De bedoeling fan dizze fragerubryk is dat gegevens fan genealogysk ûndersyk útwiksele wurde, dat stimuleart en kin dûbel wurk foarkomme.
Stjoer jo fragen nei: info@erfgoed-fundaasje.nl

Yn ’e ôfdieling Who is who kinne ta identifikaasje foto’s fan oan no ta net bekenden opstjoerd wurde.
– Sjoch hjirûnder –

Sykje dyn woartels
Sykje fia Erfgoed Fundaasje nei dyn woartels yn Fryslân. Net allinne nammen en data fan dyn foarâlden, mar ek beroppen en sosjale kontekst komme foar ’t ljocht.
Hast al gegevens? Stjoer se op en by genôch kwaliteit sette wy dy op ús webside. Meitsje gebrûk fan ús sykmasine mei in wiidweidich genealogys netwurk.

Search your roots
Search your roots in Friesland, the Netherlands through Heritage Foundation Friesland. Here you can find the names and dates of your ancestors and their professions and social context.
Do you already have information about your family? Please send it to us. Depending on the quality, we may be able to use it on our website. Make use of our search engine and search through our extensive genealogical network.

Any questions or remarks? please send them to us.

We can always use help to translate the Frisian texts into English. Do you wish to help us? Let us know via email: info@erfgoed-fundaasje.nl

WA=WA
WHO=WHO

Op dizze side wurde foto’s pleatst fan oan no ta onbekenden.
Mar onbekend is by Erfgoed Fundaasje net onbemind. En wat net is, kin komme.
Here are pictures of unknown people.
But unknown is to Heritage Foundation not unloved.

Witte jo wa’t wa is?
Lit is ús witte!
Do you know who is who?
Let us know!
e-mail: info@erfgoed-fundaasje.nl

Brouwers-Haadsma
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Pieter Siedses Brouwers en Aaltje Rinses Haadsma
Sjoch: Haadsma-Genealogy

image001

Brouwers- Haadsma 1, 2

image002

Brouwers-Haadsma 3, 4

image003

Brouwers-Haadsma 5 Famylje út it skaai fan Lieuwke Hijlkes Visser en Akke Hendriks Spoelhof?

image004

Brouwers-Haadsma 6. In fou út de famylje Visser? Se liket wol op de frou hjirboppe. 

Brugsma-Offinga
Foto’s út de neilittenskip/ from the estate of
Jacob Gerrits Brugsma en Jeltje Gerbens Offinga
Sjoch: Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

image005
Brugsma-Offinga 1, 2

image006

Brugsma-Offinga 3, 4, 5, 6
3-5 Froulju út de famylje Brugsma?
4 Rjochts boppe: Reinskje Jacobs Brugsma?
5 Links ûnder: frou fan Gerben Jacobs Brugsma?

Jong de – Brouwer
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Jitze Harkes de Jong, boer te Bitgum, soan fan Harke Jitzes de Jong en Hylkje Sybolts Feenstra
en Folkje Gerbens Brouwer, dochter fan Gerben Reimers Brouwer en Brechtje Folkerts Damsma

image007

De Jong-Brouwer 1, 2, 3, 4, 5, 6

Schaaf van der-De Boer
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Dirk Arjens van der Schaaf, boer te Bitgummole, soan fan Arjen Douwes van der Schaaf
en Baukje Doekeles de Boer, dochter fan Doekele Doekeles de Boer en Baukje Jurjens Algra

image008

Van der Schaaf-de Boer 1, 2, 3, 4, 5

Werff van der-Dijkstra
(Menaam)
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Rindertje Gerbens Dijkstra en Joute Ytzens van der Werff

Sjoch: Haadsma-Genealogy

image009

Van der Werff-Dijkstra 1, 2, 3, 4

image010

Van der Werff-Dijkstra 5 Trijntje Miedema en Ytzen van der Werff?
Foto d.d. 10-10-1900
Van der Werff-Dijkstra 6 Jonkje út de famylje Haadsma?