131

131 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 126 30 24 D120 37
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Frits v. Grombach Landsheer/ Staten v. Friesland 130.482 hij onderverhuurde o.a. Jelger Lamberts
1547/67 Jelger Lamberts 72.417
1574/5 Marten Gerrits ? 16.417
1655 Jan Lammerts 1e x Anke Dirks, 2e x Lijsbet dr v. Nanne Cornelis en Foeckien Cl. Idsma
1670 de wed. Jan Lammerts
1698 de erven 45.377
1708/18 Claas en Pieter Jans
1728 Bouwe Folkerts 1e x Jantje Doekes, 2e x Willemke Freerks
1738 Freerk Reiners en Harmen Freerks, de laatste gebruiker H.F. zn v. Freerk Buwe Folkerts en Antie Harmen Romkes, x Fokeltje Arjens; F.R. zn v. Reinder Freerks en Sytske Bouwes
1748 Lubbert Tjeerds x Frouckie Douwes ( getr. te Ried); zie ook stemnr 39/31
1752 Feye Dirks 1754 W. van Haren koopt van Staten 38.210 koopbrief nr 147; x Klaaske Tjeerds (getr. te Stiens)
1758 wed. Feye Dirks
1768 Ytje Johannes (Andringa) 1762 Sake Gosses Wiglama S.G.W. zn v. Goswinus Joh. W. en Aukje Sakes, x Blijke Annes wed. v. Joh. Nammens Andringa;

Y.J. dr v. J.N. Andringa en B.A.

1778/98 Auke Sybrens (Oostringa) de erven S.G. Wiglama
1818 Pieter Bokma Oene Oeneïdes P.B. zn v. Pieter Jans en Janke Pieters, 1e x Trijntje Aukes Oostringa; O.O. te Bolsward en x Grietje  Jelles Wiglama
Pieter Bokma dezelfde 40 ½ ha
1826 Jacob A. Nieuwland G.N. Mulier, Leeuwarden
Langhuisterweg 9 (zuid)