125

125 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 17/18 k. 108 49 40 C396 20
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan van Groeningen Landsheer/ Staten v. Friesland 11.345
1536/7 Jan Gerryts Cuycken 10.570 x Connegondt Corstiaens
1547/67 Marten Jans 10.570

29.480

 

k. 18

1570 Pieter Jans
1574/5 idem   3.289

23.242

 

k.18

1629/30 Gerrit Foppes   3.389

6.322

4.300

13.286

k. 17S ,  x Tied dr v. Gerben Thonis en Rints Abbes

k. 17N

k. 17N

k. 18S

1640 de erven Gerrit Foppes 28.000
1650 Tonis Jans Voorthuis ± 17.000 hyp.bk 25.10.1675/1.5.1650; x Antie Dircks
1655/70 idem
1685 Claes Sickes (Brantsum) zn v. Sicke Pybes Br. en Ariaen Pieters, x Aefie dr v. T.J. Voorthuis
1698 de wed. Cl.S. Brantsum
1708 Sicke Clases Brantsum   3.300 de landen verkocht en het huis afgebroken; x Aatje dr v. Lenert Philips
1718 idem huis weer gebouwd
1728 idem
1738/48 Hendrick Clasen

Beert Corn. ’t Hoen/ Lolke Baukes gebr.

  1.427

1.427

 

met de huizinge

L.B. zn v. Bauke Jarichs en Bauk Rinnerts, van Menaldum

1748 Meindert Cornelis Pot gebr. 1752 Tjitze van der Feen, Lwd. koopt van Staten begrepen in koopbrief nr 18; Tj. v.d. Feen x Dirkje Beerts ‘t Hoen
1758 Cornelis Martens e.a. de kk. Van der Feen ± 14.000 C.M. 1e x Antje Joh. Gront, 2e x Hendrikje Feddes
1768 Lieuwe Jelles zn v. Jelle Hobbes en Geertje Jans, x Hijke Cornelis
1778 Gerben Annes Hilverda zn v. Anne Lases H. en Aafke Gerrits van Dalen, x Geertje dr v. Lieuwe Jelles
Gerben Minnes Dijkstra 1787 Jacob Roorda, Harlingen   2.000 zn v. Minne Gerbens en Welmoed Obbes, x Tjitske Jacobs
1793 idem dezelfde
1810 Jan Johannes Dankert dezelfde zn v. Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert, x Ettje Eise Stevens Proost
Middelweg-Ooost 117, Pruilhoek ZW.