135

135 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 133 37 29 D224 44
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Den Abt Ariaen Jansz. ? Landsheer/ Staten v. Friesland 55.305
1536/7 de erven 55.295
1547/8 Jan Arysz. den Abt 21.334
1554/5 Jan Adriaensz. den Abt 21.275
1566/7 Dirck Willems 20.575
1570 Evert Lambertsz. NB Vlgs Sannes is dit Adye Lamberts en zou in 1629/30 Jan Pieters v. Stiens pachter zijn, maar dat is k. 19, stemnr 41/33
1574/5 Hessel Agges 20.575
1629/30 Baucke Harings   5.289

10.119

6.232

2.300

x Hylck dr v. Breuts Jacobs
1655/70 Yme (Eme) Mijnties x Sijke Baucke Harings
1678 Salomon Gaeles, Leeuwarden 32.000
1687 De Staten laten de plaats bemeiëren
1694 Lambertus Beintema 42.300
1718 Wed. Acronius is Titia Beintema
1728 Cornelis Cornelis de Jongh
1738 Jan Kramer, Harlingen Jan Sybouts Cramer x Lijsbet Corn. de Jongh
1744 Hendrik van Theeken, Lwd./ Anske Thomas A.T. ged. te Dronrijp., 1ex Janke Franses, 2e x Rinske Rinses
1755 Jetze J. Roorda koopt van Staten 59.300 koopbrief nr 187, vlgs Sannes incl. stemnr 19/15 die slapend is, in koopbr. wordt maar 1 hornleger genoemd
1768 idem idem
1778 wed. Anske Thomas Jacob Roorda (zoon)
1788 Arjen Cornelis Jacob Oosterbaan, Harlingen A.C. x Rinske Rinses wed. A.T.
1796 Arjen Cornelis 1795 Jan Dirks Zwager 49.150 procl.bk 14.5.1795; recesbk 25.1.1796 J.D.Z. te Stiens zegt huur op aan Arjen Cornelis
1828 Pieter Pieters Koning D.P. van Kolde Reneman P.P.K. zn v. Pieter Willems K. en Grietje Pieters de Groot, x Tjerkje dr v. Hendrik Willems Koning en Tetje Corn. de Groot
1832 Jan Foppes de Zwart
Langhuisterweg 7 (zuid)