29

29 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k. 22 21 A308 18 19
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1629/30 Theunis Gerbrands   9.026 x Ariaentie Corn. Ysselmonde (zie ook stemnr 45/42), zn v. Gerben Thonis Lieuwes en Rints Abbes; +k. 39 + k.41 met anderen
1640 wed. Thonis Gerbrands + 14 mg. in k. 39 (eigen)
1655 Frans Pieters/ Claes Tiepckes
1668 Agge Andries Brunia/ Pieter Jaspers P.J. x Fokel Hessel Reiners; incl. NWB totaal 120 mg.
1682 Willem v. Haren/ Pieter Jaspers
1690/3 Duco v. Hemmema/ Sybe Andries, Jan Jansen (Tzietsa?)
1708 Duco v. Hemmema/ Corn. Jacobs
1718/28 gebruiker Arjen Tjallings x Grietje Tjeerds (v. Hallum), zn v. Tjallings Jacobs en Trijsie Arjen Pieters
1727 Wepke P. Feenstra en Aukje Jetses eigenaars pachtrecht   9.212 + k. 39 39.564; statenreg. 9.000 t.n.v. Neeltje Heins (x Jacob Pieters) en Wepke Piers elk ½
1738/48 gebruiker Wiebe Arjens 1752 de erven W. Feenstra c.s. kopen van Staten   9.000 koopbrief nr 50; W.A. x Maartje Lammerts (Wenselaar)
1758/68 erven Feenstra
1772 Arjen Beerts Kuiken en Tymen Taekes ½, Arjen Boyens Wassenaar ½ T.T. x Claasje Beerts Kuiken, die 1e x Gerben Reinders Wassenaar
1778/18 Waling Tymens Kuiken 1778 Tymen Taekes, Beert Jans Bos en Beert, Maartje en Corn.Reinders
1788 3 kk. Tymen Taekes, wed. Beert J. Bos en 4 kk., kk. Reinder Gerbens Wassenaar
1818 kk. Tymen Taekes ½ en kk. Reinder Gerbens W. ½
1828 Baukje Arjens Mug dezelfde 9.026 x Waling Tymens Kuiken
1838 Wop Jacobs Kuiken dezelfde 9.026 x Pietje Arjens Mug
OBD 835