59

59 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 51 18 18 B80 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Aert van Gelre, Symon v.d.Does en Ysbrant Sems Landsheer/ Staten v. Friesland  

32.439

1554/5 Aert van Gelre wrsch. zn v. Cornelis de Gelresman
1566/7 de erven Aert v. Gelre
1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz. x Maritien Aerts dr v. Aert Corn. v. Gelder en zr v. Reyner Aerts
1616 Aert Hendricks Gelder Wilcke Tyesses   5.000 A.H.G. huurt v. W.T. en Aertie Joris (dr v. Joris Arisz./Ariens); W.T. zn v. Tyesse Feddes en Jannichie Lenerts
1629/30 Jacob Symens

Daem Corn. Femmes

Hendrick Gelder

zn v. Symen Ariens en Auck Joris Arisz.

x Marytie Joris Arisz.

wrsch. zn v. Aert H. Gelder

1633 Job Cornelis x Trijn Feyckes, hyp.bk 27.2.1639/5.5.1633; Tr.F. dr v. Feycke en N.N.v. Gelder die dr was van Hendrick Corn. v. Gelder en Gryt Symens, Tr.F. 1e x Allert Cornelis; J.C. zn v. Cornelis Boyens en Rins Jans
1638 Rompt Jacobs, Jan Willem Buwes, Buwe Willems, Jacob Simens, Job Cornelis en Claes Aerts 1638 kap.-maj. Michiel Potter koopt van Staten  

32.439

1645 Philips Ariens Claes Aerts (Wassenaar)   8.223 procl.bk 31.3.1645 met Pollen, huisinge op OB; Ph.A. zn v. Arien Symens en Geertie Jacobs
1646 Alb. v. Wijngaarden

Lammert Lous

Alb. v. Wijngaarden

  2.120

4.300

3.000

procl.bk 22.2.1646

id. 22.2.1646 2x , alles gekocht v. Jacob Simens

id. 13.7.1646 gek. v. Rompt Jacobs

1655 Willem en Hendrick Jan Daems Alb. v. Wijngaarden

Claes Aerts

diverse personen

 ±10.300

8.223

± 12.000

W. en H.J.D.ook ½ k. 52, totaal vlgs S. ± 19 m. (= ½ k.52 !)
procl.bk 20.7.1657 Jan Scheltes, koopm. St. Jp., koopt 3 m. in k.51 van Job Corn., Claes Aerts O en N., koper W. en OBD Z.
1670 kk. Willem Jan Daems en Hendrik Jan Daems idem Willem x Kuniera Jans Tzietsa, Hendrik x Aeltie Jans
1698 Jan Willems Freerk en Jan Willems 11.040
1700 Jan Willems dezelfde 14.542
1708/18 idem deelfde 29.453
1728/38 wed. Jan Willems en zoon dezelfden
1748 Claas Johannes Kuik x Hendrikje dr v.Freerk Willems en Maartje Clases Wassenaar
1758 kk. v. Cornelis Jacobs Kuiken dezelfde 20.453 C.J.K. x Grietje Joh. Kuik
1768/98 Dirk Cornelis Kuiken dezelfde x Luikje de v. Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters
1818 wed. Dirk Corn. Kuiken en kk. dezelfden
1828 wed. Dirk Corn. Kuiken dezelfde 46.094
1838 Auke Ruurds Donia 1838/50 Taetske Cats wed. Medendorp 34.150 A.R.D. van Menaldum, x Sybrigje Klases Oostringa
1850 Teunis Goffes Jensma
na 1850 afgebroken
Vlgs Sannes lagen de landen van de boerderij verspreid over k. 52, 51 en 50