134

134 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 14 k. 129 5 4 D170 38
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Gerrolt Heerma Landsheer/ Staten v. Friesland 40.417 later gespitst
1536/7 Lambert Pieters 20.000
1547/8 Gerrit Aelberts
1554/75 Jacob Claesz. 26.086
1570 Jacob Claesz.
1618/30 Douwe Sybrants 22.232 rentmr rek. in 1629/30 niet up to date
1629/55 Anske Minnes Spannenburg x Tiamcke dr v. Pybe Juriens Brantsum en Siouck Sickes Fogelsangh
1661/1698 Jacob Daniëls zn v. Daniël Gijsberts en Trijntie Breuts
1700 idem 32.433
1708/18 Sape Jacobs zoon v. Jacob Daniëls
1728 Arjen Tjallings x Grietje Tjeerds, beiden v. Hallum
1738 de wed. Arjen Tjallings
1748 de kk./ Cornelis Arjens zoon, x Trijntje Gaukes
1758 Cornelis Arjens 1754 Joh. Eidsma, Franker koopt v. Staten  

35.150

 

koopbrief nr 139

1768/78 wed. Cornelis Arjens
1788 Dirk Arjens Wybrandus van Loon D.A. broer v. Corn. Arjens
de erven Van Loon
1798 Rinse Anskes de Groot zn v. Anske Thomas en Rinske Rinses en x Maartje Klazes de Groot
1813 Steffen Ymes Bouma
1823 Jarig Pieters de Vries zn v. Pieter Folkerts en Claasje Teunis en x Trijntje Dirks Kuik
1832 ds Jillard Penninga, Jorwerd x Ymkje Wybrandus van Loon
Súdhoekstermiidelweg 105