108

108 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 11 k. 98 20 16 A24 7
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Cornelis Willems Landsheer/ Staten v. Friesland 38.149
1536/55 idem 40.200
1566/75 Pieter Cornelis Bonte(man) 40.200

20.025

zie ook stem 3/2

k. 13

Johan Pieters Bonteman
Cornelis Jan Tyercks x Cuniera dr v. Johan P. Bonteman
Albert Pieters Hauwert zie stem 3/2
1638 Frans Roosterman/Hobbe Pieters 30.229 hyp.bk 7.12.1638/8.3.1638; Fr. R. x Trijntje Alberts Hauwert; Hobbe Pieters zie stem 3/2
1655 Frans Roosterman/Dirck Annes D.A. wrsch. v. Menaldum x Maertie Jans
1662 idem/Hendrick Daems H.D. x Trijntie Broers
1670/98 Albert Dircks A.D. brouwer te Medemblik
1679 Gerrit Ennes gebruiker zn v. Inne Jans en Tied Gerrits, een zuster v. Inne was Maertie Jans (x Dirck Annes?)
1708 Dirck Brouwer, Medemblik
1718 Johannes Jacobs en Lourens Clases Joh. Jacobs zn v. Jacob Corn. en Metke Tjallings en x Geertie Ritskes dr v. Ritske Jans en Bauck Symens (Ritske broer v. Inne Jans);

L.Cl. zn v. Claes Lourens en Fokeltie Symen Aerts en x Maertie dr v. Abes Lourens en Maertie Stevens

1728 wed. en kk. Joh. Jacobs en Lourens Clases Cornelis Joh. x Fokeltie Lourens
1738 kk. en kleinkk. Joh. Jacobs/ Cornelis Aris o.a. Baukje Johannes x Hendrik Corn. ’t Hoen,

Corn. Aris zn v. Aris Jans en  Antje Corn. ‘t Hoen

1748 wed. Cornelis Alberda/Sijke Simons 39.232 Sijke dr v. Symen Ennes en Antje Jetses, wed. van Jan Ariens Mich; hyp.bk 4.7.1754/10.5.1747
1752 Cornelia Albarda koopt v. Staten 38.300 koopbrief nr 20
1758/88 Jan Dirks (Tanja) 1788 dr J. Alberda J.D. zn Dirk Dirks en Wytske Piers en x Gr. Arjens
1798 wed. Jan Dirks Willem Albarda
1799 Ysbrand Klazes de Groot dezelfde van Menaldum x Aaltje Hendriks
1818 wed. en kk. Y.Kl. de Groot dezelfde
1828 Klaas Ysbrands de Groot dezelfde x Grietje dr v. Dirk Jans Tanja en Trijntje Johannes, Dirk Jans is zn v. Jan Dirks en Grietje Arjens
“Bontemantel”, Middelweg-West 174