149

149 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 20 k. 141 48 39 D330 42
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Gijsbart Joris Landsheer/ Staten v. Friesland 22.098
1536/7 idem 20.131
1547/8 Cors Cornelis

Evert Jans

12.131

8.000

in kleinere percelen gesplitst
1570 Symen Jelles 5.044 Al in 1566/7
1629/30 Jan Cornelis, Beetgum   7.088

13.459

 

k. 18

1632/3 Syds Nannes   7.088

13.459

zn v. Nanne Maurins en Auck Sytses, 1e x Dieucke dr v. Lenert Cornelis en Brecht Jacobs, 2e x Aecht Jacobs
1640 idem 21.000
1655 idem
1670 Hessel Sydses DG, van Kimswerd, x Wopkien dr v. Foppe Marten Clases en Berber Pyers
1698/08 idem
1718 Jacob Johannes 28.248 zn v. Joh. Jacobs en Geertie Ritskes, x Antie dr v. Harmen Romkes en Aafke Scheltes; land gekocht van Hessel Sydses
1728 idem

Joh. Jacobs wed. en kk.

 

 

1738 de erven Joh. Jacobs en erven Jacob Joh.
1748 Paulus Eckringa x Metke Johannes
1752 ds Henricus Sakens, Lwd. koopt van Staten
1758/68 Wybe Jans
1778 Tjeerd Minnes ds L. Schrader, Rhenen Tj.M. RK liet kk. dopen in Dronrijp, x Jannigje Jans
1788 de weduwe 1792 Klaas Gerbens Brouwer 40.000 Kl.G. 1e x Hendrikje Alberts, 2e x Taetske Sipkes Heslinga
Gerben Klases Brouwer x Aukje Reimers Koopal
1826 Klaas Gerbens Brouwer Bernhardus Buma
1830 Herke Sj. Veeman de erven Buma
1843 Hette Piers Hettema Langhuisterweg 4 (zuid)