48

48 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 60 25 24 C687 42
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Harmensz. Landsheer/ Staten v. Friesland 39.081
1536/7 idem 14.508 rest wrsch. nr Jasper Jans
1547/67 Bastiaen Jans 14.508
1570 idem
1574/5 idem

Geroen Sipckes

10.208

4.300

1629/30 Gerrit Pieters 14.508
1640/55 Gerrit Pieters Bas(t)elier 15.000
1670 Harrent Pieters de Jonge zn v. Pieter P. de Jonge en Jannechie D. Boyens
1698 Claes Cornelis Schilder n.u. x Neeltje Feikes, dr v. Feike Jobs en Tettie Pieters (zr v. Harrent P.), zij was mede-erfgename v. de 2e vrouw v. Harrent Pieters; Cl.C.Sch. wrsch. zn v. Corn. Nannes
1708/18 wed. Claes Corn. Schilder
1728 Willem en Jarich Dirks/ Jarich Dirks kk. v. Dirck Jarichs en Berber Willems, D.J. zn v. Jarich Martens en Wopck Dircks (Monnickhuys);

W.D. 1e x Wytske, 2e x. Jannechie en J.D. x Maike allen drs v. Claas Ysbrands en Dieuwke Taekes

1738 Jarich en de kk. v. Willem Dircks/Jarich D. en Sj. Walings Sj. W. x wed. Willem Dircks, zn v. Waling Sjoerds en Sytske Gerbens; Statenreg. 16.150
1748 erven Jarich D. en kk. Willem Dircks/ Sjoerd Walings
1758 Sjoerd Walings 1754 Joh. Haitsma, Franeker, koopt van Staten  

17.000

 

koopbrief nr 165 ook voor boerderij Koudeweg N.

1768/88 Folkert Maurits (Bouma) 1768 erven Haitsma  zn v. Maurins Folkerts en Riemkje Wiggers
1778/88 Meile Toussaint resp. zijn erven M.T. x Attia Haitsma
1798 Teunis Cornelis Crap dezelfde x Amerens R. Wassenaar, zn v. Corn. Teunis en Ymkje Sydses
1818/50 Gerrit Willem Wasenaar dezelfde 24.300 schoonzn v. Crap
Koudeweg Z, ten W. boerderij verplaatst nr Middelw.west 233, na 1832