Op 23 desimber 2020 hawwe Geertje Meindersma-de Boer en Sake Meindersma te Burdaard oan Erfgoed Fundaasje skonken har Kolleksje Sinnema, dy omfiemet foto’s, roubrieven en oare dokuminten út de neilittenskip fan Gryt Sinnema.
Sjoch:
Sinnema Collection
Kertiersteat Grietje Sinnema
Genealogy Palsma

Pietje Rintjes Boersma, berne 1841
Portret Grietje Hilbrands Boschma
Grietje Hilbrands Boschma yn 1902

 

Portret Grietje Hilbrands Boschma
Grietje Hilbrands Boschma yn 1913

 

Grietje Hilbrands Boschma yn 1917
Grietje Hilbrands Boschma yn 1917
Grietje Hilbrands Boschma yn 1920
Grietje en Pietje Hilbrands Boschma yn 1909
Pietje Hilbrands Boschma yn 1904
Pietje en Grietje Hilbrands Boschma yn 1921
Geertje Hendriks Palsma
Grietje Hendriks Palsma en Hilbrand Rintjes Boschma yn 1899
Hendrik Louws Palsma, berne 1839
Tietje Hendriks Palsma, berne 1863