119

119 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17 k. 92 43 35 A413 28
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Willem Tyllens en Gyllis Jacobs Landsheer/ Staten v. Friesland 49.129
1536/7 Willem Thoels 26.409
147/55 Lenert Pieters 19.283
1566/7 Willem Jans

Bastiaen Jans

  9.442

9.442

1570 nr 93
1570 Nellemoer
1574/5 Willem Jans

Bastiaen Jans

  9.444

7.442

v. 1615 Borsie Johannes x Ydt Hiddes (Pettertilla)
Meynert Reins 1e x Rinscke Broeticks, 2e x 14.5.1615 x Ydt Hiddes
1615 Rintse Martens 1e x Jetske Douwes, 2e x Foockel Teunis; hyp.bk 27.5.1618/1.12.1615
1629/30 Meynert Reins 22.005

5.423

8.300

hyp.bk 14.4.1634/31.1.1627

k. 16

1632/3 Wabbe Ymes zelfde percelen als Meynert Reins; x Maike Borsies
1640 Jacob Scheltes 36.000 zn v. Schelte Reyners v. Klooster Anjum (GJ2009/280), x Reynu dr v. Cornelis Aris en Lutske Nannes
1643/55 Rinse Hendricks v.d. Mey zn v. Hendrick Phil.v.d.M en Geertie Lourens, x wed. Jacob Scheltes
1670 Aaltje Jacob Scheltes 1e x Frans Gerrolts zn v. Gerrolt Nannes (broer v. Lutske), 2e x Arien Symens (SLM)
1698/08 Joris Dircks n.u. zn v. Dirck Gerrits en Maartie Joris Ariens, x Beitske dr v. Frans Gerrolts
1718/28 Joris Dircks
1738/48 Steven Gerrits 41.000 zn v. Gerrit Dirck Gerrits en Antie Stevens, x Lijsbet Arjens
1753 de erven Steven Gerrits 1753 Wed. Benjamin Schaaf, Harl. koopt van Staten 37.075 koopbrief nr 89
1754/8 Teunis Cornelis fam. Schaaf/Westra
1768/88 Aebe Pieters Boon 1e x Jannigje Piers Stroo, 2e x Antje Joh.
1798 Foppe Everts (Siderius) Sideriusbk/120
1804 Tjerk Gerbens Plat Henricus Westra ½

Tjerk G. Plat ½

Tj.G.Plat x Sybrigje Sybrens Oostringa, zn v. Gerben Jans P. en Grietje Tjerks Kandidat
1817 Jan Siedzes Boersma dezelfde geb. te Nijkerk, x Antje Jacobs Twijnstra
1834 Dirk Sjoerds de Groot Gauke Hinst, Harlingen
Langhuisterweg 43 (noord)