144

144 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 18 k. 109 25 20 C529 34
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1570 Willem van Buren Prot. Cleuting/212 22.3.1558 Willem alias Duym van Buyren
1629/30 Pyter Tiaards   2.300

9.214

1.350

k. 19

k. 17

k. 17

1640 Hendrick Sjoerds van Gelinde 10.000 x Jetske Pieter Tyaards
1655 de weduwe/Gerben Gerrits 2 plaatsen; G.G. zn v. Gerrit Foppes en Tied Gerbens, x Antie Jans
1670 Pieter Hendricks van Gelinde x Antie Pieters
1674 Martinus Wijngaarden   8.450 zn v. Albertus W. en Grietie Thonis
1698/18 Ysbrand Jansen zn v. Jan Ysbrands en Wytske Gerrits, x Tettie Annes
1728 Gerrit Gerrits wrsch zn v. Gerrit Ysbrands en Trijntje Gerrits
1738 Waling Daams/ Pieter Gerrits
1748 idem / Gerrit Krottje zn v. Dirk Gerrits en Neeltje Tjeerds
1752 W. van Haren koopt van Staten   1.000
1758/68 Jan Jans Post 15.300
1777 Jentje Dirks Siderius 1763 J.A. du Tour zn v. Dirk Everts en Grietje Doekes Rinia
1788 Claas Gerbens Brouwer 1e x Hendrikje Alberts, 2e x Taetske Sipkes Heslinga
1794 Sipke Sjoerds de Boer 1798 Sipke Sjoerds de Boer geb. te Stiens x Houkje Romkes Terpstra
1824 Hendrik Gaukes van Dijk 1824 Adr. Heringa Cats H.G. zn v. Gauke Everts en Rinske Hendriks, x Ybeltje dr v. Jilke Pieters en Trijntje Mijntjes Koning
Langhuisterweg 40, Pruilhoek ten ZO