KERTIERSTEAT FAN
GOSSE ATE OFFRINGA
Goasse Goasses Offringa

OFFERINGA/OFFRINGA

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
Wat is in Kertiersteat?

Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Offringa

As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.
It wemelet noch fan ’e fraachtekens, in kertiersteat eigen en tagelyk de sjarme fan sa’n ûndersyksspeurtocht. Likegoed, wy stelle priis op ûnderboude antwurden, oanfullings en korreksjes, sjoch it formulier.

Us aller Karel de Grutte
Wat moat Karel de Grutte hjir? Sawat iderien yn it nachtlân (Abendland) hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. Sadwaande hat er ek in plak yn dizze kertiersteat, ûnder oaren it safolleste, te witten nûmer 570.270.302.208. Wat seit dat ‘heech’ komôf?  As je rekkenje dat it oantal foarâlden per generaasje ferdûbelet, dan ha je yn ’e tiid fan oerpake Karel teoretys 570 miljard foarâlden. En om 800 hinne wurdt Europa befolke troch mar sa’n 35 miljoen.
Sa betreklik, sa tagelyk tichby. Klik bygelyks, ast der niget oan hast, troch nei nûmer 8701634 yn dizze kertiersteat Floris V graaf fan Hollân en Seelân, ’Der keerlen god’ en ‘Hear’ fan Fryslân’, sa neamt de man himsels teminsten; of nei Mathilde Plantagenet 
en al dy har foarâlden, nûmer 139226153. En ast de smaak te pakken hast, is dêr fuortby samar nûmer 17820946945 Gorm den Gamle, de Alde, de earste koaning fan Denemarken. No ja, evensagoed. Oaren sille trochdolle oan Adam ta: Offringa: From Adam To Esther

Our Charlemagne
What is Charlemagne doing here? Nearly everyone in the Abendland (the western world) has blood coarsing through their veins of this bully and at the same time Father of Europe. As such, he also has a place in this pedigree, as the umpteenth person, namely number 570,270,302,208. What does that say of ‘high’ descent? If you calculate that the number of ancestors per generation is doubled, then in the time of great-grandfather Charlemagne, theoretically you’d have 570 billion ancestors, and at around 800 AD, Europe had a population of only about 35 million.

So relative, and at the same time so close. For instance, if you are interested, click number 8,701,634 in this pedigree: Floris V count of Holland and Zeeland, ‘Der keerlen god’ (God of the peasants) and ‘‘Hear’ fan Fryslân’ (‘Lord’ of Frisia), at least, so he calls himself; or Mathilde Plantagenet and all of her ancestors, number 139,226,153. And if you have gotten a taste for it, there is also number 17,820,946,945 Gorm den Gamle, the Old, the first king of Denmark. Well, anyway. Others will do research up to Adam: Offringa: From Adam To Esther

De earste registrearde Alvestêdetocht
Yn dizze kertiersteat stiet ek pal de foarfaar dy’t yn 1806, mei syn neef, de
earste registrearde Alvestêdetocht rydt. Dat binne Pals Gearts (nei 1811: Bleeksma, nûmer 40), timmerman te Dearsum, en Pals Andries (nei 1811: Visser), skipper te Baard, 24 en 28 jier.
Goasse Goasses Offringa, nûmer 1 yn dizze kertiersteat, oer-oer-oerpakesizzer fan Pals Gearts,
 lûkt grou twahûndert jier neitiid noch alle wiken mei syn knútsjes de baantsjes op izers yn ’e iishal. Dat, hy hat it net fan in frjemd? Bloedeigen migen fan him út itselde skaai kinne har amper op redens steande hâlde.
’t Is sa’t skynt al mei al allegear frijwat betreklik.
Gosse Ate Offringa * Wurdum 27-6-1931, kommersjeel meiwurker Hermes, sûnt novimber 1956 by Gestetner (stinselmasines) te Diemen,  sûnt novimber 1962 byIBM (International Business Machines Corporation); wenjend te Paterswolde;
x Bilthoven 8-12-1960
Maria Christina Janssen (Mies), Surabaja 30-1-1931, stewardess by de Canadian Pacific Airlines, dr f. Gerrit Jan Janssen, prokuraasjehâlder Nederlandsch-Indische Steenkool Handel Maatschappij (NISHM) te Soerabaya (âlde spelwize) op Java, en Baukje Siegers/Paterswolde/
 Bern: 
 1 Jacqueline Albertine Offringa
(twilling mei Gerard) * Ljouwert 28-9-1961, purser KLM, wennet mei Wolbert Kamphuijs * Hilversum 15-12-1960, advokaat te Amsterdam 2 Gerard Johan Offringa* Ljouwert 28-9-1961 (twilling mei Jacqueline), ing. Ynformatika te Grins, x Paterswolde 2-10-1992 Hillegonda Levering (Gonda) * Winschoten 11-12-1960, fysioterapeut Martini Sikehûs te Grins, dr f. Willy Levering, dir. Raad van Arbeid te Winschoten, en Ina Levering/Peize/
Bern: 

       1 Sophie Offringa * Grins 12-10-1993, MSc (cum laude) Ynternasjonale Betrekkingen Ryks Universiteit Grins, vise-foarsitter studinteferiening Albertus Magnus 2016-2017
       2 Ruben Ate Offringa * Peize 27-5-1995, MSc Technise Bedriuwskunde, Ryks Universiteit Grins
       3 Christiaan Offringa * Peize 4-7-1998, studint Skiednis, Ryks Universiteit Grins 
 
 3 Aart Gosse Offringa * Ljouwert 8-8-1966, stewart KLM te Amsterdam/Eelde/


Aart, Jacqueline en Gerard Offringa


 Gerard, Sophie, Ruben Ate, Gonda en Christiaan Offringa. Foto: Oosterman, Peize

Troufoto fan Gosse Offringa en Jacoba Alberdina Brandsma.
Foto: Beitschat, Kollum. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

2 Gosse Hermanus Offringa * Mantgumer húske oan ’e Swette te Mantgum ûnder Easterwierrum 16-8-1895 † Ljouwert 17-6-1975 [] Ljouwert, Noarder begraafplak; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke); feehanneler te Easterwierrum, Wurdum en Ljouwert (Gysbert Japicxstrjitte 100), ynspekteur Friesche Veefokkers Onderlinge; x Kollumerlân 13-10-1921
3 Jacoba Alberdina Brandsma (Coba) * Kollum 4-4-1893 † Ljouwert 14-9-1972 [] Ljouwert, Noarder begraafplak


Goassemantsje (nr 2) – it boike slacht letter mei syn houten skoaltas op ’e grauwe jonges yn as dy syn âldere kreaze susters tenei komme wolle op wei nei skoalle ta.
De bern Offringa petsjantelje alle dagen fan ’e Swette, ien kilometer ûnder Mantgum, dwars troch it lân nei de tichtstebije kristelike skoalle, yn Boazum. Weidum is mar twaëninheale kilometer fan hûs, mar dy sinnige skoalle is net mei de Bibel, dus uteraard beslist net fan tapassing.
By sinneskyn en ek troch waar en wyn: hast tsien kilometer hinne en werom, sawat in heale maraton. De taaie greidhoeksterkes sille wat oer ha foar it string grifformearde gedachtegoed fan har oars sa mylde heit – en mem; mar memke bliuwt yn har eigenste goedichheid djip yn har hert yn der ivichheid eins doopsgesind of sa.
 Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Gosse Offringa en Coba Offringa-Brandsma.
Foto: Mellema, Ljouwert. Kolleksje G.A. Offringa
Coba skriuwt mannich fersen – meast religieus tinte – ûnder de namme J.A. Offringa-Brandsma

LEVEN EN DOOD

Vredig rond een oude toren
die z’n kerk reeds lang verloor,
rusten daar geliefde doden
al zovele jaren door.

Midden in ons mooie Friesland
ligt dit kerkhof, hoog en droog.
Aan z’n voet een enk’le hofstee,
als houdt hij een wakend oog.

Op een mooie zomermiddag
togen wij hier even heen,
en daar onderging ons iets wat
bijna ongelooflijk scheen.

Na ’t bezichtigen der stenen,
waarop zoveel namen staan,
dierb’ren en bekenden samen,
lieten w’ onze blik eens gaan

over d’ uitgestrekt’ omgeving,
vee en weiden, wijd en zijd;
enkel een paar koeien loeiden,
’t liep zo tegen melkenstijd.

Oosterwierum lag te dromen
in de hete middagzon.
Velen die hier vredig rusten,
vonden daar hun levensbron.

Plots’ling trof ons oog een bosje
weeld’rig bloeiend’ heesters aan;
overspoeld door zoveel LEVEN,
dat ’t ons schier verstomd deed staan.

Zóveel vladderende vlinders
van zo’n schitterend’ kleurenpracht
zagen wij nog nooit, en hadden
’t hier ook allerminst verwacht.

Niet dat zij de rust verstoorden,
bleven zelfs volmaakt in stijl,
door geruisloos zich verplaatsend
met hun lijfjes, rank en ijl.

’t Werd weer tijd terug te keren,
nog één blik op ’t Oudergraf
en we daalden, iets weemoedig,
weer de nodige trapjes af.

Leeuwarden, 1967
J.A. Offringa-Brandsma

Sjoch foar mear fersen: Gedichten J.A. Offringa-Brandsma

Dieuwke Bleeksma.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Hermanus Offringa.
Foto: L.J. Cordes, Snits. Kolleksje Erfgoed Fundaasje


Fan links nei rjochts: Hermanus Gosses Offringa (nr 4); Geertruida (Trui, x Tjitze Hettes Hettema, boer, ierdappel- en blombollekweker en ierdappeleksporteur, dir. Hettema Zonen te Bitgum en Ljouwert); Gosse (nr 2); Trijntje (Nine, Trijn, x Gerhard Nieuwhuis, gemeente-amtner op ’e Ljouwerter sikretary); Sikke, administrateur (x Geertje Hasker); en Dieuwke Sikkes Bleeksma (nr 5).
Op ’e foto hat Manus de fingertoppen tsjininoaroan. Dat docht syn dochter Trui ek as se sit. Oaren yn ’e neiteam allyksa, sûnder euvelmoed; in aparte gedoente – is soks no erflik?
Dit gesin kin heel goed sjonge, fansels Bach en dy – mei permisje, want se binne net echt geskoald; der stiet allyksa heel wat oars op har moderne plaat fertolke troch har favoriten Jo Vincent en Aafje
Heynis. Wat is dy har gefoelich sjongen nei de Twadde Weareldoarloch in oerlevering en treast. It hoecht om har allegeduerich net o sa grifformeard te wêzen, yn dy tiid teminsten net mear, dan it is ’t de bedoeling om alles mei-inoar wer op te bouwen, opnij te beleven. As it even kin rinne dizze lûden har ek as lij wetter yn ’e earen.

Letteroan wurdt yn ’e neiste famylje neist it oargel in piano oanskaft en dan klinke fan ’e fammen yn ’e hege keamer sokke klanken.

Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

 Djoke Bleeksma en Manus Offringa.
Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Ljouwerter krante, 14 july 1903:


4 Hermanus Gosses Offringa (Manus) * Easterwierrum 1-1-1865 † Ljouwert 6-9-1932 [] Easterwierrum; feekeapman te Easterwierrum yn it Mantgumer húske oan ’e Swette te Mantgum ûnder Easterwierrum, de húshâlding is oriïnteard op Easterwierrum; sûnt 1907 Achter de Hôven (nr 93, se sjogge dan noch oer de greiden út) te Ljouwert; ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek fan 1904 oant syn pensjoen mei 65 jier yn 1930; taksateur fan ûnreplik guod; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke); Manus is fâd oer de bern fan Djoke har healsuster Sjouk en Tsjerk Swierstra; Manus keapet op 5-12-1900 in hûs mei hiem en stâl te Easterwierrum fan Johannes Lieuwes Hiemstra te Wurdum en Klaas Wybes Nauta, man fan Saapke Lieuwes Hiemstra, te Wommels; keapsom: f 700,-; x Baarderadiel 16-5-1889
5 Dieuwke Sikkes Bleeksma (Djoke) * Poppenwier 18-9-1866 † op ’e Twa Damkes te Bitgum (yn ’e húshâlding fan har dochter Trui) 13-2-1956 [] Easterwierrum; by har trouwen faam te Wiuwert; Djoke wennet nei it ferstjerren fan har man yn by har dochter Nine, kosthúshâlderes oan ’e Gysbert Japicxstrjitte 1 te Ljouwert.
As Djoke beïerdige wurde sil, friest it dat it ongelet. Amers en tsjettels hyt wetter wurde oansleept fan ’e pleatsen dêromhinne, gewoantegetrou en neffens buorreplicht; oars kin it omskot net besteld wurde.

In dreech geslacht
Yn tsjinstelling ta har heit en pake, wurdt Djoke Bleeksma behoarlik âld; dat is by mear yn dit laach sa. Har oerpake Pals wurdt 94, oer-oerpake Geart is 86 as er ferstjert en âld-omke Marten Palses Bleeksma 97.
Dat hat syn kanten. Dieuwke is op ’e âldste dei noch altyd o sa oangenaam en fleurich foar it sicht en tagelyk swier demint, dy treurichheid tagelyk.
Op Marten syn grêfstien  stiet (op it hôf te Dearsum):
Wie nooit zijn brood met tranen at,
wie nooit in kommervolle nachten,
verlaten op zijn leger zat,
die kent ze niet,
de hemelmachten.

Hark, dat is fan Johann Wolfgang von Goethe:
Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht,
ihr himmlischen Mächte!

Anno No is njoggentich jier âld wurde frij normaal. Mar as Marten dat wurdt, komt it as in bysûnderheid yn it Nieuwsblad van Friesland – Hepkema’s Courant, 7-12-1904. (Mei tank oan Arjen Martens Schaafsma, syn oerpakesizzer.)


Toer en hôf fan Easterwierrum. Akwarel en pin (oast-indise inkt) fan ’e Frânse Bernaucourt, yn 1960 makke foar Geertruida Hettema-Offringa. Dit is in foarstúdzje foar in skilderij yn oaljeferve, sjoch de pylkjes rjochts boppe de toerspits. De Offringa-grêven rjochts, stean der krekt net op. Dat soe noch. Lykas ek de stiennen mei de Roomse krusen fan Agnes Hoogma en har broers, links op ’t hôf, freonen fan Trui – ta neitinken, by dizzen. Dat  oaljeferveskilderij is der net mear fan kommen.
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

As Manus Offringa in smeet docht op it baantsje fan ynspekteur fan ’t Frysk Feestamboek, binne der 106 sollisitanten, seis wurde keazen om in praktise proef te dwaan, twa bliuwe oer.
Manus syn oanstelling is opmerklik yn in tiid dat frijsinnich lyk foaroer rjochtsinnich stiet. Al is Manus yn ’e eagen fan syn breahearen – dy binne meast ‘grou’ liberaal – in ‘fine’ anti revolusjonêr, syn kundigens jout de trochslach.
Wouter Theunis Zwart betinkt Manus Offringa yn: Tachtig jaar – Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties, Laverman N.V., Drachten, 1960 (sjoch hjirûnder).
Sjoch ek: R. Strikwerda – Een eeuw Fries Stamboekvee, Friesch Rundvee-Stamboek, Ljouwert, 1979


O dy romantyk: ús Frysk Stamboekfee by namme neame. ’t Hynder Bles stiet derby (in bles is in stik wyt op ’e snút).
Yllustraasje út:
Aldfaers groun, fan J.P. Wiersma. Akwarel fan Cornelis Jetses, 1944

Wietze Brandsma wurdt nei syn ferstjerren yn ûnderskate kranten beskreaun as ‘beschaafd en bescheiden’. Hy hie in ‘vriendelijke vaste leiding die gepaard ging met een helder inzicht’. Hy wie ‘in meerdere opzichten zijn tijd ver vooruit en had een helderen vooruitzienden blik’. Ek ‘zacht in zijn oordeel over anderen’. Fierders by gâns fee- en hynstekeuringen: ‘deskundig keurmeester’ en ‘abseoluut onpartijdig’.
Foto: E. Sanders Jr., Grins, Heerestraat 69a. Kolleksje G.A. Offringa

Sjoch syn memoires:
Jeugdherinneringen fan Wietze Barelds Brandsma

Sytske Ates Faber.
Foto: E. Sanders Jr., Grins, Heerestraat 69a. Kolleksje G.A. Offringa

6 Wietze Barelds Brandsma * Gerkeskleaster 1-12-1858 † Ljouwert 26-11-1938 [] Kollum, boer op Phaesma state te Kollum; Wietze Brandsma is in pionier. Sa nimt er yn 1901 de foarstap ta de oprjochting fan it Onderlinge Veefonds, in feefersekering, dêr’t er tritich jier foarsitter fan is. Yn 1907 is er mei-oprjochter fan ’e ‘Melk Controle Dienst, ter verbetering van de veestapel’, dêrfan is er 25 jier foarsitter. Hy is sân jier foarsitter fan ’e pleatslike ôfdieling fan ’e Friesche Maatschappij van Landbouw; trettjin jier bestjoerslid en sân jier foarsitter fan ’e Coöperatieve Boerenleenbank; foarsitter fan ’e Friesche Veefokkers Onderlinge te Ljouwert.
Op polityk terrein is er bestjoerslid fan ’e AR-Kiesvereniging (A.R.P.: Anti Revolutionaire Partij) en mei-oprjochter fan ’e ‘AR-Persvereniging De Vrije Fries’; x Achtkarspelen 18-5-1882 
7 Sytske Ates Faber * Kollum 1-6-1860 † dêr 6-1-1928 [] dêr

Goasse mei Goaske, ferlytsfoarm foar jonkjes fan Goasse. En Trijn mei lytse Nine, flaaifoarm fan Tryntsje.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Goasse Wytses Offringa, rêstend feekeapman te Ljouwert.
Foto: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

8 Gosse Wytzes Offringa (Goasse) * Dearsum 5-12-1837 † Ljouwert 20-11-1914 [] Easterwierrum; arbeider, komelker en feehanneler te Easterwierum, x Baarderadiel 10-6-1863
9 Trijntje Hermanus van Zandbergen (Trijn, Nine) * Easterwierrum 7-3-1839 † dêr 27-9-1902 [] Easterwierrum


Trije Truien 
Trije ûnôfhinkeliken – selsminsken: Trui Boonstra (l.) is alheel yn ’t jammerdearlik swart – neffens wenst de swiere rouklean – om ’t ferlies fan har beide manlju en oare sibben. Sa klaait in frou har op har soberst oan fanwege de neisten dy’t om har hinne ferstoarn binne. Truike Swierstra (rj. ûnder) draacht it lichtere rouswart mei wite rânen. Dat lyts bytsje wyt kin no wol: it ferstjerren fan har heit is al even lyn. Trui Offringa (rj. boppe) hat har moaiste fleurich jurkje oan, mei de pofmoukes nota bene. Se wol har oars foar dizze gewichtige portretfoto oanpasse, dus ek swartachtige rou oanlûke. Mar nee, wize beppe Trui en leave nichtsje Truike sizze beiderisom: Doch do dyn moaste klean oan. En dat docht se.
Trije Truien en trije geloven, protestante frijsinnigens en otterdosksy: Geartrude Boonstra is doopsgesind, Geartrude Offringa grifformeard en Geartrude Swierstra frijsinnich Nederlâns Herfoarmd.
Oer dat ‘leauwen’ wurdt troch dizze froulju fan jongs-ôf-oan gedegen en tagelyk timide redendield. Se sille it faninoar witte en se binne en bliuwe byinoar: der is in sekere luchtigens en dêr komt gjin spjalt by te pas, lykas yn oare fermiddens.
As Trui Boonstra hifke wurdt op har minnistekomôf, stelt se frijút: ‘No nee, ik bin doopsgesind’, wêrmei’t se beäme wol dat se frijsinnich is – yn tsjinstelling ta har beppe Trui Betzema bygelyks (nr 45 yn dizze kertiersteat), dy’t wierskynlik by de saneamde ‘fine minnisten’ fan Balk is.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

-Geertruida Swierstra * Mantgum 17-4-1893 † Lytsewierrum 16-7-1974 [] dêr, dochter fan Sjoukje Gerbens Ringnalda (* Ljouwert 30-12-1870 † Britswert 10-1-1908, dr f. Trui Boonstra en har twadde man Gerben Ringnalda, sjoch hjirûnder), x Baarderadiel 24-12-1890, 19 en 39 jier, Tjerk Nannes Swierstra * Bears 6-10-1851 † Britswert 5-4-1917, by syn earste houlik arbeider te Mantgum; yn 1879, 1891 en ’93 dêr greidboer; yn 1895 en 1908 sûnder berop te Britswert; yn 1898 dêr winkelman; by syn ferstjerren dêr arbeider; sn f. Nanne Johannes Swierstra, 1835 greidboer te Baard, 1841 te Bears, en Klara Tabes Koldijk; Tsjerk x 1 Baarderadiel 18-5-1878 Ynskje Jacobus Penninga * Mantgum 24-6-1853 † dêr 18-3-1890, dr f. Jacobus Everhardus Penninga, boer te Mantgum, en Rinske Sybrens Schuurmans;
Trui Swierstra x Baarderadiel 26-5-1917 Durk Willems Boelens * Sweins 12-12-1888 † Lytsewierrum 7-9-1960 [] dêr, molkrider en komelker, sn f. Willem Jans Boelens, arbeider te Frjentsjer, Sweins en Lytsewierrum, en Hiltje Merks van der Mey

10 Sikke Geerts Bleeksma * Rinsumageast 17-2-1840 † Poppenwier 21-11-1867; ferver te Poppenwier, x Raarderhim 16-11-1865
11 Geertruida Johannes Boonstra * Poppenwier 7-10-1845 ~ dêr op persoanlike belidenis, doopsgesind, 1-4-1866 † Wiuwert 23-7-1919 [] Wiuwert (op it rêstplak fan har omskot op it hôf fuort by de grêfkelder is deselde atmosfearise ynfloed min ofte mear merkber as yn ’e kelder dêr’t de mummys net weiwurde; by it op ’e nij brûken fan har grêf die soks bliken); yn har tredde houlik boerinne te Wiuwert; ferfart 20-12-1869 mei attestaasje fan ’e doopsgesinde gemeente fan Poppenwier nei Ljouwert; by har tredde houlik sûnder berop te Wiuwert; komt op 11-9-1905 út Warten te Britswert yn ’e húshâlding fan har dochter Sjouk; ferfart op 12-5-1906 yn Britswert, is dêr húshâldster.
Trui ferkeapet yn 1905 yn ’e mande mei bern fan har tredde man te Baard in gebou mei altydduorjend en ûnopsisber rjocht fan opstal en grûn, foar f 800,-;
Trui x 2 Raarderhim 12-5-1869, sy 23 en hy 33 jier, Gerben Annes Ringnalda * Grou 22-11-1835, doopsgesind, † ferdronken (neffens meidieling fan T. Offringa-Nieuwhuis; syn stjerakte is noch net fûn), keapman te Ljouwert; yn ’e geboarte-akte fan syn dochter Sjouk stiet: ‘Koopman, mede woonachtig alhier doch thans van huis en alzoo zoo niet in staat deze aangifte zelve te doen’, sn f. Anne Gerbens Ringnalda, boer te Baaium, sûnt 1833/’34 te Grou, en Albertje Rinses van der Meulen; Gerben x 1 Ljouwert (op houlikse betingsten) 21-10-1863, hy 27 en sy 44 jier, Grietje Bruinswart * Ljouwert 6-10-1819 (Wyk D, nr 28), ~ dêr op belidenis 31-10-1838, doopsgesind, † dêr 5-12-1868, keapfrou te Ljouwert, dr f. Lieuwe Stevens Bruinswart, keapman te Ljouwert, en Anna Sjoerds Gorter; widdo sûnt 10-7-1861 fan Hendrik van Loo, grifformeard, ferver en glêsmakker te Ljouwert, sn f. Matteus van Loo, grofsmid te Ljouwert, en Anna van Hagen

Gerben Ringnalda is keapman, ek yn ûnreplik guod;
hy keapet
1858: greide te Poppenwier, f 2496,-
1863: skippen, fan Anne, Steffen en Fedde Wybes Veersma en Yke Jotjes de Boer, te Warns, Aldemardum en Starum, foar f 754,-
1863: twa perselen lân te Raard (Rh.)
1872: in winkelhûs te Ljouwert, f 2800,-
1876: ûnreplik guod te Ljouwert 
1877: ûnreplik guod te Raard (Rh.), f 22.139,-;
hy ferkeapet
1874: in winkelhûs te Ljouwert, f 3000,-

Trui x 3 Baarderadiel 28-3-1888 Klaas Jarigs Leenstra * Sânfurd 29-11-1840, doopsgesind, † Wiuwert 29-9-1904, arbeider te Itens (by syn heit tink), sûnt 12-5-1866 – Alde Maaie –  boer te Easterein, sûnt 14-5-1867 op Hettema state oan ’e Tjaarddyk ûnder Nijlân, sûnt 1874 te Wiuwert; boarch en mei-oprjochter fan ’e ‘Coöperatieve Vereniging tot het bedrijven eener Stoomzuivelfabriek Wieuwerd’; sn f. Jarig Sytses Leenstra, boer te Sânfurd, yn 1888 te Itens, en Froukje Klazes Bosma;
Klaas x 1 Hinnaarderadiel 13-5-1865 Sjirkje Gerrits de Boer * Easterein 13-11-1844, N.H. † Nijlân 10-1-1870, dr f. Gerrit Pieters de Boer, boer te Easterein, en Neeltje Arjens Jaarsma;
Klaas x 2 Wymbritseradiel 6-8-1874 Maria Abes Santema * Raard (Raarderhim) 31-5-1844 † Wiuwert 11-4-1885, by har trouwen húshâldster te Nijlân, by de man dêr’t se krekt mei troud is tink, dr f. Abe Piers Santema, (fear)skipper te Raard, en Akke Reins Leen

Boelguod, Ljouwerter krante, 20-3-1874: 


Rouadvertinsje fan Klaas Jarigs Leenstra. Ljouwerter krante, 3 oktober 1904:

Ljouwerter krante, 29 oktober 1904:


Boelguod nei ’t ferstjerren fan Klaas Jarigs Leenstra. Ljouwerter krante, 1 en 4 novimber 1904:

12 Bareld Teijes Brandsma * Lytsegast (Lutjegast)1-10-1823 † Burum 18-3-1904, winkelman, greidboer te Gerkeskleaster en bouboer te Muntsjesyl; x 2 Kollumerlân, x Gruttegast 16-5-1851
13 Jacoba Albertina Stuiveling * Stroobos 1-1-1829 † Burum 30-5-1911

14 Ate Jelkes Faber * Tytsjerk 3-8-1833 † Gerkeskleaster 8-3-1874, 40 jier, yn 1831 arbeider te De Rottefalle; by trouwen keapman te Augsbuert, yn 1858 boer te Kollum, yn 1865 dêr komelker, 1867 dêr bouboer, sûnt 1867 boer te Gerkeskleaster; ferhiert yn 1869 foar trije jier lân te Kollum (f 528,-); x Kollumerlân en Nijkrúslân 20-5-1858
15 Jantje Jelles Wielsma * Augsbuert 7-6-1835 † Gerkeskleaster 27-3-1872, 32 jier; by x sûnder berop te Augsbuert

16 Wytze Sjuks Offringa * Dearsum 14-3-1806 ~ dêr 16-4-1806 † Rinsumageast 10-1-1892; by trouwen arbeider te Folsgeare; 1829 sûnder berop te Dearsum (by syn heit en dy op ’e pleats, tink); 1831-’37 arbeider te Dearsum; 1841-’44 boer te Easterlittens; 1844 keapman te Easterlittens; 1855 komelker te Dearsum; 1855, ‘56 en ’57 komelker ûnder Snits; 1861-1868 boer te Oostwold yn Grinslân; 1864 boer te Dearsum; 1871, ’75 komelker te Rinsumageast; 1874 boer te Rinsumageast; 1878-1892 sûnder berop te Rinsumageast; x 2 Baarderadiel (Weidum) 11-1-1843 Jakobje Sybrands Houtsma * Tsjummearum 13-12-1811 † Rinsumageast 26-1-1892, by trouwen faam te Easterlittens, by ferstjerren sûnder berop (op 7-4-1843 krijt Japke in libbenleas famke), dr f. Sybrand Jans Houtsma, Mr. timmerman en oannimmer yn 1811 te Tsjummearum, yn 1814, ’16 te Doanjum, yn 1817, ’23 te St.-Jabik, en Geertje Æbes Sybesma; x 1 Wymbritseradiel (Snits) 22-4-1828
17 Janke Gosses Hoekstra * Kubaard 16-7-1804 ~ dêr 29-7-1804 † Easterlittens 4-1-1842, 36 jier

Wytse Sjuks keapet te Rinsumageast:
-1872: in hûs en hiem, f 525,-
-1875: in hûs en bakkerij, f 666,-

-1/3 hûs en hiem, f 701;
hy ferkeapet te Rinsumageast:
-1874: in hûs, f 350,-
-1880: in hûs en hiem, f 750,-.

18 Hermanus Eyses van Zandbergen
* Reduzum 14-2-1799 ~ dêr 10-3-1799 † Boazum 8-8-1869 [] Easterwierrum; skipper te Easterwierrum, fear- en beurtskipper fan Skillaard op Ljouwert en Snits; kommisjonêr yn aaien; x Baarderadiel 24-4-1828
19 Yke Johannes de Vries (skriuwt harsels Yeke) * Reduzum 27-8-1805 ~ dêr 25-9-1805 † Easterwierrum 9-6-1864 [] Easterwierrum

In alles eene goede behandeling
Manus wurdt op 1-5-1845 feroardiele ta f 10,- boete fanwegen: ‘Het expresivelijk in lading leggen met zijn schip om de zich aanbiedende persoonen in te nemen.’
Op 22-5-1845 wurdt er beboete ta itselde; yn novimber fan dat jier foar wer itselde, mei in ferheging fan ’e twangsom nei f 15,-. Mar Manus behurdet deryn: justjes letter docht er it al wer. Om syn eigen beurs te skikken en om syn klandyzje te geriven tink – moai dat it sa kin – har segen hat er wol. Yn oerheidseagen is er ûnferbetterlik, hy fertsjinnet trije dagen yn ’t kasjot.
In jier letter rekommandeart er himsels oan as fear- en beurtskipper anneks kommisjonêr yn aaien: ‘beloovende in alles eene goede behandeling.’ – sjoch de advertinsje yn ’e Ljouwerter krante, 17 april 1846:

20 Geert Palses Bleeksma * Dearsum 6-11-1812 † Rinsumageast -10-1847; 1831-’35 timmerfeint te Dearsum, yn 1834 te Reduzum, sûnt 1835 timmerman te Dearsum, 1845 timmerman te Reduzum; taksateur fan ûnreplik guod; hy brûkt yn 1834 greide by de Buorren te Reduzum (1 bunder, 17 roeden); yn 1847 is er (fear)skipper, keapman en sûkereidroeger op Smidshûs oan ’e Dokkumer Ie ûnder Rinsumageast; x Raarderhim 15-12-1835 
21 Dieuwke Sikkes Bakker
* Poppenwier 16-5-1811~ dêr 26-5-1811 † Dearsum 14-12-1882; oant 1856 winkelfrou, skipperske en sûkereidroegerske op Smidshûs ûnder Rinsumageast; snikskipperske mei in beurt fan Burdaard op Ljouwert en Dokkum, op 14-4-1859 ferkeapje sy en har twadde man dat oerdekte skip (sjoch de advertinsjes hjirûnder); yn 1862 komelkerske te Marsum; yn 1865 sûnder berop te Poppenwier; yn 1873 sûnder berop te Tersoal;
x 2 Dantumadiel 12-5-1853, 44 en 24 jier, Bokke Jacobs Hollander * Burdaard 24-12-1828 † (Grandhaven, Michigan), Noard Amearika?; skipper en keapman op Smidshûs, sn f. Jacob Pieters Hollander, kastlein ûnder Burdaard, en Jantje Bokkes Terpstra.
By syn trouwen is Bokke sûnder berop te Rinsumageast; fuort dêrnei skipper te Rinsumageast, yn 1854 winkelman en yn 1855, ’56 dêr keapman en beurtskipper; yn 1859 komelker te Burgum; yn itselde jier wennet er yn Burdaard en ferfart er nei Grandhaven, Michigan, Noard Amearika; yn 1860 wennet er te Raard (Rh.); 1861 en ’62 is er keapman te Marsum, yn 1862 is er dêr allyksa komelker en hâldt er dêr boelguod op 8-4-1862 (sjoch de advertinsje hjirûnder); yn 1872 wennet er te Tersoal; by it ferstjerren fan Dieuwke yn 1882 wurdt meld dat er wer yn Noard Amearika tahâldt.

Geart Palses is mei fjirtjin jier al Mr timmerman, hy ferkeapet in wettermole.
Ljouwerter krante 26 maaie 1826:

Geart hat wol wurk foar seis of sân timmerfeinten.
Ljouwerter krante, 18, 25 en 29 jannewaris en 1 febrewaris 1828:

Ljouwerter krante, 7 en 14 febrewaris 1834:

Geart hat yn tuskentiid timmerfeint west, yn 1845 hat er as timmerman wer ferlet fan trije of fjouwer feinten, mar geene uitlanders
Advertinsje yn ’e Ljouwerter krante 9 maaie 1845:

Yn septimber 1847 wurdt skjin skip makke mei Geart syn pekunia, hy ferstjert twa moanne letter, ien fan ’e trije kuratoaren is syn skoanheit Sikke Jeltes Bakker.
Ljouwerter krante, 24-9-1847:

Dieuwke hat yn ’t Smidshûs oan ’e Dokkumer Ie ûnder Rinsumageast in beurtskipperij op Dokkum en Ljouwert, mei eigen opfeart en oerdekt snikskip ‘De Jonge Jelte’ (grif neamd nei har soantsje). Se hat in grutte moestún, in winkel, in sûkereidroegerij en twa iesten. In iest is in opslachromte foar mout. Dat wa wit brout se ek noch bier dêrby. En se sil wol melke.
Se docht har affearen yn 1856 fuort.
Ljouwerter krante, 28 novimber 1856:


Ljouwerter Krante, 8-4-1859, de beurtskipperij hawwe Dieuwke en Bokke sa’t skynt noch oanhâlden:

En dit is it sizzen – út oerlevering lycht men it meast
Is Dieuwke har earste man de honkfêste deeglikheid sels, har twadde man – tweintch jier jonger as har – beteart de oare kant oer. Hy kin it min bankje en giet it avontuer oan. Dieuwke ferfart mei him fan ’t iene plak nei ’t oare, mar folget him krekt net de iggeleaze dobbe oer. Bûten it leeftydsferskil fan tweintich jier, wierret it stânsferskil net mei.

Bokke hâldt boelguod te Marsum. Ljouwerter Krante, 28-3-1862:

De ûndertekening fan Dieuwke har rouadvertinsje is troch Jelte, Dieuwke har man Bokke is absint: hy sit erges yn Noard Amearika. Ljouwerter krante, 18 en 23 desimber 1882:

Geart Palses keapet
1833: hûs en tún, neamd It Smidshûs ûnder Rinsumageast, f 500,-
1839: de helt fan it snikskip De Vrede, farrend fan It Smidshûs op Dokkum e Ljouwert

Bokke Hollander keapet
1855: in hûs te Burdaard, f 800,-
1856: hûs en skuorre, It Smidshûs, te Rinsumageast en in stik túngrûn, f 2607,- en f 1006,-
1860: in hûs en hiem en grûn te Marsum, f 1045,-
1862: in hûs te Poppenwier, f 300,-
Bokke ferkeapet
1853 healân te Burdaard en Readtsjerk, f 510,-
1856: in oerdekt snikskip, De Jonge Jelte, 9 ton, f 1645,-, oan Pieter Pieters Oberman te Jannum
1859: trije huzen mei hiem te Burdaard
1859: ferkeaper en ynhâlder, de helte fan in oerdekt snikskip, De Goede Verwachting, mei in fêste beurt fan Burdaard op Ljouwert en Dokkum, vise versa
1862: hûs mei tabehearren te Marsum, f 790,-
1867: hûs en hiem te Poppenwier, f 525,-.
 

22 Johannes Hettes Boonstra * Terherne 1817 (berte-akte net fûn) ~ Poppenwier, op belidenis 12-4-1840, doopsgesind, † Aldhoarne 25-10-1906, 89 jier; yn 1841 arbeider te Poppenwier, sûnt 1842/’43 dêr boer op in stjelp op Hazzebuorren, yn 1888 sûnder berop te De Knipe, by syn ferstjerren idem te Aldhoarne; x Raarderhim 9-5-1840
23 Sjoukje Eises Speerstra
* Sybrandabuorren 1821 ~ Poppenwier op belidenis 25-5-1843, doopsgesind, † Poppenwier 9-5-1874

Ljouwerter krante, 19 jannewaris 1883:

Jehannes is mogelik in swierich man, dêrneffens syn hân fan skriuwen; hy skrommet net om beweging yn ûnreplik guod te bewurkjen; 
hy keapet:
1872: healân te Tersoal, f 3880,-
1874: 1/14 part fan ûnreplik guod te Langwar, Raard (Rh.) en Poppenwier fan syn skoansoan Gerben Annes Ringnalda te Ljouwert, f 585,-
1876: hûs en hiem te Poppenwier, f 3000,-
1878: greide te Poppenwier, f 1351,- 
1880: in stik greide te Poppenwier, f 1000,-
hy ferkeapet
1873: in wenhûs mei grofsmidte te Jirnsum
1882: in pleats mei hiem en tún anneks ûnderskate perselen hea- en greidelân te Gooaiïngaryp, f 38.150,-
hy hiert
1862: lân te Sybrandabuorren fan Sjoukje Hantjes Speerstra te Himpens

24 Teije Wytzes Brandsma * Aldegea (Smellingerlân) 28-8-1793 † Lytsegast 18-1-1859, boer te Lytsegast; x Smellingerlân (Drachten) 9-5-1818
25 Sjoertje Barelds de Boer * De Rottefalle 9-11-1795 ~ dêr 29-11-1795 † Lytsegast 13-12-1885

26 Pieter Hendriks Stuiveling (ek: Stuveling) * Súdhorn 10-8-1799 ~ dêr 18-8-1799 † Gruttegast 10-12-1887, 88 jier; docht belidenis te Gerkeskleaster op 8-4-1832 (wennet dan te Stroobos), yn 1824 seeman te Gruttegast, seekaptein, 1826 skipper te Stroobos, yn 1829, ’31, ’32, ’35, ’41, ’48 dêr winkelman, yn 1832, ’50 en ’61 te Doezum, yn 1850 keapman en grossier, ek postkantoarhâlder; x 2 Grypstsjerk 2-3-1837 Eeke Reintses Heemstra * Pieterzijl omstr. 1806, widdo fan Sytze Hendriks Doornbos (ek: Dorenbos), dr f. Rentje Teewes Heemstra en Sjouktje Klaassens de Waard. 
27 Francina Regina Izebranda Hommes (ek: Fransina, en sûnder Izebranda) * Stroobos ûnder Doezum 24-7-1810 ~ dêr 26-7-1801 † Stroobos 14-10-1835

28 Jelke Jans Faber * De Rottefalle 1804 † Augsbuert 27-12-1893 (fjouwer dagen nei syn twadde frou); by trouwen sûnder berop te De Rottefalle; yn 1833 boer op ’e Lytse Geast ûnder Tytsjerk, yn 1851 boer en keapman te Drachten, sûnt 7-5-1857 boer te Augsbuert; x 2 Kollumerlân 28-4-1859, 54 en 41 jier, Aukjen Sakes van der Burg * Oerterp 26-11-1817 † 23-12-1893, by har trouwen húshâldster te Augsbuert, dr f. Sake Jans van der Burg en Romkjen Hennes de Vries; Jelke x 1 Smellingerlân 5-6-1830, 25 en 26 jier
29 Sytske Ates Veenstra
* Noarder Drachten ûnder De Rottefalle 29-7-1803 † Lytse Geast ûnder Tytsjerk 5-4-1840, 36 jier

30 Jelle Doekes Wielsma * Augsbuert 13-5-1796 † Kollum 14-5-1879, 83 jier; by x boer te Lytsewâld (Lutke- of Lutjewoude) ûnder Augsbuert, yn 1870 noch; yn 1873, ’79 boer te Kollum, x Kollumerlân 19-4-1834, 37 en 22 jier
31 Beerentje Klazes Boonstra
* Kollum 15-2-1812 † dêr 27-6-1898
Jelle Doekes keapet no en dan ûnreplik guod:
1839 (mei oaren): greide en boulân te Lytsewâld, f 4801,-
1849: hûs en skuorre te Kollum, f 1300,-
1855: in hûs, Wyk D, nr 2 te Kollum, f 700,-
1870: greide, f 3575,-
1873: hûs en hiem anneks greide en boulân f 5300,-; 
yn 1837 ferhiert er in sate en lân te Kollum, foar seis jier, f 825,- yn ’t jier
Bearentsje ferkeapet yn 1893 in stik greide foar f 1916,-

32 Sjuk Wytzes Offringa, Sjûk nimt yn 1811 de namme Offringa fan syn mem oan, * Dearsum 2-7-1770 ~ dêr 15-7-1770 † dêr 30-7-1856; boer te Dearsum; dêr tsjerkfâd; x Dearsum 29-1-1804, dan beide fan Dearsum
33 Ytje Jeltes Bakker * Dearsum 20-3-1784 ~ dêr 20-5-1784 † dêr 2-4-1852
Sjuk syn geboarteleppel is bewarre bleaun yn ’e Kolleksje H. Nijdam; ynskripsje:
Sjuk Wijtses is geboren den 2 julij 1770
Sjoch: Hessel de Walle

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante, 5 en 8 augustus 1856:

Sjuk Wytses keapet yn 1818 1/4 fan in pleats te Dearsum, hy buorket op:

Perseelnr. Yn gebrûk as Oerflakte m² Klasse Belesting
35 Greide 31280 1
36 Greide 58530 1
37 Wettermole en hiem 135 1
38 Greide 700 1
43 Tún 520 2
44 Hûs en hiem 2290 1 36
45 Greide 13600 1
46 Greide 8980 1
48 Greide 45160 1
60 Greide 9580 3
224 Greide 14070 2

34 Gosse Ulbes Hoekstra * Kubaard 11-12-1768 ~ dêr 25-12-1768 † dêr 7-9-1837, hûsnr 4, 69 jier; Mr kuper te Kubaard
35 Maaike Pyters Kuipers (ek: Marike) * Raard (Rh.) omstrings 1769 † Kubaard 15-8-1844, hûsnr 5, 75 jier; as widdo kuperske te Kubaard

Goasse hat in learbedriuw foar in kupersfeint, ‘zijn werk ten deelen verstaande, kan van stonden aan werk bekomen’,
hy kin fuort nei Alde Maaie (12-5) begjinne.
Ljouwerter krante, 11 maaie 1827:

36 Eyse Hermanus van Zandbergen (ek: Eyso, de deftiger skoalmastersfariant fan syn heit) * Reduzum omstrings 1770 † dêr 14-7-1849, 79 jier; skuonmakker te Reduzum, x Reduzum 24-6-1798, dan beide fan Reduzum
37 Martentje Andries Veenstra
* Ljouwert omstrings 1774 † Reduzum 24-11-1853, 79 jier

38 Johannes Johannes de Vries * Idaard omstrings 1776 † Reduzum 18-9-1851, 83 jier; boer te Reduzum, 1851 dêr sûnder berop; x 2 Idaarderadiel 18-6-1853, 77 en 74 jier, Sjeuke Dirks * Wurdum omstrings 1779, yn 1853 sûnder berop te Reduzum, dr f. Dirk Gatses en Tjietske Jans, widdo fan Reinder Sybrens van der Schaaf, arbeider te Reduzum; Jehannes x 1 Reduzum 23-5-1802, dan beide fan Reduzum
39 Okjen Olpherts de Groot
* Poppenwier 22-9-1782 ~ dêr 13-10-1782 † Reduzum 6-4-1851, 68 jier

40 Pals Geerts Bleeksma * Dearsum 8-8-1784 † dêr 23-8-1878, 94 jier [] dêr, timmerman en taksateur te Dearsum; Ryks-skatter foar it Skatting-distrikt Nijlân; yntekener fan Geschiedenis van Friesland fan Wopke Eekhoff 
41 Froukjen Martens Jelgersma
* Wurdum 25-12-1785 ~ dêr 1-1-1786 † Dearsum 9-10-1828 [] dêr, winkelfrou dêr

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter krante:

It liket derop dat Pals Gearts mei 66 jier syn timmersaak opbrekt.
Ljouwerter krante, 4 jannewaris 1850:


Ljouwerter krante, 8 en 22 maart 1850:

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter krante, 27 augustus 1878; soan Marten ûndertekenet:

Earste registrearde Alvestêdetocht

Pals Gearts rydt yn 1806, mei syn miich Pals Andries (sûnt 1811:Visser, skipper te Baard), de earste registrearde Alvestêdetocht, 24 en 28 jier.
Se ride fuort út Dearsum wei de moarns om healwei seizen en komme oan te Snits – de lêste stêd – om healwei sânen: de tocht folbrocht yn trettjin oeren. Yn ’e winter fan 1890/’91 ferbetteret 
Pim Mulier dat rekord mei fiif minuten. 
Yn 1809 docht Pals ek mei oan ’e earste offisjele hurdriderij op ’e koarte baan foar manlju, in maraton mei hûndert riders op ’e stedsgrêft te Snits, dat is tagelyk ek de earste ‘offisjele’ manneriderij. Pals is der yn ’e earste omloop ôf. Hy kin it net winne fan ’e matsjedors yn dy jierren, lykas Knillis Ynses fan Kubaard, Atze Gearts, Pyt Adams (soan fan Adam Hurdrider), Hantsje Jans (broer fan Eyse Jans Speerstra, nr 46 hjirûnder) en Pier Thomas Stornebrink.

Sjoch:
-Hylke Speerstra – Hurdriderijen yn Fryslân

-Fenno L. Schoustra – Elfstedentocht – De schaatsen scherp, Ljouwert, 1971

Op syn 86ste is Pals noch yn ’e baan
– ferslach yn ’e Ljouwerter krante, 22 febrewaris 1870:

Pals Gearts keapet:
1839: in stjelp te Marsum, f 564,-;
Pals ferkeapet:
1839: de helt fan in hûs te Hilaard, f 200,-
1848: hûs mei droechskuorre en hiem te Dearsum, f 450,-;hûs en tún te Dearsum, f 221,-.
Hy nimt mei twa oare oannimmers (Uiltje de Jong te Toppenhuzen en Reinder Sjoerds van der Molen te Drylts) yn 1817 it ôfbrekken en wer opbouwen fan ’e tsjerketoer te Toppenhuzen oan.

42 Sikke Jeltes Bakker * Dearsum 5-12-1788 ~ dêr 11-1-1789 † dêr 4-8-1856 [] dêr; keapman en boer te Dearsum; gemeenteriedslid fan Raarderhim, fan 1841 oant syn dea assessor (wethâlder); saakwaarnimmer by erfskippen ensfh.; tsjerkfâd; lid dyksbestjoer; x 2 Raarderhim 10-10-1829, 40 en 27 jier, Ytske Alles Akkermans (ek: Akkerman) * Lichtaard 27-1-1802 † Dearsum 5-6-1886, 84 jier; dr f. Alle Symens Akkermans en Neeltje Sipkes Veenstra; Sikke x 1 Poppenwier 6-1-1811
43 Tjaltje Tjallings de Boer * Offenwier -4-1779 † Poppenwier 2-9-1826, 47 jier; x 1 Poppenwier 7-6-1799 Jelle Hendriks

Ljouwerter krante, 8 en 15 augustus 1856:

Yn ’e rouadvertinsje wurdt Ytske wat deftich betitele mei ‘Mejuffrouw’.
Ljouwerter krante, 9 juny 1886:


44 Hette Sjoukes Boonstra
(de achternamme is grif ûntliend oan de Boarn en/of syn berteplak Aldeboarn; de r is yn ’t Frysk stom foar in n) * Aldeboarn 27-5-1789, doopsgesind, † Poppenwier 11-3-1882; by syn trouwen boeretsjinstfeint te Terbant ûnder De Jouwer; yn 1814 te Balk; yn 1817 , ’18 en ’19 boer wenjend by syn heit yn Terherne; greidboer yn ’e Marsherne ûnder Poppenwier; yn 1855 en letter rintenier neamd; x Balk 18-8-1813

45 Geertruida Johannes Betzema (ek: Betsema) * Balk 17-9-1791, minnist, † Poppenwier 2-8-1871
Fan Trui har nammen komme gâns farianten yn ’e offisjele dokuminten foar: yn ’e berte-akte fan har soan Jehannes is ’t: Geertruyd Johannes Betsama, yn deselde syn stjerakte: Geertje Johannes Bezema; yn it lidmateregister fan ’e Doopsgesinde Gemeente fan Poppenwier fan 1837: Geertruda Johs. Bitsema (dy i mooglik neffens útspraak); fierders komt foar: Geertrui en de ropnamme Trui

Hette keapet gauris ûnreplik guod yn ’e mande mei syn broer Æsge, frijgeselle keapman te Poppenwier; neist lân, ûnder oaren de folgjende fêstichheden yn bebouwing:
17-3-1828: in hûs, skuorre en bûthús, fan Ruurd Meintes van der Berg te Poppenwier; f 2.362,-
29-10-1840: in sate en lân mei hûs te Poppenwier fan Pals Geerts Bleeksma (nûmer 40 yn dizze kertiersteat), timmerman te Dearsum, en dy syn omkesizzer Geert Pieters Bleeksma, timmerman te Reduzum; keapsom: f 5.299,-
28-8-1847: hûs en hiem te Poppenwier, fan Hendrik Poelman, arbeider te Poppenwier; f 806,-
1-2-1855: hûs en healân te Poppenwier, fan ’e famylje Van Altena; keapsom: f 13.019,-
Hette keapet allinne:
23-2-1859: in keamer te Poppenwier, fan ’e fam. Grouwstra c.s. te Goaiïngea; f 395,-
30-1-1866: hûs en smidte te Poppenwier, fan Jan Spandouw Zondervan te Poppenwier; f  1.100,-.

Hette en Trui hâlde op 10 july 1847 boelguod. Ljouwerter krante, 9 july:

Ljouwerter krant, 24 july 1863:

Trui sil siik wêze, want it 58-jierrich houlik wurdt fierd en dat is gjin wenst. Trui ferstjert in moanne letter.
Ljouwerter krante, 27 en 30 juny 1871:
 

Ljouwerter krante, 4 en 11 augustus 1871:

46 Eise Jans Speerstra * Spears ûnder Gau 27-11-1791, doopsgesind, † Sybrandabuorren 6-7-1855, greidboer op in stjelp (nûmer 21, 22 bunder) te Sybrandabuorren; x Wymbritseradiel 6-5-1814
47 Tytje Sjoerds Klaversma * Goaiïngea 10-1-1794 ~ dêr Nederlâns Herfoarmd 10-1-1794 † Sybrandabuorren 22-3-1857
Fariëteiten fan Eise syn namme: Eize, Eyse, Eijse, Eyze, Eijze. 

Geseten en ongeletterd, en sa goed by 
De trou-akte fan har dochter Sjoukje kin Tytsje Sjoerds net ûndertekenje, want skriuwe kin se net. Dat komt yn dizze hoeke by mear geseten brinnen foar. It is foar har sa’t skynt net noarich. Op ’e pleats bûtenút bekwame se har yn bûter en tsiismeitsjen en ambieare dêrfoar Earste Keur: it Alderbêste. En as dizze ongeletterden har yn fol ornaat mei ’t gouden earizer op yn de tilbry nei de Waach yn ’e stêd taride litte en dy Earste Keur ta har foldwaan ha, binne se ryk op sawat alle fronten. By gjin begearde Keur? It is net oars en ’t is de oaren fan it Romsicht gund. Wy hawwe mei ús allen wer in moaie dei – en foar ússels: letter better.
Oan ’e hantekeningen fan har manlju te sjen, binne dy dêrfoaroer bedreaun yn ’e skriuwkeunst: se wolle sels har hannel en affearen ynoarder op papier ha.

As Eise 59 is, wurdt de pleats ferkocht. Ljouwerter krante 25 jannewaris 1850:

Eise is in broer fan Hantje Jans Speerstra, neffens ’t pubyk ien fan ’e grutste hurdriders yn syn dagen
Sjoch: Hylke Speerstra – Hurdriderijen yn Fryslân

48 Wytze Teijes Brandsma * Aldegea (Sm.) 15-12-1764 † dêr 17-11-1821, 56 jier, boer te Aldegea, assessor (wethâlder) fan Smellingerlân, x Aldegea 21-6-1789
49 Grietje Lammerts Harmenzon 1762 1844?

50 Bareld Rienks de Boer (ek: Barolt, Bartel) * Wytfean 18-5-1768 ~ Eastermar 17-7-1768 † De Rottefalle 6-1-1865, 96 jier, bouboer (hûs 33; hy stiet te boek as ‘akkerbouwer’) yn ’e Rottefalle, dêr 1825, ’26 allyksa taksateur, x De Rottefalle 3-8-1794
51 Baukjen Jans Sietsema * De Rottefalle 9-10-1769 † dêr 12-5-1840, 70 jier, boerinne yn ’e Rottefalle

Bareld keapet troch de jierren hinne nochal wat ûnreplik guod, ûnder oaren:
1826: in sate, lân en hûs mei skuorre te Eastermar, keapsom: f 5000,- (ferkeapers: trije bern fan Teije Benedictus)
1829: lân te Eastermar, f 156,-
1830: lân yn De Pein, f 600,-
1832: lân yn De Pein, f 235,-
1834: (mei gâns oaren), hûs en lân, te Eastermar, Hurdegaryp, Drachten
1842: (idem) fêstichheden út in sate, lân, hûs, hiem anneks wettermole, idem
1849: lân yn ’e Rottefalle, f 700,-

Baukje tekenet yn 1826 sels Sijtsema. By de namme-oannimming yn 1811 wurdt fêstlein dat har heit Jan Geeuwkes de fan Sietsema oannimt. Yn akten wurdt fierders farieard: Sietzema, Sytsema, Sytzema.
Nijsgjirrich trouwens wêrom’t Jan Geeuwkes dizze namme foar kar nommen hat, want yn syn skaai komt de namme Sytse net daliks foar. Mooglik ûntliend oan in stee dêr’t er op húsmannet?

52 Hendrik Jannes Stuiveling * Aduard omstrings 1741 † Grins 31-1-1819, 78 jier, wennet dan bûten Der Aapoarte, Letter A, Nr 24, Kanton nr 2; wennet yn 1792 te Aduard; by ferstjerren sûnder berop, x 1794 
53 Johanna Albertus Pesman
* Bedum omstrings 1756 † Grins 14-1-1843, 87 jier, wennet yn ’e Pluimerdgang, Letter P, nr 300

54 Ipo Fredrik Hommes (ek: Frederik) * omstrings 1766 Gruttegast 4-5-1820, 54 jier, yn 1808 neamd ‘kommissaris’, yn 1818 gemeente-ûntfanger te Stroobos, yn 1820 skout fan ’e gemeente Gruttegast, x Doezum 8-5-1796
55 Jacoba Frank * omstrings 1774 † Stroobos 3-11-1808, 34 jier

56 Jan Jelkes Faber * Bûtenpost 1784 † De Rottefalle 7-6-1843, 60 jier; by trouwen brander te Bûtenpost; letter (sûnt 1830?) jeneverbrander, stoker, distillateur anneks boer yn ’e Rottefalle nr 22; x Eastermar 29-5-1803
57 Hiltje Jans van der Meer, by x fan Eastermar

58 Ate Klazes Veenstra (hy nimt de namme fan syn frou oan tink, want dy neamt har al foar de namme-oannimming yn 1811 Veenstra) * Optwizel omstrings 1767 † Noarder Drachten ûnder De Rottefalle 6-7-1851, 84 jier; húslju te Noarder Drachten ûnder De Rottefalle; by syn ferstjerren is Ate dat mei syn 84 jier noch húsman
59 Wytske Wyberens Veenstra, hja wurdt al Veenstra neamd foar 1811, * De Rottefalle omstrings 1775? † De Rottefalle 22-5-1840, 65 jier (stjerakte net fûn)

60 Doeke Jans Wielsma * Westergeast 1751 ~ dêr 1-10-1752 † Augsbuert 30-4-1825, hûsnr 14, 73 jier; boer te Lytsewâld (Lutjewoude) ûnder Augsbuert; x Westergeast 14-9-1783
61 Akke Feikes Visser (ek neamd Aafke, allyksa yn har stjerakte) * Aldwâld omstrings 1763 4 † Augsbuert 18-2-1850, 87 jier; yn 1834 brinne te Augsbuert

62 Klaas Gerbens Boonstra * Hilaard 31-12-1777 ~ dêr 18-1-1778 † Kollum 23-1-1829, de moarns om 7 oere op it iis by hûsnr 30, wyk A; yn 1814 boer te Kollum; yn 1829 dêr houtdraaier
63 Jantje Melles Kniphuizen * Sâltkamp 20-4-1788 ~ Vierhuizen 4-5-1788 † Kollum  7-2-1865, hûsnr 74, 76 jier; yn 1834 boerinne te Augsbuert; ferkeapet yn 1830 de helte fan in hûs te Kollum foar f 500,-; op 31-12-1859 ynskreaun te Kollum; x 2 Kollumerlân 23-1-1830, 41 en 62 jier Ebbele Ebbeles de Jong * Kollum omstrings 1768 † dêr 23-2-1853, yn 1830 boer te Augsbuert, sûnt 1826 widner fan Grietje Durks, sn f. Ebbele Ebbeles de Jong en Tetje Oeges

64 Wytse Sjuks * Sybrandabuorren foar 1728; 1768 en 1798 boer op stim 23 op it Wolvelân ûnder Dearsum; foar him giet in ramplesant yn militêre tsjinst; x 1 Poppenwier 9-9-1753 Grytje Jakles, dan beide fan Raard; x 2 Dearsum 29-1-1769, dan beide fan Dearsum
65 Eelkje Jans Offringa
* Weidum 28-8-1746 ~ dêr op belidenis 12-5-1774

66=84 Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen) † Dearsum 11-3-1804 (oare opjefte: 8-3-1810); yn 1820, ’28 skipper, yn 1831 keapman, ek boer, bakker en mûner te Easterwierrum; x 2 Winsum 26-3-1788 Dieuwke Sikkes Lantinga (sjoch nûmer 85); x 1 Dearsum 30-3-1783
67 Joukje Ruurds Heringa, fan Dearsum
Sjoch: Jolt Oostra – Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra, Genealogysk Jierboek 2004, Fryske Akademy, Ljouwert, 2004; nrs 228-229 en fierder

68 Ulbes Gosses, x Kubaard 3-6-1764, beide fan Kubaard
69 Janke Jans (ek: Jantje)

70 Pieter Jans, te Kubaard
71 Tietske Jacobs

72 Hermanus Hermanus van Sandbergen ~ Ljouwert 24-1-1716 † Reduzum 3-1-1778 [] dêr 14-1-1778; skoalmaster en organist te Reduzum, komt peaske 2-4-1747 mei attestaasje fan Ljouwert te Reduzum, dêr lidmaat; x 1 Ljouwert 20-5-1742 Sytske Everts ~ Ljouwert 22-1-1719 † Reduzum 10-2-1756, dr f. Evert Sybrants en Tytje Joukes; x 2 Reduzum 20-2-1757
73 Tytje Jacobs
* Reduzum omstrings 1730 † dêr 25-8-1807

74 Andries Rientses (ek: Rienks)
75 Tryntje Jans
(of: Harkes)

76 Johannes Douwes de Vries  ~ dêr 18-8-1743 † Reduzum 29-8-1827, 84 jier
77 Baukje Gooyes

78 Olfert Gerbens de Groot † Raard (Raarderhim) 21-9-1809 [] dêr 23-9-1809; beide oannommen op belidenis te Wurdum 17-8-1794 mei attestaasje fan Dearsum en Poppenwier; ferfarre 7-5-1801 út Wurdum mei attestaasje nei Raard (Rh.); x Poppenwier 24-5-1778
79 Wytske Lolkes de Groot
 fan Poppenwier † nei har man


80 Geert Pyters Bleeksma
* Hilaard 18-4-1739 ~ dêr 26-4-1739 † Dearsum 7-1-1826, 86 jier; skoalmaster en organist te Wurdum, idem 1775-1821 te Dearsum, x Baard 15-5-1769
81 Neeltje Palses 
* Húns 2-2-1748 † Dearsum 23-5-1820, 72 jier

82 Marten Thymens Jelgersma * Reduzum 1758/’59 † Wurdum 8-11-1832; boer ûnder Wurdum (op in hierpleats fan 12 bunder en 68 roeden greide), dêr sûnt 14-6-1817 allyksa doarwarder; lid Kommisje foar earmen dy’t net út ’e Earmekas bedield wurde; yn 1821 fjildwachter Ljouwert te Wurdum; x Reduzum 9-5-1784
83 Akke Pyters Hoitema ~ Reduzum 28-5-1758 † Wurdum 15-10-1849

84=66 Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen) * Dearsum 1764 † dêr 11-3-1804, bakker, mûner, keapman en boer te Easterwierrum en Dearsum; x 1 Dearsum 30-3-1783 Joukje Ruurds Heringa, fan Dearsum; x 2 Winsum 2-3-1788
85 Dieuwke Sikkes Lantinga (Dieuwke nimt de achternamme fan har mem oan) * Winsum 27-3-1766 ~ dêr 6-4-1766 † Lichtaard 14-8-1841, 75 jier; boerinne te Jannum en Lichtaard; Dieuwke x 2 Dearsum 6-1-1805 Murk Freerks Abma (ek: Abbema) * Hidaard 21-4-1774 ~ Wommels 23-5-1774 † Lichtaard 21-7-1843, hûsnr 10, 69 jier; yn 1816 boer te Dearsum, letter te Lichtaard, sn f. Freerk Murks Abma, boer te Hilaard, en Gerrytje Roelofs
Sjoch: Kertiersteat  Aaltje Douwes de Boer

86 Tjalling Pyters de Boer
* Offenwier 11-9-1746 ~ dêr 25-9-1746 † Goaiïngea 20-1-1820, boer te Offenwier, letter te Goaiïngea; x Offenwier 24-5-1778

87 Antje Jans * Akkrum omstrings 1754 ~ Offenwier 18-4-1779 † Sybrandabuorren 3-8-1838, yn 1820 boerinne te Goaiïngea; yn 1826 sûnder berop te Sybrandabuorren
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1958, side 20

88 Sjouke Æsges Boonstra * Nes (Utingeradiel) 1789, doopsgesind, † Poppenwier 22-9-1823; boer te Aldeboarn; yn 1813 húsman op ’e Jouwer; letter te Terherne; x Akkrum 12-1-1783
89 Hæbeltje Watses, doopsgesind, † De Jouwer 2-7-1807

90 Johannes Betses (postúm Betzema) * Balk 14-3-1760, minnist, † dêr 20-9-1807, skipper en winkelman te Balk; x Balk 24-2-1788
91 Antje Sytses Sytzema (ek: Sytsema, Sytzama) * Harich 19-2-1766, minnist, † Balk 20-3-1820, keapfrou te Balk

92 Jan Hantjes Speerstra * Spears ûnder Gau 30-9-1760, doopsgesind, † dêr 16-5-1845, boeren op Spears; idem oan ’e Strjitwei te Haskerdiken, dêr’t se op 2-5-1838 boelguod hâlde (sjoch de advertinsje hjrûnder); yn 1840 húslju ûnder Akkrum; x Gau 15-6-1788
93 Sjoukjen Eyses Grondsma * Twellegea 1-3-1768 † Gau 20-1-1846
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1972, side 46

Ljouwerter krante, 15 en 22 maaie 1840:

94 Sjoerd Hettes Klaversma ~ Goaiïngea 19-1-1766 † Gau 25-5-1810 (neffens in oare akte is de stjerdatum 10-5-1810), boer en feekeapman te Goaiïngea; eigner fan greide besuden Goaiïngea; x Goaiïngea 13-6-1790
95 Trijntje Thomas * Akkrum 6-2-1756, doopsgesind, † Goaiïngea 20-11-1826, 69 jier (yn har stjerakte wurde de âlden net neamd); wennet by trouwen te Sybrandabuorren

96 Teije Hedzers ~ Aldegea (Sm.) 30-1-1724 † dêr 1798
97 Jeltje Wytzes 
~ Aldegea (Sm.) 17-9-1730 † dêr foar 1788

98 Lammert Harmenzon
99

100 Rienk Warners * Wytfean 18-1-1710 ~ Eastermar 10-6-1710 † Wytfean 9-5-1787, 77 jier; ridlik wolsteld húsman op ’t Wytfean, yn 1749 oanslein foar in fermogen fan 1500,- karoalus gûne; x 1 Eastermar 7-4-1730 Grietje Wybrens * Sumar 1711 ~ Garyp 27-12-1711 † Wytfean 1757, dr f. Wybren Klazes, boer, en Jitske Minnes; Rienk x 2 Eastermar 8-4-1759
101 Geeske Jans Bok ~ Droegeham 24-9-1730 † Wytfean 31-1-1806, 75 jier
Sjoch: www.genealogiegroen.nl

Ynbrekkers
Rienk Warners, 61 jier en húsman op ’t Wytfean ferklearret dat by him ynbrutsen is yn ’e nacht fan 18 op 19 desimber. De achterdoarren stienen iepen; mist wurde in kiste fan syn soan Jan en in  kistke fan ’e faam, dy binne letter leech weromfûn; der is ek oar guod stellen. Syn soan, de feint en buorman Hindrik Jans ha de spoaren yn ’e snie weromfûn en ha úteinlik trije manlju rinnen sjoen, se ha mei help fan oaren ien te pakken krigen en dy is troch it Gerjocht fan Smellingerlân ‘geconfineerd’ (opsletten). Soan Jan, 21 jier, ferklearret dat se de dieders folge ha oant Driemunt (Trimunt yn Grinslân); se flechten rjochting Oerterp, troch in Oerterper is ien finzen nommen op it gebiet fan Smellingerlân.

102 Jan Geeuwkes Sietzema * Suderdrachten 1731 † De Rottefalle 4-1-1814, 83 jier
103 Sjoertje Willems

106 Albertus Pesman
107 Ailke Siefkes

RITSEMA

108 Frederik Hommes * Onstwedde, x Grins 24-5-1760
109 Francina Regina Ypes Ritsema ~ Grins 27-8-1738 † Stroobos 8-1-1818, 76 jier en 6 moanne
Sjoch: P.J. Ritsema – Genealogie Ritsema – De nakomelingen van Eepe Ritsema en Elisabeth Godefridi, eigen behear, Skeveningen, 1967

112 Jelke Jans Faber (hy fiert de achternamme Faber – Latyn foar smid – al foar de namme-oannimming yn 1811/’12) * De Lemmer 1-4-1734 ~ dêr 7-4-1743 † Eastermar 25-12-1820, 77 jier, hûsnr 74; wennet mei syn earste boask te Kûkherne; yn 1780 smid te Bûtenpost, yn 1812 grofsmid te Eastermar, by syn ferstjerren is er dat noch; x 1 (attestaasje fan Burgum 6-10-1771) Geeske Wiegers, fan Damwâld; x 2 Bûtenpost 9-7-1780
113 Tjetje Mients
(ek: Tjeer(d)tje), by x fan Eastermar; wennet yn 1780 te Bûtenpost, ferfart yn 1801 nei Eastermar; besit as widdo yn 1832 te Eastermar in hûs mei hiem (1070 m2); in hôf (1180 m2); in hûs (20 m2); twa perselen greide (3150 en 34070 m2); twa stikken boulân (13630 en 14880 m2)

116 Klaas Ates Veenstra, x De Rottefalle omstrings 1766?
117 Sietske Syberens

120 Jan Michiels * Nijewier ~ Mitselwier 27-2-1698 † 1773?, x Westergeast 27-7-1751
121 Trijntje Doekes * Sybrandahûs nei 1712 ~ Ælsum?

122 Feyke Bokkes
(postúm Visser, ûnder oaren yn stjerakte fan syn dochter Aafke), x omstrings 1755

123 Suzanna Klazes

124 Gerben Klazes, te Hilaard
125 Dieuwke Douwes

126 Melle Fokkes Kniphuizen * Warfhuzen omstrings 1755 † Sâltkamp foar 28-6-1795, x Stitswerd 14-5-1780
127 Berendje Freerks

128 Sjuk Wytses  ~ wierskynlik Wurdum 18-12-1692 † wierskynlik Easterein nei 1760; boer te Raard, Raarderhim (1720), te Sybrandabuorren (stim 11, 1728, 1738), te Raard (1744), te Poppenwier (stim 9, 1748, 1758), wennet sûnt 1760 te Easterein; x om 1719 hinne
129 Hincke Dirks
 * omstrings 1700 † wierskynlik Easterein nei 1760; beide belidenis Raard 26 jan. 1720, lidmaten te Sybrandabuorren 1728 en letter te Poppenwier, dêr op ’e lidmatelist yn 1731, idem Sybrandabuorren 1738, idem Easterein nei 1760.

Bern, doopt te Raard: Dirk 1719, Antie 1720, Wytske 1722, te Sybrandabuorren: Jancke 1729, Trijntie 1731, Claaske 1733, Acke 1735, Pytie 1738, Douwe 1740.
Neffens de stjerakte fan har dochter Pytsje is se in dr f. Sjuk Durks en Lolkje Gerbens en berne te Poppenwier. Mar se hawwe doe yn 1822 de saak aardich trochmekoar helle. Dat ‘Lolkje’ wie har skoanmem en dat ‘Gerbens’ kaam ek by har man wei.
Sjuk en Hincke wiene ek noch lidmaten yn Poppenwier en dat moat nei 1744 west hawwe. Dus wiene alle bern/dopelingen by Hinke.

Oanfullend bewiis: de soan Douwe Sjuks hat û.o. de bern Hinke en Dirk.
Sjoch:
-Erfgoed Fundaasje –
Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema, nûmers 17, 34, 35 en fierder
Kertiersteat Simon Wierstra, nr 306
Kwotisaasjekohier 1744: Sjoek Wytses te Raarrd, húshâlding seis persoanen, oanbean kapitaal 3-0-0
Kwotisaasjekohier 1749: Sjoek Wytses, boer te Poppenwier, 3+2, 30-2-0
Bern: (mooglik binne der ek noch bern dy’t berne binne te Sybrandabuorren 1724-1728, want it doopboek hat dêr in hiaat fan 1708-1728)
1 Dirk Sjuks ~ Raard 27-3-1719
2 Antje Sjuks ~ Raard 26-7-1720
3 Wytske Sjuks ~ Raard 25-12-1722
4 Wytse Sjuks * Sybrandabuorren foar 1728
5 Janke Sjuks ~ Sybrandabuorren-Tersoal 1-5-1729
6 Tryntje Sjuks ~ Sybrandabuorren-Tersoal 3-5-1731
7 Klaaske Sjuks ~ Sybrandabuorren-Tersoal 18-10-1733
8 Akke Sjuks ~ Sybrandabuorren-Tersoal 11-12-1735
9
 Pietje Sjuks ~ Sybrandabuorren-Tersoal 19-1-1738
10
Douwe ~ Sybrandabuorren-Tersoal 3-4-1740; neiteam yn Easterein, Hinnaarderadiel, neamt him Sandstra
x foar 1767 Clara Doedes

130 Jan Eelckes Offringa * Seisbierrum 10-6-1714, yn 1728 boer op nûmer 17 oan ’e Bearster Opreed te Weidum; x Jorwert 15-5-1740
131 Tjietske Dirks Stellingwerf

132 Hinne Jeltes Bakker * Easterwierrum nei 1729 † Winsum 1791; boer, bakker en mûnder te Easterwierrum en Winsum; x 1 Easterwierrum 13-7-1783 Cornelia Andries Lantinga (nûmer 171 yn dizze kertiersteat); x 2 
133 Ytje Jentjes † Easterwierrum 1780

144 Hermanus van Santbergen † Ljouwert 1745

152 Douwe Durks ~ Hilaard 8-11-1691
153 Tjibberichje Johannes

156 Gerben Olferts, x 2 Poppenwier 30-5-1756 Sibbeltje Douwes; x 1
157? Okjen Rinties

158 Lolke Gerbens (postúm: De Groot)

160 Pyter Arjens * Lúns 5-3-1705; Mr skuonmakker te Hilaard
161 Grytje Harmens

162 Pals Jans Kingma ~ Húns 2-9-1714 † dêr 30-12-1778; keapman te Húns; dêr lidmaat en âlderling
163 Geertje Feikes ~ Húns 8-12-1715 † dêr -1-1772
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1958, side 66

164 Thymen Martens
165 Froukje Ruurds

166 Pyter Idses Hoitema, op belidenis oannommen te Wurdum op Palmsnein 23-4-1735; x 10-4-1757 mei attestaasje fan Wurdum lidmaten te Reduzum; x Reduzum 24-2-1754
167 Antje Bæærns (ek: Beerns, Beerents) ~ Wurdum 17-7-1729

170  Sikke Wybrens * Easterlittens 8-3-1732 ~ dêr 9-3-1732 † Winsum 10-8-1781, wolkammer te Winsum; hy en syn frou dogge belidenis te Easterlittens op 29-2-1760; x Winsum 15-2-1756
171 Cornelia Andries Lantinga (ek: Korneliske) * Winsum -6-1735 ~ dêr 22-8-1736 † op Sate Halfweg te Winsum 10-10-1822, boerinne op sate Halfweg, yn har rouadvertinsje stiet ‘Huize Halfwegen’, letter rintenierske; Knilliske x 2 Easterwierrum 13-7-1783 Hinne Jeltes Bakker (nûmer 132 yn dizze kertiersteat); x 3 Winsum 6-4-1794 Cornelis Bontjes van der Valk (ek: Valk) * Wiuwert ~ dêr 3-4-1735 † op sate Halfweg te Winsum 15-3-1818; boer op Halfweg ûnder Winsum; sn f. Bontje Ymes van der Valk en Trijntje Cornelis; Knillis x 1 Aafke Luitjens

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter krante, 15 en 18 oktober 1822; ûndertekene troch har soan Andries Sikkes Lantinga:

It hûs sil leech. Ljouwerter krante, 1 novimber 1822:

172 Pyter Lieuwes ~ Toppenhuzen 17-5-1722, boer op Blauhûs, sate nr 8, te Offenwier, x Toppenhuzen 23-8-1744
173 Elbrig Tjallings
, fan Snits

176 Æsge Jentjes * Akkrum, boer te Nes (U.), x Akkrum -5 of 6-1740
177 Fetje Douwes * Nes (U.)

178 Watse Hylkes, boer ûnder Ousterhaule, x De Jouwer 30-5-1745
179 Jeltje Hettes * De Jouwer

180 Betse Johannes * 1710?, skipper te Balk
181 Aaltje Baukes * 1720?

182 Sytse Arends † Balk, winkelman te Harich, x Balk 1-7-1747
183 Truyke Barts † Balk

184 Hantje Jans * 22-6-1731, doopsgesind, † foar 1788 boer op Spears ûnder Gau, x Snits 1753 (Undertrou 24-2-1753)
185 Antje Bouwes

188 Hette Annes * Gau 15-2-1728 ~ dêr 14-3-1728 † dêr 1777, 48 jier; boer te Gau;
Stamheit fan ’e Goaiïngeaster Hettema’s
189 Tijttie Tjallings (Boersma)
~ Tsjerkwert, Dezjum, herfoarmd, 16-6-1726

190 Eyse Cornelis † 1776/’79, boer te De Hommerts en Twellegea, x De Hommerts 29-3-1767
191 Tzietske Pytters Landstra
~ De Hommerts 18-9-1740 † Langwar -10-1782

196 Hedzer Jans * Garyp neijier 1691 † Suderdrachten 1766 [] Aldegea (Sm.) 19-2-1766, x dêr 1-2-1722
197 Aukjen Teijes ~ Aldegea (Sm.) 29-9-1689 [] Aldegea (Sm.) 28-1-1763, docht belidenis te Aldegea op 5-2-1719

198 Wytse Pybes ~ Earnewâld 13-2-1701, x Aldegea (Sm.) 3-7-1728; by trouwen fan Aldegea
199 Jenke Drevis (ek: Janke, Jinke Drævis) ~ Earnewâld 12-3-1708[?] † Aldegea (Sm.) 5-9-1757 [] tsjerke Aldegea (Sm.)
Ynskripsje op ’e sark fan Jinke en har soan Pibe, (de grêfstien is net mear te finen):
Ienke Drewes huisvrou van Wytse Pybes overleden 5 September 1757 oud in ’t 48ste Jaar
en:
Piebe Wietses rentenier te Oudega overleden 13 November 1808 oud [6]8 Jaar […] maanden

200 Warner Ritsckes * 1676?, boer op ’t Wytfean
201 Hiltje Jans * Eastermar 1675 ~ dêr 10-10-1675 † dêr foar 17-1-1723

202 Jan Jans Bok * Droegeham 24-5-1688 † dêr 29-1-1757, dêr boer en skieppehoeder, x Oerterp -7-1710
203 Tetje Heinzes ~ Oerterp 17-5-1691 † De Harkema-De Pein 11-4-1767, 75 jier

204 Geeuke Thysses 1703-1783?
205 Baukje Jans † 1785?

218 Ype Coenes Ritsema (ek: Ipo) * omstrings 1700, 21-10-1721 lidmaat te Garsthuizen; wurdt yn 1724 boarger fan ’e stêd Grins; dêr kastlein op Altona bûten de Steentilpoarte; wennet dêr yn 1725, ’26, ’34 en ’36, yn 1740 oan it Damsterdjip
219 Margaretha Wiardi (ek: Margreta)
Sjoch: P.J. Ritsema – Ommelander geslachten

224 Jan Jelkes, yn 1734 op ’e Lemmer
225 Hiltje Wytses

226 Mient Jacobs, yn 1751 te Eastermar

240 Michiel Freerks * Eastermar omstrings 1660 † Mitselwier 1720?, xx Eastrum omstrings 1690?
241 Grytje Jans * Eastrum omstrings 1670 † dêr 1741?

242 Doeke Yskes * Nes (West-Dongeradiel) -1-1674 ~ dêr 11-1-1674, wennet yn 1706 te Sybrandahûs, x Ælsum 21-2-1712
243 Bauckien Ælses
* Ælsum omstrings 1675

254 Freerk Lubberts
255 Jantje Edens

262 Eelcke Galenus Offringa (ek: Eelco) ~ Jorwert 16-11-1673; yn 1699 prokureur postulant te Dronryp; yn 1697 dêr skriuwer fan in Kompanjy Ynfantery; yn 1707 sekretaris fan Barradiel te Seisbierrum; hy ferkeapet 1-2-1707 syn hûs oan ’e Nije Streek te Dronryp oan prokureur-fiskaal Jan Offringa; x 1676
263 Margarietha Tieerds Suringar
* Harns 1676 ~ op belidenis Dronryp 28-4-1699 † 1728
Sjoch:
-Genealogysk jierboekje 1963, side 65 en 1988, side 52
-Nederlands Patriciaat 17, side 31 en fierder

264 Jelte Hinnes ~ Boazum 12-9-1698 Bolswert 16-2-1762; wennet yn 1724 ‘onder ’t behoor van Leeuwarden; boer, bakker, mûnder en distallateur te Easterwierrum; yn 1749 te Easterwierrum neamd ‘als huisman welbegoedt, dezelve als bakker’; x 1 ûndertrou Gerjocht Bolswert 21-5-1757, tsjerke Bolswert 10-6-1757 Maycke Alles Ruirda, fan Bolswert, dr f. Allert Hansen en Hester Salomons; Maaike x 1 Claas Reins van der Meulen; Jelle x 2 Easterwierrum 8-5-1729
265 Anna Petrus Antonides ~ Raard (Raarderhim/Súdwest Fryslân) 18-3-1708 † Easterwierrum foar 10-6-1757

266 Jentje Willems † Boazum 1758, dêr boer en keapman
267 Elbrig Rintjes † Boazum foar 9-2-1750?

312 Olfert Gerbens
313 Rinth Pyters Riemersma

316 Gerben Everts ~ Raard (Raarderhim) 10-12-1756, op belidenis tagelyk mei seis soannen; húsman ûnder Raard
317 Grytje Annes
~ Drylts 11-5-1727

320 Arian Ædes, te Lúns

324 Jan Gerbens Kingma ~ Hilaard 22-6-1684 † dêr foar 1722
325 Neeltje Palses
~ Aldtsjerk 5-9-1686 † Húns nei 1749

326 Feycke Lieuwes ~ Húns 5-1-1670, x Húns 3-1-1712
327 Dirkckje Sasses

332 Ids Pytters Hoitema ~ Akkrum 20-7-1704 † Reduzum 22-2-1770 [] 2-3-1778; boer te Idaard; bysitter (=wethâlder) fan Idaarderadiel; yn 1747 meirjochter te Reduzum; wurde lidmaten te Reduzum op 21-12-1749; x 2 Trijntje Hessels, lidmaat te Reduzum; x 1 Grou 25-3-1731 (Sivile Sintinsjes 779-2)
333 Acke Hotses (ek: Aafke, Afke) ~ Grou 3-11-1700 † Poppenwier 21-11-1758

334 Bæærn Hotses
335 Tjidscke Harmens

340 Wybren Sikkes † Winsum 9-5-1775, skoalmaster te Easterlittens en Winsum, x Easterlittens 8-6-1730
341 Antje Willems 
† Winsum 30-6-1782

342 Andries Tieerds Lantinga * Bolswert 19-11-1712 ~ dêr 22-11-1712 † Winsum foar 1753, wolkammer te Wisum, x Winsum 15-3-1733
343 Dieuwke Steffens 
~ Winsum 5-5-1709 † Winsum 1773, 64 jier; Dieuwke is in muoike fan Eise Eisinga, bouwer fan it Planetarium te Frjentsjer, soan fan Hitje Steffens ~ Winsum 29-10-1713, x Easterlittens 24-5-1739 Jelte Eises ~ Easterlittens 2-1-1716 † Dronryp 24-10-1784, keapman te Easterlittens en Dronryp

344 Lieuwe Pytters * foar 1697 † Toppenhuzen koart foar 30-5-1759, brûker fan pleats 9 fan it Old Burger Weeshús te Snits; boer en skoalmaster te Toppenhuzen; x Toppenhuzen 2-2-1721
345 Ockjen Wates ~ Toppenhuzen 15-1-1702 † foar 24-2-1726

376 Jan Pyters * omstrings 1684, boer te Gau, x 1723
377 Akke Haantjes

378 Tjalling Doedes * Tsjerkwert 1698? † dêr 18-4-1729, 31 jier; boer te Tsjerkwert
379 Maijke Jentjes
~ Sybrandabuorren 21-1-1700 † nei 1724

382 Pytter Alles ~ Langwar 25-11-1711 † Sângaast by Langwar 1769, boer te De Hommerts en Langwar, x De Hommerts 6-2-1735, dan beide fan Lippenwâld ûnder De Hommerts
383 Uylck Gerbens ~ Toppenhuzen 1-3-1711
Sjoch: Frysk Kertiersteatboek, side 290

384 Anne Hettes * Gau omstrings 1705 † dêr 1777, 72 jier
385 Trijntje Jans

392 Jan Jans * 1653, x Garyp 3-3-1675, by x fan Garyp, 
393 Maycke Jans
, * 1654, by x te Burgum

394 Teije Idsges * omstrings 1660?
395 Ynscke Saackes

396 Pybe Ottes ~ Earnewâld 5-4-1673 † dêr 1719, x Earnewâld omstrings 1697
397 Jeltje Wytzes * omstrings 1675

398 Drieus Annes * omstrings 1660~Nijegea (Sm.) 26-12-1663, x Nijegea -11-1690, by x fan Nijegea
399 Sjouck Eyntes, by x fan De Pein

400 Ritscke Harckes * omstrings 1650?
401 Hiltje Warners

402 Jan Rienx * Eastermar omstrings 1650 ~ dêr 25-3-1695; x 2 Eastermar 2-3-1690 Jeltje Rinses * Eastermar omstrings 1645 † Jistrum; x 3 Eastermar 21-4-1695 Tietscke Erryts, dr f. Eeryt Dircks en Aefke Sybrandi Wibinga; x 1 dêr foar 29-11-1672
403 Styntje Tjebbes
* Eastermar omstrings 1630


408 Thys Tammes
, x 2 Grytje Sytses, widdo fan Karst Jochems; x 1
409 Jetske Geeuwkes

410 Jan Jelles 1670-1761?
411 Loltje Gauckes 
† 1754?

436 Godefridus Goerts Ritsema * Stitswerd omstrings 1625 † wierskynlik Winsum (Grinslân) nei 1698 yn of foar de simmer fan 1712; erft Zuidwende ûnder de klokslach fan Stitswerd oan it rivierke de Delthe; 1649-1653 as frijgesel beklemde provinsjemeier op Zuidwende; 1653-1689 idem mei Hendrikje Coens; dêrnei yn ’e Adorper Meeden, hy en Hendrikje binne dêr lidmaat op 24-4-1692; nei 1698 op Bellingweer te Winsum, x omstrings 1653
437 Hendrikje Coenes (ek: Coens)
Fridus moat foarkomme by it gerjocht fan Kantens omdat er syn neef Evert Woest fan dieverij beskuldige hawwe soe. Tsjûge Cornelis Hermans ‘verklaart onder sijn hoogste waarheidt dat hij in ’t jaar 1678 tegen May op de dach van verpachtinge ten huize van Sijger Onnes tot Stitswert van fridus Ritsema openlijck in ’t gelach heeft hoorn seggn dat Evert Woest hem de beesten van de stal aftoverde.’
Sijger Onnes en Pieter Sijwerts befestigje dat. Oan ’e saak wurde njoggen sittingen wijd.
Fridus ferklearret: Ik ondergeschrevene betuige mits desen, dat ick noit (bij mijn geweten) eenige Eer-rovende woorden mijn neef Evert Woest nagegeven hebbe, ter contrairie verklaare van sijn persoon niet anders als alle eere ende deught te wieten.’
De saak wurdt by einsluten skikt. (Rjochterlik Argyf Kantens XXXI a, 22-5-1685
Mar P.J. Ritsema skriuwt yn syn Genealogie Ritsema: 
Blijkbaar was dit het begin van het einde, want op 20-9-1689 werden de crediteuren van Suffridus Ritsema (lees Godefrijdus) prima vue per wietebrief geciteerd om haar aangetekende credieten te willen verifiëren. Vorderingen:
-Alje Havinghs en c.s. 300 Car. gl kapitaal met verzegeling d.d. 27-4-1652;
-Febe Allerts 25 gl. meijersloon;
-Lutien Peters 11 daalders en 1 paar schoenen en een hemd gesamentlijck gerekend op 23 daalders heerkomende van loon so in ’t laatste half jaar verdiend;
– Claas Jans 30 gl. wegens drie beesten en een peert weiden.
Op 17-1-1690 hat de ôfrekken plak. De pleats wurdt ferkocht foar 980 Karoalus gûne, wylst twa ynboedels fan ’e hân dien binne foar sa’n 637 en 97 gûne. De rintmaster Spanheim foarderet foar Stad en Lande twa jier hier, te witten 498 Kar. g. en Annehien Oosterlingh krijt har liening fan 1000 daalders en 500 Kar. g. ôfbetelle. Annechien wol dêroerhinne ek ha dat beslach lein wurdt op Fridus syn guod. Mar op fersyk fan Goert Ritsema, mooglik Fridus syn soan, wurdt dat net útfierd.  


438 Wiardus Wiardi, Nederlâns Herfoarmd dûmeny te Garsthuzen
439 Cornelia Uchtman

480 Freerck Jans * Nes (W.D.) omstrings 1650

484 Yskes Doeckes * Nes (W.D.) omstrings 1650

524 Galenus Offringa  (ek: Gellius, Gelenus) * Burgum 1650 † Jorwert 2-12-1721 [] tsjerke Jorwert (rjocht foar syn stoel), dêr lidmaat 1671, ’81, ’88, ’92, 1702; 1-1-1682, 1710 âlderling; 1721 administrearend diaken; tsjerkfâd oant 1721; yn 1670 klerk op ’e sekretary fan Baarderadiel; yn 1689 dêr prokureur-fiskaal foar it gerjocht; notaris publicus (= saakwaarnimmer) foar Baarderadiel; 1691 prokureur en notaris foar Menameradiel; mei-kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel; x Jorwert 6-2-1670
525 Sijke Eelckes Banga, * Jorwert 24-12-1652 † Jorwert by har soan Tiberius Offringa 9-5-1743 [] tsjerke Jorwert; Sijke wurdt lidmaat yn 1733(?); sy en Galenus wenje sûnt 1670 op it notarishûs te Jorwert, se hâlde ek ta te Menaam, mar bliuwe lidmaat te Jorwert; se ferfarre mooglik yn 1704 nei Frjentsjer, neffens oare boarnen wennet Galenus yn 1709 noch te Jorwert
Yn 1692 ferkeapje Galenus en Sijke it hûs ‘met een schuire ende weinigh plaets’ te Jorwert, keapsom: f 752,-.
Galenus keapet yn 1695 Het Wapen van Baarderadeel, de Jorwerter herberch, foar f 400,-, hierder is dan Otto Bockes Patinga. Yn 1723 ferkeapet Sijke de herberch – ‘seekere heerlijke huisinge, schuire en hofke waarin lange jaren herberge is gehouden’ – foar 525 Kroalus gûne oan Klaaske Sippes Siffona, frou fan Dooije Jelles, skipper te Jorwert.
Sijke keapet yn 1698 in hûs te Dronryp. Op 10-2-1744 ferkeapje de erven Offringa in hûs en tún te Jorwert foar 1500 Kroalus gûne. 

Yn 1695 keapje Galenus Offringa en Sijke Banga It wapen fan Baarderadiel (rjochts op ’e foto), se binne sels net útbater. It kafee is noch altyd in sintrum fan fermaak

526 Tieerdt Sybrants Suringa † foar 31-5-1682, sâltsieder te Harns; leit op 24-3-1656 de earste stien fan in hûs oan ’e Foarstraat (S.S.), hoeke Adolphisteech; x Harns 17-1-1665
527 Dyncke Jans (ek: Duycke)
Sjoch: Nederlands Patriciaat 17, side 31 en fierder

528 Hinne Jeltes * 1678? † Easterwierrum  omstrings 1728, bakker en mûner te Easterlittens, Jirnsum en Easterwierrum (1766Y)
529 Tryntje Martens Sandstra * 1682? † Easterwierrum foar 30-8-1734?

530 Petrus  Antonides * Britsum 4-8-1657 ~ dêr 8-8-1657 † Raard (Raarderhim) 9-5-1738, sûnt 1684 dûmeny te Ælsum, 1697 oant 28-4-1736 te Raard, x (ûndertrou Ljouwert 17-5-1689),  Ælsum 2-6-1689
531 Tryntje Andries Verhoeck ~ Ljouwert 17-6-1668 † 9-5-1738
Fan Petrus Antonides is in berteleppel bewarre bleaun, ynskripsje:
Petrus Antonides [is geboren den] 4 augusti 1657

Gevelstien yn ’e tsjerke fan Britsum, opskriften:
-D Antonius Petri dienaars Jesu Christi In Britsum

-Gemme Lars van Burmania holtfester en pluymgraef der provinsy van Frieslant
Riente van Eysinga overlede en Foeck van Eysinga sijn eerweerdige huisvrou
-Harmen Jansen kerck voogd in Britsum

Grêfskrift:
In het jaar 1738 den 19 may is in den heere gerust de wel geleerde do: Petrus Antonides in leven predicant eerst 12 en een half jaar te Aalzum en Wetsens daarna 39 jaar te Rauwerdt en Yrnsum eindelijk 2 jaar en 2 maanden old predicant bekans 81 jaar verwagtende eene zalige opstanding in Christus

Die leefde als die altoos te sterven had gedagt,
Die diende als die altoos post stond op Zions wagt
Die leefde als die altoos zyn leer ernst heeft betragt
die stierw als die altoos een leven had verwagt
Ligt hier begraven

Grêfskrift:
Anno 1745 den 2 juli is in is ontslapen Tryntje Verhoek wed. wijl. do P. Antonides vdm oud ruim 77 jaar leijt hier begraven

Sjoch:
Hessel de Walle – Grêfskriften
-Ferbân yn ús wurk – Diel VI – Neiteam fan Karel de Grutte (747-814), Genealogysk Wurkferbân, Fryske Akademy, Ljouwert, 1984, side 57
 

532 Willem Jenties, te Boazum

534 Rintje Oenes * Mullum omstrings 1668 † Boazum foar 1753, boer en ûntfanger te Boazum, x Easterlittens 26-11-1693
535 Maycke Sjoerds (Syperda) * Easterlittens 28-11-1693 † Boazum

626 Pytter Lieuwes Riemersma * 1594 † 3-8-1663 [] tsjerke Húns; x 1 Syty Seerps Tuyns * 1600 † 22-7-1635 [] tsjerke Húns; x 2
627 Antie Louws Aesgama * 1599 † 31-12-1651 [] tsjerke Húns

Opskriften sark:
-Ao 1635 den 22 iuly sterf deerbare Sytie Sierps Tuins out int 35 iaer al hier begraven
-Ao 1663 den 3 agusti sterf deersame Pitter Liuwes Rimmersma olt 64 iar hier begraven
-Anno 1651 den 31 december is in den heere gerust de eerbare Antie Lous Aesgama de huisfrou va Pyter Liuves Riemersma out ontrent 52 iaer en leit hier begrave
Sjoch: Hessel de Walle – Grêfskriften

632 Evert Alberts * omstrings 1685; boer ûnder Raard (Raarderhim) † 1752; x 1715
633 Berber Klazes, fan Grou † 1778

648 Gerben Minnes Kingma * foar 1658
649 Frike Diurds * omstrings 1662

650 Pals Gerrits † Lekkum foar 1703
651 Trijntje Jacobs † Rapenburch ûnder Huzum 1722

652 Lieuwe Feyckes, x Húns 11-7-1669
653 Aaltje Djoerris

664 Pytter Sybrands

666 Hotse Gerryts * Grou foar 1656; x Grou 18-11-1694
667 Pytrick Pytters
* Beetstersweach 1673

668 Hotse Ipes, x Friens 18-2-1677, hy fan Akkrum, sy fan Ægum
669 Hykke Bæærns

680 Sicke Wybrens, wennet te Easterlittens en Winsum, x 1 Gaatsche Meynderts Winsum † Easterlittens 21-4-1694; Sikke x 2 Winsum 5-2-1697
681 Sytske Heerts
, fan Winsum; x 1 Pytter Johans † Winsum 1692

682 Willem Martens † Easterlittens omstrings 1736, Mr bakker te Easterlittens, x dêr 30-1-1698
683 Ruyrdtje Taakes † Rien 28-10-1753

684 Tieerd Freercks Lantinga ~ Bolswert 19-10-1665 † foar 10-3-1721, bakker en boargemaster fan Bolswert; tsjerkfâd; x Bolswert 15-1-1688
685 Antje Jans Costerus 
~ Bolswert 18-5-1663 † dêr foar 10-3-1721

686 Steffen Jacobs * Baaium 11-5-1688 † Winsum 1716
687 Feyk Sipkes, by trouwen te Winsum

688 Pytter Eeltjes (ek: Eelckes) † koart foar -11-1721, boer te Toppenhuzen, fan 1679 oant syn dea brûker fan pleats 9 fan it Old Burger Weeshús te Snits

690 Waate Annes, omstrings 1700 eigenerfd boer op stim 22 te Toppenhuzen
691 Jeltie Atsis

752 Pyter Jans * Loaiïngea omstrings 1650, x Hinnaard 16-11-1676
753 Wypke Douwes

754 Haantje Sytses

764 Aale Pieters
765 Geesien Jacobs

766 Gerben Cornelis, fan Toppenhuzen, boer dêr, x Toppenhuzen 2-3-1710
767 Tjetske Annes † Toppenhuzen 1780

768 Hette Annes

774 Jentie Ewerts * Marshoarne ûnder Sybrandabuorren omstrings 1658 † Sybrandabuorren 25-4-1739; 1698, 1738 boer op stim 2 te Sybrandabuorren, foar in part eigner dêrfan; Jentsje en Elbrich wurde op belidenis lidmaat te Sybrndabuorren op 24-11-1684; âlderling; x 1 Klaaske Jelles; x 2 Sybrandabuorren 26-5-1684
775 Elbrich Gerbens * Sybrandabuorren omstrings 1665 † dêr nei 1724

784 Jan Hendriks * omstrings 1625 † Sigerswâld 1653, x Garyp -3-1649
785 Liuds Hedzers
* omstrings 1625 ~ Garyp 23-3-1649 † dêr 27-10-1674

786 Jan Iskes * omstrings 1625
787 Reinsck Oeges

792 Otte Pybes ~ Earnewâld 2-7-1648 † dêr foar 1713, x Earnewâld 28-5-1673, beide fan Earnewâld
793 Wick Tuenis
(Theunis) * omstrings 1651 † nei 1677

796 Anne Wybes * De Pein 1636, x dêr 31-3-1661, 25 en 21 jier
797 Syts Wisses * De Pein omstrings 1640

800 Harcke Ritsckes * omstrings 1628?
801 N.N.

804 Rienck Jans † Eastermar 1720 (neffens personele kohieren); skipper en ferfeaner te Eastermar, x 2 Eastermar 1670 Maaicke Alles Itsma, widdo fan Dirck Piers en dr f. Alle Fockes Itsma en Saeck Poppes; x 3 Eastermar 17-12-1671 Antie Jacobs; x 1 Eastermar tusken 1640 en 1645; 
805 Hiltje Piers
† Eastermar 1667/’68

816 Tamme Thysses, x 1680?
817 Hyltje Sierds

818 Geeuwke Minderts
819 Rinske Wobbes

872 Goert Ritsema * omstrings 1570 † Zuidwende ûnder de klokslach fan Stitswerd 21-3-1646 [] tsjerke Stitswerd; beklemde meier op Zuidwende; hy en syn frou litte de bern lân nei te Loppersum, neamd Het Karsheem of Boelemaheerd
873 Jantien Campermans 
† Zuidwende 23-10-1639 [] tsjerke Stitswerd

De sarken binne noch oanwêzich. Opskriften: 
-Anno 1646 den 21 Marty is Goert Ritsema in den Heere gerust en alhijr begraven.
-1639 Den 25 October is in den Heeren gerust De Er. Jantien Campermans, die Huisvrouw van E. Goert Ritsma, op die Suidwende.
Op de stien fan Jantien in wapen: dield A trije roazen; B trochsnijd: boppe in húsmerk; ûnder in krúske. 

P.J. Ritsema skriuwt yn syn Genealogie Ritsema:
Het grafschrift van Goert Ritsema wekt de indruk dat hij een eenvoudig mens was, maar de vele zaken door hem tegen anderen aanhangig gemaakt alsmede /…/ tegen hem ingebracht, doen eerder vermoeden dat hij een lastig mens is geweest; zijn plaats in de maatschappij dier dagen wel bewust. Zonder wapen of het traditionele vers /…/
Sjoch foar ‘een bloemlezing uit de door of tegen Goert Ritsema aanhangig gemaakte zaken /…/een leven vol strijd’ boppeneamde genealogy.

1048 Jan Baniers Offringa * Burgum omstrings 1620 † dêr 16-7-1684; fan 1648 oant 1655 te Beetstersweach; letter prokureur fiskaal fan Tytsjerksteradiel te Burgum; x 2 Gertzen Gyelts; Jan x 3 Ljouwert 20-6-1663 Grietje Bartels (ek: Baltus), libbet noch yn 1697, komt op 5-7-1663 mei attestaasje fan Ljouwert; Jan en Gryt wurde op 30-4-1677 neamd as man en frou te Burgum; Jan x 1 foar 1649
1049 Geertruid Gæles † foar of yn 1655, Jan en Trui wenje fan 1648 oant 1655 te Beetstersweach

1050 Eelcke Sipckes Banga, * Jorwert omstrings 1622 † dêr 13-12-1665 [] tsjerke Jorwert (op ’e sark in pelikaan mei jongen); tsjerkfâd te Jorwert; 1650, ’55 boer op Fûns, stim 29; ûntfanger-generaal; 1663 bysitter; substituêr ûntfanger fan Baarderadiel, ûntfanger te Jorwert; kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel; 1655, 1657-’61 mei-deputearde Fiifdielen Seediken Binnendyks; folmacht op ’e Lânsdei, x Jorwert 23-2-1651
1051 Dytscke Benedictus Adama
* Wiuwert 1630 † Jorwert 26-12-1689 [] tsjerke Jorwert; it pear ferfart yn 1688 fan Jorwert nei Weidum
Mei tank oan Ype Brouwers oangeande ûndersyk Adama

Eelcke en Dytscke keapje yn 1663 it notarishûs te Jorwert (midden rjochts): ‘sekere Huisinge, Zomerhuijs, Ringmuijr, hovinge, bomen ende Plantagien’; yn 1665 idem in ‘huis, schuire, plaatse en plantagie’ te Jorwert, keapsom: f 890,-.
Eelcke en Dytscke binne brûkers fan Fondensera state (1647-1651) en fan Tjommema state, Fûns 8 (1651-1665). 


Grêfskriften op ’e sark:
-Ao 1665 de 13 december sterf Eelcke Sipckes Banga in leve mede gedeputeerde der vyf delen zeedeycken binne dycx bysitter ende substuit ontfanger van Baerderadeel sampt ontfanger in Iorwert ende gewesen volmacht op d landtsdach van verschreven delen oud int 43 iaer en leit hier begrave
-Anno 1689 den 26 december is in den heere gerust de eerbare duchsame Dytske Bendicx Adama dochter de huisrou va Eelcke Sipckes Banga out ontrent 58 iaer en leit hier begraven
-Anno 1703 den 27en april is gesturven Sipke Eelckes Banga out int 49 iaer en leit alhier begraven
-Ao 1688 den 3 may is in den heere gerust de eerbare Mienckjen Eelckes Banga huisvrou van Oldtmanus Leleiblum oudt 30 iaeren
-Ao 1688 den 10 may is in den heere gerust de eerbare ionge dochter Imckjen Eelckes Banga oudt 24 iaer

Sjoch: Hessel de Walle – Grêfskriften

1052 Sybrant Tiaerts Suringar, te Harns, yn 1651 en ’52 neamd yn ’e Harnzer weesboeken
1053 Ybel Jelles

1056 Jelte Hinnes † Itens nei 1698, ûntfanger en diaken; Jelte en Sybrich wenje yn 1679 te Baard, letter te Itens; Jelte x 2 Itens 15-1-1688 Dieuwke Iedes, fan Easterein † omstrings 1715, x 2 Huig Franses; Jelte x 1 x (ûndertrou Raard, Raarderhim 13-5-1677), x Baard 27-5-1677
1057 Sybrich Ypes, fan Akkrum † Itens 17-4-1685; wennet te Akkrum en Easterlittens
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1979, side 29

1058 Marten Pytters (Sandstra) † Itens 1729, diaken
1059 Antje Hollerus ~ Bolswert 26-10-1682 † foar 1726

1060 Antonius Petri † Britsum 1672; op 25-4-1637 ynskreaun as teologys studint oan ’e Fjentsjerter universiteit; 1642-1649 dûmeny te De Hommerts-Jutryp; fan 1649 oant syn ferstjerren te Britsum; x Heech 16-2-1645
1063 Jancke Tammeri Baerdt, dooptsjûge te Drylts 19-7-1640, yn 1674 lidmaat te Frjentsjer
Antoanius syn namme stiet yn it klok-opskrift fan Britsum:
Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum; Harmen Jansen, dorpsrechter en meedekerkvoogd tot Britzum; Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes; jr Siuck van Burmania d’olde op Jornsma en vrou Cunera van Douma sijne vrou; jr Gemme Laes van Burmania Jornsma, holtphester en pluymgraef der provincie van Friesland en kerkvoogd tot Britzum, en vrou Rientien van Eysinga sijn e. owerledene en vrou Foeck van Eysinga sijn ede. tegenwoordige vrouw; jr Siuck van Burmania de jonge op Martena State tot Cornium in leven grietman en dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneek en Ylst daaronder begrepen en de vrou Catharina Enthens sijn ed vrou
Sjoch: Hessel de Walle

1064 Andries Verhoeck * Den Haach? omstrings 1635 † tusken 1682 en 15-10-1688, keapman, winkelman yn siden en wollen lekkens; boade fan ’e Steaten fan Hollân en West-Fryslân wenjend te Ljouwert; x 2 Ljouwert 12-11-1665 Judith de Charte; Judith x 1 Jan Thain Jenecot; Andries x 1 Ljouwert 12-11-1665
1065 Jancke Willems Hoogeveen
* Ljouwert † tusken 12-12-1679 en 24-4-1681; Jancke x 1 Thain Jenecot

1068 Oene Rintjes † omstrings 1691, húsman te Mullum
1069 Hiscke Andles, x 1 Goycke Buwes

1070 Sjoerd Ansckes † Easterlittens 11-3-1718

1362 Heert Andries, te Winsum, x dêr 20-9-1663
1363 Trijntje Hilles, te Arum

1364 Marten Willems † Easterlittens 1711, dêr bakker
1365 Grietje Jochums † Easterlittens 1713

1366 Tækes Baukes Wartena, bakker te Wergea

1368 Freerck Tieerds (Lantinga) † Bolswert foar 1675, dêr skûtmakker; x Bolswert 10-2-1661
1369 Trijntje Gerbens
, te Bolswert; x 2 Snits -5-1675 Doytse Teeckes

1370 Jan Foppes, x Bolswert 21-6-1660
1371 Gerlantje Sioerdts

1372 Jacob Steffens, fan Baaium, x dêr 12-5-1667
1373 Hylck Ages

1374 Sipke Sipkes † Winsum 1683, wennet te Húns

1532 Cornelis Dircx, boer te Toppenhuzen
1533 Uylck Wybrens

1534 Anne Tædes, boer te Twellegea, yn 1698 en 1708 brûker fan stim 5 dêr, x foar 1672
1535 Uylck Wates
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1983, side 88

1536 Anne Sioertsen, by trouwen te Wommels, x Goaiïngea 29-5-1657
1537 Trijntje Hettes * omstrings 1640, by trouwen te Goaiïngea

1548 Ewert Riencx * Jirnsum 1633? † Poppenwier foar 1670, boedelskieding Gerjocht Raarderhim 20-5-1681; x Jirnsum, foar ’t Gerjocht fan Raarderhim, 29-11-1652
1549 Trijn Jans * Poppenwier 1634? † dêr 1681?

1550 Gerben Syoerdts * Sybrandabuorren 1635? † dêr 1664, x dêr 15-5-1664, hy fan Sybrandabuorren, sy fan Lytsewierrum
1551 Claaske Jelles * Sybrandabuorren 1635?

1568 Hendrick Melles † 1626?
1569 Bauck Jans

1570 Hedzer Minnes

1584 Pybe Ottes * omstrings 1620? † foar 1697?
1585 Gerlscke Sytses
* omstrings 1620?

1600 Ritscke Harckes * omstrings 1600 † nei 1647, boer en ferfeaner te Eastermar
1601 Tetje Wobbes
* omstrings 1600 † nei 1647

1608 Jan Riencks
1609 Siouck Jans

1610 Pier Hendricks † yn of nei 1674; neamd as widner op ’e lidmatelist fan Eastermar yn 1667 en 1674, x Eastermar foar 2-2-1617
1611 Geertje Dircks
† Eastermar foar 1668

1632 Thys Sioerdts
1633 Jantje Tammes

1636 Mindert Æsges
1637 Antje Leeuwes

1638 Wobbe Tialles † 1622?
1639 Impck Oedses
* Eastermar † nei 1622

1744 Eepe Ritsema * omstrings 1540-’45 † nei alle gedachten op Zuidwende by Stitswerd omstrings 1585, beklemd meier dêr; hat eigendommen yn ’e Ritsemaheerd te Noardhorn
1745 Elisabeth Godefridi † yn of nei 1601; 1585-1609 beklemd meierske op Zuidwende
Groninger Archieven – Archieven van de  Hoge Justitiekamer (H.J.K.), Grins, 23-11-1594:
Elysabeth wed. Ipo Rytzema sall vor dytmael mit betalinge deses Jaer huires toefreden sijn, van Cornelis Arends mits deze een borg stelt voor de huur over de voorgaande jaren.
Elisabeth is in suster fan Jurjen Godefridi, riedshear ordinaris te Ljouwert.

1746 Jacob Luels (ek: Lulofs), riedshear fan ’e Stêd Grins
1747 Anna Claessen

2096 Banier Jans Offringa * omstrings 1595 † foar of yn 1640, yn 1621 Mr smid te Beetstersweach
2097 Bieu Crijns 
† foar 17-4-1650; eigneres foar 1/8 part fan ’e stimdragende pleats nr 14 te Beetstersweach; x 2 Jan Symers † foar of yn 1667, Mr smid te Drachten; fertrokken op 11-5-1652 ‘bij nacht metterwoon’ út Drachten, wennet yn 1664 wer te Suderdrachten dêr’t er as Mr smid beneamd wurdt; x 2 Aaltie Folckerts, ferkeapet as widdo yn 1667 eigendommen oan ’e Súdkade te Drachten

2100 Sipcke Eelckes (Banga, ek: Fons), yn 1640 boer op Grut Fûns ûnder Jorwert, (stim 30; hy hiert de state fan sekretaris mr Johannes van Velsen en Gratianus van Hannema)
2101 Jid Tiepckes
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1969, side 35

2102 Benedix Pytters Adema, yn 1625 en 1640 neamd te Ysbrechtum; Diktus en Sijke wenje te Wiuwert; x omstrings 1625
2103 Sijke Tyepckes Ipma, fan Kubaard † foar 1650; x 2 Gerrolt Lous
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1988, side 52-55

2104 Tiaert Suringar * Surch omstrings 1560
De namme Suringar is grif ôflaat fan Surch

2112 Hinne Jeltes
, fan Lytsewierrum; Hinne en Neeltsy komme yn 1641 mei attestaasje by de grifformearde tsjerke te Easterein; x Gerjocht Hinnaarderadiel 8-5-1633 (se binne dan noch Rooms tink, omdat se foar it Gerjocht trouwe en net yn ’e grifformearde tsjerke)
2113 Neeltie Martens, fan Ysbrechtum

2116 Pytter Martens

2118 Hollerus Feikens, wennet te Bolswert en Itens, âlderling
2119 Doetje Gosses Heringa † Itens -1-1693, wennet te Bolswert

2126 Tammerus Gerardi Baerdt (ek: Poutsma) * Reiderlân, Eastfryslân † Drylts 17-7-1644; sûnt 16-3-1603 dûmeny op ’e Jouwer, 1605-1644 te Drylts; eigner fan Poutsma sate te Wierum, x De Jouwer 16-10-1603
2127 Eelckie Sybrands Baerdt
† foar 1653, dooptsjûge te Drylts 19-7-1640

2128 Pieter Andriessen Verhoeck * Bleiswijk of Den Haach 1609/’10, keapman yn siden en wollen lekkens, boade fan ’e Steaten fan Hollân en West-Fryslân 
2129 Anna van Nes
(ek: Van Es) * Den Haach 1609/’10

2130 Willem Hylckes Hoogeveen * Kollum omstrings 1622 [] Ljouwert 11-11-1688, brouwersgesel, lekkenkeaper en ûntfanger fan ’e boelguodden te Ljouwert, x 2 Ljouwert 6-9-1674 Annigjen Ottes van der Wijngaerdt † tusken 1675 en 1681, dr f. Otto Jansen van der Wijngaerdt, Annigje x 1 Johannes Wemerus; Willem x 3 Ljouwert 7-1-1683 Brechtje Gæles; Willem x 1 Ljouwert 11-5-1642
2131 Trijntje Sydses, fan Ljouwert [] Ljouwert 4-2-1668

2140 Anscke Sjoerds Syperda † Easterlittens omstrings 1717, boer
2141 Maeicke Jelgers

2736 Tyaert Freercx, x 2 Webeltie Tiallings; x 1 foar 1626
2737 Pytrick Pyters 
† Bolswert foar 1639

3064 Dirck Sierx
3065 Liesck Cornelis † foar 23-12-1670

3168 Otte Allerts * omstrings 1593?
3169 Jeltie Cornelis * omstrings 1597?

3070 Wate Eelckes (ek: Watte, Walte, sil útsprutsen wêze as Wâte), fan Toppenhuzen, † Twellegea (foar?) 1670, boer te Twellegea; x Gerjocht fan Raarderhim 12-11-1644
3071 Reynsck Hillebrands, fan Tersoal

3096 Rienck Jenckesz * Jirnsum 1586? † dêr 1670?; boer op stim 16 te Jirnsum; tsjerkfâd en doarpsûntfager; boedelskieding Gerjocht Raarderhim 14-3-1670; x 1 Geertje Jacobs; x 2
3097 Maycke Alberts ~ 1588? † Jirnsum 1608?

3098 Jan Jacobs
3099 Bycke Byckesdr

3200 Harcke Ritsckes * omstrings 1575? (broer fan Æsge, nr 3272) 
3201 Styntje Freercks

3222 Dirck Outgers, x Eastermar omstrings 1585
3223 Antcke Pytters

3264 Sioerdt Jelgers
3265 Trijn Thysses

3272 Æsge Ritsckes 1552-1616? (broer fan Harcke, nr 3200) 
3276 Aaltje Jans
1555 † nei 1616

4192 Jan Baniers * omstrings 1550, wennet yn 1621 te Beetstersweach
Sjoch: Genealogysk Jierboekje, 1988, side 54

4204 Pyter Benedictii † 1616; boer op Adama te Ysbrechtum (66 pûnsmiet); x 2 1614 Mints Hoytes, fan Wommels † 1614; x 1 1606
4205 Dytscke Heres Adema
† Harns foar 1614; x 1 foar 1605 Jan Pytters † Harns foar 1606

4224 Jelte Hinnes, te Lytsewierrum; x 2? (man en frou yn 1562) Syts Aeyles † Ljouwert (?) 1609; Syts x 2 Johan Lolles; Jelte x 1?
4225 N.N.

ADAMA

4226 Marten Bauckes Adama † yn of foar -2-1640, x (proklemaasje Gerjocht fan Hinnaarderadiel 4-6-1617), yn 1619 boer op 49,5 pûnsmiet kleasterlân, yn 1640 op pleats nr 4 te Ysbrechtum; febrewaris 1640 beskriuwing fan syn ynboel en kwestjes
4227 Thijetscke Emedr † foar 1630

4236 Feike Oenes, x Bolswert 4-8-1623
4237 Grytje Holles

4238 Gosse Watses Heringa, Goasse nimt de namme fan syn mem oan, syn heit is in Stapert, * Wommels? 1583 † Bolswert  foar 11-3-1652/1656, x foar 1623? 
4239 Antke Franses Bockama
(ek: Antie) * Bolswert 1596 † dêr 1650 
Sjoch: Kertiersteat Jan Rinse Wartena troch Peter Witteveen

4248 Dirk van Nes * Alkmaar 15-1-1579, x 1
4249 Isabella Duyvoet

4252 Gerardus Tammonis

4254 Sybrant Sioerdts Baerdt † omstrings 1592, libbet 23-2-1591; 21-11-1593 adfokaat by it Hof fan Fryslân, x 1583 (houlikse betingsten 24-8-1583)
4255 Tiedtcke Froma
† foar 25-4-1616, Tiedtcke komt fan Wurdum yn Grinslân, út in Fivelingoër skaai

4256 Andries Joppen, te Bleiswijk en/of Den Haach
4257 Pleuntje Jans Vermeulen

4260 Hylcke Feddricks, fan Dokkum? † Kollum tusken 18-6 en 15-10-1666; Hylcke x 2 omstrings 1625 Hebel Feddricks † Kollum omstrings 1625, dr f. Feddrick N. en Antje Everts; Hylcke x 2 omstrings 1640 Bauck Reyners; Hylcke x 1 0mstrings 1622
4261 Jantje Willems * Muntsjesyl? omstrings 1603 † Kollum 1623

4280 Syurdt Ansckes, boer op Wammert ûnder Easterlittens
4281 Hempck Entes

6142 Hilbrand Hiddes, yn 1640 boer op stim 19 te Tersoal, x dêr 20-10-1622
6143 Affcke Wybes
, fan Twellegea

6192 Jencke Aerns * Jirnsum 1540? † dêr 27-2-1604, dêr boer en doarpsrjochter; x Jirnsum 1569?
6193 Anna Dircks * Bears 1545? † Jirnsum 1598?

6400=6544 Ritsckes Harckes * Eastermar omstrings 1550 † dêr nei 1582, boer dêr, x dêr 1582
6401=6543 Aeffcke Popckes 
* Eastermar foar 1543 † dêr nei 1582

6444 Outger Dircks, x Eastermar omstrings 1557
6445 Houckjen Harts

8410 Hero Adama † 4-4-1581 [] Ysbrechtum; yn 1543 brûker en foar ’t grutste part eigner fan Adama te Ysbrechtum (54 pûnsmiet)
N.N.; x 2 Sirck Tiaerdts, te Harns
Grêfskrift op ’e sark yn ’e tsjerke te Ysbrechtum, syn pake en beppe binne yn itselde grêf beierdige:
Ano 1581 de 4 aprilis sterf die eerbaren frome Hero Adama de ionghe en leit hier in syn oldevaders graff

8448 Hinne Jeltes, neamd yn 1511 Register fan oanbring; ferkeapet yn 1525/’26 lân te Wûns oan Sybe Wybes; testamintet yn 1537 (LWz Y17, 1609, side 413)

8452 Baucke Douwes, x 1?; x 2
8453 Wopck Gerbens
, te Ysbrechtum, keapet yn 1592 it oanpart fan ’e twa âldste bern út Baucke syn earste houlik yn ’e Adama pleats te Eesquert; yn 1605 ferkeapet se mei de fjouwer jongste bern alve pûnsmiet yn deselde pleats oan ’e brûkers

8454 Eme Dircks  
8455 Siouck Johannesdr [Rheen], suster fan Watse, nr 8476, † nei 1612; x 1 Jacob Jansen
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1979, side 21

8476 Watze Johannes Stapert, Watse nimt de namme fan syn mem oan, heit is in Rheen; Watse is in broer fan Sjouck, nr 8455, * Tsjummearum 1552? † Wommels? foar 1617; wennet op Stapert, stim 19 te Wommels; yn 1602 keapje Watse en Wabel lân út de sate Stapert fan Watse syn suster Tiets en har man Sybren Douwes; Watse is  yn 1584 dêr tsjerkfâd, x Wommels 1592
8477 Wabel Gossedr Heringa * 1560? † Wommels? nei 1626
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1965, side 90

8478 Frans Harmens Bockema (ek: Bucama) * 1569 † Lytsewierrum 21-6-1612, boer op Bockema state te Lytsewierrum, x foar 1592 [] tsjerke Lytsewierrum
8479 Tæts Sybrants [Roorda?], ek: Sybrens * 1573 † Lytsewierrum 26-7-1625 [] tsjerke Lytsewierrum
Grêfskriften op in sark yn ’e tsjerke te Lytsewierrum:
Ano 1588 de 18 iuny is in de heer gerust die eersame ma Harmen Frans zo Bockema
Ano 1590 de 11 marty is inde heer gerust d eerbare Anna Doeckle dr Cleiterp sin wyf
Ano 1612 de 21 iuny is in de heere gerust die eersame Frans Harmens Bockema
Anno 1624 de 25 aprillis is in de heere gerust den eersamen en welgeleerde Roorda Franse Bockama olt 21 jaer spes mea christus
Ano 1625 de 26 iuly is in de heere gerust die eerbare Taets Sybrens dr syn wyf

Memoarystien yn Bockema state te Lytsewierrum, no yn ’t Frysk Museum. As Tæts derop buorket wurdt de state sa’t skynt ferboud.

Opskrift:
16 Bockema 19
Patientia Victrix
(Geduld is oerwinner)
Sjoch: Hessel de Walle

8496 Cornelis van Nes [] Alkmaar, Grutte Tsjerke 14-2-1596
8497 Marijtgen van Teylingen * Alkmaar 22-11-1539

8498 Marcus Duyvoet

8504 Syuerdt Tiettes Baerdt, yn 1554 dyksfolmacht, 1559 folmacht foar Menameradiel, 1571 folmacht foar Marsum, libbet noch yn 1572, x Marsum 1553
8505 Eelck N.

8520 Feddrick Andris † Dokkum foar 1627
8521 Saepcke Romckes
† Dokkum 1637 of 1638

8522 Willem Watses Engelsman † Muntsjesyl 1616
8523 Trijn Jans † foar 1640; x 2 1616? Jacob Luijes

8560 Anscke Oeypckes † foar 1592
8561 Hots Syuerts

12284 Hidde Hiddes
12285 Reynsck Epedr

12384? Aernt Jenckes

12386 Dirck Willems

16820 Dytthie Heres Adama (ek: Dyttye), † 10-8-1588; is yn 1543 mei syn heit op Adama te Ysbrechtum; yn datselde jier is syn heit út syn namme ‘possessor’ (besitter) fan de prebinde te Brechtum; yn 1580 dykgraaf; yn 1553 is er tsjûge by in testamint; hy hat yn 1567 in proses mei de pater fan kleaster Thabor oer rinten, yn 1575 in proses mei Hessel Douwes, 1563 mei Oeds Heeres en Lyoets
16821 Ycke Syoerdtsdr
, widdo yn 1595

16904 Douue Epez Aedama, meast neamd Douwe Eesquert; boer op Eesquert ûnder Easterein; hy en Yesel keapje yn 1563 in hûs yn ’e Buorren fan Easterein, x omstrings 1525
16905 Yesel Lolledr

16908 Dirck Alberts, te Easterein
16909 Anna Emedr

16910=16912
Johannes Hesselsz Rheen * Lytsewierrum 1519? † Warkum? nei 1593 [] Tsjerkwert; boer te Tsjom 1547-1557, yn 1590 op Stapert ûnder Wommels; yn 1574 hiert er lân fan Aldekleaster; hy en Tjets keapje yn 1546/’47  lân yn stim 18 te Lytsewierrum; ferkeapje yn 1554 har part yn ’e pleats te Lytsewierrum dêr’t Jehannes syn broer Watze op buorket; 1576 folmacht foar Wommels; 1578-1582 dêr tsjerkfâd; yn 1580 (RA HEN K6 77f) lit Johannes Hesselsz te Wommels, administrateur fan it geestlik goed, ‘synde een olt man ende lange cranck geweest’ witte dat hy net langer yn funksje bliuwe wol; wierskynlik x 1? N.N.; x 2 1540?
16911=16913 Tjets Hansdr Stapert, ek : Taets * Warkum 1525? † nei 1593, yn 1612?
Sjoch: Sjoch: Simon Wierstra – Genealogie van de families Rheen
Genealogysk jierboekje 1955, side 40

16912=16910
16913=16911

16954 Gosse Sasckersz Heringa * Winsum 1534? † nei 1581

16956 Harmen Franszn Bockema * 1535 † 18-6-1588 [] tsjerke Lytsewierrum, boer op Bockema state te Lytsewierrum
16957 Anna Doekckledr Cleiterp * 1535 † 11-3-1590 [] tsjerke Lytsewierrum

Grêfskriften op de Bockema-sark yn ’e tsjerke te Lytsewierrum:
Ano 1588 de 18 iuny is in de heer gerust die eersame ma Harmen Frans zo Bockema
Ano 1590 de 11 marty is inde heer gerust d eerbare Anna Doeckle dr Cleiterp sin wyf
Ano 1612 de 21 iuny is in de heere gerust die eersame Frans Harmens Bockema
Anno 1624 de 25 aprillis is in de heere gerust den eersamen en welgeleerde Roorda Franse Bockama olt 21 jaer spes mea christus
Ano 1625 de 26 iuly is in de heere gerust die eerbare Taets Sybrens dr syn wyf
Den 5 aepril 1650 is in den heere seer christelijck ontslapen den eerentvesten ende achtbaeren Harmen van Bockama
Sjoch: Hessel de Walle

16958?  Sybrant Goffes van Roorda * Tsjummearum 1542 † Grins 1581, 38 of 39 jier, x 1560
16959? Teth Siptsdr Goslinga * Wânswert 1530 †  Frjentsjer 17-01-1600

16992 Jacob van Nes

16994 Dirk van Teylingen ~ Alkmaar 28-8-1512, houlikse betingsten 12-7-1535
16995 Machteld Suys Cornelisdr † 1596, 80 jier, neffens oerlevering 

17008 Tiete Folperts van Baerdt † nei 1543 en foar -11-1547, yn 1542, ’43 eigner fan lân en sate Baerdt te Arum
17009 Duedt Syuerdts
 van Æsgema † nei 1551; ferkeapet as ‘Duedt Syuerdtsdr, weduwe Tiette Baerdt’ yn 1550 in rinte út Aesgama-sate yn ’e Puollen te De Ryp
Troch de relaasje Æsgema-Baerdt en Æsgema-Dotinga is der foar neiteam mienskiplik besit yn Æsgema te Dronryp, Dotinga (sjoch nr 34019 yn dizze kertiersteat) te Marsum en Baerdt te Arum
Sjoch:
-Simon Wierstra – Genealogy Æsgema
-Genealogysk Jierboek 2
001-134, 2002-91 ûnder nr.108832, en 108833 en 2005-170 ûnder nr. 4944 en 494
-A.L. Heerma van Voss en D.D. Osinga – Genealogie Baerdt/Baerda, Nederlandsche Leeuw 1930-38 e.f., + NL 1930-33 e.f.

17120 Oeypcke Laeszn * omstrings 1480 † Wammert ûnder Easterlittens 1551, boer op Wammert
17121 Tietz

33640 Heere Dyttzies
, † 4-11-1555 [] yn ’e tsjerke fan Ysbrechtum; hy is mearderjierrich yn 1514; boer op Adama te Ysbrechtum; yn 1533 soensman; bysitter fan Wymbritseradiel 
33641 Trijn Jansdr
† Brechtum 11-4-1559 [] yn ’e tsjerke fan Ysbrechtum

Grêfskriften op in sark yn ’e tsjerke fan Ysbrechtum:
Ao 155[5] de 4 nowebris sterf [Here] Syttyes Adama bisitter va Wymbritzeradeel
[Syttyes sil tink Dyttyes wêze]
Ano 1559 de 11 aprilis sterf die eerbare Trintie Here wyf
Ano 1581 de 4 aprilis sterf die eerbaren frome Hero Adama de ionghe en leit hier in syn oldevaders graff
Ano 1688 de 10 augusty sterf Deytie Adama die dicgraef en mede helper inden rechten va Wymbritzeradeel

33808 Eepa Backa zin Aedema † foar 1511, wierskynlik fan Easterein, boer te Easterein en ein 15e ieu boer tusken de Slachtedyk en Boazumer Buorren, x tusken 1480 en 1485
N.N.
, libbet noch yn 1525/’26

33810 Lolla Otta zin toe Oldehuys, yn 1511 boer op Oldehuys ûnder Lytsewierrum (nr 1437, 99 pûnsmiet); eigner fan 43 pm lân op Intebuorren ûnder Easthim; tsjerkfâd te Lytsewierrum, syn namme stiet dêr yn ’t tsjerkesulver en op ’e klok; x net lang foar 1500
33811 Bauck (Syboltsdr)

Opskrift fan ’e klok te Lytsewierrum:
Gertrudis ben ick gehete
Her Wibe Fokoz, Juaantz, Hessel Lolckez, Lolle Ottos, Andel Hinesz foegden hebe mi late gete
Wou fudere Gherardus Schoneborch Johannes abbet toe Lidlu hett mi gveit god bedit XVC XVI
.

33820 Hessel Lolckes [Rheen] * Rien 1475? † omstrings 1540, 64 of 65 jier; tsjerkfâd te Lytsewierrum, syn namme stiet dêr op ’e klok (sjoch hjirboppe); foar in part eigner en brûker fan sate Reen, Lytsewierrum stim 17; eigner fan lân te Itens en Penjum; neamd yn ’e ldfryske oarkonden (AFO) 24-10-1499; x 1? Bauck N.dr
33821 Sibbel N. * 1490

33822 Hans Epes Stapert † koart nei 12-3-1533; yn 1511 eigenerfde te Wommels; yn 1522 deputearde by de oerienkomst fan Christoffel graaf fan Meurs mei Snits; 1531 tsjerkfâd te Wommels; 1532 mei-rjochter fan Hinnaarderadiel; folmacht ta it meitsjen fan ’e sylroede nei Makkum; 1533 folmacht op ’e Lânsdei
33823 Tjets Sipkedr Oegema † nei 1548

33908
 Sascker van Heringa † 1-3-1565 [] Martinytsjerke Grins; op 27-8-1531 as Caesar de Heringhe, studint te Leuven; maart 1535 te Orleans; boargemaster fan Grins; yn 1540 eigner fan goed ûnder Stiens en Hallum; x wierskynlik op Eeckinga te Winsum 2-12-1532
33909 Hil van Æbinga * Hijum 1490 † nei 1545 [] Martinytsjerke Grins
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1994, side 146, 147 (noat 55 en 66)

33912 Frans Andeles Bockema * 1510 † omstrings 1544, sawat 34 jier, skepen te Bolswert, x 1530 
33913 Rinck Everts * 1510 † 1550, 39 of 40 jier
 
33916? Goffe Sybrants Roorda * Tsjummearum 1491 † Frjentsjer 23-04-1559, 67 of 68 jier, x 1540
33917? Mechteld Maertens van Naerden * 1520

33990 Cornelis Suys Pieterszn † Rijswijk, Súd-Hollân 10-12-1521

33991 Maria de Jonge Cornelisdr † Rijswijk 3-5-1566, neffens oerlevering

34016 Folpert Tiettes, yn 1511 ‘meier’ te Easterein en Arum

34018 Sjoerd van Æsgema † Frjentsjer 16-7-1500, sneuvelet yn ’e opstân tsjin de Hartoch fan Saksen yn ’e Slach by Frjentsjer; neamd as ‘Sjoerd in de Poelen’ (by Dronryp) mei besit fan Æsgema dêr. Hy tekenet yn 1496 foar Dronryp it ferdrach mei Grins
34019 Doedt Ofckesdr van Dotinga † nei 1511; wurdt yn 1511 as widdo mei besit yn ’e Puollen te De Ryp
Sjoch foar Sjoerd en Doedt: Genealogysk Jierboek 1999-205, 2001-134, 2002-92 en 2005-172

67280 Dytthie Bruyns, te Folsgeare; yn 1511 brûker en foar de grutste helte eigner fan Adama te Ysbrechtum (54 pûnsmiet); hat allyksa besit yn in pleats te Tsjalhuzum; tekenet yn 1491 it ferbûn mei de stêd Grins

67622 Sybolt thy da Auda huys, eigenerfde op Auda huys ûnder Lytsewierrum

67640 Lolcke Hesselsz Rheen * Rien 1450? † 1500?, foar 1511, x omstrings 1479
67641 Bauck? N.N. † na 151167644 Epe N.N. † wierskynlik foar 1511; x
67645 Hylck N.N. † as widdo wierskynlik tusken 1511 en 1543
 
67816 Eelcke Sasckers van Heringa * Marsum 1489? † nei 1543; wennet op Heringa state te Marsum; hat yn 1540 besit te Goutum; x 2 Womck van Jongema, dr f. Eda Keimpes van Jongema en Saeck van Eminga; Womck x 2 Fedde van Haerda † 9-5-1599 [] Galileërtsjerke Ljouwert, sn f. Pybe van Haerda en His Siercks van Bootsma; Eelcke x 1 151
67817 Lisck van Rinia * Blessum 1485
Yn ’t Poptaslot te Marsum is in bedstee út 1540 mei de inisjalen W.I. en E.H.: Womck Iongema en Eelcke Heringa, mei de alliânsjewapens
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1968, side 41 en 2011, side 240
67818 Binnert van Æbinga * Hijum 1458? † nei 1515; wennet op Æbinga state te Hijum; yn ’e Aldfryske oarkonden wurdt meldt op 10-5-1498 dat Hessel Martena guod fan him yn beslach nommen hat en dat weromjaan moat; op 5-1-1505 neamd by de eallju fan Menameradiel; yn 1519 wurdt syn guod konfiskeard; x 1 His Doeckesdr van Rinia  1490 (fan har wurdt as bertejier opjûn 1464, mar dat kin net mei ’t each op ’e berte fan har bern); His x 1 Pieter Sybrants van Auckama † Ljouwert 25-7-1487 [] Wurdum, sn f. Sybrant Pieters van Auckama en Auck Siercksdr van Donia; Binnert x 2
67819 Geel N.dr [Alma?] † foar 1544; x 2 har sweager Ritscke Boelema † 30-7-1547 [] Galileërtsjerke Ljouwert; stichter fan it Ritske Boelema Gasthûs te Ljouwert; sn f. Sjoele Sydses van Bonga en Jetscke van Jelmera; Ritscke x 1 Tjets van Æbinga,  1513, widdo fan Keimpe van Hinnema fan Jelsum † foar 1501, dr f. Feicke van Aebinga en Ael van Jelmera (sjoch nr. 135636 en 135637); Ritscke x 3 Sierdt Hendricxdr † 12-8-1564 [] Ljouwert
Sjoch: Genealogysk jierboek 1994, side 145, 146 en 2009, side 41

67824 Andela Hinnes, * 1480? † 1530?, yn 1508 boargemaster fan Snits, x 1510?
67825 Syew N. * 1485 † 1525, 39 of 40 jier

67832? Sybrant Goffes Roorda * Tsjummearum 1465 † Ljouwert op 11-10-1555, 89 of 90 jier [] Ænjum (Dongerdiel); yn 1501 wurdt er neamd yn it Register fan eallju út Hinnaarderadiel
67833? Haring Heresdr Hottinga * Wommels omstrings 1480 † 14-04-1539, sawat 59 jier

67834? Maerten Jacobs van Naerden * 1480 † 1556, 75 of 76 jier, x Ljouwert 1510
67835? Petronella Obrechtsdr van Zuylen * 1485

67644? Epe N. 
† wierskynlik foar 1511
67645? Hylck N. † as widdo wierskynlik tusken 1511 en 1543

67980 Pieter Suys Daniëlszn † -4-1501 [] Rijswijk
67981 Johanna van der Burch Willemsdr † 1501/’o6

67982 Cornelis de Jonge Reijnerszn
67983 Mechteld van de Merwede

68038 Ofcke van Dotinga
68039 wierskynlik Doedt van Oedtsma

135280 Hessel Lolckes Rheen * 1420?, x Rien 1450?
135281 Bauck Tæckesdr Bootsma * 1425
Sjoch: genealogysk jierboekje 1972, side 93
      

135632 Sascker Wigles van Heringa, Sascker nimt de namme fan syn mem oan, syn heit is in Camstra, * Raard (Raarderhim)? † Marsum (21-5-?) 1510; op 10-10-1478 neamd as neistlizzer te Marsum; wennet op Heringa state te Marsum, testeart dêr op 21-5-1510; eigner fan Gerbada state te Easterwierrum; op 22-6-1496 giet er akkoart mei it ferbûn tusken Westergoa en Grins; stiet 5-1-1505 op ’e list fan eallju út Menameradiel; Sascker x 1 His van Dekema, dr f. Watze Abbes van Dekema en Wick Wytzesdr van Oenema; His x 1 Douwe van Juwsma, sn f. Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma; Douwe, grytman fan Idaarderadiel; Douwe x 2 Hylck Sytzesdr van Harinxma thoe IJlst; Sascker x 2 1485
135633 Tiets van Juwsma, ek: Tieets Heeringa, Titia, Tjets ~ Wurdum 1443? † Marsum nei 1523; wennet op Heringa state te Marsum en testeart dêr yn 1523
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1963, side 35 en 1968, side 43

135634 Hobbe Doeckes van Rinia; ûndertekenet as Hobbe Douckes op 9-7-1504 in reversaalbrief. Hat yn 1511 gâns besit te Winsum, yn 1540 besit te Goutum
135635 Riem van Popma, fan Winsum. Oer har âlden is neat bekend

135636 Feicke van Æbinga, ek: Fecco * Hijum 1422 † dêr 1495; yn 1479 haadling te Hijum en grytman fan Ljouwerteradiel; neamd yn ’e Aldfryske oarkonden 24-6-1472 en 19-10-1479
135637 Ael van Jelmera † 1498; neamd mei twa soannen yn ’e Aldfryske oarkonden 10-5-1498

135638 Alma?

135648 Hinne N. * 1455 † 1500

135664? Goffe Goffes Roorda * Tsjummearum 1440 † 31-8-1506
135665? Ymck Fredericksdr Hommema * 1440 † 9-1-1485

135666? Here Jarichs Hottinga * Nijlân 1452 † Wommels 1502, x Wommels omstrings 1475 (syn suster Both is troud mei Hessel van Martena)
135667? Tjets Harinxdr Harinxma van Donia * Heech 1455 † 1540

135668? Jacob Maertens van Naerden * Naarden 1455

135670? Obrecht van Zuylen

135960 Daniël Suys
135961 Aechte van Steenhuysen

135962 Willem van der Burch, neamd yn 1437-1462, yn 1449 beliend mei Vorskeley yn ’e Skermer, x 1442, ophoulikse betingsten,
135963 Catharijn fan Montfoort, net by de wet erkende dochter

136078 Doecke van Dotinga † nei 1444; wurdt mei syn broer Abbe fan Dronryp neamd ûnder de Skieringer haadlingen dy’t in oanfal dogge op ’e Grovestins te Ingelum
Sjoch: Genealogysk Jierboek 2001-131 en 2005-174

270560 Lolcke Hessels [Rheen], libbet yn 1413 mei syn frou op ’e state Rheen te Rien ûnder Lytsewierrum
270561 Jel Rispens
Sjoch: genealogysk jierboekje 1972, side 93

270562 Tæcke Bootsma * 1390?

271264 Wigle van Camstra † Easterwierrum 1501; yn 1466 te Frjentsjer; neamd op 28-6-1487 by it ferbûn tusken parten fan Westergoa en Oastergoa (of Eastergoa); testeart te Easterwierrum 14-4-1499, syn testamint út 1499 stiet yn ’e Aldfryske oarkonden (AFO) I-441 en I-44; fierders neamd yn ’e Aldfryske oarkonden 3-7-1466 en 9-8-1466; Wigle x 2 Doedt N., ek: Doedt Foppinga en Dued Wigle Kamstra te Donryp nei 1514; Wigle x 1
271265 Eelck van Jelmera, ek: Eelck Sasckers van Heringa * Raard (Raarderhim) 1440? † Hallum foar 1499?
Genealogysk jierboekje 1963, side 35, 1968, side 43 en 2011, side 235, 237

271266 Oene van Juwsma, fan Wurdum † nei 1492; 1-8-1482 grytman fan Ljouwerteradiel; slút him grytman fan Idaarderadiel oan by it ferbûn mei Grins; op 10-8-1492 wurdt er neamd by it ferbûn tusken Oastergoa en Westergoa; syn namme stiet op ’e tsjerkeklok te Wurdum út 1472; x 1445
271267 Lisck Douwesdr van Harinxma thoe Heeg, fan Heech * Heech 1416? † 1501

271268 Doecke van Rinia, ek: Doecke Tjessinga † Blessum 2-2-1478 [] Blessum, wennet op Rinia state te Blessum; yn 1469 arbiter by skeel; x 1 N. Glins? 
271269 Lisck Pybes van Sickema
, ek: Doekama, neamd nei har man Doecke; Lisck is ôfkomstich fan Hjelbeam, † nei 4-12-1484; testeart te Blessum 4-12-1484

Sjoch: Grafschriften IV, Menaldumadeel, side 36, 37; Genealogysk jierboekje 1998, side 101

271272 Goffe van Æbinga * Hallum 1395
271273 Catharia van Roorda * Tsjummearum 1400

271328? Goffe Ruurts Roorda * Tsjummearum 1416 † dêr 1450; mooglik twa kear troud

271330? Frederick Hommes Hommema * Dronryp 1415 † dêr 26-11-1455, x 1435
271331? Etheke Tietesdr Hettinga * De Hommerts 1420 † 1460

271332? Jarich Epes Hottinga * Nijlân 1425 † dêr 25-5-1475
271333? Swob Douwesdr Sjaarda van Aylva * Nijlân omstrings 1432 † 1518

271334? Haringh Douwes Harinxma van Donia toe Heeg * Heech 1420 † dêr 1478
271335? Popck Riencksdr Popma * Easterein, Schylge 1430 † dêr 1497

271336? Maerten van Naerden

271924 Jacob Janszn
271925 Lijsbeth Simonsdr van der Burch

271926 Jan II burchgraaf fan Montfoort † 1448, 1399 domproast, yn 1411 burchgraaf

541120 Hessel Rheen * 1360

541122 Ocke toe Rispens * Easterein (Littenseradiel) 1370 † dêr
541123 Jetscke Bonga * Easterein (Littenseradiel) 1374

542528 Rienck Pieters van Camstra, ek: Renyk Kampstera † Eagmaryp 13-6-1461, sneuvele as Skieringer; yn 1453 grytman fan Ljouwerteradiel; x 2 Tieth van Unia, ek: Unga * Bears 1402 † foar 1486, wiersynlik dr f. Keympe (?) van Unia
542529 N. van Grovestins
Sjoch: Genealogysk jierboek 2011,side 224/225

542530 Sascker Ritsckes van Jelmera, neamt him ek Donia * Ballum, ’t Amelân † 1448, eigner fan Donia state te Hallum; x 1436; neamd yn ’e Aldfryske oarkonden 24-6-1450, 14-6-1458, 9-8-1466; Sascker x 1 N.N.; x 2
542531 Ydt Tjaerdtsdr van Aylva * Wytmarsum 1404? † Raard nei 23-4-1473; wennet yn har earste houlik op Heringa state te Marsum, yn har twadde boask op Jelmera state te Ballum op ’t Amelân; testeart as Yde Heringhe op 23-4-1473 en wennet dan te Raard (Raarderhim) ; x 1 Eelcke van Heringa, fan Raard † 1428/1431
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1963, side 35, 1972, side 94 en 1995, side 144

542532 Juw van Juwsma * Rinsumageast 1395? † dêr 1455; wennet te Wurdum, yn ’e 15e ieu wurdt in Juwsmahûs neamd oan ’e Weaze te Ljouwert; ûnder Camminghabuorren is allyksa in Juwsmahûs; x 1 Ansck Jelmera; x 2 1412?
542533 Auck Siercksdr van Donia, x 2 Sybrant Pieters van Auckama † nei 28-4-1443/1443, sn f. Pieter van Auckama en Sibbel N.dr
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1977, side 29, 30

542534 Douwe van Harinxma, † nei 1454, grytman fan Wymbritseradiel; neamd yn 1422; yn 1454 Skieringer en haadling te Snits; neffens de Aldfryske oarkonden fan 28-10-1447 hat er mei syn broer Agge skeel mei Lolle van Ockinga c.s
542535 Tietke/Tiets? N.
Sjoch: Genealogysk jierboek 2011, side 249

542536 N. van Rinia

542538 Pybe van Sickema † fermoarde te Frjentsjer 1427; neamd op Sickema state te Hjelbeam; yn 1426 meirjochter fan Frjentsjerteradiel 
542539 Catharina Wybrantsdr van Gerbranda, fan Almenum
Sjoch: genealogysk jierboekje 1998, side 97 en fierder  

542534 Douwe van Harinxma
542544 Douwe Æbinga * Blije omstrings 1380

542546? Goffe Johans Roorda * Tsjummearum 1373 † dêr 1416
542547? Syts Douwesdr Aylva * Wytmarsum 1375

542656? Ruurt Goffes Roorda * Tsjummearum 1390 † Snits 1442; x 2 Foeck Keympesdr Unia; x 1
542657? N.N.

542660? Homme Hommema, ek: Humme Hummingha * 1370 † 13-7-1459
542661? Ymck Haringsdr van Harinxma * Heech 1370 † 1459

542662? Tiete Idzerts Hettinga van Hiddema * De Hommerts 1396 † dêr 1474; tekenet yn 1420 in ferdrach tusken Skieringers en Fetkeapers yn 1426 grytman fan Wymbritseradiel; yn 1459 neamd yn in charter; x 1420
542663? Etheke Epesdr Ockinga * Burchwert 1404 † 1440

542664? Epe Jarich Kee Hottinga, ek: Ype Claeszn * Frjentsjeradiel 1405 † dêr 23-3-1453, x 1428
542665?Foockel Goslings Hottinga * 1405

542666? Douwe Tiaerdts Aylva toe Sjaarda * Wytmarsum 1415 † Frjenstjer 1482; nimt nei syn houlik de nammeSjaarda oan; stichtet yn 1449 it Sjaardahûs, x 1435
542667? Edewert Sickes Sjaerda * Frjentsjer 1415 † 8-11-1510

543852 Hindrik III burchgraaf fan Montfoort † tusken 23-6-en 29-10-1402, x 1377 op houlikse betingsten, dispinsaasje 1378

543853 Oda fan Polanen † 7-1-1417

1082246 N. Bonga * 1350?, x 1415?
1082247 N.N.

1085056 Pieter Wigles van Camstra * Goutum 1390? † foar 1435, wennet wierskynlik te Wurdum; x 1410?
1085057 Site Lousma, ek: Syts * 1390? † nei 18-4-1451 [] Galileër kleaster, letter yn ’e Galileër tsjerke; testeart 18-4-1451 as Site Kammingha; x 2 Pieter van Cammingha † nei 8-5-1440, sn f. Gerrard van Cammingha en Tjemck N.dr
1085058 N. Grovestins

1085060 Ritscke van Jelmera * Ternaard 1383 † 1450; hear fan ’t Amelân; eigner fan Jelmera state dêr en fan Donia state te Hallum; testeart 17-1-1450; x 2 Ael N.; x 1
1085061 Tjemcke N.

1085062=1085332 Tjaert Epes van  Aylva * Wytmarsum 1385? † nei 1424, yn 1450?; fetkeaper; neamd yn ’e Aldfryske oarkonden 28-10-1419 by in skeel mei it Haskerkonvint; ferdriuwt mei in list de Hollanners út Makkum; yn 1420 eigner fan Sibaldagoed te Arum, x 1410
1085063=1085333 Swob van Juwsma, ôfkomstich fan Westergoa, wierskynlik fan Marsum, † foar 1439, yn 1438?; har bern erve yn 1439 fan Upke van Doyema te Marsum; har âlden binne net bekend
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1995, side 144   

1085064? mooglik Oene van Juwsma, neamd yn 1406 mei besit oan ’e Weaze te Ljouwert (Ona Jowsma land op de Wasa, W. Eekhoff I-62)

1085066 Sierck van Donia, syn heit is Haring Harinxma (nr 1085068), mar Sierck en syn bern neame har Donia, † nei 1459, haadling en hearskip op Doniahûs of Donia state ûnder Easterein; neamd yn ’e Aldfryske oarkonden 2-5-1427; syn stins wurdt yn 1459/’60 yn ’e brân stutsen 
1085067 Auck Benedictusdr van Donia; har âlden binne net bekend; Auck is mooglik de lêste telch fan ’e Donia’s te Easterein
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1977, side 29

1085068=2170132 Haring van Harinxma † Heech nei 1401; hearskip te Heech; potestaat fan Westergoa 1381-1388; yn it Charterboek I-282 fan 10-8-1398 wurdt er neamd as Haring in den Hage, dy’t trou sward hat oan hertoch Albrecht van Beieren 
1085069=2170133 Jelck Ndr
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1977, side 28

1085078 Wybrant van Gerbranda, letter: Wybrant van Hermana, nei syn frou 1427; wennet by syn houlik te Minnertsgea; wurdt neamd yn 1420 en 1422; x 1
1085079 Syts Tjercksdr van Hermana 
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1970, side 46

1085092? Johan Ruurds Roorda * Tsjummearum 1350

1085094? Douwe van Aylva * Wytmarsum 1340 of 1325 † dêr 1439 of 1420, x 1380
1085095? Tætske N., ek: Tede * 1345 of 1335 † 1422

1085312? Goffe Ruurds Roorda * Tsjummearum 1360 † 1445, x 1395
1085313? Catharina Douwes Sjaardema * Frjentsjer 1362

1085322? Haringh Donia * Heech 1323 † dêr 1401, x 1370
1085323? Jelck N. * 1335

1085324? Idzert Tietes Hettinga * De Hommerts 1380 † dêr 1447

1085326? Epe Lolles van Ockinga * Burchwert 1376 † dêr 1420, 1404
1085327? Trijn Hessels van Foppinga * Burchwert 1385 † Aldekleaster, Wytmarsum  1442

1085328? Jarich van Kee † 1430

1085330? Goslick Heres Hottinga Juwinga * Bolswert 1380 † dêr 1434, x 1400
1085331? Ansck Juws Juwinga * Wurdum 1380

1085332=1085062? Tiaert Epes Aylva
1085333=1085063? Swob Juws Juwinga

1087704 Sweder II burchgraaf fan Montfoort † 15-8-1375 ûnder in reis nei Jeruzalim, yn 1345 nei de Slach by Warns yn 1345 wêrby’t syn omke Jan sneuvelet, wurdt er beneamd troch it graaflik hûs fan Hollân ta burchgraaf fan Montfoort; x 1348 op houlikse betingsten
1087705 Machteld fan Culemborg † nei 27-2-1390

1087706 Jan van Polanen
1087707 Oda van Horne

2170112 Wigle Pyters van Camstra * Furdgum 1365?; wennet wierskynlik te Wurdum † Bolswert, as Skieringer yn in gefjocht, Bolswert wurdt dêrnei troch de Skieringer beset om Wigle te wreken?; wennet wierskynlik te Wurdum

2170114 N. Lousma
2170115 Frouke

2710124 Epe Douwes van Aylva † omstrings 1400? wennet te Wytmarsum

2170132=1085068Haring van Harinxma † Heech nei 1401; hearskip te Heech; potestaat fan Westergoa 1381-1388; yn it Charterboek I-282 fan 10-8-1398 wurdt er neamd as Haring in den Hage, dy’t trou sward hat oan hertoch Albrecht fan Beieren
1085069=2170133 Jelck Ndr
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1977, side 28

2170156 Hobbe van Gerbranda, op Gerbranda state te Almenum
2170157  Tryn van Wiarda

2170158 Tzierck Harmana, neffens it ‘Dootboeckhat er as iennichste dochter Syts

2175408 Hindrik II de Rôver burchgraaf fan Montfoort † 1333, 
2175409 Agnes fan IJsselstein † 17-1-1360

2175410 Hubert II van Culemborg
2175411 Jutta van der Lecke

4340224 Pyter Wigles van Camstra, mooglik te Wurdum foar 1400, yn 1407 wierskynlik meirjochter fan Frjentsjerteradiel
Sjoch: Genealogysk jierboek 2011, side 223/224

4340248 Douwe van Aylva † nei 1370? Hy soe yn 1370 libbe ha

4350816 Sweder I burchgraaf fan Montfoort † tusken 28-5-1329 en 2-1-1331
4350817 Catharina, neamd ‘bastert ’ – dêr’t de Stichting Erfgoed Fundaasje noait akkoart mei gean kin – fan Hollân † nei 12-8-1328

Grêfmonumint yn ’e Sint Nicolaastsjerke te IJsselstein foar Gysbrecht fan IJsselstein, 1e fan links

4350818 Gijsbrecht van Amstel, letter Gijsbrecht van IJsselstein
4350819 Bertha van Heukelom

8680448? Taco de Campis, neamd yn 1369 yn ’e omkriten fan Wurdum


Florent V de Hollande.png

Der keerlen god. Floaris V Floaris lit him sûnt 1291 Hear fan Fryslân neame, hoewol’t er allinne yn West-Fryslân macht hat

8701634 Floris V graaf fan Hollân en Seelân
 * Leiden -7-1254 fermoarde by Muiderberch 27-6-1296; ûnderwerpt yn 1289 de West-Friezen

8701635 Ingelse frou

8701636 Hindrik I de Rôver fan Montfoort
8701637 N. van Bosinchem

Floaris V docht berjocht oan ’e Ingelse koaning dat er yn fjouwer fjildslaggen de West-Friezen oerwûn hat en it lichem fan syn heit fûn, dy foel yn 1256 yn syn striid tsjin ’e West-Friezen

17403268 Willem II, graaf fan Hollân en Seelân, Rooms koaning
* 1227 † 1256 fallen yn ’e striid tsjin de West-Friezen, x Brunswyk 25-1-1252
17403269 Elisabeth fan Brunswyk
Florent IV de Hollande.png

34806536 Floris IV, graaf fan Hollân en Seelân * 1210, foar 6-12-1224
34806537 Mathilde fan Brabân † 21/22-12-1267 

34806538 Otto I fan Brunswyk, neamd: it Bern 
34806539 Mathilde fan Brandenburg
Guillaume Ier de Hollande.png
69613072 Willem I, graaf fan Hollân en Seelân
69613073 Aleida fan Gelre

69613074 Hindrik I fan Brabân * 1165, x 1 1180
69613075 Mathilde fan Boulogne * 1161/’65

69613076 Willem fan Lüneburch
 69613077 Helena fan Denemarken
Florent III de Hollande.png

139226144 Floris III fan Hollân
139226145 Ada fan Skotlân
 fan Huntingdon, prinses fan Skotlân, gravin fan Hollân

139226148 Godfried III fan Brabân * omstrings 1140, x -1-1155
139226149 Margaretha fan Limburch * omstrings 1138

139226150 Mattheus fan de Elzas
139226151 Maria fan Boulogne
Hendrik de Leeuw en Mathilde van Engeland
Hindrik en Mathilde

139226152 Hindrik III hertoch fan Saksen 
139226153 Mathilde Plantagenet

Valdemar den Store.jpg
139226154 Waldemar I fan Denemarken

139226154 Ingeborg fan Kyiv
Thierry VI de Hollande.png
278452288 Dirk VI, graaf fan Hollân
278452289 Sophia fan Rheineck

278452296 Godfried II fan Leuven
278452297 Lutgardis fan Sulzbach

278452298 Hindrik II graaf fan Arlon en hertoch fan Limburch
278452298 Mathilde fan Saffenberg
Miniatuur van Hendrik II uit de kroniek Historia Anglorum van Matthew Paris
Miniatuur fan Hindrik II út de kronyk Historia Anglorum fan Matthew Paris
Mogelijk eigentijds portret van Eleonora (wandschildering in Chinon). Met zekerheid is alleen bekend dat ze donkere ogen had en roodbruin haar.
Mooglik eigentiids portret fan Eleonora op muorreskildering yn Chinon. Mei wissichheid is allinne bekend dat se donkere eagen hie en readbrún hier

278452306 Hindrik II fan Ingelân
278452307 Eleonora fan Aquitanië

Fresco fan Knoet Lavard yn ’e tsjerke fan Vigersted, by Ringsted

2784523308 Knoet Lavard fan Denemarken
2784523309 Ingeborg fan Kyiv

556904592 Godfried I fan Leuven * omstrings 1060
556904593 Ida fan Chiny * omstrings 1088

556904594 Berengarius II graaf fan Sulzbach, fâd fan Bamberg
556904595 Adelheid fan Diessen
Erik 1. Ejegod.jpg
5569046618  Erik I fan Denemarken, Erik Altydgoed
5569046619 Bodil Thurgotsdatter
Mstislav I of Kiev (Tsarskiy titulyarnik).jpg
5569046620 Mstislav I van Kyiv
5569046621 Kristina fan Sweden

1113809184 Hindrik II fan Leuven * omstrings 1020
1113809185 Adela fan de Betuwe

1113809186 Otta II graaf fan Chiny
1113809187 Adelheid fan Namen

11138093236 Sven II fan Denemarken

Monomakh's hunting.jpg

11138093240 Vladimir II Monomach, grutfoarst fan Kyiv, prins fan Smolensk, foarst fan Tsjernigov
11138093241 Gytha, prinses fan Ingelân

11138093242 Inge I fan Zweden
11138093243 Helena fan Sweden

2227618368 Lambert II fan Leuven (ek: Balderik) * omstrings 990
2227618369 Oda fan Neder-Lotharingen

22276186472 Ulf Torgilsson
22276186473 Estrid Svensdatter, prinses fan Denemarken

4455236736 Lambert I fan Leuven † Florennes, sneuvele 12-9-1015
4455236737 Gerberga fan Neder-Lotharingen * omstrings 971

4455236738 Gothelo I markgraaf fan Antwerpen, hertoch fan Neder- en Opper-Lotharingen

44552372944 Sven Gaffelbaard, kening fan Denemarken, Noarwegen en Ingelân
44552372945
de widdo fan Erik VI fan Sweden. Foar dy tiid sil er ek al ien frou of mear froulju hân hawwe, mar dat ha dan gjin tsjerklike houliken west. De identiteit fan Erik syn widdo is net dúdlik út de midsieuse boarnen: óf it wie  Sigrid Storråda (‘de heechmoedige’, dochter fan ’e Fikinghaadman Skoglar Toste út Västergötland), óf se wie Świętosława fan Poalen (ek bekend as Sigrid de Heechhertige, dochter fan grutfoarst Mieszko I fan Polen).
De Yslânse sagen en de Deense Saxo Grammaticus neame Sigrid Storråda. Adam van Bremen neamt lykwols in ûnbekende Slavise prinses, dy’t yn in letter diel fan syn boeken Gunhild neamd wurdt. It ek mooglik dat Świętosława en Sigrid deselde persoan wienen.

8910473472 Karel fan West-Fransië
8910473473 Adelheid

8910473474 Reinier III, graaf yn Henegouwen
8910473475 Adela, erfdochter fan Leuven

8910473476 Harald I fan Denemarken, hy lit him bekeare ta it kristendom 
Louis IV d'Outremer.jpg

17820946944 Loadewyk IV, koaning fan West-Fransië
17820946945 Gerberga fan Saksen

17820946945 Gorm den Gamle, de Alde, de earste koaning fan Denemarken
17820946945 Tyre Danebot =tanmarka but: grutsk sieraad fan Denemarken

35641893888 Karel III fan West-Fransië
35641893889 Eadgyfu fan Ingelân

71283787776 Loadewyk II fan West-Fransië
71283787777 Adelheid fan Parys

71283787778 Edward I, de Aldere, koaning fan Ingelân
71283787779 Ælflæda fan Bernicia 

142567575552 Karel II de Keale
142567575553 Ermentrudis fan Orleans

285135151104 Loadewyk I de Fromme
285135151105 Judith fan Beijeren

570270302208 Karel I de Grutte, koaning fan de Franken, Rooms keizer, x 3
570270302209 Hildegard fan Vinziggou

Sjoch:
Karel de Grutte
Foarâlden fan Karel de Grutte
De earste generaasjes nei Karel de Grutte