57

57 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 52 39 37 C418 40
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Bastartsz. Landsheer/ Staten v. Friesland 39.220
1536/55 Gorijs Melisz. 10.262
1566/7 Cornelis Florisz. 10.262
1570 idem
1574/5 idem   8.262
± 1600 Jan Gerrits x Neeltie Tijsses wrsch. dr v. Tijs Corn. die misschien zn is v. Corn. Aerts Gelder; een broer v. Neeltie zou kunnen zijn Corn. Tijsses waaruit in vrouwelijke lijn Folckert v. Gelder
1607 Claes Martens ± 15.000 hyp.bk 13.11.1620/25.1.1607 Neeltie Thijssen wed. Jan Gerrits, schoenm., St. Jp. verk. a Claes Martens en Geertie Hanskes de bruikw. v. ± 15 m. m. hs en sch.
1629/30 idem 16.099 3 percelen; Cl. M. x Geertie Hanskes, dr v. Hanske N. en Maritge Auckes die 2e x Corn. Hendricks Gelder; Cl.M. zn v. Marten Claes en Wopck Jans Schellingwou
1655 Jan Hendrick Clases DG, x Corsie dr v. Arien Jacobs en Tr. D.Boyens, wrsch. zn v. H.Cl. en Jannichie Melis; HB39/165 e.v. 7.4 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij J.H.Cl., wonende bij Berl. o. St. Jp. a.d. Groene Dijk, Corsie is ovl., Ruurd Martens en Tr. Eelkes kopen de boerderij
1670 Ruurd Martens c.s. 32.000 DG, MEN weesbk. 10.7.1674 inv. sth. R.M., Berlikum, sate v. 32 m. billand o. St. Jp. R.M. is broer v. Claes Martens
1698 Hans Cornelis n.u.
1700/08 Philippus Lucas wolkammer te Franeker
1718/38 erven Phil. Lucas/ Wybe Thomas Statenreg. Jan Scheltema, Aug. braak c.u., Pieter Hibbema, Gellius en Fedde v.d. Sluis elk 1/5 31.450
1741 Wybe Thomas tr. 4 x, bij 3e huw. huisman te Sparrenhoek; HvFr. 20.12.1765: koopbrief dd. 2.1.1741 W.Th. koopt pachtrecht v. Scheltema/v.d.Sluis c.s van plaats gr. 32 m., de weg O., de oude dijk Z., de vaart W en Janke Fransen e.a. N. ; W. Th. zn v. Thomas Wybes en Luydts Clases te Dronrijp
1752 Wybe Thomas en 2 kk. kopen van Staten  

31.450

 

koopbrief nr 45

1758 Wybe Thomas dezelfde
1768/88 Thomas Wybes de kk. v. Wybe Thomas Th.W. x Hiske Obbes Westra
1796 in vele percelen verkocht
1828/50 wed. Wop Douwes Schat dezelfde 16.300 wed. is Grietje Kl. de Groot, dr v. Klaas Wops de Groot en Hendrikje Kl. Kuik; W.D.Schat is zn v. Douwe Jacobs en Hiske Wops de Groot
“Sparrenheining”, Groenedijk, W. v.d Koudeweg, Hegedyk 2, Wier