55

55 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k. 48 48 40 C348 48
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Harmen in de Winckel Landsheer/ Staten v. Friesland 15.107
1536/7 idem 27.577
1547/55 Rompcke Harmansz. 17.577 10.000 blijft op Arent (Eernst) Harmansz.
1566/7 idem 23.583 1554/75 in k. 6 10.206
1570 Romke Hermansz.
1574/5 Romcke Harmensz. 23.584
1629/30 Folckert Aernthies 18.496 x Beits Rommerts, woonde op sate “De Winckel” o. Wier
1632/3 Ernst Folckertsz. 18.496 x Sijke Nannes dr v. Nanne Gerrolts en Auck Hoytes
1655 Willem Jan Daems x Kunira Jans Tzietsa, zn v. J.D. en Hendrickie Hendricks
1670 de kk. Willem Jan Daems
1698/35 Dirck Jarichs x Berber Willems, zn v. Jarich Martens en Wopck Dirck Dircks; ook onder St. Ap., ook stemnr 13/12
1738 Joh. Joh. Postma n.u./Cornelis Doens 26.030 x Trijn Dircks (schoonzn), zn v. Joh. Wijbes en Aaltje Wilckes; Corn. Doens x Antje Clases
1748 idem/Teunis Cornelis
1752 Mink Cornelis en Aafke Pieters kopen v. Staten 25.300 koopbrief nr. 86; e.l. te Tzummarum, Firdgum en Minnertsga
1758/68 Marten Jans Mink Cornelis 28150
1778 idem Marten Jans n.u. 27.575 x Geertje Minks
1788 wed. Marten Jans dezelfde
1798/18 Rense Lases Plat dezelfde x Trijntje Martens Rollingswier dr v. Marten N. en Geertje Minks, zn v. Laas Jans Plat en Baukje Clases
1828 Aaltje Jans Twijnstra dezelfde 31.000 wed. Arjen Jans Osinga
1838 A.J. Twijnstra en Jan A. Osinga dezelfden
1850 Evert Pel idem
land verdeeld, boerderij bestaat niet meer, Zuidhoek O.v.d. Zuiderweg, Hogedijk 34