KERTIERSTEAT GRIETJE SINNEMA

Dizze kertiersteat is oanlein n.o.f. in skinking troch Geertje Meindersma-de Boer en Sake Meindersma te Burdaard út de neilittenskip fan Grietje Sinnema oan Erfgoed Fundaasje op 23 desimber 2020.
Earder ûndersyk wie al dien troch Gryt Sinnema har mem Gryt Sinnema-Boschma, dat in plak krigen hat yn de Kolleksje Sinnema.
Fierder ûndersyk: Erfgoed Fundaasje – dit is wurk yn útfiering. Oanfullingen en korreksjes binne tige wolkom: info@erfgoed-fundaasje.nl

* = berne/born
~ = doopt/baptised
x = troud/married
† = ferstoarn/died
[] = begroeven/buried
De foto’s komme út de Kolleksjes Sinnema en Palsma. Ut it  Foto-album Swart  binne de folgjende portretten oernommen: 4.1, 4.2, 10, 10.2, 11, 20, 21, 22, 23

1 Grietje Sinnema (Gryt) * Tearns 6-6-1924;  yn ’e Twadde Weareld Oarloch tolk Dúts foar de Sonderfûhrer, sekretaresse fan de stêf  ‘Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft’ te Frjentsjer; 30-5-1947 stúdzje Lânbou-universiteit Wageningen; wennet te Schipborg en Zuidlaren
Gryt Sinnema regelet foar de Dútse Wehrmacht foarderingen fan hynders en hea. De Nederlânse Binnenlânse Striidkrachten wol har likwideare, mar dat slagget net. As ferjilding wurde fiif finzenen – ‘Todeskandidaten’ – troch de Dútser deasketten.
Yn syn roman De fearren fan de wikel beskriuwt Anne Wadman de oanslach op har.

2 Sjouke Pieters Sinnema * Frjentsjer 27-2-1898 † Frjentsjer 16-11-1965; boer te Doanjum en Rie; lid fan it Nederlansch Agrarisch Front en buertfolmacht fan ’e Nederlandse Landstand;
x Ljouwerteradiel 12-5-1923, 23 en 25 jier,
3 Grietje Hilbrands Boschma (Gryt) * Tearns 12-3-1900 † Frjentsjer 26-5-1992

Grietje Hilbrands Boschma
Grietje Hilbrands Boschma

4 Pieter Sjoukes Sinnema * Slappeterp 25-6-1871 † Frjentsjer 11-11-1946; bouboer te Frjentsjer;
x 2 Frjentsjer 25-7-1907, 36 en 37 jier, Trijntje Gerlofs Anema (nicht fan syn earste frou) * Sweins 7-11-1869 † Frjentsjer 14-2-1942 [] Rie; by twadde houlik sûnder berop te Tsjummearum; dr fan Gerlof Pieters Anema en Janke Ulbes Dijkstra, bouboeren te Sweins en Skingen;
Tryntsje x 1 Frjentsjerteradiel 23-5-1896, 26 en 27 jier, Fedde Symons Okkinga * Tsjummearum 17-1-1869 † Seisbierrum 26-4-1897; by trouwen fan boerebedriuw te Tsjummerum, dêrnei bouboer te Seisbierrum; sn fan Symon Annes Okkinga en Sjoerdje Tjerks Viersen (ek: Vierssen), bouboeren te Tsjummearum
x 1 Frjentsjerteradiel 8-5-1897, 25 en 22 jier,
5 Tietje Annes Anema * Peins 23-7-1874 † Frjentsjer 27-8-1901, 27 jier; by trouwen sûnder berop te Peins; sûnt bouboerinne te Frjentsjer
Sjoch: Genealogy AnemaDe Bjirmen (Nederlâns); Genealogy Anema-De Bjirmen (Ingels) – VIII-o Tietje Anema – VIII-af Trijntje Anema (de gegevens yn dizze genealogy binne net ferifieard troch Erfgoed Fundaasje)
Bern:
1 Sjouke  Pieters Sinnema, sjoch 2
2 Titus Anne Sinnema * Frjentsjer 26-8-1901 † Ljouwert 30-10-1980, 79 jier; by trouwen en letter bouboer te Frjentsjer;
x 1 Frjentsjer 31-45-1928, 26 en 23 jier, Leeuwkje van Langen (Lieuwkje) * Frjentsjer 4-12-1904 † Berltsum 23-11-1997, 92 jier; by trouwen sûnder berop te Frjentsjer, earder te St.-Jabik; dr fan Dirk Abes van Langen, yn 1899 tichelwurker te Frjentsjer, yn 1904 dêr ovenfeint, yn 1928 boer te Bigelow, Noard Amearika, en Harmina Gerbens Kuipers; bern: Pieter Sinnema * Frjentsjer 20-2-1932 † Ljouwert 13-6-1998, 66 jier;
x 2 1955 Trijntje Faber; bern: Titus Anne Sinnema * 1956, Antje Lieuwkje Sinnema * 1959, Albert Sinnema * 1962

Sjouke Sinnema
Sjouke Pieters Sinnema


Titus Anne Sinnema

6 Hilbrand Rintjes Boschma * Nijlân 9-2-1871 † Tytsjerksteradiel 12-7-1955, 84 jier; by trouwen en yn 1900 sûnder berop te Tearns;  yn 1902 bierhûshâlder te Gytsjerk;  yn 1905 boer te Boazum; yn 1908, ’23 greidboer en kastlein te Miedum;
x Baarderadiel 13-5-1899, 22 en 28 jier,
7 Grietje Hendriks Palsma * Winsum 6-8-1876 † Tytsjerksteradiel 14-5-1954, 77 jier; by x sûnder berop te Miedum; kastleinske te Gytsjerk en Miedum
Meidieling Sake Meindersma, Burdaard, 23-12-2020: Hilbrand Boschma wie net rjocht in boer; hy en Gryt hienen greidbuorkerij te Miedum en dêrneist in herberch yn in grut foarnaam hûs fuortby de toer (de eardere pastory?); Hilbrand wie Gryt har grutste ôfnimmer.

Bern:
1 Grietje Boschma, sjoch 3
2 Pietje Boschma (Pyt) * Gytsjerk 26-7-1902; x Bilthoven 22-1-1946 Johan Enrico de Glopper * 19-8-1890 † Bithoven 6-6-1960; gjin bern
Sjoch: Genealogy Palsma – VIII.1.8

Hilbrand Rintjes Boschma
Hilbrand Rintjes Boschma
Grietje Hendriks Palsma
Grietje Hendriks Palsma
Portret Pietje en Grietje Boschma
 Pietje en Grietje Boschma. Fotograaf: Fotografie Studio, Grutte Heechstrjitte 9, Ljouwert

8 Sjouke Pieters Sinnema * Dronryp 30-6-1844 † Frjentsjer 2-12-1933 [] Menaam; bouboer te Dronryp; yn 1907 rintenier te Frjentsjer;
x Menameradiel 18-5-1870
9 Lutske Klazes Andringa * Menaam 29-12-1846 † Frjentsjer 26-12-1922 [] Menaam
Bern:
1 Pieter Sjoukes Sinnema, sjoch 4
2 Antje Sjoukes Sinnema * 1872; x Arjen Klazes Rienks
3 Reinskje Sjoukes Sinnema * 1873; x Johannes Gerlofs Anema
4 Ymkje Sjoukes Sinnema * 1874; x Minne Klazes Stapensea
5 Aukje Sjoukes Sinnema * 1878; x Sietse Cornelis Tanja
Sjoch: Herman Andringa, Tsjikke Andringa, Ype Brouwers, Piter Andringa – Andringa, Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden-3, Andringa Stichting, 2016, ISBN 978 90 803 389-0-6, NUR 680; side 463

10 Anne Pieters Anema * Doanjum 15-9-1850 † Peins 21-12-1903, 53 jier; by trouwen sûnder berop te Doanjum; yn 1874 en by ferstjerren bouboer te Peins;
x Frjentsjerteradiel 12-9-1873, 22 en 19 jier,
11 Doetje Klazes Terpstra * Rie 8-7-1854 † Ljouwert 1-11-1931, 77 jier; by trouwen sûnder berop te Peins, sûnt dêr bouboerinne; by ferstjerren rintenierske te Ljouwert
Bern:
1 Tietje Annes Anema, sjoch 5
2 Pieter Annes Anema * Peins 30-9-1875 † St.-Anne 5-11-1918, 43 jier; bouboer te St.-Anne
x Trijntje Folkerts van der Zee * Dronryp 27-2-1877 † Frjentsjer 19-1-1963, 85 jier; by trouwen sûnder berop te Dronryp; bouboerinne te St.-Anne, yn 1928 dêr sûnder berop; yn 1930 idem te Huzum; dr fan Folkert Ulriks van der Zee en Antje Gerlofs Terpstra, bouboeren te Dronryp

3 Saakje Annes Anema * Peins 27-4-1878 † Ljouwert 7-1-1953, 74 jier; by trouwen sûnder berop te Peins, sûnt bûterdirekteurske te Berltsum
x Frjentsjerteradiel 1-5-1900, 22 en 21 jier, Johannes Willem Swart Jzn * Kleaster Anjum 28-6-1878 † Ljouwert (wenjend te St.-Anne-doarpsgebiet Berltsum) 18-11-1936, 58 jier; by trouwen bûterdirekteur te Berltsum (gemeente St.-Anne, yn 1906, ’26 dêr administrateur neamd); dêr direkteur Suvelfabryk Lijemph; sn fan Jouke Johannes Swart, boer op Kleaster Anjum; sûnt 1907 (eigner: 19-4-1908) direkteur N.V. Swart Zuivelfabrieken te Berltsum; wennet yn 1910, ’11 te Ljouwert; 1912 pensjonhâlder te Velp, rintenier te Oentsjerk, en Antje Klazes Osinga, bûterdirekteurske te Berltsum, pensjonhâldster te Velp, rintenierske te Oentsjerk
Sjoch:
Foto-album Swart
Genealogy Koopal/Koopmans – V4.8

Anne Pieters Anema
Anne Pieters Anema

Doetje Klazes Terpstra
Doetje Klazes Terpstra

Pieter Anema en Trijntje van der Zee
Trijntje Folkerts van der Zee en Pieter Annes Anema 
Saakje Anema en Johannes Willem Swart
Saakje Annes Anema en Johannes Willem Swart Jzn

12 Rintje Hilbrands Boschma * Folsgeare 19-4-1844 † Miedum 5-8-1927, 83 jier; greidboer te Folsgeare, Parregea, yn 1881 te Nijlân, giet yn 1887 nei Wurdum; by ferstjerren sûnder berop te Miedum;
x 21-4-1870, 26 en 24 jier,
13 Grietje Lambertus Hilarides * Wytmarsum 21-10-1845 † Huzum 15-10-1930, 84 jier; by trouwen sûnder berop te Penjum;by ferstjerren rintenierske te Huzum
Sjoch: Genealogy Hilarides – VII.4

14 Hendrik Louws Palsma, sjoch: Genealogy Palsma – VIII.1
x
15 Pietje Rintjes Boersma

Hendrik Louws Palsma
Hendrik Louws Palsma
Portret Pietje Rintjes Boersma
Pietje Rintjes Boersma
Roubrief Pietje Rintjes Boersma
Roubrief Pietje Rintjes Boersma

 16 Pieter Gerbens Sinnema * Menaam 2-4-1808 † Dronryp 11-4-1866, 58 jier; bouboer te Dronryp;
x Menameradiel 8-6-1831, 23 en 18 jier,
17 Reinskje Cornelis Poelstra * Dronryp 16-12-1812 † dêr 29-10-1851, 38 jier
Bern:
1 Aukje Pieters Sinnema * 1832 † 1898; x Cornelis Sytses Sytsma
2 Gerben Pieters Sinnema * 1833 † 1905
3 Cornelis Pieters Sinnema x Noentje Dijkstra
4 Wigle Pieters Sinnema x Trijntje Andries Gerbens
5 Sjouke Pieters Sinnema, sjoch 8
6 Jan Pieters Sinnema * 1846 † 1886
7 Ymkje Pieters Sinnema x Klaas Joustra
8 Grietje Pieters Sinnema * Dronryp; by trouwen sûnder berop te Dronryp; x Menameradiel 22-5-1867, 20 en 25 jier, Jouke Sytzes Kuperus * Marsum; by trouwen sûnder berop te Marsum, dêrnei dêr keapman, sûnt 22-5-1867 gernier, letter bouboer te Dronryp (nrs 122, 67), ferfart Alde Maaie 1874 nei Kollum; wennet yn 1881 te Ingwierrum; sn fan Sytze Klazes Kuperus, keapman te Marsum, en Tækje Joukes Hoitinga;
Gryt en Jouke binne emigreard nei de USA

18 Klaas Andries Andringa * Menaam 5-12-1808 † dêr 24-12-1880; bakker en bouboer te Menaam  
x Menameradiel 5-5-1830
19 Antje Wybes Anema
* Rie 26-11-1810 ~ dêr 16-12-1810 † Menaam 15-12-1849
Sjoch: Genealogie Anema-Ried (Nederlâns); Genealogy Anema-Rie (Ingels) -VI-e

20 Pieter Seerps Anema * Minnertsgea 15-1-1808 ~ dêr 6-2-1808 † Huzum 25-7-1881 [] Doanjum; bouboer te Doanjum; gemeenteriedslid fan Frjentsjerteradiel;
x Frjentsjerteradiel 25-5-1833
21 Saakje Gerlofs Heslinga
* Seisbierrum 29-4-1813 † Huzum 3-6-1885 [] Doanjum
Sechstjin bern

Pieter Seerps Anema
Pieter Seerps Anema
Saakje Gerlofs Heslinga
Saakje Gerlofs Heslinga

22 Klaas Annes Terpstra * Seisbierrum 7-4-1831 † Rie 4-7-1884; bouboer en tsjerkfâd te Rie; yn 1854 te Peins;
x Frjentsjerteradiel 2-7-1853
23 Tietje Minnes Anema
* Peins 10-10-1832 † Rie 4-7-1906
Fiif bern

Klaas Minnes Terpstra
Klaas Minnes Terpstra
Tietje Minnes Anema
Tietje Minnes Anema

24 Hilbrand Rintjes Boschma * Wolsum 4-10-1806 ~ Westhim 12-10-1806 † Folsgeare 17-2-1869, 62 jier; by trouwen arbeider te Ysbrechtum; yn 1830 boer te Aldegea, Wymbritseradiel; yn 1833, ’35 idem te Drylts, yn 1844 en by ferstjerren boer te Folsgeare;
x Wymbritseradiel 5-4-1826, 19 en 16 jier,
25 Anneke Sytses Osinga
(tekenet sels: Ozinga; yn Boargerlike Stân ek: Ozenga) * Ypkolsgea 16-4-1809 ~ dêr 30-4-1809; by trouwen sûnder berop te Ysbrechtum; boerinne te Folsgeare

Bern:
1 Jetske Hilbrands Boschma * 1828;
x 1 Schilstra;
x 2 Groenveld

2 Trijntje Hilbrands Booschma * 1829; x Wymbritseardiel 3-6-1848, en 26 jier, Foeke KLazes Wiersma * 27-5-1822; sn fan Klaas Sybes Wiersma en Janke Foekes Engga
3 Sytse Hilbrands Boschma * Aldegea, Wymbrits, 14-4-1830;
x 1 Wymbritseradiel 1-5-1852, 22 en 20 jier, Grietje Douwes Boschma * Ysbrechtum 19-3-1832 † dêr 14-8-1866, 34 jier; dr fan Douwe Jans Boschma en Yfke Feikes van der Meer;
x 2 Hiltje Freerks Abma

4 Baukje Hilbrands Boschma;
x Lammert Pieters Hilarides

5 Grietje Hilbrands Boschma * Drylts 21-1-1833 † Heech 3-4-1918, 85 jier;
x Wymbritsearadiel 1-5-1860 Jan Jans van Netten

6 Ybeltje Hilbrands Boschma * Folsgeare 28-6-1841 † dêr 1-5-1893, 51 jier;
x Ruurd Klazes Abma * Goaiïngea 8-2-1836 †  Toppenhuzen 1-8-1908, 72 jier; sn fan Klaas Ruurds Abma en Hyke Everts Groeneveld

7 Rintje Hilbrands Boschma, sjoch 12
8 Jouke Hilbrands Boschma * 1847;
x 1 Botje Groenveld;
x 2 Cornelis Dijkstra

9 Antje Hilbrands Boschma * Folsgeare 13-1-1851 † Snits 8-9-1940, 89 jier;
x 1 Wymbritseradiel 17-5-1873, 22 en 21 jier, Jarig Aukes Leenstra * Abbegea 15-1-1852 † 23-11-1891, 39 jier; sn fan Auke Jarigs Leenstra en Trijntje Douwes Rolsma;
x 2 Hinnaarderadiel 13-7-1901, 50 en 52 jier, Edsard Douwes Sieswerda * Makkum 25-2-1849 † Easterein, Hinnaarderadiel 22-4-1909, 60 jier


26 Lambertus Pieters Hilarides
(ek: Lammert en Lambartus; tekenet sels yn trou-akte: Hylarides) * Penjum; by trouwen sûnder berop te Wytmarsum; boer te Wytmarsum en Penjum
x Wûnseradiel 8-5-1841, 26 en 25 jier,
27 Gerkje Aukes Doornbos
(ek: Gerkjen; tekenet sels trou-akte: Dorenbos) * Wytmarsum; by trouwen faam te Wytmarsum

28 Louw Hendriks Palsma
x
29 Tietje Pieters Siderius
Acht bern

Louw Hendriks Palsma
Louw Hendriks Palsma
Tietje Pieters Siderius
Tietje Pieters Siderius

30 Rintje Klazes Boersma * Wommels 8-7-1813 † dêr 18-11-1869, hûsnr 76, 56 jier; boer te Wommels; sûnt 1861/’62 dêr rintenier;
x Hinnaarderadiel 4-4-1834, 20 en 21 jier,
31 Antje Sjoerds de Jong * Wommels 11-11-1812 † dêr 3-1-1856, hûsnr 84, 43 jier; by trouwen sûnder berop te Wommels, sûnt dêr boerinne
Fiif bern

32 Gerben Pieters Sinnema * Menaam 2-8-1776 † Dronryp 24-2-1848, 71 jier; bouboer te Menaam;
x Menaam 5-5-1805, 28 en 30 jier,
33 Grietje Wigles Westra * Menaam 21-11-1774 1774 † Dronryp 23-12-1853, 79 jier
Bern:
1 Pieter Gerbens Sinnema, sjoch 16
2 Ymkje Gerbens Sinnema * Menaam 17-5-1811 † dêr 22-12-1841, 30 jier:
x Menameradiel 8-10-1842, 26 en 27 jier, Jan Wytzes de Boer * Spannum 5-9-1815 † Menaam 24-7-1860; sn fan Wytze Theunis de Boer en Rigtje Jans Tækema
3 Wigle Gerbens Sinnema * Menaam 16-10-1813 † dêr 23-3-1814

34 Cornelis Pieters Poelstra * 25-2-1779 ~ dêr 28-3-1779 † dêr 3-12-1821, 42 jier; bouboer te Dronryp;
x Menameradiel 9-2-1812, beide 32 jier,
35 Aukje Jans Tækema * Wytmarsum 26-11-1779 † dêr 19-12-1779 † Dronryp 3-9-1839, 59 jier

36 Andries Klazes Andringa * Menaam 25-12-1775 † dêr 1-1-1850; bakker te Menaam;
x 2 Menameradiel 30-12-1812 Fokkje Klaases Dijkstra * Skingen 19-11-1772 † Menaam 8-4-1852; dr fan Klaas Jacobs, keaapman, en Japke Sipkes
x 1 Menaam 18-5-1806
37 Hiltje Pieters Sinnema * Menaam 16-1-1778 † dêr 15-12-1808

38=92 Wybe Minnes Anema ~ Minnertsgea 16-11-1766 † Rie 4-9-1826 [] Rie; eigenerfd bouboer op Anema state te Rie; lid College Zetters vanwege den Landelijken Stand foar de Provinsjale Steaten fan Fryslân;
x Rie 15-5-1791
39=93 Akke Wigles Westra * Menaam 22-9-1770 ~ dêr 8-10-1770 † Rie 12-12-1855
Sjoch: Anema, Lieuwe Wigles – Stamrige nr V

40 Seerp Pieters Anema * Seisbierrum 9-7-1770 ~ dêr op belidenis 24-10-1802 † Minnertsgea 7-8-1832, 62 jier, [] Seisbierrum; boer te Seisbierrum, sûnt 1806 te Minnertsgea; komt 18-4-1806 mei attestaasje út Seisbierrum yn Minnertsgea; assessor (=wethâlder) en adjunkt maire (=loko-boargemaster) fan Barradiel en as sadanich amtner fan ’e Boargerlike Stân;
x Doanjum 28-4-1805
41 Jetske Paulus Ennema * Doanjum 24-10-1780 † Minnertsgea 10-9-1835, Letter M nr 102, 54 jier, [] Seisbierrum; komt 18-4-1806 mei attestaasje út Doanjum yn Minnertsgea; boerinne te Minnertsgea, ek as widdo oant har ferstjerren

42 Gerlof Hessels Heslinga
x
43 Tjitske Johannes Steenstra

44 Anne Klazes Terpstra * Jelsum 21-5-1789 ~ dêr 14-6-1789 † Rie 21-7-1869, 71 jier; bouboer te Seisbierrum en Rie;
x Menameradiel 25-5-1824, 35 en 26 jier, 
45 Antje Murks Brunia
* Rie 28-1-1798 ~ dêr 4-3-1798; bouboerinne te Seisbierrum en Rie

46 Minne Wybes Anema, * Rie 7-12-1792 ~ dêr 13-1-1793 † dêr 13-9-1858; bouboer op Lyts Anema state ûnder Rie;
x 2 Dronryp 5-5-1837 Gerlofke Wopkes Osinga ~ Ingelum 2-5-1798 † Rie 3-6-1854; dr fan Wopke Sjoerds Osinga, bouboer te Ingelum, en Gerlofke Piers Tanja
x 1 Frjentsjerteradiel 16-5-1830

47 Doetje Willems Swart ~ Hegebeintum 22-4-1805 † Rie 13-2-1834

48 Rintje Jans Boschma
; * Goaiïngea 17-6-1782 ~ dêr 23-6-1782 †  Hinnaard 1-7-1864, 82 jier;boer te Ysbrechtum
x Folsgeare 13-10-1805
49 Trijntje Feikes van der Meer

50 Sytse Douwes Ozinga (tekenet sels: Ozinga; neffens Boargerlike Stân: Osinga); boer te Ysbrechtum
x
51 Jitske Sjirks Frankena (kin net skriuwe)

52 Pieter Pieters Hilarides
x
53 Baukjen Scheltes Hilarides

54 Auke Hayes Doornbos
x
55 Dieuwke Watzes Hibma

60 Klaas Rintjes Boersma; Mr bakker te Wommels;
x
61 Johantje Lykles Twijnstra

62 Sjoerd Sjoerds de Jong; boer te Wommels;
x
63 Pytje Ritskes Statama

64 Pieter Jacobs Sinnema * Britsum omstrings 1733 ~ dêr 5-5-1745 † Menaam 1804, 71 jier
x Menaam 2-7-1775
65 Aaltje Gerbens * omstrings 1733 † Menaam 1796
Bern:
1 Gerben Pieters Sinnema, sjoch 32
2 Dieuke Pieters * Menaam2-8-1776 ~ dêr 1-9-1776 †
x Menameradiel 1811 Tiete Jochgums Lettinga
3 Hiltje Pieters  * Menaam 16-1-1778 ~ dêr 8-2-1778
4 Antje Pieters * Menaam 8-5-1780 ~ dêr 28-5-1780
5 Vrouwkje Pieters * Menaam 13-12- 1782 ~ dêr 5-1-1783
6 Hiltje Pieters * Menaam 26-7-1786 ~ dêr 6-8-1786
7 Baukje Pieters * Menaam 27-2-1790 ~ dêr 14-3-1790

66=78 Wigle Jans Westra * 1736 † 1823
x
67=79 Ymkje Sippes Kuperus * 1742 † 1824

68 Pyter Cornelis 
x
69 Antje Johannes

70 Jan Rommerts Tækema † Winsum 14-2-1819
x Tsjerkwert 21-1-1776
71 Reinskjen Aukes (ek: Rinske)

72 Klaas Andries Andringa * omstrings 1750 † 9-2-1782; docht yn 1781 belidenis te Menaam; bakker te Menaam
x 2 Menameradiel 26-9-1779 Aagje Jacobs
x 1 Menaam 7-5-1775
73 Wytske Jelkes
* omstrings 1750 † omstrings 1776

76 Minne Wybes Anema * Skingen 2-3-1738 † Rie 16-6-1817; eigenerfd bouboer op Anema state te Rie; yn 1811 ien fan ’e heechstoanslienen: f 500,-;
x 2 Rie 19-7-1778 Dirkje Dirks Koelstra * 22-11-1750 † Rie 6-11-1826; dr fan Durk Jelles Koelstra en Sjoukje Sjoukes
x 1 Minnertsgea 14-3-1762, healbroer en -suster,
77 Eeke Douwes Wiersma ~ Minnertsgea 1-4-1742 † Rie tusken 1775 en 1778

78=66 Wigle Jans Westra
x
79=67 Ymkje Sippes Kuperus

80 Pijter Seerps Anema * Seisbierrum 15-9-1738 ~ dêr 28-9-1738 † dêr 9-10-1808, 70 jier, [] dêr; docht 1779 belidenis te Dronryp; yn 1768, ’70 bouboer te Seisbierrum, yn 1780, ’84, 1805 eigenerfd bouboer op Hommema state te Dronryp; yn 1791 bouboer te Seisbierrum, dêr ûntfanger fan ’e florenen; meirjochter fan Barradiel
Grêfskrift: Anno 1808 de 9 october is in den heere gerust doctor Pijter Seerps Anema in den oudendom van 70 jaren 3 weken en 3 dagen
x 2 Seisbierrum 1779 Aaltje Gerbens
x 1 Seisbierrum 21-12-1765, beide fan Seisbierrum,
81 Aaltje Abes Hibma * Blije 29-4-1746 ~ dêr 14-5-1746 † Seisbierrum 3-1-1823, hûsnr 121, 76 jier, [] dêr;  bouboeren te Blije.
Yn it trouboek stean Piter en Aaltsje te boek as: Pieter Seerps Riedstra en Aaltje Abes Jaarsma

Sjoch: Genealogy Zijlstra – Stamrige Anema IV

82 Paulus Johannes Ennema
x
83 Antje Jans

90 Murk Rinses Brunia * Rie 1-1-1769 ~ dêr 22-1-1769 † dêr 10-6-1829, 60 jier; grofsmid te Rie;
x
91 Sijke Nammens Nammensma * Tsjummearum omstrings 1773 † Rie nei 1808
 

92=38
93=39

94 Willem Johannes Swart
x
95 Tietje Alberts Kalsbeek

96 Jan Douwes Boschma * Jorwert 12-8-1743 † Hinnaard 22-11-1817, 74 jier; boer te Hinnaard;
x Ysbrechtum 4-4-1774
97 Ytje Rintjes Rinia
* Tsjalhuzum omstrings 1755 † Hinnaard 23-3-1824, 69 jier

98 Feike Folkerts van der Meer
x
99 Baukjen Symens

100 Douwe Annes
x
101 Antje Sytses Osinga
(ek: Anneke, Annichje)

102 Sjirk Sybrens Frankena
x
103 Maaike Feikes Buma

104 Rintje Joukes Rinia
x
105 Grytje Hillebrands

128 Japik Ælzes ~ Burdaard 7-5-1707 † Britsum 1746
x Feinsum 15-5-1729
129 Hiltje Jans
* Hijum omstrings  1710 †Froubuorren 1792
Tolve bern

140 Rommert Jans Tacoma (ek: Takema)
x Wytmarsum 26-8-1753
141 Sytske Sjerps * Achlum

144 Andries Klazes; bakker te Wurdum;
x omstrings 1740
145 Janke Johannes
x 2 1761 Tjerk Wigles

152 Wybe Tjallings * Slappeterp omstrings 1712 † 19-1-1762; yn 1737, ’45 bouboer op ’e Tsjerkepleats te Skingen; yn 1738 brûker fan stim 5 dêr; yn 1748, ’58 idem te Minnertsgea; Kwotisaasjekohier 1748: een gemeen boer; oanslach: f 60.10.7
x Minnertsgea omstrings 1735
153 Antje Minnes ~ Rie 28-6-1715 † Minnertsgea 3-5-1779
x 2 Minnertsgea 11-5-1738 Douwe Taekles (= nr 154) ~ Minnertsgea 16-2-1710; bouboer te Minnertsgea; sn fan Taekle Claassen en Dieuwke Aukes;
x 3 Minnertsgea 1-8-1751 Dirk Eiberts; mûner

154 Douwe Tækles 
x
155 Antje Minnes (= nr 153)

160Seerp Pijters Anema ~ Seisbierrum 4-12-1712 † dêr 30-1-1780 [] dêr; eigenerfd bouboer op Grut Walta, yn 1738 dêr eigner en brûker fan stim 19; meirjochter fan Barradiel;
wurdt by syn houlik Anema neamd; nimt op 17-6-1754 liifrinten op syn bern Pytter, Tjeetske, Jouke en Sjoukje Seerps
Kwotisaasjekohier 1749: een boer die wel bestaet; oanslach: f 113.13.10 (R.S.Roarda-Nammen liifrinten yn Fryslân)
x ûndertrou Stiens, 3de proklamaasje, 20-11-1735, Seisbierrum 27-11-1735
162 Antje Hessels Hommema ~ Dronryp 7-2-1716 † -2-1751 [] Seisbierrum 7-2-1751

162 Abe Pieters Hibma
x
163 Trijntje Pieters Jaarsma

180 Rinse Sjoerds
x Arum 26-4-1761, hy fan Arum, sy fan Pitersbierrum
181 Antje Arjens

182 Nammen Nammens Nammensma
x
183 Nieske Jans Krol

192 Douwe Jans
x
193 Grietje Jans

208 Joucke Rienks
x  Snits 8-5-1698, ûndertrou Snits 21-4-1698, hy fan Snits, sy fan Skearnegoutum,
209 Ydske Rinties Runia
(by trouwen: Idske Rinties; by ûndertrou: Ydske Rinties Runia)

256 Ælse Mients * Burdaard omstrings 1655
x 1 Aldtsjerk 2-1-1681 Tjetske Clases
x 2 Aldtsjerk 8-11-1691, hy fan Burdaard, sy fan Aldtsjerk,
257 Antie Pijters
 * omstrings 1666
Bern út it earste boask:
1 Tjetske Ælses
2 Pijttie Ælses
3 Ælse Ælses
4 Ælse Ælses
Bern út it twadde houlik:
5 Mient Ælses ~ Burdaard 6-11-1692
6 Antje Ælses * Burdaard 9-9-1694
7 Mient Ælses * Burdaard 29-12-1695
8 Anne Ælses ~ Burdaard 8-7-1698 † Wyns 27-5-1761; x 1 1725 Jetske Symons ~ Wyns 13-4-1704
9 Aaltje Ælses ~ Burdaard 25-9-1701
10 Tjibbe Ælses ~ Burdaard 8-3-1705 † Snakkerbuorren 24-11-1781 [] Wyns; x 1 1730 Lysbeth Sybrens; x 2 1733 Pijtje Jans
11 Japik Ælses, sjoch 128

280 Jan Rommerts Tacoma
x Longerhou `26-12-1716
281 Bauckjen Hylckes 

304 Tjalling Sierx * Slappeterp omstrings 1682 † fóár 1747; yn 1718, ’28 bouboer te Slappeterp, brûker fan stim 7; yn 1738 brûker fan stim 3; hy en syn frou keapje yn 1713 in hûs mei tabehearren te Slappeterp;
x
305 Heyntje Wybes

306 Minne Wytses
x
307
Eelkjen Ruirds

320 Pyter Seerps ~ Achlum 6-8-1682 † Seisbierrum -12-1732 [] dêr; lid op belidenis te Seisbierrum 29-1-1713; eigenerfd bouboer op Grut Walta te Seisbierrum; dêr tsjerkfâd.
Op syn grêf twa alliânsjewapens, manljus- en frouljusskyld, bekroane mei in kroan fan alve pearels, acht op ’e bân, trije dêrboppe, middenmank lofwurk; beide eigenrfdewapens: dield I de heale earn, II trije klavers fertikaal yn rige.

x Seisbierrum 6-3-1712
321 Lieukien Sybrens Anema, ~  Seisbierrum 15-1-1688 † nei 1749; yn it Doopboek fan Seisbierrum stiet: Den 15 januarii Sybren Claeses kindt gedoopt als “Loike”, de oarspronklike namme L[…]uke is trochskrast en dêrboppe set: Loike. Lidmaat op belidenis 29-1-1713
Kwotisaasjekohier 1749: een weduwe die heel wel bestaat; bedrach: f 54.9.8

324 Hessel Lolkes Hommema
x
325 Tjietske Baukes Unia

334 Tialling Sierx * Slappeterp omstrings 1682 † foar 1747
x
335 Heyntje Wybes

336 Minne Wytses
x
337 Eelkje Ruirds

384 Jan Ruirds
x
385 Jancke Gerbens

386 Jan Ulbes
x
387 Jancke Abrahams

512 Mient Ælses * Aldtsjerk omstrings 1625
x 2 fóár 1677 Antje Jans
x 1 Burdaard 21-11-1652
513 Aeltie Tiebbes
* Burdaard omstrings 1629 

514 Pyter Jans
x
515 Antie Ydes

608 Sierck Tjallings * Skingen omstrings 1660; tusken 1698 en 1708 bouboer te Skingen, brûker fan stim 9 en 12

640 Seerp Pyters * foar 1656, as it Doopboek begjint; yn 1681 eigenerfd bouboer op Jislumbuorren ûnder Achlum, keapet in fjirde part fan de pleats (grut 47 pûnsmiet); ferfart yn 1695 mei syn wiif nei Winaam; yn 1698, 1700 dêr bouboer op Silverda state;
x Achlum fóár 16-8-1678
641 Trijntje Jouckes ~ op belidenis Achlum 16-8-1678 † nei 2-2-1695

642 Sybren Claesen Anema; boer te Seisbierrum;
x
643 Geertie Pabes