1876 † Kollumerpomp 18-2-1941, 62 jier, [] Kollum; by trouwen boer te St.-Jabik (hûsnrs 385E, 336, 580); boer te Kollumerpomp; sn f. Klaas Beerts Kuiken en Sieuwke Kornelis Kramer, boeren te St.-Jabik

Bern:
1 Klaas Jarigs Kuiken * St.-Jabik 31-5-1908
2 Anna Jarigs Kuiken * St.-Jabik 14-5-1909
3 Sieuwke Jarigs Kuiken * St.-Jabik 7-12-1910
4 Sybren Wijtze Jarigs Kuiken * St.-Jabik 20-4-1915
5 Adriaantje Jarigs Kuiken * St.-Jabik 25-8-1918
6 Tietje Maaike Jarigs Kuiken * Kollum 15-8-1920; x Jitze Tjeerds van der Ploeg; smit en eigner meganisaasjebedriuw te St.-Jabik; wethâlder gemeente It Bilt
7 Wapkje Jarigs Kuiken (Wap) * Kollumerpomp 1-7-1923 † Hurdegaryp 17-10-2011, 88 jier, [] Damwâld; x Bartele van der Veer
8 Geertje Jarigs Kuiken * Kollumerpomp 6-2-1928

8 Ruurd Sybrands Offringa * Reitsum 8-1-1884 † Lichtaard 30-10-1890, 6 jier
9 Tytje Sybrands Offringa * Lichtaard 22-2-1886 † Bakkefean 20-4-1963, 77 jier, [] Bakkefean; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St.-Jabik; útskreaun op 24-2-1913 út St.-Jabik nei Marsum
x It Bilt 19-12-1912, 26 en 25 jier, Bote Alberts de Haan * Tsjummearum 24-10-1884 † 9-11-1963, 76 jier, [] Bakkefean; by trouwen fabryksarbeider te Marsum, yn 1928 idem; wennet yn 1928 te Froubuorren; sn f. Albert Simons de Haan, yn 1876 arbeider te Minnertsgea, yn 1887 te Tsjummearum, en Trijntje Knol, yn 1912 sûnder berop te Seisbierrum
10 Geertje Sybrands Offringa * Lichtaard 17-9-1887 † Swolle 7-4-1976, 88 jier; komt op 7-12-1904 út St.-Jabik yn Westernijtsjerk; ferhuzet dêrwei op 17-5-1905 nei St.-Jabik (dêr faam by Hendrik Kornelis de Boer, bakker, en Trijntje Kuiken); ferfart op 18-3-1908 út St.-Jabik nei Ermelo; by trouwen sûnder berop te Marsum
x Ljouwerteradiel 13-7-1918, 30 en 24 jier, Thomas Wijtzes Draisma * Tsjummearum 4-9-1893 † Swolle 29-12-1960, 69 jier; by trouwen banketbakkersbetsjinner; sn f. Wijtze Thomas Draisma, yn 1878 groatmakkersfeint te Surhústerfean, yn 1879 dêr sûnder berop, yn 1881, ’83, ’84 kastlein te Reduzum, yn 1885, ’89, ’90 idem te Winsum, yn 1893 idem te Tsjummearum, yn 1918 pakhúsfeint te Huzum, en Minke IJjes Hulshoff
11 Keimpe Sybrands Offringa * Lichtaard 4-5-1889 † dêr 15-11-1889, 6 moanne
12 Keimpe Sybrands Offringa * Lichtaard 2-6-1890 † St.-Jabik 17-4-1906, 15 jier
13 Maaike Sybrands Offringa * Lichtaard 25-6-1892 † Winsum 20-6-1984, 91 jier, [] Winsum; wennet yn by har suster Jacoba en Jarig Kuiken te St.-Jabik; ferhuzet 14-5-1910 út St.-Jabik nei Minnertsgea
x Ulrum 17-5-1923, 30 en 27 jier, Hielke Wolters * Houwerzijl, gemeente Ulrum, 11-2-1896 † Winsum 20-3-1976, 80 jier, [] Winsum; by trouwen manufakturier te Houwerzijl; sn f. Karel Hielkes Wolters, yn 1890 kleanmakker te Garnwerd (gemeente Ezinge), yn 1896 idem te Houwerzijl, en Anje Meinderts Slager, yn 1890 faam te Middelstum
14 Libbenleas jonkje *-† Lichtaard 13-4-1894

X.5 Sjuk Durks Offringa * Dearsum 4-4-1847 † Jislum 16-7-1904, 57 jier, [] Jislum; yn 1870, ’71, ’73, ’74, ’77, ’79 boer te Gerkeskleaster op in pleats fan Sytske har sibben; yn 1881, ’82, ’84, ’86, ’88 idem te Jannum; yn 1892, ’99; yn 1892, ’96 boer en taksateur te Jislum op ’e pleats Rjemmeskûtel (Roomschotel), de pleats dêr’t Tsjitske ek mei har earste man op buorket 
x 1 Dantumadiel, 6-5-1869, 22 en 20 jier, Sytske Willems Zuidema * Surhústerfean 4-8-1848 † Jannum 15-2-1888, 39 jier, [] Jannum; by trouwen sûnder berop te Gerkeskleaster; dr f. Willem Popkes Zuidema en Baukjen Veenstra, boeren te Surhústerfean en Gerkeskleaster
x 2 Dantumadiel 17-1-1891, 43 en 40 jier, Tjitske Rienks Spriensma * Raard, Westdongeradiel, 5-7-1850 † Wânswert 9-1-1947, 96 jier, [] Jislum; dr f. Rienk Reinders Spriensma en Æbeltje Oebeles Viersen, boeren te Raard
Tsjitske x 1 Westdongeradiel 11-5-1872, beide 21 jier, Ype Symens van der Woude (ek: IJpe) * Jislum 29-12-1850 † dêr 11-3-1888, 37 jier, [] Jislum; boer op ’e Rjemmeskûtel te Jislum; sn f. Symen Eelkes van der Woude en Baukje Pieters van der Woude, boeren te Jislum
Sjok docht no en dan yn ûnreplik guod, en bemuoit him mei lieningen, ûnder oaren:
Sjok hiert op 27-9-1883 fan Wybe Douwes Zijlstra te Damwâld perselen greide te Jannum foar fiif jier; hiersom f 696,00 yn ’t jier;
Sjok keapet op 26-3-1892 fan Simon Jans Zuidema te Gerkeskleaster greide te Droegeham; keapsom: 3.780,00
Sjok lient op 13-5-1892 fan Johan Æmilius Abraham van Panhuys te Grins f 14.000,00;
Sjok en Tsjitske hawwe op 7-8-1896 in skuld by de Diakony fan ’e Herfoarme Gemeente fan f 9.000,00;
Sjok hat op 28-4-1899 in skuld by Anne Adamus Guldenarm te Heech fan f 2.000,00;
Sjok ferkeapet op 22-1-1903 oan Oege Keimpes de Vries te Jannum in hûs mei hiem te Jannum; keapsom: f 510,00;
Sjok ferkeapet yn ’e mande mei Dirk Symens van der Woude te Wânswert en Anne Rinzes Poortinga te Jannum in hûs mei tsiispakhús te Wânswert; keapsom: f 1.360,00;
Tsjitske hat op 10-5-1920 in liening fan f 4.000,00 by de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde grondslag

Ljouwerter krante, 19-7-1904:

Offringa-grêven te Jislum. De twa sarken binne fan Tsjitske Spriensma en har twa manlju. De opskriften binne min te lêzen: noarich oan restauraasje ta. Foto: Erfgoed Fundaasje, maaie 2020 

 

Bern fan Sjok Durks en Sytske Willems, te witten Durk, Pytsje, Willem, Kerst en de skoansoannen Durk Pieters Reitsma en Abe Jelles Reitsma, ferkeapje op 26 2-1913 (notaris: Allert Ottema te Ljouwert)
-in pleats c.a. te Gerkeskleaster; keaper: Dieuwke Romkes Kloosterman, widdo Jacob Dirks Kramer, te Wurdum; keapsom: f 38.267,00;
-in komelkershûs te Gerkeskleaster; keaper: Grietje Krijthe te Gerkeskleaster; keapsom: 1.178,00;
-greide te Droegeham; keaper: Jan Schuilinga te Surhústerfean; keapsom: f 1.900,00;
-greide te Droegeham; keaper: Jetze Jan Talsma te Mitselwier; keapsom: f 6.950,00;
-boulân te Droegeham; keaper: Hendrik Boonstra te Gerkeskleaster; keapsom: f 183,00
Bern út it earste boask:

1 Durk Sjuks Offringa * Gerkeskleaster 17-5-1870 † Burdaard 24-3-1952, 82 jier, [] Jannum; giet mei mei de Doleânsje; mei syn suster Pytsje boer op syn âlderspleats te Jannum; ferhuzet nei Burdaard
2 Baukje Sjuks Offringa * Gerkeskleaster 21-9-1871 † Rinsumageast 24-1-1937, 65 jier; wennet yn 1892 te Jislum, by trouwen dêr sûnder berop, dêrnei boerinne te Reitsum en Rinsumageast; yn 1932 en by ferstjerren dêr sûnder berop

x Ferwerteradiel 10-5-1894, beide 22 jier, Dirk Pieters Reitsma * Reitsum 26-1-1872 † Rinsumageast 16-2-1932, 60 jier; by trouwen wennet er as wees sûnder berop te Tsjummearum; dêrnei boer te Reitsum, sûnt omstrings 1900 boer te Rinsumageast; by ferstjerren mei 60 jier dêr sûnder berop; sn f. Pieter Jans Reitsma en Akke Andries Tamminga, boeren te Reitsum; foaroanrinners fan ’e Doleânsje te Reitsum mei as matsjedoar dûmeny Johannes Jacobus Assuerus Ploos van Amstel
Baukje Sjoks Offringa:

Durk Piters Reitsma en Baukje Sjoks Offringa:

Boarne: Erfskip Terpdoarpen – Húshâlding Baukje Sjoks Offringa
3 Pietje Sjuks Offringa * Gerkeskleaster 14-3-1873 † Hurdegaryp, Bennema state, 28-8-1962, 89 jier, [] Jannum; buorket mei har broer Durk op ’e âlderspleats te Jannum; ferhuzet letter mei him nei Burdaard
4 Willem Sjuks Offringa, folget XI.7 

5 Kerst Sjuks Offringa, folget XI.8 

6 Popke Sjuks Offringa
* Gerkeskleaster 31-12-1878 † dêr 7-4-1880, 15 moanne

7 Libbenleas famke *-† Jannum 6-3-1881
8 Grietje Sjuks Offringa
* Jannum 10-7-1882 † Wurdum 25-10-1941, 69 jier, [] Wurdum; by trouwen sûnder berop te Jannum; boerinne te Wurdum

x Dantumadiel 30-4-1907, 24 en 27 jier, Abe Jelles Reitsma * Rinsumageast 3-12-1880 † Wurdum 18-6-1957, 76 jier, [] Wurdum; by trouwen boer te Rinsumageast, sûnt 1907/08 boer te Wurdum; sn f Jelle Abes Reitsma en Wikje Cornelis Castelein, boeren te Rinsumageast
9 Libbenleas jonkje
*-† Jannum 21-9-1884

10 Libbenleas jonkje *-† 15-7-Jannum 1886
11 Jelte Sjuks Offringa
* Jannum 24-1-1888 † dêr 27-1-1888, 3 dagen
Bern út it twadde houlik:
12 Tjitske Sjuks Offringa
* Jislum 3-4-1892 † Ljouwert, wenjend te Wânswert, 19-1-1947, 54 jier [] Jislum; net troud

§ NOED FOAR GRÊVEN
Durk Sjoks (IV.2) stiet as tsjerkfâd noed foar de grêven te Jannum. Ljouwerter Krante, 17-1-1860:


Offringa-grêven oan ’e noardkant op it hôf te Jannum. Foto: Mariëtte Romeijn, Kerkmuseum Jannum, maaie 2018:

Noardkant fan it hôf te Jannum. Hjir is middenmank foarfaars troch heidenske en kristelike tiden hinne it stoflik omskot beïerdige fan ûnder harren Pytsje Bottema x Durk Sjoks, Sytske Sudema x Sjok Durks, Durk Sjoks en Pytsje Sjoks Offringa

FERGEES

En ha jim dan ek wol te Jannum west?
De Offringa’s bebuorken hjir yn alle tagediene soberens
al mear as hûndert jier in pleats

en nochris ien. Mar omke Durk en muoike Pytsje Sjoks
ferfarre ongetroud nei in stil hûs, yn ’t grut Burdaard,
dizze godfruchtigen hawwe har wearelds neiteam net.

Se tsjerkje yn dit godshûs net, se ha har sneinske loop
oer ’t binnenpaad dat liedt har nei de wiere lear
te Reitsum, de kilometer fierderop,
dêr’t Fader Ploas, ús dûmeny Johannes Ploos van Amstel
doalearende út ’t Soadom Amsterdamske,
toch foar de twadde kear beroppen is
– en al wer – oannommen
en ynkommen!

Hij lit syn piëtistyske en tagelyk gelearde preken
yn it from hert – mar troch de souwe hifke
fan ’t tûk boereferstân

fan dit besteklik folk
yn ’t ontrochgonkelike swart,
wurch fan it net besakke wurk,
klomsk, stiif op ’e behurde banken,
de troanjes rjocht foardel,
it each op hite reade koaltsjes
troch lytske rûntsjes dy’t begjinne,
te skroeien, krekt sân yn ’t al,
baarnderich yn gleone têst,
ûnder de stramme skonken,
betroude idem limoer stove,
ynienen wjerslach
lyk yn ’t fjurrige gesicht fan dizz’ en gene
 –
besinke en besinne.
Miskien.
En
 ’t sinneljocht wjerkeatst
en blikk’ret troch de tinne en ynwite floddermûtsen hinne
fan ’e earizers ôf as it no blik of koper is, in sulveren
of wol in gouden ien en sawol smel of breed.
‘Want wij prediken niet ons zelven’.

Mar Jannum is troch de saakkundigen
allang werombrocht nei muontsene-tiden,
in kwazy fier ferline. Leuk –
oersichtelik en tagelyk ek noch kompleet
mei it ferplichte sêfte eftergrûn-lûdsprekkers-gregoariaansk
– O hark! Hoe djip!

Ja, de kapel lûkt erges wol, mar toch,
it wol mar net,
it kin net út en de subsydzjes binne hjir tsjintwurdich toch
werkelik net foarbestimd.
Wat zullen wij nu dan aanvangen gemeente?

Doch in berop op de projektûntwikkelder, op de bankier.
Befreegje him dan earst: Hoe is dit no foar dij?
Of nee: Wat docht dit no mei dij?
De lytsejonge wurdt dan sjendereagen grut, ûntpopt,
en sjit dan even yn syn tidelyk would be,
syn selsfermogen krekt, tahappe no.

Kinsto dan no ek altemets
de saak miskien ek yn behanneling oannimme?
Trochstarte, ôfstjitte, ôfbrekke foar nij?
Dy grêven kinne no wol romme wurde
(it minskedom wit toch net mear wa’t wa is).

Myn hite kavel past presys yn dyn
oantrekkelik ferdynmoadel, myn leave
djoere jonge, f
uortbij de Blauwe Stad, de Lauwersmar,
’t genot fan ’t suver kleare hege noarden, oanloklich, toch?
O Kom! O kom!
Immanuel.

Ohee, Ohee! De dichter dichtet hyltyd yn klisjee’s.
Klisjee? ’t Is in tormint, sa’n wurd.
It mandewurd,
dat is de keale wierheid freon,
al komt soks dij wat ongelegen.

Wat zullen wij van deze dingen zeggen.

Fergees, fergees, ropt jit de ljip
– de wiere Kening fan ’e Greide –
en fljocht syn rykdom troch.

Jannum, Koaningsdei 2020
Goasse Brouwer, beppesizzer fan Trui Offringa XI.2.1

Sjoch: J.J.A. Ploos van Amstel

X.6 Kerst Durks Offringa (ek: Karst; yn Amearika: Casper) * Jannum 23-12-1848 † New Jersey, USA 29-10-1935, 86 jier; by trouwen sûnder berop te Jannum, yn 1875, ’76, ’80 dêr boer op Keimpewier, yn 1874 dêr komelker, yn 1879 dêr gernier; yn 1883, ’86 boer te Dronryp, dêr ek keapman; yn 1889, ’91 sûnder berop te Jannum; ferfart omstring 1890 mei de húshâlding nei Paterson, New Jersey, USA;
x Dantumadiel 10-5-1873, 24 en 19 jier, Neeltje Ysbrands Banga (yn Amearika: Nellie) * Hantumhuzen 26-9-1853 † Paterson, New Jersey, USA 5-10-1925, 72 jier; by trouwen sûnder berop te Rinsumageast, boerinne te Rinsumageast; dr f. Ysbrand Harkes Banga, boer te Rinsumageast, by syn ferstjerren mei fjirtich jier rintenier te Hantum, en Tjitske Sjoerds Boersma, boerinne te Hantumhuzen en Rinsumageast, rintenierske te Hantum
Kerst ferkeapet op 26-2-1873 (notaris Reinder Fockema te Ænjum) oan Jacob Kornelis Plantinga te Jannum in hûs mei hiem, tún en boulân; keapsom: f 3.500,00 (Minút-akten 1873, argyfnr 26, Notarieel argyf – ynvintarisnr 003022, akte 02129 Gemeente: Estdongeradiel, perioade: 1873
Kerst ferkeapet op 3-11-1886 (notaris Tjebbe Poelstra te Heech) oan
-Gerrit Arjens Wassenaar, boer te Hantum, in perseel boulân; keapsom: f 1.504,00
-Willem Idzardi, boer te Boarnwert, in perseel greide; keapsom: f 327,00
-Sybren Klazes de Jong, rogge- en pelmûnder te Hantumhuzen, in perseel boulân; keapsom: 766,00
§ Meidielingen fan Sjok Durks Offringa: Neeltsje Banga is ôfkomstich fan it Smidshûs ûnder Jannum. Yn ’e beruchte 80-er en 90-er jierren binne Kerst en Neeltsje boer-ôf wurden. Neidat Kerst inkelde jierren boere-arbeider west hie, binne se nei Amearika ferfearn.
Bern:
1 Tjitske Kerstes Offringa * Jannum 21-2-1883
2 Pietje Kerstes Offringa
* Jannum 21-2-1875 † dêr 10-7-1875, 4 moanne
3 Pietje Kerstes Offringa
* Jannum 24-10-1876
4 Dirk Kerstes Offringa, folget XI.9
5 Pietronella Kerstes Offringa
* Jannum 23-10-1880
6 IJsbrandia Kerstes Offringa
* Dronryp 21-2-1883
7 Ytje Kerstes Offringa
* Dronryp 13-2-1885
8 Joukje Kerstes Offringa
* Jannum 1-1-1889
9 Gooitske Kerstes Offringa
* Jannum 21-9-1891

X.7 Jelke Durks Offringa * Jannum 28-1-1853 † Noard Amearika 4-7-1944, 91 jier; by trouwen greidboer te Hieslum; om 1882 hinne idem op Fûns ûnder Jorwert; komt op Alde Maaie 1884 dêrwei yn Hieslum; ferfart op 23-3-1897 mei frou en trije bern nei Noard Amearika
x Wûnseradiel 31-1-1878, 25 en 34 jier, Wypkje Couperus * Hieslum 17-4-1843 † Noard Amearika -5-1945, 102 jier; by earste houlik sûnder berop te Hieslum, dêr sûnt boerinne; nei de dea fan har earste man sûnder berop te Jorwert; dr f. Mollerus Reinders Couperus en Tettje Klazes Bangma, boeren te Hieslum
Wypkje is widdo fan Murk Bottema, in broer fan Jelke syn mem. Sadwaande is Jelke mei syn muoike troud
Wypkje x 1 Wûnseradiel 7-5-1864, 21 en 31 jier, Murk Karstes Bottema * Boazum 14-10-1832 † Hieslum 31-7-1876, 43 jier; by syn earste boask boer te Burchwert, sûnt 1859/’60 idem te Hieslum; sn f. Karst Murks Bottema (ek: Kerst) en Jeltje Abrahams van der Meer, boeren te Boazum
Wypkje en Murk hawwe fiif bern, allegear berne te Hieslum: Tetje * 1864, Hiltje * 1866, Rintje * 1871, Kerst * 1873, Ytje * 1875
Murk x 1 Wûnseradiel Alde Maaie 1855, 22 en 20 jier, Hiltje Harmens Bruinsma * Wolsum 1-3-1825 † Hieslum 26-9-1861, 26 jier; by trouwen sûnder berop te Harwert; dr f. Harmen Martens Bruinsma en Trijntje Franses Schuringa, boeren te Wolsum en Hartwert
Ut it houlik fan Murk en Hiltsje trije bern: Harmen * Burchwert 1859, Kerst * Hieslum 1860, Harmen * Hieslum 1861
Jelke wurdt inkeld ek Jelte neamd, mar hy stiet by de Boargerlike Stân ynskreaun as Jelke 
Bern:
1 Pietje Jelkes Offringa * Hieslum 29-8-1878 † Noard Amearika om ende by 24 jier
2 Murk Jelkes Offringa, folget XI.10

3 Yke Jelkes Offringa
* Jorwert 12-10-1889 † Noard Amearika
x Noard Amearika Rinse Bylstra

X.8 Abraham Durks Offringa * Jannum 12-6-1858 † Frjentsjer, Harnzerwei 16, wenjend te Aldwâld, 22-12-1930, 72 jier; Ned. Herfoarmd; ferhuzet op 26-10-1883 út Ginnum nei Dronryp en dêr komt er yn te wenjen by syn broer Kerst, dêrwei giet er op 29-8-1885 nei Jannum; by trouwen arbeider te Tsjom oant omstrings 1896; yn 1897, ‘99 dêr komelker; yn 1900 boer te Ingwierrum; ferhuzet 15-6-1904 dêrwei nei Aldwâld (hûsnrs 28, 51), dêr arbeider en yn 1910 ek frachtrider; by ferstjerren sûnder berop te Aldwâld; 10-2-1897 mei-oprjochter en boarch Coöp Zuivelfabriek Achlum-Tzum;
x Frjentsjerteradiel 27-5-1887, 28 en 22 jier, Giltje Pieters Bouma * Tsjom 11-7-1864 † Aldwâld 12-6-1938, 73 jier; by trouwen faam te Tsjom; ferhuzet yn 1920 út Aldwâld nei Ljouwert [?]; dr f. Pieter Klazes Bouma, yn 1864, ’68, ’70, ’72 boer te Tsjom, yn 1874 kastlein te Seisbierrum, en Antje Harmens Lanting
Abraham keapet 8-12-1894 fan Marcus Leonardus Cannegieter te Den Haach in hûs mei bûthús te Tsjom, keapsom: f 950,00;
hy keapet 10-5-1895 fan Jouke Entjes van der Ende te Ljouwert in hûs mei hiem en grûn te Tsjom, keapsom: f 425,00;
hy keapet 14-2-1907 fan Klaas Femmes Lulofs te Aldwâld in hûs mei hiem te Aldwâld, keapsom: f 470,00;
hy ferkeapet  18-4-1907 ûnreplik guod te Aldwâld, keapsom: f 1.694,00
§ Sjok Durks oer him: Het is bekend dat Abraham Offringa buitengewoon kon werken.

Bern:
1 Antje Abrahams Offringa (Anne) * Tsjom 21-7-1888; by earste boask faam te Alwâld hûsnr 127); by twadde houlik húshâldster te Gerkeskleaster
x 1 Kollumerlân 21-5-1910, 21 en 28 jier, Kornelis Libbes van der Horn * Kollum 28-7-1881; by trouwen skipper te Kollum; sn f. Libbe Kornelis van der Horn, arbeider te Kollum, en Hiltje Durks Kootstra, yn 1878 arbeidster te Gerkeskleaster;
x 2 Achtkarspelen 31-12-1927, 39 en 69 jier, Jakob Jans Zuidema * Surhuzum 25-5-1858 † Gerkeskleaster 8-12-1941, 83 jier; by earste houlik arbeider te Surhuzum; yn 1920 dêr skipper; by trouwen yn 1927 arbeider te Gerkeskleaster; by ferstjerren yn syn 84ste dêr boer; sn f. Jan Hebeles Zuidema (ek: Hebels, Hæbeles), arbeider te Surhuzum, en Ankje Louwes Wobbes, as widdo arbeidster te Surhuzum
Jabik x 1 Achtkarspelen 31-10-1885, 27 en 19 jier, Freerkje Freerks de Bruin * De Harkema-De Pein 24-9-1866 † Surhuzum 17-12-1920, 54 jier; Freerkje is neamd nei har heit Freerk † Stynsgea (Augustinusga) 25-6-1865); by trouwen arbeidster te Stynsgea; dr f. Freerk Lammerts de Bruin, arbeider yn ’e Harkema,, en Antje Feikes van Driezum, as widdo arbeidster te Stynsgea
2 Libbenleas jonkje Offringa *-† Tsjom 22-3-1899
3 Pietje Abrahams Offringa
* Ingwierrum 14-5-1900; faam, ferhuzet 12-6-1917 út Aldwâld nei Achtkarspelen, by trouwen faam te Beets, komt op 18-6-1924 út Beets yn Aldeboarn; de húshâlding ferfart op 8-4-1925 nei Ter Aar;
x Utingeradiel 5-6-1924, 24 en 27 jier, Sape Klazes de Vries * Ie 17-10-1896; komt op 10-4-1922 út Ie yn Aldeboarn; by trouwen dêr fabryksarbeider, dêr suvelarbeider oant 8-4-1925; dêrnei te Ter Aar; sn f. Klaas Harmens de Vries, arbeider te Nijewier en Ie, en Antje Dirks van der Weg
4 Durk Abrahams Offringa, folget XI.11
5 Pieter Abrahams Offringa
* Tsjom 18-3-1895 † [net fûn]
6 Murk Abrahams Offringa
* Tsjom 28-1-1897 † Dokkum 19-11-1918, oan de Spaanse Gryp, 21 jier; by trouwen timmerman te Aldwâld, yn 1917 idem te Dokkum, by ferstjerren dêr timmermansfeint, wie doe yn militêre tsjinst;
x Dokkum 22-6-1917, 20 en 22 jier, Hiltje Wijnants * Dokkum 26-5-1895 † Ljouwert, wenjend te Huzum, 30-12-1938, 43 jier [] Huzum; by earste houlik sûnder berop te Dokkum; dr f. Aldert Alberts Wijnants, skuonmakker te Dokkum, en Klaaske Hoeksma
Hiltsje x 2 Dokkum 14-3-1924, beide 28 jier, Frans van Lune * Kollum 11-3-1898 † 12-5-1971, 73 jier, [] Huzum; sn f. Durk van Lune, boekhanneler te Kollum, en Trijntje van der Kluft;
Frans x 1 Maaike Hoekstra
Bern:
1 Giltje Murks Offringa * Dokkum 17-12-1917

X.9 Yme Durks Offringa * Jannum 29-11-1861 † Burgum 9-10-1929, 67 jier, [] Burgum; by trouwen sûnder berop te Jannum; yn 1891 greidboer op ’t Kleaster te Rinsumageast, te Jislum,en te Noardburgum; de húshâlding ferfart op 12-5-1906, Alde Maaie, út Jislum nei Noardburgum (hûsnrs 624, 580, 623, 567, 609);
x Ferwerteradiel 11-5-1889, 27 en 26 jier, Fokeltje Ages Jongbloed * Marrum 15-8-1862 † 9-3-1914, 55 jier, [] Wânswert; by trouwen sûnder berop te Marrum; boerinne te Rinsumageast, Jislum en Burgum; dr f. Age Ates Jongbloed en Maaike Wybrens de Klein, boeren te Marrum
Yme wurdt op 21-6-1881 frijsteld fan militêre tsjinst; sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: lang; Oogen: grijs; Neus: gewoon; Mond: idem; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: [?] linker oog (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9564, akte 025043; perioade 1881)
§ Sjok Durks Offringa skriuwt oer Yme Durks: Hij was zeer sterk en had een opgewekt karakter.
Bern:
1 Age Ymes Offringa, folget XI.12
Ljouwerter Krante, 12-3-1914:


O dy romantyk: ús Frysk Stamboekfee by namme neame. ’t Hynder Bles stiet derby (in bles is in stik wyt op ’e snút).
Yllustraasje út:
Aldfaers groun, fan J.P. Wiersma. Akwarel fan Cornelis Jetses, 1944:

X.10 Durk Durks Offringa * Jannum 29-1-1866 † Marrum 25-12-1935, 69 jier; by trouwen boer te Jannum; boer en feefokker (read en swart-bûnt), dêrneist fee- en hynstekeapman en hanneler yn feefoer; fee- en fôleheinder en hynstebelearder; Durk en Durkje wenje nei har trouwen in jier yn in winkelhûs oan ’e Langebuorren te Marrum; sûnt Alde Maaie 1892 buorkje se op Kopkewier ûnder Westernijtsjerk; sûnt Alde Maaie 1904 boer op Sybada state (mingd bedriuw) oan ’e Hege Hearewei ûnder Marrum, dêr ek fee- en hynstekeapman; sûnt Alde Maaie 1914 op Schroorsma state ûnder Westernijtsjerk; sûnt Alde Maaie 1924 wer te Marrum; gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel foar de A.R.P. (Anti Revolutionaire Partij);
x Ferwerteradiel 9-5-1891, 25 en 22 jier, Durkje Minnes Zijlstra * Ie 15-3-1869 † Marrum 3-2-1942, 72 jier; by trouwen sûnder berop te Ie; dr f. Minne Jans Zijlstra, tiimerman te Ie, en Sytske Daniëls van der Meulen
§ Sjok Durks Offringa oer syn heit: Durk Offringa was een veelzijdig man. Toen hij op Kopkewier woonde ging hij met vier man naar de boeren te aardappelsproeien.
In de tijd van het schapenscheren, knipte hij met een gewone schaar weleens 25 schapen op één dag. Ook had hij zichzelf de veeverloskunde geleerd. Het stel instrumenten, ongeveer vijftien stuks, is door schrijver dezes geschonken aan het Fries Museum. In ongeveer 25 jaar tijd, zijn met deze instrumenten bijna duizend verlossingen bij koeien gedaan. Ook met allerlei veeziekten te genezen was Durk Offringa zeer bekwaam.

Verder een kenner eerste klas van paarden en uiterst geschikt om jonge paarden te beleren. Op 12 mei 1914 moest Durk Offringa de boerderij ruimen voor de zoon van de eigenaar. Het gezin Offringa verhuisde toen naar Schroorsma State te Wester Nijkerk. Omdat hier veel minder land bij was, nam Durk Offringa de veehandelstok weer ter hand en werd koopman en boer, zoals velen uit de familie Offringa voor hem ook hadden gedaan. Handelsbloed in de aderen. Het aantal koeien en paarden door D. Offringa verhandeld is zeer groot
Na tien jaar op Schroorsma State gewoond te hebben, moest Durk Offringa voor de tweede maal in zijn leven wijken voor de eigenaar van de boerderij, die er zelf wou wonen. Durk Offringa verhuisde naar Marrum 12 mei 1924.
Ljouwerter krante, 22-8 en 8 en 11-10-1901:

Ljouwerter krante, 13-10-1903:

Bern:

1 Durk Durks Offringa, folget XI.13
2 Menne Jan Durks Offringa, folget XI.14
3 Sytske Durks Offringa * Kopkewier ûnder Westernijtsjerk 14-10-1897 † Westernijtsjerk 17-4-1955, 62 jier; by trouwen sûnder berop te Westernijtsjerk;

x Ferwerteradiel 31-7-1919, 22 en 26 jier, Ruurd Ypes Botma * Ænjum 8-10-1892 † Westernijtsjerk 17-4-1955, 62 jier; by trouwen boer te Blije, dêrnei ierdappel- en flaakskeapman en fûraazjehanneler, allyksa hynstetysker te Marrum, dêrnei idem by Kopkewier ûnder Westernijtsjerk; sn f. Ype Jans Botma en Trijntje Ruurds Bouma, boeren te Ænjum;
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Botma – IX.5

§ Sjok Durks Offringa oer syn sweager Ruerd Ypes Botma: Hij kon best met paarden omgaan en was daarbij onverschrokken. Zijn werkkracht was groot en met eere heeft hij de kost verdiend voor vrouw en veertien kinderen. Het viel niet mee in de beruchte 80er jaren om ’t hoofd boven water te houden.  
4 Sjuk Durks Offringa * Kopkewier ûnder Westernijtsjerk 6-10-1898 † 18-2-1990, 91 jier, [] Goutum; jierrenlang âlderling Grifformearde Tsjerke Ljouwert; Sjok en Anne nimme de twa lêste hierjierren op Schroorsma state te Westernijtsjerk fan har heit-en-dy oer; op 30-6-1924 ferhúzje se dêrwei nei in pleats ûnder Goutum oan ’e dyk nei Wergea; twa jier letter ferfarre se nei de pleats ’t Hemeltsje ûnder Goutum dêr’t se fiif jier buorkje, oant Alde Maaie 1931; dan komme se op Lyts Techum ûnder Goutum, oant 16-2-1963; se komme stil te wenjen yn in filla oan ’e noardlike oprit fan ’e Van Harinxmabrêge, dy’t ôfbrutsen wurdt. Sjok wennet letter mei in húshâldster yn ’e Van Goghstrjitte te Huzum;
x Ljouwert 31-5-1922, 23 en 24 jier, Andriesje Boonstra (Anne) * op ’t Hemeltsje, Goutum 19-10-1897 † Ljouwert, Ferlingde Skrâns 147, 16-2-1979, 81 jier, [] Goutum; foar har trouwen faam by Abe Reitsma te Wurdum (nr 361) en by de widdo Tj. Miedema; by trouwen sûnder berop te Goutum; ferhuzet dêrwei op 31-5-1922 nei Westernijtsjerk; dêr boerinne en te Goutum; dr f. Gabe Klazes Boonstra, yn 1891 boer te Wurdum, letter op ’t Hemeltsje te Goutum, en Trijntje Jacobs Bokma, greidboerinne te Goutum
§ -Sjok en Anne dogge mei oan it ferset en hawwe ûnderdûkers. Se wurde oppakt en sitte yn ’e Ljouwerter gefangenis fan 8-2-1945 oant 15-4-1945. Sjok skriuwt: De dag dat Leeuwraden bevrijd werd, was voor hen een dubbele bevrijding. God alleen de Eer.
-Meidieling Goasse Offringa (XIV.5), april 2020: Wy neamden har omke Sjok en muoike Anne, net omdat it yn ’e fierte famylje wie, mar omdat se befreone wienen mei ús heit en mem. Omke Sjok wie in wetich man, ek as tsjerkeriedslid. Hy koe withoelang, riddeneare, foar de jongerein oant ferfelends ta. Mar hy wie altyd besteklik en syn taal wie floeiend en redenryk.
5 Jan Durks Offringa, folget XI.15
6 Pietje Durks Offringa * Marrum 20-7-1905 † Ferwert, Foswert 5-4-1976, 70 jier, [] Westernijtsjerk; hannelsfrou, winkelierster en eigner taksybedriuw te Marrum, wennet dêrnei sechstjin jier yn Apeldoarn

§ TAKSY PYTSJE OFFRINGA 
Pytsje Offringa hat al yn 1920 in eigen taksybedriuw, Dat is in unikum.
As se tritich jier taksyrydt, komt in artikeltsje yn ’e Ljouwerter krante – rubryk: Tussen Flie en Lauwers, 17-9-1953:

Pytsje Offringa lit har behannelje foar of tsjin pine yn ’e knibbel troch greidboer Jan Monsma ûnder Rinsumageast. Se tsjûget foar him: Neist God ha ik myn betterskip oan him te tankjen. Mar Monsma wurdt net frijpleite. Leeuwarder Courant, 13 en 14-9-1927:

Definitive útspraak, Ljouwerter krante, 27-9-1953:

Sjoch: Erfskip Terpdoarpen – Pietje Durks Offringa   

Friesch Dagblad en Ljouwerter Krante, 7-4-1976:

Friesch Dagblad en Ljouwerter Krante, 6-4-1976:

-Sjok Durks Offringa oer syn jongste suster: Zij heeft na haar schooljaren, vele jaren gehandeld in ongeregelde goederen en zat vol handelsgeest. Ook heeft zij vele jaren een taxibedrijf in ’t klein gehad.
-Pytsje krige as jongfaam in dakpanne op ’e holle en rûn dêrnei wat bryk, troch guon doarpslju wurdt se yn ’e kuier tenei ‘Pytsje Dakpanne’ neamd.

X.11 Willem Jeltes Offringa * Dearsum 14-7-1853 † foar 8-12-1902; Nederlâns Herfoarme; yn 1873 keapman te Skearnegoutum; wennet 24-5-1873 te Nijlân, dêr fan boerebedriuw; komt op 12-7-1876 as kastleinsfeint yn Utingeradiel út Tsjalhuzum;
x Frjentsjer 8-7-1881, 27 en 22 jier, Lijsje van Marle * Amsterdam † foar 8-12-1902;  by trouwen sûnder berop te Amsterdam; dr f. Jacob van Marle en Catharina van Breemen, hja yn 1881 sûnder berop te Amsterdam
Willem Jeltes wurdt op 24-5-1873 goedkard foar de militêre tsjinst.
Hy wurdt op 29-3-1873 feroardiele ta in healjier gefangenisstraf fanwegen dieverij (Rol fan strafsaken, argyfnr 18-02, Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert; ynvintarisnr 92, akte 511, perioade: 1871-1877)
Willem ‘thans zonder bekende woon- of verblijfplaats’ wurdt ‘Bij vonnis van den 1 Maart 1877 veroordeeld bij verstek tot corr[ectionele] gevangenisstraf van eene maand in eenzame opsluiting te ondergaan met de kosten’ fanwegen ‘diefstal door een loonbediende jegens zijn meester’ (Rol fan strafsaken, argyfnr 18-01, Arrondissemintsrjochtbank It Hearrenfean, ynvintarisnr 113, akte 7007, perioade: 1871-1880
Bern:
1 Jelte Willems Offringa, folget XI.16

X.12 Sjuck Jeltes Offringa * Dearsum 1-2-1855 † Wjelsryp 18-2-1895, 40 jier; Nederlâns Herfoarmd; by trouwen fan boerebedriuw te Tsjalhuzum; yn 1878 boer te Hieslum en sûnt omstrings 1880 te Wjelsryp (hûsnrs 80, 96)
x Wnmbritseradiel 8-5-1875, 20 en 19 jier, Trijntje Hessels Boschma * Folsgeare 16-7-1855 † Bolswert 2-8-1927, 72 jier; boerinne te Hieslum en Wjelsryp; ferhuzet Alde Maaie 1895 mei de bern fan ’e pleats nei de wierskynlik de Buorren (nr 25) fan Wjelsryp; yn 1902, ’05 sûnder berop te Warkum, by ferstjerren idem te Bolswert; dr f. Hessel Rintjes Boschma en Bottje Meinderts Wynia, boeren te Folsgeare;
Trijntje x 2 Hinnaarderadiel 16-3-1899, 43 en 45 jier, Epke Dirks van den Berg * Wjelsryp 15-4-1853 † Frjentsjer 28-9-1927, 74 jier, [] Wjelsryp; bakker te Wjelsryp, by ferstjerren sûnder berop te Frjentsjer; sn f. Dirk Epkes van den Berg, bakker te Wjelsryo, en Grietje Jochums Goslinga;
Epke x 1 Wûnseradiel 1-6-1876, 23 en 19 jier, Evertje Mensonides * Wytmarsum 14-2-1857 † Wjelsryp 17-3-1898, 41 jier, [] Wjelsryp; dr f. Sytze Hayes Mensonides, bakker te Hidaard en Wytmarsum, en Rigtje Annes Wiersma
Sjoch: H. Jorritsma – Genealogie Mensonides, Genealogysk Jierboekje 1971, Fryske Akademy, Ljouwert, 1971, side 54
Sjûck wurdt keurt foar miltêre tsjinst op 12-3-1875 en frijsteld fanwegen bruorretsjinst. Sinjalemint: Aangezigt: rond; Voorhoofd: idem; Oogen: blaauw; Neus: gewoon; Mond: idem; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbrauwen: idem; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9620, akte 095316; perioade 1897)
Tryntsje hâldt op 5-4-1900 boelguod te Wjelsryp; opbringst: f 6.208,00
Bern:
1 Jelte Sjuks Offringa
* Hieslum 23-3-1876 † Wjelsryp 8-6-1883, 7 jier
2 Hessel Sjuks Offringa, folget XI.17
 
3 Tjitske Sjuks Offringa
* Spannum 1-9-1880; wennet foar har trouwen yn by har broer Hessel-en-dy te Wurdum, ferhuzet dêrwei 19-12-1900 nei Tsjom; by trouwen sûnder berop te Snits, wetlik wenjend te Warkum; wennet yn 1909 te Swolle
x Frjentsjerteradiel 22-5-1902, 21 en 22 jier, Pieter Simons van der Meer * Tsjom 13-10-1879 † Wjelsryp 29-7-1906, 26 jier; by trouwen timmerman te Tsjom, sûnt te Wjelsryp; sn f. Simon Pieters van der Meer, timmerman te Tsjom, en Aukje Sybrens van der Meulen

Ljouwerter krante, july 1906:


4 Bottje Sjuks Offringa
* Wjelsryp 22-6-1882 † Grand Rapids, Noard Amearika [?]; ferhuzet 11-5-1900 út har âldershûs te Wjelsryp nei Warkum; wennet foar har trouwen yn by har broer Hessel-en-dy te Wurdum, ferhuzet dêrwei 19-5-1910 wer nei Warkum; by trouwen dêr sûnder berop;
x 2 Wûnseradiel 17-5-1905, 22 en 30 jier, neef en nicht, Dooitze Rintjes Boschma * Tsjom 10-3-1875 † Grand Rapids, Noard Amearika [?]; Doaitse is keapman en greidboer op ferskate plakken, in greep: hy wennet yn 1890 te Dunegea; hy ferhuzet 17-5-1893 fan Bessebuorren ûnder Bitgum (doarpsgebiet Menaam) nei Wâldsein; wennet yn 1896 te Froubuorren, ferfart dêrwei op 21-5-1897 nei Heeren, Kreis Huzum, Dútslân, dêrwei 21-8-1897 nei Froubuorren; hy is yn 1896 greidboer te Sleat; by trouwen fan boerebedriuw te Tsjerkwert; yn 1906 is er keapman te Koudum; hy wennet 29-1-1909 te Grand Rapids, Noard Amearika; sn f. Rintje Hessels Boschma en Akke Minnes Koopmans, yn 1870, ’72 boeren te Easthim, yn 1875, ’78 te Tsjom, yn 1883 te Wytmarsum, yn 1905 idem te Tsjerkwert
Doaitse keapet 20-5-1896 yn ’e mande mei syn bruorren Hessel en Minne fan Sytze Bijlsma (heit fan en fâd oer Anne en Marten Bijlsma) te Bitgum in hûs en hiem op Bessebuorren ûnder Bitgum; keapsom: f 575,00;
Doaitse ferkeapet 26-9-1900 mei syn broer Minne (dan beide te Heeren yn Dútslân) oan Dirk Arjens Lont in hûs te Froubuorren; keapsom: 754,00
5 Jelte Sjuks Offringa, folget XI.18

X.13 Oepke Jeltes Offringa * Dearsum 3-2-1857 † Huzum 9-5-1939, 82 jier, [] Wjelsryp; yn 1881, ’84 greidboer te Spannum; yn 1884, ’86, ’94 dêr winkelman, yn 1890 dêr keapman; ferfart op Alde Maaie 1896 dêrwei nei Raard hûsnrs 12, 8), Raarderhim, dêr greidboer op Spyk; ferfart op Alde Maaie 1906 dêrwei nei Hinnaard, dêr greidboer; ferhuzet mei frou en jongste soan 11-5-1923 út Hinnaard nei Huzum, dêr rintenier (Huzum C232, Nije Skrâns 26);
x Hinnaarderadiel 10-5-1882, 24 en 25 jier, Hetske Eelkes Westra * Tsjom 24-3-1858 † Hardinxveld 17-2-1941, 82 jier, [] Wjelsryp; by trouwen sûnder berop te Tsjom; dr f. Eelke Edzes Westra en Trijntje Sybrens Bakker, boeren te Tsjom
De húshâlding fan Oepke Offringa en Hetske Westra. Fan links nei rjochts, steand: Tryntsje, Tsjiske, Jeltsje; sittend: Eelkje, Oepke, Jelte en Hetske. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, Snits:

Oepke Offringa en Hetske Westra:

Bern:
1 Trijntje Oepkes Offringa
* Spannum 14-1-1884 † De Kliuw, Hidaard 22-12-1925, 41 jier, [] Hidaard; by trouwen sûnder berop te Hinnaard; boerinne te Nijlân en op sate De Kliuw ûnder Hidaard;
x Hinnaarderadiel 18-5-1910, 28 en 26 jier, Klaas Baukes Wybrandi * Lollum 20-11-1881 † Hidaard 24-3-1969, 87 jier, [] Hidaard; by trouwen fan boerebedriuw te Hidaard; sûnt boer te Nijlân en sûnt omstrings 1917 op sate De Kliuw ûnder Hidaard; sn f. Bauke Klases Wybrandi, yn 1875 boer te Easterein, sûnt omstrings 1876 idem te Lollum, en Fokeltje Sybrens Elgersma, boerinne te Lollum en sûnt 1891 yn har twadde houlik mei Sake Jacobs Tiemersma idem te Arum
Sjoch: J.IJ. Feenstra – Genealogie Wijbrandi, Genealogysk Jierboekje 1951, Fryske Akademy, Ljouwert, 1951, side 22
2 Tjitske Oepkes Offringa
* Spannum 31-7-1886; by trouwen sûnder berop te Hinnaard; ferhuzet 27-9-1913 út Hinnaard nei Hardinxveld;
x Hinnaarderadiel 27-9-1913, 27 en 26 jier, Arjen Schaafsma * Wurdum 10-6-1887; by trouwen ûnderwizer te Leerdam, letter skoallehaad te Boven-Hardinxveld; sn f. Symen Idses Schaafsma, arbeider te Dearsum en Wurdum, en Rinske Klazes van Tuinen
3 Joukje Oepkes Offringa
* Spannum 23-6-1888 † dêr 22-7-1889, 1 jier 
4 Joukje Oepkes Offringa *
Spannum 12-6-1890 † Snits 8-5-1978, 87 jier, [] Snits; by trouwen sûnder berop te Hinnaard; ferhuzet 8-5-1920 nei Snits, dêr sûnt boerinne;
x Hinnaarderadiel 8-5-1920, 29 en 25 jier, Jacob Wester * Snits 22-12-1894 † dêr 21-2-1949, 54 jier, [] Snits; by trouwen fan boerebedriuw te Snits, dêr sûnt oant syn ferstjerren greidboer op Grut Tinga; sn f. Bote Wisses Wester en Tietje Kornelis Joustra, yn 1880 komelkers , letter boeren te Snits, yn 1920 beide dêr sûnder berop
Joukje (sittend) en Eelkje Offringa: 

5 Jeltje Oepkes Offringa
* Spannum 28-4-1894; by trouwen sûnder berop te Hinnaard; ferfart 24-6-1915 nei Nederlâns Oast Indië, wennet yn 1917 te Soerabaja; komt út Indië 31-5-1919 yn Hinnaard, wennet dêr mei har bern Oepke Jelte Hofman en Sara Emma Hofman yn by har heit en mem; ferhuzet mei de bern dêrwei op 7-5-1919 nei Hardinxveld, nei har suster Tsjitske?;
x Hinnaarderadiel 4-11-1914, 20 en 23 jier, Rinze Hofman * Lytsewierrum 13-8-1891; by trouwen opsichter te Lytsewierrum, wetterboukundige, ûnder oaren te Soerabaja; sn f. Oene Klazes Hofman, yn 1889 boer te Ljouwert, sûnt 1890 greidboer te Lytsewierrum, letter sûnder berop te Skearnegoutum, en Sara Rinzes Miedema, greidboerinne te Lytsewierrum, letter sûnder berop te Skearnegoutum
6 Eelkje Oepkes Westra * Raard (Raarderhim) 21-3-1897 † Ljouwert 5-11-1946, 49 jier, [] Huzum; ferhuzet op 16-8-1922 út Hinnaard nei Ljouwert;
x Hinnaarderadiel 16-8-1922, 25 en 26 jier, Hendrik Algra * Hurdegaryp 5-1-1896 † Ljouwert 1-6-1982, 86 jier, [] Huzum; as jongfeintsje arbeider en sûnt 1910 jûnsskoalle Kristlike Underwizersoplieding te Wommels; 1914-’15 ûnderwizer te Itens; 1922-’35 learaar oan ’e Kristlike Kweekskoalle te Ljouwert (1924 akte Skiednis, 1928 akte Nederlânsk); 1935-’36 learaar oan it Grifformeard Gymnasium te Kampen; 1936-’62 learaar oan it Kristlik Gymnasium te Ljouwert; 1935-’1970 haadredakteur by it Friesch Dagblad; 1946-’69 lid Earste Keamer foar de Anti Revolutionaire Partij;

sn f. Aan Hendriks Algra, yn 1896 arbeider te Hurdegaryp, yn 1922 idem te Easterein, en Jitske Klazes Bosma
Hendrik x 2 Janke Wijnsma * Ferwert 26-8-1917 † 29-8-1971, 53 jier, [] Huzum; fan Alde Maaie 1932 oant Alde Maaie 1934 faam by D. Okkema te Boksum; dr f. Poppe Theunis Wijnsma, yn 1905 boer te Terherne, yn 1906, ’09 idem te Skearnegoutum, yn 1907 dêr komelker, yn 1911 greidboer te Drachten, yn 1917 arbeider te Wânswert, arbeider te Gaast, yn 1927, ’35 arbeider te Boksum, en Trijntje Tjeerds Heida
Troufoto fan Eelkje Offringa en Hindrik Algra:

Fan Eelkje Offringa ferskynt in biografy skreaun troch har dochter Hetty Runia-Algra, sjoch: Eelkje Offringa – een geschreven leven 1897-1946, Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert, 2001 ISBN 90-73554-62-4;
fan har hân ferskynt allyksa de samling brieven dy’t Hendrik Algra oan Eelkje Offringa skriuwt út it gizelderskamp St. Michielsgestel wei: In den aap gelogeerd – Brieven van Hendrik Algra geschreven vanuit gijzelaarskamp Beekvliet Sint Michielsgestel 1942-1943; Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert, 2002 ISBN 90-73554-76-4
Sjoch: Hendrik Algra
Sjoch: R.S. Roarda – It Algra-Algera Skaei 1425-1955, eigen útjefte, Ljouwert, 1956-’57, twa dielen
7 Jelte Eelke Oepkes Offringa, folget XI.19 

X.14 Durk Jeltes Offringa * Dearsum 13-8-1858 † Arum 2-2-1932, 73 jier; Grifformeard, giet mei de Doleânsje; by trouwen fan boerebedriuw te Wjelsryp; boer te Hinnaard, Waaksens en Raard (Raarderhim), rintenier te Huzum en Arum; ferfart op Alde Maaie 1882 út Wjelsryp (nr 90) nei Hinnaard; ferhuzet mei de húshâlding dêrwei op Alde Maaie 1891 nei Waaksens; ferfhuzet dêrwei op Alde Maaie 1896 nei Raard (nrs 7, 11); ferhuzet dêrwei op 20-2-1921 nei Huzum (B12, Ferlingde Skrâns 7); ferhuzet dêrwei op 4-11-1931 nei Arum; tsjerkfâd te Hinnaard
x Hinnaarderadiel 10-5-1882, 22 en 19 jier, Rigtje Jelles Miedema * Wommels 27-10-1862 † Huzum, Ferlinde Skrâns 7, 22-4-1928, 65 jier; by trouwen sûnder berop te Wommels; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1882 nei Hinnaard; boerinne te Hinnaard, Waaksens en Raard, rintenierske te Huzum; dr f. Jelle Douwes Miedema en Wybrig Jans Wynia, boeren te Wommels (û.0. nrs 146, 289, 250)
Bern:
1 Jelle Durks Offringa, folget XI.20 

2 Jelte Durks Offringa
* Hinnaard 22-2-1885 † 4-6-1885, 3 moanne
3 Tjitske Durks Offringa
* Hinnaard 21-8-1886 † Ljouwert 16-11-1961, 75 jier, [] Wurdum; by trouwen sûnder berop te Raard; ferfart dêrwei 7-7-1910 nei Wurdum;
x Ljouwerteradiel 7-5-1910, 23 en 26 jier, Albert Klazes Boonstra * Wurdum 30-1-1884 † 1963 [] Wurdum; by trouwen greidboer te Wurdum; sn f. Klaas Gabes Boonstra en Baukje Klazes van der Meulen, greidboeren te Wurdum
4 Jelte Durks Offringa
* Hinnaard 7-11-1888 † Raard 13-8-1915, 26 jier; by ferstjerren sûnder berop te Raard; net troud 
5 Wijbrig Durks Offringa
* Hinnaard 27-11-1890 † Raard 23-11-1918, oan de Spaanse Gryp, 27 jier; by ferstjerren sûnder berop te Raard
Durk Jeltes keapet op 5-12-1891, dan wenjend te Waaksens, in hûs en hiem te Wommels; keapsom: f 3.361,00;
hy ferkeapet op 25-2-1901 ’e mande mei Ynte en Klaas Douwes Miedema te Wommels, Rients Jelles Miedema te Tsjummearum; Johannes Sjoerds Bokma x Gerbrig Jelles Miedema te Lollum, Jan Jelles Miedema te Charlois oan Jelle Wytzes Hoekstra te Nijegea (Doanjewerstal) in hûs en hiem te Wommels; keapsom: f 3.605,00 (notaris Jelle Zijlstra te Wommels; minútakten 1901, argyfnr 26, ynvintarisnr 140087, akte 00004, perioade 1901)

X.15 Johannes Jeltes Offringa * Dearsum 10-10-1860 † wierskynlik Nederlâns Oast Indië; militêr
Jehannes wurdt op 16-3-1880 keurd foar de militêre tsjinst en oannommen; lingte: 1.650 mm; sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: laag; Oogen: blaauw; Neus: gew[oon]; Mond: id[em]; Kin: spits; Haar: bruin; Wenkbraauwen: id[em]; Merkbare teekenen: geene (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9625, akte 100969; perioade 1880)

X.16 Wijtze Jeltes Offringa * Tsjalhuzum 9-11-1870; ûnderwizer te Tsjalhuzum; yn 1896 wennet er te Amsterdam; letter yn Transvaal, yn 1904, ’09 te Johannesburg, Gauteng, Súd Afrika
Wytse fjochtet mei yn ’e boere-oarloch yn it korps fan kaptein Jack Hindon – neamd ‘Dynamite Jack’. Wytse komt foar yn Broers in die Stryd: Hollanders in die Anglo-Boereoorlog fan Chris Schoeman (haadstik 6: Theron se verkenners en Hindon se korps); Zebra Press, Kaapstad, 2011 ISBN 978 177022 341 7; www.zebrapres
§
Op 11-7-1904 wurdt troch nochal wat Offringa’s lân te Tersoal ferkocht oan Nanne Nannes de Boer en Sytske Martens van der Hem te Ljouwert; keapsom: f 18.375,00; de ferkeapers binne: Oepke Jeltes Offringa, te Raard (Raarderhim); Jelte Willems Offringa, te Raard; Wytze Jeltes Offringa, te Johannesburg; Durk Jeltes Offringa, te Raard; Tjitske Willems de Roos, te Snits; Age Ruurds Feitsma, te Snits; Epke van den Berg, te Warkum; Botje Sjucks Offringa, te Warkum; Jeltje Sjucks Offringa, te Warkum; Hessel Sjucks Offringa, te Tsjerkwert; Sjuck, Laas, Sjoerd en Trijntje Offringa, te Tsjerkwert; Pieter Siemens van der Meer, te Wjelsryp

IX.A.1 Arie Offringa * 1892; sekretaris by it Departemint fan Definsje;
x Den Haach 17-6-1930, 38 en 22 jier, Adriana Francina Maria Blankert * Rotterdam 4-7-1907 † Deventer 2-2-1946, 38 jier; dr f. Michiel Abraham Jacobus Johan Blankert, kommys by Post & Telegrafy, referindaris by de Posterijen, en Johanna Adriana Anthoinetta van Dorth

X.1 Fopko Sikke Offeringa * Glimmen 11-2-1911 † Haren 26-6-1990 [] Noordlaren
x Freerkje Weemhoff

X.2 Foppe Arends Offeringa * 6-3-1914 † Haren 16-8-1997, 83 jier
x 11-8-1939, 25 en 19 jier, Heiltje Hendrika Gerritsen * 11-5-1920

X.1 Walle Ydes Offringa * Boazum 27-4-1830; ynskreaun yn it Wurkboaderegister Wurdum-Wytgaard 1850-’59; op 3-8-1853 wurkboade te Swichum, hûsnr 137; op 11-4-1855 nûmerferwikselder militêre tsjinst foar Dirk Jans Siderius te Raard, Raarderhim, Walle wennet dan te Boazum; [x en † net fûn]

X.2 Pieter Ydes Offringa * Boazum 10-9-1834 † Ljouwert 11-11-1911, 77 jier; by earste houlik arbeider te Lytsewierrum, yn 1868 en dêrnei idem (ek neamd: ‘veldarbeider’) te Easterein (nrs 50, 179, 89, 40, 48K, 51); de húshâlding ferfart dêrwei 22-5-1908 nei Ljouwert, dêr boere-arbeider oant syn ferstjerren yn syn 78ste (Nieuwe Houtstraat Z49, Bleekerstraat Z77);
x 1 Hinnaarderadiel 11-5-1867, 32 en 27 jier, Pietje Gerlofs Huisman * Itens 30-1-1840 † Easterein 5-7-1880 40 jier; by trouwen faam te Easterein; dr f. Gerlof Pieters Huisman, yn 1831, ’40, ’42 boer te Itens, yn 1851 dêr húsman-komelker, wennet yn 1857 te Rien, yn 1858, ’63, keapman te Lytsewierrum, yn 1867 dêr arbeider, yn 1869 dêr wer keapman, en Antje Tjeerds van der Iest;
x 2 Hinnaarderadiel 13-5-1882, 47 en 31 jier, Geertje van der Meer * Winsum 11-6-1850; by trouwen faam te Easterein; ferfart dêrwei 15-2-1916 nei Den Haach, dêr sûnder berop; dr f. Feike Symons van der Meer en Wypkjen Jans Noordmans, boeren te Winsum
Bern út it earste boask:
1 Antje Pieters Offringa
* Easterein 12-10-1868; Antsje en Goasse binne earst Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip; ferfart 1-5-1893 út Easterein nei Ljouwert; by trouwen dêr sûnder berop; ferfart dêrwei 17-11-1911 nei Den Haach; ûnder oaren bakkerinne te Ljouwert; wennet yn 1960 te Ermelo
x Ljouwert 27-7-1895, 26 en 27 jier, Gosse Damstra * Frjentsjer 31-3-1868 † Ljouwert 10-2-1941, 72 jier; by trouwen en yn 1896, 1901, ’03 bakkersfeint te Ljouwert; yn 1926, ’27 dêr banketbakker, yn 1940 dêr bakker; sn f. Roel Gosses Damstra, yn 1879 timmerfeint te Frjentsjer, yn 1895 dêr timmerman, en Eelkje Tjerks van der Schouw
2 Iede Pieters Offringa, folget XI.1 
3 Ytje Pieters Offringa
* Easterein 26-4-1873 † Aldebiltsyl 28-8-1952, 79; ferfart -5-1896 út Easterein nei Grou (nr A440)
x 6-6-1896, 23 en 27 jier, Jelle Sytzes Sytema * Wergea 2-8-1868 † Earnewâld 18-2-1942, 73 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Warten, de lêste seis moanne foar syn boask wenjend te Rien; ferfart -5-1896 út Lytsewierrum nei Grou (nr A440); yn 1902 boere-arbeider te Ljouwert; yn 1904 te Trier, yn 1908 te Erkeratte, yn 1908 te Norp, yn 1909, ’10 te Gierath, Dútslân; de húshâlding komt 17-7-1911 út Dútslân yn Bears (nr 17), ferfart dêrwei op 25-5-1912 nei Marsum (nr 285), ferfart dêrwei op 4-7-1913 nei Weidum (nr 92B), ferfart dêrwei 9-5-1914 nei Ljouwert (3e Korte Houtstraat Z19); ferfart dêrwei op 28-5-1915 nei Lekkum; komt op 10-5-1919 út Wurdum yn Lytsewierrum (nr 22); ferhuzet dêrwei op 23-11-1921 nei Skearnegoutum; idem op 13-8-1923 dêrwei nei Earnewâld, dêr noch arbeider yn 1933 (nrs 74, 88, 78), by ferstjerren sûnder berop; sn f. Sytze Jelles Sytema en Fettje Jelles Palma, yn 1896 greidboeren te Warten
§ As Ytsje en Jelle as gastarbeiders yn Dútslân ferkeare, jouwe se har bern Dútse nammen: Petronella * 1904, Ferdianna * 1908, Verdini Anna * 1909, Peter * 1909 en soan Sytze is tydlik Friedrich
4 Aaltje Pieters Offringa
* Easterein 18-7-1877 † Zwolle 28-2-1952, 74 jier, [] Huzum; ferhuzet op 20-3-1894 út Easterein nei Ljouwert, dêrwei op 2-7-1896 nei Easterein, dêrwei op 23-11-1896 nei Mantgum; by trouwen faam te Ljouwert
x Ljouwert 16-11-1901, 24 en 23 jier, Jacobus Postma * Koaten 15-11-1878 † Huzum 15-2-1938, 59 jier, [] Huzum; by trouwen stoker-masjinist te Ljouwert; yn 1903 fjoerstoker te Ljouwert; yn 1906 learling-masjinist te Stiens; yn 1908 stoker te Ljouwert; yn 1914 dêr learling-masjinist; yn 1922, ’31 masjinist by de Nederlandsche Spoorwegen te Ljouwert; sn f. Martinus Jacobus Postma, yn 1877, ’78 smidsfeint te Koaten, yn 1901 masjinist te Ljouwert,  en Janke Alles de Haan 
Bern út it twadde houlik:
5 Wypkje Pieters Offringa
* Easterein 16-5-1883 † Ljouwert, Herfoarmd Rêsthûs, Grutte Tsjerkestrjitte 24, 27-3-1963, 83 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; wennet 22-10-1908 op nr 8 te Easterein; ferhuzet 31-12-1900 út Easterein nei Ljouwert; ferfart dêrwei 17-12-1911 nei Den Haach, wennet dêr oant oktober 1939; by trouwen sûnder berop te Ljouwert
x Ljouwert 6-3-1940, 56 en 59 jier, (tsjûgen binne suster Aaltsje en sweager Goasse Damstra), Minne Klazes Vis * Slappeterp 25-4-1880 † Ljouwert 9-5-1948, 68 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; by syn earste boask timmerfeint te Doanjum; ferfart op 9-6-1904 út Doanjum nei Baard (nr 56), is dêr arbeider; de húshâlding wennet yn 1924 te Frjentsjer; komt dêrwei op 1-7-1926 yn Huzum (1e Parkstrjitte 12), dêr is Minne fersekeringsagint; ferhuzing dêrwei op 19-5-1928 nei Peins, op Alde Maaie 1932 ferhuzing út Peins nei Ljouwert (Landbuurt 141; m.y.f. 15-11-1933 Steynstraat 21), dêr is Minne timmerman; by syn twadde houlik aaikeapman te Ljouwert; sn f. Klaas Cornelis Vis, yn 1871 arbeider te Kleaster Anjum, 1880 idem te Slappeterp, yn 1904 idem te Doanjum, en Janke Sikkes Posthumus;
Minne x 1 Frjentsjer 22-5-1904, 24 en 25 jier, 1 Elisabeth Damstra * Frjentsjer 4-5-1879 (suster fan Goasse) † Ljouwert 9-5-1948, 69 jier; yn 1899, 1900 tsjinstfaam te Frjentsjer, by trouwen dêr sûnder berop; ferfart op 9-6-1904 út Frjentsjer nei Baard (nr 56)

6 Hendrik Pieters Offringa * Easterein 19-1-1887; tsjinstfeintsje, lytsfeint, grutfeint, boerefeint by ûnderskate greidboeren ûnder Easterein

§ YN EIGEN DOARP FAN BOER NEI BOER
Hindrik ferfart sûnt er in jonkje fan alve-tolve is, yn krapoan tweintich jier sa’n trettjin kear, hy is hyltyd ynwejend:
-as feintsje fan alve-tolve komt er as wurkboade op nr 18 te Easterein;
-Alde Maaie 1899 komt er idem by Jeltje Wiersma en har soan Theunis Heeg, dêr greidboeren op nr 152 (letter nr 179);
-Alde Maaie 1900 idem op nr 40;
-hy komt dêrwei 4-6-1902  op nr 179 (201), de pleats fan Ymte Heeg en Hiltje Kingma;
-hy ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1903 nei nr 174, nei de broer en susters Jan, Yttje en Pietje Hoogland;
-hy giet dêrwei op Alde Maaie 1903 nei nr 236 (262) en komt dêr yn by Pieter Vellinga en Elisabeth Miedema;
-op Alde Maaie 1905 ferhuzet er nei nr 224;
-Alde Maaie 1906 ferfuzet er fan nr 236 nei nr 226 (nr 252) dêr is er arbeider by Pieter van der Valk en Tjitske Sybrandy;
-hy ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1906 nei nr 176 (nr 199), nei Pieter van Dijk en Baukje Wiersma;
-hy ferfart 18-12-1906 by har wei nei Wiuwert;
-hy komt dêrwei 14-1-1907 wer yn Easterein;
-hy ferhuzet 15-12-1910 út Ljouwert nei Diken ûnder Wâldsein.

7 Feike Pieters Offringa (ek neamd: Feye) * Easterein 24-6-1891; Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip; ferfart 26-10-1904 nei Ljouwert, wennet dêr yn by syn healsuster Antsje-en-dy, ferhuzet dêrwei op 16-6-1905 wer nei Easterein, op 22-10-1908 wer nei Ljouwert (Camstraburen Z95 , Looyerstraat Y5); ferhuzet 13-6-1913 út Ljouwert nei Rinsumageast; by trouwen learling masjinist by de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, dan wenjend te Haarlem, de lêste seis moannen foar syn houlik te Ljouwert; masjinist, ferhuzet op 2-1-1915 út Haarlem nei Stiens (hûsnr 391), komt dêrwei yn Ljouwert op 12-6-1915; ferhuzet dêrwei 13-1-1916 nei Haarlem; Feike en Janna wenje yn 1926 te Schagen, komme dêrwei op 2-7-1928 yn Ljouwert, Feike is dan masjinist by de Nederlandsche Spoorwegen
x Ljouwert 22-4-1916, 24 en 22 jier, Janna Vlietstra * Ljouwert 15-11-1893 † dêr, Dirk Boutsstraat 2, 24-6-1967, 73 jier, [] kremeard Grins; by trouwen tsjinstfaam te Ljouwert; dr f. Anne Eelkes Vlietstra, barbiersfeint te Huzum en Ljouwert, yn 1889, 1916 barbier te Ljouwert (Camstraburen 259boppe, Nieuwe Houtstraat 231, 6) en Helena van Loon (ek: Helena Jans Glastra van Loon)

§ MASJINIST BY TREINBESJITTING
Feike Offringa is masjinist op ’e trein De Blikken Tinus dy’t op 17-8-1944 yn Staphorst besketten wurdt.
Ljouwerter Krante, 22-3-1975:

Sjoch: Drenthe in de oorlog –
Treinbeschieting Hoogeveen

Ljouwerter Krante, 26-6-1967:

Ljouwerter Krante, 29-6-1967:

X.3 Hendrik Ydes Offringa * Boazum 2-4-1838 † Hoorn, Kerkplein 22B, 8-6-1905, 82 jier;
x Oudewater 19-4-1883, beide 45 jier, Siestka Zwart (ek: Sieska) * Grins 21-8-1837 † Hoorn 6-4-1920; doopsgesind; wennet yn 1861 te Bedum; oant 3-1-1872 te Grins (Zuiderdiep Letter G nr 265), sûnt 1892 te Hoorn (Kerkplein 22B), wennet dêr fan 1912-1919 yn Onder de Boompjes 8; dr f. Juurt Juurts Zwart, skipper te Grins, en Berendina Berends Kars
Sietska x 1 Bedum 30-3-1861, 23 en 48 jier, Jacob Pannenburg * Noordhorn, oan ’e Agterberg, 2-4-1812 † Grins, Zuiderdiep G nr 265, 3-1-1872, 59 jier; yn 1866 ferversfeint, 1872 ferver; wennet yn 1861 te Bedum, yn 1866 oan it Zuiderdiep te Grins, G nr 260, yn 1869 oan it Zuiderdiep, G nr 258, oant 3-1-1872 dêr G nr 265; sn f. Jan Jeltes Pannenburg en Hinderikje Jans (ek: Hindriktje); Sietska Zwart en Jan Pannenburg krije tsien bern
Jan x 1 Grypstsjerk 1-2-1838 Grietje Freerks Agtien;
Jan x 2 Grins 2-7-1842 Geeske Jans Lamer
Jan x 3 9-12-1855 Maaike Diephuis

X.D.4 Eite Ydes Offringa (by de berte ynskreaun as: Einte, skriuwt sels: Eite) * Boazum 28-7-1844 † Hoorn 13-3-1920, Kleine Noord 32, 75 jier; by trouwen timmerfeint te Wiuwert; Eite wennet yn 1873 yn by syn suster Ytsje-en-dy te Britswert, hy ferhuzet dêrwei 30-6-1873 nei Itens, dêr timmerfeint yn 1873; fan omstrings 1874 oant ’81 dêr winkelman; ferfart dêrwei 4-5-1881 nei Snits, dêr is er keapman; yn 1901 reparearder fan muzykynstruminten te Hoorn, yn 1901, 1906 dêr keapman, yn 1914 dêr winkelman, yn 1918 en by ferstjerren dêr muzykhanneler;
x Baarderadiel 10-5-1873, 28 en 21 jier,  Tjitske Martens Bosma * Wiuwert 28-8-1851 † Hoorn 28-1-1917, Kleine Noord 34, 65 jier; by trouwen sûnder berop te Britswert; dr f. Marten Hanses Bosma, yn 1842, ’44 arbeider te Britswert, yn 1847, ’49, ’51 idem te Wiuwert, sûnt omstrings 1852 boer te Britswert oant syn ferstjerren yn 1864, en Maaike Theunis Wynia, boerinne te Britswert, as widdo dêr sûnder berop
Eite hat op 22-1-1878 in skuld fan f 1.000,00 by Ruurd Sybrens Heeg; op 18-5-1880 in skuld fan f 1.000,00 by Symen Durks van der Woude te Dearsum (Notaris Kasper Roelofs de Jong te Snits, Repertoire 119086; 1878 ynvintarisnr 119076, akte 00018; 1880 ynvintarisnr 119079, akte 00114)
Bern:
1 Tjize Eites Offringa * Britswert 9-4-1871 † Hoorn, Kerkplein 22, 17-4-1901, 30 jier; ferpleger; net troud

2 Maaike Eites Offringa * Itens 24-6-1874 † Wormerveer 4-12-1967, 88 jier;
x Wormerveer 28-11-1914, 40 en 39 jier, Johannes Offenberg * Zaandam 15-2-1875 † Wormerveer 22-10-1910, 35 jier; by trouwen fabryksarbeider, letter sûkelademakker, te Zaandam en Wormerveer; sn f. Jan Offenberg, pakhúsfeint te Zaandam en Wormerveer, en Marijtje Arends;
Johannes x 1 Wormerveer 19-8-1900 Johanna Keijzer * Wormerveer 29-4-1878 † dêr 22-10-1910; dr f. Jasper Keijzer, fabryksarbeider, en Hendrika Nek
Sjoch: Offenberg
3 Yde Eites Offringa, folget XI.D.2
4 Marten Eites Offringa * Itens 9-9 1876 † dêr 31-12-1876, 2 moanne
5 Marten Eites Offringa
* Itens 21-11-1877 † dêr 13-3-1878, 3 moanne

6 Antje Eites Offringa
* Itens 11-2-1879 † dêr 31-5-1879, 4 moanne
7 Marten Eites Offringa * Itens 30-9-1880 † Snits 18-7-1884, 4 jier
8 Jacob Sjoerd Offringa, folget XI.D.3 

9 Anna Offringa * Hoorn 8-8-1886 † dêr 20-9-1889, 3 jier
10 Hendrik Eites Offringa
* Hoorn 18-5-1888 † dêr 25-7-1889, 1 jier
11 Anna Offringa
* Hoorn 4-11-1890 † Aldegea, Himmelumer Aldefurd, 5-12-1918, 28 jier; by ferstjerren ûnderwizeres te Aldegea (H.A.)
12 Jeltje Hendrika Offringa
* Hoorn 12-1-1893 † Zaandam 13-7-1936, 43 jier; net troud 
13 Hendrik Eites Offringa, folget XI.D.4
 

X.E.1 Thæke Ages Offringa (by de berte ynskreaun as Thæke, oars meast yn akten Tæke) * De Pein 13-5-1851 † dêr 24-4-1928, 76 jier; by trouwen arbeider te Drachten; dêrnei idem te De Pein; dêr sûnt omstrings 1889 karrider, hat in lijntsjinst fan ’e Rottefalle op Drachten en Eastermar;
x Smellingerlân 17-4-1875, 23 en 22 jier, Pietje Klazes Leest * De Rottefalle 9-6-1852 † De Pein 14-1-1919, 66 jier; by trouwen faam te Drachten; dr f. Klaas Durks Leest, arbeider yn ’e Rottefalle, en Oktje Martens Stelsma
Bern:
1 Okje Tækes Offringa * De Pein 1-4-1876 † Sm 9-8-1947, 71 jier, [] De Rottefalle; by trouwen sûnder berop te De Pein;
x Smellingerlân 18-5-1900, 24 en 27 jier, Libbe Harmens Oosterman * Nijegea, Smellingerlân, 3-9-1872 † 17-1-1964, 91 jier, [] De Rottefalle; by trouwen kleanmakker te Suwâld, yn 1901, ’24, ’30 idem te De Rottefalle; sn f. Harmen Tjeerds Oosterman, syn hele wurksum libben arbeider te Nijegea (Sm.) oant syn ferstjerren mei 62 jier yn 1897, en Nantje Libbes Bouma
2 Aafke Tækes Offringa * De Pein 10-11-1877 † Drachten 19-4-1919, 41 jier, [] Drachten, Noarderbegraafplak; by har trouwen sûnder berop te De Pein;
x Smellingerlân 21-5-1909, 31 en 29 jier, Roel Johannes Riemersma * Drachten 28-2-1880 † Harns 3-7-1959, 79 jier, [] Drachten, Noarderbegraafplak; yn 1909 boer te Drachten, 1912 greidboer te Nijegea (Sm.), yn 1926 idem te Boarnburgum; sn f. Johannes Gooitzens Riemersma, yn 1870 arbeider te Garyp, yn 1872 boer te Drachten, yn 1874, ’77 arbeider te De Pein, yn 1880, ’84, ’85, ’86 idem te Drachten, yn 1909 dêr wer boer, en Grietje Jans Sietsma
Roel x 2 Smellingerlân 27-8-1926, 46 en 26 jier, Elske Zwanenburg * Jobbegea-Skuorregea 11-5-1900 † Drachten 4-5-1970, 69 jier; by trouwen sûnder berop te Boarnburgum; dr f. Andries Gooitzens Zwanenburg, yn 1895, 1900 arbeider te Jobbegea-Skuorregea, yn 1926 dêr greidboer, en Grietje Martens Zwanenburg
3 Klaaske Tækes Offringa * De Pein 6-6-1879 † dêr 1-8-1879, 2 moanne
4 Age Tækes Offringa* De Pein 1-11-1880 † De Rottefalle 11-6-1946, 65 jier; karrider, hat – earst mei syn heit – in lijntsjinst fan ’e Rottefalle op Drachten en Eastermar; wennet yn by syn broer Klaas-en-dy; net troud
5 Klaaske Tækes Offringa * De Rottefalle 31-5-1884 † dêr 3-10-1885, 1 jier
6 Klaas Tækes Offringa * De Rottefalle 24-8-1885 † dêr 8-9-1885, 2 wiken
7 Klaas Tækes Offringa * De Rottefalle 29-8-1886 † dêr 5-10-1886, 1 moanne
8 Libbenleas bern Offringa *-† De Rottefalle 25-7-1889
9 Klaas Tækes Offringa * De Rottefalle 29-7-1892 † dêr 9-8-1892, 1 wike
10 Klaas Tækes Offringa, folget XI.E.1 

§ HÛNEKARRE-RIDERS
Op ’e foto stiet Thæke Ages Offringa mei syn hûnekarre as er 75 jier is, hy hat der dan 62 jier frachtsjinsten op sitten. Hy helpt syn heit dy’t blyn is en giet as  jonge fan trettjin al mei him te frachtriden nei Drachten en Eastermar. Earst mei in kroade, dan mei in fehikel dat se eigenhandich triuwe. Letter komt ferlichting troch de hûnekarre. Soan Age stiet der hjirre achter. De foto is nommen op ’e Noarderbuert yn Drachten. De beide mannen ride dêr alle dagen hinne en werom – en tiisdei- en woansdeitemoarns dogge Eastermar ek oan. Miljoenen gûnen gean troch Thæke syn betroubere hannen hinne, yn ’e foarm fan wiksels.
Boarne: Karriders  

X.23 Wiltje Offringa * Menaam 15-8-1861 † dêr 24-8-1951, 90 jier, [] Menaam; tsjerke: gjin; kostgonger by Mijntje Annes Keuning te Menaam (hûsnr 213); arbeider te Menaam, mei syn trouwen en letter dêr gernier;
x Menameradiel 16-5-1895, 33 en 28 jier, Romkje de Vries * Minnertsgea 6-10-1866 † Menaam 24-8-1931, 64 jier, [] Menaam; by trouwen faam te Menaam; dr f. Antje Ales de Vries, yn 1866 sûnder berop te Minnertsgea, yn 1873 dêr arbeidster; x Barradiel 7-6-1873 Cornelis Sjoukes de Haan, arbeider te Minnertsgea; Antsje en Cornelis kinne net skriuwe; dr f. Ale Alberts de Vries, arbeider te Minnertsgea, en Romkje Sybrens Baggelaar
Bern:
1 Mientje Wiltjes Offringa, folget XI.28

X.24 Wiltje Pylgers Offringa * St.-Anne 28-3-1867 † na alle gedachten in Amerika; erbaaier te St.-Anne; ferskeept op 18-3-1892 na de USA: unidentified region
x It Bilt 7-5-1891, baide 24 jaar, Antje Koopsma * St.-Anne 4-12-1866 † na alle gedachten in Amerika; bij trouwen maid te St.-Anne; dr f. Symen Koopsma, erbaaier te St.-Anne, en Pietje Siemens Klok

 X.26 Jan Annes Offringa * Stiens 28-5-1871; de húshouwing is eerst Nederlâns Herformd, later gyn kerklidmaatskap; bij trouwen erbaaier te Froubuurt (nr 184), in 1895, ’99 idem te St.-Anne (nrs 129, 426, 82, 151, B377, Elandslaagte 4); in 1921, ’30 dêr gernier; ferhúst 13-5-1930 na Luwt, Westerplantage 11, dêr in 1932 pakhúsfaint;
x ’t Bildt 3-5-1894, baide 22 jaar, Saapke Douwes Visser * St.-Anne 15-1-1872; bij trouwen maid te St.-Anne; dr f. Douwe Ysbrands Visser, erbaaier te St.-Anne, en Dieuwke Annes Tinga
Kines:
1 Anne Jans Offringa, folgt XI.29* St.-Anne 16-1-1895 † St.-Anne 13-5-1983, 88 jaar, [] St.-Anne; ferhúst op 23-5-1913 na Joure as húsfaint; komt 22-5-1915 dêrweg in St.-Anne; ferhúst 23-7-1920  út St.-Anne na Holten, hij is dan sjauffeur; komt dêrweg 11-12-1920 weer in St.-Anne; by trouwen fytshanneler in St.-Anne; in 1932 dêr koopman;
x ’t Bildt 13-10-1921, 26 en 23 jaar, Hiltje van Dijk * St.-Anne 12-6-1898 † 1-8-1986, 88 jaar, [] St.-Anne; dr f. Symen Annes van Dijk, erbaaier in St.-Anne, sont 1902 dêr koopman, en Antje Klazes Slijt 

2 Douwe Jans Offringa, folgt XI.30 
3 Dieuwke Jans Offringa * St.-Anne 3-8-1899; eerst Nederlâns Herformd, later gyn kerklidmaatskap; ferhúst 17-2-1922 út St.-Anne na Huzum; by trouwen sonder beroep in St.-Anne; winkelfrou te Huzum;
x ’t Bildt 17-8-1922, 23 en 27 jaar, Thomas Jansma * Miedum 21-2-1895 † Jobbega, Gordyksterdyk 28, 1-1-1975, 79 jier, [] krEmeerd Goutum; Griffermeerd, later weer Nederlâns Herformd; weunt foor syn trouwen by syn broer Kornelis Jansma-en-dy te Huzum, is dêr winkelman (B195, Torenstraat 5, Jacob Marisstraat 2, Luwterstraat 10); in 1932 dêr koopman; sn f. Hendrik Kornelis Jansma, ferhúst Ouwe Maai 1894 út Lekkum na Miedum, in 1895 kastlain te Miedum (húsnr 2), dêr ok gernier, sont -5-1902 winkelman te Huzum (húsnrs E124, E109, E108, E160, E117, E116, De la Reijstraat 1), in 1922 dêr sonder beroep, en Fetje Thomas Terpstra, gernierske te Lekkum, kastlainske te Miedum, winkelfrou te Huzum

4 Dirkje Jans Offringa * St.-Anne 18-9-1901; ferhúst 12-6-1923 út St.-Anne na Luwt; bij trouwen sonder beroep te Huzum, ses maanden dêrfoor te Luwt;
x Luwt 30-3-1932, 30 en 27 jaar, Arris van de Haar * Amerongen; bij trouwen geoderenbesteller te Luwt; sn f. Otto van de Haar en Neeltje van Ginkel, boeren te Amerongen
5 Wiltje Jans Offringa, folgt XI.31 

X.27 Wiltje Annes Offringa * Stiens 23-9-1875 † St.-Anne 6-11-1951, 76 jaar, [] Froubuurt, Attesweg; gyn kerklidmaatskap; bij trouwen erbaaier te St.-Jabik, later op Ouwesyl onder Froubuurt (nr C177, C80), dêr ok gernier (’van boerenbedrijf’); de húshouwing ferhúst op 11-5-1918 na St. Jehannesga en is omstreeks 1920 weer in Froubuurt;
x ’t Bildt 11-5-1899, 23 en 22 jaar, Trijntje Sybesma * Froubuurt 18-6-1876 † 12-2-1950, 74 jaar [] Froubuurt, Attesweg; dr f. Jochum Lykles Sybesma (tekent sels: Siebesma), erbaaier in Froubuurt, en Trijntje Uilkes Stienstra
Kines:
1 Dirkje Wiltjes Offringa * Froubuurt 20-4-1900 † dêr 24-4-1900, 4 dagen
2 Trijntje Wiltjes Offringa * Froubuurt 11-11-1907 † 20-11-1989, 72 jaar, [] Luwt, Noorderbegraafplaats; sont maai 1934 maid bij de wede F. Bosch te Ouwesyl (nr 455); ferhúst dêrweg 15-2-1940 na Dainum, bij trouwen dêr maid;
x Menameradeel 15-5-1941, 33 en 30 jaar, Andries Venstra * Dronryp 19-8-1910 † 19-11-2005, 95 jaar, [] Luwt, Noorderbegraafplaats; foor syn trouwen in ’t bedriif bij syn hait, bij trouwen betonwerker te Dronryp; sn f. Foeke Andries Venstra, timmerman te Dronryp (nrs 168, 105, 191, 192, 20E, 5), en Janke Pieters Berkenpas
3 Dirkje Wiltjes Offringa * Froubuurt 31-5-1909 † 15-5-1985, 76 jaar, [] Froubuurt, Attesweg (selde grâf as hur hait en mim); ferhúst 12-2-1924 na Wolvega; komt 8-10-1924 út Oldeholtwolde in Froubuurt; ferhúst dêrweg -5-1933 na St.-Anne (nr 306), dêr maid bij H.K. Dragstra
4 Jochem Wiltjes Offringa * St.-Jabik 12-3-1913 † dêr 26-10-1977, 64 jier, [] kremeard Goutum; ferhúst 30-11-1938 út Froubuurt na Luwt, Diepenbrockstraat 2, komt dêrweg 9-6-1939 weer in Froubuurt, is dan kantoorbediende;
sûnt 1945 ûnderwizer te Stiens oan ’e Master Hoogeveenskoalle, sûnt 1951 dêrfan skoallehaad; sûnt 16-12-1969 foarsitter ôfdieling Ljouwerteradiel fan ’e Partij van de Arbeid; foarsitter Fûgelwacht Stiens en omkriten; sûnt de oprjochting op 21-5-1970 foarsitter tennisferiening Stiens

§ OFFRINGA JOUT EARSTE LJIPAAI OAN
Ljouwerter Krante, 22-3-1971:

Ljouwerter Krante, 17-4-1971:

X.28 Rinse Annes Offringa * Stiens 4-6-1882 † Ljouwert, Diakonessehûs, wennet Nijlân State flat 164, 5-9-1967, 85 jier, [] kremeard Grins; by trouwen kommys by de Ryksbelestingen te Sittard; wennet yn 1920 te Dokkum, by fertstjerren te Ljouwert;
x Ljouwerteradiel 2-10-1909, beide 27 jier, Hiske Dijkstra * Stiens 10-9-1882 † Dokkum 14-12-1960, 78 jier; by trouwen moadenaaister te Stiens; dr f. Hilbrand Oeges Dijkstra, yn 1866, ’73, ’82 arbeider te Stiens, yn 1903, ’05 dêr gernier, yn 1909 dêr wer arbeider, en Tjitske Jans Terpstra
Ljouwerter Krante, 7-9-1967:

X.29 Pieter Rienks Offringa * Drachten 26-3-1833; ‘Aannemer van Werken’ – dat betsjut: it grutte wurk – te Grins
x Grins 23-6-1859, 26 en 23 jier, Beelke Elizabeth Mennes * Grins 5-5-1836 † dêr 23-11-1894, 58 jier; dr f. Heike Mennes, túnder te Grins, en Grietje Geerts Muurker, túnderske te Grins
Beelke x 2 Hans Offringa, broer fan Pieter
Beelke x 3 Grins 30-5-1883, Nanno Wichers * Ten Boer; keapman te Grins; sn f. Johannes Wichers, ryksamtner te Grins, en Elsien Nannes Brederode
Bern:
1 Margrietha Willemina Offringa
* Grins, Nieuwe Boteringestraat N nr 128, 14-6-1860 † dêr 20-6-1860, 6 dagen (twilling mei Rienk)
2 Rienk Pieters Offringa
* Grins, Nieuwe Boteringestraat N nr 128, 14-6-1860 † dêr 22-6-1860, 8 dagen (twilling mei Margrietha)
3 Rienk Pieters Offringa * Grins, Nieuwe Boteringestraat N nr 127, 20-10-1861 † dêr 22-11-1867, 6 jier 
3 Margrietha Willemina Offringa
(Margriet) * Grins 12-7-1863 † dêr 31-3-1944, 80 jier, [] Grins, Zuiderbegraafplaats
x Jan Texer * Wildervank, gemeente Veendam, 22-3-1862 † Grins 4-2-1951, 88 jier, [] Grins, Zuiderbegraafplaats; skoallehaad te Grins; sn f. Johannes Texer en Jantje Scholten
Jan x 1 Renske Bos * Ommelanderwijk, gemeente Veendam, 23-1-1861 † Grins 6-7-1904, 43 jier, [] Grins, Zuiderbegraafplaats; dr f. Albert Jans Bos en Geertje Stuut

X.30 Hans Rienks Offringa
* Drachten 30-4-1839 † Grins 28-6-1875, 36 jier; wennet yn 1866 te Grins; oannimmer – ‘aannemer van Werken’ – te Grins;

x Grins 25-8-1869, 30 en 33 jier, Beelke Elizabeth Mennes, widdo fan syn broer Pieter (X.29)
Bern:
1 Rinko Petrus Offringa
* Grins 14-6-1860 † dêr 22-6-1860, 8 dagen
2 Rienko Petrus Offringa, folget XI.32 


X.31 Durk Rienks Offringa
* Drachten, Wyk M nr 397, 22-1-1842; timmerman te Grins, yn 1879 idem te Sappemeer

x Grins 9-5-1867, 25 en 23 jier, Anna Molenkamp * Appingedam 31-5-1843; Kristlik Grifformeard; by trouwen sûnder berop te Grins; emigreart yn 1893 mei twa bern nei famylje yn Grand Rapids, Noard Amearika; dr f. Derk Douwes Molenkamp, yn 1839 arbeider te Beerta, yn 1843 turfskipper te Appingedam, yn 1845 dêr skipper, yn 1860 idem te Grins, en Aaltje Tonnis de Jonge
Bern:
1 Alida Offringa
* Grins 22-3-1868
2 Jitskina Jacoba Offringa * Grins 1-1-1870 † Sappemeer 13-3-1871, 10 moanne
3 Rienk Pieter Offringa, folget XI.33
4 Derk Tonnis Offringa * Sappemeer 3-5-1879 † dêr 23-9-1880, 16 moanne

X.32 Marthinus Rienks Offringa
(ek: Marthienus) * Drachten, Wyk M nr 392, 30-11-1844 † Sappemeer 21-2-1878, 33 jier; timmerman te Grins; yn 1867 ‘Aannemer van Werken’ te Grins; sûnt omstrings 1871 te Sappemeer, yn 1872 hústimmerman te Sappemeer;

x Grins 5-8-1871, 26 en 29 jier, Bregje Hamwijk * Rotterdam 14-6-1842 † Apeldoarn 4-8-1914, 72 jier; dr f. Jan Pieterse Hamwijk, modelmakker te Rotterdam, en Johanna Cornelia Zwartbol
Bern:
1 Jitske Offringa * 9-2-1872 † 9-12-1955, 83 jier, [] Apeldoarn
x 1901 Johannes Tiemens * Apeldoorn 11-2-1864; sn f. Jan Tiemens en Machteld Oosterwijk

2 Jan Pieter Offringa * Grins 13-1-1874 † dêr 22-6-1876, 2 jier
3 Johanna Cornelia Offringa * Grins 1877 † dêr 27-6-1877

X.33 Jelle Rienks Offringa
* Drachten 22-1-1847 † Ermelo 15-1-1928, 80 jier; by trouwen ; yn 1873 sûnder berop te Kampen, dêr teologysk studint; yn 1878 dûmeny te Wâlterswâld; yn 1883, ’86 dûmeny te Oldebroek, yn 1889, ’90, ’93 te Avereest, yn 1903 te Dinteloord, yn 1912 idem te Herwijnen; yn 1914 te Westbroek; yn 1920 sûnder berop te Vinkeveen

Op 1-10-1907 wurdt in boeldelskieding regele by notaris Hendrik Willem Hellema te Damwâld, opbringst foar Jelle Offringa te Herwijnen: f 191,00;
Jelle Offringa ferkeapet op 31-10-1914 oan Andries Klazes Sikkema te Moarmwâld in hûs mei tabehearren te Ikkerwâld; keapsom: f 2.100,00 (notaris Hendrik Willem Hellema te Damwâld, minútakten 1914, argyfnr 26, ynvintarisnr 026066, akte 00193, peroaide 1914
x Eastdongeradiel 6-1-1873, 25 en 23 jier, Christina Seeger * Bedum 1850; by trouwen sûnder berop te Oldekerk, seis moannen dêrfoar te Ljussens; dr f. Engbert Jans Seeger, dûmeny by de Kristlik Grifformearde Gemeente te Bedum en Ljussens, en Marchien Pieters de Goede (ek: Margjen)

Bern:
1 Pieterke Offringa * Ljussens, yn ’e pastory by har pake en beppe fan memmeskant, 23-2-1873 † Dokkum 3-7-1923, 50 jier;
x Dantumadiel 17-9-1903, 30 en 27 jier, Pieter Lambertus Bos * Dokkum 1876; by earste houlik keapman te Dokkum, sûnt -7-1926 te Ljouwert; sn f. Willem Bos, yn 1876 keapman te Dokkum, yn 1903 dêr winkelman, en Rinske Sprietsma
Pieter x 2 Ljouwert 22-12-1926, 50 en 45 jier, Johanna Sophia Christina Sikma * Suwâld; by trouwen húshâldster te Ljouwert, earder te Dokkum; dr f. Sjouke Gerbens Sikma en Hermanna Johanna Krot
Pieter keapet op 8-6-1904 fan Gosse Heeringa te Mitselwier in hûs te Dokkum; keapsom: f 4.200,00
2 Jitske Offringa
* Kampen 13-4-1874 † Utrecht 13-5-1926, 52 jier
3 Engbert Seeger Offringa, folget XI.34 

4 Marchien Offringa
* Wâlterswâld 26-1-1878;
x Dinteloord en Prinsenland (Noard-Brabân) 1-11-1900, 21 en 23 jier, Antonie Vroon * Dinteloord  20-3-1876; sn f. Simon Leenderts Vroon en Maria Aletta van Lent
5 Rienk Pieter Offringa, folget XI.35
 

6 Johannes Offringa, folget XI.36 
7 Johan Joachim Zeger Offringa, folget XI.37 

8 Aaltje Offringa * Avereest, gemeente Hardenberg (Oerisel) 26-4-1889 (twilling mei Pieter) † Herwijnen, gemeente Lingewaal (Gelderlân) 21-5-1947, 58 jier, [] Herwijnen, Algemene Begraafplaats, Peperstraat;
x Westbroek 17-5-1917 Hendrik van der Wal * Herwijnen 17-9-1883 † dêr 21-5-1947, 63 jier, [] Herwijnen, Algemene Begraafplaats, Peperstraat; kleanmakker en manufakturier te Herwijnen; sn f. Arie van der Wal, kleanmakker te Herwijnen, en Jenneke Kaldenberg (ek: Caldenbergh)
Aaltje Offringa. Boarne: Aaltje Offringa, twin – Genealogy:

Hendrik van der Wal:


9 Pieter Offringa, folget XI.38

10 Martinus Offringa, folget XI.39
11 Klasina Dorothea Offringa * Avereest 19-9-1893

X.34 Johannes Rienks Offringa * Drachten 3-7-1849 † Uithuizermeeden 20-5-1927, 77 jier, [] Uithuizermeeden; by trouwen oannimmer te Sappemeer; Johannes stiet dêrnei as folget te boek yn Uithuizermeeden: yn 1877, ’78 as arzjitekt, yn 1883, ’88 houthanneler, yn 1884, ’88, ’89, ’92 keapman, yn 1892, ’93 winkelman, yn 1884, 1915 oannimmer; yn ’e fuotleasten fan syn heit bout er de swetten fierder út en nimt er grutte wurken oan fan gemeenten en provinsje, sjoch hjirfoar by syn heit IX.8
x Uithuizermeeden 18-8-1876, 27 en 20 jier, Grietje Stuivenga * Uithuizermeeden 17-2-1856 † dêr 5-7-1916, 70 jier, [] Uithuizermeeden; dr f. Balster Hindriks Stuivenga, pelmûnder te Uithuizermeeden, en Annechien Hanzes Reukema

Bern:
1 Rienko Petrus Offringa, folget XI.40
2 Annechiena Offringa * Uithuizermeeden 19-11-1878 † 8-12-1924, 46 jier, [] Uithuizermeeden
x Uithuizermeeden 7-6-1905, 26 en 31 jier, Aldert Bos * Grypstsjerk 10-8-1873; by earste houlik kommisjonêr te Grypstsjerk, by twadde boask dêr bakker; yn 1942 sûnder berop te Garyp; sn f. Pieter Hendriks Bos, yn 1854 pelmûndersfeint te Bûtenpost, yn 1856 pelmûner te Niezijl, gemeente Grypstsjerk; yn 1866 kommisjonêr te Grypstsjerk, yn 1872 dêr keapman, yn 1905 dêr wer as kommisjonêr neamd, en Trientje Alberts van der Lijn, yn 1854 pelmûnderske te Niezijl
Aldert x 2 Beerta 19-1-1926, beide 52 jier, Anje van der Wal * Grypstsjerk; by trouwen sûnder berop te Beerta; dr f. Sebo Itskes van der Wal en Trijntje Dethmers
3 Balster Hendrik Offringa * Uithuizermeeden 21-2-1881 † dêr 6-4-1889, 8 jier
4 Jitske Offringa * Uithuizermeeden 12-1-1883 † dêr 2-11-1883, 9 moanne
5 Pieter Hans Offringa, folget XI.41
6 Jitske Offringa * Uithuizermeeden 18-10-1886 † dêr 19-3-1888, 1 jier
7 Trijntje Offringa * Uithuizermeeden 18-2-1888 † dêr 8-7-1889, 14 moanne
8 Martinus Offringa * Uithuizermeeden 6-3-1889 † dêr 5-5-1889, 2 moanne
9 Jitske Offringa * Uithuizermeeden 12-3-1890 † 24-4-1980, 90 jier, [] St.-Anne
x 29-4-1915, 25 en 28 jier, Hendrik Boersma * Warffum 2-9-1886 † 17-1-1969, 82 jier, [] St.-Anne; by trouwen ûnderwizer te Oude Pekela; sn f. Tjerk Hendriks Boersma, nôtskipper te Warffum, en Hendrikje Alderts Grashuis
10 Balster Hendrik Offringa * Uithuizermeeden 26-9-1891 † dêr 27-8-1892, 11 moanne
11 Trijntje Offringa * Uithuizermeeden 5-12-1892 † dêr 25-5-1893, 5 moanne


X.35
Binne Rienks Offringa * Drachten 27-3-1856 † Grins 15-10-1890, 34 jier; yn 1874, ’80, ’81 tabaksfabrikant te Sappemeer, yn 1884 dêr tabakshanneler, yn 1885, ’86 dêr horloazjemakker; by ferstjerren sûnder berop te Grins;
x Sappemeer 19-9-1878, 22 en 24 jier, skieding by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Grins 28-2-1890, dêrfan ynskriuwing 21-3-1890, Willemina Hilbrands * Hoogezand 9-10-1853; by trouwen dêr sûnder berop; ferfart yn 1893 mei har bern nei Grand Rapids, Kent County, Michigan, Noard Amerika; dr f. Willem Jans Hilbrands, seeman te Hoogezand, en Wendeltje Harms Heuveling, winkelfrou te Hoogezand
Bern:
1 Rienko Pieter Martinus Offringa, folget XI.42
2 Wendelina Gezina Offringa * Sappemeer 3-4-1880
3 Jitske Offringa * Sappemeer 4-5-1881
4 Willem Jan Offringa * Sappemeer 26-1-1884 † dêr 2-7-1885, 1 jier
5 Willemina Harmina Offringa (Minnie) * Sappemeer 13-5-1886 † Grand Rapids, Raybrook Manor Nursing Home, 8-8-1983, 97 jier, [] Garfield Park Cemetary;
x Harry Augustus Mills * Branch County, Michigan, 25-6-1889 † dêr 30-8-1935, 46 jier, [] Garfield Park Cemetary; wurksum by de Per. Marquette Railway; sn f. Fred C. Mills en Olive Amelia Harper

X.31 Benjamin Gerhardus Offringa * Drachten 1861 † dêr 2-5-1928, 66 jier; greidboer en nei alle gedachten strykjildskriuwer te Drachten (yn 1918 te Noard Drachten), boer oant syn ferstjerren
x Smellingerlân 12-12-1908, 46 en 41 jier, Catharina Wiersma * Jobbegea-Skuorregea 14-6 1867 † Drachten 5-9-1927, 60 jier; Kristlik Grifformeard; foar har trouwen faam ûnder oaren te Lippenhuzen, Sybrandabuorren, Eastersee, Akkrum en Grou; by de berte fan Ruerd Wybren sûnder berop te Grou, by har trouwen allyksa; dr f. Gerben Gerrits Wiersma en Johanna Johannes Douma, boeren te Jobbegea-Skuorregea
Bern:
1 Ruurd Wijbren Offringa, folget XI.43
Benjamin  wurdt 17-5-1885 feroardiele fanwegen laster; fûnis: f 10,00 en trije dagen gefangenisstraf (Arrondissemintsrjochtbank It Hearrenfean, argyfnr 18-01, ynvintarisnr 114akte 3278)
Benjamin keapet en ferkeapet ûnder oaren it folgjende:

hy keapet 18-2-1904 in hûs, hiem en grûn te Drachten fan Oebele van der Werf te Oerterp; keapsom: f 2.000,00
keapet 9-10-1913 ûnreplik guod; keapsom: f 779,00; ferkeapet lân te Drachten oan Errit Jeens de Boer; keapsom: f 779,00
keapet 19-12-1913 in perseel te Drachten fan Grietje Ages Kuperus yn De Pein; keapsom: f 1.005,00
keapet 4-11-1915 lân te Drachten fan Lammigje Jans van der Meulen, widdo Wilt Jacobs Berga te Drachten; keapsom: f 6.200,00
keapet lân te Drachten
ferkeapet 4-1-1919 in perseel lân te Beets oan Pieter Durks de Vries te Beets; keapsom: f 3.000,00
ferkeapet 9-7-1919 lân te Langsweagen oan Wiebe Krist te Langsweagen; keapsom: f 10.000,00:
ferkeapet 28-3-1922 hûs en hiem te Terwispel oan Johannes Hielkema yn ’e Tynje; keapsom: f 1.885,00 
ferkeapet 22-4-1922 in filla te Koartsweagen oan de Gorredijkster Stoomolieslagerij; keapsom: f 8.762,00
keaper 30-9-1922 lân út in pleats te Langsweagen; keapsom: f 2.300,00
keapet 19-10-1922 in filla mei lannen te Koartsweagen fan Sybrand Herman Otter te Gordyk en Elisabeth Sybrens Hoytema, widdo fan Romke Otter te Koartsweagen; keapsom: f 35.505,00
ferkeapet 25-2-1925 greide te Lansweagen oan Bote Aukema te Langsweagen; keapsom: f 2.450,00
Om syn oankeapen te bestuiverjen tink, lient Benjamin gauris, ûnder oaren:
2-5-1904 fan ’e Doopsgesinde Gemeente te Drachten f 2.000,00
2-5-1905 fan Zwaantje Gerlofs Westerbaan te Drachten: f 600,00
18-6-1908 by deselde f 900,00
2-5-1913 by Batavus Bernardus van den Hoorn te Domburg f 1.300,00 
30-4-1914 fan Jan van der Veen te Beetstersweach f 700,00
6-5-1916 fan de Friesche Handelsbank te Ljouwert f 2.000,00 en f 4.000,00
6-5-1916 fan de Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam f 4.000,,00

X.32 Oege Pieters Offringa * Drachten 10-12-1855 † Grins 22-9-1928, 72 jier; yn 1887 timmerman te Donkerbroek; oannimmer, arzjitekt en boukundige te Haulerwyk; yn 1912, ’16, ’19 dêr keapman; by ferstjerren sûnder berop te Grins;
x Smellingerlân 12-5-1882, 26 en 24 jier, Jitske Gerbens Dorenbos (ek: Dorenbosch) * Drachten 23-3-1858 † Grins 10-9-1923, 65 jier; by trouwen naaister te Drachten; dr f. Gerben Hendriks Dorenbos, kleanmakker te Drachten, en Ienske Martens Bogema (ek: Boogema)
Oege ferkeapet op 19-2-1917 yn ’e mande mei syn soan Rienk oan Jan Wieger Jager te Makkingea in winkelhûs mei hiem te Makkingea; keapsom: f 2.500,00;
Oege ferkeapet 28-3-1917 yn ’e mande mei Rienk oan Jan Kooistra te Makkingea in winkelhûs mei hiem en tún te Makkingea; keapsom: f 1.400,00
Bern:
1 Pieter Oeges Offringa, folget XI.39 
2 Ienskje Oeges Offringa * Donkerbroek 12-9-1884 † 25-8-1964, 79 jier, [] Duerswâld; by trouwen sûnder berop te Donkerbroek;
x 1 Opsterlân 11-5-1906, 21 en 26 jier, Wilt Ebbels Feenstra * Duerswâld 14-2-1880 † dêr 29-11-1952, 72 jier, [] Duerswâld; by trouwen en sûnt smid te Duerswâld, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Ebbel Wilts Feenstra, smid en grofsmid te Duerswâld en Weinterp, en Aaltje Egberts Hoekzema
Wilt is in broer fan Sjieuwke, frou fan Ienskje har broer Gerben.
3 Gerben Oeges Offringa, folget XI.40 
4 Wietske Oeges Offringa * Donkerbroek 22-11-1888 † Grins 30-1-1942, 53 jier, [] Smilde, Kerkenveld; by har earste boask sûnder berop te Donkerbroek, by har twadde houlik en ferstjerren idem te Grins;
x 1 Eaststellingwerf 10-5-1912, 23 en 22 jier, Hijlke Wierenga (ek: Hylke) * Zuurdijk, gemeente Leens, 17-5-1889 31-10-1921, 32 jier, [] Smilde, Kerkenveld; by trouwen smidsfeint te Nietap; yn 1919, ’20 smid te Musselkanaal, gemeente Onstwedde; sn f. Willem Geerts Wierenga, yn yn 1889, timmerman te Zuurdijk, yn 1912 weinmakker te Leens, en Kornelia Hijlkes Balk

x 2 Grins 27-4-1934, 45 en 54 jier, Tjakke Schuringa * Zuidwending, gemeente Veendam, 23-8-1879 † Grins, wenjend te Muntendam, 20-6-1934, 54 jier, ferstoarn krapoan twa moanne nei syn twadde houlik; by syn earste boask winkelman te Nijmegen, de lêste 6 moanne dêrfoar idem te Wildervank, by syn twadde houlik boer te Muntendam; sn f. Hindrik Schuringa, yn 1879 boer te Zuidwending, yn 1906 keapman te Wildervank, en Geesien Pot;
Tjakke x 1 Wildervank 22-2-1906, 26 en 29 jier, Hillechina Brouwer * Wildervank 30-12-1876 † Muntendam 20-5-1933, 56 jier; by trouwen sûnder berop te Wildervank, dêrnei boerinne te Muntendam oant har ferstjerren; dr f. Jans Johannes Brouwer, yn 1873 boer te Kielwoude ûnder Wildervank, yn 1876 boer te Wildervank, en Derkien Rengers Brouwer (neef en nicht)
5 Anna Oeges Offringa * Donkerbroek 5-12-1890 † Stadskanaal 8-11-1981, 90 jier, [] Stadskanaal, Gemeentelijke Begraafplaats, Brugstraat; by trouwen sûnder berop te Haulerwyk;
x Eaststellingwerf 18-3-1916, beide 25 jier, Ale Algra * Suwâld 21-3-1890 † Stadskanaal 13-11-1975, 85 jier, [] Stadskanaal, Gemeentelijke Begraafplaats, Brugstraat; Grifformeard; ferhuzet Alde Maaie 1908 út Suwâld nei Haulerwyk; by trouwen ûnderwizer te Hoofddorp; yn 1918 te Valthermond; skoallehaad te Stadskanaal; sn f. Klaas Douwes Algra, oant 1873 arbeider te Wurdum, dêrnei idem te Suwâld oant syn ferstjerren mei 67 jier yn 1914, en Grietje Klazes Allema

Sjoch: R.S. Roarda – It Algra-Algera Skaei 1425-1955, eigen útjefte, Ljouwert, 1956-’57, twa dielen
6 Benjemin Oeges Offringa, folget XI.41 
7 Margaretha Oeges Offringa * Donkerbroek 8-12-1894 † Stadskanaal  5-10-1956, 59 jier, [] Stadskanaal, Gemeentelijke Begraafplaats, Brugstraat; by trouwen sûnder berop te Stadskanaal;
x Grins 27-4-1934, 39 en 56 jier, Lammert van Dijken * Bedum 4-12-1877 † Stadskanaal 26-9-1957, 79 jier, [] Stadskanaal, Gemeentelijke Begraafplaats, Brugstraat; by earste houlik masjinist te Bedum, by twadde boask keapman te Stadskanaal; sn f. Jan Lammerts van Dijken, yn 1877, ’88 arbeider te Bedum, yn 1900 dêr masjinist, en Willemina Jans de Vries, yn 1877 tsjinstfaam te Thesinge, gemeente Ten Boer
Lammert x 1 Onstwedde 18-8-1900, 22 en 25 jier, Trijntje Bleeker * Onstwedde 20-9-1874 † Stadskanaal 7-2-1930 [] Stadskanaal, Gemeentelijke Begraafplaats, Brugstraat; by trouwen sûnder berop te Onstwedde; dr f. Hendrik Bleeker, yn 1874 blauferver te Onstwedde, yn 1900 dêr stoffeferver, en Meiske Bakker

8 Rienk Oeges Offringa, folget XI.42 

X.33 Benjamin Pieters Offringa * Drachten 27-10-1861 † Assen 10-1-1952, 90 jier; Grifformeard; yn 1881 timmerfeint te Drachten; by trouwen timmerman te Donkerbroek; sûnt omstrings 1897 idem te Makkingea; de húshâlding ferfart op 30-5-1900 nei It Hearrenfean (hûsnr N112) en dêrwei 9-5-1901 wer nei Makkingea, dêr timmerman; dêrwei op 1-6-1905 nei Weinterp, dêr oannimmer; yn 1903 is Benjamin ‘Aannemer van Werken’ te Follegea, ferhuzing út Weinterp maaie 1916 nei Assen, dêr timmerman en oannimmer
x Eaststellingwerf 2-11-1894, 33 en 26 jier, Loltje Baron (yn akten ek: Lolkje; ropnamme: Lokke) * Drachten 17-10-1868 † Assen 9-7-1934, 65 jier; by trouwen sûnder berop te Haulerwyk; dr f. Oeds Sints Baron, yn 1868, ’71, ’74 boer te Drachten, yn 1875 dêr arbeider, yn 1877 dêr wer boer, yn 1894, 1904 greidboer te Haulerwyk en Grietje Jans Maas, boerinne (Oeds keapet 6-5-1876 heidegrûn ûnder Haulerwyk; keapsom: f 6.000,00; hy ferkeapet 15-4-1904 oan Riekele Alberts de Boer te Donkerbroek in hûs, skuorre mei hiem, hôf, boulân, greide en heidegrûn oan ’e súdkant fan ’e Feart te Haulerwyk; keapsom: f 8.000,00)
Benjamin wurdt op 17-3-1881 keurd foar de militêre tsjinst en oannommen; lingte: 1 Meter 454 mm; sinjalemint: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: blaauw; Neus: gew[oon]; Mond: id[em]; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: id[em]; Merkbare teekenen: a/d Kin [wat stiet der net by] (Milysjeregisters, argyfnr 11, Provinsjaal bestjoer fan Fryslân 1813-1922; ynvintarisnr 9626, akte 102017; perioade 1881)
Neist syn timmerwurksumheden keapet Benjamin geregeldwei ûnreplik guod, lykas:
-25-9-1894 fan Tjibbe Lykeles Kerkhof te Aldskoat en Geertje Annes Dorpsma te Makkingea in hûs mei hiem en grûn te Appelskea; keapsom: f 1.527,00 (notaris Kornelis Bakker te Easterwâlde, repertoire 111075)
-19-12-1895 fan Jan Jacobs Gorter te Makkingea boude en onbeboude eigendommen te Makkingea en Nijeberkeap; keapsom: f 6.166,00 (notaris Kornelis Bakker te Easterwâlde, Repertoire: 111075)
4-2-1897 fan Jan Jansen te Easterwâlde in hûs mei hiem en tún te Makkingea; keapsom: f 900,00 (notaris Kornelis Bakker te Easterwâlde, Repertoire: 111075)
-11-4-1903 fan Sierk Lambertus van der Woud te Ternaard in hûs mei túntsje te Holwert; keapsom: f 1.697,00 (notaris Frederik Witteveen te Ternaard, Repertoire 129095
-16-5-1904 fan Tjitze Bottema te Aldeboarn in hinnebuorkerij, hûs en grûn te Aldeboarn; keapsom: f 3.200,00 (notaris Klaas Keuning te Beetstersweach, Notarieel Argyf Opsterlân, Minútakten 1904, argyfnr 26, ynvintarisnr 009099, akte 00076o, perioade 1904
-4-11-1915
Benjamin ferkeapet, ûnder oaren:
-15-4-1903 hout en ôfbraakmateriaal; opbringst: f 1.441,00 (notaris Sybrand Spannenburg op ’e Lemmer, Repertoir: 097101)
-12-2-1908 oan Siebe Siebesma te Makkinga in hûs; keapsom: f 1.945,00 (no
taris Herman Dirk Johan Ouwersloot te Aldeberkeap, Repertoire: 108102)
-12-11-1909 oan Rintje Jackeles Bleinsma te Holwert in hûs mei hiem; keapsom: f 2.900,00 (notaris Frederik Witteveen te Ternaard, Repertoire 129106)
Bern:
1 Grietje Benjamins Offringa * Makkingea 9-5-1898 † 20-7-1966, 68 jier, [] Assen, Noorderbegraafplaats;
x Assen 23-8-1923, 25 en 33 jier, Hinderikus Bronsema * Westerbroek, gemeente Hoogezand, 10-11-1890 † 16-12-1976, 86 jier, [] Assen, Noorderbegraafplaats; yn 1917 smid te Emmen, yn 1923 te Assen, wennet yn 1929 te Grins, yn 1946 te Assen; sn f. Fokke Willems Bronsema, yn 1877 boer te Westerbroek, en Jantje Klaassens Huttinga, yn 1877 tsjinstfaam te Scharmer, gemeente Slochteren

2 Wietske Benjamins Offringa * Makkingea 22-8-1899 † Assen 10-10-1988, 89 jier;
x Assen 8-10-1925, 26 en 23 jier, Albert Doornbos * Huizinge, gemeente Middelstum, 15-5-1902 † Grins 26-2-1964, 61 jier; by trouwen bakker te Grins; sn f. Luitje Pieters Doornbos, yn 1895 mûner te Huizinge, yn 1902 dêr bakker, en Grietje Alberts Dijkinga (tekenet: Dijkenga)

3 Froukje Benjamins Offringa * Makkingea 13-10-1901 † 29-7-1994, 92 jier, [] Duerswâld;
x 1939 [?] Jacob van der Schaaf  * Bakkefean 29-6-1893 † Duerswâld 10-10-1953, 60 jier, [] Duerswâld; frachtrider te Duerswâld; sn f. Hilbert Harmens van der Schaaf, frachtrider te Duerswâld en Bakkefean, en Aaltje Harms Sterkeboer
4 Jeltje Benjamins Offringa * Follegea 10-3-1903 † Assen 6-3-1934, 30 jier; by trouwen tsjinstfaam te Assen;
x Assen 14-4-1927, 24 en 25 jier, Cornelis Jacobus Stuurwold (op grêfstien: Jakobus) * Utrecht 20-2-1902 † Emmen 16-12-1971, 69 jier, [] Emmen, De Wolfsbergen, Weerdingerstraat 150; by trouwen winkelfeint te Assen, yn 1932 winkelman; sn f. Roelf Jakobs Stuurwold, plysjeman, yn 1927 kweker, en Anje Kornelis Balkema
Cornelis x 2 Wietske Rienks Offringa X.34.4, nicht fan Jeltsje
5  Jitske Benjamins Offringa * Makkingea 19-6-1904 † 9-6-1973, 68 jier, [] Assen, Boskamp, Vak 1-147; by trouwen sûnder berop te Assen;
x Assen 7-6-1928, 23 en 25 jier, Cornelis van Kaam * Opwierde, gemeente Appingedam 30-12-1902 † 2-3-1978, 75 jier, [] Assen, Boskamp, Vak 1-147; by trouwen notarisklerk te Assen; sn f. Cornelis Cornelis van Kaam, yn 1876, ’78 skipper te Farmsum, gemeente Delfsyl; yn 1882 slûswachtersfeint te Opwierde; yn 1887 slûsfeint te Tjamsweer, gemeente Appingedam, yn 1888 dêr arbeider; yn 1897, 1902 brêgewachter te Opwierde, en Trijntje Heepko’s Dallinga
6 Oeds Benjamins Offringa, folget XI.43 
7 Mathilda Benjamins Offringa * Weinterp 25-8-1907 † 29-10-1982, 75 jier, [] Nederhorst den Berg, Hornhof, Slotlaan; by trouwen sûnder berop te Assen;
x Assen 26-6-1931, 23 en 32 jier, Pieter Grasmeijer * Slochteren 28-8-1899 † 6-9-1982, 83 jier, [] Nederhorst den Berg, Hornhof, Slotlaan; yn 1931 skuonmakker te Ommen; sn f. Harm Oenes Grasmeijer en Marchiena Roelfs Oudeman
8 Maaike Benjamins Offringa * Weinterp 12-7-1909 † dêr 1-11-1910, 1 jier

X.34 Rienk Pieters Offringa
* Drachten 16-5-1866 † Smilde 16-9-1931, 65 jier; yn 1896, 1912 timmerman te Kloosterveen, gemeente Smilde, yn 1917, ’28 oannimmer te Smilde
x Eaststellingwerf 26-4-1895, 28 en 21 jier, Klaasje Jans Veenboer * Haulerwyk 3-1-1874 † Smilde 7-5-1924, 50 jier; winkelfrou te Smilde; dr f. Jan Pebes Veenboer, yn 1869, ’72, ’82 boer te Haulerwyk, yn 1870, ’74 dêr greidboer (Jan Pebes sil wol in mingd bedriuw hawwe mei meast fee, sadat (bou)boer en greidboer hjir beide fan tapassing binne), en Martje Reinders Reinders
Bern:
1 Pieter Rienks Offringa, folget XI.43

2 Mathilda Rienks Offringa
* Kloosterveen, gemeente Smilde, 8-6-1897 † Epe 29-9-1994, 97 jier, Epe, Norelbos; by trouwen sûnder berop te Smilde;
x Smilde 18-8-1921, 24 en 25 jier, Anne Offereins * Bovensmilde 21-2-1896 † Epe 9-9-1972, 76 jier, [] Epe, Norelbos; by trouwen ûnderwizer te Middelstum; sn f. Cornelis Offereins, yn 1921 boer, en Martha Bos
3 Jan Rienks Offringa, folget XI.44
4 Wietske Rienks Offringa
(Wieke) * Kloosterveen 27-11-1900 † Emmen 24-12-1998, 98 jier, [] Emmen, De Wolfsbergen, Weerdingerstraat 150;
x 21-11-1935,  Cornelis Jacobus Stuurwold
Cornelis x 1 Jeltje Benjamins Offringa, X.33.4, sjoch dêr, nicht fan Wietske 
5 Oege Rienks Offringa, folget XI.45

6 Gerrit Rienks Offringa, folget XI.46

7 Bontje Rienks Offringa
(Bonnie) * Kloosterveen 27-10-1905 † 19-8-1991, 85 jier, [] Nieuwerkerk aan de IJssel, Zuidplas;
x Smilde 10-11-1931, 26 en 27 jier, skieding fûnis Arrondissemintsrjochtbank, Smilde 4-12-1959, Albert Kok * Nijeveen 22-9-1904 † Rotterdam 10-8-1972, 67 jier; by trouwen keapman te Rotterdam, winkelman yn wurkklean; sn f. Jan Alberts Kok, yn 1903 bûtermakker, yn 1931 direkteur stoomsuvelfabryk te Beilen, en Jantina Willemina Timmerman;
Albert x 2 Eugenie Daniels
8 Benjamin Rienks Offringa, folget XI.47

9 Jeltje Rienks Offringa
* Kloosterveen 17-12-1907 † dêr 14-4-1909, 1 jier
10 Pebe Rienks Offringa, folget XI.48

11 Reinder Rienks Offringa, folget X.49

12 Jeltje Rienks Offringa
* Kloosterveen 7-9-1912 † 13-1-1999, 87 jier, [] Oak Hill Memorial Park, Escondido, Kalifornië; ferfart nei Kalifornië, USA;
x Sinus Loman * 1910 † 2018 [] Oak Hill Memorial Park, Escondido, Kalifornië
13 Rienk Rienks Offringa
* Smilde -1-1916 † dêr 8-7-1917 † dêr 8-7-1917, 1 jier
Sjoch: H.J.M. Wijers – Kwartierstaat van Rienk Pieter Offereins (1923-2017)

X.35 Tæke Sipkes Offeringa * Noarderdrachten, Wyk K nr 296, 6-8-1847 [x en † noch net fûn] 

X.36 Tæke Pieters Offringa * Drachten 25-2-1857 † Frjentsjer 31-5-1894, 37 jier; by trouwen koetsier te Seisbierrum; ferhuzet mei de húshâlding op 24-5-1883 dêrwei nei Bûtenpost, yn 1884 dêr tsjinstfeint, yn 1886 dêr arbeider; ferhuzet dêrwei 17-5-1886 nei Frjentsjer (wennet dêr û.o. op Godsacker 12), yn 1887, ’88, ’89 dêr kastlein, yn 1889 dêr winkelman, yn 1892 dêr arbeider, allyksa by syn ferstjerren;
x Barradiel 17-5-1883, 26 en 21 jier, Antje Tolsma (ek: Talsma) * Seisbierrum 16-4-1862 † Frjentsjer 27-9-1895, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Seisbierrum; yn har trouwen kastleinske en winkelfrou te Frjentsjer; dr f. Fedde Abrahams Tolsma, yn 1857 bakkersfeint, yn 1862, ’83 bakker te Seisbierrum, en Aukje Rinnerts Boerstra, bakkerinne te Seisbierrum

Bern:
1 Aukje Tækes Offringa * Bûtenpost 13-10-1884 † Rie 1-7-1926, 41 jier; by trouwen sûnder berop te Rie, earder te Amsterdam; slachterske te Rie
x Frjentsjerteradiel 21-8-1912, 27 en 26 jier, Johannes Donia * Dronryp 16-10-1885 † Rie 20-10-1958, 73 jier; by trouwen slachter te Rie, oant syn ferstjerren yn syn 74ste; sn f. Jelle Jochums Donia, by syn trouwen yn 1866 kastlein te Dronryp, yn 1867 dêr kofjehûshâlder, sûnt omstrings 1868 dêr boer, yn 1891 kastlein te Winsum (hiert dêr dan ek lân fan ’e Herfoarmde Diakony), yn 1896 idem te Frjentsjer, yn 1899 oant syn ferstjerren yn 1928 dêr sûnder berop, en Grietje Keimpes Nijdam, boerinne te Dronryp, kastleinske te Winsum en Frjentsjer
Jehannes keapet 24-1-1916 fan Bartele van Zandbergen te Rie in hûs mei hiem te Rie; keapsom: f 2.000,00; n
otaris Anne Tadema te St.-Jabik, Repertoire: 066052
2 Geeske Tækes Offringa * Bûtenpost 21-4-1886 † Frjentsjer 6-10-1886, Wyk TO nr 95, 5 moanne; twilling mei Hieke
3 Hieke Tækes Offringa
* Bûtenpost 21-4-1886 † Frjentsjer; twilling mei Geeske
4 Geeske Tækes Offringa
* Frjentsjer 20-10-1887 † dêr 2-1-1889, Wyk TO nr 95, 14 moanne
3 Hieke Tækes Offringa * Frjentsjer 1887 † dêr 27-3-1888, 5 moanne
5 Hieke Sophia Tækes Offringa
* Frjentsjer 24-12-1889
x De Wijk 3-6-1920, 30 en 38 jier, Lukas Jans ter Haar * Staphorst 24-10-1881 † Veendam 7-2-1964, 83 jier; komt op 2-7-1919 út Bolswert yn De Wijk (hûsnrs 121, 145); yn 1920 dêr assistint suveldirekteur en boekhâlder; wennet yn 1924 te Mijdrecht, yn 1925 te Smilde; sn f. Jan Jans ter Haar en Zwaantje Lucas Stapel, boeren te IJhorst, gemeente Staphorst
6 Fedde Tækes Offringa
* Frjentsjer 12-5-1891 † dêr 31-5-1892, 12 moanne

X.37 Tæke Tækes Offeringa * Oerterp 24-12-1850; by trouwen koetsier te Ljouwert; ferfart nei Haarlem;
x 1 Ljouwert 27-4-1892, 41 en 26 jier, Trijntje Looyenga * Ljouwert 7-9-1865; by trouwen faam te Ljouwert; dr f. Roelof Harkes Looyenga, skuonmakker te Ljouwert, en Berber Gerrits Sleyt
x 2 Johanna de Jong * Haarlem omstrings 1861; dr f. Jacobus de Jong en Johanna Meijer
Bern út it twadde houlik:
1 Johanna Offeringa * Haarlem 1896;
x Johan Herman Rössing * Amsterdam; yn 1925 prokuraasjehâlder; sn f. Johan Herman Rössing, tonielkritikus en tonielhistoarikus, sekretaris fan ’e Raad van het Koninklijk Nederlands Toneel, en Johanna Cornelia Sophia Sablairolles (tanamme: Anna), aktrise (studeart yn 1879 as earste froulike learling ôf oan ’e Amsterdamse Toneelschool); sjoch: Anna Sablairolles 
 As it sa is dat Tæke Tækes yn 1850 geboaren is, soe dat hast twa jier wêze foardat syn heit en mem trouden. Yn ’e beskriuwing fan ’e Boargerlike stân wurdt Tæke geregeldwei as Teeke Teekes skreaun

X.38 Sipke Tækes Offeringa * Oerterp 4-10-1859 † dêr 4-9-1948, 88 jier; arbeider; by trouwen en yn 1901 arbeider te Oerterp; yn 1889 idem te De Wylp, Grinslân; ferhuzet út Oerterp op 6-6-1890 nei Driezum; yn 1924 sûnder berop te Oerterp;
x Opsterlân 7-5-1886, 26 en 23 jier, Grietje van Houten * De Wylp, gemeente Marum, Grinslân, 20-11-1862 † Oerterp 23-2-1925, 62 jier; by trouwen faam te Sigerswâld; dr f. Pieter van Houten en Trijntje Freerkes Veenstra, arbeiders yn ’e Grinzer Wylp en te Sigerswâld; Tryntsje kin net skriuwe
Sipke wurdt op 22-2-1854 feroardiele ta seis moanne gefangenisstraf en it beteljen fan ’e proseskosten fanwegen it stellen fan beammen, de mannichte oan hout stiet der net by (Rol fan strafsaken, argyfnr 18-01, Arrondissemintsrjochtbank It Hearrenfean, ynvintarisnr 111, akte 2379, perioade 1850-1862)
Bern:

1 Tæke Sipkes Offeringa, folget XI.49 
2 Trijntje Sipkes Offringa * De Wylp, gemeente Marum, 19-2-1889 † 1896, 7 jier
3 Doetje Sipkes Offeringa * Oerterp 19-7-1893; tekenet: Offeringa; by trouwen sûnder berop te Oerterp;
x Opsterlân 31-5-1917, 23 en 31 jier, Jan de Vries * Oerterp 8-5-1886 † Drachten, wenjend te Oerterp, 21-7-1954, 68 jier; by trouwen arbeider te Oerterp, oant syn ferstjerren yn syn 69ste; sn f. Hendrik Freerks de Vries en Janke Siebrens Veninga, arbeiders te Oerterp, Janke is dêr yn 1901 sûnder berop; Hendrik kin net skriuwe, Janke tekenet: Veeninga
4 Pietje Sipkes Offeringa * Oerterp 5-6-1896 † 6-11-1988, 92 jier, [] Burgum; by trouwen faam te Oerterp;
x Opsterlân 15-5-1924, (op ’e selde dei as har suster Tryntsje), 27 en 36 jier, Wiebe Mulder * Drachten 13-1-1888 † 9-8-1978, 90 jier, [] Burgum; by trouwen arbeider te Sigerswâld; sn f. Hendrik Wiebes Mulder, yn 1888, ’90, ’99, 1904 arbeider te Drachten, en Loltje Koops van der Velde, yn 1913, 1920 boeren te Boarnburgum, 1922, ’24 greidboeren te Sigerswâld
5 Trijntje Sipkes Offeringa * Oerterp 29-8-1898; by trouwen sûnder berop te Oerterp;
x Opsterlân 15-5-1924 (op ’e selde dei as har suster Tryntsje), beide 25 jier, Gerk Hoekstra * Beetstersweach 5-6-1898; by trouwen arbeider te Beetstersweach; sn f. Tamme Geerts Hoekstra, yn 1893, ’96, 1904 arbeider te Beetstersweach, yn 1924 dêr sûnder berop, en Hebeltje Gerks Huisma (ek: Ebeltje, sil in fersin fan ’e amtner wêze)
6 Freerk Sipkes Offringa, folget XI.50

GENERAASJE XI
XI.1 Douwe Sjuks Offringa * Skearnegoutum 23-12-1859 † dêr 26-5-1928, 68 jier; by trouwen en yn 1885 timmermansfeint te Goaiïngea, letter timmerman te Skearnegoutum, oant syn ferstjerren
x Wymbritseradiel 17-5-1884, 24 en 22 jier, Wytske Murks Foppema * Goaiïngea 10-3-1862 † Snits 22-12-1939, 77 jier; by trouwen faam te Offenwier; dr f. Murk Foppes Foppema, arbeider te Offenwier, Goaiïngea en Skearnegoutum, en Akke Johannes Hoekstra (kin net skriuwe)
Bern:
1 Sjuck Douwes Offringa, folget XII.1
Douwe Sjoks wurdt frijsteld fan militêre tsjinst. Syn sinjalemint is: 1 meter, 669 mm.; oantlit: ovaal; foarholle: heech; eagen: blau; noas: gewoan; mûle: idem; kin: rûn; wynbrauwen: idem; merkebere tekens: –

XI.2 Hermanus Gosses Offringa (Manus) * Easterwierrum 1-1-1865 † Ljouwert 6-9-1932 [] Easterwierrum; feekeapman te Easterwierrum yn it Mantgumer húske oan ’e Swette te Mantgum ûnder Easterwierrum, de húshâlding is oriïnteard op Easterwierrum; ferfart desimber 1890 út Easterwierrum nei Mantgum en op Alde Maaie 1891 dêrwei nei Easterwierrum; sûnt 10-5-1907 Achter de Hôven te Ljouwert (nr U 114bis, letter nr 93, se sjogge dan noch oer de greiden út; oare adressen: Verkorte Weg U 14, Achter de Hoven U 75); ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek fan 1904 oant syn pensjoen mei 65 jier yn 1930; taksateur fan ûnreplik guod; bestjoerslid Anty Revolúsjonêre kiesferiening Baarderadiel, oant midden 1899, Manus stiet no en dan op ’e nominaasje as gemeenteriedslid foar de Anti Revolutionaire Partij (sjoch de advertinsje hjirûnder); tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke);
x Baarderadiel 16-5-1889, 24 en 22 jier, Dieuwke Sikkes Bleeksma (Djoke) * Poppenwier 18-9-1866 † op ’e Twa Damkes te Bitgum (yn ’e húshâlding fan har dochter Trui) 13-2-1956 [] Easterwierrum; by har trouwen faam te Wiuwert op ’e pleats fan har twadde pleechheit Klaas Jarigs Leenstra; Djoke wennet nei it ferstjerren fan har man yn by har dochter Nine, kosthúshâlderes oan ’e Gysbert Japicxstrjitte 1 te Ljouwert; dr f. Sikke Geerts Bleeksma, ferver te Poppenwier, en Geertruida Johannes Boonstra, boerinne te Wiuwert

§ ARGYF ÚT PIETËIT FERBAARND
Manus Goasses Offringa bewarret in wiidweidich argyf, ûnder oaren oangeande syn briefwiksel mei syn suster Janke yn Amearika (XI) en syn skriuwen mei feefokkers oer en wer en bestjoersleden yn ferbân fan it Friesch Rundvee Stamboek.
Dat brieve- en foto-argyf is yndertiid út piëteit troch in famyljelid ferbaarnd, reden: dêr hat in oar neat mei noarich. Se hie dêr letter o sa’n spyt fan. Achternei praat hie dit erfgoed better yn ’e Kolleksje Offringa ûnderbrocht wurde kinnen, eventueel mei de betingst dat it net ynsjoen wurde mei sûnder tastimming fan in foechhawwende, dy’t dêrta by notariele beskikking, c.q. akte oanwiisd is.

Manus is fâd oer de bern fan Djoke har healsuster Sjouk Ringnala en Tsjerk Swierstra. 
Manus keapet op 5-12-1900 in hûs mei hiem en stâl te Easterwierrum fan Johannes Lieuwes Hiemstra te Wurdum en Klaas Wybes Nauta, man fan Saapke Lieuwes Hiemstra, te Wommels; keapsom: f 700,-
Bern:
1 Geertruida Hermanus Offringa
(Trui) * Mantgum (Mantgumerhúske) 14-1-1891 † Ljouwert, Fonteinflat, Europaplein, [] Bitgum rigel 15, grêf 16; bouboerinne en bollekweker te Bitgum, kommissaris Hettema Zonen
x Menameradiel Tjitze Hettes Hettema (Tsjisse) * Menaam ûnder Bitgum 16-6-1889 † Ljouwert, wenjend Twa Damkes te Bitgum, 17-12-1957, 67 jier, [] Bitgum rigel 15, grêf 16; bouboer, ierdappel- en blombollekweker en ierdappeleksporteur, dir. Hettema Zonen te Bitgum oant 1929, Ljouwert 1937 en sûnt op ’e Twa Damkes te Bitgum; sn f. Hette Tjitzes Hettema, ierdappelhanneler te Bitgum en Huzum, dir. Ierdappelhannelshûs Hettema Zonen, en Antje Fokkes van der Meer, ierdappelhannelsfrou te Bitgum en Huzum
2 Gosse Hermanus Offringa
* Easterwierrum 18-2-1894 † dêr 14-5-1894, 1 jier, [] Easterwierrum
3 Gosse Hermanus Offringa, folget XII.2
4 Trijntje Hermanus Offringa
(Trijn, Nine) * Easterwierrum 22-9-1896; by trouwen sûnder berop te Ljouwert; as widdo kosthúshâlderes oan ’e Gysbert Japicxtrjitte 1 te Ljouwert
x Ljouwert 5-8-1919, 22 en 28 jier, Gerhard Nieuwhuis * Urk 13-8-1896 † Ljouwert 3-2-1921, 30 jier; klerk gemeentesekretary Ljouwert (wennet as kommensaal Droevendal B33, Grêftswâl U121, Vegelinstrjitte H31; by T. Postma, J. Werkman, widdo Van Andel); ferhuzet 29-9-1917 nei Alkmaar; by trouwen en ferstjerren adjunkt-kommys earste klasse op ’e gemeentesekretary fan Ljouwert; sn f. Henderikus Timen Nieuwhuis, ûnderwizer op Urk, letter sûnder berop te Ljouwert, en Grada Johanna Gerritsen
5 Sikke Hermanus Offringa, folget XII.3
Fan links nei rjochts: Hermanus Gosses Offringa, Geertruida, Gosse, Trijntje, Sikke en Dieuwke Sikkes Bleeksma. Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

Nine Offringa en Gerhard Nieuwhuis. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

Neist syn feakeapmanskip hâldt Manus ek fee. Ljouwerter krante:

Yn 1904 wurdt Hermanus Offringa oansteld as ynspekteur by it F.R.S.  Ljouwerter krante, 16-2-1904:

De Ljouwerter krante docht 26-7-1907  ferslach fan in gearkomste fan it F.R.S., in fragmint:

§ BESTE FEEKENNER
As Manus Offringa in smeet docht op it baantsje fan ynspekteur fan ’t Frysk Feestamboek, binne der 106 sollisitanten, seis wurde keazen om in praktise proef te dwaan, twa bliuwe oer.

Manus syn oanstelling is opmerklik yn in tiid dat frijsinnich lyk foaroer rjochtsinnich stiet. Al is Manus yn ’e eagen fan syn breahearen – dy binne meast ‘grou’ liberaal– in ‘fine’ anti revolusjonêr, syn kundigens jout de trochslach.
Wouter Theunis Zwart betinkt Manus Offringa yn: Tachtig jaar – Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties, Laverman N.V., Drachten, 1960 (sjoch hjirûnder).
Sjoch ek: R. Strikwerda – Een eeuw Fries Stamboekvee, Friesch Rundvee-Stamboek, Ljouwert, 1979

Yn Voor melkveehouders, it orgaan fan ’e Friese Zuivelverening (april 1974, nr 2) skriuwt Z.H.* oer in ekskuzje fan fokkers nei Den Haach yn 1913 nei de Nationale en Internationale Tentoonstelling fan it earste treffen fan it Nederlandsch Rundvee Stamboek en it Friesch Rundvee Stamboek yn Den Haach. Manus Offringa set fokkers derta oan om dêrhinne: ‘Dêr moatte jim mei hinne en jimme froulju moatte mei.’
Fiif fokkers stjoere fan har fokfee yn, dat binne:
-Rinse Douwes de Boer (Achlum 1866-Arum 1935), greidboer en feefokker te Arum (nrs 70,89)
-Symes Ates Knol (* Hartwert 1860-1940), greidboer en feefokker te Dearsum (nr 11)
Firma Schaap, Hoite Everts Schaap (Reduzum 1853-Dearsum 1928), feefokker en – keapman te Dearsum; sjoch: Frieslands trots en roem
-Fokke Wassenaar (St.-Jabik 1879-Ljouwert 1969), feefokker te Ljouwert
-Jan Nannes Wassenaar, feefokker te Jelsum (Ljuwert 1890-Amsterdam 1958), Wassenaar-Boelstra; sjoch: Genealogy Boelstra – V.8.2 mei foktekeningen; Rigtje Wassenaar-Boelstra
-Jelle Symens van der Woude (Dearsum 1868-1941), greidboer en feefokker te Dearsum.

* Z.H. = Bendiks Walter Bosma (ropnamme: Diks) * Nijegea, Smellingerlân 1905 † 1994, yn 1919 te Koudum, greidboer te Aldegea, Sm., sûnt 1927 te Skearnegoutum, yn 1929 wenjend te Snits); ynspekteur Nationle Crediet Vereeniging.


Ljouwerter krante, 27-6 en 6-7-1900:

XI.3 Janke Gosses Offringa, folget XI.3 * Easterwierrum 4-12-1867 † 15-5-1943, 76 jier; ferhuzet op 8-5-1890 út Easterwierrum nei Grins, dêr yn 1896 sûnder berop; ferfart yn jannewaris 1901 mei har soantsje Jan nei Noard Amearika; wennet yn 1920 te Uxbridge, Worcester, Massachusettes, yn 1930 Northbridge, Worcester, Massachusettes
x Jan Jans Nijdam (John) * Burchwert 3-1-1874 † Whitinsville, Worcester, Massachusettes 14-12-1952, 78 jier; sn f. Jan Pieters Nijdam, yn 1867 arbeider te Arum, 1869, ’88 te Burchwert, 1896, 1900 te Bolswert, en Hiltje Jans Sypersma, faam te Waaksens (Wûnseradiel) en te Lollum
Bern:
1 Jan Offringa XII.4 – Jan nimt yn Amearika wierskynlik de achternamme Nijdam fan syn twadde heit oan – * Grins 27-2-1896 † USA; wennet as boike yn by syn pake Goasse en beppe Trijn te Easterwierrum en stiet dan te boek as ‘onechte kleinzoon’; ferfart yn jannewaris 1901 mei syn mem nei Noard Amearika
§ Neffens in famyljeferhaal tsjinnet Janke by in Grinzer boer en dy ferkrachtet har. Janke neamt it bern nei harsels. Wa’t dy boer is, hâldt se foar har (meidieling Goasse Offringa (XIII.5).
De kontakten mei Janke har broer Manus binne hecht – Manus har mei Janke te dwaan -, der is in wiidweidige briefwiksel en nochal wat foto’s wurde útwiksele.
Janke Offringa. Foto: A. Molenaar, Bolswert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

Janke mei Jan Nijdam en de bern, de grutte jonge sil Goasse wêze. Foto: Adams, Whitinsville, Massachucets. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

XI.4 Wijtze Klazes Offringa (ek: Wietze) * Heech 28-1-1870 † Tersoal 16-5-1969, 99 jier, [] Tersoal; ferfart as lytsfeint op 21-6-1884 út Sybrandabuorren nei Goaiïngea; ferhuzet op 13-10-1888 as arbeider út Goaiïngea nei Poppenwier en dêrwei op 27-9-1891 nei Boazum (hûsnr 48); yn 1897 arbeider te Tersoal, yn 1922 dêr greidboer (hûsnr 39, 30);
x Baarderadiel 16-5-1896, 26 en 23 jier, Trijntje Alberts van Dijk * Mantgum 27-2-1873 † 1930; suster fan Bartele (X.3.7); dr f. Albert Barteles van Dijk, arbeider te Mantgum, en Geertje Harkes Schuringa (Geartsje kin net skriuwe)
Bern:

1 Klaas Wijtzes Offringa * Tersoak 10-7- 1897 † dêr 11-2-1978, 80 jier; feekeapman te Tersoal;
x Utingeradiel 27-4-1922, 24 en 23 jier,  Aukje Jacobs Rypkema * Terherne 7-2-1899; by trouwen sûnder berop te Terherne; dr f. Jacob Wybes Rypkema, yn 1891,, ’93, ’99 komelker te Terherne, yn 1918, ’20 dêr greidboer, yn 1922 dêr sûnder berop, en Cornelia de With, yn 1891 winkelfrou te Terherne (Knilliske kin net skriuwe)
2 Geertje Wijtzes Offringa * Tersoal 25-12-1906 † Wommels 4-11-2001, 94 jier, [] Goutum; NH; wennet te Tersoal; ferhuzet dêrwei op 19-10-1918 nei Wommels;
x 1 Raarderhim 9-8-1928, 21 en 22 jier, Popke Klaas Douma * Wommels 29-11-1905 † 12-8-1942, 30 jier, [] Wommels; komt op 24-8-1925 út Raard (Raarderhim) yn Wommels, ferhuzet op 15-6-1927 dêrwei nei Grou, yn 1928 koperslachter te Wommels, letter dêr sjaufeur; sn f. Jan Popkes Douma, yn 1891 koperslachtersfeint te Burgum, yn 1905 koperslachter te Wommels, en Jeltje Durks Visser, yn 1891 faam te Drachten* Tersoal 25-12-1906;
x 2 Jarig Wybes Leenstra * Wiuwert 7-12-1889 † dêr 19-3-1967, 77 jier, [] Wiuwert; timmerman te Wiuwert (48); sn fan Wybe Jarigs Leenstra, timmerman te Wiuwert en Pietje Martinus Santema;
Jarich x 1 Baarderadiel 13-2-1915 Ynskje Sjoerds Minkema * Weidum 27-2-1889 † 15-9-1953, 64 jier. [] Wiuwert; by trouwen sûnder berop te Britswert (34, 48, 22), wennet dêr by har mem en twadde heit Wybe Jans Wiersma, feekeapman; ferhuzet op har troudei nei Wiuwert; dr fan Sjoerd Hendriks Minkema, kuper te Weidum (35, 38, 72a), en Uilkje Uiltjes Wiersma, as widdo arbeidster te Weidum (69b)
Sjoch: Genealogy Wiersma

XI.5 Jelle Sybrands Offringa * Rinsumageast 10-2-1879 † wierskynlik Noard Amearika; by trouwen arbeider te Sybrandabuorren, de lêste seis moanne dêrfoar te Ginnum; yn 1904 arbeider te Gau; arbeider te St.-Jabik (hûsnrs 591, 25A), ferhuzet dêrwei op 14-5-1910 nei Minnertsgea; de húshâlding ferfart op 23-4-1920 nei Minnesota, Noard Amearika, adres: J. Offringa, Wilmont Nobles, County Minnesota;
x 1 Raarderhim 22-5-1902, 23 en 21 jier, skieden by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 25-2-1915; easker: Ypkje Haanstra ‘op grond van overspel’, Ypkje Haanstra * Terwispel, wenjend te Langsweagen 24-6-1880; yn 1900 faam te Jirnsum, yn 1901 te Reduzum, faam te Gau (hûsnr 42), by trouwen idem te Ljouwert; op 30-9-1915 húshâldster te Snits, ferhuzet dêrwei op 8-10-1920 nei Ljouwert dêr allyksa húshâldster; ferhuzet op 2-12-1920 út Ljouwert nei Leerdam; dr f. Willem Haanstra (sn f. Willemke Everts Haanstra); yn 1880 skipper te Langsweagen, yn 1902 idem op ’e Jouwer, en Rigtje Ypes Speelman;
Jelle x 2 It Bilt 18-5-1916, 37 en 34 jier, Rinske Romkes van der Heide * St.-Anne 1-1-1882 † wierskynlik Noard Amearika; by trouwen sûnder berop te Bitgum; dr f. Romke Baukes van der Heide, arbeider te Hegebeintum, St.-Anne, Ingelum en Bitgum, en Antje Douwes Algera;
Ypkje x 2 Den Haach 7-10-1931 Jan Huibert Hartman; sn f. Jan Hartman en Aaltje Maria den Dunnen
Bern út it earste boask:
1 Antje Jelles Offringa * Gau 29-1-1904; wennet in skoft yn by har pake Sybren en beppe Antsje
Bern út it twadde houlik:
1 Sybrand Wijtze Jelles Offringa, folget VII.6 * St.-Jabik 21-3-1917 † wierskynlik Noard Amearika

XI.6 Jacobus Sybrands Offringa * Rinsumageast 19-4-1881 † wierskynlik Noard Amearika; arbeider, ferhuzet op 29-6-1903 út St.-Jabik nei Sybrandabuorren; yn 1903, ’04, ’06, ’07  arbeider te St.-Jabik (hûsnr 261); yn 1904 idem te Tersoal; yn 1907 idem te St.-Anne; ferfart mei de húshâlding op 11-2-1913 út St.-Jabik nei Noard Amearika, ‘unidentified region’;
x It Bilt 17-5-1906, 25 en 19 jier, Johanna Hanenburg * Rinsumageast 14-6-1886 † wierskynlik Noard Amearika; by trouwen faam te St.-Anne; dr f. Rudmer Hiddes Hanenburg, arbeider te Rinsumageast, en Hitje Bastiaans van der Bij

XI.7 Willem Sjuks Offringa
* Gerkeskleaster 5-12-1874 † Ten Boer 28-9-1948, 73 jier, [] Aduard; boer en hynstefokker; by trouwen te Jannum, yn 1899 te Reitsum, de húshâlding ferfart dêrwei op 28-4-1902 nei Gerkeskleaster (hûsnrs 138, 131, 128) en op 19-5-1913 dêrfandinne nei Frânsum (gemeente Aduard, Grinslân); yn 1948 te Ten Boer;
x Ferwerteradiel 10-5-1899, beide 24 jier, Saakje Jans Oostwoud * Gytsjerk 19-2-1875 † Frânsum 7-5-1930, 55 jier, [] Aduard, ; dr f. Jan Roelofs Oostwoud, boer te Gytsjerk en Reitsum, en Elisabeth Symens Nieuwenhuis
Bern:
1 Sjuk Willems Offringa * Reitsum 29-12-1899 † dêr 30-12-1899, 1 dei
2 Sjuk Willems Offringa * Reitsum 9-11-1900 † Grins, wenjend te Frânsum, 27-6-1922, 21 jier, [] Aduard; boer te Frânsum
3 Elisabeth Willems Offringa * Reitsum 25-2-1902; by trouwen sûnder berop te Aduard;
x Aduard 28-11-1930, 28 en 27 jier, Roelof Kooi * Aduard; by trouwen boukundich opsichter te Amsterdam; sn f. Eppe Jilkes Kooi, yn 1891 weinmakker te Thesinge, sûnt omstrings 1892 winkelman te Aduard, en Eilke Mennes Drewes
4 Jan Willems Offringa, folget XII.6
5 Durk Willems Offringa, folget XII.7
6 Simon Willems Offringa, folget XII.8
Grêven fan Willem Sjûk Offringa, Saakje Oostwoud en Sjûk Willems Offringa te Aduard, Wessel Gansfordstraat 98. (Boarne: begraafplaatsen on-line):

XI.8 Kerst Sjuks Offringa * Gerkeskleaster 4-1-1877 † Wurdum 24-12-1945, 68 jier; Kerst en Dieuwke binne earst Grifformeard en wurde Herfoarmd, har bern binne Grifformeard; al yn 1892 mei 15 jier greidboer te Jannum, by trouwen dêr boer, ferhuzet 28-4-1908 nei Wurdum (hûsnrs 383, 404, 416), dêr greidboer oant syn ferstjerren
x Dantumadiel 28-4-1908, 31 en 29 jier, Dieuwke Hedzers Castelein * Burdaard 16-9-1878 † Wurdum 20-11-1937, 59 jier; by trouwen sûnder berop te Burdaard, sûnt boerinne te Wurdum; dr f. Hedzer Cornelis Castelein, yn 1872 boer te Ie, sûnt omstrings 1873 boer te Burdaard, en Grietje Martens Hellinga, boerinne te Burdaard
Bern:
1 Sjuk Kerstes Offringa, folget XII.9
2 Grietje Kerstes Offringa * Wurdum 2-1-1911 † 11-11-2001, 89 jier, [] De Gordyk; by trouwen sûnder berop te Wurdum; ferfart mei har man op 1-5-1935 nei Terwispel; dêr boerinne en yn ’e Wieringermar, letter rêstend te Beetstersweach
x Ljouwerteradiel 1-5-1935, op ’e selde dei as har suster Sytske, 24 en 25 jier, Hendrik van der Velde * Oerterp 26-7-1909 † 15-2-1987, 77 jier, [] De Gordyk; by trouwen greidboer te Swichum; boer te Terwispel en yn ’e Wieringermar; letter rêstend te Beetstersweach; sn f. Jannes Hedzers van der Velde, arbeider te Oerterp en Drachten, greidboer te Swichum, en Sytske Hendriks de Vries
3 Sytske Kerstes Offringa
* Wurdum 19-2-1912 † 1-10-1982, 70 jier, [] Middenmeer; by trouwen sûnder berop te Wurdum; ferfart mei har man op 1-5-1935 nei Slootdorp, Middenmeer, gemeente Wieringen, dêr boerinne;
x Ljouwerteradiel 1-5-1935, op ’e selde dei as har suster Gryt, 23 en 24 jier, Gerrit Okkema * Easterein 18-6-1910 † 21-6-1997, 87 jier, [] Middenmeer; by trouwen arbeider te Goutum by Sjok Durks Offringa, letter yn ’e Wieringermar; sn f. Harmen Murks Okkema, yn 1898 skuonmakker te Easterein, yn 1935 idem te Huzum, en Antje Wybrens Jouwstra
§ Fanwegen de krisis koste it net in soad sinten yn dy tiid om boer te wurden. De prizen dy ’t Gerrit foar syn kij betelle leinen tusken de f 117,50 en f 150,00 de ko. Moaie bisten en meast mei de bêste produksjesifers. Doe’t de Dútsers yn 1945 de Wieringermar fol wetter rinne lieten binne Gerrit en syn húshâlding nei Wurdum flechte.
4 Hedzertje Kerstes Offringa (Hetsje) * Wurdum 26-6-1918; ûnderwizeres; ferhuzet op 29-1-1937 út Wurdum nei De Gordyk; bouboerinne te Slootdorp
x Lieuwe de Vries * 18-12-1915; bouboer
§ Hetsje en Lieuwe sille in grutte bouboerspleats yn Slootdorp oangean, mar foardat se dy bebuorkje ferstjert Lieuwe. Hetsje komt derop mei har seis bern. (Meidieling Sjok Durks Offringa)
5 Pietje Kerstes Offringa * Wurdum 6-9-1919 † 22-4-2009, 89 jier, [] Middenmeer, Kerkhoflaan 1; ûnderwizeres; boerinne te Slootdorp
x Jan van Assen * 12-9-1917 † 21-10-1989,  72 jier, [] Middenmeer, Kerkhoflaan 1; boer op in mingd bedriuw te Slootdorp

XI.9 Dirk Kerstes Offringa * Jannum 10-1-1879 † wierskynlik USA

XI.10 Murk Jelkes Offringa * Hieslum 11-11-1882 † Noard Amearika; hat neffens de oerlevering in swervend bestean (meidieling Sjok Durks Offringa)

XI.11 Durk Abrahams Offringa * Tsjom 8-10-1892; ferfart 25-6-1908 as arbeider út Aldwâld nei Dantumadiel, ferhuzet 24-6-1909 dêrwei nei Aldwâld, dêr arbeider, by trouwen en sûnt idem;
x Kollumerlân 13-8-1921, 28 en 26 jier, Tjitske Siedses van der Veen * Kollum 1-7-1895; by trouwen sûnder berop te Kollum; dr f. Sieds Jans van der Veen, arbeider te Kollum, en Trijntje Wiebes Loonstra
Bern:
Libbenleas berntsje *-† Grins 28-12-1921, âlden wenjend te Aldwâld
1 Abraham Durks Offringa, folget XII.10 

XI.12 Age Ymes Offringa * Rinsumageast 4-3-1891 † Ljouwert 24-11-1960, 69 jier, [] Burgum; ferhuzet 9-9-1909 út Burgum nei Achtkarspelen; by trouwen ûnderwizer te Huzum; yn 1917 skoallehaad te Wânswert; ferfart 15-4-1929 út Wânswert nei Ljouwert, dêr haad kristlike skoalle;
x Tytsjerksteradiel 25-5-1916, beide 25 jier, Elisabeth Margaretha Bosgra * Burgum 16-12-1890 † Ljouwert 23-10-1962, 71 jier, [] Burgum; by trouwen sûnder berop te Burgum; dr f. Tiete Okkes Bosgra, beammekweker te Burgum, Kwekerij Frisia (û.o. nr 665, bûten de Nijstêd), en Elisabeth Margaretha Smith
Sjoch oer skiednis beammekwekerij Bosgra: Boomkwekerij De Iephof
Bern:
1 Yme Ages Offringa, folget XII.11
Age Ymes Offringa as ûnderwizer te Huzum. Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:


XI.13 Durk Durks Offringa
* Marrum (Langebuorren) 5-3-1892 † Iowa 9-9-1990, 98 jier, [] Rose Hill Cemetary Camanche, Clinton County, Iowa; ferfart yn 1911 nei Noard Amearika, learaar lânbouskoalle te Ames, Iowa; professor lânboufakken; wennet yn 1940: 214 5th Street South West Weverly, Bremer, Iowa;
x Ruth F. Danatt * 1892 † Iowa 19-11-1966, 74 [] Rose Hill Cemetary Camanche, Clinton County, Iowa; dr f. William Lincoln Dannatt en Jessie May Smith

§ WEROM YN ’T HEITELÂN
Sjok Durks Offringa oer syn âldste broer: Durk had een scherp verstand en was een heel vlotte redenaar. Hij is vele jaren landbouwleraar geweest aan de landbouwschool te Ames Iowa, Noord America. Hij was tenslotte professor. Nu en dan komt hij een tijdje in het oude Vaderland.
Ljouwerter Krante, 11-7-1972:


Bern:

1 Richard Louis Offringa, folget XII.12 
2 Jeanette R. Offringa (Jean) * 1927 

XI.15 Jan Durks Offringa * Kopkewier ûnder Westernijtsjerk 7-12-1900; ferfart nei Noard Amerika; dêr boer, letter keapman; hy hat net wer yn Nederlân west omdat er tsjinstplichtich wie;
x Anna Brouwer; fan Nederlâns komôf
Bern, folgje XII.14

XI.16 Jelte Willems Offringa * Amsterdam 9-4-1883; nei de Ofskieding fan 1834 earst Herfoarmd, letter Grifformeard; stiet op 4-10-1895 ynskreaun by syn beppe Tsjitske de Roos; komt op Alde Maaie 1898 út Wommels yn Raard (Raarderhim); ferhuzet op 14-9-1899 dêrwei nei Amsterdam; wennet op 8-12-1902 yn by syn omke Oepke Jeltes Offringa te Raard (hy wurdt dan goedkard foar de militêre tsjinst); wennet yn 1909 wer te Amsterdam 

XI.17 Hessel Sjuks Offringa * Hieslum 14-4-1878 † Grins, wenjend te Grypstsjerk , Grinslân 2-2-1953, 74 jier, [] Grypstsjerk; by trouwen fan boerebedriuw te Wjelsryp; ferhuzet op 27-7-1900 dêrwei nei Raard (nr 9A), Raarderhim; sûnt omstrings 1901 greidboer op Fjildhuzen (nr 96, letter Himdyk 9) ûnder Tsjerkwert, ferhuzet dêrwei op 15-6-1908 nei Wurdum (hûsnrs 355, 405); ferfart op 16-6-1913 út Wurdum nei Oostum, gemeente Ezinge, Grinslân; yn 1943, ’44 greidboer te Oldehove;
x 1 Hinnaarderadiel 20-12-1899, 21 en 22 jier, Trijntje Sjoerds Galema * Wjelsryp 13-12-1877 – by fûnis fan ’e Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 21-2-1878 op fersyk fan Tryntsje har heit nammeferoaring fan Klaaske yn Trijntje; by trouwen sûnder berop te Wjelsryp; dr f. Sjoerd Pieters Galema en Trijntje Paulus Oosterhaven, boeren te Wjelsryp

x 2 Wûnseradiel 15-4-1905, 27 en 22 jier, Trijntje Rintjes Boschma * Wytmarsum 6-2-1883 † Grins 5-12-1960, 77 jier, [] Grypstsjerk; by trouwen sûnder berop te Nijlân; dr f. Rintje Hessels Boschma en Akke Minnes Koopmans, boeren te Nijlân
Bern út it earste boask:
1 Sjuk Hessels Offringa, folget  XII.15
2 Laas Hessels Offringa * Tsjerkwert 30-8-1901 † Oldehove 4-6-1928, 26 jier; boer te Oldehove [] Oldehove; net troud
3 Sjoerd Hessels Offringa, folget XII.16 
4 Trijntje Hessels Offringa (Nynke) * Tsjerkwert 19-1-1904 † Baaium 20-1-1975, 71 jier; by trouwen húshâldster te Wjelsryp; greidboerinne te Wjelsryp en Baaium; presidinte Vrouwenvereniging Martha Bayum;
x Hinnaarderadiel 18-3-1943, 39 en 41 jier, Tryntsje har oantroude neef, Douwe Gietema * Boazum 11-2-1902 † Wommels, Van Sminialeane 38, 27-10-1979, 77 jier, [] Wjelsryp; by trouwen en sûnt boer te Wjelsryp, wennet yn 1975 te Baaium; ridder yn goud Oranje-Nassau; sn f. Wierd Douwes Gietema en Lolkje Sybrens Brouwer, boeren te Boazum (nrs 104, 164)
Douwe x 1 Hinnaarderadiel 22-5-1924, 22 en 21 jier, Trijntje Jongema * Spannum 12-3-1903 † Wjelsryp 6-2-1942, 38 jier; by trouwen sûnder berop te Wjelsryp, sûnt dêr boerinne; dr f. Jan Rientses Jongema, timmerman te Spannum, en Maaike Sjoerds Galema (suster fan Tryntsje XI.14)
Douwe x 3 J. Tinga
Bern út it twadde houlik:
5 Akke Hessels Offringa * Tsjerkwert 14-2-1906 † 11-6-1993, 87 jier, [] Driezum; by trouwen húshâldster te Kollumerpomp; by earste houlik sûnder berop te Oldehove; by skieding yn 1942 húshâldster te Hallum; wennet yn 1975 te Driezum;
x 1 Oldehove 21-12-1933, 33 en 27 jier, skieding by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Grins 4-9-1942, Jacobus Menno van der Laan * Oldehove 10-12-1900; by trouwen yn 1933 keapman te Oldehove, yn 1942 dêr manufakturier en winkelman; sn f. Rinze van der Laan, keapman te Oldehove, en Geeske Dijkstra
x 2 Kollumerlân 12-5-1944, 38 en 39 jier, Willem Klazes Dantuma * Driezum 13-4-1905 † 13-11-1979, 74 jier, [] Driezum; by trouwen en sûnt greidboer te Driezum; sn f. Klaas Willems Dantuma en Saakje Symens Kooistra, boeren te Driezum;
Jacobus x 2 Oldehove 6-10-1942, 41 en 30 jier, Joukje Bakker * Bolswert 22-4-1912; by trouwen húshâldster te Oldehove; dr f. Hendrik Gerrits  Bakker, yn 1912 bakker te Bolswert, yn 1942 greidboer te Hoogkerk, en Gezina Kornelis Oosterhuis;
Willem x 1 Wymbritseradiel 24-4-1924, beide 19 jier, Swopkje Wiersma * Nijlân 3-3-1905 † Driezum 23-2-1942. 36 jier, [] Driezum; by trouwen sûnder berop te Nijlân; dr f. Jan Berends Wiersma en Willemke Cornelis Bruinsma, boeren te Nijlân
6 Jelte Hessels Offringa, folget XII.16
7 Rintje Hessels Offringa, folget XII.17
8 Minne Hessels Offringa, folget XII.18
9 Oepke Dirk Hessels Offringa, folget XII.19
10 Hessel Hessels Offringa, folget XII.20
11 Libbenleas jonkje
*-† Oostum 27-3-1915
12 Tj. Offringa; wennet yn 1975 te Appingedam;
x G.A. Kuiper
12 Dirk Hessels Offringa, folget XII.21
13 Dooitze Hessels Offringa, folget XII.22

Fjildhuzen ûnder Tsjerkwert, hjir buorkje Hessel Sjoks Offringa-en-dy fan 1901-1905:

Hessel Sjoks ferfart nei Wurdum, de pleats op Fjildhuzen ûnder Tsjerkwert komt te hier. Ljouwerter krante, maart 1908:

XI.18 Jelte Sjuks Offringa * Wjelsryp 2-7-1885; wennet yn 1909 te Swolle [x-†: noch neat fûn]

XI.19 Jelte Eelke Oepkes Offringa * Raard 4-11-1900; ferhuzet mei syn heit en mem op 11-5-1923 út Hinnaard nei Huzum; ferhuzet dêrwei 3-1-1927 nei Hoarn; by trouwen ûnderwizer te Amsterdam;
x Ljouwerteradiel 11-8-1930, 29 en 23 jier, Wietsche de Jong * Huzum 15-8-1906; by trouwen sûnder berop te Huzum; dr f. Reinder Wijtzes de Jong, yn 1905 klerk, letter adjunkt kommys op ’e provinsjale griffy fan Fryslân, en Jantje Jans van der Zwaag
Bern:
Oepke Jelte Eelke Offringa, folget XII.24

XI.20 Jelle Durks Offringa * Hinnaard 27-4-1883 † 23-2-1963, 79 jier, [] Arum; giet 8-12-1902 yn militêre tsjinst; greidboer; komt op 24-6-1905 út Raard, Raarderhim, yn Reduzum; by trouwen fan boerebedriuw te Raard (nrs 8, 7); de húshâlding ferfart Alde Maaie 1906 út Reduzum nei Jirnsum; yn 1906 te Raard, ferhuzing op 9-5-1916 dêrwei nei Gau; 
x Ljouwerteradiel,  13-5-1905, 22 en 21 jier,  Janke Martens Hellinga * Jislum 18-3-1884 † 15-8-1960, 76 jier, [] Arum; Kristlik Grifformeard (Ofskieding fan 1834), letter Grifformeard; by trouwen sûnder berop te Wytgaard; komt op 24-6-1905 dêrwei yn Reduzum; dêr boerinne en te Raard, Jirnsum, Gau en Arum; dr f. Marten Martens Hellinga en Trijntje Klazes Hogendijk, boeren te Jislum
Janke Hellinga en Jelle Offringa. Boarne: Dick Offringa – Offringa

Bern:
1 Trijntje Jelles Offringa * Raard 16-5-1906 † 20-3-1993, 86 jier, [] Lollum; by trouwen sûnder berop te Arum;
x Wûnseradiel 6-5-1931, 24 en 27 jier, Wieger Bakker * Wûns 18-1-1904 † 20-7-1977, 73 jier, [] Lollum; by trouwen fan boerebedriuw te Lollum; sn f. Feite Dirks Bakker, yn 1889 arbeider te Skettens, yn 1904 komelker te Wûns, en Grietje Ulbes Ozinga
2 Durk Jelles Offringa, folget XII.25 
3 Marten Jelles Offringa, folget XII.26 
4 Jelte Jelles Offringa, folget XII.27 
5 Richtje Jelles Offringa * Raard 29-12-1911 † 14-9-1929, 17 jier, [] Arum
6 Wietske Jelles Offringa * Raard 8-8-1914 † 30-7-1994, 79 jier, [] Burdaard
x nicht en neef, Klaas Martens Hellinga * Jislum 21-4-1904 † 10-8-1996, 92 jier, [] Burdaard; sn f. Marten Martens Hellinga (broer fan Janke), yn 1902 boer te Wurdum, sûnt omstrings 1902 greidboer te Jislum, en Reino Klazes Boonstra
TA OANTINKEN/OAN MYN LEAVE FROU,/Ú
S MEM EN BEPPE/WIETSKE OFFRINGA/* 8-8-1914  † 30-7-1994/EN ÚS LEAVE HEIT EN PAKE/KLAAS HELLINGA/* 21-4-1904 † 10-8-1996/Matth. 11 : 28.
De tekst is: Kom by My, allegear dy’t wurch en swier beladen binne, en Ik sil jimme rêst jaan.
Foto: Erfgoed Fundaasje, Keningsdei 2020

7 Jelle Jelles Offringa * Gau 11-8-1916 † Arum 21-4-1934, 17 jier; gernier te Arum
8 Wiebrig Jelles Offringa * 7-2-1921 † 14-7-1993, 72 jier, [] Arum
9 Albert Jelles Offringa, folget XII.28

XI.23 Iede Pieters Offringa (yn berte-akte ynskreaun as Iede; ek: Yde, IJde, Yede) * Easterein 13-6-1870 † Ljouwert 12-11-1943, 73 jier; is earst Nederlâns Herfoarmd, dan Grifformeard A [A=‘Afscheiding’ fan 1834], letter gjin tsjerkelidmaatskip; komt 29-4-1889 út Easterein yn Ljouwert (Stienzerdyk BB35, Landbuurt 70) is dan boere-arbeider; wurdt 20-3-1890 oanwiisd foar de militêre tsjinst, dan is er skippersfeint te Easterein; ferhuzet 30-4-1891 nei Assen; komt op 29-4-1895 út de Kaserne te Ljouwert yn te wenjen by syn lettere skoanheit Kornelis J. Kuperus te Ljouwert; komt op 3-8-1896 út Winsum yn Ljouwert, is yn 1897 pakhúsfeint, yn 1900 dêr molktaper (Bleekerstrjitte Z 52, 58; Spanjertsstrjitte Z 55), yn 1905 stâlhâldersfeint, sjauffeur,  yn 1922 dêr koetsier;
x Ljouwert 15-5-1897, 26 en 22 jier, Aaltje Kornelis Sinnema * Burgum 18-4-1875 † Bolswert 6-3-1960, 85 jier; is earst Grifformeard, letter gjin tsjerkelidmaatskip; komt op 6-9-1881 út Menaam yn Ljouwert, yn 1897 dêr tsjinstfaam; dr f. Kornelis Jacobs Sinnema, stâlfeint en arbeider yn 1875 te Burgum, yn 1877 te Marsum, yn 1879 te Deinum, sûnt omstrings 1881 te Ljouwert, en Sjoukje Annes Buursma, yn 1874 faam te Menaam; Sjoukje kin net skriuwe
Bern:
1 Pieter Iedes Offringa, folget XII.31
2 Kornelis Iedes Offringa, folget XII.32

3 Sjoukje Pietje Offringa * Ljouwert 9-8-1905; Nederlâns Herfoarmd, letter gjin tsjerkelidmaatskip; faam by J.J. van Hoessen Korndorffer, Nijstêd 67 te Ljouwert; ferhuzet 21-1-1924 nei Den Haach; komt op 1-5-1926 dêrwei yn Ljouwert; ferhuzet dêrwei op 5-7-1926 nei Grins; komt 1-2-1927 út Grins yn Ljouwert; ferhuzet dêrwei op 8-3-1928 wer nei Grins

XI.24 Yde Eites Offringa * Itens 20-9-1875 † Zaandam 25-2-1951, 75 jier;
x Zaandam 21-2-1899, 24 en 25 jier, Luitina Elisabeth Lok * Beets 28-5-1874 † Zaandam 24-6-1960, 86 jier; dr f. Hendrik Jannes Lok, arbeider te Beets, en Jannetje Berends Brouwer
Bern:
1 Eite Ydes Offringa * Zaandam 18-1-1899 † dêr 22-1-1900, 1 jier
2 Jannetje Offringa * Zaandam 29-12-1899 † dêr 18-1-1900, 2 wiken
3 Jannetje Offringa * Zaandam 15-2-1906 † dêr 24-1-1946, 39 jier;
x Zaandam 5-6-1930, beide 24 jier, Dirk Slop * Koog aan de Zaan 15-5-1906 † Zaandam 6-1-1978, 71 jier; sn f. Hendrik Dirks Slop en Neeltje Hendriks de Carpentier
Dirk x 2 Zaandam 6-11-1946, 40 en 36 jier, Catharina de Vries * Purmerend 5-7-1910 † Zaandam 15-9-1994, 84 jier; dr f. Gerardus de Vries en Jannetje Koel
4 Maaike Offringa * Zaandam 7-9-1907 † dêr 17-12-1955, 48 jier;
x Zaandam 5-6-1930, 23 en 24 jier, Gijsbertus van de Stadt * Zaandam 20-2-1905 † dêr 4-2-1981
5 Hendrikje Offringa * Zaandam 31-7-1912 † dêr 4-12-2009, 97 jier
x Zaandam 8-1-1936 Pieter Nieuwenhuizen * Zaandam 15-6-1905 † dêr 9-7-1962, 56 jier

XI.25 Jacob Sjoerd Offringa * Snits 4-5-1883 † Hoorn 17-12-1920, 37 jier; by trouwen boekhâlder te Hoorn, by ferstjerren dêr izerhanneler;
x Wognum 25-10-1906, 23 en 21 jier, Adriaantje Vrije * Wijk aan Zee en Duin 6-4-1885; yn 1932 pensjonhâldster te Hoorn; dr f. Pieter Vrije en Trijntje Bark
Bern:
1 Eite Offringa, folget XII.33

2 Catharina Anna Elisabeth Offringa * 3-2-1910; by trouwen sûnder berop te Bergen;
x Bergen 29-4-1932, 22 en 23 jier, Ferdinand Kuitwaard * Akersloot † Bergen 14-8-1957, 49 jier; by trouwen garaazjehâlder te Bergen, by ferstjerren dêr pensjonhâlder; sn f. Kristiaan Kuitwaard, yn 1932 garaazjehâlder te Bergen, en Bregje Modder

XI.26 Hendrik Eites Offringa
* Hoorn 20-8-1894;
x Heiloo 30-8-1924 Geertje Trijntje Stapel * Berkhout 10-12-1900

XI.27 Klaas Tækes Offringa * De Rottefalle 28-9-1895 † 27-10-1963, 68 jier, [] De Rottefalle, by de tsjerke; Grifformeard; timmerman by Gebr. Van der Molen De Rottefalle; de húshâlding komt Alde Maaie 1927 út De Rottefalle ûnder De Pein (nr C85) yn Eastermar (nr 337) en ferfart dêrwei wer nei De Rottefalle, selde adres;
x Smellingerlân 15-5-1920, 24 en 25 jier, Tietje Claus * Surhústerfean 16-7-1894 † 12-11-1983, 89 jier, [] De Rottefalle, by de tsjerke; dr f. Pieter Halbes Claus, arbeider, túnman en greidboer, en Freerkje Heinzes Benedictus
Bern:
1 Tæke Klazes Offringa, folget XII
2 Freerkje Klazes Offringa * De Rottefalle 21-12-1922 † Burgum 11-3-2012, 89 jier, [] De Rottefalle;
x Martinus Helbig * Bûtenpost 23-1-1930 † De Rottefalle 12-6-1991, 61 jier, [] De Rottefalle; sn fan Anne Martinus Helbig, yn 1928 sutelder te Bûtenpost, yn 1930 arbeider te Kollum, yn 1932 idem te Surhústermieden, en Jitske Aukes van der Horn
3 Pieter Klazes Offringa, folget  XII 

4 Age Klazes Offringa * De Rottefalle 17-7-1927 † 29-9-1997, 69 jier, [] De Rottefalle
x Aukje de Vries * 15-4-1934 † 7-5-2015, 81 jier, [] De Rottefalle

Tsjerkhôf De Rottefalle. 2 Kor. 5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

XI.28 Mientje Wiltjes Offringa * Menaam 27-3-1896 † 13-11-1980, 84 jier, [] Menaam; tsjerke: gjin, letter Nederlâns Herfoarmd; by trouwen arbeider te Menaam, dêr letter gernier (nr 113, 229 246A, 213, Berltsumerdyk 17);
x Menameradiel 28-2-1918, beide 21 jier, Dieuwke Hempenius * Minnertsgea 24-3-1896 † 1-8-1993, 97 jier, [] Menaam; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr f. Dirk Sijbrens Hempenius en Jeltje Ynzes Post; Durk is yn 1896 arbeider te Minnertsgea, de húshâlding komt 20-5-1901 út Rie yn Menaam, ferhuzet dêrwei Alde Maaie 1900 nei Rie; yn 1906 arbeider te Dronryp; letter gernier te Menaam
Sjoch: A.L. Hempenius – Hempenius II, Genealogysk Jierboekje 1973, Fryske Akademy, Ljouwert, 1973
Bern:
1 Wiltje Mientjes Offringa, folget XII.30
2 Dirk Mientjes Offringa, folget XII.31

§ BÂN OER EN WER
De gernier/boer en de meiwurker kinne lang yn ’t wolnimmen fan wjerskanten mei-inoar oparbeidzje.
Ljouwerter Krante, 23-10-1971:


Yn ’e santiger jierren saneare gâns geniers yn ’e Klaaiboustreek. De gernierkerij wurdt deroan jûn en it gersniersspul wurdt wen‘buorkerijke’.
Advertinsje Ljouwerter Krante, 17 en 27-8, 3-9-1977:


1 Anne Jans Offringa, folgt XI.29* St.-Anne 16-1-1895 † St.-Anne 13-5-1983, 88 jaar, [] St.-Anne; ferhúst op 23-5-1913 na Joure as húsfaint; komt 22-5-1915 dêrweg in St.-Anne; ferhúst 23-7-1920  út St.-Anne na Holten, hij is dan sjauffeur; komt dêrweg 11-12-1920 weer in St.-Anne; by trouwen fytshanneler in St.-Anne; in 1932 dêr koopman;
x ’t Bildt 13-10-1921, 26 en 23 jaar, Hiltje van Dijk * St.-Anne 12-6-1898 † 1-8-1986, 88 jaar, [] St.-Anne; dr f. Symen Annes van Dijk, erbaaier in St.-Anne, sont 1902 dêr koopman, en Antje Klazes Slijt
Kines:
1 Jan Annes Offringa, folgt XII;
2 Antje Annes Offringa/Franeker/
x J. Dijkstra

XI.25 Douwe Jans Offringa * St.-Anne 22-8-1897 † Wijhe, ’t Weijtendaal, flat 24, 29-10-1973, 76 jaar, [] St.-Anne; bij trouwen koopman te St.-Anne, dêr groentekoopman;
x ’t Bildt 24-5-1923, 25 en 23 jier, Antje Wiersma * Zwollerkerspel 21-8-1899 †
11-1-1982, 82 jaar, [] St.-Anne; bij trouwen maid te Luwt; dr f. Ourens Simons Wiersma, bij trouwen in 1898 erbaaier te Wynaldum, in 1901 erbaaier te Seksbierum, in 1902 idem te Oasrtersee, in 1903 idem te Tsjummarum, in 1905 spoorwegerbaaier in Midlum,sont 1905, ’08, ’10, ’25 idem te St.-Jabik (húsnrs 7, 8, 99, 150), in 1921, ’23 ploegbaas bij de Nederlandsche Spoorwegen te Luwt weunend te St.-Jabik, en Akke Davids Reinhart, bij trouwen erbaaister te Luwt, in 1935 baide sonder beroep te St.-Jabik
Kines:
1 levenloas kynd Offringa *-† St.-Anne 21-9-1926
2 Jan Douwes Offringa, folgt XII

x A. Boersma
3 A. Offringa; weunt in 1974 te Diepenveen
x G. Groenveld; sn f. Seije Groenveld

XI.26 Wiltje Jans Offringa * St.-Anne 1-3-1903; gyn kerklidmaatskap; gernier te St.-Anne;
x ’t Bildt 8-5-1930, 27 en 24 jaar, Amarenske Wiersma * Brantgum 17-9-1905 † St.-Anne, Sassenheimstraat 8, 21-9-1976, 71 jaar, [] kremeerd Goutum; gyn kerklidmaatskap; maid te Holwert, ferhúst 19-5-1925 dêrweg na Stiens (nr 289), is dêr húshouster bij Jitze Sinnema, ferhúst dêrweg 10-5-1930 na St.-Anne; dr f. Pieter Martens Wiersma, in 1903, ’05 erbaaier te Brantgum, in 1908, ’30, ’43 idem te Holwert, en Janke Sybes Terpstra
Kines:
1 Pieter Wiltjes Offringa, folgt XII;
2 Saapke Wiltjes Offringa * St.-Anne 24-12-1940; gyn kerklidmaatskap;
x E. Gerlach

XI.27 Rienko Petrus Offringa * Grins 20-4-1871 † Ermelo 11-1-1946, 74 jier; Kristlik Grifformeard; studint medisinen Grins; wennet te Doetinchem;
x Overschie, gemeente Rotterdam, 11-8-1910, 39 en 23 jier, Cornelia Egberta Johanna Arnolda van Rennes * Overschie 19-1-1887; dr f. Geurt van Rennes en Neeltje van Schie

XI.28 Rienk Pieter Offringa * Sappemeer 3-3-1872; yn 1893 emigreart in Rienko Offringa mei fjirtjin jier nei Grand Rapids, Noard Amerika; as dit deselde persoan is, kloppet de leeftyd net

XI.29 Engbert Seeger Offringa (ek: Englebert Seefer) * Kampen 29-8-1875, Heiligesteeg, Wyk 1 nr 560, † Leiden 27-8-1936, 60 jier, [] Leiden, Rhijnhof; yn 1903 kantoarfeint te Inkhuzen; yn 1909 boekhâlder te Herwijnen, yn 1912, ’13 idem te Leiden; yn 1931 dêr learaar moderne talen;
x Boskoop 25-4-1906, 30 en 27 jier, Siebrigje Eerdmans * Wânswert 12-4-1879 [] Leiden, Rhijnhof; dr f. Otto Eerdmans, yn 1879 dûmeny te Wânswert, en Hendrika Antonia Geerling
Bern:
1 Henriette Antoinette Offringa
(Kika) * Vorst, België, 12-4-1907 † 1969, 62 jier; Grifformeard; by trouwen ûnderwizeres te Leiden;
x 1 Den Haach 8-4-1931, 23 en 34 jier, houlik ûntbûn by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Den Haach 11-5-1948, dêr ynskreaun 4-6-1948, Pierre Gerard Louis Guillaume le Cocq d’Armandville * Bindjei, Nederlâns Oast Indië, 10-10-1896; yn 1931 arts te Den Haach; yn 1943 assistint-arts te New York yn ’e klinyk foar fergese behanneling fan Nederlânske seelju; sn f. Jean Henri Idisbald le Cocq d’Armandville, luitenant-kolonel, generaal-majoar Oast Indysk Leger, en Prudence Francisca Wilhelmina Roersch, yn 1931 beide sûnder berop te Brussel;
x 2 1948, 41 en 42 jier,
Albertus Johannes Lelyveld * Den Haach 17-7-1906 † dêr 22-1-1990, 83 jier, [] kremeard Den Haach, Ockenburgh; sn f. Leonardus Lelijveld, yn 1899, 1902 hússkilder te Den Haach, yn 1899 dêr timmerman, yn 1927 dêr boukundige, en Perretta Maria Heyjer (ek: Heiijer);
sjoch H.J.M. Weijers – Familie Lelieveld/Lelijveld;
Albertus x 1 19-5-1937 Antoinette Maria Streef * Den Haach 12-4-1911
† 22-10-1994, 83 jier, [] Oosterwijtwerd; skriuwster ûnder de namme Netty Streef; sjoch: De kleine wereld;
Albertus x 2 M.W.M. de Vries; hja x 1 Anne Schaap * Veendam 3-11-1896 † 9-3-1974, 77 jier; alias fakir Hachek; sn f. Arend Schaap en Maria Dekens
2 Christina Roelofje Offringa * Herwijnen, gemeente Lingewaal, 9-10-1909 † Leiden 9-12-1915, 6 jier
3 Otto Dirk Offringa, folget XII

4 Christina Roelofje Offringa
* Leiden 22-1-1916
5 Julia Martina Offringa
* Leiden 14-7-1917
6 Martinus Offringa
* Leiden 29-8-1919 † Javasee, oan board HMS De Ruyter, 27/28-2-1942, 22 jier, tinkplaat op begraafplak Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden, foaroer it famyljegrêf Offringa dêr; Martinus Offringa meldt him as sechstjinjierrige as frijwilliger by de Keninklike Marine; by ferstjerren matroas 1e klasse
 Martinus Offringa. Sjoch: Hans Boers – Martinus Offringa, libbensbeskriuwing

7 Dirk Matthijs Offringa
* Leiden 7-11-1922

XI.30 Rienk Pieter Offringa * Wâlterswâld 31-3-1880 † Zeist, wenjend te Nieuw Vennep, Haarlemmermeer, 10-3-1920, 39 jier; yn 1903 winkelfeint te Woerden; yn 1913 en by ferstjerren manufakturier te Nieuw Vennep;
x Oud Vossemeer 27-4-1905 Catharina Jacoba Gunst * Oud Vossemeer 5-5-1880; manufakturierster te Nieuw Vennep, hûsnr 459; dr f. Cornelis Adrianus Gunst, learloaier, en Pieternella Mulder
Catharina adverteart yn 1938 as folget. Boarne: Jan Wies – Haarlemmermeer, historie fotodetails

Bern:
1 Pieternella Catharina Offringa * 10-2-1906 † 26-12-1997, 91 jier, [] Den Haach, Westduin; by trouwen sûnder berop te Haarlemmermeer;
x Haarlemmermeer 30-3-1932, beide 25 jier, Albert Boerma * Zaandam 5-2-1906 † 13-9-1984, 78 jier, [] Den Haach, Westduin; by trouwen ûnderwizer te Zaandam; sn f. Albert Harms Boerma, yn 1891 seachmûnersfeint te Holwierde, en Jantje Everts Toxopeus, yn 1891 faam te Holwierde en te Solwert, gemeente Appingedam
2 Jelle Rienk Offringa * Haarlemmermeer 26-5-1907 † jong
3 Christina Offringa * Haarlemmermeer 31-7-1908
x Leusden 30-12-1941, 43 en 49 jier, Hendrikus Meiling * Leusden; sn f. Barend Meiling en Geertruida van Bielard
4 Jelle Rienk Offringa * Haarlemmermeer 18-7-1910 † dêr 23-7-1925
5 Cornelis Adrianus Offringa * Haarlemmermeer 16-10-1911
6 Rienk Pieter Rienks Offringa, folget XII 

XI.31 Johannes Offringa * Oldebroek, Gelderlân, 24-5-1883 † Den Haach 15-3-1950; Grifformeard; by trouwen arts te Grins; sindingsarts te Djokjakarta en Jokjakarta, Java, Nederlâns Oast Indië; genêshear-direkteur Petronella Ziekenhuis; wennet letter te Amsterdam;
x Skoaterlân 21-2-1912, 28 en 27 jier, Baukje Rosalina van der Kam * It Hearrenfean 26-7-1884; dr f. Okle Pieters van der Kam, kleanmakker oan ’e Dracht op ’t Hearrenfean, yn 1865 stichter fan Heerenkledingmagazijn Van der Kam, dêr letter oan ’e Linegrêft, en Aafke Wouters Dijkstra
Sjoch: W. Dolk – Van der Kam, Genealogysk jierboekje 1961, Fryske Akademy, Ljouwert, 1961, side 27
Johannes Offringa, Baukje Rosalina van der Kam mei de bern Fana en Tientie


Bern:

1 Fana Offringa
2 Tientie Offringa

XI.31 Johan Joachim Zeger Offringa * Oldebroek 11-2-1886; Grifformeard; yn 1910 akte MO Frânsk te Den Haach; yn 1926 learaar Frânsk Kristlike MULO te Djokjakarta; yn 1945 idem Kristlik Lyseum te Bandung; omstrings 1930-1941 kommissaris Schaakbond Midden Java te Djokjakarta;
x De Haach 22-6 of 7 1913, 27 en 26 jier, Antje Eman * Den Haach 9-3-1887 † kamp St. Vincentius, Batavia, 18-4-1945, 58 jier, [] Petamburan, Jakarta; neffens Zendingsveld Gereformeerde Kerken Bussum is hja ferstoarn te Bandoeng; dr f. Albert Eman en Stephana Goedel
Bern:
1 Stephana Christina Offringa * Djokjakarta 4-6-1915
2 Christina Martina Offringa * Djokjakarta 25-1-1918 † Haren 26-1-2004, 86 jier, [] Haren, Harenerhof;
x Willem Engbert Bos * Dokkum 25-3-1911 † Grins 11-4-1999, 88 jier, [] Haren, Harenerhof; Grifformeard; komt yn Ljouwert út Grins 6-10-1934, ferfart dêrwei nei Grins 30-9-1935 (Koninginnelaan 33a), komt wer yn Ljouwert 4-6-1937 en ferfart dêrwei nei Zwolle 13-9-1938; 1e luitenant infantery, stajoneard te Bandoeng, wennet dan by J. Offringa, Dagoweg 149, Bandoeng; sn f. Pieter Lambertus Bos, yn 1911 keapman te Dokkum, 1924 grossier yn koloaniale waar te Ljouwert, en Johanna Sophia Christina Sikma
3 Pieterke Jeanne Offringa * Djokjakarta 16-9-1923
Sjoch: Hans Boers – Indonesia, familiegeschiedenissen
Grêfstien fan Antje Offringa-Emans. Hans Boers skriuwt: Het einde van de oorlog was gaande; vakmanschap was ver te zoeken en tijden waren slecht. Hoogstwaarschijnlijk werd de grafplaat snel in elkaar geflanst door de (lokale) beitelaar/steenhouwer, want de zinnen zijn niet netjes uitgelijnd en een grove fout is het feit dat de naam als OFERINGA werd gebeiteld, terwijl het OFFRINGA moet zijn.

XI.33 Pieter Offringa * Avereest 26-4-1889 (twilling mei Aaltsje); Grifformeard; ûnderwizer bysûnder ûnderwiis; yn 1913 te IJsselmonde;
x Vinkeveen en Waverveen, gemeente Utrecht, 9-8-1918, 29 en 24 jier, Swaantje Wiersma * Zuid Eschmarke, gemeente Lonneker, Oerisel, 17-9-1893; dr f. Tjitte Hendriks Wiersma, yn 1892 kommys, yn 1893 ryksamtner te Zuid Eschmarke, en Ynskje Christoffels Kok, moadiste

XI.34 Martinus Offringa
 * Avereest 20-9-1890

XI.35 Rienko Petrus Offringa * Uithuizermeeden 21-5-1877 † Arnhem 29-2-1932, 54 jier; yn 1911 ûnderwizer te Zoeterwoude; by ferstjerren sûnder berop te Arnhem;
x Leiden 5-5-1909 Alida Adriana Walraad * Hazerswoude 15-1-1878; Remonstrant; dr f. Jan Walraad, beammekweker te Hazerswoude, en Marijtje van Klaveren
Bern:
1 Johannes Offringa
(Joop) * Zoeterwoude 23-7-1911 † Didam 13-5-1940, 28 jier, [] Zuiderdijk, Dordrecht
2 Jan Offringa
3 Rienko Offringa

XI.36 Pieter Hans Offringa * Uithuizermeeden 7-7-1884 † Grins, wenjend te Uithuizermeeden, 31-8-1943, 59 jier; oannimmer te Uithuizermeeden; direkteur Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa;
x Uithuizermeeden 29-4-1915, Eza Hofman * Huizinge, gemeente Middelstum, 5-4-1890; dr f. Tjaart Lambertus Hofman, boer te Huizinge, en Alstje Johannes Mulder
Bern:
1 Johannes Tjaart Offringa, folget XII
2 Alstje Grietje Offringa * Uithuizermeeden 18-8-1917 † Middelstum 25-7-2009, 85 jier, [] Godlinze, Hoofdweg;
x Klaas van Wijk * Ter Aar 26-9-1916 † Godlinze 9-6-2000, 83 jier, [] Godlinze, Hoofdweg
3 Tjaart Offringa; sûnt 1949 mei-direkteur V.o.f. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa
4 Rienko Petrus Offringa, folget XII 
5 Lambertus Johannes Offringa; sûnt 1955 mei-direkteur V.o.f. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa

Pieter Hans Offringa. Boarne: Waar een wil is, is een weg – Skiednis boubedriuw Offringa

XI.37 Rienko Pieter Martinus Offringa (Reno) * Sappemeer 21-2-1879 † Grand Rapids, Kent County, Michigan 15-11-1959, 80 jier, [] Garfield Park Cemetary, Grand Rapids;
x Elske Blanksma (yn Amearika: Alice) * Koarnwert 3-8-1883 † Grand Rapids 22-9-1968, 85 jier, [] Garfield Park Cemetary; dr f. Anne Doekles Blanksma, arbeider te Koarnwert, en Hieke Jentjes Posthumus (yn Amearika neamd: Hazel), ferfarre mei de húshâlding nei Noard Amearika
Bern
1 Bejamin Offringa * Grand Rapids 1911 † dêr 1920, [] Garfield Park
2 Andrew J. Offringa
3 Wilma Offringa
4 Hazel F. Offringa
5 Evelyn Offringa
6 Robert J.
7 Alice Jane
8 Reno J Offringa Jr.
Offringa-grêven fan Reno (Rienko), Alice (Elske) en Benjamin te Garfield Park Cemetary, Grand Rapids; boarne: Memorial:


XI.39 Pieter Oeges Offringa * Donkerbroek 13-3-1883 † 1-4-1948, 63 jier, [] Haulerwyk; yn 1910 timmerman te Donkerbroek; yn 1939 dêr arzjitekt; dir. boubedriuw Fa. P. Offringa;
x Eaststellingwerf 25-5-1907, 24 en 26 jier, Aaltje Douwes de Vries (Alie) * Drachten 21-8-1880 † 30-11-1945, 65 jier, [] Haulerwyk; by trouwen sûnder berop te Haule; dr f. Douwe Kornelis de Vries, yn 1880 arbeider te Drachten, yn 1886 komelker te Drachten, yn 1891 dêr wer arbeider, yn 1907 boer te Haule, en Richtje Jans de Boer
Bern:

1 Oege Pieters Offringa * Haulerwyk 13-4-1908 † Baarn 8-3-1967, 58 jier, [] Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan; fertsjintwurdiger te Baarn;
x Marchien Dokter
2 Gerben Pieters Offringa * Donkerbroek 21-9-1910 † 1-3-1975, 64 jier, [] Haulerwyk; by trouwen de lêste seis moanne timmerman te Haulerwyk, dêrfoar te Donkerbroek; dir. boubedriuw B.V. v.h. Fa. P. Offringa te Waskemar;

x Eaststellingwerf 23-11-1939, 29 en 28 jier, Aaltje de Boer * Boarnburgum 14-3-1911 † 18-8-1986, 85 jier, [] Haulerwyk; by trouwen sûnder berop te Haulerwyk; dr f. Tymen de Boer Ezn (Eeltjes), yn 1905 ûnderwizer te Zutphen, yn 1911 en ’32 skoallehaad te Boarnburgum, en Iek Douwes van der Kooij;
Bern, û.o.:
Aaltje Richtje Jitske Offringa
* Eaststellingwerf 7-2-1949 Assen 18-3-2023, 74 jier, [] De Boskamp, Boskamp 4, Assen;
x Arie Keyser
3 Jitske Pieters Offringa * Donkerbroek 1-6-1913 † Zutphen 28-11-2000, 87 jier, [] Zutphen, Voorsterallee; by trouwen sûnder berop te Donkerbroek;
x Eaststellingwerf 408-1936, 23 en 26 jier, Hendrik Hasper * Weinterp 25-9-1909 † Zutphen 8-10-1987, 78 jier, [] Zutphen, Voorsterallee; by trouwen ûnderwizer te Dokkum; sn f. Hendrik Renses Hasper, yn 1896 arbeider te Appelskea, yn 1909 ryksfjildwachter te Weinterp, en Trientje Hendriks de Vries, yn 1936 beide sûnder berop te Drachten
Ljouwerter Krante, 4-3-1975:

XI.40 Gerben Oeges Offringa * Donkerbroek 13-1-1887 † Weinterp 25-6-1914, 27 jier; by trouwen timmerman te Haulerwyk; yn 1912 en by ferstjerren idem te Weinterp
x Opsterlân 5-5-1911, 24 en 26 jier, Sjieuwke Ebbels Feenstra (by fersin ek: Sjoerdtje; suster fan Wilt x har skoansuster Ienskje Offringa) * Duerswâld 9-6-1884 † Holwert 10-4-1940, 55 jier, [] Duerswâld; by trouwen sûnder berop te Weinterp; dr f. Ebbel Wilts Feenstra, grofsmid te Duerswâld en Weinterp, en Aaltje Egberts Hoekzema
Gerben hat mei tweintich jier syn saak op ’e rails. Nieuwsblad van Friesland-Hepkema’s Courant, 5-6-1907:

Gerben wurdt 12-12-1906 keurd foar de militêre tsjinst; lingte: 1 m., 676 mm; hy hat in gebrek oan in earm, mar wurdt frijsteld fanwegen bruorretsjinst. 
Gerben ferkeapet op 18-10-1913 oan Lammert te Nijenhuis te Weinterp bouterrein te Weinterp; keapsom: f 300,00;
Sjieuwke ferkeapet op 10-12-1914 oan Gerlof Sjirks van der Berg te Weinterp in perseel lân te Weinterp; keapsom: f 1.900,00
Bern:
1 Jitske Gerbens Offringa * Weinterp 10-3-1912 † Hattem 27-4-2000, 88 jier, [] Duerswâld
2 Ebbel Gerbens Offringa * Weinterp 31-8-1913 † Grins 16-1-1932, 19 jier, [] Duerswâld

XI.41 Benjemin Oeges Offringa* Donkerbroek 4-11-1892; by trouwen ûnderwizer te Oude Pekela;
x Smellingerlân 21-8-1919, 26 en 28 jier, Catharina Elizabeth Huisma * Drachten 12-1-1891; by trouwen sûnder berop te Drachten; dr f. Johannes Aukes Huisma, yn 1892 plysjeman te Drachten, yn 1919 dêr gernier, en Abeltje Lolkes Woudstra
Bern:
Abeltje Johanna Offringa * Nieuwe Pekela 9-5-1922 † Apeldoorn 6-11-2012, 90 jier, [] Nieuwe Algemene Begraafplaats, Traay 30, Driebergen-Rijsenburg
x Benjamin Jozef Spit * 12-1-1924 † 26-12-1991, 67 jier, [] Nieuwe Algemene Begraafplaats, Traay 30, Driebergen-Rijsenburg

XI.42 Rienk Oeges Offringa * Donkerbroek 18-7-1897† Zuidhorn, Eibershof, Flat 81, 30-10-1976; wennet yn 1917 te Smilde; by trouwen boukundich opsichter te Grins; direkteur R. Offringa & Ir. P.B. Offringa – Architekten b.n.a. – Bureau voor Achitektuur en Stedenbouw, St. Walburgerstraat 8, Grins; 
x Eaststellingwerf 22-8-1924, 27 en 25 jier, Ytje van Ek * Haulerwyk; by trouwen sûnder berop te Haulerwyk; dr f. Harm Thomas van Ek en Leentje ten Hoor
Bern:
1 Oege Rienk Offringa, folget XII

2 Leentje Offringa;
x J.C. Dekker/Roden/
3 Harm Thomas Offringa, folget XII
4 Gerben Offringa, folget XII
5 Pieter Bejamin Offringa, folget XII
6 G.J. Offringa;
x T.K.E. Meijer/Ede/

6 Oeds Benjamins Offringa * Weinterp 4-5-1906 † 25-2-1986, 79 jier, [] Assen, Boskamp; dir. boubedriuw Offringa te Assen (Collardslaan 2);
x Elsje Solie * 16-9-1909 † 10-1-1994, 82 jier, [] Assen, Boskamp
Bern:
Benjamin Oedses Offringa, folget XII
Ljouwerter Krante, 4-7-1973:

XI.43 Pieter Rienks Offringa * Kloosterveen 7-2-1896; dir. Gemeentewurken Kollumerlân;
x Kollumerlân 29-5-1936, 40 en 24 jier, Berta Jantina Kloppenburg * Burum; dr f. Wiebe Kloppenburg en Detje Eelkema

§ OFFRINGA WOL MEGALITEN FOAR ’T LJOCHT HELJE
Om 1960 hinne wurdt ûnder de Foarstrjitte te Kollum in rige fan tsien megeliten ûntdutsen, dy’t dêr mooglik fjouwertûzen jier lyn troch minsken oanlein is. De rij is sa’n 25 meter lang, de stiennen binne trochinoar oardel oant twa meter yn trochsneed. It giet grif om in begraffenisplak. Pieter Offringa pleitet derfoar om de stiennen út te graven en foar it each op te stellen.
Ljouwerter Krante, 5-6-1971:


XI.44 Jan Rienks Offringa
* Kloosterveen 21-2-1899 † Smilde 21-7-1983, 84 jier, [] Smilde; elektrisjên;
x  Smilde 30-5-1928, 29 en 24 jier, Geesje Joffers * Kloosterveen 22-1-1904 † Smilde 18-12-1958; dr f. Anne Alberts Joffers, boer te Kloosterveen, en Grietje Lucas Hovingh
Bern:
1 Grietje Jans Offringa * Smilde 14-5-1929 † Assen 5-6-19291 moanne

XI.45 Oege Rienks Offringa * Kloosterveen 2-12-1902 † 27-7-1982, 79 jier, [] Assen, De Boskamp; arzjitekt te Assen, leit him benammen ta op tsjerken en skoallen; skriuwt fersen;
x Kollumerlân 8-12-1937, 35 en 30 jier, Dieuwke Bakker * Augsbuert 23-12-1906 † 2-4-1964, 57 jier, [] Assen, De Boskamp; Lammert Sjoerds Bakker en Afke Durks Althuisius, komelkers en kastleins yn De Drie Zwaantjes te Langwar, sûnt 6-5-1896 greidboeren en sintrifugale bûtermakkers te Augsbuert ûnder Lytsewâld
Sjoch: Lammert Sjoerd Bakker – Stamboom Bakker-Althuisius, eigen behear, Bilthoven, 1995, side 176

XI.46 Gerrit Rienks Offringa * Kloosterveen 8-10-1904 † 19-4-1981, 76 jier; boukundige;
x Hoogeveen 2-9-1931 Jantje de Graaf * Gramsbergen (Oerisel) 26-8-1909 † Smilde 21-6-2008; dr f. Kasper de Graaf en Anje van der Vinne
Bern:
1 Offringa
2 Rienk Pieters Offringa * Smilde 25-6-1934;
x Jantien Jantje de Boer (Janneke) * Smilde 11-11-1937 † dêr 6-9-2018, 80 jier; dr fan Johannes Willem Jans de Boer en Hendrikje Alberts Weurding 
3 Kasper Eltjo Offringa (Karel)
* Smilde 30-4-1936 † 25-6-2019, 83 jier

x Jelly Bultsma † 11-3-1989

XI.47 Benjamin Rienks Offringa * Kloosterveen 3-11-1906 † Den Haach 10-5-1986, 79 jier
x Teuna Geertruida van der Plas * Hardinxveld (Súd-Hollân) 25-2- 1916 † Den Haach 5-12-1993, 77 jier; dr f. Jan Jochems van der Plas en Maaike Teunis Bakker


XI.48 Pebe Rienks Offringa * Kloosterveen 22-3-1909 † Hengelo 12-1-1946; manufakturier;

Geesje Dekker

XI.49 Reinder Rienks Offringa * Kloosterveen 29-10-1910

XI.50 Tæke Sipkes Offringa (yn Boargerlike Stân meast Offeringa) * Oerterp 31-1-1887 † 2-1-1971, 83 jier, [] Oerterp; kin by syn trouwen net skriuwe; by houlik en sûnt arbeider te Oerterp;
x Opsterlân 26-8-1920, 33 en 35 jier, Trijntje Annema * Boarnburgum 6-3-1885 † Oerterp 7-10-1966, 81 jier, [] Oerterp; by trouwen húshâldster te Sigerswâld; dr f. Hinke Hendriks Annema
Bern:
1 Sipke Tækes Offeringa * Oerterp 4-11-1920 † Drachten 15-11-2003;
x Smellingerlân 12-5-1949 N. Houwink; dr f. Linze Fritses Houwink en Jitske Tjeerds de Jong

2 Hinke Tækes Offeringa * Oerterp 8-1-1923 † 2-12-1952 [] Burgum
x Sjoerd Klompstra * 26-7-1925 † Burgum, Bulthuissingel 96, 8-11-1979, 54 jier, [] Burgum
3 Freerk Tækes Offringa * 19-1-1924 † 7-3-1999, 75 jier, [] Oerterp
Grêf te Oerterp. Boarne ©2020: www.online-begraafplaatsen.nl:

XI.51 Freerk Sipkes Offeringa * Oerterp 7-11-1901; by trouwen arbeider te Oerterp;
x Opsterlân 13-8-1925, 23 en 21 jier, Roelofje Bruinewoud * Havelte omstrings 1904 † Oerterp 16-2-1959, 54 jier; by trouwen sûnder berop te Oerterp; dr f. Klaas Bruinewoud, arbeider te Havelte, en Annegje Kuiper
Bern:
Libbenleas jonkje Offeringa *- † Oerterp 27-6-1932

GENERAASJE XII
XII.1 Sjuck Douwes Offringa Sjok is by de berte ynskreaun as Sjuck, mei in c deropta, neffens syn oarreheiten * Goaiïngea 28-11-1885 † Skearnegoutum 15-10-1964, 78 jier; yn 1909 suvelbewurker te Skearnegoutum, yn 1910 dêr fabryksarbeider; yn 1936 dêr bûtermakker;
x Snits 14-6-1909, 23 en 21 jier, Sjoukje Bouwes Alberda * Snits 24-6-1887 † Frjentsjer 6-12-1938, 51 jier; dr f. Bouwe Alberts Alberda, yn 1868 boer te Gau, yn 1887 kastlein te Snits, yn 1912 dêr kafeehâlder, yn 1895 dêr loazjeminthâlder, en Tjitske Arjens Goodijk (ek: Godijk)
Bern:
1 Douwe Sjucks Offringa, folget XIII.1
2 Tjitske Sjucks Offringa
* Skearnegoutum 1-1-1914 † Grou 16-2-2007, 93 jier, [] Warten; wennet te Folsgeare, Warten, Skearnegoutum en Grou;

x Wymbritseradiel 7-11-1936, 22 en 21 jier, Jelte Sjoukes de Groot * Spannum 15-6-1915 † Warten 29-5-1991, 78 jier [] Warten; by trouwen fabryksarbeider te Turns; sn f. Sjouke Douwes de Groot, boer te Toppenhuzen en Wommels,  fjildarbeider, letter slachter te Spannum (hûsnrs 10, 29, 17), yn 1936 keapman te Turns, en Jetske Jeltes Visser

XII.2 Gosse Hermanus Offringa * Easterwierrum 16-8-1895 † Ljouwert 17-6-1975 [] Ljouwert, Noarder begraafplak; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke); feehanneler te Easterwierrum, Hurdegaryp, sûnt 14-5-1923 te Wurdum en sûnt 10-3-1932 te Ljouwert (Achter de Hoven 93; sûnt Alde Maaie 1933 Kwekerijstrjitte 20; sûnt 4-5-1936 Gysbert Japicxstrjitte 100); kommisjonêr yn fok- en gebrûksfee; ynspekteur en administrateur Friesche Veefokkers Onderlinge; ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek;
x Kollumerlân en Nij Krúslân 13-10-1921, 25 en 26 jier, Jacoba Alberdina Brandsma (Coba, Kobe) * Kollum 4-4-1893 † Ljouwert, Aldlânstate 428, 14-9-1972 [] Ljouwert, Noarder begraafplak; dr f. Wietze Barelds Brandsma, boer op Phaesma state te Kollum, foarsitter Friesche Maatschappij van Landbouw Kollumerlân, foarsitter Coöperatieve Boerenleenbank, foarsitter Friesche Veefokkers Onderlinge, ensfh., en Sytske Ates Faber, boerinne te Kollum
Sjoch: Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 2
Bern:

1 Hermanus Offringa * 12-8-1922 † 24-8-1936, 14 jier
2 Wietze Offringa, folget XIII.2

3 Sikke Offringa, folget XIII.3
4 Bareld Tije Offringa, folget XIII.4
5 Gosse Ate Offringa, folget XIII.5
Goasse Hermanus Offringa. Foto: De Jong, Ljouwert:Troufoto Goasse Hermanus Offringa en Kobe Brandsma:

Friesch Dagblad en Ljouwerter Krante, 28-10-1971:

Friesch Dagblad en Ljouwerter Krante, 19-6-1975:


XII.3 Sikke Hermanus Offringa
* Easterwierrum 8-9-1901 † Ljouwert 4-8-1968, 66 jier, [] Ljouwert, Noarder begraafplak; ynspekteur libbensfersekerings maatskippij te Ljouwert;

x Ljouwert 2-11-1938, 29 en 37, Geertje Hasker * Ikkerwâld 4-1-1907 † Ljouwert, Molestrjitte 64, 7-10-1970, 62 jier, [] Ljouwert, Noarder Begraafplak; ûnderwizeres; dr f. Bouke Karel Hasker, yn 1907 ûnderwizer te Ikkerwâld, yn 1909, ’14 te Eikerzee (Seelân), letter te Ljouwert, en fan Rienkje Epkes Engga
Sjoch: Erfskip Terpdoarpen – Geertje Hasker
Bern:
1 Rienkje Offringa * Ljouwert/Ermelo/
2 Dieuwke Offringa (Joke) * Ljouwert 1-12-1941 † Roosendaal 6-3-2006, 64 jier
x Schelte van der Meulen * Ljouwert; sn f. Catharinus van der Meulen en G. Span
3 Hermanna Offringa (Herma) * Ljouwert
x Ruud Lenderink/Bosch en Duin/
Sikke Offringa. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

Sikke Offringa en Geertje Hasker. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

XII.4 Jan Offringa  * Grins 27-2-1896 † USA; wennet as boike yn by syn pake Goasse en beppe Trijn te Easterwierrum en stiet dan te boek as ‘onechte kleinzoon’; ferfart yn jannewaris 1901 mei syn mem nei Noard Amearika
Jan nimt yn Amearika wierskynlik de achternamme Nijdam fan syn twadde heit oan.

XII.6 Sybrand Wijtze Jelles Offringa * St.-Jabik 21-3-1917 † wierskynlik Noard Amearika

XII.6 Jan Willems Offringa * Gerkeskleaster 2-1-1904 † Grins, wenjend te Aduard, 18-11-19965, 61 jier; boer en hynstefokker; by trouwen greidboer te Aduard, yn 1935 boer te Kollumerpomp, yn 1939 en by ferstjerren greidboer te Aduard;
x Aduard 10-5-1929, beide 25 jier, Bentje Renkema * Leek, gemeente Oostwold, 12-9-1903 [] Aduard; by trouwen sûnder berop te Aduard; dr f. Garmt Jans Renkema en Martje Arends Heemstra, boeren te Leek en Aduard
Bern:
1 Libbenleas
*-† Grins, âlden wenjend te Kollumerpomp, 12-3-1935

XII.7 Durk Willems Offringa * Gerkeskleaster 19-7-1905 † 28-1-1985, 79 jier, [] Ten Boer; greidboer te Ten Boer;
x Ten Boer 28-4-1938, 32 en 28 jier, Stijntje Wierenga * Thesinge, gemeente Ten Boer 31-1-1910 † 13-12-1996, 86 jier, [] Ten Boer; by trouwen sûnder berop te Thesinge; dr f. Harm Luitjes Wierenga, yn 1907 tsjinstfeint te Thesinge, yn 1910, ’14, ’16 dêr arbeider, yn 1938 dêr boer, en Elisabeth Berends Ritsema, yn 1907 faam te Sint Annen
Bern:
1 Libbenleas
*-† Ten Boer 21-3-1939

XII.8 Simon Willems Offringa
* Gerkeskleaster 2-5-1907 † 13-7-1979, 72 jier, [] Ten Boer; boer en hynstefokker; ferfart op 19-3-1913 nei Aduard, by trouwen dêr greidboer;
x Aduard 28-11-1930, 23 en 21 jier, Klaaske Oosterhoff * Feerwerd, gemeente Ezinge, 27-5-1909 † 27-10-1982, 73 jier, [] Ten Boer; dr f. Izebrand Berends Oosterhoff, yn 1908 boer te Feerwerd, yn 1909 dêr komelker; yn 1912 lânbrûker te Dorkwerd, gemeente Hoogkerk; yn 1915 idem te Winsum, gemeente Winsum; yn 1930 greidboer te Aduard, en Antje Jans Brands

XII.9 Sjuk Kerstes Offringa * Wurdum 12-7-1909 † 14-8-1979, 70 jier, [] Wurdum; Grifformeard; boer op Tsjaard ûnder Wurdum, letter op Marwurd ûnder Wurdum;
x 1 Ljouwerteradiel 10-5-1933, 23 en 26 jier, houlik ûntbûn 9-12-1955 by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert, Boukje de Jong * Wurdum 2-3-1907; dr f. Aalzen Gjalts de Jong en Lutske Roels van der Ende, boeren te Wurdum
x 2 1969 Hiske van der Velde * Surhústerfean 19-5-1927 † 22-4-2008, 80 jier, [] Wurdum; Grifformeard;
Hiske x 1 Jouke Reitsma * Drachten 28-9-1923 † Wurdum 15-8-1958, 34 jier, [] Wurdum; by ferstjerren opperman te Wurden; sn f. Anne Annes Reitsma, yn 1921 túnman te Drachten, letter greidboer te Stynsgea, en Jantje Joukes Spoelstra
Bern:
1 Kerst Sjuks Offringa, folget XIII

XII.10 Abraham Durks Offringa * Aldwâld 14-4-1923 † Dordrecht 22-6-2003, 80 jier, [] Algemene Begraafplaats, Zuidendijk 270, Dubbeldam;
x Freerkje Folkersma * Pieterzijl 23-5-1920 † Dordrecht 23-1-2008, 87 jier, [] Algemene Begraafplaats, Zuidendijk 270, Dubbeldam; dr f. Willem Wiemers Folkersma en Jantje Wierds Hovinga

XII.11 Yme Ages Offringa * Wânswert oan ’e Streek 2-9-1917 † 12-5-1996, 78 jier, [] Burgum; ferhuzet 22-9-1938 út Ljouwert nei Amsterdam-West, Nassaukade 309III; stúdzje rjochten; wittenskiplik haadassistint, bibletekaris Provinsjale Bibleteek fan Fryslân;
x 10-11-1948 Roelina Gretha van der Zee (Lien) * Drachten 17-12-1922 † Ljouwert 30-12-2019, 97 jier, [] Burgum; dr f. Miciel van der Zee en J.K. Wolda
Bern:
1 Age Offringa
 * 27-6-1950; stúdzje ekonomy en rjochten Ryks Universiteit Grins, MBA (Master of Business Administration), RE (register-IT-auditor); 1997-2005 CEO Friesland Bank; 2019 kommissaris (foarsitter) NDC Mediagroep
x Oekie Hoekstra/Ryptsjerk/
2 Michiel Offringa
* 1-11-1952/Ljouwert/
3 Yme Durk Offringa
* 7-3-1954
x Koosje Bokma/Ljouwert/
4 Elbrich Roelana Offringa
w.m. Katja Apelt/Leiden/

XII.12 Richard Louis Offringa * Waverly, Bremer County, Iowa 13-12-1930 † Marshalltown, Marshall County, Iowa (Veterans Home) 25-4-2009, 78 jier; eineksamen Coe College; fjochtet yn ’e Korea-oarloch; is Cedar Rapids resident
x N.N.
Bern:
1 JaveLynn Offringa/Eden Prairie, Minnesota/
2 Durk Offringa
2 Jeanette R. Offringa (Jean) * 1927

XII.15 Sjuk Hessels Offringa * Raard, Raarderhim 19-7-1900 † Leens 17-4-1975 [] Leens; by trouwen boer te Usquert;
x Grins 12-4-1928, 27 en 25 jier, Pieternella Luinstra (Nellie) * Fiskfliet, gemeente Grypstsjerk; by trouwen sûnder berop te Grins; dr f. Jacob Luinstra, keapman te Grins, en Susanna Miedema

XII.16 Sjoerd Hessels Offringa
* Tsjerkwert 7-8-1902 † Detroit 19-7-1972, 69 jier; ferfart nei, detroit, Michigan, USA;
x Jantje Ritsema

XII.17 Jelte Hessels Offringa * Tsjerkwert 11-4-1907; yn 1933 arbeider te Noardhorn, gemeente Súdhorn; yn 1933 greidboer te Oldehove; ferfart nei Michigan, USA;
x Súdhorn 20-8-1931 Akke Vledder * Niehove, gemeente, Oldehove; by trouwen faam te Noardhorn; dr f. Anne Jakobs Vledder, arbeider te Niehove en Noardhorn, en Anna Piebes Haaima

XII.18 Rintje Hessels Offringa
* Wurdum 19-7-1908 † Doesburg 8-1-1972, 63 jier, [] Bûtenpost; by trouwen monteur;

x Grypstsjerk 17-11-1933, 25 en 28 jier, Jantje Sibbelina Noordenbos * Bûtenpost 14-4-1905 † Ljouwert, Parkherstellingsoord, 15-5-1983, 78 jier, [] Bûtenpost; by trouwen sûnder berop te Grypstsjerk; wennet yn 1975 te Zuidhorn; dr f. Sipke Ulbes Noordenbos en Trijntje Lubberts Boersma, boeren te Grypstsjerk

XII.19 Minne Hessels Offringa
* Wurdum 6-11-1909 † 14-2-1974, 64 jier, [] Súdlaren; greidboer

x Adorp 22-4-1941, 31 en 24 jier, Alberdina Holstein * Adorp 23-4-1917 † 16-3-1989, 71 jier, [] Algemene Begraafplaats, Oude Coevorderweg, 7751 GR  Súdlaren; by trouwen sûnder berop te Adorp; wennet yn 1975 te Zuidlaren; dr f. Johan Holstein en Gesina Heerema, greidboeren te Adorp
Grêf te Súdlaren. Wachtend tot de opstanding. Boarne: www.online-begraafplaatsen.nl

XII.20 Oepke Dirk Hessels Offringa * Wurdum 1-4-1911 † 5-3-1989, 77 jier, [] Nieuw Buinen; by trouwen ûnderwizer te Leimuiden; wennet yn 1975 te Nieuw Buinen;
x Winschoten 11-10-1934, 23 en 22 jier, Stoffiena Bouman * Scheemda; by trouwen winkeljuffrou; dr f. Fokko Bouman en Stoffiena Spittje

XII.21 Hessel Hessels Offringa * Oostum, gemeente Ezinge 5-7-1913 † 19-12-1996, 83 jier; greidboer; wennet yn 1975 te Appingedam;
x 1 Gruttegast 26-4-1935, 21 en 20 jier, Grietje Beute * Sebaldeburen, gemeente Gruttegast, 11-4-1915 † Oldehove 11-6-1969, 54 jier; dr f. Eite Harms Beute, arbeider te Sebaldeburen, en Fokkelina Aukes van der Vinne
x 2 C.J. Martens

XII.22 Dirk Hessels Offringa * Oostum 3-3-1917 † 31-5-2004, 81 jier, [] Wittewierrum, Bloemhofweg; wennet yn 1975 te Ten Post;
x Bregtje Sietske Kuipers * Briltil 5-7-1921 † Grins 18-3-2006, 84 jier, [] Wittewierrum, Bloemhofweg
Grêf te Witewierrum. Boarne: www.online-begraafplaatsen.nl:

XII.23 Dooitze Hessels Offringa * Oldehove 16-4-1924 † Wjelsryp 17-12-1986; greidboer te Wjelsryp;
x Hinnaarderadiel 9-5-1952, 28 en 23 jier, Eke Galema * Wjelsryp 4-11-1929; dr f. Cornelis Botes Galema en Tjitske Pieters Reitsma, greidboeren te Wjelsryp
Ljouwerter Krante, 23, 30-5 en 6, 13-6-1970:

XII.24 Oepke Jelte Eelke Offringa * Snits 7-7-1940 † Oterbeek, WarmThuis, wenjend te Ursem 6-11-2017, 77 jier, [kremaasje Waersche Landen, Heerhugowaard]/Rustenburgerdijk 6, 1645 RB Ursem/
x Hannie Kuiper

XII.25 Durk Jelles Offringa * Raard 22-4-1907 † 3-5-1998
x Lemsterlân 10-8-1939, 32 en 28 jier, Pietje Slump * Ychten 13-11-1910 † [?]Emmeloord 6-8-2010, 99 jier, [] Emmeloord]; by trouwen sûnder berop te Ychten; dr f. Pier Harmens Slump, yn 1902 feanwurker te Ychten, yn 1939 dêr ferfeaner, en Frederikje Atzes Demmer

XII.26 Marten Jelles Offringa
* Raard 26-1-1909 † 5-9-1996, 85 jier, [] Arum;
x Jantje van Schellen * 28-5-1913 † 8-4-1974, 69 jier, [] Arum

XII.27 Jelte Jelles Offringa * Raard 27-2-1910 † 19-6-2000, 90 jier, [] Emmeloord; arbeider te Arum, wennet letter yn ’e Noard Oast Polder; 
x Marrigje Selles * 25-10-1908 † 22-7-1978, 70 69 jier, [] Emmeloord; dr f. Mense Selles en Stijntje Prins
Jelte Offringa en Marrigje Selles. Boarne: Dick Offringa – Offringa

XII.28 Albert Jelles Offringa * 11-7-1923 † 21-5-1984, 60 jier, [] Arum 

XII.31 Pieter Iedes Offringa * Ljouwert 16-3-1898 † dêr 14-10-1950, Delistrjitte 27, 52 jier, [] Huzum; tsjerke: gjin; by trouwen en letter fytsmakker te Ljouwert; by ferstjerren dêr portier Provinsjaal Elektrisiteitsbedriuw;
x Ljouwert 28-10-1922, 24 en 21 jier, Duifke Oosterloo * Ljouwert 18-1-1901; dr f. Cornelis Oosterloo, yn 1901 smidsfeint te Ljouwert, yn 1922 dêr smid, en Akke Eeltjes van der Kooi
Duifke wennet as widdo mei E.M. Keuning
Bern:
1 Akke Offringa; wennet yn 1968 te Heemskerk, Van der Ploegstraat 9
x 26-6-1943 G. C. Spoelstra
2 Iede Pieters Offringa
x J. Bok
Bern:
1 Piet Offringa
2 Martin Offringa
3 Doreen Offringa

XII.32 Kornelis Iedes Offringa * Ljouwert 12-10-1900 † Snits, wenjend te Bolswert, 23-2-1959, 58 jier, [] Bolswert; ferhuzet op 5-1-1921 út Ljouwert nei Bolswert, dêr monteur, by ferstjerren idem by it Provinsjaal Elektrisiteitsbedriuw;
x 21-10-1922, 22 en 20 jier, Jantje Vormeer * Bolswert 26-11-1901 † dêr 4-5-1969, 67 jier, [] Bolswert; by trouwen sûnder berop te Bolswert; dr f. Jacoba Vormeer

XII.33 Eite Offringa * 1-8-1907

XII Tæke Klazes Offringa * De Rottefalle 26-5-1921 † 22-10-2000, 79 jier, [] De Rottefalle
x Roelofke van Dijk * 5-7-1922 † 28-7-2009, 87 jier, [] De Rottefalle

XII  Pieter Klazes Offringa * De Rottefalle 1-7-1925 † 12-6-2014, 88 jier, [] De Rottefalle
x Leentje Zandberg
* 2-4-1929 † 23-4-2003, 74 jier, [] De Rottefalle

XII.34 Wiltje Mientjes Offringa * Menaam 3-8-1918 † 31-8-2004, 82 jier, [] Menaam
x Jaike de Boer * 7-11-1919 † 5-4-1994, 72 jier, [] Menaam; dr f. Jan Gerbens de Boer, flaakskeapman en gernier te Menaam (nr 95), en Wytske Tjeerds Fokkema
Bern:
1 Wytske Wiltjes Offringa;
x Jaap Dijkstra/Gytsjerk/

XII.35 Dirk Mientjes Offringa
 (Dick) * Menaam 13-10-1932 † 1-4-2005, 72 jier, [] Odoorn, Drinte; by trouwen te Musselkanaal (Schoolkade 46); wennet yn 1960 te Stadskanaal (Drentselaan 69), yn 1968 te Nieuw Buinen, yn 1978 te Frjentsjer
x Exloo 16-12-1960 Hinderika Ziengs; by trouwen te Exloo (Fabrieksstraat 40)

1 Jan Annes Offringa/Eindhoven/
x T.O. Vogelzang
Kines:

1 Trudy Offringa
2 Annejan Offringa

XII Jan Douwe Offringa/St.-Anne/

x A. Boersma

XII Pieter Wiltjes Offringa * St,.-Anne 28-3-1938; gyn kerklidmaatskap;
x G. Smit;
Kines:
1 Carla Offringa
2 Mark Offringa

XII Otto Dirk Offringa * Leiden 2-11-1912
Bern:
1 Jelle Engbert Seger Offringa
† 1-5-2006

2 Marius Martinus Offringa

XII Rienk Pieter Rienks Offringa * 1914;
x 1946
Geesje Anna Maria Roukema * Ljouwert 11-11-1913; dr f. Reinoud Willem Annes Roukema, yn 1912, ’13 brigadier by de Keninklike Maresjaussee te Ljouwert, en Mientje Brugman
4 Bern 

XII Johannes Tjaart Offringa * Uithuizermeeden 31-7-1916 † Elburg 22-7-1995, 78 jier, [] ’t Harde, Gemeente Begraafplaats; sûnt 1949 mei-direkteur Vennootschap onder Firma Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa; oant 30-7-1976 dir. Koninklijke Wegenbouw Stevin; dêr twadde-foarsitter Divisie Wegen en Asfalt; funksjes ûnder oaren: lid Presidium fan ’e N.V.W.B. (Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers), foarsitter Stichting Garantiefonds N.V.W.B. (Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers), foarsitter Stichting Aboma-Weboma; officier yn ’e Oarde fan Oranje-Nassau
Sjoch: J.T Offringa (Stevin-groep) neemt afscheid), Reformatorisch dagblad, 24-7-1976
x Akke Schaap * Terkaple 24-3-1917 22-11-1980, 63 jier, [] ’t Harde, Gemeente Begraafplaats; dr fan Fokke Idses Schaap en Maaike Elderts Jansma, greidboeren te Terkaple, rintenieren te Huzum
Bern:
1 Lambertus Johannes Offringa

XII Rienko Petrus Offringa (Rienk) * Uithuizermeeden 18-10-1926 † Haren 18-11-2010, 84 jier, [] Haren, de Harenerhof; sûnt 1949 mei-direkteur V.o.f. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa; ridder yn ’e Orde van de Oranje-Nassau
x Diet Bos
Bern:

1 Dineke Offringa/Schipborg/
x Bart Duursema
2 Peter Offringa, folget XIII
3 Bert Offringa, folget XIII
4 Anette Offringa/Glimmen/
x Theo Offringa; bern:1 Pieter Offringa; 2 Reinout Offringa
5 Paul Offringa, folget XIII

§ JOHANNES TJAART OFFRINGA NIMT ÔFSKIE AS WEGENBOUWER
Yn 1976 nimt Johannes Tjaart Offringa ôfskien as wegen bouwer. Sjoch: J.T. Offringa (Stevin-groep) neemt afscheid.

XII Oege Rienk Offringa/Bussum/
x E.W. Oosterlaar
Bern:
1 Anne Offringa
2 Jetje Offringa

XII Harm Thomas Offringa/Leidschendam/
x B. Sikma
Bern:
1 Rienk Offringa
2 Remko Offringa

XII Gerben Offringa/Curaçao/
x T. Beemers
Bern:
1 Arnt Offringa
2 Ite Offringa
3 Erna Offringa

XII Pieter Benjamin Offringa * Grins -4-1932; master of arts Universiteit Delft; 1970-1980 lid International Council Monuments and Sites; 1975-1984 lid direksje Hegeskoalle Grins; arzjitekt, drekeur Ir. P.B. Offringa, Buro voor architektuur en stedebouw B.V. Amsterdam, Groningen, Kampen, Leeuwarden (Nijstêd 61B); ferfart yn 1982 nei de USA;
x M.J. Payne
Bern:
1 Ginny Offringa
2 Daniel Offringa
3 Thomas Offringa

§ OFFRINGA WOL NIJE STÊDEN BOUWE
Ljouwerter Krante, 25-9-1971:

XII Benjamin Oedses Offringa (Ben)
Bern:

Oeds Offringa; oplieding keunstakademy ‘Minerva’ Grins; art-director en konsepttinker;
Sjoch: Oeds Offringa 

 

GENERAASJE XIII
XIII.1 Douwe Sjucks Offringa * Skearnegoutum 14-7-1910 † 20-3-1993, 82 jier, [] Snits
x Geertje Bosma * Koarnjum  15-10-1911 † Snits 18-8-1997, 85 jier, [] Snits; dr f. Eelke Meines Bosma, arbeider û.o. te Bûtenpost, Goutum, Koarnjum en Deinum, en Catharina Jaspers van der Heide
Bern:
1 Sjuck Douwes Offringa, folget XIV.1

XIII.2 Wietze Offringa
* Wurdum 14-7-1924

x Sytske Kingma (Sity) * Ljouwert
Sjoch: Migchiel Kingma – Kingma’s aan het Juffersreedsje, Utjouwerij Elikser, Ljouwert, 2019 ISBN 978 94 6365 140 0

Offringa: Marijke, Jikke, Herman, Christa, Coosje en Jelle
Marijke, Jikke, Herman, Christa, Coosje en Jelle Offringa

Bern:
1 Jitske Offringa
(Jikke) *  Steenwijk 8-12-1953; oplieding HBO; 1975-2014 learkrêft basisûnderwiis; 42 jier organist Grifformearde tsjerke PKN Burgh-Haamstede; beglieding koaren; 1992-2021 lid Zeeuwse Accordeon Vereniging Concertina, sûnt 19833 lid Accordeonvereniging Vita Accordeonistica;

x Middelburg 17-10-1975 Wijnand C. Troost * Dirksland 3-3-1952; oplieding HBO; 1974-2014 learkrêft basisûnderwiis; sn f. Bastiaan Troost, fisker te Dirksland en Ouddorp, Súd-Hollân, en Krijntje Redert
Bern:
1 Sander Christiaan Troost * Dirksland 21-2-1979; arzjitekt te Berlijn;
x Sao Paulo 22-2-2007 Angélica Larocca 
Bern:
1 Nina Larocca Troost * Sao Paulo 29-5-2012
2 Liz Larocca Troost * Berlijn  12-12-2019
2 Laurens Christiaan Troost * Westerschouwen 24-10-1981; muzikus te Zaandam;
w.m. Judith Roosenstein
3 Eveline Christina Troost * Westerschouwen 8-1-1984; soarchmeiwurker te Wijk aan Zee;
x Utrecht 16-11-2016 Dennis Raps
Bern:
1 Robin Raps
2 Jacoba Alberdina Offringa (Coosje) * Steenwijk 29-8-1955; ferfleechster thússoarch;
x 24-9-1982 Jan Jacob Cornelis Groenewoud * 3-8-1949 † 15-4-2013; ynstrukteur Bou; sn fan Jan Jacob Groenewoud, muzikus, en Suzanna de Grave
Bern:
1 Mark Alexander Groenewoud * 14-7-1983;
x 15-9-2017 Esther Maria Ingeborg van Meer * 22-6-1981
Bern:
1 Thomas Andreas Groenewoud * 5-10-1985;
x Barbara Pors * 12-7-1985
Bern: Annette Barbara Groenewoud * 17-5-2020
2 Julia Olivia Groenewoud * 25-3-2016

3 Marijke Johanna Offringa
* Steenwijk 13-3-1957; sekretaresse te Zierikzee;
x Zierikzee 19-6-1987 Norbertus Adrianus Martinus Clarijs * Hoedekenskerke 11-3-1960; direkteur-eigner ferlerne-wask-jitterij; sn fan Jan Martinus Clarijs, skuonmakker-hanneler te Hoedekenskerke, en Antonia Rijk, winkelfrou
Bern:
1 Mirja Sietske Clarijs * Zierikzee 25-1-1989
w.m Renee van der Most * Heerde 27-7-1990
2 Robert Jan Clarijs * Zierikzee 15-7-1990:
w.m. Joyce Kraanen * Rotterdam 18-1-1990
4 Gosse Hermanus Offringa (Herman) * Ruinerwold 28-1-1961; predikant Protestantse Kerk in Nederland te Ridderkerk;
x Rotterdam 4-10-2018 Evelien Sterk * Ridderkerk 22-8-1970; soarchmeiwurker (nurse practitioner)
5 Jelle Johannes Offringa, folget XIV.2

XIII.3 Sikke Offringa * Wurdum 11-12-1926; ferfart yn 1956 nei Lincoln, Nebraska, USA; ekonoom te Leiden;
x Lia T.M. Knibbe
Bern folgje XIV.3

Offringa Sikke en Lia Knibbe
Sikke Offringa en Lia Knibbe

XIII.4 Bareld Tije Offringa (Bart) * Wurdum 5-4-1929
x Hendrika Lautenbach * 10-8-1935; wennet te Norwalk, yn 1975 te Bellflower, Kalifornië, sûnt 1998 te Rickreal, Oregon USA; dr f Heerke Johannes Lautenbach (Henry), 1899-1903 te Seisbierrum, sûnt 1926 te Bellflower, Kalifornië, en Neeltje Schermer (Nelly)
Sjoch: drs. Jan Lautenbach – Lautenbach – vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 20047 – VII-az, side 402
Bern folgje
 XIV.4

Offringa Bart en Hendrika Lautenbach
Bart Offringa en Hendrika Lautenbach

XIII.5 Gosse Ate Offringa * Wurdum 27-6-1931, kommersjeel meiwurker Hermes, sûnt novimber 1956 by Gestetner (stinselmasines) te Diemen, sûnt 1962 IBM (International Business Machines Corporation); sekretaris sylferiening De Meeuwen Ljouwert; sekretaris fan ’e FBC (Friese Buitenboordmotor Club)
x Bilthoven 8-12-1960 Maria Christina Janssen (Mies), Sûrabaja 30-1-1931, stewardess by de Canadian Pacific Airlines, dr f. Gerrit Jan Janssen, prokuraasjehâlder Nederlandsch Indische Steenkolen Handelsmaatschappij (NISHM) te Soerabaya (âlde staveringswize) op Java, en Boukje Siegers/Paterswolde/
Sjoch: Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 1

Bern:
1 Jacqueline Albertine Offringa 
(twilling mei Gerard) * Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend Marijkestrjitte 4, 28-9-1961; senior-purser KLM;
wennet mei Wolbert Kamphuijs * Hilversum 15-12-1660, advokaat te Amsterdam 
2 Gerard Johan Offringa, folget XIV.5

 3 Aart Gosse Offringa * Ljouwert 8-8-1966, stewart KLM te Amsterdam/Eelde/
Aart, Jacqueline en Gerard Offringa:


XIII Kerst Sjuks Offringa
* Tsjaard ûnder Wurdum 5-6-1934

XIII Peter Offringa/Schaarsbergen/
x Berna Span
Bern:
1 Lalitha Offringa
2 Ruwan Offringa

XIII Bert Offringa/Gouda/
x Tineke Hoekstra
Bern:
1 Hans Offringa
2 Anne Offringa

XIII Paul Offringa/Hattem/
x Riejet ten Kate
Bern:
1 Mats Offringa
2 Thijs Offringa
3 Chris Offringa

GENERAASJE XIV
XIV.1 Sjuck Douwes Offringa * 1936

XIV.2 Jelle Johannes Offringa * Ruinerwold 26-6-1966; stêdeboukundige te Monster;
x Wateringen 11-9-1998 Judith Jolande Rodenburg * Alphen aan den Rijn 24-8-1967; management assistinte; dr fan Leendert Rodenburg, boukundich tekener te Alphen aan den Rijn, en Johanna Cornelia Heij
Bern:
1 Wouter Gosse Johannes Offringa * Monster 1-8-2001
2 Willemijn Johanna Immanuelle Offringa * Monster 15-12-2003

XIX.3 Bern fan Bareld Tije Offringa en Hendrika Lautenbach

XIV.4 Bern fan Sikke Offringa en Lia T.M. Knibbe

XIV.5 Gerard Johan Offringa * Ljouwert, Diakonessehûs, wenjend Marijkestrjitte 4, 28-9-1961 (twilling mei Jacqueline); ing. Ynformatika te Grins;
x Paterswolde 2-10-1992 Hillegonda Levering (Gonda) * Winschoten 11-12-1960; fysioterapeut Martini Sikehûs te Grins, dr f. Willy Levering, dir. Raad van Arbeid te Winschoten, en Ina Levering/Peize/
Bern:
1 Sophie Offringa * Grins 20-10-1993, MSc (Master of Science) Ynternasjonale Betrekkingen Ryks Universiteit Grins, vise-foarsitter studinteferiening Albertus Magnus 2016-2017
2 Ruben Ate Offringa, folget XV
3 Christiaan Offringa, folget XV

GENERAASJE XV
XV Ruben Ate Offringa * Peize 27-5-1995, BA (Bachelor ofArt) Technise Bedriuwskunde, Ryks Universiteit Grins

XV
Christiaan Offringa * Peize 4-7-1998, studint Skiednis, Ryks Universiteit Grins

Wurdt fuortset