51

51OudbildtNieuwbildtPollen1570165516981832BP 500Sannes
Jk. 8k. 571413C739 37
jaarpachter/gebruikerjaareigenaargroottebijzonderheden
1527/8Claes Willems Landsheer/ Staten v. Friesland28.2492 percelen, x Marytgen N., zn v. Willem Stevens
1536/48idem  28.145 
1554/5wed. Claes Willems    
1566/7Gerrijt Claesz.  31.161zn v. Claes Willems, vlgs Vleer geen nageslacht

 

 

1570idem    
1574/5wed. Gerrijt Claesz.  31.161 
      
 Foppe Olifs    
 Jan Tiercks  ± 36.000op Heslinga te Marssum, x Tyed Broeticks dr v. Broetick Heres en Tied Gaucke Foppes (dr v. Foppe Olifs?), Grafschr. Men.dl/95
1628Fedderick Jacobs   van Marssum, x Doutie Dirck Eelckes; hyp.bk 27.5.1630/10.3.1628
1640Jan Romckes  36.000x Fokeltie Jelles, zn v. Romcke Harmens en Rints Willems
1655Claes Dircks   x wed. Jan Romckes, Claes Dircks v. Peins (huw. Schalsum)
1674wed. Jan Romckes  39.155 
1698Eelke Gerrits en Lieuwe Tjerks   beiden getrouwd met drs van Eelke Martens en Aansck Jelles, huisman te Minnertsga
1699Rienck Pieters  40.000hyp.bk11.4.1703/9.2.1800/15.12.1699, R.P. te Minnertsga
1702Hendrick Jans (Osinga)/Arjen Ypes  39.300hyp.bk 10.5/27.1.1702 Hendrick Jans heet ook Bleeker, te Menaldum, x Metje dr v. Joh. Feikes en Trijntje Clasen, boer o. Leeuwarden (Jelsumer Hoekstra’s/33); A.Y. x Lijsbeth Gerrits die 1e x Romcke Harmens (Jan Romckes was een oom van hem)
1708/38Hendrik Jans Bleeker (Osinga)  ± 26.000 
1748Hendrik en Arjen Jans Osinga/ Jelle Arjens   kk. v. Jan Hendriks O. en Sytske Louws Fopma; A.J.O x Ymkje Jan Bokkes
1758/68Pieter Thomas1752Hendrik Hendriks O. en Arjen Jans Osinga kopen van Staten26.000koopbrief nr 19. P.Th. 1e x Elbrichje Petrus Ritsma en 2e Tetje Jans, die hertr. met Pieter Pieters
  1758idem  
1778/88Pieter Pieters1768/78de erven Osinga  
1798/18Jan Osinga1788/18Jan Osinga  
1828/50Jetze Sjoerds Veeman1828/50wed. Arjen Jans Osinga wed. is Aaltje Jans Twijnstra
      
     Koudeweg Z 4, ten O., Bloemterp, in 1976 afgebroken