18

18 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 18 IX IX 14 14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1554 Wed. Adriaen Simons Stad Franeker + k. 44
1570 Pier Willems
1574 Symon Adriaens x Auck Joris Ariens
1593 idem 21.150 + k. 4 36.417
1613 Cornelis Symons
1621 idem 26.000 + ½ k. 44
1627 Heere Olpherts 1e x Neeltie Gerrit Barthouts, 2e x Antie dr v. Aert Symens (broer c. Corn. Symons)
1655 idem
1666 Simen Clases
1685 Aert Heres x Lijsbet Dircks
1690 Teunis Coerts x Tettie dr v. Claes Arien Jacobs en Neeltie Arien Clases
Jarich Lammerts (Wenselaar)
1696 de erven Jarich Lammerts
1706 Marijke Jarichs (x Aart Freerks) zn v. Freerk Willems en Arjaantje Barthouts
1718/38 Dirk Arjens Jonker
Jan Cornelis zn v. Cornelis Wops en Lijsbeth Jans
1748 Douwe Sipkes 32.000 wrsch. zn v. Sipke Beernts Baart en Tettie Dirks
1758 de kk. v. Jan Cornelis
1768 Beert Jans Bos
1788 de kk. v. Beert Jans Bos dezelfden procl.bk 19.11.1796 de erven B.J.Bos kopen de sate v.d. Stad Fran. gr. 43 1/3 mg.
1828 Aaltje B. Bos en de kk. Waling B.Bos
In 1853 boerderij afgebroken. Vlgs S. werd de boerderij tussen 1788 en 1798 verkocht op 3 m. na met huizinge (gekocht door kk. Beert Jans Bos)