Home » Popta, van » Genealogy Van Popta

GENEALOGY VAN POPTA


VAN POPTA
Yn dit nij wapen-ûntwerp fan Erfgoed Fundaasje stuolje de kleuren blau (azuer) en giel/goud yn it helmkleed op flagge en wapen fan Penjum, it ‘stamdoarp’ fan dit slachte sûnt begjin santjinhûndert as foarfaar Wypke Eyberts dêr it ljocht sjocht.
It helmteken – trije weetieren – (symboal fan fruchtberens) tsjut op it bodzjen en de risping fan ’e bouboer yn ’e Lytse Bouhoeke, de heale earn wiist nei it Frysk komôf, de trije klavers (symboal fan oprjochtens, hope – en greidbuorkerij) stean foar de eigenerfde en de leelje stiet foar suverens en komt ek foar yn oare Popta-wapens. De balke betsjut krêft en hechtens.
Al liket it klear, dit blazoen stiet yn ’e stegers en wurdt yn ’e mande mei de herauten fan ’e Fryske Rie foar Heraldyk noch yngeand skôge, hifke en by einbeslút finaal fêststeld en definityf registreard.
Foarriedige omskriuwing:
dield: I. de Fryske earn op goud; II. yn blau: boppe in wite leelje, troch in gouden balke skaat fan trije griene klavers
Helmteken: trije weetieren. Helmkleed: goud, fuorre mei blau.


STAMRIGE EN FRAGMINTEN GENEALOGY

Leginde/Legend
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.= wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/Mennonite
G = Grifformeard/Reformed
GT = Gjin tsjerkegenoatskip/No denomination
FE = Frij Evangelys/Free Evangelical
HA = Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk/Congregation of the Renewed Apostolic Mission Church
KG = Kristlik Grifformeard/Christian Reformed
KO= Kristlik Ofskieden/Christian Seperation
NH = Nederlâns Herfoarmd/Dutch Reformed
RK=Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?
Wat is in stamrige?

De portretten komme meast út it argyf fan Eibert Pieters van Popta te Penjum en binne op wiere grutte werjûn, by kykjes wat foarser foar de werkenberens fan ’e gesichten.

De fragminten yn dizze genealogy hawwe betrekking op ’e persoanen yn it argyf fan Eibert Pieters van Popta en Aaltje Dirks Noordenbos te Penjum, troch wa’t dit ûndersyk yn gong set is. Dat erfgoed is foar in grut part ôfkomstich út it erfskip fan Broer Pieters van Popta (VII.1) en Jetske Heins Hilarides. Dy hawwe fjouwer bern, dêr’t ien fan troud is, mar gjin neiteam hat. Sadwaande komt dat argyf, dat neist gâns foto’s fan ’e Van Popta’s ek  heel wat portretten fan ’e famylje Hilarides omfiemet, by de soan Pieter telâne dy’t it op syn âlde dei, as syn trije susters ferstoarn binne, oerdraacht oan syn neef en nicht Eibert en Alie van Popta-Noordenbos. As Pieter werris in kear komme sil te waarmmiel iten, wolle Eibert en Alie graach dat er de foto’s mei har trochnimt om de ûntbrekkende nammen derop te setten. Dat sil oangean, mar as Pieter it portret fan syn mem Jetske Hilarides sjocht, is er sa fan slach, dat er seit: Fuort mei dy boel, fan ’e tafel dermei. It iten komt der net mear fan, want Pieter wol nei hûs. Letter kin er dêr ek net mear oer gear komme. Sadwaande binne gâns ôfbyldings fan ’e sibben Van Popta en Hilarides yn dit argyf no nammeleas. Mar gelukkich kin by fergelykjen mei portretten út oare fotokolleksjes-Van Popta- Hilarides noch al wat gesichten te plak brocht wurde.

Yn ’e ynlieding by de Genealogy Hilarides wurdt steld: Wa’t Penjum seit, seit Hilarides. Hjir wurdt úthâlden: Wa’t Van Popta seit, seit Penjum. De beide slachten hawwe iuwenlang heel wat hoeken lân yn ’e omkriten bebuorke en dogge dat yn ’e Lytse Bouhoeke noch. Fan ’e Hilaridessen wurdt beweard dat se fan Penjum oer Arum nei Surch rinne koenen sûnderdat se in foet op in oar syn lân setten. De Van Popta’s beëagen en bestribben soks winliken allyksa, dat der wie wolris wat wriuwing – in hele lytse boere-oarloch. Lykwols, de âlde jonges* binne gauris oaninoar besibbe en boppedat sitte de risnabele manlju as tsjerkfâd, wetterskipsbestjoerder en gemeenteriedslid mannich kear mei-inoar om ’e tafel en hawwe de ûlefellen* har nuttige ‘krânskes’, sa’t soks yn earder tiid beneamd waard. En de bikkeljende bern – oer en wer byinoar thús – en it fierljeppend jongfolk, spilet meastal in ûntwapenjende rol oer âlderlike swetten hinne.
* Alde jonges, ûlefellen: spotnammen foar Penjumers, lykas ek beannehulen en moudekrûpers.

Dizze stambeam tsjinnet as hâldfêst en achtergrûnynformaasje by it boppeneamde argyf, dat troch Erfgoed Fundaasje ynvintariseard en argiveard wurdt.
It doel is om dizze genealogy geandewei út te wreidzen oant hjoed, sadat er aloan trochgroeit. Want yn ’e takomst libbet it ferline. Wy stelle ferbetteringen, oanfullingen tige op priis, sjoch: formulier.
Op termyn wurdt dit geheel yn ’t Ingels oerset.
By it oploegjen fan dizze risping is tankber gebrûk makke fan it byinoarswyljen fan Van Popta’s troch Carel Bouma (1905-1996), Emmeloard, omstrings 1980; en allyksa fan hâldfêsten fan Attje Keimpes Jansen (* 1908, x Willem Sjoerds van der Velde), dochter fan Wybrig Wypkes van Popta (V.4.4), bedarre by Erfgoed Fundaasje fia dy har beppesizzers Keimpe Jansen en Wieke de Vries-Jansen en dy har soan Jan de Vries te Koudum.
Sjoch fierders:
Kertiersteat Piter van Tuinen
Van Popta-grêven


De namme Van Popta
Dit van Popta-laach hat nei alle gedachten de namme skipe út it skaai fan Antje Piers, dochter fan Pier Piers Popta. Antsje har soan Eibert Wypkes (sjoch stamrige II) nimt yn 1811 de namme Van Popta oan.
Eibert syn broer Douwe Wypkes (II.6) is troud mei Jantje Leenderts van Popta. Hja wurdt by trouwen en by dopen fan har beide Wypkes mei de tanamme Popta neamd, yn in Register fan militairen yn 1815, as mem fan har soan Wypke: Van Popta. Douwe Wypkes wurdt net mei in achternamme oantsjutten. Ut watfoar laach Jantsje stamt en wêr’t hja de tanamme Popta wei hat is noch yn ûndersyk.
Op 30-12-1811 lit út in oar geslacht Hendrik Jacobs, húsman te Surch, de namme Popta oan him befestigje en taskikke oan syn bern Sjoukje, 24 jier en Jacob, 20 jier en syn pakesizzer Klaas * Penjum 15-3-1811 as soan fan Jacob Popta, húsman te Penjum, en Henke Tijssens. Hindrik komt foar 1811 ek al mei de namme Popta foar. Besibbens mei it laach fan Eibert Wypkes is net oantoand.
Yn ’e selde snuorje húsmanje Van Popta’s te Harns en dêr jildt oan no ta itselde foar, allyksa foar party oare stagen en lagen Popta. Dat fjild leit iepen foar ûndersyk.

Under Kimswert leit Popta state dêr’t op 31-12-1817 en 14-1-1818 boelguod hâlden wurdt by de mei-eigner Jouke Franses Hoitinga * Kimswert 11-9-1774 † dêr 25-7-1818, 44 jier; boer op Popta state ûnder Kimswert, by ferstjerren rintenier te Kimswert (Lytse Buorren 68); sn f. Frans Joukes en Tækjen Pieters; x Kimswert 15-11-1801 Rienkjen Martens Dijkstra (ek: Rinkje) * Penjum 13-5-1782 † Wytmarsum 12-7-1834, 52 jier; dr f. Marten Aukes Dijkstra en Rigtje Tjibbes Wijnalda; by twadde houlik sûnder berop te Penjum, by ferstjerren idem te Wytmarsum; x 2 Wûnseradiel 29-5-1824, 42 en 47 jier, har neef, Pyter Alberts Dijkstra, koaltsjer te Wytmarsum; sn f. Albert Jans Dijkstra en Maayke Tjibbes Wijnalda

Ljouwerter krante

Hjir folget earst in oersicht fan Antsje Piers har foarfaars Popta yn ’e manlike line – mar mei in slach om ’e earm, want yngeand ûndersyk sil sjen litte moatte wat hjirfan yn boarnen bestevige en befestige wurdt.

Sierck Jans Donia * Menaam of Kimswert omstrings 1560 † Kimswert 31-7-1629; boer te Kimswert
x Kimswert Tyedt Piersdr Donia * omstrings 1581 † 1656
>
Pier Sierx Popta
* Kimswert omstrings 1608
>
Pier Piers Popta
* Kimswert omstrings 1640
>
Pier Piers Popta
* Kimswert omstrings 1670
>
Antje Piers
(sjoch: Stamrige I)

STAMRIGE
Wat is in stamrige?

GENERAASJE I
Wypke Eyberts (ek: Eiberts, Eijberts, Egberts) * Penjum omstrings 1705 † nei 1749; neamd te Penjum 1726, ’32, ’44, ’49; yn ’e Floreenkohieren fan 1738, ’48, ’58 en ’68 neamd as hierder fan in sate en lân fan sawat 11 pûnsmiet ûnder Penjum; by in folkstelling yn 1744 bestiet syn húshâlding út njoggen persoanen; oanslach: ƒ 10,00; neffens it Kwotisaasjekohier fan 1749 binne der seis folwoeksenen en twa bern en is Wypke in ‘gering boer’ mei in fermogen fan ƒ 500,00; Wypke wurdt neamd yn it Rjochterlik Argyf fan Wûnseradiel as hypteekjouwer oangeande 300 karoalus gûnen foar de hypteekhâldster Gatske Dirks, widdo fan Alef Jans te Makkum
x 1 Penjum 13-1-1726 Tjeetske Ynses (ek: Tjitske); wennet yn 1726 te Penjum
x 2 Penjum 14-9-1732 Antie Piers; wennet yn 1732 te Wytmarsum; dr f. Pier Piers Popta
Bern út it earste boask:
1 Ynse Wypkes * Penjum 19-1-1726 ~ dêr 2-2-1727 † op syn heechst 1 jier âld
2 Lieuk Wypkes  Penjum 1728 ~ dêr 8-8-1728 † op syn heechst 1 jier âld
3 Antie Wypkes [?]
Bern út it twadde houlik:
4 Jeltie Wypkes ~ Penjum 6-9-1733 † 4-11-1795, 62 jier
x Jacob Gerlofs Terpstra * Wûns 22-5-1738 † 18-2-1809, 70 jier; sn f. Gerlof Jacobs en Trijntje N.N.
5 Eibert Wypkes van Popta, folget II
6 Pier Wypkes ~ Penjum 16-9-1736
x Penjum 8-5-1763 Martsen Gerlofs, fan Surch
7 Douwe Wypkes
* Penjum 21-9-1738 ~ dêr 21-9-1738 † op syn heechst 1 jier âld
8 Douwe Wypkes ~ Penjum 25-10-1739 † 8-5-1810, 70 jier; Douwe is by ferstjerren widner en lit dan twa bern nei
x Kimswert 3-1-1773, hy fan Kimswert, hja fan Penjum, Jantje Leenderts Popta; Jantsje Leenderts wurdt by trouwen en by dopen fan har beide Wypkes mei de tanamme Popta neamd, yn in Register fan militairen yn 1815 as mem fan har soan Wypke: Van Popta; Douwe Wypkes wurdt net mei in achternamme oantsjutten
x? 2 Wytmarsum 14-5-1793 Martentje Gerbens, by trouwen fan Mullum
Bern:
1 Wypke Douwes * Kimswert 3-10-1773 ~ dêr 28-11-1773
2 Neeltje Douwes * Kimswert 23-1-1776 ~ dêr 25-2-1776
3 Antie Douwes * Kimswert 31-8-1779 ~ dêr 19-9-1779
4 Neeltje Douwes * Kimswert  5-8-1784 ~ dêr 5-9-1784
5 Wypke Douwes van Popta * Wytmarsum 30-10-1789 † ? wurdt ein 1814 fermist út Grins (list fan fermisten tagong 11, ynvintarisnr 6510 nr 22, Ryksargyf Arum, folio 2); lotteling (lotnr 36) lichting 1809 Mairie Arum; Wypke moat him op 11-4-1812 om 9.00 oere melde by de Raad van Recrutering te Ljouwert, 87e Kohorte Nasjonale Garde, 1 Bataljon, 4e Kompanjy yn garnisoen te Grins

9 Tæke Wypkes * Penjum 9-9-1742 † op syn heechst 1 dei âld
10 Tjietske Wypkes * Penjum 1744 ~ dêr 14-6-1744 † op syn heechst 1 jier âld
11 Teeke Wypkes * Penjum 1746 ~ dêr 29-5-1746
x Penjum 29-3-1772 Duttje Harmens, fan Penjum
Bern:
1 Antje Tækes van Popta * Penjum omstrings 1799 † Tsjom 26-8-1817, hûsnr 56, 38 jier;
x Frjentsjerteradiel 8-12-1822 Jan Jacobs Hilverda * 1779 † Tsjom 18; keapman te Tsjom; sn f. Jacob Jans Hilverda en Tjitske Klazes, boeren te Tsjom;
Jan x 2 Barradiel 30-5-1840, 62 en sawat 44 jier, Geertje Oepkes Bouma (ek: Gettje, en: Bouwma) * Tsjom omstrings 1796 † Easterbierrum 13-4-1862; yn 1840 boerinne; dr f. Oepke Pieters Bouma en Jetske Klazes Boersma;

Gjet x 1 Pieter Jans de Vries; x 3 Pieter Jakobs Faber; x 4 Jelle Pieters Zijlstra
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Zijlstra
12 Hinke Wypkes ~ Penjum 9-11-1749 † dêr 19-11-1815, 66 jier
x Penjum 28-7-1773 Pytter Sækeles * Penjum 3-1-1743 † dêr -2-1805, 62 jier; boer te Penjum; sn fan Sækele Lieuwes, skûtfarder te Penjum, en Trijntje Hendriks; neiteam neamt har Van der Velde


GENERAASJE II
Eibert Wypkes van Popta (ek: Egbert, Eijbert, Eybert; sûnt 1811 Van Popta) ~ Penjum 19-12-1734, de heit wit by de doop de bertedatum net, † Kimswert 9-1-1818, hûs Letter K nr 24, 83 jier; boer te Penjum op in pleats fan 80 pûnsmiet; neffens it Floreenkohier fan 1768 hierder fan in sate en lân ûnder Kimswert, eigner: Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grytman fan Wûnseradiel; fan deselde hiert er ek los lân ûnder Penjum; Eibert hat rjochten op stikken net-bewurke lân by Penjum; yn it Floreeenkohier fan 1778, ’88, ‘98 neamd as pachter fan in sate fan 130 pûnsmiet (omstrings 1644 is dêrfan eigner Jacob Tjebbes Popta, in âld-omke fan Henricus Popta, fan it Poptaslot te Marsum); neffens it Floreenkohier fan 1788  is Eibert eigner fan de helte fan 8 pûnsmiet by Kimswert en yn 1798  eigner (mei syn seagers Jacob Gerlofs en Pytter Saekeles) fan in fjirde part fan 65,5 pûnsmiet ûnder Kimswert; by syn ferstjerren mei 83 jier noch boer ûnder Kimswert
x 1 Sytske Gerlofs, fan Wûns
x 2 Penjum 12-8-1764, 29 en 20 jier, Geertje Lieuwes Nijdam * Skalsum omstrings 1744 † Kimswert 20-5-1826, hûsnr K24, 82 jier; by trouwen te Kimswert; boerinne ûnder Penjum en Kimswert; eigner fan lân ûnder Kimswert; dr f. Lieuwe Yedes Nijdam, 1738-1744 boer te Skalsum, 1748-1768 boer ûnder Tsjom, en Folkertje Botes
Sjoch: W. Tsj. Vleer – Nijdamstra-boek Diel I, Nijdamstra Stichting, Snits, 1956

Op 12-12-1811 nimt Eibert Wypkes de namme Van Popta oan foar himsels en syn bern Wypke, 46 jier, Lieuwe 32 jier,  Antje, 43 jier en syn bernsbern Gitje, 24, Tjitske, 21, Eibert, 19, Folkertje, 18, Pier, 15, Pietje 11, Maaike, 9 en Klaaske, 7 jier.

Geartsje Liuwes Nijdam hâldt sneon 4 april 1825, de moarns om 8.00 boelguod:
9 kalve en -molkkij, 2 feare kij, 5 bêste rierren, 6 hokkelingen, 7 hynders, 15 skiep, 30 weiden hea, 3000 beane- en slûkskeaven, 2 klampen rûchstrie, 3 heaweinen, 3 jirdkarren, 2 ploegen, 7 eiden, 2 lânrôlen, 1 weintsje, 1 seas, in snijbank, in rasp, in wine, in moudeboerd, in trôge, 2 kratten, wat lûk- en hânridskip, in tsjerne mei 4 koperen hoepen, 16 koperen aden, 6 dito amers, 2 hântsjettels, 3 goatlings, 5 molkfetten, 10 houten amers en oar pot-en-panguod, in grutte evener mei skalen en gewicht, 3 siden spek, 12 stikken ljirre; fierders 1 kabinet, laadtafel, klok, 3 bêden mei alles wat der om-en-ta heart, tafels, stuollen en fierder húsrie.

Bern út it twadde boask:
1 Wypke Eiberts van Popta, folget III.1
2 Folkertje Eiberts * Kimswert 27-2-1767 ~ dêr 23-4-1767 † dêr 1787, 20 jier
x Kimswert 2-4-1786, 19 en 25 jier, Age Klazes Westra * Kimswert omstrings 1761 † Kimswert 25-7-1822, 61 jier; boer te Kimswert; sn f. Klaas Tjallings (yn stjerakte fan Age postúm neamd Westra) en syn twadde frou Lijsbeth Douwes, boeren te Kimswert
Age x 2 Kimswert 5-4-1789 Sjieuwke Paulus Wiersma * Almenum omstrings 1762 † Kimswert 20-8-1836, hûsnr K56, 74 jier; boerinne te Kimswert, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Paulus Allerts en Grietje Klazes
3 Antje Eiberts van Popta
* Kimswert 5-4-1769 ~ dêr 23-4-1769 † Winaam 9-11-1857, hûsnr 24, 88 jier; boerinne Wytmarsum, Penjum en Seisbierrum, by ferstjerren sûnder berop te Winaam;
x Wytmarsum 1-4-1792, beide 22 jier, Haye Cornelis Blanksma * Wytmarsum 21-4-1769 ~ dêr 30-4-1769 † Seisbierrum 9-3-1840, hûsnr 102; 70 jier; boer te Wytmarsum; yn 1818 boer te Penjum; yn 1826 en by syn ferstjerren setboer te Seisbierrum; sn f. Cornelis Hayes Blanksma en Joukjen Doekles, boeren te Wytmarsum
Sjoch:
Carel Dirks Bouma – Nageslacht Haye Cornelis Blanksma en Antje Eiberts van Popta – Tresoar 4.210.210 Friesland Genealogiën, GEN 15.22.08 blan, omstrings 1989
Leppel Lieuwe Wigles Anema 
4 Lieuwe Eiberts * Kimswert 28-4-1773 ~ dêr 9-5-1773 † 1778, 5 jier
5 Pier Eiberts * Kimswert 9-2-1776 ~ dêr 17-3-1776
6 Lieuwe Eiberts van Popta, folget III.2

GENERAASJE III
III.1 Wypke Eiberts van Popta * Kimswert 4-5-1765 ~ dêr 26-5-1765 † Arum 10-8-1834, 69 jier; soan fan II Eibert Wypkes; hûs A56, yn 1788 en ’98 neamd yn ’e floreenkohieren as hierder fan in sate en lân ûnder Penjum, likernôch 102 pûnsmiet; tusken 1803 en 1806 ferfearn nei Arum, yn 1812 dêr húsman, yn 1812 dêr boer neamd, yn 1818 dêr hierder fan pleats fan 107 pûnsmiet, yn 1823, ’30 dêr boer; yn 1798 en 1813 neamd as lid fan ’e Munisipale Rie (gemeenterie yn ’e Frânse tiid) foar Arum; yn 1814, ’25, ’30 Ryksûntfanger fan ’e belestingen
x Arum 4-5-1788, 23 en sawat 20 jier, Joukjen Klaazes Holkeboer (inkeld ek: Holkenboer) * Arum omstrings 1768 † dêr 23-1-1826, hûsnr A100, 59 jier; dr f. Klaas Jacobs (yn stjer-akte fan Joukje neamd Holkeboer, hat er syn achternamme postúm skipe?) en Tjitske Oepkes [Bonnema?]

Wypke Eiberts hâldt  tiisdei 8-4-1823 om 9.00 oere boelguod te Arum, ferkeap fan syn feebeslach, reau, ark en húsgerei. Ljouwerter krante, 25, 28-3 en 1, 4-4-1823
Ljouwerter krante, 15 en 19-8-1834

Bern:
1 Geertje Wypkes van Popta * Penjum 7-3-1789 ~ dêr 5-4-1789 † Arum 18-11-1864, 75 jier; boerinne te Arum, Kimswert en wer te Arum, by ferstjerren dêr sûnder berop
x 1 Arum 5-4-1807 Doede Eits Fennema * Arum 29-10-1785 ~ dêr 20-11-1785 † dêr 16-9-1820, hûsnr A34, 34 jier; boer te Arum; sn f. Eit Jacobs Fennema, boer te Arum, yn 1820 dêr rintenier, en Pierkje Jacobs van der Zee, boerinne te Arum
x 2 Wûnseradiel 20-8-1825, 36 en 51 jier, Jan Harmens Hoogterp * Mullum 8-2-1774 † Arum 1-4-1837, hûsnr A34 (selde stjerhûs as Doede Eits Fennema), 63 jier; yn 1798, 1801, ’03, ’05 boer te Penjum, yn 1812, ’14, ’25, ’32 boer te Kimswert, by ferstjerren boer te Arum op ’e selde pleats as dêr’t Geartsje op buorket mei har earste man; sn f. Harmen Harkes en Aaltje Jans, (yn stjer-akte fan har soan Jan neamd: Aaltje Tætses), boeren te Arum
Jan x 1 1798 Sjirkjen Tækeles Tolsma (ek: Sierkje/Sjerkje, Tekkeles) * Mullum 22-5-1774 † Kimswert 7-4-1814, hûsnr 2, 39 jier; dr f. Tækele Sjirks Tolsma en Feikjen Hanses de Jong, húslju te Mullum

Ljouwerter krante, 7-4-1837

2 Tjitske Wypkes van Popta * Penjum 11-10-1790 ~ dêr 31-10-1790 † Arum 4-3-1874, 83 jier; by trouwen sûnder berop te Arum, sûnt dêr boerinne; by ferstjerren dêr allyksa sûnder berop
x Wûnseradiel 23-10-1813, 23 en 21 jier, Pierius Augustinus Lycklama à Nijeholt * Warkum 13-12-1791 ~ dêr 1-1-1792 † Arum 14-5-1857, 65 jier; boer te Arum; sn f. Augustinus Lycklama à Nijeholt en Trijntje Douwes Feikema, boeren te Warkum, yn 1799, 1813 te Arum, yn 1813 sûnder berop te Arum; tolve bern; sjoch: Oersicht Lycklama à Nijeholt; Tolve bern fan Tsjitske en PieriusBoarnen Pierius Lycklama à Nijeholt
3 Eibert Wypkes van Popta, folget IV.1
4 Folkertje Wypkes van Popta * Penjum 18-9-1793 ~ dêr 27-10-1793 † Britswert 3-6-1871, 77 jier; yn 1844 skipperske te Snits; yn 1849 skipperske ‘wonende in een vaartuig zonder vaste woonplaats’; yn 1852 skipperske te Kubaard; yn 1854 turfskipperske te Snits; yn itselde jier skipperske te Wommels; yn 1860 sûnder berop te Snits; yn 1865 yn tsjinst by Pier Pieters Jongema, keapman te Wommels; ferfart 10-5-1865 dêrwei nei Tsjom, ferfuzet 15-6-1866 út Tsjom nei Snits; by fertsjerren sûnder berop te Britswert; Folkertsje hat by Hindrik tolve bern
x Wûnseradiel 21-5-1814, tagelyk mei har broer Eibert, 20 en 24 jier, Henricus Durks van Gorkum (by doop en yn trou-akte Henricus, fierders meast Hendrik) ~ Arum 11-3-1790 † Snits 4-7-1848, yn syn skip, 58 jier; by trouwen en yn 1821, ’22, ’24 koaltsjer (= ferbouwer fan – benammen – koal) te Arum; yn 1817, ’26, ’28 dêr skipper; yn 1826 dêr ek arbeider; yn 1830 keapman te Snits; yn 1831, ’36, ’44 en by ferstjerren dêr skipper; sn f. Durk Hendriks van Gorkum (ek: Dir(c)k van Gorcum), keapman, wennet yn 1789, ’90, ’92, ’97, ’1802, ’03 te Arum; prúkmakker; yn 1814 mr kleanmakker te Snits, en Janke Willems
5 Klaas Wypkes * Penjum 28-10-1795 ~ dêr 29-11-1795 † foar 1811
6 Pietje Wypkes * Penjum 28-5-1798 ~ dêr 8-7-1798 † foar 21-7-1801
7 Pier Wypkes van Popta, folget IV.2
8 Pietje Wypkes van Popta * Penjum 21-7-1801 ~ dêr 23-8-1801 † Warkum 17-5-1875, Wyk G nr 69, 73 jier; yn 1826 tsjinstfaam te Arum; komelkerske te Wytmarsum en Warkum, by fertsjerren dêr sûnder berop
Pytsje hat by Piter ien bern: Wytze Pieters van Kampen * Wytmarsum 5-5-1828 † dêr 26-3-1829, 10 moanne
x Wûnseradiel 1-3-1828, 26 en 25 jier, Pieter Wytses van Kampen * Wytmarsum omstrings 1803 † Warkum 1-7-1857, 54 jier; by trouwen en yn 1846 komelker te Wytmarsum; yn 1848 en by ferstjerren komelker te Warkum; yn 1828 dêr koaltsjer; sn f. Wytze Lieuwes van Kampen, yn 1812, ’13, ’19. ’26 arbeider te Wytmarsum, yn 1822, ’28 dêr koaltsjer, yn 1828, ’32 dêr komelker, yn 1836, ’38 dêr boer, en Trijntje Reinders Ploegstra
Piter Wytses van Kampen keapet 14-12-1848 in hûs mei moestún te Warkum, keapsom: ƒ 800,00; by Piter syn ferstjerren is der in saldo fan ƒ 727,61; de erfgenamten fan Pytsje ferkeapje 10-12-1875 in hûs en hiem te Warkum, keapsom: ƒ 1.718,00
9 Maijke Wypkes van Popta * Penjum 20-10-1803 ~ dêr ~ 27-11-1803 † Arum 24-9-1862, 58 jier; by ferstjerren sûnder berop te Arum
x Wûnseradiel 28-4-1838, beide 34 jier, Pieter Jacobs Hoitinga * Arum 14-11-1803 † dêr 10-6-1848, 44 jier; arbeider te Arum; sn f. Jacob Douwes Hoitinga, arbeider te Arum, poldermûnder te Achlum, en Johanna Pieters Ysma (ek: IJsma); trije bern: Johantje * 1840 † 1874; Wypke *  en † 1841; Wypke * 1842 † 1892
Piter Jabiks Hoitinga kin net skriuwe; by syn ferstjerren wurdt in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn troch de gemeente, d.w.s. dat Piter-en-dy ûnder oaren de begraffeniskosten net sels betelje kinne
10 Klaaske Wypkes van Popta * Arum omstrings 1805 † dêr 30-1-1825, hûsnr A100, 19 jier; faam te Arum 1825

III.2 Lieuwe Eiberts van Popta * Kimswert 23-12-1779 ~ dêr 9-1-1780 † Arum 13-4-1825, 45 jier; soan fan II Eibert Wypkes; by trouwen arbeider te Kimswert, yn 1818, ’20, ’22, ’25 koaltsjer te Arum
x Wûnseradiel 21-6-1817, 37 en 17 jier, Sytske Wybes Jorritsma * Kimswert omstrings 1799 † Frjentsjer 10-4-1869, Wyk KV nr 1A, 70 jier; by har earste houlik faam te Kimswert, by twadde sûnder berop te Arum; yn 1857 en by ferstjerren sûnder berop te Frjentsjer; dr f. Wybe Sybrens Jorritsma, mr grofsmid te Arum, en Dieuwke Sydses
Sytske x 2 Wûnseradiel 5-7-1828, 28 en 30 jier, Bartle Johannes Stellingwerf * Arum omstrings 1797 † Frjentsjer 15-5-1867, Wyk KV nr 1A, 69 jier; by trouwen timmerman te Arum; yn 1832 winkelman te Frjentsjer; yn 1834, ’36 dêr timmerfeint; yn 1839, ’43, ’54 en by syn ferstjerren dêr timmerman; sn f. Johannes Cornelis Stellingwerf, wennet yn 1819 te Arum hûsnr 139, en syn earste frou Baukjen Bartles Fijnje (ek: Fijnja, Finja)
Bern:
1 Geertje Lieuwes van Popta
(ek: Getje, Gjet) * Arum 21-7-1818 † Tsjom 1-10-1854
x Frjentsjer 15-6-1845, 26 en 28 jier, Sjoerd Ulbes Hannema * Wommels 26-9-1816 † Frjentsjer 1-12-1899; by syn earste houlik sûnder berop te Tsjom, keapet yn 1845 ien fan ’e twa moles op Laakwert (kadastraal B 154, sloopt yn 1912) en is dêr yn 1846 koaltsjer en poldermûnder yn in nijboud mûndershûs dêrby; yn 1860, ’61, ’64 poldermûner te Hitsum, yn 1887 sûnder berop te Frjentsjer, yn 1888 koaltsjer oan ’e Wommelserdyk (noard-eastside nr 126) te Tsjom; sn f. Ulbe Johannes Hannema, boer op Hoitinga state en op Holpryp ûnder Wommels, op Beium ûnder Arum en op Groot Meesterhuys ûnder Tsjom, en Tietje Dirks Dijkstra
Sjoerd x 2 Frjentsjerteradiel 15-10-1860, 44 en 29 jier, Sjieuwke Klazes van Smeden * Harns 21-3-1831 † Tsjom 13-2-1865; by x húshâldster te Hitzum, by Sjoerd tink; dr f. Klaas Baukes van Smeden, bakker te Harns, en Tjietske Wybrens van der Zee.
Gjet, har man Sjoerd Ulbes Hannema en har broer Lieuwe Lieuwes van Popta ferkeapje 24-5-1848 in fjirde part fan in sate en lân te Kimswert (nr 24) oan Klaas Ages Westra te Kimswert; keapsom: ƒ 2.540,00
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema-Harns

Ljouwerter krante

2 Wiebe Lieuwes van Popta * Arum 25-12-1820 † dêr 13-1-1822, 1 jier
3 Wybe Lieuwes van Popta
* Arum 13-10-1822; wennet yn 1848 te Rie; yn 1851 Mr grofsmid op Kingmatille ûnder Sweins; fertrokken nei Noard Amearika, by in boedelskieding yn 1854 wit de famylje net wat syn berop en wenplak is; syn broer Lieuwe is dan bewâldfierder foar him

Wybe is yn 1851 ferlegen om in smidsfeint, Ljouwerter krante 20 en 26-6-1851

4 Lieuwe Lieuwes van Popta, folget IV.3

Penjum om 1800 hinne

GENERAASJE IV
IV.1 Eibert Wypkes van Popta * Penjum 23-6-1792 ~ dêr 8-7-1792 † 20-1-1857, 64 jier; soan fan III.1 Wypke Eiberts van Popta; by trouwen ‘Boeren Zoon’ te Arum (dat is meast de oantsjutting dat de soan op ’e âlderspleats mei-arbeidet), sûnt om ende by 1815 eigenerfd boer op Hania state ûnder Penjum (yn 1828 wurdt as mei-eigner neamd Rients Watses Abma, yn 1838 is Eibert iennichst eigner); omstrings 1839 boer te Goaiïngea, yn 1843, ’45, ’46, ’48, ’52 allyksa; yn 1833 kapitein 2e Register, Milysje fan Wûnseradiel; gemeenteriedslid fan Wymbritseradiel;
x 1 Wûnseradiel 21-5-1814, 21 en 29 jier, tagelyk mei syn suster Folkertsje, Jetsche Broers Postma (ek: Jetske) * Penjum 10-10-1784 ~ dêr 31-10-1784 † dêr 3-11-1821, hûsnr P6, 37 jier; by trouwen sûnder berop te Penjum, sûnt dêr boerinne op har erfskip Hania state; dr f. Broer Rientzes en Akke Symons Agema, eigenerfde boeren op Hania state ûnder Penjum, yn 1821 rintenieren;
x 2 Wûnseradiel 30-10-1824, 32 en 22 jier, Hesseltje Tækes Tækema (ek: Tacoma, tekenet sels: Taekema) * Penjum 17-2-1802 † Drylts 23-4-1887, 85 jier; boerinne te Goaiïngea; yn 1866 en by ferstjerren sûnder berop te Drylts; dr f. Tæke Ysbrands Tækema, boer te Penjum, ûntfanger Ryks Belestingen, assessor (=wethâlder) fan Wûnseradiel, en Antje Scheltes Hilarides, boeren te Penjum
Hjirûnder – heechst wierskynlik – Eibert Wypkes van Popta en syn twadde frou Hesseltsje Tækes Taekema, jong en wat âlder; sjoch: Fotoalbums Van Popta I, II en III,


Stjerakte Jetske Broers Postma
Eibert Wypkes hâldt boelguod op moandei 16-4-1821 om 9.00 oere te Penjum
Eibert Wypkes ferhiert in pleats foar njoggen jier. Ljouwerter krante, 26-4-1822
Eibert Wypkes ferhiert syn pleats ûnder Penjum. Ljouwerter krante, 18 en 25-1-1839
Ljouwerter krante, 23, 27 en 30-1-1857
Ljouwerter krante, 23-4-1857

Bern út it earste boask:
1 Wypke Eiberts van Popta * Penjum 23-9-1815 † Aken 30-7-1845, 29 jier, ûnder in reis troch Europa; boer ûnder Kimswert, yn 1839 hâldt er dêr boelguod; by ferstjerren rintenier wenjend te Goaiïngea; Wypke lit in saldo nei fan ƒ 4.801,49

Wypke Eiberts van Popta hâldt as jongfeint fan 24 jier boelguod, letter stiet er te boek as rintenier. Ljouwerter krante, 23 en 26-1839
Ljouwerter krante, 15 en 19-8-1845:

2 Broer Eiberts van Popta, folget V.1
3 Joukjen Eiberts van Popta * Penjum 19-7-1820 † dêr 19-4-1854, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Goaiïingea; boerinne te Goaiïngea; yn 1850 mei har broer Broer eigner fan Hania state ûnder Penjum, elk foar de helte; Joukje en Hessel litte gjin bern nei; Joukje lit in saldo nei fan ƒ 22.982,43
x Wûnseradiel 13-5-1848, op houlikse betingsten, beide 27 jier, Hessel Baukes Tacoma (ek: Takoma) * Wytmarsum 8-8-1820 † Penjum 27-9-1870, 50 jier; boer te Penjum; by ferstjerren dêr sûnder berop; tsjerk- en earmfâd; sn f. Bauke Hessels Tacoma en Janke Sikkes Steensma, boeren te Wytmarsum en Penjum
Hessel x 2 Wûnseradiel 8-3-1855 Hittje Pieters Poelstra, widdo fan Broer Eiberts van Popta, sjoch: V.1

Ljouwerter krante, 25 en 28-4-1854
Ljouwerter krante, 19 en 23-5-1848

Bern út it twadde houlik:
4 Tæke Eiberts van Popta, folget V.2
5 Klaas Eiberts van Popta * Penjum 8-3-1828 † dêr 27-7-1830, hûsnr P6, 2 jier
6 Antje Eiberts van Popta * Penjum 3-2-1830 † dêr 11-3-1833, hûsnr P6, 3
7 Klaaske Eiberts van Popta * Penjum 3-6-1832
x Wymbritseradiel 5-5-1855, 22 en 21 jier, Hein Theunis Alberda * Ysbrechtum 6-9-1833 † Snits 22-8-1907, 73 jier; by trouwen boer te Ysbrechtum; yn 1856 dêr keapman; yn 1858 boer te Penjum; yn 1862 arbeider te Drylts (hûsnr 135); dêr sûnder berop yn 1862 en ’63; yn 1867 dêr keapman; yn 1880 arbeider te Snits, wennet dêr ek yn 1887; by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Theunis Gerrits Alberda en Grietje Heins Wiersma, boeren op sate ’t Zandt te Ysbrechtum
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1958, side 14, S.G. Alberda – Kertiersteat fan Simon Gerrit Alberda

Ljouwerter krante, 29-4-1905

8 Klaas Eiberts van Popta, folget V.3
9 Antje Eiberts van Popta * Penjum 30-9-1836 † Goaiïngea 18-5-1852, 15; Antsje lit in saldo nei fan ƒ 438,22

Ljouwerter krante, 21 en 28-5-1852

10 IJsbrand Eiberts van Popta * Penjum 26-9-1838 † dêr 22-4-1839, 7 moanne
11 IJsbrandia Eiberts van Popta
(ek: IJsbranda) * Penjum 22-2-1840 † Goaiïngea 28-8-1848, 8 jier en 6 moanne; Ysbrandia lit in saldo nei fan ƒ 215,75 (=3/64 part fan healbroer Wypke (IV.1.1) syn neilittenskip)

Ljouwerter krante, 1 en 9-8-1848

11 Pietje Eiberts van Popta * Goaiïngea 8-3-1843 † Nijlân (wenjend te Bolswert) 10-3-1920, 83 jier; by trouwen sûnder berop te Drylts
x Drylts 17-5-1866, 23 en 25 jier, Arjen Sybrandus Hiemstra * Sweins 24-12-1840 † Kubaard 10-4-1916, 75 jier; ferhuzet 12-9-1865 út Rien nei Dearsum; by trouwen boer te Dearsum; yn 1860 sûnder berop te Koudum; yn 1868 keapman te Nijlân; yn 1870, ’71, ’73, ’75, ’78 keapman te Easthim; wennet yn 1879 wer te Nijlân; húsmannet yn 1882, ’83 te Goutum; yn 1883 komelker te Burgum; yn 1891 en 1906 keapman te Kubaard, dêr yn 1902 en by ferstjerren winkelman; sn f. Sybrandus Arjens Hiemstra, boer te Sweins, sûnt Alde Maaie (12-5) 1855 te Rien (hûsnr 86), ferfart 26-6-1868 nei Dearsum, en Antje Jarigs Winselaar (ek: Wenselaar)
Arjen ferkeapet 9-4-1878 in hûs, pakhús en hiem te Easthim, keapsom: ƒ 2.682,00

Ljouwerter krante, 11-5-1866
Ljouwerter krante, 29-5-1866
Ljouwerter krante, 18-4-1916

12 Tjitske Eiberts van Popta * Goaiïngea 7-6-1846 † dêr 21-4-1848, 1 jier en 10 moanne

Ljouwerter krante, 25 en 28-4-1848

13 Wypke Eiberts van Popta, folget V.4

IV.2 Pier Wypkes van Popta * Penjum 4-5-1799 ~ dêr 26-5-1799 † Arum 20-9-1869, 70 jier; soan fan III.1 Wypke Eiberts van Popta; yn 1826 en by trouwen arbeider te Arum, oant syn ferstjerren
x Wûnseradiel 8-5-1830, 31 en 19 jier, Trijntje Jans Goslinga * Arum 10-11-1810 † dêr 4-8-1899, 88 jier; by trouwen sûnder berop te Arum; as widdo dêr  arbeidster; dr f. Jan Tjeerds Goslinga, arbeider te Arum, en Jacobje Mebus Rinja
Bern:
1 Joukjen Piers van Popta * Arum 4-3-1831 † dêr 28-1-1872, 40 jier; by trouwen faam te Arum, by ferstjerren dêr sûnder berop
x Wûnseradiel 11-2-1854, 22 en 23 jier, Dirk Wiebes Dijkstra * Wytmarsum 15-2-1830 † Arum 7-1-1908, 71 jier; by trouwen en letteroan arbeider te Arum by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Wybe Dirks Dijkstra, yn 1830, ’32 arbeider te Wytmarsum, yn 1854, ’61 idem te Arum, en Fokkje Wilts Koksma; Joukje en Durk ha twa bern
Durk x 2 Wûnseradiel 27-11-1873, 43 en 24 jier, 43 en 24 jier, Dieuwke Faber * Arum 3-2-1849 † Frjentsjer 1-2-1915, 65 jier; by trouwen faam te Arum; dr f. Gerben Wynsens Faber, yn 1845 keapman te Seisbierrum, yn 1846 kreamer te Frjentsjer, yn 184 ’59 arbeider te Arum, en Jetske Arends Bakker
2 Japkje Piers van Popta * 29-1-1833 † 20-10-1834, 1 jier
3 Japikje Piers van Popta * Arum 27-12-1834 † Koarnwert 1-11-1912, 77 jier; by trouwen faam te Penjum, yn 1901 en by ferstjerren sûnder berop
x Wûnseradiel 15-5-1858, 23 en 29 jier, Pieter Baukes Rijpma * Penjum 11-5-1829 † dêr 31-7-1895, 66 jier; oant syn ferstjerren arbeider te Penjum; sn f. Bauke Martens Rijpma, yn 1814 mûnersfeint te Arum, yn 1815 dêr mûner, yn 1824 arbeider te Hartwert, yn 1829, ’33, ’58 arbeider te Penjum, en Riemke Douwes Hoitinga
4 Klaaske Piers van Popta (Klaske) * Arum 4-12-1836 † Penjum 24-12-1862, 26 jier; by ferstjerren sûnder berop te Penjum
x Wûnseradiel 10-5-1862, 25 en 27 jier, Jan Annes Heistra * Surch 25-9-1834 † Penjum 29-11-1891, 57 jier [] Penjum; arbeider te Penjum; yn 1872, ’75 dêr koaltsjer; sn f. Anne Pieters Heistra (tekenet sels Heijstra), heibaas te Surch, en Hiltje Jans Sieswerda
Jan x 2 Wûnseradiel 11-5-1867, 32 en 27 jier, Aaltje Herres Risselada * Mullum 21-7-1839 † Wytmarsum 22-2-1913, 73 jier [] Penjum; by trouwen faam te Arum; yn 1897 sûnder berop te Penjum, by ferstjerren idem te Wytmarsum; dr f. Herre Sjerps Risselada, arbeider te Mullum, letter te Arum, en Grietje Attes Okkinga
Jan Heistra keapet 11-5-1887 in hûs en hiem te Penjum, keapsom: ƒ 905,00
5 Jantje Piers van Popta * Arum 2-12-1838 † dêr 22-2-1856, 17 jier
6 Wypke Piers van Popta * Arum 24-3-1840 † dêr 25-5-1864, 24 jier; by ferstjerren soldaat te Arum
7 Jan Piers van Popta, folget V.5
8 Eibert Piers van Popta * Arum 2-5-1845 † Penjum 8-3-1879, 33 jier; arbeider te Penjum
9 Pietje Piers van Popta * Arum 15-2-1849 † dêr 29-8-1863, 14 jier
10 Mebus Piers van Popta * Arum 17-6-1851 † dêr 23-11-1856, 5 jier
11 Broer Piers van Popta, folget V.6

IV.3 Lieuwe Lieuwes van Popta * Arum 13-10-1825 – Lieuwe is geboaren nei it ferstjerren fan syn heit Lieuwe† Frjentsjer 27-9-1876, Wyk TO nr 30, 50 jier; soan fan III.2 Lieuwe Eiberts van Popta; yn 1857, ’59, ’61, ’65, ’68 timmerfeint te Frjentsjer; yn 1858 dêr timmerman; yn 1862, ’63 timmerfeint te Peins, yn 1864 dêr timmerman; yn 1869 wennet er te Hjelbeam; by syn twadde houlik timmerfeint te Frjentsjer
x 1 Frjentsjer 17-5-1857, 31 en 20 jier, Grietje Ulbes Lantinga * Kubaard 6-6-1836 † Frjentsjer 7-2-1870, Wyk TN nr 64, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Frjentsjer; dr f. Ulbe Jelles Lantinga, yn 1831 kupersfeint te Tsjom, yn 1836 koperslachtersfeint te Kubaard, en Lijsbert Ages Roukema
x 2 Frjentsjer 25-10-1874, 49 en 50 jier, Antje Geerts van der Meulen * Dokkum 23-3-1823 † Frjentsjer 15-9-1904, 80 jier; yn 1874 arbeidster te Frjentsjer; Antsje kin net skriuwe; dr f. Geert Keimpes van der Meulen, mûnersfeint te Dokkum, en Carolina Louiza Wilhelmina Lodeyzen (kin net skriuwe)
Antsje x 1 Barradiel 1-5-1852, 29 en 24 jier, Jan Jans Piebenga * Frjentsjer 22-1-1828 † dêr 23-4-1873, 45 jier; by trouwen kleanmakker te Tsjummearum, yn 1864, ’73 dêr arbeider, by ferstjerren arbeider te Frjentsjer; sn f, Jan Jans Piebenga, kleanmakker te Frjentsjer, en Jantje Willems Steenbergen
Lieuwe hiert yn 1848 bou en greide fan it Klaarkampster Weeshûs te Frjentsjer; op 27-10-1856 keapet er in hûs en hiem te Frjentsjer (TO nr 116) foar ƒ 863,00; op 10-2-1862 ferkeapet er dat foar ƒ 1.378,00
Bern:
1 Lieuwe Lieuwes van Popta
* Peins 11-1-1858 † Peins 8-7-1864, 6 jier
2 Ulbe Lieuwes van Popta
* Frjentsjer 7-6-1859; Ulbe wurdt yn 1874 twaris feroardiele foar oertrêding fan ’e Jachtwet
3 Sytske Lieuwes van Popta
* Frjentsjer 30-3-1861 † Peins 14-7-1864, 3 jier
4 Elisabeth Lieuwes van Popta
* Peins 23-10-1862 † Frjentsjer 31-3-1893, Wyk OV nr 11, 30 jier; tsjinstfaam, by ferstjerren sûnder berop te Frjentsjer
5 Baukje Lieuwes van Popta
* Peins 9-10-1863 † Frjentsjer 31-10-1865, 2 jier
6 Lieuwe Lieuwes van Popta
* Frjentsjer 11-7-1865
7 Age Lieuwes van Popta
* Frjentsjer 27-8-1868 † dêr 31-10-1868, Wyk OV nr 12A, 2 moanne

GENERAASJE V
V.1 Broer Eiberts van Popta * Penjum 27-2-1818 † dêr 17-6-1851, 33 jier; soan fan IV.1 Eibert Wypkes van Popta; boer op Hania state ûnder Penjum; yn 1850 mei syn suster Joukjen (IV.1.3) dêrfan eigner, elk foar de helte; tsjerkfâd
x Barradiel 8-5-1841, 23 en 19 jier, Hittje Pieters Poelstra * Almenum 1-7-1821 † Kimswert 10-9-1884, 65 jier; boerinne te Penjum; dr f. Pieter Herkes Poelstra (ek: Heerkes), yn 1814 boer te Wûns, letter te Almenum, en Jantje Thomas Poelstra
Hittje x 2 Wûnseradiel 8-5-1855 Hessel Baukes Tacoma, widner fan Joukjen Eiberts van Popta, sjoch IV.1.3
Op 5-11-1870 is der boedelskieding fan replik en ûnreplik guod by Hitsje te Penjum, wearde: ƒ 90.083,00

Hittsje trout op ’e selde dei as har suster Jetske (dan 21 jier), dy giet yn ’e lange hier mei Pieter Jans Hiddinga, soan fan Jan Rientses Hiddinga en Kinke Pieters de Haan, boeren te Winaam. Ljouwerter krante, 11 en 14-5-1841
Ljouwerter krante, 16 en 19-9-1884

Bern:
1 Jetske Broers van Popta * Penjum 10-3-1842 † dêr 18-6-1842, 2 moanne
2 Eibert Broers van Popta * Penjum 23-6-1843 † dêr  11-8-1851, 8 jier
3 Pieter Broers van Popta, folget VI.1
4 Jetze Broers van Popta * Penjum 24-8-1849 † dêr 24-12-1851, 2 jier

Ljouwerter krante, 26-12-1851

V.2 Tæke Eiberts van Popta * Penjum 9-3-1826 † Drylts 16-6-1891, 65 jier, [] Drylts; soan fan IV.1 Eibert Wypkes van Popta; yn 1848 boer te Drylts; gemeenteriedslid fan Drylts, syn namme stiet as sadanich op ’e earste stien fan it gemeentehûs fan Drylts, 15-4-1859; fan omstrings 1860 oant 1867 wethâlder; fan 4-4-1867 oant 21-12-1874 en fan 28-5-1876 oant syn ferstjerren yn 1891 dêr boargemaster; wennet fan 6-4-1875 oant 6-6-1876 te Utrecht
x 1 Wymbritseradiel 2-5-1846 Baukje Douwes Boschma* Ysbrechtum 23-5-1829 † Drylts 19-6-1872, 43 jier, [] Drylts; dr f. Douwe Jans Boschma en Yfke Feikes van der Meer, boeren te Ysbrechtum

Ljouwerter krante, 23-6-1872

Tæke Eiberts van Popta keapet 23-10-1862 yn ’e mande mei de Firma Wigle en Anne Visser & Zn, Jelle Annes Visser en Bauke Sybrens van der Velde, allegearre te Heech, in sate enlân te Heech, keapsom: ƒ 46.506,00
x 2 Ljouwert 1-11-1877 Eva Gjalts Kuipers * Ljouwert 17-6-1824 † dêr 5-6-1900, 75 jier; wennet yn 1892 te Ljouwert; dr f. Gjalt Johannes Kuipers, yn 1824 mr breabakker te Ljouwert, letter keapman, sûnt 1877 lid fennoatskip Kuipers-Miedema & Co (fabrikaazje masinale turf/briketten), en Antje Jacobus Radersma
Eva x 1 Ljouwert 6-9-1856, 32 en 62 jier, Bauke Annes Visser * Heech 30-10-1793 † dêr 15-3-1872, 78 jier; ielkeapman te Heech; oandielhâlder striekartonfabryk te Ljouwert; sn f. Anne Annes Visser, ielkeapman en reder te Heech, en Hinke Jans Poppes (ek: Henke, suster fan Gertje, sjoch hjirûnder)
Bauke x 1 Heech 18-2-1816, 22 en 30 jier, Trijntje Johannes Douma * Yndyk 13-2-1785 † Heech 25-4-1843, 58 jier; yn 1816 winkelfrou te Heech; dr f. Johannes Douwes en Trijntje Ates, yn 1816 rintenierske te Heech
Trijntje x 1 Heech 30-5-1803, 18 en 23 jier, Anne Wigles Visser * Heech 15-4-1780 † dêr 3-5-1809, 29 jier; ielkeapman te Heech, lid Fa Wigle en Anne Visser & Zn; sn f. Wigle Annes Visser, ielkeapman en reder te Heech, lid Fa. Wigle en Anne Visser & Zn; eigner fiskerij te Heech, Koudum en op ’e Fluezen, besit gâns huzen te Heech, en Gertje Jans Poppes (ek: Geertje, suster fan Hinke)
Bauke Annes Visser en Anne Wigles Visser binne dûbelop neven: de memmen binne susters en de heiten bruorren; dat binne soannen fan Anne Wygers Visser en Korneliske Ykes, ielkeaplju en reders te Heech en oprjochters fan ’e Fa. Wigle en Anne Visser & Zn; Anne en Korneliske binne piëtisten en foarrinners fan it Fryske Reveil. Sjoch: Frysk Skipfeart Museum – Anne Wygers Visser en Knilliske Ykes

Ljouwerter krante, 19 en 22-6-1891

Bern:
1 Eibert Tækes van Popta, folget VI.2
2 Douwe Tækes van Popta * Drylts 2-9-1849 † dêr 19-6-1850, 8 moanne

Ljouwerter krante, 7-9-1849

3 Hesseltje Tækes van Popta * Drylts 3-11-1851 † Easterbierrum 14-1-1883, 31 jier, [] Drylts; by trouwen sûnder berop te Drylts, de lêste seis moanne te Utrecht
x Drylts 13-7-1877, 25 en 27 jier, Jan Doorenbos * Peins 18-9-1849 † 1932; dûmeny, yn 1877 te Blauwkapel, Gemeente Sint Maartensdijk, yn 1877 te Easterbierrum; Capelle a/d IJssel; sn f. Bernardus Doorenbos; dûmeny, û.o. te Peins, en Froukeä Oomkens
Jan x 2 Drylts 13-7-1877, 37 en 31 jier, Tetje Sleeswijk Visser * De Lemmer 1854; by trouwen sûnder berop op ’e Lemmer; dr f. Frederik Sleeswijk Visser, learloaier op ’e Lemmer, en Kornelia Sleeswijk
4 Yfke Tækes van Popta * Drylts 29-5-1854 † dêr 10-6-1854, 11 dagen, [] Drylts
5 Douwe Tækes van Popta, folget VI.3
6 Bauke Tækes van Popta, folget VI.4
7 Yftinus Tækes van Popta, folget VI.5
8 Yfke Tækes van Popta * Drylts 2-7-1864 † dêr 23-4-1871, 4 jier, [] Drylts
9 IJsbrandus Anneus van Popta, folget VI.6

V.3 Klaas Eiberts van  van Popta * Penjum 24-8-1834 † Goaiïngea 23-8-1889, 54 jier; soan fan IV.1 Eibert Wypkes van Popta; boer te Goaiïngea
x Wymbritseradiel 14-5-1859, 24 en 18 jier, Grietje Catharinus Bootsma * Raard (Raarderhim) 24-12-1840 † Amsterdam 27-1-1903, 62 jier; by ferstjerren fan Klaas noch boerinne te Goaiïngea; wennet yn 1894 te Nieuwer Amstel; dr f. Catharinus Theunis Bootsma, yn 1836 boer te Turns, en Yfke Pieters Zetstra, boeren te Raard
Op 9-10-1884 hat skieding fan guod plak by fûnis fan ’e Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert. Klaas ferkeapet sa no en dan wolris wat, bygelyks op 4-9-1860, greide te Skearnegoutum, keapsom: ƒ 7.000,00; replik guod oan syn mem foar ƒ 2.248,00 en 31-12-1884 replik guod foar ƒ 4.9803. Hy bout skuld op by ferskate jildsjitters, fan 1864 oant ’83 sa’n ƒ 18.000,00.
Op 24-3-1859 wurdt er ta in boete feroardiele omdat er yn ’e herberch fan Ruurd Geerts de Ruiter de twa Ryksfjildwachters Johannes Wesselingh Brandenburgh en Albertus van Loon, stasjoneard te Snits, yn funksje ‘lomperts en beroerde kerels’ neamd hat; 20-8-1869 krijt er in boete foar ‘belediging in woord’. 
Bern: 
1 Eibert van Popta * Goaiïngea 24-4-1868 † 1930; ûnderwizer
x Wiena van Driel † Heilo 1968
2 Catharinus van Popta * Goaiïngea 16-1-1879 † Frjentsjer 1903; ûnderwizer; learaar Ingels

Ljouwerter krante, 14-5-1884
Ljouwerter krante, 27 en 30-8 en 3-9-1889

V.4 Wypke Eiberts van Popta * Goaiïngea  14-5-1849 † Winsum 19-7-1916, 67 jier; soan fan IV.1 Eibert Wypkes van Popta; Grifformeard; boer te Goaiïngea en Drylts, dêr’t alle bern geboaren wurde; yn 1909 komelker te Adorp; yn 1912 dêr fan boerebedriuw (dan noch komelker?), letter wurdt er dêr boer neamd; komt op 16-3-1914 út Adorp yn Winsum, dêr greidboer; allyksa boer te Parregea, Wytmarsum en Sauwert; by ferstjerren sûnder berop te Winsum; gemeenteriedslid en wethâlder fan Wymbritseradiel;

Ik voeg een foto van mijn ouders als bruidspaar bij:
image0.jpeg

Simon Eringa en Dirkiena Elisabeth Eringa-Oussoren 9-11-1933 met zuster van de bruid Jennie, en zuster van de bruidegom Ymkje. VII.9 mijn oom Hendrik/Henk gehuwd met Trijntje Elgersma was jurist. Kinderen: geen Ik zal verder aanvullingen nog nazien en opsturen. Dank voor de verwerking, Jence Simon Eringa;
x Wymbritseradiel 14-5-1870 Elisabeth Jelles Wijnia * Boazum 20-2-1849 † Winsum 11-12-1932 [] Drylts, 83 jier; boerinne; yn 1919 sûnder berop te Winsum; yn 1939 dêr greidboerinne; dr f. Jelle Wygers Wijnia en Wybrig Baukes Syperda, yn 1845 boeren te Boazum, sûnt 1850/’51 te Nijlân
Wypke Eiberts is wol boer, mar net yn hert en nieren. Syn belangstelling leit by de polityk en de godtsjinst. Hy is gemeenteriedslid en wethâlder en giet mei de Doleânsje by de Herfoarme Tsjerke wei; sadwaande moat er fan ’e pleats, want dy is fan dy tsjerke. Lysbeth Wynia har laach is fan ’e Ofskieding
Lysbeth is in tige ferstannige frou, tûk, foarútstribjend en mei gâns humor, se kin formidabel foardrage. Dat har soannen oer de weareld omswarmje, bliuwt se nofteren ûnder.

Ljouwerter krante, 20-5-1870
Ljouwerter krante, 23-11-1875
Ljouwerter krante, 17, 21 en 23-5-1882
Ljouwerter krante, 5-10-1886
Ljouwerter krante, 14 en 28-5-1900

Nijsblêd fan it Noarden, 18-7-1908
De Standaard, 13-5-1910
Ljouwerter krante, 24-5-1910
Nijsblêd fan it Noarden, 9-8-1914
Ljouwerter krante, 20 en 22-7-1916
Ljouwerter krante, 12 en 27-12-1937Bern:
1 Eibert Wypkes van Popta, folget VI.7
2 Jelle Wypkes van Popta, folget VI.8
3 Tæke Wypkes van Popta
* Goaiïngea 10-5-1874 † Drylts 21-8-1877, 3 jier

4 Wybrig Wypkes van Popta * Goaiïngea 10-11-1875 † Wytmarsum 4-9-1951, 74 jier, [] Wytmarsum; boerinne te Adorp, Burgum en Winsum; sûnt 1934 sûnder berop te Wytmarsum; yn it Befolkingsregister stiet by har dat se op 28-3-1900 ferfart nei de U.S.A.: ‘Unidentified region’, mooglik ha Wybrig en Keimpe it dêr in jiermannich; 10 bern
x Wûnseradiel 28-3-1900, 24 en 30 jier, Keimpe Johannes Jansen * Wolsum 10-3-1870 † Wytmarsum 7-5-1933, 63 jier, [] Wytmarsum; Kristlik Grifformeard, letter ‘G.G.’ = Grifformearde Gemeente?, yn ’e U.S.A. Christelijk Gereformeerd; yn 1896 boer te Skettens; by trouwen yn 1900 fan boerebedriuw te Wytmarsum; de húshâlding ferfart yn 1900 nei Amearika, dêr boer oant 1906 boer gte Zeeland op 9-5-1901 wurde se lidmaat fan ’e Christelijk Gereformeerde Gemeente te Zeeland (North Street), Michigan, se komme dan út Holland (Ninth Street), Michigan; se ferhúzje 1906 wer nei Nederlân, dêr earst buorker by heit/skoanheit op ’e pleats; de húshâlding komt yn Burgum (hûsnr 432) út Adorp op 13-5-1907, Keimpe is greidboer te Feanwâldsterwâl ûnder Burgum; ferfart dêrwei op 5-5-1919 nei Winsum (Baarderadiel, hûsnrs 152, 98, 105); ferhuzet dêrwei op Alde Maaie 1930 nei Wytmarsum en dêr is er oant syn ferstjerren grientekeapman; sn f. Johannes Baukes Jansen, yn 1870 boer te Wolsum, yn 1900 te Wytmarsum, en Atje Keimpes Hannema, boerinne te Wolsum en Wytmarsum, yn 1894 dêr sûnder berop, yn 1898 dêr wer boerinne (x 2 Sjerp Baukes Jansen, âldere broer fan har earste man)
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema-Dedzjum
Keimpe x 1 Wûnseradiel 25-5-1895, 25 en 21 jier, Sijbrigje Terpstra * Penjum 16-7-1873 † Skettens 17-6-1896, 22 jier; by trouwen sûnder berop te Allingawier, sûnt boerinne te Skettens; dr f. Doekle Douwes Terpstra en Aukje Ypes Jansen, boeren te Penjum

5 Hesseltje Wypkes van Popta * Drylts 13-6-1877 † Jorwert 23-7-1909, 32 jier, [] Jorwert; boerinne te Jorwert; 3 bern
x Wûnseradiel 7-5-1902, beide 24 jier, Thomas Hofman * Lekkum 7-10-1877 † Snits 17-10-1956, 79 jier, [] Tytsjerk; by trouwen fan boerebedriuw te Lytsewierrum; yn 1893 boer te Toppenhuzen; yn 1905, ’08, ’11 idem te Jorwert; yn 1928 op Alddiel ûnder Ljouwert; yn 1936, ’40 te Tytsjerk; sn f, Klaas Oenes Hofman en Emke Pieters Feddema, boeren te Lytsewierrum;
Thomas x 2 Baarderadiel 11-5-1911, 33 en 31 jier, Fokje Jacobus Inia * Tytsjerk 8-3-1880 † dêr 27-4-1936, 56 jier, [] Tytsjerk; by trouwen sûnder berop te Tytsjerk; widdo fan Otte Arjens Veninga; dr f. Jacobus Jochums Inia, yn 1880 komelker te Tytsjerk, yn 1911 dêr keapman, yn 1936 sûnder berop te Weinterp, en Trijntje Klazes van der Veen
Thomas x 3 Aaltje Groen

Ljouwerter krante, 27-7-1909


6 Antje Wypkes van Popta * Drylts 21-11-1878 † dêr 30-12-1878, 5 wiken
7 Antje Wypkes van Popta * Drylts 18-12-1879 † Piaam 7-2-1915, 35 jier, [] Piaam
x Wûnseradiel 11-5-1904, beide 24 jier, Thomas Gerrits Draisma * Piaam 8-2-1880 † Ljouwert 11-7-1953, 73 jier, [] Piaam; yn 1905 timmerman te Piaam, yn 1929 dêr oannimmer; ek timmerman te Apeldoorn; sn f. Gerrit Thomas Draisma, timmerman te Piaam, en Akke Dooitzes  de Jong
Thomas x 2 Wûnseradiel 22-5-1918, 38 en 28 jier, Antje Tijsma * Mullum 5-1-1890 † Ljouwert 7-10-1958, 68 jier, [] Piaam; by trouwen sûnder berop te Piaam; dr f. Tijs Tijsma en Frietzen de Vries, boeren te Mullum; 9 bern

Ljouwerter krante, 9-2-1915
Ljouwerter krante, 26-3-1915


8 Tæke Wypkes van Popta, folget VI.9
9 Wieger Wypkes van Popta * Drylts 15-9-1883 † Voorthuizen 28-2-1970, 86 jier, [] Voorthuizen; by trouwen fan boerebedriuw te Adorp; seefarder, boekhâlder en eigner fan in waskerij; wennet yn 1922 te Aldskoat, It Hearrenfean, yn 1923, ’25, ’28 te Oranjewâld
x Wûnseradiel 26-10-1912, 29 en 25 jier, Hotske Heeres * Ferwâlde 29-7-1887 † Ermelo 4-8-1966, 79 jier, [] Voorthuizen; by trouwen sûnder berop te Hieslum; dr f. Hylke Jans Heeres, yn 1880, ’81 sûnder berop te Warkum, yn 1883 fan boerebedriuw te Allingawier, en Sytske Gerrits van der Meer, sûnt 1883 greidboeren te Ferwâlde, yn 1893, 1912 te Hieslum
Bern:
1 Hylko van Popta; wenne te Voorthuizen 

Nijsblêd fan it Noarden, 20-6-1907
Apeldoornsche Courant, 1916 en 1919

10 Jeltje Wypkes van Popta * Drylts 26-9-1888 † Winsum 14-5-1945, 56 jier, [] Winsum; komt mei har heit en mem út Adorp te Winsum op 16-3-1914; by trouwen dêr sûnder berop; Jeltsje fersoarget har mem yn har lêste jierren, as dy slim siik is, oant har ferstjerren yn 1932
x Baarderadiel 21-5-1919, 30 en 28 jier, Ulbe Gerrits Bakker * Winsum 16-6-1891 † dêr 14-2-1981, 89 jier, [] Winsum; Grifformeard; by trouwen fan boerebedriuw te Winsum; op 21-5-1919 komt er mei syn frou yn by syn skoanmem, dan dêr greidboer, letter arbeider te Winsum; sn f. Gerrit Ulbes Bakker en Baaye Lieuwes de Jong, greidboeren te Winsum

Ljouwerter krante

V.5 Jan Piers van Popta * Arum 29-10-1842 † Penjum 6-3-1928, 83 jier; soan fan IV.2 Pier Wypkes van Popta; by trouwen arbeider te Arum, sûnt idem te Penjum; yn 1897, 1905 dêr gernier; by ferstjerren dêr sûnder berop
x 1 Wûnseradiel 11-5-1867, 24 en 22 jier, Lijsbeth van de Witte * Penjum 20-11-1844 † dêr 20-12-1904, 60 jier; dr f. Pieter Jans van de Witte, by syn trouwen yn 1844 arbeider te Kimswert, sûnt te Penjum, en Trijntje Dirks Tijmstra (ek: Thijmstra, Tiemstra), by trouwen faam te Penjum; as widdo arbeidster te Penjum, yn 1867 dêr sûnder berop; yn 1875, ’78 dêr winkelfrou, letteroan sûnder berop (kin net skriuwe)
x 2 Wûnseradiel 29-7-1905, 62 en 49 jier, Geertje Bergsma * Penjum 30-5-1856 † dêr 9-10-1935, 79 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Penjum; dr f. Sybren Andries Bergsma, yn 1842, ’56 arbeider te Penjum, yn 1848 dêr keapman, en Trijntje Pieters Wallinga

Ljouwerter krante, 7-3-1928

1 Trijntje Jans van Popta * Penjum 13-11-1870 † dêr 17-9-1940, 69 jier, [] Penjum
x Wûnseradiel 5-5-1894 Jan Jans Reitsma * Penjum 15-3-1869 † Makkum 7-4-1959, 95 jier, [] Penjum; oant syn 18e kelner by in Bûtensosiëteit te Harns, dêrnei arbeider te Penjum; kening-keatser; sn f. Jan Annes Reitsma, yn 1858, ’62, ’70, ’89 arbeider te Penjum, yn 1872 dêr plysjeman, yn 1888, ’99 dêr dykwurker, en Jeltje Elias Werkhoven
Jan syn bynamme is yn ’t doarp: Jan Tulp
Bern: Jan Jans Reitsma * Penjum 1-1-1895; x S. Wiersma
Bynamme: De jonge Jan

2 Pietje Jans van Popta * Penjum 24-10-1874 † dêr 24-5-1890, 6 jier

Jan Reitsma sr wint njoggen kear de PC; de keatsferiening Penjum is nei him neamd: KV Jan Reitsma
Sjoch: J.J. Kalma – Kaatsen in Friesland  – Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen, Wever, Frjentsjer, 1972 ISBN 9061351979

V.6 Broer Piers van Popta * Arum  14-1-1855 † Penjum 14-7-1880, 25 jier; soan fan IV.2 Pier Wypkes van Popta; arbeider te Penjum
x Wûnseradiel 16-12-1875, 20 en 23 jier, Eelkjen Rauwerda * Penjum 7-5-1852 † Surch 21-1-1927, 74 jier; by earste houlik faam te Penjum, by twadde dêr arbeidster, by ferstjerren sûnder berop te Surch; dr f. Foppe Aukes Rauwerda, arbeider te Penjum, en Hieke Sybes Feenstra
Eelkje x 2 Wûnseradiel 22-9-1883, 31 en 33 jier, Gerrit Stellingwerf * Arum omstrings 1850 (berte-akte net fûn) † Surch 11-2-1928, 78 jier; kin net skriuwe; yn 1876, ’78 arbeider te Penjum, yn 1880, ’83, 1900 idem te Kimswert; sn f. Cornelis Froukes Stellingwerf, yn 1832 arbeider te Arum, yn 1862 te Penjum, en Antje Gerrits van der Veen
Gerrit x 1 Wûnseradiel 28-12-1876, 27 en 28 jier, Sjuttje Johannes Tigchelaar * Kimswert 21-11-1848 † dêr 1-3-1880, 31 jier; kin net skriuwe; by trouwen faam te Penjum, by ferstjerren sûnder berop te Kimswert; dr f. Johannes Rinses Tigchelaar, arbeider te Kimswert, en Grietje Klazes Hoekstra, (kin net skriuwe), 1876 arbeidster te Kimswert, yn 1880 dêr sûnder berop
Bern:
1 Foppe Broers van Popta, folget VI.10

GENERAASJE VI
VI.1 Pieter Broers van Popta * Penjum 2-4-1845 † dêr 31-5-1914, 69 jier, [] Penjum; soan fan V.1 Broer Eiberts van Popta; boer te Penjum; tsjerkfâd
x Wûnseradiel 11-7-1870, 25 en 18 jier, Rigtje Cornelis Banning * Penjum 4-4-1852 † dêr 27-10-1934, 82 jier, [] Penjum; dr f. Cornelis Hermanus Banning, bakker en keapman te Penjum, en Antje Doekles Yntema
Piter hat earst ferkearing mei in âldere suster fan Rigtsje, mar dy ferstjert jong (meidieling Eibert Pieters van Popta); dat sil dan west ha: Trijntje Cornelis Banning * Penjum 23-9-1850 † dêr 4-8-1867, 16 jier

De húshâlding fan Pieter Broers van Popta en Hiltje Cornelis Banning, fan links nei rjochts: Jetske Hilarides, Broer Pieters van Popta, Rommert Tacoma, Trijntje Abma, Pieter Broers van Popta, Antje van Popta, Cornelis van Popta, Rigtje Banning, Arnoldus van Popta, Schelte Rijpma en Hittje van Popta
Rigtje Banning. Rigt hat gjin earizer op, dat sil net út jildkrapte wêze, se is har tiid foarút yn dizzen. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert
Rigtje Banning, Rigtje Abma, Trijntje van Popta en Trijntje Jollema (Nynke), Penjum foarhûs by beppe Hiltsje oan ’e Grutte Buorren te Penjum
Rigtje van Popta-Banning. It portret boppe de kast sil de mem fan Rigtsje wêze: Antje Doekles Yntema
Ljouwerter krante, 2 en 4-1914

Ljouwerter krante, 29 en 30-10-1934
Ljouwerter krante, 30-11-1934
Fjouwer ferneamde pakesizzers fan Pieter Broers van Popta: Pieter Broers (VII.1.4), Pieter Cornelis (VIII.2), Pieter Scheltes Rijpma (VI.1.4.2), Pieter Eiberts (VIII.3) en Pieter Arnoldus van Popta (VII.4.2)

Bern:
1 Broer Pieters van Popta, folget VII.1
2 Cornelis Pieters van Popta, folget VII.2
3 Eibert Pieters van Popta, folget VII.3
4 Hittje Pieters van Popta
* Penjum 25-1-1878 † dêr 26-5-1944, 66 jier, [] Penjum
x Wûnseradiel 8-5-1901, 23 en 24 jier, Schelte Petrus Rijpma * Penjum 2-1-1877 † Ljouwert 11-2-1953, 76 jier, [] Penjum; by trouwen fan boerebedriuw te Penjum; yn 1902 greidboer te Boazum; letter wer bouboer te Penjum, de húshâlding ferfart 8-5-1904 út Penjum op ’e nij nei Boazum en 11-7-1913 út Boazum nei Penjum; sn f. Petrus Nathanael Ulbes Rijpma en Antje Scheltes Tacoma (ek: Takoma), boeren te Penjum
Skelte is in singelier man. Hy giet mei de klompen oan nei tsjerke, fol mei strie tsjin de kjeld. As er wer op hûs oangiet, is de tsjerkeflier besmoarge mei de man syn rûchte, dêr hat Skelte nocht oan. (Meidieling Eibert van Popta)
Bern:

1 Petrus Nathaniel Rijpma * Boazum 20-3-1902 † 11-2-1975
x Trijntje Posthumus
* 14-4-1907 † 4-3-1995 [] Penjum
2 Pieter Rijpma * Penjum 22-10-1906 † Kampen 19-8-1934, 27 jier, [] Penjum; boer te Penjum; Piter hat TBC en leit tiden yn in tintsje yn ’e bleek

Hittje Pieters van Popta. Fotograaf: A. Molenaar, Groate Dijlakker, Bolswert
Hittje van Popta en Schelte Rijpma. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert
Links: Schelte Rijpma en Hittje van Popta, it oare stel binne de nammen oan no ta net fan bekend. Fotograaf: J.H. Slaterus, Langemerkstrjitte 14, Ljouwert
Hittje van Popta
Pieter Rijpma. Fotograaf: Atelier Helios, Heerengracht 232, Amsterdam
Pieter en Petrus Nathaniel Rijpma. Fotograaf: A. Gnodde, Harns
Fanfare Penjum. Hjir sil Schelte Rijpma op stean moatte. Wa is hjir wa?

5 Antje Pieters van Popta (Anne) * Penjum 25-9-1884 † dêr 20-7-1961, 76 jier, [] Penjum
x Wûnseradiel 5-5-1920, 35 en 49 jier, Rommert Hayes Tacoma * Penjum 11-8-1870 † dêr 9-8-1938, 67 jier, [] Penjum; boer te Penjum; sn f. Haye Rommerts Tacoma en Lijsbeth Pieters Kooyenga, boeren te Penjum
6 Arnoldus Pieters van Popta, folget VII.4

Antje Pieters van Popta. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, Snits
Antje Tacoma-van Popta. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, Snits

VI.2 Eibert Tækes van Popta* Drylts 28-4-1847 † Gorinchem 2-4-1899, 51 jier, [] Gorinchem; soan fan V.2 Tæke Eiberts van Popta; jurist te Gorinchem; kantonrjochter te Ridderkerk
x 1 Gorinchem 21-5-1884, 38 en 30 jier, Cornelia van Andel * Den Andel 2-10-1854 † Gorinchem 22-2-1889, 34 jier; dr f. Martinus Antonie van Andel, arts te Den Andel en Jacoba Catharina Roomer
x 2
Gorinchem 15-1-1891, 43 en 25 jier, Augusta Verschoor (Aagje, Gustave) * Zijpe 7-2-1865 † Gorinchem 12-12-1924, 59 jier; dr f. Pieter Verschoor, oannimmer te Gorkum, sûnt 1880 Noordheemraad het Oude Land van Altena, en Geertje Vader
Sjoch: Eibert van Popta en sibben

Ljouwerter krante, 5-4-1847

Bern út it earste houlik:
1 Boukje Anna Cornelia van Popta
* Gorinchem 7-4-1885 † Zandvoort 5-3-1960, 74 jier
x Gorinchem 15-4-1909 Hendrik Poots * Dordrecht 14-8-1884 † Zandvoort 31-8-1958, 74 jier
2 Martinus Antonie van Popta * Gorinchem 24-5-1886 † dêr 15-6-1886, 22 dagen

3 Taco van Popta * Gorinchem 16-7-1887 † dêr 26-2-1888, 7 moanne
Bern út it twadde houlik:
4 Geertje van Popta
* Ridderkerk 16-11-1891 † Gorinchem 13-11-1961, 69 jier
5 Pieter van Popta
* Ridderkerk 2-8-1893 † Den Haach 2-7-1933; luitenant ter see, 1e klasse 
6 Taco van Popta
* Ridderkerk 2-8-1893 † Den Haach 5-2-1967; majoar by de ynfantery
7 Catharina Pieternella Woutrina van Popta (Tinie) * Ridderkerk 24-11-1894

VI.3 Douwe Tækes van Popta * Drylts 9-9-1855 † Den Haach 3-11-1924, 69 jier; soan fan V.2 Tæke Eiberts van Popta; Nederlâns Herfoarmd dûmeny, û.o. te Domburg, yntrede te Papendrecht 26-4-1885, yntrede te Bunnik 8/15-9-1901, dêr mei emeritaat 26-6-1916
x Utrecht 24-2-1887 Clementia Adriana Talma * Dokkum 20-5-1853 † Den Haach 1-10-1929, 76 jier; dr f. mr Aritius Sibrandus Talma, griffier by it Fredegerjocht, letter Kantongerjocht te Dokkum, en Elisabeth Geertruida Charlotte von Eichstorff
Bern:
1 Baukje Elisabeth Eva van Popta * Papendrecht 11-3-1888 † Den Haach 23-10-1930, 42 jier [] Den Haach
x Bunnik 30-3-1911 Koeno Henricus Eskelhoff Gravemeyer * Easthim 25-2-1883 † Wassenaar 13-2-1970, 86 jier; Nederlâns Herfoarmd dûmeny te Giessen-Oudekerk, Voorburg en Den Haach; yn 1921 mei-oprjochter fan ’e Hervormd Gereformeerde Staats Partij (H.G.S.P); sn f. Karsjen Eskelhoff Gravemeyer, dûmeny û.o. te Easthim, en Trientje Jans Groen
Koeno x 2 Wassenaar 10-9-1957 Hillegonda Maria Meissner * Den Haach 29-4-1892 † Wassenaar 24-12-1978, 86 jier; dr f. Anthon Marie Meissner en Maria Elisabeth Schooneveld
Sjoch: Famyljeferbannen Talma
2 Elisabeth Geertruit Charlotte van Popta * Papendrecht 8-11-1889
x Hilversum 12-9-1919 Joachim Westrik * Smilde 2-6-1890 † Voorthuizen 25-8-1956; tusken 1925 en 1944 boargemaster fan ’e gemeente Barneveld; sn f. Timon Frederik Westrik, dûmeny, en Christina Johanna Francisca van Cleef
Sjoch: Joachim Westrik

VI.4 Bauke Tækes van Popta * Drylts 26-6-1858 † dêr 18-7-1888 (by syn âlden thús), 30 jier, [] Drylts; soan fan V.2 Tæke Eiberts van Popta; evangelist; ferhuzet op 23-2-1871 út Drylts nei ’t Hearrenfean; ferfart 29-5-1873 dêrwei nei Winkel; wennet yn 1879 te Heerde, by syn ferstjerren evangelist te Emmen; op 25-4-1878 krijt Bauke in pleatsferfanger foar militêre tsjinst mei as nûmerferwikselder Constantinus Lodewijk Lampo te Aardenburg
x Skoaterlân 3-4-1879, 20 en 24 jier, Antje Jongsma * Drylts 8-2-1855; wennet yn 1892 te Grins; dr f. Bote Johannes Jongsma, skipstimmermansfeint te Drylts, en Trijntje Jans Groensma

Ljouwerter krante, 21 en 23- 7-1888

Bern:
1 Bauke van Popta * Alem (N.B.) 20-6-1880 † Noorderhogebrug 16-5-1955; fjildwachter
x 30-7-1876 Jantje Schutter * Zuidwolde (Grinslân) 15-7-1876 Winschoten 16-3-1959; 1 bern
2 Hesseltje van Popta * 1884 † Zwijndrecht 17-1-1978
x Martinus Ridder 1959, by in ferkearsûngelok

3 Eva van Popta
; ferpleechster
4 Baukje van Popta
† -2-1949
x Pieter Klaas Wieringa † Grins 1959; 3 bern
5 Bote van Popta
* Utrecht omstrings 1887 † Grins 24-10-1923, 36 jier; yn 1912, ’14 reizger te Grins, yn 1915, ’23 dêr kantoarfeint, yn 1916 dêr magasynfeint
x Grins 18-4-1912, 25 en 23 jier, Jantje Folkers * Grins 26-10-1888 † dêr 25-3-1956, 67 jier; by trouwen sûnder berop te Grins; dr f. Christiaan Teunis Folkers, yn 1886, ’88 greidboer te Grins, yn 1885, ’95 dêr túnder, by syn ferstjerren yn 1910 dêr warmoezenier, en Janna Ruuls
Bern:
1 Bouke van Popta* Grins 18-2-1914 † dêr 28-4-1915, 14 moanne
2 Janna Cristiana van Popta * Grins 26-6-1916

VI.5 Yftinus Tækes van Popta * Drylts 13-7-1861 † dêr 4-3-1933, 71 jier, [] Drylts; soan fan V.2 Tæke Eiberts van Popta; Grifformeard; by trouwen boer te Drylts; yn 1884, ’86, ’88, ’90 binne Yftinus en Knilliske boer te Goaiïngea, yn 1894, 1903, ’09 te Idzegea; yn 1892 wenje se yn ’e Hommerts; yn 1913 sûnder berop te Idzegea; se ferfarre 10-5-1913 dêrwei nei Ljouwert (Achter de Hoven U 215, Claes Bockes Balckstrjitte K1), yn 1917, ’18 sûnder berop te Ljouwert, yn 1928 idem te Drylts
x Wymbritseradiel 5-5-1883, 21 en 19 jier, Corneliske Hettes Jellema * Gau 15-9-1863 † Snits 13-4-1941; dr f. Hette Annes Jellema en Ytje Wytzes Offringa, boeren te Gau
Sjoch: Erfgoed FundaasjeKertiersteat Goasse Goasses Offringa
Bern:
1 Baukje van Popta
* Goaiïngea 2-7-1884 † Haren/Grins 10-1-1953, 68 jier; by trouwen sûnder berop te Idzegea
x Smellingerlân 19-7-1908, beide 24 jier, Pieter Martens Hoekstra * De Harkema-De Pein 19-4-1884 † 3-3-1957, 72 jier; by trouwen ûnderwizer te Krabbendam; sn f. Marten Pieters Hoekstra, keapman te Harkema-De Pein, en Degina Arnoldus Wondaal, yn 1908 sûnder berop te Grins; 6 bern
2 Hette Yftinus van Popta, folget VIII

3 Tæke Eibert van Popta (ek: Thæke) * Goaiïngea 13-5-1888 † Snits, wenjend te Easthim, 12-3-1963, 74 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Idzegea, letter boer te Idzegea en Easthim, by ferstjerren dêr sûnder berop
x Wymbritseradiel 10-5-1913, 24 en 22 jier, Corneliske Attema * De Hommerts 9-5-1891; by trouwen sûnder berop te Heech; dr f. Tjeerd Uiltjes Attema en Wytske Folkerts Attema, yn 1891 boeren yn ’e Hommerts, yn 1913 te Aldegea (W.)

Ljouwerter krante

Bern:
1 Deaberne jonkje Van Popta
* † Idzegea 3-2-1917 
2 Deaberne famke Van Popta
* † Idzegea 17-8-1920
3 Deaberne jonkje Van Popta
* † Idzegea 14-12-1921
4 Deaberne berntsje Van Popta
* † Idzegea 1923

4 Anne van Popta * Goaiïngea 8-5-1890, 17.00 oere, twilling mei Douwe, † Den Haach 24-3-1949; by trouwen arzjitekt te Nieuwe Pekela, de lêste seis moanne dêrfoar te Winschoten; yn 1918 adjunkt ynspekteur, letter ynspekteur fan ’e Friesch-Groningsche Hypotheekbank te Grins; wennet yn 1934 te Grins;
x Grins 24-5-1917, 27 en 28 jier, Annegien Hoekzema (Annie) * Grins 22-8-1888; dr f. Teunis Sikko’s Hoekzema, yn 1885, ’88 greidboer te Grins, yn 1917 dêr túnkweker, en Anna Berends Meijer
Bern:
1 Anna Cornelia van Po
pta * Grins 24-4-1918 Rotterdam 30-1-2007, 88 jier, [] Rotterdam, Oud Kralingen; learares Frâns te Rotterdam;
x Raalte 1944 Taeke Doede Switters * Grins 6-2-915 Rotterdam 11-3-1980, 64 jier, [] Rotterdam, Oud Kralingen; notaris te Rotterdam; sn fan Egbert Pieters Switters, keapman en fabrikant te Grins, en Antje Pieters van der Herberg
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Piter van Tuinen 1.

5 Douwe van Popta * Goaiïngea 8-5-1890, 17.30 oere, twilling mei Anne, † Heech 3-7-1938; komt op 11-6-1914 út Aldegea (W.) yn Ljouwert, ferhuzet 3-10-1914 dêrwei nei Snits; by trouwen fan boerebedriuw te Idzegea; by ferstjerren winkelman te Heech;
x Wymbritseradiel 8-5-1918, 28 en 29 jier, Foekjen Wildschut * Drylts 5-12-1888; by trouwen sûnder berop te Heech, wennet dêr wer yn 1963; dr f. Willem Hendriks Wildschut en Maaike Wybes Cnossen, yn 1888 greidboeren te Drylts, yn 1918 boeren te Heech; 1 pleechsoan
6 Ytzen van Popta
* Idzegea 15-4-1894; komt op 4-11-1912 út Idzegea yn Ljouwert, ferhuzet dêrwei 4-12-1915 nei Wâldsein, komt 4-10-1918 út Feanwâlden yn Ljouwert, ferhuzet 25-11-1920 dêrwei nei Tsjummearum, komt 1-7-1921 wer yn Ljouwert, ferfart 29-9-1921 dêrwei nei Venlo; by trouwen ûnderwizer te Harns; har soan komt yn 1928 te wrâld yn Garût (Diamantstêd/Kota Intan), West-Java, Indonesië; de húshâlding komt 29-8-1935 út Heemstede yn Ljouwert, dêr haadûnderwizer, ferfart 3-1-1936 mei it gesin nei Bloemendaal-Aerdenhout; wennet yn 1963 te Overveen-Bloemendaal;
x Snits 26-1-1928, 33 en 26 jier, Aukje de Groot Boersma * Snits 30-11-1901; by trouwen sûnder berop te Snits; dr f. Frederik Jans de Groot Boersma, koperslachter te Snits, en Ytje Sikkes Sybrandy
Bern:
1 Yftinus Frederik van Popta * Garoet (âlde stavering), West-Java 19-11-1928

7 Ysbrandus van Popta * Aldegea 3-4-1900
8 Ysbrandus Anneus van Popta * Idzegea 23-4-1903 † Snits 10-2-1967; wennet yn 1933, ’34 te Drylts, yn 1963 te Snits; haadredakteur N.V. Friesche Veefokkerij te Snits

VI.6 IJsbrandus Anneus van Popta * Drylts 16-5-1867 † Utrecht 18-9-1949, 83 jier; soan fan V.2 Tæke Eiberts van Popta; arts te Hattum en Arnhem; wennet yn 1892 te Utrecht
x Grins 15-1-1896 Catharina Oppedijk * Drylts 14-7-1868 † Utrecht 6-3-1952, 83 jier; dr f. Walle Melis Oppedijk, houthanneler te Drylts, sûnt 1888 lid fan ’e Twadde Keamer foar de Anty Revolutionaire Partij, en fan Titia Catharina Tjebbes
Bern:
1  Walle Melis van Popta * Arnhem 10-6-1897 † Bilthoven 11-5-1981; rektor lyseum Bilthoven
x 27-7-1935 Penelope Hope * Parkgate 10-5-1910 † Bilthoven 17-12-1971; 5 bern
2 Titia Catharina van Popta * Arnhem 16-9-1898; maatskiplik wurkster te Utrecht
3 Baukje van Popta
* Arnhem 25-10-1900
x Jan Gerard Koning
4 Taco van Popta
* Arnhem 26-10-1902 † Utrecht 13-4-1927, 24 jier, Oarsprongpark 24, [] De Bilt, Algemeene Begraafplaats; studint medisinen, medysk kandidaat

Ljouwerter krante, 15-4-1927

VI.7 Eibert Wypkes van Popta * Goaiïngea 13-5-1871 † Bloemendaal 27-9-1945, 74 jier, [] Bloemendaal; soan fan V.4 Wypke Eiberts van Popta; gesachfierder by de K.N.S.M.
x 1 Wûnseradiel 16-8-1899, 28 en 21 jier, Antonetta Johanna Christina Bakker * Amsterdam 1875 † dêr 11-3-1904; by trouwen sûnder berop te Amsterdam; dr f. Roelof Bakker en Wilhelmina Maria Augusta van Campen
x 2 Amsterdam 9-8-1906, 35 en 22 jier, Klaske Mensonides (ek: Klaaske) * Sate De Bargepels ûnder Bolswert 30-8-1883 † Bloemendaal 22-12-1968, 85 jier, [] Bloemendaal; dr f. Jan Lieuwes Mensonides en Antje Jelles Wijnia, boeren op sate De Bargepels ûnder Bolswert
Sjoch: H. Jorritsma – Genealogie Mensonides – Xk.8 – Genealogysk Jierboekje 1971, Fryske Akademy, Ljouwert, 1971
Bern út it earste houlik:
1 Wypke Egbert van Popta (ek: Egbert) * 9-5-1902; wenne yn Den Haach; auteur fan De KNSM, 1967 en fan De Bijbel en de Zee – Uitgevers Mij Buiten & Schipperheijn BV, 1975;
x Magdalena de Lange
Sjoch: List mei publikaasjes fan W.E. van Popta
Bern út it twadde houlik:
2 Antje Klazina van Popta
* 10-8-1907; wenne yn Den Haach
x L.G. Goris
3 Elisabeth Egberta van Popta
* 2-12-1908 † 9-7-1909
4 Elisabet Egberta van Popta
* 23-11-1909 † 17-4-1990, 80 jier, [] Bloemendaal; wie opnommen yn in ynrjochting te Vogelenzang
5 Jan Lieuwe van Popta
* 1-4-1912 † 28-11-1925, 13 jier, [] Bloemendaal
6 Hesseltje van Popta
* 25-2-1913 † 12-3-1990, 77 jier, [] Bloemendaal; ferpleechster; direktrise fan in âldereinhûs te Snits
7 Jeltje Elisabeth van Popta
* 27-7-1914 † 12-2-2001, 86 jier, [] Bloemendaal; wenne te Bloemendaal 
8 Egbert Wypke van Popta
(ek: Wiepko, Ebbo) * Watergraafsmeer 24-3-1916 † Leiderdorp 30-10-2001, 85 jier; gemikus TNO; doktor yn ’e natuerkunde; wenne Van der Valk Boumaweg 36, Leiderdorp;
x Bloemendaal 12-1-1943, 26 en 29 jier, Lucia Wilhelmina van der Plank * Uden 9-8-1913; wenne yn 1962 De Sitterlaan 91 Leiden; dr f. Gerardus Marinus van der Plank, heechlearaar feeartsenijkunde Ryks Universiteit Utrecht, en Fenneke Evers
Sjoch: Parenteel van Cornelis Claese van der Plank
Bern:
1 Wendela van Popta * Leiden 20-12-1944
2 Ludmilla Clara van Popta * Leiden 10-9-1950
3 Wanda Lucia van Popta * Leiden 16-1-1950
4 Maria Vera Angelica van Popta * Leiden 23-12-1955
9 Claartje L.  van Popta * 25-11-1923; wenne yn Den Haach
10 Egbertina E.H. van Popta * 16-5-1925; wenne te Heilo
x J. Bol
Nieuwe Tilburgsche Courant, 15-5-1909

VI.8 Jelle Wypkes van Popta * Goaiïngea 30-11-1872 † Makkum 4-8-1953, 80 jier; soan fan V.4 Wypke Eiberts van Popta; Grifformeard; ferkeart tusken 1900 en 1906 trije kear yn Amearika; by trouwen keapman te Koarnwert, dêrnei hanneler yn lânboumasines; yn 1910 fûraazjehanneler te Warkum, yn 1912 dêr keapman; ferhuzet 29-4-1912 nei Winsum (hûsnr 39), fart dêr fan 1912 en 1914 mei in frachtboat tusken Snits en Ljouwert; ferfart 18-3-1914 nei de pleats fan syn heit te Sauwert, Adorp; yn 1918 boer op syn eigen pleats te Makkum; yn 1930 hâlder fan ’e Boas-Bank, nei de fúzje fan dy bank mei de Boerelienbank kassier fan dy nije bank; bestjoerslid Boerelienbank;
x Wûnseradiel 28-4-1909, 36 en 27 jier, Antje Bottes Bouma * Koarnwert 24-9-1881; ferhuzet 24-9-1919 nei Apeldoarn; dr f. Botte Jeljers Bouma, by syn trouwen yn 1879 boer te Koudum, en Ymkje Sytses van der Meer, greidboeren te Koarnwert
Under syn ferbliuw yn Amearika docht Jelle gâns kennis op oangeande lânbou-ark, fan syn wjerfarren dêre docht er yn in krante ferslach. Jelle keapet 1-5-1912 in hûs en hiem te Winsum, keapsom: ƒ 1.850,00
Bern:
1 Ymkje Jelles van Popta
* Warkum 21-7-1910 † dêr 28-4-1911, 16 moanne
2 Ymkje Jelles van Popta
* Warkum 22-1-1912; by trouwen sûnder berop te Makkum, dêr letter boerinne op ’e pleats fan har âlden
x Wûnseradiel 30-4-1941, 29 en 33 jier, Fetze Johannes Weerstra * Koarnwert 7-3-1908 † Makkum 8-7-1963, 55 jier, ferstoarn nei in fal út ’e heaberch; by trouwen greidboer te Koarnwert, letter te Makkum; sn f. Johan Freerks Weerstra, yn 1897 greidboer te Wûns, yn 1906 dêr arbeider (op syn âlderspleats tink), yn 1908 greidboer te Koarnwert, letter boargemaster fan Wûnseradiel, en fan Geertje Fetzes Elgersma
Fetze x 1 Wûnseradiel 25-5-1937, 29 en 28 jier, Jantje Jelles Mensonides * Ferwâlde 6-11-1908 † Koarnwert 25-5-1938; by trouwen sûnder berop te Koarnwert, de lêste seis moanne te Boksum; dr f. Jelle Jans Mensonides, winkelman, wennet te Ferwâlde en Eksmoarre; letter greidboer te Koarnwert, en Klaaske Lieuwes Wesselius 
3 Elisabeth Jelles van Popta
* Winsum 15-9-1913; by trouwen sûnder berop te Makkum
x Wûnseradiel 6-8-1941, 29 en 27 jier, Riemer Reins Reinsma * Makkum 21-4-1912 † Los Angelos, U.S.A. 26-11-1982, 69 jier; by trouwen ferver te Huzum; sn f. Rein Reins Reinsma, yn 1895 skippersfeint te Makkum, yn 1912 dêr skipper, yn 1941 dêr brânstofhanneler, en fan Magdalena Martens Kuipers
4 Botte van Popta, twilling mei Antsje, * Sauwert 23-5-1916; yn 1941 manufaktuersfeint te Makkum; folget syn heit dêr op as kassier fan ’e Boerelienbank, letter Rabobank
x Tipkje Swart
5 Antje van Popta, twilling mei Botte, * Sauwert 23-5-1916 † dêr 14-5-1918, 1 jier

VI.9 Tæke Wypkes van Popta * Drylts 7-1-1882 † Konsintraasjekamp Oranienburg, Sachsenhausen, Brandenburg 21-1-1945, 63 jier; soan fan V.4 Wypke Eiberts van Popta; ûnderwizer, 1-8-1906 te Marrum; 1-8-1908 te Gorkum, sûnt 1912 skoallehaad kristlike Groen van Prinstererskoalle te IJmuiden;
Tæke van Popta is anneks mei it ferset yn ’e Twadde Weareldoarloch, wurdt meardere kearen arresteard en belânet fia Kamp Vugt yn konsintraasjekamp Sachsenhausen, dêr’t er oan dysintery ferstjert
Frjentsjerteradiel 26-8-1909, beide 27 jier, Sara Regina Bruinsma * Mullum 24-7-1882 † IJmuiden, Rijnstraat 4, 8-8-1959, [] Santpoort, De Biezen;  wennet yn 1945 te Santpoort, Molenstraat 21; ferhuzet 15-5-1957 nei IJmuiden, Rijnstraat 4; dr f. Seerp Jans Bruinsma en Aafke Gerrits Koudenburg, koaltsjers te Seisbierrum, boeren op Gratama state ûnder Mullum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje: Genealogy Bruinsma
Sjoch foar in libbensbeskiuwing fan Sara Bruinsma en Tæke van Popta: Familiepraat
Bern:
1 Wiepke van Popta * Gorinchem 31-8-1910; ûnderwizer
x 21-7-1937 Ida Visser/Santpoort/
2 Aafke van Popta * Gorinchem 25-10-1911 † Arnhem 18-5-1975, 63 jier; wykferpleechster
x M. Stuifbergen/Arnhem/
3 Seerp van Popta * Velsen 11-3-1913 † Calgary, Kanada 22-11-1995, 82 jier; ekonoom
x 19-6-1941 Anna Maria Klaver/Beverwyk/
4 Egbert van Popta * Velsen 17-2-1914 † Veendam 19-11-1975, 61 jier, [] Veendam, Buitenwoelhof; akkountant
x29-12-1945 Alberta Hillina van Klinken * 10-5-1918 † 15-1-1998, 80 jier, [] Veendam, Buitenwoelhof
5 Jan van Popta * Velsen 18-4-1915 † Heemskerk 12-10-1977
x Anna de Groot/Geleen/
6 Jelle van Popta * Velsen 13-12-1916 † Cloverdale, Kanada 30-11-1968, 51 jier; dûmeny Grifformeard artikel 31
x Nel de Geus/Edmonton, Kanada/
7 Elisabeth van Popta * Velsen 11-2-1918
x -1-1941 Johan J. van Beelen/Santpoort/IJmuiden/
8 Geertrui Elisabeth van Popta * Velsen 25-5-1920 †  Edmonton, Alberta 1-12-1964, 44 jier
x Engelbert Cornelis Nicolaas Koning
Bern:


De Standaard, 9-1-1936


Tæke Wypkes van Popta hat gâns bestjoersfunksjes, ûnder oaren:
-1919 mei-oprjochter en bestjoerslid Christelijke Middenstand
-1920 haadbestjoerslid Nederlandsche Bond van Gereformeerde Knapenleiders
-1938 bestjoerslid Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
-foarsitter Anti Revolutionaire Kiesvereeniging
-mei-oprjochter Christelijke Zeemansbond
-foarsitter Christelijk Fanfarekorps Wilhelmina

Neuengamme

VI.10 Foppe Broers van Popta * Penjum 12-5-1876 † Surch 30-10-1944, 68 jier, [] Surch; soan fan V.6 Broer Piers van Popta; by trouwen en yn 1903 fisker te Kimswert, dêrnei oant syn ferstjerren idem te Surch, mar yn 1927 arbeider op Dyksterbuorren ûnder Surch
x Wûnseradiel 15-11-1902 26 en 22 jier, Aafke Tijmstra (tekenet sels: Tiemstra, sa stiet it ek op har grêfstien) * Kimswert 20-2-1880 † Wânswert 7-11-1951, 71 jier [] Surch; by trouwen faam te Kimswert; dr f. Jan Tijmstra, arbeider te Kimswert, en Hinke Spoor
Bern:
1 Hinke van Popta
* Kimswert 8-10-1903; by earste houlik sûnder berop te Almenum, by twadde idem te Dokkum; yn 1981 te Ferwert
x 1 Harns 19-5-1927, 23 en 22 jier, troch echtskieding ûntbûn by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 5-12-1935, Geert de Wit * Harns 24-4-1905; by trouwen keapman te Harns; sn f. Douwe de Wit, yn 1904 slachtersfeint te Harns, yn 1927 dêr eksportslachter, en Francina Breidenbach
x 2 Dokkum 4-12-1936, 33 en 39 jier, Gerben Hogendijk * Ikkerwâld 3-8-1897 † 9-12-1968, 71 jier, [] Ferwert; yn 1916 bakkersfeint te Ikkerwâld; yn 1920 dêr hinnehâlder; by earste houlik bakkersfeint te Holwert en de lêste seis moanne foar syn trouwen te Ikkerwâld; by twadde houlik fiskhanneler te Dokkum, yn 1933 dêr oaljekoekbakker; sn f. Hendrik Jans Hogendijk, yn 1892 bakker te Ikkerwâld, yn 1936 dêr boer, en Jelske Jitses de Vries
Gerben x 1 Westdongeradiel 11-6-1921, troch echtskieding ûntbûn by fûnis Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 22-6-1933, Pietje van der Ploeg * Nes (W.D.) 18-11-1898 † Snits, wenjend te Makkum, 3-3-1959, 60 jier; by houlik sûnder berop te Ternaard; dr f. Dirk Everts van der Ploeg, yn 1898 arbeider te Nes, yn 1921 idem te Ternaard, en Fokeltje Jacobs Bosgra
As Gerben achttjin is, moat er mei trije maten elk foar oar trije moanne sitte fanwegen ‘het versperren van een openbare landweg’ (Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert, 26-4-1916). It soe nijsgjirrich wêze om nei te gean wat hjir achter sit: de beweechredenen fan ’e mannen anneks har  straf
2 Broer Foppes van Popta, folget VII.5
3 Jan Foppes van Popta, folget VII.6
4 Anna van Popta
* Kimswert 17-11-1913; by trouwen sûnder berop te Surch
x Wûnseradiel 14-11-1934, 20 en 23 jier, Meile Wijnalda * Penjum 12-7-1911 † ferdronken yn ’e Elbe by Neuengamme 9-4-1945 (neffens in missive fan ’e minister fan Justysje 7-12-1950 fia de Gemeente Weststellingwerf); by trouwen arbeider te Surch, wennet letter te Boyl; fersetsstrider by de LO Weststellingwerf; arresteard 16-12-1944, finzene yn Crack state op it Hearrenfean, 23-2-1945 nei Kamp Amersfoart, 15-3-1945 nei Konsintraasjekamp Neuengamme; sn f. Douwe Meiles Wijnalda, yn 1911 arbeider te Penjum, yn 1934 te Surch, en Hotske Klazes Heins
Sjoch:
Ferhalen oer Meile Wijnalda

Meile Wijnalda. Boarne foto: Vriendenkring Neuengamme

GENERAASJE VII
VII.1 Broer Pieters van Popta * Penjum 25-3-1871 † dêr 29-3-1927, 56 jier, [] Penjum; soan fan VI.1 Pieter Broers van Popta; boer te Penjum, sûnt 1908 op Meilsma state – dy’t kocht is fan Jetske har mem en bruorren
x Wûnseradiel 27-1-1897, 27 en 25 jier, Jetske Heins Hilarides * Penjum 29-8-1869 † dêr 22-11-1911, 42 jier, [] Penjum; dr f. Hein Lammerts Hilarides en Akke Hessels Roorda, boeren op Meilsma state ûnder Penjum
Sjoch: Genealogy Hilarides

Broer Pieters van Popta. Fotograaf: A. Molenaar, Groate Dijlakker, Bolswert
Jetske Hilarides. Fotograaf: A. Molenaar, Groate Dijlakker, Bolswert
Troukaartsje fan Broer Pieters van Popta en Jetske Heins Hilarides
Rigtje, Maike, Akke en Pieter van Popta
Maike, Pieter, Akke en Rigt van Popta

Bern:
1 Akke Broers van Popta * Penjum 4-6-1897 † dêr 9-1-1985, 87 jier, [] Penjum, rigel 51; boerinne op Meilsma state ûnder Penjum 
Akke bebuorket mei Maike en Pieter Meilsma state, Akke regeart; se rinteniere oan ’e Pibemaleane 25 yn Penjum, dêr’t letter har neef Eibert Broers fan Popta en syn frou Alie Noordenbos ‘stil’ libje; as Akke ferstjert is Piter fan slach en betiden stjoerleas; Alie van Popta-Noordenbos wurdt syn fertrouweling en riejouwer
2 Rigtje Broers van Popta * Penjum 26-2-1900 † Frjentsjer 21-1-1972, 71 jier, [] Penjum, rigel 51
x Wûnseradiel 18-5-1926 Jacob de Vries (Jaap) * Kimswert 4-8-1900 † Frjentsjer , Skieppedykje 10, 7-9-1970, 69 jier, [] Penjum, rigel 51; prokuraasjehâlder by de Twentsche Bank te Amsterdam; sn f. Tjeerd Jacobs de Vries, timmerfeint, letter timmerman te Kimswert, en Riemke Jans Rauwerda (ek: Riemkje)

Jacob de Vries en Rigtje van Popta. Fotograaf: R.L. Elzinga, Bolswert
Rigtje de Vries-van Popta, Treno, juny 1961
Jacob de Vries, 26-11-1952. Fotograaf: Gevaert

3 Maike Broers van Popta * Penjum 25-9-1903 † dêr 29-10-1990, 96 jier, [] Penjum, rigel 51; mei har suster en broer Akke en Piter boerinne op Meilsma state ûnder Penjum
4 Pieter Broers van Popta * Penjum 10-9-1903 † 12-3-1998, 94 jier, [] Penjum, rigel 51; mei syn susters Akke en Maike boer op Meilsma state ûnder Penjum

Pieter Broers van Popta (rjochts) mei syn stalke Sikke Hiemstra – ‘Sikke Krips’. Se hingje inoar allegeduerigen yn ’e bek, mar bliuwe libbenslang spitsen

VII.2 Cornelis Pieters van Popta * Penjum 18-6-1872 † Wytmarsum 11-6-1969, 97 jier, [] Penjum, soan fan VI.1 Pieter Broers van Popta; rigel 50; boer te Wytmarsum
x Wûnseradiel 30-12-1891, 19 en 23 jier, Trijntje Watses Abma * Penjum 18-3-1867 † Wytmarsum 19-9-1951, 83 jier, [] Penjum, rigel 50; dr f. Watse Rientzes Abma en Tjitske Tammes Hoitinga, boeren te Wytmarsum

Ljouwerter krante, 21-9-1951
Ljouwerter krante, 20-9-1951

Bern:
1 Rigtje Cornelis van Popta * Wytmarsum 10-6-1892 † Ljouwert 2-4-1969, 76 jier, Hoarne, Schylge
x Wûnseradiel 4-1-1924 Rijnder Jollema * Schylge 20-11-1887 † Súdlaren 11-4-1955; kandidaat notaris te Makkum, notaris te Seisbierrum; sn f. Siebe Alberts Jollema en Wietske Rijnders Roos, boeren op Schylge
2 Watse Cornelis van Popta, folget VIII.1
3 Pieter Cornelis van Popta, folget VIII.2
4 Tjitske van Popta * Wytmarsum 26-10-1902
x Wûnseradiel 22-5-1926, 23 en 25 jier, Jan Walings Hoogland * Almenum 24-8-1900 † Harns 26-10-1959; fruit- en grientekweker te Almenum ûnder Harns; sn f. Waling Jans Hoogland, timmerfeint op Camstrabuorren te Ljouwert, gernier te St-Jabik, fruit- en grientekweker te Almenum, en Reintje Cornelis Blanksma

Cornelis Pieters van Popta
Rigtje van Popta, Cornelis Pieters van Popta, Tjitske van Popta, Trijntje Watses Abma, Pieter van Popta en Watse van Popta. Fotograaf: A. Molenaar, Groate Dijlakker, Bolswert

VII.3 Eibert Pieters van Popta * Penjum 10-11-1875 † dêr 4-4-1964, 88 jier, [] Penjum; soan fan VI.1 Pieter Broers van Popta; boer op Meilsma state ûnder Penjum
x Wûnseradiel 17-5-1905 Anna Johannes Buwalda * Wytmarsum 28-11-1874 † Penjum 16-9-1942, 67 jier, [] Penjum; dr f. Johannes Jans Buwalda en Antje Sytses Rijpma, boeren te Wytmarsum

Pieter Eiberts van Popta, Eibert Pieters van Popta, Anna van Popta en Antje Buwalda

Bern:
1 Anna van Popta
* Penjum 7-5-1906 † 10-10-2003, 97 jier, [] Menaam
x Wûnseradiel 11-5-1932 Piebe Monsma * Tsjummearum 17-4-1902 † Menaam 8-3-1958, 55 jier, [] Menaam; boer te Menaam; sn f. Jan Hessels Monsma, yn 1896, ’97 bakker te Feinsum, yn 1902 fuorman  te Tsjummearum, yn 1906 fuormansfeint, yn 1906, ’32 sûnder bekend bestean of ferbliuw, en Neeltje Piebes van Rozendal, yn 1932 húshâldster te Wier
Bern
1 Sijmon Monsma * Menaam 21-3-1933
x Westdongeradiel H. Rijpstra 
2 Eibertus Monsma (Bertus) * Menaam 14-6-1935 † 1 8-4-1986, 48 jier, [] Ingelum; arzjitekt te Ingelum
x Corry Freije * 15-11-1938 † 24-6-2005, 66 jier, [] Ingelum
3 Anna Monsma (Annie) * Menaam 15-4-1938 † 5-10-1979, 50 jier, [] Achlum
x Gerben Tanja * 10-11-1934 † 27-5-1972, 45 jier, [] Achlum
2 Pieter Eiberts van Popta, folget VIII.3

Piebe Monsma en Anna van Popta. Fotograaf: R.L. Elzinga, Bolswert
Antje Monsma mei har bern Sijmon Monsma, Antje Monsma en Eibertus Monsma. Fotograaf: D. Boersma, Penjum
Sijmon, Eibertus en Antje Monsma. Fotograaf: Foto Modern, Ljouwert

VII.4
Arnoldus Pieters van Popta * Penjum 3-12-1886 † dêr 28-5-1977, 92 jier, [] Penjum; soan fan VI.1 Pieter Broers van Popta; boer te Penjum
x Wûnseradiel 18-5-1911, beide 24 jier, Grietje Rinia * Koarnwert 13-8-1886 † Snits (wenjend te Penjum) 23-6-1975 88 jier, [] Penjum; dr f. Tjeerd Herres Rinia en Trijntje Johannes Bokma, greidboeren te Koarnwert
Bern:
1 Trijntje van Popta (Tine) * Penjum 13-9-1912
x Wûnseradiel 10-5-1938 Sije Bosch * Wytmarsum 1-6-1910 † Drachten 28-10-2003, 91 jier, [] Wytmarsum; broer fan Johannes VII.4.3; boer en pikeur te Koarnwert, Stâl Hiddum; sn f. Catrienus Wopkes Bosch, yn 1904 arbeider te Wytmarsum, yn 1910 dêr bouboer, 1912 dêr greidboer neamd, yn 1935 bouboer, en Geertje Jacobs Faber

Trijntje van Popta. Fotograaf: Duiker, Foarstreek 96, Ljouwert

2 Pieter Arnoldus van Popta * Penjum 11-3-1916 † dêr 17-12-1984, 68 jier
x Wûnseradiel 27-9-1947 Hinke Kooistra * Wytmarsum 24-10-1919 † Bolswert 1-9-2004, 84 jier; dr f. Sytze Abels Kooistra en Willemke Luitzens Schukken, boeren te Wytmarsum

Hinke Kooistra en Pieter Arnoldus van Popta, breidsjonker links: Catrienus Bosch, rjochts?

3 Rigtje van Popta * Penjum 27-3-1918 † 27-10-1995, 77 jier, [] Wytmarsum
x Wûnseradiel 18-5-1946 Johannes Bosch * Wytmarsum omstrings 1917; broer fan Sije VII.4.1; sn f. Catrienus Wopkes Bosch, arbeider, letter boer te Wytmarsum, en Geertje Jacobs Faber
4 Antje van Popta * Penjum 30-7-1924

VII.5 Broer Foppes van Popta * Kimswert 10-2-1905; soan fan VI.10 Foppe Broers van Popta; yn 1928 los arbeider te Surch
x Wûnseradiel 16-6-1928, 23 en 22 jier, Japkjen Sieswerda * Kimswert 7-6-1906 † Surch 18-9-1981; by trouwen sûnder berop te Penjum; dr f. Pieter Sieswerda, yn 1906 arbeider te Kimswert, yn 1928 los arbeider te Penjum, en Riemke Dijkstra
Bern:
1 Riemke van Popta * Surch 9-5-1930 † Amsterdam 16-4-1983
x Wûnseradiel 20-10-1951, 21 en 24 jier, Jippe Hoogeveen * Lippenhuzen 14-7-1927 † Zaandam 28-3-2017, 89 jier; by trouwen skipswurktúchkundige; sn f. Harm Jippes Hoogeveen en Trijntje Roels de Haan, greidboeren te Lippenhuzen
Jippe r.m Nanda Cobelens
Sjoch: Parenteel Hoogeveen

VII.6 Jan Foppes van Popta * Kimswert 26-3-1907; by trouwen stiensetter te Surch 
x Wûnseradiel 25-5-1932, 25 en 20 jier, Joukje Burry * Penjum 4-9-1911; by trouwen faam te Penjum; dr f. Frans Burry, yn 1904, ’11 arbeider te Penjum, yn 1928, ’34 dêr (turf)skipper, yn 1940 dêr brânstofhanneler, en Anna Petronella Hakkema
Bern:
1 Anna Petronella van Popta * Surch 24-5-1933
x Wûnseradiel 23-12-1953 Reinder Bakker * Penjum 27-9-1928; boer op Lytshústerwei 4 te Penjum; sn f. Johannes Sijmon Bakker en Grietje de Wilde, boeren te Penjum
1 Foppe Jans van Popta * Surch 22-8-1939; ûnderwizer

GENERAASJE VIII
VIII.1 Watse Cornelis van Popta
* Wytmarsum 30-6-1895 † dêr 27-12-1979; soan fan VII.2 Cornelis Pieters van Popta; boer en feefokker op It Fliet te Wytmarsum
x Wûnseradiel 12-5-1925 Eke Gabes van der Weide * Noardwâld 20-3-1901; dr f. Gabe Jans van der Weide, dir. Suvelfabryk Wytmarsum e.o., en Marijke Fokkes Hofstra

Watse van Popta is  fokker fan favorite stamboekbollen. Ljouwerter krante, 24-3-1928

Bern:
1 Cornelis van Popta * Wytmarsum 9-8-1926 † Breda 4-12-2011, 85 jier, [] Breda, Het Haagveld; yn 1979 wenjend te Zevenbergschenhoek (N.B.)
x Irja Elina Personen * Sievi, Finlân 14-4-1928 † Breda 7-11-2005, 77 jier, Maria Cherubinastraat 74, [] Breda, Het Haagveld; Evangelys Luthers; dr f. Onni Armas Personen en Sylvi Johanna Örni
2 Gabe Jan van Popta * Wytmarsum 11-4-1934 † dêr 3-11-2006, 72 jier; boer op It Fliet te Wytmarsum
x Menameradiel 23-6-1960 Aafke Jippes * Hallum; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr f. Pier Douwes Jippes, en Jantje Doekles Osinga, bouboeren te Hallum en Menaam
Bern:
1 Watze van Popta
2 Janet van Popta
* Wytmarsum 3-3-1963

Ljouwerter krante

VIII.2 Pieter Cornelis van Popta * Wytmarsum 18-3-1899 † dêr  21-8-1961, 61 jier, [] Wytmarsum; soan fan VII.2 Cornelis Pieters van Popta; ierdappelkeapman te Wytmarsum; yn 1930 agint by de Z.P.C. (Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie)
x Wûnseradiel 15-5-1928 Itske Annes Bangma * Wytmarsum 12-8-1899 † 6-1-1987, 87 jier, [] Wytmarsum; dr f. Anne Jans Bangma, by syn trouwen greidboer te Parregea, en Ymkje Willems van Gosliga, bouboeren te Wytmarsum
Bern:
1 Ymkje van Popta * Wytmarsum 28-4-1929 † dêr  8-11-1929
2 Anne van Popta * Wytmarsum 6-10-1930

VIII.3 Pieter Eiberts van Popta * Penjum 17-9-1907 † dêr 17-11-1971, 64 jier, [] Penjum; soan fan VII.3 Eibert Pieters van Popta; boer op Meilsma state ûnder Penjum
x Wûnseradiel 13-5-1942 Maria Rose Fenema Hannema * Dedzjum 29-6-1919 † Oentsjerk 4-6-2008, 88 jier, [] Penjum; dr f. Auke Hantjes Hannema en Jeltje Eiles Jager, greidboeren te Dedzjum
Bern:
1 Eibert Pieters van Popta, folget IX.
2 Jeltje Antje van Popta * Penjum 23-2-1946
x Wûnseradiel 29-4-1970 Tjeerd Aukes Swart/Biddinghuizen/
3 Antje van Popta * Penjum 18-3-1952
x Ljouwert 30-11-1973 Saekele Bijlsma * Arum 3-3-1951/Gytsjerk/

Pieter Eiberts van Popta yn mobilisaasjetiid, 1939
Pieter Eiberts van Popta en Maria Rose Fenema Hannema. De namme Fenema jildt by Marie as tredde foarnamme. Fotograaf: R.L. Elzinga, Bolswert

VIII Hette Yftinus van Popta * Goaiïngea 16-2-1886 Aldegea (W.) 24-10-1948, 62 jier; G; by trouwen fan boerebedriuw te Idzegea; sûnt -8-1909 greidboer en feekeapman op De Band 10 ûnder Aldegea, Janna har âlderlike pleats;
x Wymbritseradiel 1-5-1909, 23 en 26 jier, Janna Siedses Walsweer * Aldegea (W.) 22-6-1882 † dêr 27-12-1942, 60 jier; NH, letter G; by trouwen sûnder berop te Aldegea (W.), dêrnei greidboerinne op har âlderspleats; dr f. Sieds Melis Walsweer en Fettje Romkes Wijnja, sûnt Alde Maaie 1876 greidboeren op De Band 10 ûnder Aldegea (W., Wyk 6 nr 12, Wyk XIII nrs 26, 6, 51, 60, 160, 177), yn 1909 te Idzegea
Op 24-2-1914 is der in boedelskieding by Hette van Popta te Idzegea oangeande de helte fan in sate en lân, wearde: ƒ 29.350,00

Bern:
1 Yftinus van Popta, folget IX

2 Sieds van Popta, folget IX
3 Teake Eibert van Popta
* Aldegea (W.) 10-6-1912
17-4-1997, 83 jier, [] Sânfurd; neffens ynskriuwing yn it Befolkingsregister boer te Aldegea op syn âlderspleats, sûnt -5-1928 te Amsterdam; dêr nearlandikus

Grêf op it hôf te Sânfurd.
Fotograaf: Teake Oppewal

4 Fettje van Popta * Aldegea 6-7-1913/Ljouwert/
5 Anne van Popta, folget IX
6 Cornelia van Popta; wennet yn 1948 te Ljouwert
7 J. van Popta; wennet yn 1948 te Nesslau, Switserlân
8 B. van Popta; wennet yn 1948 te Leiden
9 A. van Popta; wennet yn 1948 yn Ontario, Kanada
x T. Vellinga

GENERAASJE IX
De nûmering yn dizze generaasje is noch net wat it wêze sil: der komme noch oanfullingen.

IX Eibert Pieters van Popta * Penjum 28-1-1943; soan fan VIII.3 Pieter Eiberts van Popta; boer op Meilsma state ûnder Penjum (80 pûnsmiet); yn 1975 wurdt it bedriuw fan gemingd inkeld feehâlderij en gean de skiep ek fuort; yn 1978 wurdt in nije stâl boud; yn 2001 komt dochter Marie mei man en bern op ’e pleats en dy renoveare yn 2003 de stâl fan 1973 ta lisboksstâl en ferdûbelje dy yn omfang yn 2006
x Aaltje Noordenbos (Alie) * Ljouwert (sikehûs), âlden wenjend te Bitgummole 11-3-1945; dr f. Dirk Johannes Noordenbos, slachter en fetweider te Bitgummole, en Jacobje Barelds de Vries (Japke)
Bern:
1 Jacobje Maria van Popta (Coby) * Harns (sikehûs) 6-4-1968
x Anne Gijsbert van der Veer (Bert)/Aldehaske/
Bern: Arjen, Eline, Lieke, Eelco,
2 Maria Rosa van Popta (Marie) * Harns (sikehûs) 20-3-1969; buorket mei har man op Meilsma state ûnder Penjum, de fjirde generaasje Van Popta op dat stee
x Teake Klaas Visser/Penjum/
Bern: Akke, Alie, Coby, Simon, Eibert, Jan Yme
3 Akke Antje van Popta * Harns (sikehûs) 16-6-1973
x Hendrik Sijtsma * Harns (sikehûs) 31-10-1969/Warkum/
Bern: Cor, Alyn, Eibert, Wytze
4 Antje Grietje van Popta (Anneke) * Harns (sikehûs) 23-4-1980
x Rutger Boudewijn/Ljouwert/

IX Yftinus van Popta * Aldegea (W.) 25-5-1910 Ljouwert 17-5-1962, 51 jier, [] Ljouwert; by trouwen reizger te Appelsgea; wennet yn 1948 te Snits; by ferstjerren sjef oan in waskerij te Ljouwert;
x Wymbritseradiel 23-11-1939, 29 en 23 jier, Jacoba Osinga * Kubaard 15-1-1916; by trouwen sûnder berop te Idzegea; dr f. Jouke Johannes Osinga, by trouwen yn 1892 boer te Wâldsein op syn âlderspleats, dêrnei greidboer te Kubaard (nrs 106, 117, 86), dêr tsjerkfâd, en Frouwkjen Pieters Nauta, greidboerinne te Kubaard
.
Fjouwer bern

IX Sieds van Popta * Aldegea (W.) 14-6-1911 Rijswijk, Súd-Hollân, 30-10-1959, 48 jier, [] Rijswijk; studint Teology Vrije Universiteit Amsterdam, propedeuse 27-10-1933, Kandidaats: 1-4-1936, dispút: Agora; grifformeard dûmeny;
x Leidschendam 26-9-1939 M.C.M. van Delft

Seis bern, ûnder oaren:
6 Hette Yftinus van Popta
* 3-8-1941 Dronten, Noard Oast Polder, 9-4-2005, 63 jier, [] Rijswijk

IX Anne van Popta * Aldegea (W.) 3-2-1915 dêr 15-12-1975, 60 jier, [] Aldegea; Anne en Reinskje nimme yn 1947 de buorkerij fan syn heit-en-dy oer op De Band 10 ûnder Aldegea, se buorkje dêr oant 1973;
x Wymbritseradiel 1-5-1947, 32 en 23 jier, Reinskje Wassenaar * Broek, Doanjewerstal, 10-7-1923 Snits, Talitha Koem, 6-8-2013, 90 jier, [] Aldegea (SWF); by trouwen sûnder berop te Aldegea (W.), dêrnei dêr greidboerinne; dr fan Rein Gijsberts Wassenaar, by syn trouwen yn 1921 bakkersfeint te Parregea, en Trijntje Johanna Lieuwes Fijlstra, yn 1922 bakkers te Drylts, yn 1923 idem te Boek, yn 1947 te Aldegea (W.)
Sjoch: W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, 1963, XV.2322, side 396
Bern:
1 Hette van Popta

x Lija Brandsma
2 Rein van Popta

x Ingenet Molenaar
3 Tineke van Popta
x Jan van Cruijsen
4 Janna van Popta
x Berend Mooibroek

Yn 1971 is troch it Meertens Instituut in petear fan trije kertier opnommen tusken Anne van Popta en Pieter Reitsma, man fan Riemke Folkerts Bakker, in oantroude neef fan Anne troch de Walsweers – in muoike fan Anne wie Jeltsje Siedses Walsweer. As tredde heart men út en troch Reinskje Wassenaar, frou fan Anne.
It petear giet oer it boerebedriuw yn earder tiid, de earmoed benammen ûnder de boere-arbeiders en oer de modernisearringen fan nei de oarloch. Iroanysk is dat der in begrutsjende opmerking yn sit oer dat arbeiders altyd safolle bern hiene. Oerpake Folkert Jans Bakker, timmerman-oannimmer en boer, en oerbeppe Jeltsje Walsweer, begoedige boeredochter, krigen 18 bern. De lêste dêrfan stoar yn 2012 (LC 30 nov. 2012). Mei tank oan Teake Oppewal.
Nederlandse Dialectenbank (knaw.nl) Meertens Instituut Nederlandse Dialectenbank / Opnames binnen Europa / Friesland (187) / Oudega (1), bestânsnamme 01_oudega.mp3.