121

121 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 14 k. 96 10 9 A274 30
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Heinrich Dircks Landsheer/ Staten v. Friesland 25.251
1536/7 de erven Heinrich Dircks 25.427 met de molenwerf in mr Baernt Bucho’s landen
1547/55 Dirck Heyndricks en Jan Claesz. 25.427 idem
1566/7 Jan Claesz. 25.427 idem
1570 Cornelis Frericks
1574/5 Jan Claesz.

Adriaen Lenerts

Cornelis Frericks

12.513

6.000

6.513

idem
1635 Claes Cornelis Lenerts 14.188

0.274

3.177

2.000

k. 16S; x Daniël Walings dr v. Waling Heres en

k. 16S; Anna Pyters, zn v. Corn. Lenerts en Dyu

k. 17S; Claesdr

k. 17S; al deze percelen v/h Jan Pieters v. Collum

1640 idem 27.000 + 1647/8 1.411 in k. 13
1655 de kk v. Claas Cornelis
1670 Waling Clases x Maertie dr v. Jelle Dirck Willems en Willemtie Barthouts
1698/18 Claas Walings 33.000 x Fokeltie dr v. Corn. Hendricks ’t Hoen en Minke Rienks
1728 de wed. Claas Walings
1738/48 Cornelis Hendricks ‘t Hoen 49.300 zn v. Hendrick Corn.’t Hoen en Baukje Johannes
1752 Mej. J.W. Albarda koopt v.Staten 47.050 koopbrief nr 27, alle land ligt ten N. v. d Van Harensstr. resp. Middelweg
1768/88 Pier Dirks Tanja 1784 Titia Frieswijk ¼

Jan Albarda ¾

P.D.T. zn v. Dirk Dirks en Wytske Piers en x Elske Harmens
1798 de wed. Pier Dirks Tanja 1790 Wed. P.D. Tanja ¾

Titia Frieswijk ¼

1818 Dirk Piers Tanja Dirk en Harmen Tanja ¾
1824 Pier Harmens Tanja de kk. v. Harmen Piers Tanja
1837 Harmen Piers Tanja   5.000 de weduwe verkoopt de boerderij in gedeelten
1834/8 Gerrit Jans van der Laan
± 1842 werd de boerderij afgebroken, later huize “Oostenburg”