GENEALOGY VAN GELDER
Fragminten

Claas Cornelis van Gelder * Berltsum omstrings 1710;
x omstrings 1734
Ytje Douwes * Menaam omstrings 1712.

II
Soan:
Cornelis Clasen van Gelder
* Berltsum 16-9-1735 † dêr 21-7-1813, hûsnr 98, 77 jier (neffens stjer-akte sn f. Klaas Klaases van Gelder, yn Notarieel argyf Berltsum 1818 allyksa; yn Notarieel argyf Harns 1818 abusyflik neamd Van Gelderen); by ferstjerren rintenier te Berltsum; Krelis en Sijke komme op 9-11-1806 út St.-Jabik yn Berltsum;
x
Sijke Gerkes * Marsum omstrings 1748 † Berltsum 5-4-1822, 74 jier; by ferstjerren rintenierske te Berltsum, dr f. Gerke Jacobs (Posthumus) x Marsum 25-10-1744 Rinske Douwes.

III

Soan:

Klaas Cornelis van Gelder * St.-Jabik omstr. 1768 † Furdgum 28-12-1820, 52 jier; 1796, 1806 te St.-Jabik; omstrings 1815 boer op sate 4 ûnder Furdgum; 1815 tsjerkfâd te Furdgum; keapet op 31-7-1819 sate, hûs en skuorre fan Tjeerd Klases Hibma te Nijlân, keapsom: f 16.111,00; hat yn 1820 in skuld by Magdalena Zeper, widdo Ludolf Reinier Wentholt te Ljouwert fan f 10.5000,00;
x Berltsum (dan beide fan St.-Jabik) 7-6-1765
Aaltje Thomas (postúm De Groot) * Nijtsjerk omstrings 1772 † Furdgum 10-5-1830, 58 jier, nr F4; dr f. Thomas Sjoerds en Maaike Dirks; Aaltsy hiert yn 1825 sate en boulân nr 4 te Furdgum fan Albertus Telting te Frjentsjer foar sân en seis jier; hier f 1.400,00 yn ’t jier; se ferkeapet op 19-3-1824 in sate ûnder Furdgum oan Reiner Fontein te Frjentsjer, keapsom: f 20.100,00.

IV
Soan:

Cornelis Klazes van Gelder * St.-Jabik 18-9-1796 † Furdgum 1-6-1864, boer te Furdgum; yn 1829 kommittearde foar Furdgum oangeande slatten en slaan fan strykdammen; tsjerkfâd te Furdgum; hiert yn 1847 foar sân jier in pleats en lân ûnder Furdgum fan Albertus Telting te Frjentsjer foar f 1.745,00 yn ’t jier;
x Barradiel 30-11-1822
Binke Jans la Fleur * Tsjummearum, boerinne te Furdgum, yn 1868 rintenierske dêr; dr f. Jan Daniels la Fleur, boer te Tsjummearum, en Froukje Tjeerds Andringa.

V
Bern, ûnder oaren:
1 Klaas Cornelis van Gelder
* Furdgum 8-3-1832 † Tsjummearum 30-11-1868, nr 12; by trouwen sûnder berop te Furdgum, koaltsjer te Tsjummearum;
x Barradiel 6-3-1863
Jantje Tjitses van der Weg (suster fan Bauke V3) * Easterbierrum 1-9-1833, winkelfrou te Easterbierrum, dr f. Tjitse Jans van der Weg, 1830 arbeider te Easterbierrum (op ’e âlderspleats tink), yn 1831 dêr boer, en Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tsjisse syn broer Thijs Jans van der Weg; yn 1863 boerinne te Furdgum; Jantsy x 1 Barradiel 23-8-1851 Foppe Gerbens Andringa * Kleaster Lidlum 1-3-1829 † Tsjummearum 17-11-1860, arbeider te Tsjummearum, sn f. Gerben Pieters Andringa, boer en bakker te Tsjummearum, en Tyttie Foppes Laansma.
2 Jan Cornelis van Gelder * Furdgum 24-3-1835 † dêr 12-12-1844, nr 4.
3 Akke Cornelis van Gelder * Furdgum 3-11-1840 † dêr 22-6-1881 [] Furdgum;
x Barradiel 6-3-1863
Bauke Tjitses van der Weg (broer fan Jantsy V1) * Easterbierrum 17-1-1838 † Frjentsjer 25-2-1914 [] Furdgum; boer te Furdgum, dêr tsjerkfâd; sn f. Tjitse Jans van der Weg, yn 1830 arbeider te Easterbierrum, yn 1831 dêr boer, en Johanna Pieters Molenaar, yn 1863 boerinne te Furdgum; Bauke x 2 x Barradiel 31-5-1882 Henke Jans Westra * Seisbierrum 2-1-1842 † Frjentsjer 29-5-1915 [] Furdgum; dr f. Jan Harmens Westra, koaltsjer te Seisbierrum, en Zara Regina Hermanus Out Joha.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Westra

Soan fan V3:
Klaas Baukes van der Weg
* Furdgum 23-5-1874 † 14-11-1957 [] Furdgum, boer op Camstra State Furdgum;
x Ljouwerteradiel 2-4-1913
Tetje Annes van der Hem * Wurdum 25-8-1885 † 6-1-1978 [] Furdgum, dr f. Anne Sjoerds van der Hem, greidboer op De Him ûnder Wurdum, en Yfke Gerbens Heslinga.

Klaas Baukes van der Weg en Tetsje Annes van der Hem. Foto: Mellema, Ljouwert


Boppe en ûnder: Camstra State te Furdgum neffens tekeningen fan Ids Wiersma, boppe sinjeard 3-6-1938
(Boarne: Klaas Jaspers van den Akker – Van de mond der oude Middelzee – Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf, Friesche Maatschappij van Landbouw, Ljouwert 1947)

VII
Dochter:
Akke van der Weg * Furdgum 28-2-1916 † St.-Jabik 5-12-1948 [] St.-Jabik;
x
Jan Klazes Kramer * St.-Jabik 4-2-1912 † 14-9-1995 [] St.-Jabik, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, sn f. Klaas Jarigs Kramer, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, en Rinske Jans Hoogland.

 

GENEALOGY VAN DER WEG
Fragminten

 

 * = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset. Op termyn wurdt dizze side oerset yn ’t Ingels.
Foar oanfullingen en ferbetteringen, foto’s en oare yllustraasjes, sjoch formulier

Undersyk:
-Erfgoed Fundaasje, Ljouwert
-Famylje-oantekeningen fan H. van der Weg te Amsterdam, yn besit Erven Bauke Tjitses van der Weg

GENERAASJE I
I Jeppe Alberts

x Stiens 13-3-1681 Sijke Rochus
Bern:
1 Albert Jeppes
x Westernijtsjerk 1711 Nieske Bokkes ~ Hallum 5-12-1688; dr f. Bocke Clases en Nieske Pybes
Bern:
1 Bokke Alberts Bokma 
2 Sijke Alberts
~ Marrum-Westernijtsjerk 28-1-1714
3 Klaas Alberts 
~ Marrum-Westernijtsjerk 3-11-1715
4 Klaas Alberts 
~ Marrum-Westernijtsjerk 3-10-1717
5 Jeppe Alberts 
~ Hallum 16-2-1721
6 Sijke Alberts 
~ Hallum 19-11-1723
x Hallum 9-7-1746 Jan Gerrits Krol ~ Hallum 25-9-1718 † dêr 13-6-1812; sn f. Gerrit Jans en Syke Dirks
7 Pijbe Alberts ~ Hallum 23-9-1725
8 Nieske Alberts ~ Hallum 8-12-1726
9 Rochus Alberts ~ Hallum 11-2-1729
x Hallum 13-5-1753 Trijntje Wybes ~ Hallum 26-7-1733; dr f. Wybe Tjeerds en Aarjaantje Jans
Bern: Albert Rochus Bokma

2 Rochus Jeppes

3 Pijtter Jeppes, folget II
4 Grietje Jeppes

GENERAASJE II
II Pijtter Jeppes ~ Hallum 2-8-1696;
x Stiens 13-3-1681 Eltje Eelses
Bern:
Rochus Pytters, folget III

 

GENERAASJE III
III Rochus Pytters ~ Ingwierrum 13-4-1739 † Hallum 2-8-1800, 61 jier
x 1 Ternaard 16-5-1762 Pytje Lieuwes † Hallum 3-2-1779
x 2 Hallum 6-5-1781 Aaltje Tammes * Burdaard 1-1-1744 † Hallum 7-3-1821, 77 jier; dr f. Tamme Hotzes en Klaaske Tjeerds
Bern út it 1e houlik:
1 Pieter Rochus Bloemsma
* Ternaard 18-2-1763 ~ dêr 25-2-1763 † Hallum 4-10-1812, 49 jier, hûsnr 5; skipper te Hallum
x Hallum 31-7-1791 Antje Klazes Blom; * Feanwâlden 1765 † Hallum 4–3-1829; op 11-5-1821 ynkommen te Hallum út Jelsum; yn 1811 skipperske te Hallum; yn 1816 naaister te Lekkum; dr f. Klaas Jacobs Blom en Ynske Klazes (Blom), suster fan Nieske (nr 5 hjirûnder)
Antsy x 2 Jelsum 21-5-1814 Albert Everts Kuipers (ek: Kuiper) * Miedum ~ Lekkum-Miedum 14-5-1761 † Rinsumageast 4-10-1821; sn f. Evert Alberts (Toutenburg?) en Jeltje Fokkes;
Albert x 1 Jelsum 4-11-1787, beide fan Jelsum, Tjitske Jans Pekel * Koarnjum 13-12-1757 † Lekkum 19-5-1811, 53 jier; dr f. Jan Jacobs Pekel en Trijntje Johannes;
Tsjitske x 1 Koarnjum 31-3-1776, 18 en 23 jier, Jan Aukes van der Mey * Froubuorren 19-3-1753 † Jelsum 19-3-1786, 33 jier; mr fetkuper te Jelsum; sn f. Auke Lourens van der Mey en Anna Lucia Jans
Piter en Antsje keapje op 5-12-1811 in trekskip fan Bauke Fokkes te Hallum (sjoch nr 7 hjirûnder)
2 Lieuwe Rochus Rochussen; wykt út nei Frankryk; op 23-10-1789 wurdt te Hallum in kurator foar syn guod oanstelt
3 Jan Rochus van der Weg
, folget IV.1
4 Willem Rochus
* omstrings 1770 † Hallum -5-1810, 40 jier
5 Wybren Rochus Bloemsma
* Hallum 24-8-1773 (neffens it Registre Civique Ferwerteradiel is er geboaren op 23-2-1773, dat sil in fersin wêze) † dêr 7-6-1847, 73 jier; yn 1811, ’12 belestingûntfanger te Hallum; 1824 dêr timmerman; yn 1832 dêr skatter; yn 1837, ’46 dêr turfmjitter; yn 1839 dêr horloazjemakker; by fertsjerren dêr sûnder berop
x Hallum 19-1-1801, 27 en 30 jier, Nieske Klazes Blom * Hallum 7-10-1770 ~ dêr 28-10-1770 † dêr 25-1-1848, 77 jier, nr 57; dr f. Klaas Jacobs Blom en Ynske Klazes Blom, suster fan Antsy (nr 1 hjirboppe)
6 Taetske Rochus
* ûnder Hallum 20-11-1777 † Aldeleie 15-10-1811, 33 jier
x Stiens 17-8-1800, hy fan Stiens, sy fan Hallum, Klaas Lieuwes van der Maan * Stiens 20-3-1772 † Feinsum 22-10-1816; wennet yn 1804, ’07, ’11 te Hijum, dêr wierskynlik kastlein, want Taetske en hy ferkeapje dêr op 18-5-1811 in hûs en herberch oan Uilke Johannes Stinne en Fetje Dirks te Hallum; keapsom: f 2600,00; yn 1811, ’12 timmerman te Hallum; yn 1811 idem te Aldeleie
Bern út it 2e houlik:
7 Pietje Rochus van der Weg * Hallum 1-12-1787 † Hallum, nr 171, 18-1-1863, 75 jier; Pytsy wurdt yn ’ trou-en stjerakte fan har soan Fokke (resp. 1824 en ’31) Bloemsma neamd) yn 1824 gernierske te Hallum; yn 1841, ’47, ’52 dêr arbeidster, yn 1849 dêr wurkfrou; yn 1835, ’38, ’47, ’51, ’56 dêr sûnder berop
x Hallum 15-4-1805 Bauke Fokkes Hofman * Hallum 23-2-1776 ~ dêr 26-5-1776 † dêr 1-6-1835, 59 jier, nr 131; yn 1811, ’12, ’19, ’21, ’23, ’24 sûkereifabrikant te Hallum (perseel 124: hûs, hiem en sûkereifabryk; perseel 125: skuorre); yn 1816 dêr as sûkereidrûger neamd; yn 1813 dêr boer, yn 1813, ’29, ’31 dêr genier; by ferstjerren dêr arbeider; sn f. Fokke Klazes en Siemkje Jans
Op 18-11-1816 keapje Pytsje en Bauke yn ’e mande mei Pytsje har broer Piter (nr 1 hjirboppe) it hôf, plantaazje en poarte fan Offinga State te Hallum fan Mient Wendelaar en Jan Lubberts Sjordema, beide te Ferwert; keapsom: f 2400,00; Pytsje en Bauke ferkeapje op 19-11-1831 hûs en hiem op ’e Lange Buorren nr 7 te Hallum; keapsom: f 1194,00 


GENERAASJE IV
IV.1 Jan Rochus van der Weg * Hallum 4-3-1767 ~ dêr 22-3-1767 † dêr 20-1-1839, 71 jier; gernier te Hallum
x Hallum 14-8-1791 Lijsbet Tijsses Polstra * Hallum 15-7-1768 † dêr 26-4-1826, 57 jier
Bern:

Rochus Jans van der Weg, folget V.1
Tijs Jans van der Weg, folget V.2
Pietje Jans van der Weg * Hallum 12-10-1796 ~ dêr 6-11-1796 † Froubuorren 10-7-1856
x Ljouwerteradiel 27-2-1833 Harmen Tjipkes Andringa * Feinsum 7-11-1806 † dêr 23-6-1877, 70 jier; sn f. Tjipke Harmens Andringa en Dieuwke Rinderts Tolsma;
Harmen x 2 It Bilt 10-3-1859 Trijntje Jans van der Wal * Froubuorren 25-12-1818  St.-Anne 18-7-188, 69 jier

Douwe Jans van der Weg, folget V.3
Tjitse Jans van der Weg, folget V.4
Lijsbeth Jans van der Weg * Hallum 2-12-1804 ~ dêr 6-1-1805 † St.-Jabik 1-1-1836
x Ferwerteradiel 8-12-1831 Pieter Johannes de Jong * Moarmwâld 1807 † Eastrum 13-1-1892, 85 jier; sn f. Johannes Jelles de Jong en Trijntje Sytses van der Ploeg
Piter x 2 It Bilt 17-8-1837 Jannigje Ouwes de Boer * Furdgum 16-4-1806 † Eastrum 12-4-1885, 78 jier
Klaas Jans van der Weg * Hallum 14-12-1807 ~ dêr 24-1-1808 † dêr 28-11-1842


GENERAASJE V
V.1 Rochus Jans van der Weg
* Hallum 3-2-1792 ~ dêr 26-2-1792 † St.-Jabik 10-1-1844, 51 jier; yn 1824 gernier te Hallum
x Ferwerteradiel 12-7-1821, 29 en 21 jier, Antje Goffes Jensma (Anne) * Holwert 1800 † St.-Jabik 2-3-1863, 63 jier; yn 1853, ’59, ’62 boerinne te St.-Jabik; dr f. Goffe Gerlofs Jensma, boer op Jensma state te Holwert, en Sytske Jans Bergmans

Bern:
1 Jan Rochus van der Weg
, folget VI.1
2 Sytske Rochus van der Weg
* Hallum 18-11-1824 † St.-Jabik 5-2-1914, 89 jier
x Jean Louïs du Houx
3 Lijsbert Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 29-12-1827 † Jabik 9-3-1909, 81 jier
x Waling Bos
4 Pietje Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 30-1-1830 † 12-10-1860, 30 jier
x Menameradiel 11-5-1859, 29 en 32 jier, Wop KLazes Schat, by x sûnder berop te Berltsum, letter boer te St.-Jabik; sn f. Klaas Wops Schat, boer te Wier, en Nieske Nammens Nammensma, yn 1859 boerinne te Berltsum 

5 Goffe Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 21-3-1832 † Holwert 28-10-1913, 81 jier
6 Thijs Rochus van der Weg
, folget VI.6 
7 Menke Rochus van der Weg
(Minke) * Westernijtsjerk 8-7-1837 † 21-10-1916
x 1 Barradiel 8-2-1862, 24 en 36 jier, Johannes Lieuwes Sipma * Dronryp; by x keapman te Minnertsgea; sn f. Lieuwe Johannes Sipma en Trijntje Pieters Sikkema; Jehannes x 1 Sijke Jans Herrema
x 2  Barradiel 31-12-1876, 39 en 24 jier, Rinze Kijlstra * Wier; by x helpûnderwizer te Minnertsgea; sn f, Libbe Kijlstra en Elisabeth Mebius, yn 1876 sûnder berop te Wier
8 Klaas Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 13-6-1839 † 22-7-1839
9 Klaas Rochus van der Weg
* Westernijtsjerk 9-11-1840 † Gruttegast (Grinslân) 3-4-1912, 71 jier

V.2 Tijs Jans van der Weg * Hallum 1-5-1794 † Easterbierrum 16-9-1828, 34 jier
x Ferwerteradiel 7-5-1824 Johanna Pieters Molenaar * Froubuorren 12-11-1800 † Tsjom 8-1-1878, 77 jier; dr f. Pieter Johannes Molenaar, boer te Froubuorren, en Hiltje Wopkes Boersma;
Johanna x 2 Tjitse Jans van der Weg (V.4), broer fan Tsjisse
Bern:
1 Jan Tijsses van der Weg * Hallum 12-8-1824
2 Pieter Tijsses van der Weg * Easterbierrum 8-9-1826
3 Lijsbeth Tijsses van der Weg * Easterbierrum 25-4-1828 † dêr 1-6-1839, 11 jier

V.3 Douwe Jans van der Weg * Hallum 24-8-1799 † dêr 20-12-1874
x Ferwerteradiel 21-5-1829 Sytske Cornelis Slim * Hallum 27-1-1808 † dêr 23-3-1846; dr f. Cornelis Arjens Slim en Janke Poppes van Noord
Bern:
1 Jan Douwes van der Weg * Hallum 24-2-1831 † Dronryp 13-11-1898
x Ferwerteradiel 13-5-1854 Antje Dirks de Jong
2 Cornelis Douwes van der Weg * Hallum 31-12-1834 † Doanjum 26-1-1893
x Ferwerteradiel 9-6-1857 Trijntje Jans Bakker
3 Tijs Douwes van der Weg * Hallum 9-9-1837 † dêr 23-5-1905
x Ferwertaradiel 20-5-1882 Dieuke Dirks Postma
4 Janke Douwes van der Weg * Hallum 5-3-1840 † dêr 21-2-1842
5 Janke Douwes van der Weg * Hallum 14-9-1842 † Ljouwert 14-1-1898
x It Bilt 7-5-1868 Johannes Everts Siderius
6 Lijsbert Douwes van der Weg * Hallum 12-3-1846 † Furdgum 19-9-1912
x Ferwerteradiel 15-5-1869 Auke Jacobs Wierda


V.4 Tjitse Jans van der Weg
* Hallum 26-6-1802 ~ dêr 25-7-1802 † Furdgum 17-6-1858
x Barradiel 5-6-1830 Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tijs (V.2)
Bern:
1 Hiltje Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 18-9-1831
2 Jantje Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 1-9-1833
3 Thijs Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 18-10-1835
4 Bauke Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 17-1-1838
5 Lijsbeth Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 4-4-1840
6 Klaas Tjitses van der Weg
* Easterbierrum 28-8-1841

 

GENERAASJE VI
VI.1 Jan Rochus van der Weg
* Hallum 23-5-1822; erbaaier in Froubuurt húsnr 141), gernier te St.-Jabik
x Hinnaarderadeel 25-5-1853, 31 en 22 jier, Oetske Jans Glastra van Loon (ek: Oedske) * Lytsewierrum 9-11-1830; dr f. Jan Glastra van Loon, yn 1853 ûnderwizer te Lytsewierrum, en Freerkje Anes Donia
Bern:
1 Freerkje Jans van der Weg * St.-Jabik 3-3-1854
2 Antje Jans van der Weg * St.-Jabik 15-12-1855 † Hallum 22-11-1887
x Ferwerteradiel Jacob Gerlofs Bouma * Hallum 13-6-1852 † dêr 26-8-1905, 53 jier; sn f. Gerlof Broers Bouma, en Antje Jacobs Extra;
Jabik x 2 Ferwerteradiel 23-5-1891 Reino Reinders Elzenga * Hallum 6-4-1852 † dêr 8-6-1936, 84 jier; dr f.Reinder Jelles Elzinga en Fokje Jacobs Helder
3 Sytske Jans van der Weg * St.-Jabik 7-9-1857
4 Janna Jans van der Weg * St.-Jabik 20-8-1859
5 Pietje Jans van der Weg * St.-Jabik 10-6-1861 † U.S.A; ferskeept na U.S.A.
x ’t Bildt 12-5-1887 Jan Gerrits Deinema * Hallum 11-8-1855 † U.S.A; ferskeept na U.S.A.; boer in Beetgum (Menaam); sn f. Gerrit Jans Deinema, boer te Hallum, en Elisabeth Metteken Geerts Wieringa
6 Rogchus Jans van der Weg * St.-Jabik 3-1-1864
7 Froukje Jans van der Weg * St.-Anne 7-5-1866
x Tjeerd Hendriks de Boer
8 Lijsbert Jans van der Weg * Froubuurt 30-7-1868; maid, komt 16-6-1884 út Kloaster Lidlum in Froubuurt (nr 387), 25-6-1886 na Belkum, ferskeept na U.S.A.
9 Minke Jans van der Weg * Froubuurt 25-5-1871 † dêr 3-9-1871
10 Goffe Jans van der Weg * Froubuurt 30-3-1873
11 Gerben Jans van der Weg * Froubuurt 16-2-1876 † St.-Anne 8-2-1877, 1 jier

VI.6 Thijs Rochus van der Weg * Westernijtsjerk 31-10-1834 † Ljouwert 13-5-1914; boer te St.-Jabik, Westernijtsjerk en Holwert
x It Bilt 11-5-1865, 29 en 20 jier, Grietje Willems Koning * St.-Jabik 10-9-1844 † Holwert 21-7-1887, 42 jier; dr f. Willem Ouwes Koning, boer te St.-Jabik, en Maartje Pieters Wassenaar
Bern:
1 Willem Thysses van der Weg * St.-Jabik 3-4-1866 † Holwert 19-11-1938, 72 jier
2 Rochus Thysses van der Weg * Westernijtsjerk 10-8-1868 † Eastrum 1-6-1897, 28 jier
3 Goffe Thysses van der Weg (Georg) * Westernijtsjerk 2-11-1871 † Nederland, TX< U.S.A. 10-9-1940, 68 jier
4 Pieter Thysses van der Weg * Westernijtsjerk 23-2-1876 † Heemstede (Noard Hollân) 23-10-1934, 58 jier
5 Libbenleas bern *† Westernijtsjerk 9-10-1878
6 Antje Thysses van der Weg * Holwert 23-9-1882

 

 

 

 

 


Klaas Baukes van der Weg
* Furdgum 23-5-1874 † 14-11-1957 [] Furdgum, boer op Camstra State Furdgum;
x Ljouwerteradiel 2-4-1913
Tetje Annes van der Hem * Wurdum 25-8-1885 † 6-1-1978 [] Furdgum, dr f. Anne Sjoerds van der Hem, greidboer op De Him ûnder Wurdum, en Yfke Gerbens Heslinga.

Klaas Baukes van der Weg en Tetsje Annes van der Hem. Foto: Mellema, Ljouwert


Boppe en ûnder: Camstra State te Furdgum neffens tekeningen fan Ids Wiersma, boppe sinjeard 3-6-1938
(Boarne: Klaas Jaspers van den Akker – Van de mond der oude Middelzee – Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf, Friesche Maatschappij van Landbouw, Ljouwert 1947)

VII
Dochter:
Akke van der Weg * Furdgum 28-2-1916 † St.-Jabik 5-12-1948 [] St.-Jabik;
x
Jan Klazes Kramer * St.-Jabik 4-2-1912 † 14-9-1995 [] St.-Jabik, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, sn f. Klaas Jarigs Kramer, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, en Rinske Jans Hoogland.

VIII
Kines:

1 Klaas Kramer * Ouwedyk 906 onder St.-Jabik 10-9-1938, boer en eerpelkweker an ’e Ouwedyk 906 onder St.-Jabik; kweker fan ’t ras: Oscar; foorsitter Rie fan Tafersjoch Iedappelkwekersorganisaasje N.V. FOBEK (Foar Boer en Keapman);
x ’t Bildt 23-11-1961
Anna Bootje de Boer (Annie) * St.-Jabik 28-7-1939, dr f. Jarig de Douwes Boer, boer an ’t Súdeand te St.-Jabik, en Jeltje Dirks Boonstra 
2 Tettje Kramer
* Ouwedyk 906 onder St.-Jabik 7-6-1941
x
Pieter Hilarides * Penjum 18-1-1940 † 18-5-2002, boer op Pybema state ûnder Penjum (de Hilarides-stampleats), sn f. Dirk Pieters Hilarides, boer op Pybema state ûnder Penjum, en Anna Johanna de Jong.