62

62 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k  47 22 22 B122/B243 8/9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Foeckel wed. Waling Symons Landsheer/ Staten v. Friesland 60.362
1574/5 Jan Piers x Trijn Walings
1629/30 Jan Daems, Pieter Pieters, Frans Lenerts, Jan Berent Eskes
1638 Sjoerd Jans, Schelte Sybrens, Jan Scheltes, Arjen Willems, Dirck Clases, Reyner Jans de Grote, Jan Daems Fred. v. Banchum, A’dam koopt van Staten  

60.362

v. 1649 Fred. v. Banchum  1/3

Jan Daems 2/3

hyp.bk 3.6.1647/29.4.1647 Jan Daems heeft schuld a. Fred. v. B., onderpand stede oud billand + 40 mg in k. 47 en 13 ½ m. in k. 52

procl.bk 29.7.1649 en 28.1.1650 Corn. Kock, Hoorn koopt 2 x 19.555 m. +  huis v. Jan Daems

1655 Claes Reyners

Hendrick Jans

Corn. Joh. Kock

Fred. v. Banchum

39.510

20.000

westhelft

oosthelft

Westhelft:
1670 erven Corn. Joh. Kock
1698 wed. Hendrik Jan Daems Nanning Keyser, Hoorn wed. is Aaltie Jans
1700/38 Douwe Gerbens 1700/08 idem ook in k. 48 en 49
1718/28 kk. en erven Nanning Keyser
1731 Pieter Arjens te Vrp. zn v. Arjen Lenerts en Trynke Jans, Baukje een zr v. Pieter x Hendrick Klases Keyser ! Hyp.bk 17.5./31.1.1731 erven Keyser verk. a. P.A. ± 40 m. + hs en sch., Vosma O. id  5.6.1737/1733
1748 Laas Jans 1748/68 Arjen Pieters A.P. is innocent, weesrek. HB64/124 t/m748. L.J.P. zn v. Jan Pieters Pl. en Baukje Lases Hilverda
1758/68 Gerben Jans Plat 1778 erven Arjen Pieters: kk. Cl.Aarts Wassenaar 2/5, Gerben en Antje J. Dokter 2/5, Cl. H. Keyser 1/5 broer v. Laas
1782 Jan Aarts Wassenaar 1/5 procl.bk 11.3.1782 koopt van erven Cl.H. Keyser
1778/98 Cornelis Gerrits
1818/38 Klaas Arjens Wassenaar dezelfde zn v. Arjen Boyens W. en Klaasje Kl. Kuik, x Brechtje Jans Wassenaar, achterkleindr v. Jan Ariens broer v. Pieter Ariens
1841 Marten en Roelof Mijntjes Tjepkema kk. van Mijntje Roelofs Tjepkema en Geertje Martens Wassenaar resp. Sjoukje Roelofs Fopma
1850 Sybren Louws Olivier Mijntje Roelofs Tjepkema
Oosthelft:
1670 Jan Beerwout 20.100
1677 Lammert Lous 21.150 lakenkoper St. Jp. x Jantie Jarichs, stamvader fam. Wenselaar, procl.bk 7.5.1677 koopt v. vrouw v. Nic. v. Loon (Maria v. Berewouts), met hs. en sch.
1698 Wop Pieters erven Arjen Lammerts zn v. Pieter Wops, 1e x Leen Thomas, 2e x Tettie dr .v Cornelis Ariens en Maertie Pieter Pieters

 

1700/08 Jan Hendriks erven Arjen Lammerts 25.244 A.L. 1e x Saeckien Wybrants, 2e x Sytske Tialle Fopma
1718/38 Claas Sybrens 1718 Baucke Bauckes c.s. B.B. Unia te Stiens x Antie Arjen Lammerts; Cl.S. wrsch. zn v. Sybrant Sybrants en Jancke Ypes en 1e x Tjitske Alberts
1728 Tjalle Arjens Fopma c.s. T.A.F. te Harlingen, x Sijke Nannes (v. Wynaldum)
1748 Hendrik Jeltes (Buik) 1738/48 D.Vosma c.s. D.V. x Baukje Tjalles Fopma, 2e x Johanna Bourboom; H.J. 1e x Ydske dr v. Claas Sybrens en Tjitske Alberts, 2e x Welmoed Jetses, 3e x Jannigje Piebes, wed. Ouwe Gerrits en moeder v. Tjerkje
1758 Jelte Hendriks Prof. Petrus Camper n.u. P.C. x wed. Vosma
1768 Pieter Clases Koning dezelfde x Neeltje dr v. Willem Hendriks (kleinzn v. Willem Jan Daems) enTrijntje Piebes
1778 de wed. P.Cl. Koning dezelfde
1788/98 Willem Pieters Koning dezelfde x Tjerkje Ouwes de Vries
1818 Gerrit Willems Koning erven Willem P. Koning G.W.K. x Maartje dr v. Marten Ouwe Gerrits en Aaltje Wybes
1828/38 Maartje Martens de Boer dezelfde 30.000
1850 Cornelis Piebes v. Rozendal dezelfde 20.450 zn v. Piebe Berends v. R. en Antje Corn. Wops de Groot
de boerderijen staan aan de noordzijde v.d OBD
de westelijke is OBD 1030 (kad. B212, de oostelijke is geen boerderij meer, OBD 1026 kad. B243