133

133OudbildtNieuwbildtPollen1570165516981832BP 500Sannes
Ak.k. 3628D157 39
jaarpachter/gebruikerjaareigenaargroottebijzonderheden
   Landsheer/ Staten v. Friesland niet op kaart 1570
1655Jan Tonis Backer    
1670Antie Cors Ariens   is Antie Jans
1698/1700Ritske Jacobs   zn v. Jacob Ritskes Mouthaan en x Jetske Everts, die 2e x Aebe Wynolts
1708wed. Ritske Jacobs    
1718Aebe Wynolts n.u.  24.000 
1728/38Allert Alberts/Here Lourens    
1748Keimpe Ferks en Joh. Pieters/ Hemme Johannes    
  1752W. v. Haren koopt van Staten24.450koopbrief nr 70
1758Pieter Johannes1763J.A. du Tour P.J. x Sara Mijntjes Koning
   de erven Du Tour  
1763Dirk Feyes (Stienstra)   1e x Antje Pieters wed. Mijntje Jouws Koning, 2e x Attje Meinderts Dadema
1768Pieter Mijntjes Koning   x Pietje Sipkes
1777/98Jan Meinderts Dadema1798Jan Meinderts Dadema geb. te Birdaard, x Grietje Dirks Veenstra
1828Yde Jans Zwager idem Y.J.Z. x Gelske dr v. Dirk Feyes en Attje M. Dadema
  1838wed. Anske Anskes Posthuma is Sjoukje Dirks Stienstra, zr v. Gelske
 Tjeerd Anskes Posthuma    
      
     land verkocht, arbeiderswoningen, zuid a.d. Dievendijk, Súdhoekstermiddelweg 103