27

27 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 30 ? 38
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Dyura Taeckensz. Landsheer/ Staten v. Friesland 10.258
1536/7 Joris Taeckesz. 10.432
1547/55 wed. Joris Taeckes en Epe Zijbrants
1566/7 Beuyen Jobs 16.428 5.596 van Jonge Jans
1570 Pieter Dircks
1574/5 idem 16.438

11.358

 

van Tryn Auckes

1593 idem ± 16.300
1698/08 Claas Pieters pro se en nom.lib. 1e x Berber Jans, 2e x Maycke Jans, zie ook stemnr 8/8
1718 wed. Claas Pieters en Pieter Clases
1728 wed. Caas Pieters (Maike Jans) u.n.v. zoon en wed. Pieter Clases u.n.v. dr
1738 Jan Clases v.d. Wey hyp.bk 25.4.1738/id. a.d. Groeneweg o. St. Jp.; 1e x Saakje Dirks Faber v. Vrp. 2e x Theuntie Walings v. Min.ga
1748 Mayke Jans   0.300 huisje; Statenreg.: perc.nr 378 is een klein huissteedje vrij v. pacht door verkopinge v.d. bijleggende landen gedaan door Jan Cl. v.d. Wey
Philips Pieters x Mayke Lolkes, zn v. Pieter Jaspers en Fokel Hessel Reiners
1753 Johannes Gerlofsma hyp.bk 1.2./22..1753 J.G., secr. Barradeel, koopt van wed. Phil.Pieters
1758 Arjen Tjebbes Hendrik Gonggrijp   4.300 4 mg. i.v.m. stem; A.Tj. op NwB. k. 41 en 42.; wrsch. zn v. Tjebbe Clasen en Jouck Meinerts, x Mayke Hendrik Pybes
1768 Hendricus Andreae deelfde
1771 Harmen Minnes Wybe Tjerks procl.bk 23.12.1771
1778 Wybe Tjerks dezelfde procl.bk 29.11.1783 W.T. verk. a. H.W.v. Aylva
1788 Jacob Jacobs Duco van Haren aan de Groenedijk tussen Zuider- en Hovensterweg
Job Arjens 1794 Boyen en Kl. A. Wassenaar   2.000 procl.bk 2.5.1794
1832 erven E.E. Collot d’Escury huis en erf, 400 m2 , C134