Frysk folget.
Deutsch folgt.
Nederlands volgt.

Project Frysk en Frij

Object in view
In the area from Central Westerlauwers Friesland (province Friesland of The Netherlands) to the Eems Dollard area (province of Groningen) and Eastfriesland (Germany) there is a shrink of agriculture. In connection with this the rural population is dwindling, country heritage is at stake and cultural hertigae and the language too.
With agricultural shrinking which is registered, recorded and described by the University of Wageningen (The Netherlands) heritage and language or dialact are vanishing. Now the language is also taken stock of, and described and actually preserved by the Heritage Foundation and Heimatverein.
The language inventory is made, described and brought up-to-date by poetry workshops of Frysk en Frij. Until today this field of research was not explored, or it was examined by individual workers. Now in this project a long-years union of co-operation has been effected across the borders of provinces and countries. In the long term we have created a solid and strong organization, in which mutual skill is practised.

Activities
Showing its application in practice.

1 Language and dialect
We describe and record the living language, both digitally and in written form. There is also a different important component. Poetry workshops are held in primary and secondary education, always in the regional language. Seelters (Sagelterland, Ostfriesland, West Germany), Plattdüüts (Low German) in Ostfriesland, Bildts (Fryslân, Netherlands), Eilaunders (dialects of the Wadden islands), Frisian in the Netherlands (official language in the European Charter). In the island of Schiermonnikoog (Skiermuontseach) this results into poems written by young people who use their language for the first time. This strengthens their sense of value of their idiom and identity for the future. The link with Plattdüütsch (Low German in Ostfriesland) and other regional dialects is direct through poetry workshops of Frysk en Frij at various schools in the areas mentioned, in co-operation with the institutions.

2 Agricultural area
We describe demographical and socio-historical components based on inventories and interviews with the people concerned. For this purpose ten farms are selected. These activities try to ascertian developments since 1970, as far as shrinking agriculture is concerned. In this frame we record comparisons across the borders and take in stock and report (in photos and films) facts which can provide insights in the long term.

3 Cultural and historical heritage
The task is tracing, stocktaking and recording and computerizing cultural and historical heritage. For example in the island of Schiermonnikoog farming is fading, the cultural past of international seafaring is only present in stories. This heritage is recorded and connected objects are collected, and stored and opened up by means of exhibitions from time to time, together with the activities of 1 and 3.

Areas
Provinces of Friesland and Groningen and the Eems Dollard region with the adjacent Wadden islands. As the problems in the various areas are not the same, we will map out these problems for each area separately. Accordingly we make a specific approach of each of them. Frysk en Frij is completely linked with the programme of Ljouwert Capital of Culture 2018 and the project of Lân fan Taal (Land of Languages).

The surplus value across the borders
Typical of the Frysk en Frij project are its co-operation across the borders of Germany and the Netherlands, exchange of expertise knowledge and experience in theory and practice, like interviews on agricultural shrinking, exhibitions of heritage, poetry workshops, etc. In both countries this opens up new chances and ideas, building on existant initiatives in different special sciences. Cultural differences between the Eems Dollard region and Dutch Friesland will certainly evoke mutual inspiration.
The surplus value is particularly in the fact that such a co-operation is a novelty. Before this the different institutions did not co-operate so closely in three domains of agrarian decrease, language and heritage. These connected factors appear in our project for the first time, as a kind of symbiosis. The aspect of across the borders in the farmers project, former meetings were limited to separate regions, co-operation across the borders is necessary, because mutual know-how is essential, and our scope widens more and more in our globalizing world. Moreover, the issue is of great current interest.

Translated by Klaas Bruinsma.

Projekt Frysk en Frij

Doel
Yn it gebiet tusken midden Westerlauwers Fryslân oant en mei it Eems-Dollardgebiet komt der by de kust del, ynklusyf de Waadeilannen, lânboukrimp foar, dêrmei gearhingjend krimpt de plattelânsbefolking yn dy regio’s tige. Wannear’t de lânbou krimpt, stiet dêrmei it lânbou-erfgoed op it spul en dêrmei it kultuerhistoarys erfgoed en de taal.
Mei de lânboukrimp dy’t yn it projekt ynventariseard en beskreaun wurdt (troch Universiteit Wageningen), ferdwynt erfgoed en (streek)taal. Erfgoed wurdt likegoed ynventariseard, beskreaun en konkreet konserveard (Erfgoed Fundaasje/Heimatverein). Taal wurdt ynventariseard, beskreaun en aktueel makke troch poëzywurkwinkels (Frysk en Frij).
Oant no ta bleau dat ûndersyksgebiet in wite flek op ’e kaart òf ûndersikers wurkten der elk foar oar oan op eigen terrein. Yn dit projekt wurdt in gearwurkingsferbân foar de lange doer ta stân brocht op in skaal dy’t oer de grinzen hinne giet. Op lange termyn wurdt dêrfoar in betûfte en hechte organisaasje kreëard wêrby’t it fakmanskip fan beide kanten yn praktyk brocht wurdt.

Aktiviteiten
Hjirûnder de konkrete tapassing yn ’e praktyk:

1 Taal en dialekt
De (noch) libbene taal wurdt sawol digitaal as op skrift beskreaun en fêstlein. Mar dêr giet it ek om in belangrike oare komponint: poëzywurkwinkels wurde jûn yn primêr en fuortset ûnderwiis; hieltyd yn ’e eigen taal (Sealters en Plattdüüts, Bildts, Eilaunders, Frysk ensfh.) Op Skiermûntseach resulteart dat yn gedichten troch de jongerein dy’t foar it earst har eigen taal yn dy rjochting brûkt. Dat fersterket it gefoel fan wearde fan ’e eigen taal en identiteit, ek foar de takomst.
De link nei it Platdúts en oare streektalen is direkt troch de wei fan poëzywurkwinkels (Frysk en Frij) op ferskate skoallen yn ’e oanbelangjende gebieten, yn gearwurking mei de belutsen ynstânsjes.

2 Lânbougebiet
It beskriuwen fan demografise, sosjaalhistoarise komponinten oan ’e hân fan ynventarisaasjes en ynterviews mei de belutsenen. Dêrby wurde tsien bedriuwen selekteard. Troch de wei fan dy aktiviteiten wurde de ûntwikkelingen sûnt likernôch 1970 op it gebiet fan lânboukrimp fêstlein. Dêrby wurde fergelikingen dy’t oer de grins geane, boekstaafd en ynventarisaasjes en rapportaazjes (foto en film) makke dy’t ek op langere termyn ynsjoch jaan.

3 Kultureel-histoarys erfgoed
It trasearen, ynventarisearen, argivearen en digitalisearen fan kultureel-histoarys erfgoed. In foarbield: op it eilân Skiermûntseach ferdwynt de lânbou, is de kultuer fan ynternasjonale seefeart noch allinnich fertsjinwurdige yn ’e ferhalen. Dat erfgoed wurdt digitaal fêstlein en realia wurde sammele en burgen en beskikber steld foar ûndersyk en berikber foar in breed publyk troch de wei fan geregeldwei tentoanstellingen, koppele oan ’e aktiviteiten 1 en 3.

Gebieten
Westerlauwers Fryslân en de Eems-Dollardregio mei de byhearrende Waadeilannen. Omdat de lânbouproblematiek yn ’e ferskate romtlike gebieten net gelyk is, wurdt de problematyk foar elk gebiet apart yn kaart brocht en dêrneffens spesifyk oanpakt.
Frysk en Frij slút naadleas oan by it programma Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 en it dielprojekt Lân fan Taal.

Mearwearde de grinzen oer
In skaaimerk foar Frysk en Frij is de gearwurking yn it Dúts-Nederlâns grinsgebiet, de útwikseling fan kennis en ûnderfining yn teory en praktyk, lykas ynterviews oer lânboukrimp, tentoanstellingen oer erfgoed, poëzywurkwinkels ensfh. Dit projekt iepenet yn beide lannen nije kânsen en ideeën, fuortbouwend op besteande inisjativen oangeande de ferskate disiplines. Kulturele ferskillen tusken de Eems-Dollardregio en Fryslân sille wis ynspirearend wurkje oer en wer.
De mearwearde leit benammen yn it feit dat sok gearwurkingsferbân nij is. Noch net earder wurkten dizze ferskate ynstânsjes gear yn trije disiplines: agrarise krimp, taal en erfgoed. Dizze gearhingjende komponinten komme no foar it earst yn ien projekt oan bod, as in soart symbioaze.
Dat it projekt oer de grinzen hinne giet, is ek nij: eardere projekten op dizze gebieten beheinden har ta de eigen regio. Gearwurking oer de grinzen hinne is noadich omdat de know-how oer en wer ûnmisber is en it gesichtsfjild ferrommet yn ús hieltyd mear globalisearende wrâld. Boppedat is de problematyk tige aktueel.

Projekt Frysk en Frij

Projektziel
Vom niederländischen Westfriesland bis zum Ems-Dollart-Gebiet ist das gesamte Küstengebiet, inklusiv der Wattenmeerinseln, von einer abnehmenden Landwirtschaft betroffen. Dies führt gleichzeitig zu einem starken Rückgang der Bevölkerung in der ländlichen Region.
Frysk en Frij (Friesisch und Frei) geht auf diese Entwicklungen mit dem Ziel ein, das landwirtschaftliche Erbe, das kulturelle Erbe in allgemeinerem Sinn und die dazugehörige Sprach- und Dialektentwicklung zu beschreiben. Diese drei Faktoren stehen in einem engen Zusammenhang zueinander: Wenn die Landwirtschaft abnimmt, steht damit auch das landwirtschaftliche Erbe auf dem Spiel; dies geht einher mit dem kulturhistorischen Erbe und der Sprache.
Bis heute blieb dieses Recherchegebiet unerschlossen oder es wurde getrennt voneinander – auf das eigene regionale Terrain beschränkt – daran gearbeitet. Mit diesem Projekt wird eine langfristige Zusammenarbeit auf grenzüberschreitendem Niveau eingerichtet. Auf lange Sicht wird hierfür eine solide und dauerhafte Organisation geschaffen, in der die gegenseitigen Fähigkeiten und Kenntnisse zusammengeführt werden.

Aktivitäten
Nachfolgend die im Projekt konkret umzusetzenden Maßnahmen:

1 Sprache und Dialekt
Die (noch) lebendige Sprache wirdt sowohl digital als auch schriftlich erläutert und festgehalten. Aber es handelt sich hier auch um eine andere wichtige Komponente: Poesieworkshops werden in verschiedenen Unterrichtsstufen in der jeweils eigenen Sprache abgehalten (Seelters, Plattdüüts, Bildts, Eilaunders, Fries, usw.). Auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog mündet dies in Gedichten von Jugendlichen, die erstmalig auf diese Weise ihre eigene Sprache einsetzen. Dies verstärkt die Identität und Wertschätzung für die eigene Sprache, auch mit Blick auf die Zukunft. Die Verbindung zum Plattdeutschen und andere regionale Sprachen wird direkt durch den Einsatz von Poesieworkshops an verschiedenen Schulen in den betreffenden Gebieten mithilfe der beteiligten Parteien erzielt.

2 Landwirtschaftliches Gebiet
In den Regionen werden insgesamt zehn Betriebe ausgewählt, an deren Beispiel mithilfe von Dokumentationen und Interviews von Zugehörigen die demografischen und kulturhistorischen Komponenten beschrieben werden sollen. Anhand dieser Aktivitäten werden die Entwicklungen seit etwa 1970 in Bezug auf den Rückgang der Landwirtschaft festgestellt. Dabei werden grensüberschreitende Vergleiche verzeichnet und Dokumentationen und Reportagen (Foto und Film) gemacht, die auch langfristiges Verständnis verschaffen.

3 Kulturhistorisches Erbe
Dieser Aspekt betrifft das Nachverfolgen, Inventarisieren, Archivieren und Digitalisieren von kulturhistorischem Erbe dieser Region. Beispielgebend verschwindet die Landwirtschaft auf der Insel Schiermonnikoog, die Kultur der internationalen Seefahrt und des Handels ist bereits nur noch in Erzählungen präsent. Dieses Erbe wird digital festgehalten und Relikte werden zusammengetragen, geborgen und für weitere Untersuchungen und die breite Öffentlichkeit mittels Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Dies wird in Verbindung mit den Aktivitäten 1 und 3 erfolgen.

Gebiete
Westerlauwers Friesland (NL) und die Ems-Dollart-Region mit den dazugehörigen Wattenmeerinseln.
Da es sich bei der landwirtschaftlichen Situation um sehr regional unterschiedliche Situationen handelt, wird die Problematik je Gebiet separat analysiert und je nach Übereinstimmungen spezifisch weiterverfolgt.
Frysk en Frij schließt nahtlos an ein Programm des Kulturhauptstadtjahres 2018 und das Teilprojekt Lân van Taal an.

Grenzüberschreitende Mehrwert
Bezeichnend für Frysk en Frij ist die Zusammenarbeit im Deutsch-Niederländischen Grenzgebiet, der Erfahrungs- und Kenntnisaustausch in Theorie und Praxis wie auch Interviews zum Rückgang der Landwirtschaft, Ausstellungen über unser Kulturerbe, Poesieworkshops, etc. Dieses Projekt eröffnet für beide Länder neue Chancen und Ideen, baut auf bestehenden Initiativen interdisziplinär auf. Kulturelle Unterschiede zwischen der Ems-Dollart-Region und der niederländischen Provinz Friesland werden sicherlich gegenseitig inspirierend sein.
Der grenzüberschreitende Mehrwert liegt vor allem in der Tatsache begründet, das eine derartige Zusammenarbeit im Verbund neu ist. Die verschiedenen Einrichtungen haben in dieser Konstellation noch nie in den drei Disziplinen zusammengearbeitet: landwirtschaftlicher Rückgang, Sprache und Kulturerbe. Diese zusammenhängenden Komponenten werden hiermit erstmalig in einem gemeinsamen Projekt bearbeitet. Sie bilden eine Art Symbiose. Der grenzüberschreitende Aspekt ist ebenfalls neu: frühere Projekte auf diesen Gebieten beschränkten sich auf die eigene Region. Die Zusammenarbeit über die Grenze ist notwendig, weil das Know-how auf beiden Seiten unentbehrlich ist und die eigene Perspektive in unserer sich zunehmend globalisierenden Welt erweitert. Darüberhinaus ist die Problematik außerordentlich aktuell.

Project Frysk en Frij

Doel
In het gebied tussen midden Westerlauwers Friesland tot en met het Eems-Dollardgebied is langs de kust, inclusief de Waddeneilanden, sprake van landbouwkrimp, daarmee samenhangend krimpt de plattelandsbevolking in deze regio’s fors.
Wanneer de landbouw krimpt, staat daarmee het landbouwerfgoed op het spel en daarmee het cultuurhistorisch erfgoed en de taal.
Met de landbouwkrimp die in het project wordt geïnventariseerd en beschreven (door UniversiteitWageningen) verdwijnt erfgoed en (streek)taal. Erfgoed wordt eveneens geïnventariseerd, beschreven en concreet geconserveerd (Erfgoed Fundaasje/Heimatverein). Taal wordt geïnventariseerd, beschreven en actueel gemaakt door poëzieworkshops (Frysk en Frij).
Tot nu toe bleef dit onderzoeksgebied onontgonnen òf men werkte er afzonderlijk aan op eigen terrein. In dit project wordt een langdurig samenwerkingsverband tot stand gebracht op grensoverschrijdende schaal. Op lange termijn wordt daarvoor een gedegen en hechte organisatie gecreëerd waarbij het wederzijdse vakmanschap in praktijk wordt gebracht.

Activiteiten
Hieronder de concrete toepassing in de praktijk:

1 Taal en dialect
De (nog) levende taal wordt zowel digitaal als op schrift beschreven en vastgelegd. Maar hier gaat het ook om een belangrijke andere component: Poëzieworkshops worden gegeven in primair en voortgezet onderwijs; steeds in de eigen taal (Seelters en Plattdüüts, Bildts, Eilaunders, Fries, enz.). Op Schiermonnikoog resulteert dit in gedichten door jongeren die voor het eerst hun eigen taal in die richting gebruiken. Dit versterkt het gevoel van waarde van de eigen taal en identiteit, ook voor de toekomst.
De link naar het Platduits en andere streektalen is direct d.m.v. poëzieworkshops (Frysk en Frij) op verschillende scholen in de betreffende gebieden, in samenwerking met de betrokken instanties.

2 Landbouwgebied
Het beschrijven van demografische, sociaalhistorische componenten aan de hand van inventarisaties en interviews met betrokkenen. Hierbij worden tien bedrijven geselecteerd. D.m.v. deze activiteitenworden de ontwikkelingen sinds plm. 1970 op het gebied van landbouwkrimp vastgelegd. Daarbijworden grensoverschrijdende vergelijkingen geboekstaafd en inventarisaties en rapportages (foto en film) gemaakt die ook op langere termijn inzicht verschaffen.

3 Cultureel-historisch erfgoed
Het traceren, inventariseren, archiveren en digitaliseren van cultureel-historisch erfgoed. Een voorbeeld: op het eiland Schiermonnikoog verdwijnt de landbouw, is de cultuur van internationale zeevaart nog alleen vertegenwoordigd in de verhalen. Dit erfgoed wordt digitaal vastgelegd en realia worden verzameld en geborgen en beschikbaar gesteld voor onderzoek en bereikbaar voor een breed publiek d.m.v. tentoonstellingen van tijd tot tijd, gekoppeld aan de activiteiten 1 en 3.

Gebieden
Westerlauwers Friesland en de Eems-Dollard regio met de bijbehorende Waddeneilanden.
Omdat de landbouwproblematiek in de verschillende ruimtelijke gebieden niet gelijk is, wordt de problematiek per gebied apart in kaart gebracht en overeenkomstig daarmee specifiek benaderd.
Frysk en Frij sluit naadloos aan bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en het deelproject Lân fan Taal.

Grensoverschrijdende meerwaarde
Kenmerkend voor Frysk en Frij is de samenwerking in het Duits-Nederlands grensgebied, de uitwisseling van kennis en ervaring in theorie en praktijk, zoals interviews over landbouwkrimp, tentoonstellingen over erfgoed, poëzieworkshops, etc. Dit project opent in beide landen nieuwe kansen en ideeën, voortbouwend op bestaande initiatieven m.b.t. de verschillende disciplines. Culturele verschillen tussen de Eems-Dollard regio en Friesland zullen zeker inspirerend werken over en weer.
De meerwaarde ligt met name in het feit dat een dergelijk samenwerkingsverband nieuw is. Nog niet eerder werkten deze verschillende instanties samen in drie disciplines: agrarische krimp, taal en erfgoed. Deze samenhangende componenten komen nu voor het eerst in één project aan bod, als een soort symbiose.
Het grensoverschrijdende aspect is ook nieuw: eerdere projecten op deze gebieden beperkten zich tot de eigen regio. Samenwerking over de grenzen heen is nodig omdat de know-how over en weer onontbeerlijk is en het gezichtsveld verruimt in onze steeds meer globaliserende wereld. Bovendien is de problematiek uitermate actueel.