40

40 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 9 k. 75? 29 28 A510 32
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland zie stemnr 44/41 BP500/27
1570 Job Mijntijs?
1574/5 Jan Walings, Jacob Philips en wed. Dom. Hillebrands stemnrs 44/41, 18/17, 31/30
1629/30 Hendrick Joris

Cornelis Lenerts

Daem Corn. Femmes

18.114

8.311

15.033

+ 8.163 in k. 10 H.J. x Hiltie Corn. Femmes

+ 5.149 in k. 10 C.L. x Neeltie Daem Corn. Femmes; D.C.F. x Marity Joris zr v. Hendrick Joris

zie stemnr 26/25 Corn. Lenerts al in 1612 naastl N.

1655/70 Hendrik Folckerts ‘t Hoen x Maertie Pieters dr v. Pieter P. de Jonge en Jannichie Dirck Boyens, zn v. Folckert Hendricks ’t H. en Reinouw Pieters Stans
1698/08 Pieter Sjoukes n.u. x Aagje Willem Dirck Ariens wed. Steven Aart Clases, zie ook stemnr 44/41
1710/28 Frans Pieters (Pama) x Maartje dr. v. Jan Everts Kuyck (ook stem 44/41), zn v. Pieter Fransen en Janke Sjoerds;

hyp.bk 13.6.1712/28.1.1710 de erven Pieter Sjoukes verk. de ontr. v. 12.398 gep. land m. hs en sch., behorende in een zathe van 30.398 m. hs en sch. a.d. OBD a.d. Kruisweg, de Kruisweg W., Oude dijk N., Willem Dircks O. de verkopers Z.

hyp.bk id. dezelfden verk. a. dezelfden nog een hs en sch. met ontr. v. 9 m. land, de Kruisweg W., voorgaande zathe N. Gabe Jansens wed. Z., Claes Schierhuis O., in huur bij Claes Cornelis.

± 1730 Trijntje Franses x ds Franciscus Staak en Janke Fransen x Foppe Everts (Siderius)/ Waling Johannes recesbk 15.2.1734 Waling Joh., smid OBD o. St. Jp. had sate gehuurd van Tr. en Janke Fransen genaamd Uilenburg; is de noordelijke van de twee, want op Statenkrt heeft Corn. Schierhuis de zuidelijke; W.Joh. x Rixt Edses, zn v. Johannes Bauckes en Trijntje Walings, wrsch dr v. Waling Buwes en Antie Pieters (zr v. Maertie Pieters zie boven)
1738 idem/ Pieter Michiels 11.300 Statenreg.: hornl. perc.nr 289, noordelijkste v.d. boerderijen
1748 idem/ zelf   9.000
1754 Joh. Haitsma c.u. Franeker koopt van Staten koopbrief 165 totaal 26.300 incl. stemnr 25/24 Koudeweg Z. ten O.
1758 Sjoerd Walings idem de huisinge afgebroken; Sj. W. x Jannichie Cl. Ysbrands wed. v. Willem Dirck Jarichs, zn v. Waling Sjoerds en Sytske Gerbens; ook gebr. stemnr 25/24
1768/88 Folkert Maurits (Bouma) 1768 erven Haitsma
1778/88 M. Toussaint nom.lib. resp. erven
zie verder nr 31/30
NB op Eekhoffkrt staan 2 boerderijen, in 1832 hier huis en erf t.n.v. erven Jac. Sch. Kuiken
Koudeweg 36